Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni

Komentarze

Transkrypt

Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni
Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni
nr 15/2011
W numerze:
Wstępniak s. 1
Dbamy o jakość s. 2-3
Dr n. med. Alicja Wielgosz s. 4
Zakład Medycyny Nuklearnej s. 5-6
Kadry s. 7
Ogłoszenia s. 8
Portowe wieści s. 9-10
Zespół Zakładu Medycyny Nuklearnej
Szpitala Miejskiego w Gdyni
Drodzy Pacjenci i Czytelnicy,
Fot. K. Siemieniewicz
Złota polska jesień przyniosła także naszemu Szpitalowi wiele plonów
i kolorów. Do jedynych z największych należy z całą pewnością
uzyskanie po raz drugi akredytacji Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowie. Tym razem osiągnięcie tego prestiżowego celu,
było znacznie trudniejsze, gdyż oparte na wymogach unijnych określających ponad 200 obowiązujących standardów. Tematykę tę ogromnie
ważną, tak z punktu widzenia pacjentów, jak i Lekarzy, czy też zarządzającego szpitalem przybliży Państwu Pełnomocnik Dyrektora Szpitala
ds. Zarządzania Jakością – Pani mgr Katarzyna Littwin w cyklu swoich
artykułów. Jednocześnie uzyskaliśmy tytuł finalisty Ogólnopolskiego
Rankingu Szpitali, zajmując 6 miejsce w woj. Pomorskim i 77 w ogólnopolskim.
Bliższe miejsca byłyby w naszym zasięgu, gdybyśmy zdołali poprawić
jeszcze kilka ważnych punktów naszej infrastruktury takich jak: dodatkowe ujęcie wody, system sygnalizacyjny przeciwpożarowy, nowy
blok operacyjny, centralna sterylizatornia. Wszystkie te obszary zawiera
1
Biuletyn nr 15/2011
nasz plan strategiczny, ale i o tym napiszemy w następnym biuletynie.
Jednocześnie jesień stała się okresem wielu rozstań i podróży sentymentalnych siłą rzeczy. I tak na zasłużony odpoczynek emerytalny przeszła
znakomita Ordynator Oddziału Wewnętrznego – dr Alicja Wielgosz,
którą zastąpiła na tym stanowisku - dr Jolanta Kłobukowska.
Do nowej siedziby w Gdyńskim Centrum Onkologii Szpitala Morskiego
im. PCK przeszedł wraz z Załogą i aparaturą medyczną Zakład Medycyny Nuklearnej. I choć było nam bardzo trudno rozstać się z nim,
to jednak perspektywa lepszych warunków lokalowych tak dla Chorych,
jak i Pracowników, uzupełnienie ważnego ogniwa w kompleksowej
opiece onkologicznej sprawiło, iż życzymy im wszystkiego co najlepsze
na nowej redłowskiej drodze ...
dr Lidia Kodłubańska
Dyrektor Szpitala Miejskiego
im. J. Brudzińskiego
Dbamy o jakość
Dbamy o jakość
w naszym Szpitalu
Katarzyna LITTWIN
Koordynator Zarządzający Informacją
– Rzecznik prasowy
Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego dbając o jak najwyższą jakość udzielanych świadczeń medycznych oraz skuteczność i profesjonalizm w działaniu przystąpił ponad trzy lata temu dobrowolnie do programu akredytacji jednostek ochrony zdrowia, który jest
wspierany i koordynowany przez Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia (CMJ) jest centralną jednostką resortu zdrowia.
Powołane zostało przez Ministra Zdrowia w 1994 roku, w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości
usług medycznych świadczonych przez placówki polskiej opieki zdrowotnej.W październiku 2008 roku Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego
uzyskał status Szpitala Akredytowanego na okres trzech lat. W dniach
7 – 9 września 2011 r. Szpital ponownie poddał się niezależnej ocenie
w celu potwierdzenia spełniania standardów akredytacyjnych i utrzymania statusu Szpitala akredytowanego. Wysiłek wielu zaangażowanych
osób w cały proces miał na celu przede wszystkim dobro pacjentów
hospitalizowanych w naszym Szpitalu, jak i również zbudowanie pozytywnego wizerunku Szpitala. Na co dzień dbamy o to by nasi pacjenci
oraz członkowie ich rodzin pozytywnie odbierali funkcjonowanie naszego Szpitala, jak i oceniali wysoko nasz profesjonalizm w realizowaniu
świadczeń medycznych. Mamy nadzieję, że nasza postawa przyczynia
się do spełnienia oczekiwań pacjentów w trudnych i bardzo stresujących
dla nich chwilach jakim jest choroba i leczenie szpitalne.
Proces dostosowywania funkcjonowania naszego Szpitala do wymogów standardów akredytacyjnych spowodował stworzenie spójnego
systemu oceny działania Szpitala pod kątem procesów leczniczych
i diagnostycznych, skutecznego i efektywnego zarządzania, spójnej kultury organizacyjnej skupionej wokół wartości wynikających z Kodeksu
Etyki Szpitala oraz kodeksów etyki poszczególnych grup zawodowych.
Duże znaczenie dla funkcjonowania Szpitala, ale przede wszystkim wizji jego rozwoju, ma powstanie spójnego Planu Strategicznego na lata
2011-2015 z wizją rozbudowy Szpitala i zwiększenia bazy łóżkowej.
Ważnym elementem oceny poprawy jakości w naszym Szpitalu jest
prowadzenie badania oceny funkcjonowania Szpitala przez pacjentów
w nim hospitalizowanych. Wszystkie wypełnione anonimowo ankiety
są dokładnie analizowane, a wnioski z nich wynikające na bieżąco wdrażane. Działania podejmowane na podstawie ankiet wiążą się
m.in. z takimi obszarami jak posiłki dla pacjentów, czystość w szpitalu,
odnoszenie się personelu medycznego i niemedycznego do pacjentów
oraz udzielania profesjonalnych i zrozumiałych informacji.
Fot. Archiwum Szpitala
Niezależni wizytatorzy Ośrodka CMJ dokonują oceny akredytacyjnej
w oparciu o publicznie znany zestaw standardów (212 standardów),
który obejmuje swym zakresem funkcjonowanie Szpitala jako całości.
Decyzja o przyznaniu certyfikatu uzależniona jest od poziomu spełnienia wymogów standardów akredytacyjnych, określonego procentowo
na poziomie co najmniej 75% możliwej do uzyskania liczby punktów.
Biuletyn nr 15/2011
2
Dbamy o jakość
Akredytacja udzielana jest na okres 3 lat. Na krótko przed upływem
okresu na jaki została udzielona akredytacja szpital poddaje się ponownej ocenie w zakresie spełnienia standardów akredytacyjnych oraz ocenie działań doskonalących, które miały miejsce od momentu uzyskania
poprzednio certyfikatu.
Szpital przygotowując się do oceny zewnętrznej przez niezależnych wizytatorów dokonał samooceny w zakresie określenia poziomu spełnienia
poszczególnych standardów akredytacyjnych. W Szpitalu funkcjonuje
Zespół ds. Jakości w skład którego wchodzą osoby odpowiedzialne
za funkcjonowanie poszczególnych komórek organizacyjnych i realizowanych w nich procesów. Odpowiadają również za proces ciągłego doskonalenia i poprawy jakości. Standardy akredytacyjne
podzielone są na 15 grup obejmujących swym zakresem poszczególne obszary działalności i funkcjonowania jednostki jako całości.
W następnych numerach Biuletynu będziemy Państwu przybliżać
poszczególne grupy standardów akredytacyjnych do których należą:
1/ Ciągłość opieki 2/ Prawa Pacjenta 3/ Ocena stanu pacjenta 4/ Opieka
nad pacjentem 5/ Kontrola zakażeń 6/ Zabiegi i znieczulenia 7/ Farmakoterapia 8/ Laboratorium 9/ Diagnostyka obrazowa 10/ Odżywianie
11/ Poprawa jakości i bezpieczeństwo pacjenta 12/ Standardy z zakresu
zarządzania ogólnego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania informacją oraz zarządzania środowiskiem opieki.
Fot. M. Labon
Zgodnie z Ustawą o akredytacji w ochronie zdrowia akredytacji udziela
minister właściwy do spraw zdrowia, na podstawie rekomendacji Rady
Akredytacyjnej, w formie certyfikatu akredytacyjnego, po przeprowadzeniu procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.
Obecnie w Polsce jest 112 szpitali posiadających ważny certyfikat akredytacyjny (stan na dzień 11.10.2011 r.). Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego od trzech lat znajduje się w tym szacownym gronie.
Fot. D. Nitka
Mamy nadzieję, że ogrom zaangażowania naszej kadry medycznej
i niemedycznej na rzecz poprawy jakości, ciągłe podejmowanie nowych
wyzwań i określanie sobie kolejnych celów jakościowych przekłada się
wprost na to, że pacjenci leczący się w naszym Szpitalu czują się bezpiecznie, są pod dobrą opieką pielęgniarską, a przede wszystkim wiedzą
że korzystają z profesjonalnej pomocy lekarskiej. Z naszej strony możemy zapewnić, że nie ustaniemy w swych działaniach i będziemy się
starać jakość naszej pracy cały czas podnosić.
(KL) [email protected]
3
Biuletyn nr 15/2011
Dr n. med. Alicja Wielgosz
Fot. K. Siemieniewicz
Dr n. med. Alicja Wielgosz
4 stycznia 1999 roku powołano w drodze konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego w Gdyni Panią dr n. med. Alicję Wielgosz. Uprzednio Pani doktor
pracowała jako asystent w Zakładzie Mikrobiologii AMG (1970 – 74)
i w Klinice Chorób Nerek (1974- 98) jako pracownik naukowo- dydaktyczny (od 1980 roku- adiunkt kliniki).
W chwili objęcia kierownictwa Oddziału Chorób Wewnętrznych
w Gdyni liczył on 112 łóżek (4 pododdziały- kardiologia, hematologia, męski i żeński). Po reorganizacji w wyniku której wyodrębniono
Oddział Kardiologiczny (03.01.2000), stan łóżek wynosił 58.
W Oddziale zatrudnionych było 7 lekarzy i 28 pielęgniarek. Oddział
pracował w systemie „ostrym” każdego dnia. Rocznie hospitalizowanych było 3700 chorych ze średnim czasem pobytu ok. 5 dni. Lekarze
pełnili dyżury w Oddziale, Izbie Przyjęć Szpitala oraz konsultowali
9 Oddziałów szpitalnych. W latach 2000- 2001 prowadzona była Poradnia Nefrologiczna, a do roku 2005 funkcjonował przy Oddziale Gabinet Endoskopowy, wykonujący badania zarówno dla Szpitala, jak też
dla lecznictwa otwartego oraz badania profilaktyczne dla mieszkańców
Gdyni. Inny program profilaktyczny realizowany w Oddziale, to badania
profilaktyczne osób bezdomnych.
Pani Ordynator aktywnie wpływała na kształtowanie współpracy z lecznictwem otwartym poprzez organizowanie stałych spotkań
z lekarzami z przychodni, na których były poruszane problemy kliniczne, a także budowane wzajemne relacje lekarzy, wspólnie sprawujących
opiekę nad gdyńskimi pacjentami.
Pani Doktor Wielgosz powołała Stowarzyszenie „Ku ZDROWIU”,
dzięki funduszom którego wyremontowano część Oddziału Chorób
Wewnętrznych, jak też zakupiono sprzęt medyczny wspomagający pracę Oddziału.
Pod kierunkiem Pani Doktor Wielgosz specjalizację I° z zakresu Chorób Wewnętrznych uzyskało 2 lekarzy, II° - 18 lekarzy oraz
podspecjalizację II° 3 lekarzy. Duża wiedza medyczna oraz doświadczenie zawodowe, jak też wyjątkowe predyspozycje dydaktyczne sprawiały, że wielu lekarzy, stażystów i studentów wybierało ten Oddział
na miejsce swojego szkolenia.
Należy podkreślić ogromną dbałość Pani Ordynator o utrzymanie w Oddziale atmosfery pełnej szacunku i życzliwości zarówno
w stosunku do pacjentów jak i podległego personelu. Wyrazem tego
są liczne słowa uznania i podziękowania, składane do Dyrekcji Szpitala
ze strony chorych i ich rodzin. Dzięki ogromnej wiedzy teoretycznej
i praktycznej oraz nietuzinkowym cechom charakteru pozwalającym
na rozwiązywanie najróżniejszych problemów z niezwykłym taktem
i rozwagą, stała się niekwestionowanym autorytetem i liderem w prowadzonym przez siebie zespole. Przez długie lata Pani Doktor przewodniczyła Radzie Ordynatorów tutejszego szpitala.
W uznaniu całokształtu pracy Pani Doktor Wielgosz została uhonorowana nagrodą Prezydenta Miasta Gdyni.
Z końcem września 2011 roku Pani Doktor zdecydowała zakończyć swoją karierę zawodową. Na zasłużoną emeryturę- ku naszemu żalowi- odszedł niedościgniony Wzór, Dama w każdym calu, Szef
wszystkich szefów.
Jolanta Kłobukowska
(JK) [email protected]
Biuletyn nr 15/2011
4
Zakład Medycyny Nuklearnej
ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ
SZPITALA MIEJSKIEGO
im. J. BRUDZIŃSKIEGO – HISTORIA
Początki placówki sięgają roku 1984, kiedy przy Oddziale Chorób Wewnętrznych kierowanym wtedy przez prof. dr hab. Witolda Tymińskiego powstała Pracownia Izotopowa. Początkowo była częścią Oddziału
Wewnętrznego i wykonywała jako jeden z kilku w Polsce ośrodków
hematologiczne badania „in vitro”, takie jak: czas przeżycia erytrocytow, czas przeżycia płytek krwi, wchłanianie wit B12. W następnym
roku pracownia wydzieliła się, jako odrębna placówka.
Po zakupieniu scyntygrafu rozszerzono zakres badań o scyntygrafię
tarczycy, wątroby i śledziony. W 1989 roku dzięki pobytowi Kierownika Zakładu dr Krzysztofa Łuki na stypendium w University Department of Nuclear Medicine w Oxfordzie pracownia nawiązała kontakty
z angielskimi ośrodkami medycyny nuklearnej: John Radcliffe Hospital w Oxfordzie, Stafford General Infirmary oraz Derriford Hospital w „siostrzanym” mieście Gdyni - Plymouth. Współpraca z Anglikami obejmowała zarówno staże szkoleniowe w Anglii (dr K.Łuka
i dr M. Rzyman), jak i wizyty w Gdyni wybitnych angielskich specjalistów (prof. David H. Keeling, dr John Buscombe). Dodatkowo, Pracownia otrzymała również od Anglików w darze niezwykle cenną aparaturę.
W latach 1990 do 1996 angielskie ośrodki przekazały do Gdyni 3 gamma kamery. Nie można też nie wspomnieć o różnych akcjach Towarzystwa Przyjaźni Plymouth-Gdynia kierowanego przez wiele lat przez
Petera Smitha. Pracownia mogła tez wielokrotnie korzystać z pomocy gdyńskich firm, takich jak: „Hartwig”, „Chipolbrok”, „Warta” czy
„Morska Agencja Gdynia”.
Fot. Archiwum Szpitala
Dr Grzegorz Wróblewski oraz dr Krzysztof Łuka
5
Biuletyn nr 15/2011
Fot. Archiwum Szpitala
Dr Krzysztof Łuka oraz prof. David H. Kelling
To wszystko pozwoliło na znaczny rozwój pracowni, poszerzenie zakresu i zwiększenie ilości wykonywanych badań. Obejmowały one praktycznie większość planarnych badań scyntygraficznych zarówno statycznych, jak i dynamicznych. Oprócz badań rutynowych, jak: scyntygrafia
tarczycy, wątroby i śledziony, kości, płuc czy renoscyntygrafia wprowadzono również badania, takie jak: scyntygrafia szpiku kostnego, badania
tarczycy i przytarczyc z „onkofilnym” znacznikiem MIBI, badania serca
(izotopowe próby wysiłkowe i badania „bramkowane”), a także (jako
jeden z pierwszych ośrodków w Polsce) scyntymammografię.
Po remoncie i przebudowie w 2000 roku pracownia uzyskała wyższy
status: Pracowni Klasy II. To umożliwiło stosowanie izotopów promieniotwórczych, nie tylko w celach diagnostycznych, ale również
w leczeniu.
Od 2001 roku Pracownia Izotopowa Szpitala Miejskiego w Gdyni prowadziła leczenie nadczynności tarczycy radiomodem (J131) oraz paliatywne leczenie przerzutów nowotworowych do kości Strontem (Sr89).
W listopadzie 2003 roku w miejsce Pracowni Izotopowej powołano Zakład Medycyny Nuklearnej.
W czerwcu 2004 roku rozpoczęto we współpracy z kierowanym przez
dr Pawła Cieślę Oddziałem Ortopedii wykonywanie radiosynowektomii
izotopowych początkowo stawów kolanowych izotopem itru90 (Y90),
a od listopada 2005 również stawów skokowych oraz nadgarstków renem186.
Od grudnia 2006 zakład wreszcie dysponuje (wypożyczoną) odpowiadającą współczesnym standardom aparaturą diagnostyczną: gamma
kamerą Nucline X Ring firmy Mediso. Jednakże gamma kamera firmy
Mediso (jak na ironię, bo był to egzemplarz „pokazowy” mający zachęcić do jego zakupu) nie sprawdziła się. Ulegała bardzo częstym awariom
i gdy w 2007 Szpital otrzymuje środki na zakup nowej gamma kamery
z funduszu Urzędu Marszałkowskiego zostaje podjęta decyzja o zakupie gamma kamery E-cam firmy Siemens. Instalacja tej gamma kamery
przystosowanej do wykonywania badań techniką tomografii komputerowej pojedynczego fotonu (SPECT) i badań techniką „whole body”
pozwoliła na wprowadzenie badań SPECT perfuzji mięśnia sercowego,
badań kurczliwości mięśnia sercowego metodą „gated SPECT”, badań
SPECT przepływu mózgowego i badań kośćca metodą „whole body”.
Rozpoczęto również badania ze znakowanymi analogami somatostatyny, a także we współpracy z Centrum Onkologii w Redłowie i Odziałem
Chirurgii Onkologicznej w Słupsku – diagnostykę węzłów wartowniczych w rakach sutka i w czerniakach.
W październiku 2011 zrealizowano planowane od kilku lat włączenie
Zakładu Medycyny Nuklearnej Szpitala Miejskiego do struktury Gdyńskiego Centrum Onkologii. Zakład został wyposażony w dodatkową
aparaturę diagnostyczną (skaner hybrydowy SPECT –CT firmy Siemens
i gamma kamera „tarczycowa” firmy Mediso) i przeniesiony do nowo
wybudowanego przestronnego budynku w Szpitalu Morskim im PCK
w Redłowie.
Fot. Archiwum Szpitala
Personel Zakładu Medycyny Nuklearnej
Szpitala Miejskiego w Gdyni
Wynik badania scyntygraficznego SPECT serca
Personel Zakładu Medycyny Nuklearnej Szpitala Miejskiego w Gdyni
w ostatnich latach stanowili:
•
Dr med. Krzysztof Łuka – Kierownik zakładu, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny nuklearnej,
•
Dr med. Bogna Brockhuis – specjalista medycyny nuklearnej,
•
Barbara Wilk – Pielęgniarka,
•
Beata Trudzińska-Jackowska – Pielęgniarka,
•
mgr Małgorzata Dyl – Fizyk medyczny.
Z Zakładem Medycyny Nuklearnej w różnych okresach jego działalności ściśle współpracowali lekarze z Oddziału Wewnętrznego:
dr Grzegorz Wróblewski i dr Barbara Jastrząbek, a także dr Małgorzata
Rzyman z Oddziału Kardiologii.
Krzysztof Łuka
Biuletyn nr 15/2011
6
Kadry
P r a c o w n i c z e
s p r a w y
Serdecznie dziękujemy całemu Zespołowi ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ:
Panu dr Krzysztofowi Łuce, Pani dr Bognie Brockhuis, Pani Beacie Trudzińskiej – Jackowskiej,
Pani Barbarze Wilk oraz Pani mgr inż. Małgorzacie Dyl, za lata pracy oraz wkład w sprawne funkcjonowanie
Szpitala, mając nadzieję na dalszą owocną współpracę pod kierownictwem nowego pracodawcy.
NASZE SUKCESY
SERDECZNE GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA SKŁADAMY:
Pani Joannie Smolanie w związku z uzyskaniem tytułu specjalisty w zakresie neurologii, Paniom : Edycie Binek oraz Hannie Knuth
w związku z uzyskaniem tytułu magistra pielęgniarstwa, Justynie Lipce, Bernadecie Miernik, Bożenie Malachowskiej, Alicji Kani,
Małgorzacie Lewandowskiej, Ewie Szytemberg, Annie Tomasińskiej, Sylwii Smolińskiej, Aleksandrze Majkowskiej w związku
z uzyskaniem tytułu licencjata pielęgniarstwa, oraz Pani Aleksandrze Miotke w związku z uzyskaniem tytułu licencjata z fizjoterapii
i Pani Ewie Kudlickiej z tytułu ukończenia studiów na kierunku ekonomia i uzyskaniem tytułu licencjata.
AWANSE
We wrześniu funkcję ORDYNATORA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO objęła lek. med. Jolanta Kłobukowska a funkcję
z-cy dr n. med. Ewa Kisielnicka.
W październiku stanowisko ORDYNATORA ODDZIAŁU NEUROLOGII i UDAROWEGO objęła lek. med. Agata Tomczak, a stanowisko z-cy lek. med. Beata Szczygielska – Smela.
Od dnia 01.10.2011 z-cą ORDYNATORA ODDZIAŁU KARDIOLOGII jest dr n. med. Małgorzata Rzyman.
JUBILEUSZE
Jubileusze długoletniej pracy zawodowej obchodzili:
20 lecia
Pani Katarzyna Malesa, Pan Jarosław Jackowski, Pani Ewa Kisielnicka, Pani Teresa Wiśniewska, Pani Katarzyna Tomaszewska,
Pani Izabela Jankowska, Pani Joanna Stanke, Pani Lucyna Borowska, Pani Wiesława Karczewska
25 lecia
Pani Danuta Groth, Pani Stanisława Nurek, Pani Małgorzata Krzoska, Pan Jarosław Dzwoniarski, Pan Mirosław Szczeblewski, Pani Ewa Kata,
Pani Iwona Korpan, Pani Halina Orzech, Pani Beata Wojtowicz, Pani Elżbieta Spirowska– Bukład, Pani Katarzyna Puchalska, Pani Bożena Sumiło,
Pani Danuta Balińska, Pani Ewa Dopart, Pani Ewa Rabajczyk, Pani Beata Tesmer, Pani Zofia Zamojska
30 lecia
Pani Wiesława Budaszewska, Pani Emanuela Zadrożna, Pani Ewa Chutkowska, Pani Nadzieja Mikołajczak, Pani Joanna Dias,
Pani Barbara Łosińska, Pani Mariola Chorążewicz, Pani Danuta Daleka, Pani Elżbieta Bruhn, Pani Lucyna Tylicka, Pani Anna Piotrowska,
Pani Ewa Koszałka, Pani Bożena Kałęka, Pani Anna Tomasińska,
35 lecia
Pani Maria Karwowska, Pani Danuta Czemplik, Pani Anna Dobke, Pani Wiesława Licau, Pani Wioletta Mitura, Pan Andrzej Poncyleusz,
Pani Zofia Stankowska, Pani Grażyna Jankowska, Pani Wiesława Zerka, Pani Danuta Paprocka, Pani Mirosława Ellwart
40 lecia
Pani Anna Gałąska, Pani Lucyna Paliszewska,
Dziękujemy za długoletnią, owocną pracę i składamy serdeczne życzenia
Pracownicy odchodzący na emeryturę
Szczególne podziękowania składamy Pani dr Alicji Wielgosz za 12 lat pracy w naszym zespole. Życzymy wszelkiej pomyślności w nowym etapie życia.
7
Biuletyn nr 15/2011
Ogłoszenia
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNETRZNYCH
tel. Sekretariat: (058) 666 55 70,
fax (058) 666 55 78
e-mail: [email protected]
ODZIAŁ KARDIOLOGICZNY
tel. Sekretariat (058) 666 55 80
e-mail: [email protected]
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ
tel. Sekretariat: (058) 666 55 42
e-mail: [email protected]
ODDZIAŁ UROLOGICZNY
Tel. Sekretariat(058) 666 55 54,
fax: (058) 620 16 97
e-mail: [email protected]
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Tel. Sekretariat (058) 666 56 63
e-mail: [email protected]
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY
tel. Sekretariat (058) 666 55 05
e-mail: [email protected]
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
Rejestracja (058) 666 56 00
email: [email protected]
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
Tel. Sekretariat (058) 666 55 13
e-mail: [email protected]
ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ
Tel. (058) 666 55 58
e-mail: [email protected]
ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO– ORTOPEDYCZNEJ
Tel. Sekretariat (058) 666 55 27
e-mail: [email protected]
ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY
Tel. Sekretariat (058) 666 55 35
e-mail: [email protected]
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
Tel. Sekretariat (058) 666 55 49
e-mail: [email protected]
ODDZIAŁ OKULISTYCZNY
Tel. Sekretariat (058) 666 55 92
e-mail: [email protected]
PRACOWNIA KARDIOLOGII INWAZYJNEJ
Tel. Sekretariat: (058) 666 56 48
e-mail: [email protected]
OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ
(Gabinet Nauki Mowy)
Tel.: (58) 666 55 34
PLANOWA IZBA PRZYJĘĆ
Tel.: (58) 666 58 60
PORADNIE PRZYSZPITALNE:
PORADNIA OKULISTYCZNA
Tel. (058) 666 55 93
PORADNIA KARDIOLOGICZNA
Tel. (058) 666 56 15
PORADNIA AUDIOLOGICZNA
Tel. (058) 666 56 13
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
(RTG, USG, TK)
tel. Rejestracja (058) 666 56 24
e-mail: [email protected]
PORADNIA CHIRURGII PRZEWODU POKARMOWEGO
(badania endoskopowe)
Tel. (058) 666 55 47
Nocna i świąteczna pomoc medyczna w rodzaju POZ
w województwie pomorskim od dnia 1 marca 2011 r.
Od 1 marca pacjenci mogą zgłaszać się do dowolnie wybranej placówki udzielającej świadczeń nocnej i świątecznej pomocy
medycznej od godz. 18.00 do godz. 8.00 dnia następnego oraz w soboty,
niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8.00 dnia danego do godziny 8.00 dnia następnego;
Bezpłatne udzielanie świadczeń wyłącznie na podstawie dowodu ubezpieczenia.
MIEJSCOWOŚĆ
NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY
MIEJSCE UDZIELANIA
ŚWIADCZEŃ
Żwirki i Wigury 14
GDYNIA
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Śródmieście
Białowieska 1
NR TELEFONU
(058) 660-22-05
(058) 660-22-06
(058) 620-00-01
(058) 660-22-05
(058) 660-22-06
(058) 620-00-01
SOPOT
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej – Miejska
Stacja Pogotowia Ratunkowego z
Przychodnią w Sopocie
Bolesława Chrobrego 10
(058) 551-11-56
(058) 555-81-13
RUMIA
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Nr 1
Derdowskiego 24
(058) 679-69-50
Polanki 7
(058) 763-97-90
Świętokrzyska 4
(058) 763-98-90
Majewskich 11
(058) 763-90-90
Aksamitna 1
(058) 301-91-52
Jaśkowa Dolina 105
(058) 347-68-92
Gdańska 47
(058) 672-17-68
Nadmorskie Centrum Medyczne
GDAŃSK
WEJHEROWO
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Przychodnia
Aksamitna
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Przychodnia Morena
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej FALCK Medycyna
Oddział Pomorski
S z pital M i e j s k i i m. J . Br u d z i ń s k i e g o w G d y ni Ul. Wó jt a Ra d t k e g o 1 8 1 - 3 4 8 Gd y n ia Te l. c e n t ra la : 0 5 8 6 2 0 - 7 5 - 0 1
S ekr etar i a t : 0 5 8 6 2 0 8 9 4 8 F a x : 0 5 8 6 2 0 11 1 4
e-m ail: g a z e t a @ s z p i t a l mi e j s k i - g d y n i a . p l h t tp : //s zp it a lmie js k i- g d y n ia .p l/
R edakcja : M a r e k L a b o n , K a r o l i n a S i e mi e n i ewic z
Wydawca : E u r o c e a n S h i p b r o k e r s S p . z o . o . u l. St a ro wie js k a 4 1 - 4 3 /2 7 t e l. 0 5 8 6 6 1 4 2 6 1
Biuletyn nr 15/2011
8
Portowe wieści
Nowy serwis kontenerowy
Zawinięcie do Gdyni kontenerowca „Delta Hamburg” 28 sierpnia br. zainaugurowało nowy serwis kontenerowy armatora Delta
Shipping Lines. Statki obsługujące połączenie z portami: Hamburg,
Rotterdam, Aarhus, Gdynia i St. Petersburg zawijać będą regularnie tj. raz w tygodniu do Nabrzeża Bułgarskiego terminalu - Gdynia Container
Terminal S.A. Będzie to zatem kolejne, bezpośrednie połączenie Gdyni
z St. Petersburgiem. Czas podróży na tej trasie wyniesie 36 godzin.
Gdynia Container Terminal S.A.
fot. T. Urbaniak ZMPG-a S.A.
Udane prywatyzacje
29.08.2011r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy zbycia przez
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. udziałów spółki MTMG - Morski
Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. na rzecz firmy ATIC Services
z siedzibą w Paryżu.
Terminal masowy zajmuje się świadczeniem usług przeładunkowych,
składowaniem oraz big-bagowaniem i sortowaniem wszelkich ładunków
masowych występujących w obrocie portowo - morskim. Terminal oferuje obsługę: węgla i koksu, zbóż i pasz, rud, innych ładunków masowych suchych i płynnych, ropy i przetworów naftowych oraz drobnicy.
Zdaniem Zarządu Spółki ZMPG-a S.A. nabycie 100% udziałów termi-
Podpisanie Umowy Zbycia Udziałów MTMG Sp. z o. o.
fot. T. Urbaniak ZMPG-a S.A.
nalu masowego przez inwestora branżowego, jakim jest ATIC Services
przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności rynkowej terminalu.
Z kolei Zarząd Portu, w wyniku finalizacji procesu prywatyzacji, uzyska stabilne wpływy z tytułu umowy dzierżawy zawartej na okres 30-tu
lat, a pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na rozbudowę
i modernizację infrastruktury portowej.
Kilka dni później ( tj.31 sierpnia) podpisana została kolejna umowa prywatyzacyjna – tym razem dotyczyła ona spółki WUŻ –
Przedsiębiorstwo Usług Żeglugowych i Portowych Gdynia Sp. z o.o.
Firma FAIRPLAY BV z siedzibą w Rotterdamie zakupiła 100%
udziałów podmiotu świadczącego usługi holownicze i cumownicze.
Nowy właściciel WUŻ-u to inwestor branżowy, mogący zapewnić
spółce konkurencyjną pozycję na wrażliwym rynku usług holowniczych.Inwestor udzielił też pracownikom spółki gwarancji zatrudnienia oraz zachowania warunków pracy i płacy przez okres trzech lat.
Procesy prywatyzacyjne prowadzone przez Zarząd Morskiego Portu
Gdynia S.A. wypełniają obowiązek nałożony przez ustawę o portach
i przystaniach morskich. Przyjęty w Polsce model zarządzania portami
zakłada rozdzielenie sfer zarządzania i eksploatacji. Zgodnie z tą zasadą
zarządy portów powinny być wyłączone z rynku usług operatorskich
(czyli sfery eksploatacji). Głównym ich zadaniem jest zapewnienie swobodnego dostępu do usług świadczonych na konkurencyjnych zasadach
przez podmioty operatorskie należące do sektora prywatnego.
Sezon wycieczkowy 2011
Dla Portu Gdynia koniec lata oznacza również pożegnanie z widokiem
ogromnych statków pasażerskich goszczących przy portowych nabrzeżach. Na szczęście, zgodnie z prognozami na następny rok, już 1 maja
2012 r. do Gdyni przybędzie wycieczkowiec MSC Lirica, inaugurujący
swym przybyciem kolejny sezon wycieczkowców. Dzięki spodziewanym w roku przyszłym wizytom ponad 70 statków pasażerskich można
oczekiwać, że sezon turystyczny - 2012 będzie jeszcze bardziej interesujący od minionego.
Tegoroczny sezon wycieczkowy zakończył się 17 września wizytą pływającego pod banderą Wysp Bahama, mierzącego 163 m długości statku
9
Biuletyn nr 15/2011
Gemini. W 2011 roku statki wycieczkowe cumowały przy gdyńskich
nabrzeżach portowych aż 56 razy, przywożąc na swoich pokładach ponad 78 tysięcy gości. Największą pod względem długości jednostką,
odwiedzającą w tym sezonie Gdynię aż trzykrotnie, była wybudowana
w 2009 roku Costa Pacifica (290,20 m).
W tym roku kolejne dwa wycieczkowce uhonorowane zostały tablicami
w „Alei Statków Pasażerskich”. Były to: Costa Pacifica (uroczyste odsłonięcie tablicy odbyło się 07.06.2011) oraz MeinSchiff 2 (12.08.2011).
„Aleja Statków Pasażerskich” w Gdyni jest jedynym tego typu miejscem
w Polsce. Przy Nabrzeżu Pomorskim, począwszy od 1 lipca 2001 r.,
Gemini
fot. T. Urbaniak ZMPG-a S.A.
dla upamiętnienia największych i najpiękniejszych z wycieczkowców
zawijających każdego sezonu do Gdyni, wmurowywane są pamiątkowe
tablice. Tablice wykonane są z zielonego, włoskiego granitu, przedstawiają wizerunek oraz nazwę statku, herb Gdyni, znak armatora i polskiego agenta oraz rok odsłonięcia tablicy. Swoje tablice w Alei mają
już: Birca Princess, Vistamar, Albatros, LiliMarleen, Grand Princess,
Discovery, Star Princess, Constellation, projekt Baltic Cruise, Navigator
of the Seas, Hanseatic, Queen Victoria, AIDAluna, Emerald Princess,
Grand Mistral, Vision of the Seas, AIDAblu, Costa Pacifica oraz Mein
Schiff 2.
Dzień Gdyńskich Zabytków 2011r.
W niedzielę 25 września w Gdyni odbył się „Dzień Gdyńskich
Zabytków 2011” – impreza plenerowa organizowana przez Urząd
Miasta Gdyni mająca na celu promocję dziedzictwa historycznego Gdyni,
w tym szczególnie zabytków z okresu międzywojennego. Zarząd
Morskiego Portu Gdynia S.A. dołączył do akcji udostępniając do
zwiedzania, w ramach grup prowadzonych przez przewodników, dwa
obiekty (również wewnątrz): schron przeciwlotniczy przy ul. Polskiej 5
i Dworzec Morski przy ul. Polskiej 1.
Ogółem na terenie administrowanym przez Zarząd Morskiego Portu
Gdynia S.A. znajdują się cztery budynki wpisane do rejestru zabytków
województwa pomorskiego: budynek Magazynu „H” przy ul. Polskiej
17, budynek Elewatora Zbożowego usytuowany na Nabrzeżu Indyjskim,
Budynek Dworca Morskiego
fot. T. Urbaniak ZMPG-a S.A.
Siedziba Zarządu Portu
fot. T. Urbaniak ZMPG-a S.A.
Budynek Dworca Morskiego przy ul. Polskiej 1, siedziba Zarządu Portu.
Około trzydziestu innych budynków wpisanych jest do gminnego rejestru zabytków miasta Gdyni. W związku z tym, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, realizację wszelkich robót na tych budynkach ZMPG-a S.A. każdorazowo uzgadnia z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków, dostosowując zakres realizowanych robót,
ich technologię oraz kolorystykę rewitalizowanych elementów budynków do wymagań konserwatorskich.
W granicach Portu Handlowego w Gdyni znajdują się również inne
obiekty zabytkowe, które powstały jeszcze przed wojną. Należą do nich
tak znane budynki jak Urząd Morski, Magazyn Tytoniowy, Chłodnia,
Olejarnia czy Łuszczarnia Ryżu. Obiekty te, będące w bardzo różnym
stanie technicznym, są własnością odrębnych podmiotów gospodarczych i instytucji, tak więc Zarząd Portu nie ma wpływu na ich stan
obecny oraz dalsze losy.
Biuletyn nr 15/2011
10

Podobne dokumenty

Żeglarska miłość Gdyni Fotoreportaż Morski

Żeglarska miłość Gdyni Fotoreportaż Morski Gdynia Sailing Days – imprezie, o której opowiadamy szerzej

Bardziej szczegółowo

nr 22/2013 SZPITAL NA PLACU KASZUBSKIM

nr 22/2013 SZPITAL NA PLACU KASZUBSKIM Pacjentów, a w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ponad 7000 chorych! Pragniemy otoczyć każdego Pacjenta należytą i fachową opieką, co wymaga wykonania licznych badań i przeprowadzenia specjalistycznyc...

Bardziej szczegółowo