1.Karta zbioru danych osobowych Rejestr zwierząt egzotycznych 2

Komentarze

Transkrypt

1.Karta zbioru danych osobowych Rejestr zwierząt egzotycznych 2
1.Karta zbioru danych osobowych
Rejestr zwierząt egzotycznych
2. Oznaczenie administratora danych i adres
jego siedziby, numer REGON
Starosta Oleśnicki
Ul. Słowackiego 10
56-400 Oleśnica
Regon: 931934696
3. Oznaczenie podmiotu, któremu
powierzono przetwarzanie danych ze zbioru
na podstawie umowy przetwarzania danych
(art. 31 ustawy) – adres, siedziba lub miejsce
zamieszkania (przypadku powierzenia
przetwarzania danych)
4. Cel przetwarzania danych w zbiorze
5. Opis kategorii osób, których dane są
przetwarzane w zbiorze
6. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze
7. Sposób zbierania danych do zbioru,
8. Sposób udostępniania danych ze zbioru
Obowiązek zgłoszenia zwierząt należących
do gatunków podlegających ograniczeniom
na podstawie przepisów Prawa Unii
Europejskiej oraz umożliwienie legalnego
obrotu zwierzętami
Posiadacze lub przetrzymujący zwierzęta
opisane w pkt 4
imię, nazwisko oraz adres posiadacza lub
przetrzymującego
Dane zbierane są na podstawie wniosku
Dane przekazywane są w formie dokumentu
rejestracyjnego , wyłącznie właścicielowi.
Dane udostępniane są podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów
prawa
9. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii
odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane
10. informację dotyczącą ewentualnego
przekazywania danych do państwa trzeciego
PODSTAWA PRAWNA Art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (Dz.
U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)

Podobne dokumenty