Zgłoszenie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Transkrypt

Zgłoszenie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi
Zgłoszenie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi przez władającego powierzchnią
ziemi, który stwierdził to zanieczyszczenie na terenie będącym w jego władaniu
2016-01-26
Wymagania formalne dotyczące wniosku
Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem
Zadanie
Zgłoszenie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi przez władającego powierzchnią ziemi.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.
Wymagane dokumenty potrzebne do
rozpatrzenia sprawy
Zgłoszenie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi przez władającego powierzchnią ziemi winno zawierać:
1) imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
2) adres i numer działki ewidencyjnej;
3) informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że
zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
4) dokumentację potwierdzającą wystąpienie zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki
badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a.
Forma załatwienia sprawy
Na podstawie dokonanego zgłoszenia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie w drodze decyzji skierowanej do władającego
powierzchnią ziemi, dokonuje wpisu do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia
otrzymania tego zgłoszenia.
Miejsce złożenia dokumentów
Kancelaria Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie
ul. Plac Na Stawach 3 30-107 Kraków tel.: 12 61-98-120, fax: 12 61-98-122e-mail:[email protected]
Opłata
Brak.
Tryb odwoławczy
Uwagi / inne informacji
Wpis do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi będzie możliwe po uruchomieniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska systemu teleinformatycznego do prowadzenia takiego rejestru. Przepisy prawa przewidują uruchomienie systemu nie później niż w
terminie do dnia 4 września 2016 r.
Wnioski do pobrania
Brak