D - Sąd Okręgowy w Toruniu

Transkrypt

D - Sąd Okręgowy w Toruniu
Sygn. akt IX Ka 414 / 14 T., 30 października 2014 roku
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sąd Okręgowy w Toruniu IX Wydział Karny Odwoławczy w składzie:
Przewodniczący - SSO Barbara Plewińska / spr /
Sędziowie - SO Rafał Sadowski
- SO Mirosław Wiśniewski
Protokolant - stażysta Marzena Chojnacka
przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Grażyny Roszkowskiej
po rozpoznaniu w dniu 30 października 2014 roku
sprawy W. J.
oskarżonego z art. 178a § 1 kk
na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora
od wyroku Sądu Rejonowego w Chełmnie
z dnia 26 czerwca 2014 roku sygn. akt II K 200/14
I. uznając apelację za oczywiście bezzasadną, zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;
II. kosztami procesu za postępowanie odwoławcze obciąża Skarb Państwa.
Sygn. akt IX Ka 414 / 14
UZASADNIENIE
W. J. został oskarżony o to, że w dniu 10 kwietnia 2014 r. około godziny 21:45 w miejscowości O. kierował w ruchu
lądowym samochodem osobowym marki P. o nr rej. (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości określonym w wyniku
badania urządzeniem A. o godzinie 21:33 z wynikiem 0,66 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,
- tj. o przestępstwo z art. 178a § 1 kk.
Wyrokiem z dnia 26 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy w Chełmnie uznał oskarżonego za winnego popełnienia
zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178a § 1 kk wymierzył mu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności.
Na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk w zw. z art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej kary sąd warunkowo zawiesił
oskarżonemu na okres 2 lat tytułem próby, a na podstawie art. 71 § 1 kk wymierzył mu karę grzywny w wymiarze 50
stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki za równoważną kwocie 10 złotych.
Na podstawie art. 43 § 1 kk w zw. z art. 42 § 2 kk sąd orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 1 roku, zaliczając na mocy art. 63 § 2 kk
na poczet orzeczonego zakazu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 10 kwietnia 2014 roku.
Nadto sąd zasądził od oskarżonego opłatę sądową w kwocie 180 złotych oraz obciążył go wydatkami poniesionymi w
sprawie w kwocie 90 złotych.
Apelację od powyższego wyroku na niekorzyść oskarżonego wniósł prokurator zarzucając mu obrazę przepisów
prawa procesowego art. 335 § 1 kpk w zw. z art. 343 § 7 kpk mającą wpływ na treść orzeczenia, polegającą na orzeczeniu
przez sąd I instancji kary niezgodnej z uzgodnieniami dokonanymi pomiędzy oskarżonym, a prokuratorem w trybie
art. 335 kpk, zawartymi
w protokole przesłuchania podejrzanego z dnia 23 kwietnia 2014 roku, poprzez brak zobowiązania oskarżonego na
podstawie art. 72 § 1 pkt 5 kk do powstrzymania się od nadużywania alkoholu.
W konkluzji skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez zobowiązanie W. J. na podstawie art. 72 § 1 pkt
5 kk do powstrzymania się od nadużywania alkoholu.
Na rozprawie apelacyjnej oskarżyciel publiczny zmienił wniosek apelacji, wnosząc o uchylenie zaskarżonego wyroku
i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji.
Sąd Okręgowy zważył, co następuje:
Apelacja prokuratora nie zasługiwała na uwzględnienie.
W pierwszej kolejności należy wskazać, że w dniu 23 kwietnia 2014 roku,
w trakcie przesłuchania w charakterze podejrzanego W. J., prokurator uzgodnił z podejrzanym wymiar kary za
zarzucany mu występek z art. 178a § 1 kk w postaci kary 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem
jej wykonania na okres 2 lat tytułem próby, kary grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych przyjmując wysokość
jednej stawki za równoważną kwocie 10 złotych, środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych w ruchu lądowym na okres 1 roku, zobowiązania do powstrzymania się od nadużywania alkoholu oraz
obciążenie oskarżonego kosztami postępowania (k. 27).
W przesłanym do Sądu Rejonowego akcie oskarżenia znajdował się wniosek
o wydanie wyroku skazującego wobec W. J. w trybie art. 335 § 1 kpk bez przeprowadzenia rozprawy i orzeczenie wobec
niego za zarzucany mu występek z art. 178a § 1 kk kary 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem
jej wykonania okres 2 lat tytułem próby, na podstawie art. 71 § 1 kk orzeczenie kary grzywny w wymiarze 50 stawek
dziennych przyjmując wysokość jednej stawki za równoważną kwocie 10 złotych, na podstawie art. 43 § 1 kk w zw. z
art. 42 § 2 kk orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu
lądowym na okres 1 roku oraz obciążenie oskarżonego kosztami postępowania. Nadto prokurator wniósł
o zaliczenie na mocy art. 63 § 2 kk na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów okresu zatrzymania prawa
jazdy od dnia 10 kwietnia 2014 r. Powyższy wniosek nie zawierał uzgodnionego z oskarżonym zobowiązania do
powstrzymania się od nadużywania alkoholu na podstawie art.72 § 1 pkt 5 kk (k. 39).
Na posiedzenie w dniu 26 czerwca 2014 roku nie stawił się oskarżony, zaś prokurator po odczytaniu przez
przewodniczącego wniosku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy, nie wnosił o jego
modyfikację (k. 48
- 48v). Wobec powyższego Sąd Rejonowy uznając, że okoliczności czynu nie budzą wątpliwości, a cele postępowania
zostaną osiągnięte pomimo nieprzeprowadzenia rozprawy, uwzględnił wniosek i orzekł zgodnie z jego treścią.
Sąd meriti orzekając na posiedzeniu na podstawie art. 335 § 1 kpk jest związany treścią uzgodnień pomiędzy
oskarżonym, a prokuratorem, co wiąże się z tym, że nie może orzec innej kary ani środka karnego od uzgodnionych
przez strony. Tym samym złożony
w trybie art. 335 § 1 kpk wniosek prokuratora o orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym kary jest wiążący dla sądu
o tyle, że potrzeba dokonania zmiany w jego treści wymaga dokonania modyfikacji wniosku z udziałem stron albo
rozpoznania sprawy na zasadach ogólnych,
w myśl art. 343 § 7 kpk. W związku z powyższym sąd pierwszej instancji nie może samodzielnie dokonywać zmian w
treści złożonego przez prokuratora na podstawie art. 335
§ 1 kpk wniosku, a każda zmiana treści takiego wniosku przez sąd orzekający stanowi zmianę warunków porozumienia
zawartego pomiędzy prokuratorem, a oskarżonym, co
w konsekwencji oznacza, że sąd wymierza oskarżonemu karę, na którą ani prokurator, ani oskarżony nie wyrazili
zgody.
Złożony przez prokuratora wniosek był dla oskarżonego korzystniejszy niż ten uzgodniony w protokole przesłuchania,
nie zawierał bowiem zobowiązania oskarżonego na podstawie art.72 § 1 pkt 5 kk do powstrzymania się od nadużywania
alkoholu. Nadto prokurator nie wnosił o jego zmodyfikowanie w trakcie posiedzenia na którym był obecny.
Wobec powyższego sąd słusznie uznał, iż prokurator nie wnosząc
o orzeczenie w/w obowiązku zmodyfikował wniosek w sposób korzystniejszy dla oskarżonego, a tym samym orzekając
zgodnie z wnioskiem prokuratora
w żaden sposób nie naruszył uzgodnień poczynionych z oskarżonym na etapie postępowania przygotowawczego.
Z uwagi na powyższe, apelacja prokuratora nie zasługiwała na uwzględnienie, co skutkowało uznaniem jej za
oczywiście bezzasadną, oraz wobec nie dopatrzył się
w zaskarżonym orzeczeniu żadnych uchybień mogących stanowić bezwzględne przyczyny odwoławcze, będących
podstawą do uchylenia wyroku z urzędu utrzymaniem zaskarżonego wyrok w mocy.
Ponadto na podstawie art. 624 § 1 kpk, kierując się zasadami słuszności, sąd odwoławczy zwolnił W. J. od kosztów
sądowych za postępowanie odwoławcze, mając na względzie, że zmiana zaskarżonego wyroku była spowodowana
wyłącznie wadliwym rozstrzygnięciem sądu pierwszej instancji, niezawinionym przez oskarżonego.

Podobne dokumenty