UZASADNIENIE

Transkrypt

UZASADNIENIE
UZASADNIENIE
do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego
Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
realizuje projekt „Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa
Informacyjnego”. W ramach tego projektu realizowany jest moduł przedsiębiorczość mający
na celu miedzy innymi zawiązania współpracy (klastrów) między przedsiębiorcami branŜ o
duŜym potencjale innowacyjnym takich jak branŜa poligraficzna i elektroniczna.
W związku z powyŜszym niezbędne jest wszczęcie postępowania w sprawie udzielenie
zamówienia publicznego mającego na celu wyłonienie wykonawcy, któremu powierzone
zostaną zadania przeprowadzenia badań branŜy poligraficznej i elektronicznej w kujawskopomorskim w celu identyfikacji potencjału do utworzenia klastrów w regionie.
Środki w kwocie 300.000,00 zł. brutto zabezpieczono w budŜecie Województwa KujawskoPomorskiego w Dziale 150, rozdziale 15013 § 4308 (UE) – 255.000,00 zł. brutto, § 4309
(BP) – 22.500,00 zł brutto, § 4309 (BW) – 22.500,00 zł brutto – w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2
Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 Regionalna Strategia Innowacji. Zadanie – projekt
Regionalny
Ośrodek
Rozwoju
Innowacyjności
i
Społeczeństwa
Informacyjnego
W/09/150/21/PSG/POKL/8.2.2/NW.
Przeprowadzenie
postępowania
o
zamówienie
publiczne
o
wartości
zamówienia
mieszczącego się w przedziale poniŜej 206.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego,
pozwoli na wyłonienie najkorzystniejszej oferty, a ponadto spełni wymagania nałoŜone na
jednostki administracji publicznej przez ustawę Prawo zamówień publicznych.

Podobne dokumenty