program studiów

Transkrypt

program studiów
Studia stacjonarne II stopnia specjalność Andragogika - Edukacja pozaformalna dorosłych - prowadzenie szkoleń
Przedmioty
Liczba Liczba Forma
Rok
Nazwa modułu
Forma Liczba godzin punktów zaliczeni
studiów
Nazwa
a
zajęć godzin łącznie ECTS
Metodologia badań społecznych
W
30
Antropologia kulturowa
W
30
Moduł badań społecznych
I
120
10
E
Ewaluacja instytucji edukacyjnych
W
30
Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu
S/K
30
Filozofia edukacji
W
30
Moduł badań humanistycznych
I
90
9
E
Współczesne kierunki pedagogiczne
W
30
Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu
S/K
30
Pedagogika ogólna
W
30
Pedagogika porównawcza
W
30
E
Moduł nauk pedagogicznych
II
120
10
Andragogika
W
30
Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu
S/K
30
Metodyka kształcenia dorosłych I
K
30
Metodyka kształcenia dorosłych II
K
30
Moduł metodyczny*
I
180
9
E
Praktyka pedagogiczna do Metodyki kształcenia dorosłych I i II
P
90
Analiza doświadczeń I
K
15
Analiza doświadczeń II
K
15
Zarządzanie procesem edukacji w organizacji
W
30
Przywództwo w pracy trenera
K
30
Moduł „specjalnościowy 1”Projektowanie szkoleń
S
30
I
180
15
E
Kompetencje szkoleniowe
Diagnoza procesu grupowego
S
30
Kompetencje komunikacyjne
War.
30
Warsztaty metodyczne
War.
30
Edukacja dorosłych za granicą
W
30
Modele edukacji dorosłych
W
30
Moduł „specjalnościowy 2” Teorie uczenia się dorosłych lub Dorosły wobec wyzwań
K
30
Współczesne koncepcje edukacji
II
180
15
E
edukacyjnych
dorosłych
Diagnoza rynku szkoleniowego w Polsce
S
30
Rozwój kompetencji trenerskich
War.
30
Praktyki pedagogiczne
P
30
Seminarium dyplomowe
I i II
Tematyka do wyboru
S
120
120
24
ZO
Moduł :"Kształcenie językowe dla celów
akademickich"
I lub II
W skład Modułu wchodzi między innymi Konwersatorium
pedagogiczne w jezyku obcym (obowiązkowe). Pozostałe formy
dowy boru: translatorium, seminarium międzynarodowe, wykład
monograficzny w języku obcym
Zajęcia ogólnouniwersyteckie**
I lub II
Tematyka do wyboru
Wychowanie fizyczne
I lub II
Zajęcia nieobowiązkowe dla osób, które
nie realizują Modułu dydaktycznego:
fakultety, wykłady monograficzne,
Moduły fakultatywne (uzupełnienie
punktów ECTS)
Razem godziny/punkty
Moduł dydaktyczny (uzupełnienie dla
osób bez przygotowania
pedagogicznego)***
Ochrona własności intelektualnej
(uzupełnienie)
BHP (uzupełnienie)
90
wf
I lub II
Tematyka do wyboru
I
Podstawy dydaktyki ogólnej
Metodyka działalności pedagogicznej
Praktyka pedagogiczna szkolna
Konwersatorium do wykładu
I
I
W
K
P
K
30
30
30
30
30
90
30
14
ZO
6
ZO
1
ZAL
7
ZO
1110
120
120
6
E
0,5
0,5
ZAL
ZAL
W
on-line
* Modudułu metodycznego nie realizują studenci, którzy ukończyli kierunek Andragogika
** Poza zajęciami z uniwersyteckiej puli proponujemy również zajęcia poza rejestracją żetonową z zakresu filozofii, logiki, socjologii i psychologii odbywające się na
naszym Wydziale
*** Moduł dydaktyczny realizują w pełni studenci, którzy nie uzyskali przygotowania pedagogicznego na studiach I stopnia. Osoby, które nie mają kwalifikacji
pedagogicznych, ale mają zaliczone Podstawy dydaktyki ogólnej (min. 60 godz.) zaliczają wyłącznie Metodykę działalności pedagogicznej i Praktykę pedagogiczną
szkolną (na ocenę i z punktami ECTS, łącznie 4 pkt. ) i nie zdają egzaminu Modułowego.
Moduł Gerontologiczny (fakultatywny) zalecany osobom, które nie realizują
Modułu dydaktycznego
I
Podstawy gerontologii społecznej
Zdrowie seniora
Senior w kulturze
Instytucjonalne formy wspierania seniorów
Polityka senioralna
W
S
S
S
S
30
30
30
30
60
180
9
E

Podobne dokumenty