tutaj

Transkrypt

tutaj
dla warsztatów naprawy pojazdów samochodowych i przemysłu motoryzacyjnego
Punkt dokładnie z
150.1800
zawieszenia
Narzędziedoregulacjiustawieńzawieszeniajest
praktycznymśrodkiemmontażowym,przydatnymw
przypadkunaprawzawieszeńiukładówkierowniczych
pojazdów.
Jestonoaktualniestosowaneprzezwielewarsztatów,
gdzieznakomiciedowiodłoswojejprzydatności.Narzędzie
zostałospecjalnieskonstruowanedozastosowaniaprzy
samochodach osobowych i transportowych z piastami
o4lub5śrubach.Zadaniemnarzędziajestprostei
jednocześniedokładneodtworzenieustawieńzawieszenia
pozakończeniunaprawy,takichjakkątwyprzedzeniai
kątpochyleniaosikoła.Ważnajesttakżepowtarzalność
przeprowadzanychnapraw.Zaleta:łatwymontażi
obsługa,bardzokrótkiczasustawiania-uniwersalne
zastosowanieoptymalnyprzebiegnaprawydzięki
eliminacjikosztownegoidługotrwałegopomiarugeometrii
zawieszenianiskie koszty napraw
Zakres zastosowania np.:
wymianaamortyzatorów,mocowańwibroelastycznychlub
sprężynzawieszeń
np. Amortyzatory w pojazdach z mocowaniem zaciskowym
(np.VWGolf/Passat)Wymianaprzegubówkierowniczych,
drążkówlubprzegubówosiinneprzykłady:elementy
regulacjigeometriiwpojazdachowielowahaczowejosi
tylnej(np.MercedesBenz)
Wskazówka:
Zastosowanienarzędziadoregulacjiustawieńzawieszenia
nieeliminujekoniecznościpomiarugeometrii.W
większościprzypadków,regulacjazapomocątego
narzędziabędziewzupełnościwystarczającado
zagwarantowaniaprawidłowegofunkcjonowania
zawieszenia po
przeprowadzeniunaprawy.
198,
System do regulacji
Sposób działania:
Zapomocąobulaserównapowierzchniprojekcyjnej(np.
ściana,podłoga,nadkoleitp.)wyznaczasięmiejscestałego
oznaczenia.
Odpowiadaonostanowipoczątkowemuprzedrozpoczęciem
naprawyi,wprzypadkuingerencjiwustawieniageometrii
podwozia(np.wprzypadkuwymianyprzegubudrążka
kierowniczego),powinnozostaćwykonanepostronie
kierowcyipasażera.Powrótdopoprzednichustawień
możliwyjestpodwarunkiemwykonaniaoznaczeńpo
stronienaprawianej(np.napodłożu=ośX)oraznastronie
nienaprawianej(np.naścianie=ośY).Ponaniesieniu
oznaczeń,podnośnikniemożebyćjużporuszany.Po
zakończeniunaprawy,punktylaserowezostanąustawione
np.poprzezwkręcanielubwykręcaniekońcówekdrążka
kierowniczego,naznacznikachwykonanychprzed
naprawą.Znacznikpostronienienaprawianejsłużyjako
punktodniesienia,naprzykładwprzypadkuregulacjikąta
pochyleniakoła.
→ Niezbędny w każdym warsztacie
Zestawdowyciąganiawtryskiwaczy Strona 5
Wskładzestawuwchodzi:
2 x Tarcza na 4- oraz 5 otworów
2 x Znacznik laserowy
4xśrubyM12x1.5
4xśrubyM14x1.5
1xsamoprzylepneznacznikipunktu
→ Hit cenowy
Zestaw do naprawy gwintów„Master“ Strona 4
00
E
→ Nowość
Uniwersalny wieszak do silnika /
skrzyni biegów
Strona 7
www.kstools.de/150.1800
→ Nowość
Tablica wzorcowa-System
segregacji
Strona 8+9
1 A
W Y D A N I E 1 / 2010
Przegląd Techniczny
W Y D A N I E 1 / 2010
Przegląd Techniczny
Dla zakładów naprawy pojazdów samochodowych i dla przemysłu samochodowego
Hit cenowy
449,
700.1700 Zestaw
tulei wciskających i
wypychających,
36 częściowy
00
E
700.1750 Zestaw
uniwersalnej ramy
prasy, 5-częściowy
z siłownikiem
hydraulicznym
Możebyćużytkowanywpołączeniuzzestawemtulei
wciskającychiwypychających700.1700dowciskaniaiwypychaniałożyskgumowych,łożyskhydraulicznych,tuleiitp.
Zestawtenjestwartościowymuzupełnieniem,ponieważ
umożliwiamontażidemontażbezpośrednioprzypojeździe.
Dziękidługimpodporompociągowymmożnabezproblemu
wcisnąćlubwypchaćszczególniewysokiełożyska.
Wzestawie:
1xramaprasykompletnejzdługimipodporamipociągowymi
(AL=350mm),
pierścieńwpuszczanyisiłownikhydrauliczny10to.
2xpodporypociągowekrótkie,AL=205mm,
ztarcząinakrętką
1xspecjalnypierścieńwpuszczanydopłytstopniowanych,
anodowany
1xadapter-dociskowydosiłownikahydraulicznegodo zamocowaniapłytstopniowanych,anodowany
Uniwersalnyzestawnarzędzidowyciąganiaiwpychania:
łożysktłumiącychgumowych,łożyskhydraulicznych,
tulei,łożyskkulowych,pierścieniuszczelniających,
łożyskgumowychitp.Dowielostronnegostosowania
zarównowsamochodachosobowychjakteż
ciężarowych.Tulejeisiłownikiwzależnościod
warunkówużytkowaniamogąbyćmechanicznie
obrabiane(ścinaniekrawędzi,skracanie,
wyżłabianieitp.)iwtensposóboptymalnie
dopasowanedodanegozadania.Pojedynczeczęści
sądostępnewzakupiedodatkowym.Zastosowanie
wzależnościodwyborumożliwebezpośrednioprzy
pojeździe,wpołączeniuzprasąwarsztatową
w ramie prasy
Wzestawie:
4 x tarcze stopniowane
4x siłownikpociągowy
8x nakrętkidociskoweM10,12,14,16
20x tulejedociskowe:
wewnątrz:
Ø34,36,38-70,72mm
zewnątrz:
Ø44,46,48-80,82mm
Nakrętkazłożyskiemdociskowym
Rozszerzenie
tuleja
łożysko
hydrauliczne
tuleja
tarcza
stopniowana
Przykładzastosowania
zsiłownikiempociągowym
do Art. 700.17
00
www.kstools.de/700.1700
150.1640
Mimośrodowe
urządzenie
zaciskowe/obrotowe
700.1400 Uniwersalny ściągacz
do piast kół/ wyciskacz
przegubów półosi napędowych,
hydrauliczny, 11-częściowy
Kluczdodemontażui
przekręceniaprzegubów
drążkówkierowniczych
(odstronykierownicyikół)
lubdrążkakierowniczego.
Radełkowanatarcza
mimośrodowazapewnia
optymalne zamocowanie
równieżwprzypadku
przegubówbeznapędu
(okrągłe)ijesturuchamiana
zapomocąnasadkiSW19.
Dozastosowanianastole
warsztatowymlubbezpośrednio
przypojeździe.Dodatkowystoper
zapobiegaześlizgnięciusięw
trakcieprocesuroboczegoi
zapewniaoptymalneutrzymaniesię.
Douruchomieniabez
powierzchniklucza
(okrągłe)iuruchomienia
z 2 powierzchniami
obowiązuje
średnicaod33-41mm
iwprzypadku6-kątnego
napęduod31-35mm
Stabilnyściągaczdosamochodówosobowych,transportowychlub
pojazdówużytkowychomaksymalnympromieniuśrubdo225mm.
Siłownikhydraulicznymożewytwarzaćmaksymalnąsiłę10T.Wraziepotrzeby
potrzeby
możezostaćtakżewyposażonywewrzecionoudarowe
(dopółosiwklejonychklejemLoctitelubzardzewiałych).
Łatweiszybkiedopasowanieramionlubśrednicy.
Uniwersalnewzastosowaniudopiasto3,4,5i6trzpieniach
69,
Wskładzestawuwchodzi:
1xwrzecionohydrauliczne10t,AG11/2“x16biegowe
+stożekzkulkąwyciskową
zblokadąinapędem6-kątnymSW17mm,dlugosc250mm)
1xwrzecionoudarowezruchomymtrzpieniemi
napędem6-kątnymSW30mm,długość285mm
1xkluczudarowySW30dowrzecionaudarowego,długość200mm
1xprzedłużkakrótka35mmdowrzecionahydraulicznego
1xKońcówkacentrującadowrzecionahydraulicznego
1xpodkładkaramieniapociągowegoiwrzecionahydraulicznego,
Ø100mm
5xramionapociągowe,długość170mm
wkładkazpiankipoliuretanowej,odpornanadziałaniechemikaliów
warsztatowych,wyjmowana,przystosowanydowózkawarsztatowego
KS-Tools!Wymiary:Gł.390xSzer.188xWys.35mm
Uwaga:wrzecionaściągaczautrzymywaćwczystości
ismarowaćolejemprzedkażdymużyciem
00
E
www.kstools.de/150.1640
2
A
219,
00
E
289,
00
E
nik
10 t siłow
zny
hydraulic
500.8610
Uniwersalny teleskopowy przyrząd
do montażu sprężyn, 6-częściowy
W Y D A N I E 1 / 2010
Przegląd Techniczny
Dla zakładów naprawy pojazdów samochodowych i dla przemysłu samochodowego
tymalizoNowe zop łanie
wane dzia
Zestawprzeznaczonydomontażuidemontażysprężynzawieszeniawciasnychprzestrzeniach.
przestrzeniach.
czasu pracy.
Pewneiszybkiezamontowanieiwymontowaniesprężynygwarantujeoszczędnośćczasupracy.
ściskających
Nowakompletacjazestawuzwydłużonymzakresempracy.Konstrukcjatalerzyściskających
zapewniapewnychwytsprężyny.Kompaktowabudowaprzyrząduzapewniaoptymalne
położeniewobecsprężyny.Przyrządwyposażonywogranicznikmomentu.
Dane Techniczne:
Zakresściskumin:
Zakresściskumax:
Napęd:
Maksymalnasiłaścisku:
95mm
220mm
1/2’’
25000Nm
Zestaw składa się z:
1xelementściskający
1xparatalerzyściskającychø90–120mm
1xparatalerzyściskającychø120–140mm
1xprzedłużkadynamometryczna1/c’’,100Nm
Zastosowanie np:
DoprzednichlubtylnuchzawieszeńnastępującychMarek:
BMW,Chevrolet,Chrysler,DB,Ford,Honda,Hyundai,Kia,Mazda,Mitsubishi,
PSA,Renault,Skoda,Suzuki,Toyota,Volvo,VW
Kompaktowa budowa
KonstrukcjaściągaczadosprężynKSjestniezwykle
zwarta,dlategomożeonbyćzastosowany
wotworachośrednicytylkoØ30mmwwahaczudolnym.
Dziękitemujesttojedynyściągacznarynku,którymoże
zostaćzastosowanynp.dosamochodówVWTouran,
CitöenC3,SkodaOktaviaiPeugeot107
Specjalna geometria
uchwytów sprężyny
Jedynyściągaczdosprężyn
zuchwytamiopodwyższonym
bezpieczeństwie
ifunkcjonalności
369,
00
E
700.1650 Zestaw
narzędzi do wymiany
tulei metalowo
– plastikowych
Standard VAG/VA ,
8-częściowy
Specjalnie dla:
VWPolo(9N),SeatIbizaIV,Cordoba(odroku2002),
Altea,SkodaFabia,Roomster,AudiA2+podobnepojazdy
koncernu
Zestawobejmuje:
1xsiłownikroboczyM10x1,25,L=180mm
1xprzedłużeniesiłownikaM10x1,25,L=200mm
1xNakrętkaspecjalnaztrzpieniemprowadzącym,
L=45mm
1xkońcówkasiłownikazłożyskiemwyciskowym
1xPłytaoporowastopniowana,zabudowa
1xSpecjalnyelementwyciskowyØ74mm,zabudowa
1xElementdystansowyzradełkowaniem,demontaż
1xElementwyciskowyzezłączem,demontaż
Narzędzietoumożliwiaprawidłowydemontażimontaż
tuleimetalowo-plastikowychelementówprzedniego
zawieszenia.Specjalnyelementwyciskowyumożliwia
pewnezamocowanietuleimetalowo-plastikowej,
coumożliwiamontażbezjejuszkodzenia.
Wzwiązkuztym,żenarzędziemożebyćzastosowane
bezkoniecznościdemontażuzawieszenia(wahaczy),nie
makoniecznościprzeprowadzaniaponownejgeometrii
kółorazodkręcaniaczęstoskorodowanychpołączeń
śrubowych.
150.9410 Zestaw
kluczy do nakrętek
VW-Audi,
3 częściowy
składasięz:
3xkluczedonakrętek:10,5-12,5-14,5mm
24,
90
E
Zalety:
Łatwaobsługa
Możliwośćprzeprowadzenianaprawybezpośredniona
samochodzie.Specjalnakońcówkazabezpieczającaprzed
uszkodzeniemosiowegołożyskasiłownika.Zmniejszenie
czasochłonnościwymiany.
Eliminacjaponownejgeometriikół
demontaż
zabudowa
www.kstools.de/700.1650
129,
00
E
3 A
W Y D A N I E 1 / 2010
Przegląd Techniczny
Dla zakładów naprawy pojazdów samochodowych i dla przemysłu samochodowego
150.5000 Zestaw do
naprawy gwintów
„Master“,
112-częściowy.
Wyjątkowyasortymentnarzędzidonaprawyuszkodzonych
gwintówświeczapłonowych,żarowychisondlambda.
Szybkaiłatwanaprawabezpracochłonnegodemontażu
komponentów.Łatwaobsługaorazprawidłowanaprawa.
Pewneiszczelnezamocowaniewkładek.Cienkościennetuleje
zwarstwązabezpieczającągwint.Możliwośćszybkiejnaprawy
bezkoniecznościczasochłonnegozamawianiaczęścilub
utrzymywaniastanówmagazynowych.
Zakres dostawy dla każdego rodzaju gwintu:
- Oryginalny gwintownik
-Rozwiertakdousunięciauszkodzonegogwintu
-Gwintownikdotuleinaprawygwintu
-Tulejegwintowe(różnedługościdlakażdegorozmiaru)
-Wkrętaki
Opakowaniewskrzyncedrewnianejwrazzeszczotką
mosiężnąinylonowądoczyszczeniagwintu”
Zastosowanie:
Gwintświecżarowych: M8x1.0/M9x1,0/M10x1,0/
M10x1.25 / M12x1.25
Świecezapłonowe:
M12x1.25/M14x1.25
Sondy lambda
M12x1.5 / M18x1.5
00
,
449 E
115.1068
Trzypunktowy klucz
zaciskowy
Zapewniaoptymalnyzaciskśrublubnakrętek.Szczęki
zaciskowezząbkowanąpowierzchnią
iprzeciwbieżnymZazębieniem.Pewnezamocowanie
okrągłychelementówlubzużytychłbówśrub
Praktycznymechanizmzaciskaniaiotwierania
Szczękizaciskoweorazkorpuskluczaze
stalichromowo-molibdenowej
Długość:
Zakres roboczy:
215mm(8,5“)
6-28 mm
18,
150.1385 Spiralny zestaw wykręcania
śrub i sworzni, 15-częściowy.
90
E
Bardzokrótkiewykonanie(długość=36mm)znapędem6
-kątnymSW13,zajmujemałomiejsca.Spiralazbiegająca
sięlekkostożkowato,wybórciągły(obszarroboczy).
Urządzenierozwiązująceproblemyzwiązanez
wykręcaniemśrubozaokrąglonymprofiluwewnętrznym
np.śrubyimbusowezotworemsześciokątnym,
wielozębowe,RIBE®,TORX®etc.Doużyciawprzypadku
otworupodgwint,jakrównieżdozerwanychśrubisworzni
stojących.Odkręcaczeod1/8“-1/4“sąwyposażonew
kołnierzoporowy,dziękiczemuzapewnionyjestefekt
kontrowaniaiograniczasięrozchylanie.Doużyciaw
pojazdachmechanicznychnp.:śrubyimbusowehamulca,
śrubyimbusowepompywody,śrubywielozębowewału
napędowegoitp..
49,
4
A
50
E
a gradacja
optymaln
152.1060 Zestaw do
wibracyjnego wykręcania
świec żarowych, 5-częściowy
152.1015
Rozwiertak do
gniazda świecy
żarowej
1/4"
Urządzenie służy do wykręcania szczególnie zapieczonych lub
zardzewiałych świec żarowych z głowicy silnika
bez uszkadzania świec. Urządzenie wytwarza kontrolowany
impuls momentu obrotowego (wibracja o małej amplitudzie)
i gwarantuje wykręcenie świecy bez jej uszkodzenia. 4
stopniowy zakres lewoskrętnego momentu obrotowego
może zostać przyłożony według wielkości świec lub zgodnie
z zaleceniami producenta.Konieczność pracochłonnego i
kosztownego rozwiercania zerwanych świec żarowych może
zostać wyeliminowana przez zastosowanie narzędzia do
wykręcania wibracyjnego.
Zastosowanie np. do: Silników wysokoprężnych Common Rail
Świece żarowe nowego typu, np. SW 8, 10, 12
Świece zapłonowe, np. Ford i Alfa Romeo Twin Spark.
10- 40
N•m
Składa się z:
1/4“ narzędzie do wykręcania wibracyjnego 10-40 N•m
1/4“ nasadka wibracyjna długa 8 mm
1/4“ nasadka wibracyjna długa 10 mm
1/4“ nasadka wibracyjna długa 12 mm
1/4“ przegub
W Y D A N I E 1 / 2010
Przegląd Techniczny
Dla zakładów naprawy pojazdów samochodowych i dla przemysłu samochodowego
198,
00
E
M10x1
świecy
Rozwiertakdooczyszczaniaotworuświecy
żarowejwgłowicyażdokomoryspalania.
Umożliwiaprawidłoweusunięcieosadówi
zanieczyszczeńpozapieczeniuświecyżarowej
żarowej
wgłowicy.
Wykonanyzjednegoelementu,
dziękiczemuniejestkonieczne
uciążliwenakładaniekluczynasadkowych
iprzegubów.
Zalecenie: Rowki wiórowe rozwiertaka
wypełnićsmarem
Długość: 240mm
Napęd: SW15+radełkowanie
119,
00
E
Rozwierca:
Kanałświecyżarowej
Przylgnia
Kanałprętażarowego
498,
152.1150 Zestaw do
wyciągania wtryskiwaczy,
25-częściowy, do pojazdów
Mercedes A+B, Fiat 1,3
00
E
Zestawdowyciąganiawtryskiwaczyumożliwiademontaż
szczególniemocnozablokowanychwtryskiwaczybezpośredniona
pojeździe.WsilnikachpojazdówMercedesAiB2wtryskiwacze
sązawszezamocowanezapośrednictwemjednegozacisku.
Oznaczato,żewprzypadkudemontażuwtryskiwacza,
koniecznejestrównoległewyciągnięciedrugiegowtryskiwacza.
Jesttomożliwenp.dziękizastosowaniudrugiegowrzeciona
wyciągającego.
Zalety:
Eliminacjakoniecznościskomplikowanegodemontażugłowicy
cylindrów
Bezpiecznewyciąganiedziękiwykorzystaniustabilnychpunktów
podparcia.
Dużasiłapociągowadziękizastosowaniustabilnegowrzecionai
łożyskaoporowego
Zakres dostawy:
1xmosteknarzędziadowyciąganiawtryskiwaczy
2xuchwytywrzecionazłożyskiemoporowym
3xpłytamocującanóżki
2xwrzecionowtryskiwaczaznakrętkąkołnierzową
dosilnikówMercedesCDI
2xpłytamocującanóżkioporowejdosilnikówMercedesCDI
8xnóżkaoporowaztrzpieniemmocującymM6
dosilnikówMercedesCDI
2xbocznanóżkaoporowaznakrętkąblokującą
dosilnikówMercedesCDI
1xśrodkowanóżkaoporowaznakrętkąblokującą
dosilnikówMercedesCDI
3xnóżkaoporowaznakrętkąblokującądosilnika1,3l 1xwrzecionodowyciąganiawtryskiwaczydosilnika1,3l
Zastosowanie np.:
MercedesklasaAW168(1997-2004)OM668
MercedesA169MB(od2004)OM640
MercedesBW245(od2005)OM640Fiat,Lancia,
AlfaRomeo-1,3Multijet16VOpel1,3CDTI
(MC:Z13DTH/Z13DTJ/Z13DT)
Suzuki1,3DDiS16V(MC:Z13DT)
akcesoria dodatkowe do demontażu wtryskiwaczy:
152.1057
Specjalnanasadka1/2’’,SW10mm
25,60 E
152.1058
Nasadkadowtryskiwacza1/2’’,SW29
44,80 E
5 A
W Y D A N I E 1 / 2010
Przegląd Techniczny
Dla zakładów naprawy pojazdów samochodowych i dla przemysłu samochodowego
150.3140 Zestaw narzędzi do wymiany
pasków wieloklinowych Uni-Flex,
9 częściowy
Czujnik składu spalin
do analizatorów
składu spalin
Zastosowanienowych,elastycznychpaskówklinowych
niesiezesobąnastępującekorzyści:
zmniejszenieprzestrzeniroboczej,ciężaru,kosztów,
płynnośćpracy,tłumieniedrgań,zmniejszeniehałasu,
tłumienieimpulsówiuderzeń,zwiększonażywotność
itp.Rozwiązaniatakiestosowanesąprzezwiększość
producentówpojazdówodwielulat.Wtejnowatorskiej
konstrukcjizrezygnowanozzastosowanianapinacza
prowadzącego,dlategoniemamożliwościpoluzowania
paskawceludemontażuimontażu.Bardzołatwoo
uszkodzeniepaskaklinowegowtrakciewymiany.Nowy
zestawUni-Flexumożliwiaprawidłowydemontażi
montażelastycznychpaskówklinowychnowegotypu.
Jesttoelementeksploatacyjnyiznajdujezastosowanie
wewszystkichanalizatorachskładuspalin.Zużyty
czujnikuniemożliwiaprzeprowadzeniepomiarówprzez
analizator.Wymianaczujnikajestkonieczna.(Zazwyczaj
urządzeniaautomatyczniewskazująkoniecznośćwymiany)
Wymiananiewymagazastosowaniaspecjalnychśrodków
technicznychitrwakilkaminut(kalibracjaurządzeń
przebiegaautomatycznie).
Zaletyzestawuto:
-szybkaiprawidłowawymianapaskaklinowego
-Zapobieganieuszkodzeniomkołapasowegoorazpaska
-Umożliwieniewymianyzzastosowaniemminimalnejsiły
-Dużaprzestrzeńroboczadziękizastosowaniuróżnych narzędzidodemontażuimontażu.
Zestawobejmuje:
1xNarzędziedodemontażu
1xNarzędziedomontażuTyp1,Ø50mm
1xNarzędziedomontażuTyp2,Ø32mm
109,
1xNakrętkamocującaM8 1xKołoradełkowe
1xBolecpozycjonującyM8x65mm,
TrzpieńØ5,6x11,5mm
1xBolecpozycjonującyM8x65mm,
TrzpieńØ5,6x32,5mm
1xBolecpozycjonującyM8x40mm,
TrzpieńØ5,7x20,0mm
1xBolecpozycjonującyM8x25mm,
TrzpieńØ5,
9x11,5mmSpecjalnie do:
SilnikówPSAiFordnp.FiatDoblo,
FordFiesta,1,4/1,6;Focus1,6;CitroënC4;
Peugeot307,DaciaLoganitp.
150.3090 CzujnikskładuspalinA-01:
Pasujedourządzeńpomiarowych
produkcji:Allen,Bear(wszystkie),
Beissbarth,Cartec(wszystkie),
Crypton(wszystkie),Elektra-ControlMAG4000T,GATS,Grundig(VAGLongus),
Hermann(wszystkie),KWTAutosense,
Mannesmann-Kienzle,Motorscan,
MRU-Delta1600L,Opus,PittracherInfrarot-CO/HC-Gasmotorentester,
Protec,Protech,Prüfrex(wszystkie),
SagemSouriau,SaxonJunkalr
(wszystkie),Szenzortechnika,
Tecnomotor,Tecnotest(wszystkie),
Lukas,VLT(wszystkie)
150.3091CzujnikskładuspalinA-01/
AVL:Pasujedowszystkich
urządzeńAVL
150.3092CzujnikskładuspalinA-02:
PasujedourządzeńBosch,Gutmann,Sun
żi
Demonta
montaż
00
E
500.7560 Zestaw
ściągania cewek
zapłonowych Master,
4-częściowy.
Zestawskładasięz4narzędzispecjalnychprzeznaczonych
dopewnegoiszybkiegodemontażuimontażucewek
zapłonowychzestopniemmocy.DziękiuchwytomT
obrotowo-łożyskowymwyeliminowanejestryzyko
przekręcenialubwyrwania.
Uchwyty
ne
Przekręca
t
Niski kosz
wymiany
Typ 1
Długość135mm,prześwitwidełekok.26mm
VWFSI-silniki:Golf/Boraodrokubudowy98,
Poloab02,Touranod04,
NewBeetleod03,
Passatod97,T4+A2od01
Typ 2
Długość135mm,prześwitwidełekok.18mm
6cylindrowy24Vi5cylindrowysilnik,VW
Golf,Boraod98,Passat/Touaregod97,
Sharanod96,Phaeton,
Touareg6cylindrowyod2003,
TransporterT56cyl.-silnikwtryskowyodroku
budowy2004
Typ 3
Długość105mm,prześwitwidełekok.44mm
VWzwtryskiembezpośrednim2,0:Golf+
Touran(od04),Passat+Eos(od06),AUDIz
wtryskiembezpośrednim:
A3(od04)2,0l,
A6(od05)3,2l
150.3090
A-01
69,00 E
150.3091
A-01 / AVL
69,00 E
150.3092
A-02
69,00 E
918.0607
CHROMEplus® Zestaw
serwisowy do
świec zapłonowych,
7-częściowy.
3/8"
Chromowanezpołyskiem
Wzestawie:
4xnasadkanaświecezapłonowe3/8“:
14-16-18-21mm,długość63mm
1xprzedłużeniezblokadą3/8“,
150mm,radełkowane
1xprzedłużenieuchylne3/8“,150mm,radełkowane
1xprzegubowyklucz„grzechotka“3/8“,wukładzie
zagiętym,Długość270mm
Z 14 mm
!
nakładką
Typ 4
Prześwitwidełekok.44mm
VWzwtryskiembezpośrednim2,0:Golf
+Touran(od04),Passat+Eos(od06),
AUDIzwtryskiembezpośrednim:
A3(od04)2,0l,
A6(od05)3,2l
49,
00
E
39,
6
A
PTB
18.10
00
E
160.0080 Uniwersalny wieszak do silnika / skrzyni biegów
Zakres zastosowań
Wprzypadkuwymianypaskarozrządu-gdywymaganyjestdemontażzawieszeniasilnika.
Wprzypadkuwymianysprzęgła.Wprzypadkubardzoukośnegokształtubłotnikazastosowaniemostkasilnikowego
jestniemożliwe.Błotnikiztworzywasztucznegoitp.
Nakładka
zabezpieczająca
podpory
Mocowanie
regulacjiwzdłużnej
Opis:
389,
00
E
lne
uniwersa !!!
anie
w
o
s
o
t
s
a
z
Hak
obrotowa
Hak
regulowany
wzdłużnie
Mocowanie
Poprzeczka
Talerzoporowyznakładką
przeciwpoślizgową,uchylny
Podpora
oregulowanejwysokości
Poprzeczka
obrotowa
Hak
oregulowanej
wysokościzkółkiem
ręcznym
Poprzeczkagłówna
oprzekroju
kwadratowym
Poprzeczka
regulowana
wzdłużnie
Talerz oporowy
oregulowanejwysokości
Zalety:
Wyeliminowanie
drogiegospecyficznego
adaptera,
charakterystycznego dla
tradycyjnych systemów
Najwyższa
uniwersalność
dziękizastosowaniu
swobodnieprzesuwaneji
ułożyskowanejkonstrukcji
Szerokizakreszastosowań
–uniwersalnenarzędzie
Łatwa
obsługa–szybkimontaż-
obsługaprzez
jndego pracownika
Pewne
zamocowaniesilnikalub
skrzyni biegów w trakcie
montażu
montaż
oddołu,dziękiczemu
dostępdo
komory silnikowej
pozostajecałkowicie
wolny
Uniwersalne zastosowanie w samochodach osobowych i
transportowych
Przykłady zastosowań:
PEUGEOT206
VWGOLFIV
FORDFOCUS
AUDIA4
7 A
W Y D A N I E 1 / 2010
Przegląd Techniczny
Dla zakładów naprawy pojazdów samochodowych i dla przemysłu samochodowego
Dla zakładów naprawy pojazdów samochodowych i dla przemysłu samochodowego
Tablica wzorcowa-System segregacji
Problem
Czynnikczasowyzacząłodgrywaćkluczowąrolęprzyrealizacjiprac
konserwacyjnychiserwisowych.Cennyczaszwiązanyznaprawamijest
marnowanynawyszukaniewłaściwegonarzędzia.
Brakmotywacjidoutrzymaniaporządkuwynikazbrakuodpowiedniego
systemusegregacjinarzędziijedyniesprzyjadalszemurozwojowitegoproblemu.
Rozwiązanie:
Instalacjasystemusegregacji,któryumożliwikompleksoweiefektywne
zarządzaniekompletaminarzędzi.
Pozytywne efekty dodatkowe:
700 mm
W Y D A N I E 1 / 2010
Przegląd Techniczny
Uporządkowaneiprzejrzystewyposażeniewarsztatuwzmacniapozytywne
postrzeganiefirmyprzezKlientówizwiększaichzaufaniedoprowadzonych
przez nas praw serwisowych.
Regularnakontrolanarzędzipodkątemzużycia,czystościisprawnościmożna
zrealizowaćwokamgnieniu.
System
Nakażdejtablicywzorcowejznajdująsięprzejrzyścieuporządkowane,
najważniejszenarzędzia,któresłużądoserwisowaniaokreślonegomodułu.
Wszystkietablicesąoklejonefoliąznaniesionymsystememsegregacjidla
każdegopojedynczegonarzędziawskali1:1.
Ułatwiatoczasochłonnewyszukiwanieokreślonegonarzędziaijednocześnie
zapewniaponowneodnalezienieprawidłowegomiejscaprzechowywania.
1000 mm
800.1010 Tablica narzędziowa serwisowa, 48-częściowy.
Ilość
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
Opisartykułu
nasadkawkrętakowaXZNM16zotworem
kluczdocięgnafiltraolejowego,nastawny,60-73mm
kluczdocięgnafiltraolejowego,nastawny,73-85mm
Zestawdomontażufiltrówolejowych,13szt
Uniwersalnykluczpaskowy(zakresdo150mm)
Zestawkluczydofiltrów,3szt,27/32/36mm
Kluczdoczujnikabakupaliwa,mały,nastawny,80-120mm
Zestawszczypiecdoprzewodówpaliwowych,3szt
Zestawszczypiecdozaciskaniaprzewodówchłodnicy,3szt
Szczypce do opasek click
Szczypcedoobejmprzewodówzwydłużonymprzewodem
Bowdena,650mm
Szypcedoopasekprzewodów,wygięte45°
Zestawdorozpinaniaprzewodówklimatyzacji,6szt
szczypcedoprzewodówpaliwowych,proste,160mm
szczypcedoprzewodówpaliwowych,wygięte,220mm
elastycznywkrętakdobitów1/4’’,500mm
Elastycznywkrętaknasadowy6mm/150mm
Elastycznywkrętaknasadowy7mm/150mm
Elastycznywkrętaknasadowy8mm/150mm
nasadka boczna 6 mm
nasadka boczna 7 mm
nasadka boczna 8 mm
szczypce do zdejmowania przewodów
nasadka1/4’’ampul13x140mm
szczypcedofiltrówolejowych55-125mm
A
429,
00
E
Przegląd Techniczny
800.1020 Tablica narzędziowa do układu
wydechowego, 37-częściowy.
Ilość
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
629,
00
E
Opisartykułu
zestawdowciskaniatłoczkówhamulcowych,30szt
narzędziedowciskaniatłoczków110mm
zestawnasadek5-kąnychdohamulców,3szt
zestawmiernikówdomierzeniagrubościklockówhamulcowych,8szt
szczotkadozaciskówhamulcowychprosta
szczotkidozaciskówhamulcowych
szczypcedosprężynhamulcówbębnowych
narzędziedodemontażuimontażuszczękhamulcowych,rozmiar1
narzędziedodemontażuimontażuszczękhamulcowych,rozmiar2
dźwigniadohamulców,Typ3
dźwigniadohamulców,Typ2
dźwigniadohamulców,Typ1
wybijakØ4mm
wybijakØ5.8mm
kluczotwartydoprzewodówhamulcowych,6-kątny,wzmocniony
zestawkluczydoodpowietrzników,5szt,7–11mm
suwmiarkadotarczhamulcowych,mechaniczna
zestawwkrętakaudarowego,11szt
teleskopowyobcinaczdorur3-32
wewnętrzny/zewnętrznygradownikdoprzewodówhamulcowych,
plastikowy
narzędziedozaginaniaprzewodówhamulcowych
nasadka1/2‘’ampul,6x55mm
nasadka1/2‘’ampul,7x55mm
nasadka1/2‘’ampul,8x55mm
pilnikdozaciskówhamulcowych
pilnikdozaciskówhamulcowych,ekstrawąski
800.1040 Tablica narzędziowa do karoserii, 35-częściowy.
Ilość
1
1
1
1
1
598,
00
E
Opisartykułu
obcinakłańcuchowydorur
Narzędziedozakładaniaklipsówsprężystych,dosamochodówVAG
nasadkadosondLambda22mm,zelastycznąrączką
zestawdoczyszczeniainaprawygwintówsondLambda,M18x1,5
hakidozakładaniawieszakówgumowych,Typ1
hakidozakładaniawieszakówgumowych,Typ2
hakidozakładaniawieszakówgumowych,Typ3
narzędziedoformowniarur,28-44mm
narzędziedoformowniarur,38-62mm
narzędziedoformowniarur,54-87mm
szczypcedorozginaniaobejmrurwsamochodachPSA,zfunkcją
zaciskową
zestawnasadek3/8’’+1/2’’dosondLambda,7szt
przecinakDIN7255,długość300mm
Klucznastawnydorur345mm,nastawny
piłkaręczna,metalowazmiękkąrączką,ostrze300mm
szczotkastalowa0,35mm,
okularyochronneztwardąoprawką
Zestawnasadekspiralnychdoodkręcaniaobrobionychłbówśrub
3/8’’,10szt
obcinakdorurgrzechotkowy28–67mm
szczypcesamozaciskowe10’’250mm
szlifierkakątowapneumatyczna
TarczedoszlifierkikątowejHigh-Power
800.1030 Tablica narzędziowa do układu
hamulcowego, 71-częściowy.
Ilość
1
1
1
1
1
789,
00
E
Opisartykułu
zestawłyżekdotapicerki,7szt
przecinakdokaroseriiDIN7255,300mm
dźwigniadokaroserii,polerowana
zestawłyżekdotapicerki,wykonanyzestalinierdzewnej,5szt
obcęgi280mm
młotekblacharski
młotekblacharski
młotekblacharski
łyżkablacharska
klindolistew30mm
klin do listew 60 mm
szczypcezaciskowe,max.otwarcie31mm(5’’),125mm
szczypcezaciskowe,max.otwarcie38mm(7’’),175mm
szczypcezaciskowe,max.otwarcie41mm(10’’),250mm
długieszczypcezaciskowe,max.otwarcie57mm(6’’),150mm
szczypcezaciskowe,max.otwarcie75mm(9’’),225mm
szczypcezaciskowespawalniczeCreMo,280mm
szczypcezaciskowe,285mm
narzędziedowyginaniaidziurkowaniablach,325mm
pilnik do karoserii
9 A
W Y D A N I E 1 / 2010
Dla zakładów naprawy pojazdów samochodowych i dla przemysłu samochodowego
W Y D A N I E 1 / 2010
Przegląd Techniczny
Dla zakładów naprawy pojazdów samochodowych i dla przemysłu samochodowego
znacząca różnica
Wysokiejjakościwiertłaspecjalne
OznaczenieHSSEoznaczawtymprzypadkustopzzawartościąkobaltu.Produkt
przystosowanydoobróbkiskrawaniemmateriałówowysokiejwytrzymałości.Optymalna
geometriakońcówkiwiertłaumożliwiawierceniebezpunktowania.Wyższażywotność
wporównaniuztradycyjnymiwiertłamidospawówpunktowych.Przystosowanydo
wszystkichtypowychwiertarekręcznych
Uwaga:
Przedrozpoczęciempracyustawićodpowiedniąprędkośćobrotową
Wierceniebezzastosowaniaudaru
Zastosowanie: Dorozwiercaniaspawówpunktowych
Blachy karoserii
- Wiertakapneumatycznaowysokimmomencieobrotowym
-Dziękiniskiejprędkościobrotowejszczególnieprzydatnado
wierceniamateriałówodpornychnaobróbkęskrawaniem,
np.wpołączeniuzwiertłemdospawówpunktowychlubjakonapędszlifierskich
tarczyczyszczących,wiertełszlifierskichitp.
-Obauchwytyręcznemożnabezstopniowoustawićwdowolnympołożeniu
kątowymizablokować.
-Wylotprzezuchwytkudołowi.
-Prowadzeniezwykorzystaniempodwójnegołożyskakulkowego.
Prędkośćobrotowabiegujałowego:
450obr/min
Zużyciepowietrza:
113l/min.
Moc:
0,33KW
Ciśnienierobocze:
maks.6,3bar(90psi)
Głowicaszybkozaciskowa:
Ø1,5-13mm
(gwint3/8“x24biegi)
Gwintprzyłączeniowy:
1/4“PT
ØPrzewódelastyczny:
3/8“(9,5mm)
Masa:
1,60kg
Długość:
230mm
Wibracje:
<0,15m/s2
Poziommocyakustycznej:
95dbA
Poziomciśnieniaakustycznego:
87dbA
332.0108 HSSE wiertło do
spawów punktowych
trzpieńmocujący:
Ø8mm
Długość:
80mm
Długość:
38mm
Prędkośćobrotowa: domaks.850obr/min
8,
515.3035 Zestaw wiertarki
pneumatycznej
90
E
a dla
optymaln awów
sp
wierteł do wych
punkto
332.0208 HSSE-TIN wiertło
do spawów punktowych
Specjalne pokrycie tytanowe
Dwukrotniedotrzykrotniewyższażywotnośćostrzy
Możliwośćpracyzwyższymposuwemiprędkościąskrawania
Wysokaekonomiczność
Kolorwarstwy
żółto-złota
twardośćwarstwy:
2300HV
Trzpień:
Ø8mm
Długość:
80mm
Długość:
38mm
Prędkośćobrotowa:domaks.950obr/min
9,
79,
90
E
140.2125 zestaw do napraw
karoserii, 3-częściowy
332.0308 HSSE-TICN wiertło
do spawów punktowych
Specjalnepokryciezwęglikówtytanu Dwukrotniedotrzykrotniewyższażywotnośćostrzy
Możliwośćpracyzwyższymposuwemiprędkościąskrawania
Wysokaekonomiczność
Najwyższawydajnośćwierceniawśródmaszynręcznych
Specjalnyzestawdoprostowaniawgnieceńblachkaroserii.
Wrazznarzędziamidomocowaniaiszlifowania
Starannewykonaniezwyprofilowanymitrzonkamizdrewnaorzechowe.
Kutełbymłotków-stalspecjalnaC45
Składasięz:
1x kowadłodoprostowaniakaroserii,1125g/L=127mm
1125g/L=127mm/wyprofilowanapowierzchniarobocza
1x młotekdoprostowaniakaroserii,492g/
kształt:okrągły-lekkozakrzywiony,szlifowany/
kątowy-zdrobnymirowkami
1x młotekdoprostowaniakaroserii,492g/
kształt:okrągły/kątowy,obieszlifowanenapłasko
Kolorwarstwy
szara/fioletowa
Twardośćwarstwy:
3000HV
Trzpień:
Ø8mm
Długość:
80mm
Długość:
38mm
Prędkośćobrotowa:domaks.950obr/min
12,
90
E
116.1415 szczypce do
rozrywania karoserii, 300 mm
Specjalneszczypcedorozrywaniazespawanychpunktowoblachkaroserii (możliwewykorzystaniejakoszczypcekowalskie)
optymalneprzełożeniedźwignidziękiodpowiedniemuukształtowaniugłowicy
szczypców
Twardośćostrzy:
Długość:
Masa:
55HRC
300mm
760g
34,
10
A
00
E
50
E
49,
90
E
515.3810 Zestaw wiertarki pneumatycznej
młota udarowego, 7-częściowy
Zestawpneumatycznegomłotaudarowegoouniwersalnymzastosowaniu np.:
oddzielanie blach karoserii
wyciskanietrzpieni+tulei śrubowych
luzowanieskorodowanychpołączeńśrubowych
Jakonarzędziepomocniczeprzyściąganiuitp. Niewystępujeobrótdłutawuchwycie6-kątnym
Uchwytręcznyodizolowanytermicznie
Zakresdostawyobejmujeuchwytbezpieczeństwa
ismarownicęDL 515.3315
Bęben do
elastycznego
przewodu
pneumatycznego
Obudowaztworzywasztucznegoodpornegonauderzenia
Doprzewodówpneumatycznychlubwodnych
Umożliwiaobróto180°wokółmocowania
Ściennego.Elastyczny,odpornyzazagięciaprzewód
Poliuretanowy.Maksymalneciśnienie:20,0Bar.
Automatycznyzwijacz.Zapadkaco500mm.Obokgniazda
przyłączeniowegoznajdujesięblokadarolki
Dane techniczne:
Udar:
3000/min.
Uchwytnarzędzia:
6-kątny,10mm
Zużyciepowietrza:
240L/min
Ciśnienierobocze:
maks.6,3bar(90psi)
Gwintprzyłączeniowy:
1/4”PT
Masa:
1,60kg
Wymiary:
200x160x39mm
Poziomciśnieniaakustycznego:
LpA98db(A)
Zakres dostawy:
1xdłutostożkowe,GL=170mmxAL=125mm
125mm 1xdłutodorozdzielaniablach,GL175xAL130
130
1xzakrzywionedłutodootwieranianitów,GL175xAL130
GL 175 xAL 130
1xdłutopłaskie19mm,GL175xAL130
130
1xdłutozakrzywionedorozdzielaniablach,GL175xAL130
GL 175 x AL130
1xUchwytbezpieczeństwadodłutaDL
DL
W Y D A N I E 1 / 2010
Przegląd Techniczny
Dla zakładów naprawy pojazdów samochodowych i dla przemysłu samochodowego
Øprzewodu:
Długośćprzewodu:
Przyłącze:
I10xA16mm
15+1,5m
G3/8”AG
Elementy dodatkowe na zamówienie!
79,
99,
00
E
515.1275
Pneumatyczny klucz udarowy
„Mini“
1/2"
Wytrzymałymechanizmudarowy
Wylotpowietrzaprzezuchwyt
Bardzolekkaobudowazmagnezu
3-stopniemomentuobrotowego
Praktyczneprzełączaniekierunkuobrotów
Ergonomiczny,miękkiuchwyt
00
E
515.1215
Pneumatyczny klucz udarowy
1/2"
Wytrzymałymechanizmudarowy
Wylotpowietrzaprzezuchwyt
Bardzolekkaobudowazmagnezu
3-stopniemomentuobrotowego
Praktyczneprzełączaniekierunkuobrotów
Ergonomiczny,miękkiuchwyt
810
N·m
433
N·m
kg
tylko 1,2
Prędkośćobrotowabiegujałowego: 7500obr/min
Zużyciepowietrza:
128l/min.
Ciśnienierobocze:
6,3bar
Gwintprzyłączeniowy:
1/4”PT
Masa:
2,60kg
Prędkośćobrotowabiegujałowego:
7700obr/min
jałowego: 7
700 obr/min
Zużyciepowietrza:
113l/min.
113
l/min.
Ciśnienierobocze:
maks.6,3bar
maks. 6,3 bar
Gwintprzyłączeniowy:
1/4”PT
Masa:
1,2kg
00
,
129 E
00
,
149 E
11 A
W Y D A N I E 1 / 2010
Przegląd Techniczny
Dla zakładów naprawy pojazdów samochodowych i dla przemysłu samochodowego
916.4050 TRIPLEplus®
Zestaw kluczy
przelotowych,
17-częściowy
składasięz:
13xnasadkaprzelotowaTRIPLEplus®:
16
SW10-11-12-13-14-15-16
17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
1xprzedłużenieprzelotowenasadki,
nasadki,
75mm.zezłączem19mm
1xadapternasadkisześciokątny
19mmx3/8”kwadrat
1xadapternasadkisześciokątny
19mmx1/2”kwadrat
1xkluczprzelotowyzzapadką,złącze19mm
złącze 19 mm
503.4565 Klucz
GEARplus® 4 in 1
SW10x13x17x19mm
sowań!
128 zasto
-Rozmiarywszystkichnajczęściejużywanychkluczyw
jednym
- Obowiązkowewyposażeniekażdegomechanikai
rzemieślnika
- Mechanizmzapadkowyz72zębami=blokadaco5°
obrotu
- Idealnydozastosowaniawwarunkachograniczonej
przestrzeni
–dziękimałymwymiaromzewnętrznym
- Szybkapracamożliwadziękizastosowaniugrzechotki
- Możliwośćprzełączeniakierunkuzapadki
- Przystosowanydoprzenoszeniadużychmomentów
Stronaklucza10x13
maks.138N•m
00
,
59 E
918.0675 Asortyment GEARplus® “Edition”
chromowany,polerowanynapołysk,75-częściowy
13xNasadka1/4“Superlock:
SW4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-7,0-8,0-
9,0-10,0-11,0-12,0-13,0-14,0mm
1xgrzechotkaMETALTEN1/4”,125mm
1xpodwójnykluczoczkowyzgrzechotką1/4”x1/4”
1xUchwytkońcówekwrzeciona4mm
1xUchwytkońcówek1/4”,85mm,magnetyczny
1xPrzejściówkanasadki1/4”czterokątna,1/4”
Napędsześciokątny
1xPrzejściówkakońcówka-nasadka1/4”x4mm
1xUchwytTzelementemprzesuwnym1/4”
1xPrzedłużkaLokplus1/4”zblokadą,
radełkowana,150mm
1xPrzedłużkaznapędemsześciokątnym,50mm
3xGEARplus®kluczoczkowyzgrzechotką
SW8-10-13mm
1xGEARplus®uchwytwkrętakadobitów
1/4”,zblokadą29końcówekx1/4”,niklowanych
20xKońcówki4mm,niklowane
72
Zęby
5°
12
A
Stronaklucza17x19
maks.387N•m
19,
90
E
69,
50
E
1/4"
911.0727
Asortyment narzędzi
uniwersalnych,
127-częściowy
1/4" 1/2"
13xnasadka1/4”: 4-4,5-5-5,5-6-7-8 9-10-11-12-13-14mm
13xnasadka1/2“: 10-13-14-16-17-18-19 20-22-24-27-30-32mm
2xnasadkadoświeczapłonowych1/2“:16+21mm
1xskrzynkanakońcówki1/4“,32-tlg.,Art.-Nr.911.2060
3xpłaski
5,5-6,5-8,0mm
PH1-PH2-PH3
3xPHILLIPS®
6xPOZIDRIV®
PH1-PH2-PH3
3xsześciokątny 4,0-5,0-6,0mm
2xT10-3xT15-2xT20
15xTORX®,z
otworemgwiaździstym 3xT25-3xT30-2xT40
1xmagnetycznyuchwytdoszybkiejwymianykońcówek
1xadapterdonasadki1/4“4-kątny1/4“6-kątny
2xprzedłużenie1/4“,50-100mm
1xprzegubkardana1/4“
1xT-uchwytślizgowy1/4“,110mm
1xklucz:grzechotka1/4“,długość=145mm
1xadapterkońcówkainasadka1/4“dokońcówek1/4“
2xprzedłużenie1/2“,125-250mm
1xprzegubkardana1/2“
1xślizgaczdoprzedłużenia1/2“
zadapterempowiększającym3/8“x1/2“
1xklucz„grzechotka”1/2“,długość250mm
1xzestawkluczykątowych3w1,8-częściowy
Kluczeimbusowezgłowicąkulową:
SW2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0
1xzestawkluczykątowych3w1,8-częściowy.
TORX®zotworemgwiaździstym
T10-T15-T20-T25-T30-T40-T45-T50
4xwkrętak:
2xpłaski
5,5x100mm-6,5x125mm
PH1x75mm-PH2x100mm
2xPHILLIPS®
1xwkrętakgrzechotka1/4“,długość150mm
wrazzmagazynkiemnakońcówkii6końcówkami
8xkluczszczękowo-oczkowy:
SW8-9-10-11.-13-14-17-19mm
1xnacinakdonacinaniapoprzecznego,160mm
1xkombinerki,180mm
1xszczypcedozaciskówtelefonicznych,200mm
1xszczypcedopompywodnej10”,czarne
279,
00
E
1xmłotekślusarski300g
1xVDEpróbniknapięcia140mm220-250V
1xwybijakzawleczekkrótki4,0x150mmdługości,
nasada9,5mm
1xuchwytztworzywasztucznego
1xwycinakkrzyżowy5mm
1xwycinakpłaski12mm
1xdobijak3mm
1xpunktak9,5x120mmdługości
1xobcęgidogwoździ,200mm
1xkluczrozsuwalnygłówkowy10“,250mm
1xuniwersalnenożycewarsztatowe145mm
1xpółokrągłypilnikDIN7261,FormaE,Hieb
(liczbanacięć)2
1xmałapiłaręcznazbrzeszczotemuniwersalnym
3xuniwersalnybrzeszczotpiły
1xnóżuniwersalnyzrękojeścią2komponentową
1xszczypcedoosłonnakablezuchwytem
2komponentowym
1xsuwmiarka0-150mm
1xaluminiowapoziomicaz3oczkami,
400mmdługości
1xtaśmapomiarowa5mx19mm
1xLED-latarkauniwersalne
1xskrzynkaasortymentowazosłonaminakable,
zaciskamioczkowymiitp.,40-częściowa.
151.3200 zestaw
kluczy imbusowych,
10-częściowy
1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-10mm
zedłużona
Wersja pr
7,
90
E
911.2140
ERGOTORQUE®
Zestaw wkrętaków
5-częściowy
-Sztywnytrzpień6-kątny
-Trzpieńzestalichromowo-wanadowo-molibdenowej
hartowanynawskroś,chromowanynamatowo
-Ergonomiczny,jednoczęściowyuchwytzapewniający
optymalneprzeniesieniesiły
-Uchwytzzawieszką
4,5
0,8
100
4,5
180
28
5,5
1,0
100
5,5
210
36
7,0
1,2
125
7,0
230
36
PH1
75
5,5
180
36
PH2
100
7,0
210
36
8,
90
E
13 A
W Y D A N I E 1 / 2010
Przegląd Techniczny
Dla zakładów naprawy pojazdów samochodowych i dla przemysłu samochodowego
W Y D A N I E 1 / 2010
Przegląd Techniczny
Dla zakładów naprawy pojazdów samochodowych i dla przemysłu samochodowego
Junior
550.1205
Latarka LEDMAX Junior jestniewielewiększaniżdługopisi
idealnieprzydatnadoczynnościkontrolnych.
Wykonanazostałazpasywowanegoaluminiumwysokiej
jakościiważytylko60gramów!Wyposażonawdiodę
PowerChipLEDojasności25Lumenzapewniasilne
światłopunktowe.WzmacniaczDC/DCgwarantuje
długąpracęiumożliwiazastosowanieekologicznych
akumulatorów!
Danetechniczne:
•Kulaświetlna:ZmiennasoczewkaHyperfokus-
odświatłapunktowegodorozmytego
•PowerChipLEDzapewnianajwyższąsprawność
świetlnąorazmoc25Lumen
•Przełącznikmetalowyorazzatrzaskwysokiejjakości
•2StandardowebaterieLR03(AAA)
•Czaspracynajednymzestawiebateriido20godz.
•Długość138mm,Masa(zbateriami)60g
19,
150.4235 Lampa
warsztatowa
akumulatorowa
z diodami LED
150.3010 Urządzenie do
pomiaru grubości warstwy,
FE/AL
Urządzenieumożliwiaszybkipomiargrubościwarstwynp.grubościlakierupojazdu.
Jestprzystosowanydopomiaruwarstwypokrywającejmetależelazneinieżelazne
(np.karoseriealuminiowe).Jestprzydatnydowykrywaniamiejscobjętychwcześniejszą
naprawą(szkodywypadkowe).Niezawodnyisprawdzonyprzyoceniepojazdów
lubpraclakierniczych.Nieodzownydlawarsztatówsamochodowych,sprzedawcówi
rzeczoznawców
Kompaktowalampaz30ultrajasnymidiodamiLED,
odpornanauderzenia,bezprzewodowa.
Praktycznywskaźnikstanubateriioraz
inteligentnerozwiązaniawkwestiiładowania,
do zastosowania w pojazdach mechanicznych
12/24 V oraz stacjonarnie 110/220V.
Wyposażenie:
Dwupunktowakalibracjagwarantującawysokądokładność
PomiarnazasadzieprądówwirowychAutomatycznewykrywaniemetali
MIN-Hi/Lo-Limits
Dane techniczne :
Bateria
3,7V/4400mAh
Akummulator
litowo-polimerowy
Moc
2,8Watt
Napięcieładowania
AC100-240V
~50/60Hz,DC12-28V
Czasładowania
6godzin
Czasdziałania
10godzin
Osłonaprzeciwbryzgowa
IP64
Żywotność
~100.000godzin
Temperaturapracy
-5°C/+45°C
Waga
0,9kg
FunkcjaMAX/
Dane techniczne:
Wymiary:(Szer.xWys.xGł.)
42x148x105mm
Zakresypomiarowe:
0-1000μm(0-40mils),
rozdzielczość:
1μm(0.1mils),
Dokładność:
±3%+4cyfry,
Zasilanie:
Bateria 9V
Zakres dostawy:
1xUrządzeniedopomiarugrubościwarstwy
2xpłytkikalibracyjne
1xbateria(9V)
1xInstrukcjaobsługi
99,
14
90
E
A
00
E
119,
00
E
Przegląd Techniczny
W Y D A N I E 1 / 2010
Dla zakładów naprawy pojazdów samochodowych i dla przemysłu samochodowego
550.5355 ULTIMATE Vision „BASIC“ z sonda 5.5 mm
NowyVideoskopUltimateVision„Basic”jestwszechstronnymurządzenieminspekcyjnymprzeznaczonymdoinspekcjimiejsctrudnodostępnych.Dlategowobecnychczasachnasze
przenośneurządzeniezostałodocenioneprzezmechanikówsamochodowychzaswojąlekkośćikompaktowość.Obrazobserwowanegoobszarujestrejestrowanyprzezkamerę
znajdującąsięnakońcusondy,któraprzekazujeobrazwwysokiejjakościnawyświetlaczLCDnaodbiorniku.Wzwiązkuztymistniejemożliwośćocenyuszkodzeniabezkonieczności
demontażuwtakichdziedzinachjak:silniksamochodowy,instalacjawod-kan,karoseria,itd.Listazastosowańjestpraktycznienieskończona.Zapomocąakcesoriówdostarczanychrazem
zVideoskopemzwiększasięspektrumzastosowańkameryinspekcyjnej.
cjonalne
ak
c
a op
o ri
es
mo
żli
w
oom
ćz
oś
3
mienna son
wy
da
mienne lustra
wy
fu nk
c ja
Magnet
tra
us
l
Ø 5,5 mm
cjonalne
a op
o ri
s
e
ak
c
Monitor2.36“
(TFTLCDQVGA)
320x240Pixel
Haken
da
son
Ø 5,5m
m
AV
wy
jś
dy
on
m
ość wyginan
liw
ia
oż
s
cie
TV/AV
max.15“
r=min.15mm
Ø5,5mm
Wyposażenie zestawu:
1xręcznymodułurządzeniazwyświetlaczem
urządzenia z wyświetlaczem
1xsonda5,5mmzkamerąfrontową,półelastyczna,długość1m
kamerą frontową, półelastyczna,
1 x kabel AV 2m
1xlustro70
1xlustro90
1xlustro110
Zestaw dostarczany w plastikowej walizce
399,
00
E
Zalety modelu „BASIC:
- urządzenieprzenośne,niezależneodsieci
-wysokajakośćobrazudziękizastosowaniuspecjalnejkameryorazmożliwośćkrokowej
regulacjioświetleniadiodamiLED
-maksymalnykątobserwacjidziękiumieszczeniukamerywgłowicysondyizastosowaniu
zwierciadła
-eliminacjaświatłowodu,cozwiększaodpornośćsondynazałamanieprzewodu
-możliwośćobserwacjiprzezwieluobserwatorów(dodatkowaidentyfikacja)
-możliwośćprzedstawieniaobrazunazewnętrznymmonitorze,Np.telewizorze,
komputerzeClubnalaptopiewyposażonymwzłączeAV
-prostaobsługa
Szeroki zakres zastosowań:
15 A
Dla zakładów naprawy pojazdów samochodowych i dla przemysłu samochodowego
12xnasadka1/4“,6-kątna
SW4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13
27xnasadka1/4”:
2xostrze
5,0-7,0mm
4xPhillips
PH1-2xPH2-PH3
4xPozidriv
PZ1-2xPZ2-PZ3
7xsześciokątwewnętrzny
2-2,5-3-4-5-6-8
10xTorx
T10-2xT15-2xT20-2xT25-T27-T30-T40
1xprzedłużenie1/4“,50mm
1xprzedłużenie1/4“,100mm
1xadapternasadkowy1/4“kwadratx1/4“sześciokąt,L=30mm
1 x adapter nasadkowy 1/4“
1xprzegub1/4“
1xkluczzapadkowyteleskopowy1/4“,150-200mm,72zęby
29,
800.0156 Miska
magnetyczna,
tworzywo sztuczne
pochyłykształt,Ø150mm
-Uniwersalnyzbiornikowłasnościachmagnetycznych
wyposażonywsilnemagnesy,mogąceutrzymać
drobneelementy,takiejakśrubylubśrubykół
-Obustronnedziałaniemagnesówsprawia,żemiska
możebyćzamontowananawszystkich
powierzchniachmetalowych,takichjakwózek
warsztatowy,ścianynarzędziowe,podnośniki
-Wceluochronyprzedkontaktemzpodłożem,
magnesysąpokrytewarstwągumy
150 mm
917.0645 zestaw
kluczy zapadkowych
teleskopowych 1/4“,
chromowany na matowo,
45-częściowy
200 mm
W Y D A N I E 1 / 2010
Przegląd Techniczny
90
E
90
,
7 E
Okładka
na zlecenia
warsztatowe
rsja
nowa we
DINA4zkieszeniąnaklucze
Zapewniaochronęwszystkichdokumentów
zleceniaprzedbrudem
iichnatychmiastowądostępność.Kieszeń
zzamkiemnakluczeidokumentypojazdu.
Częśćprzedniazprzezroczystejfolii.
Wytrzymałabudowazłańcuszkiem
wieszaka,możetakżesłużyćjako
podstawka do pisania.
Werkzeuge - Maschinen GmbH
IndustriegebietOst1
SeligenstädterGrund10-12
D-63150
D-63150Heusenstamm
Telefon:+49(0)61044974-0
Faks: +49(0)61044974-11
e-mail: [email protected]
http://www.kstools.de
Waszpartner
500.8095
niebieska
4,40 E
500.8096
czarna
4,40 E
500.8097
czerwona
4,40 E
500.8098
zielona
4,40 E
500.8099
szara
4,40 E
16
A
01/2010LL10-1PL
PodanecenyniezawierająpodatkuVAT.
Ukazaniesiętegoprospektuoznaczautratęważnościwszystkich
publikowanychwcześniejcenników.Sprzedażwyłącznieza
pośrednictwemhandluspecjalistycznego.Błędywdruku,
pomyłkiorazzmianytechnicznezastrzeżone.
Cenyważnedo30.04.2010.

Podobne dokumenty

Narzędzia KS TOOLS-Przegląd techniczny nr 1

Narzędzia KS TOOLS-Przegląd techniczny nr 1 wielozębowe, RIBE®, TORX® etc. Do użycia w przypadku otworu pod gwint, jak również do zerwanych śrub i sworzni stojących. Odkręcacze od 1/8“-1/4“ są wyposażone w kołnierz oporowy, dzięki czemu zape...

Bardziej szczegółowo