REGULAMIN KONKURSU NA PRACĘ PLASTYCZNĄ

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU NA PRACĘ PLASTYCZNĄ
REGULAMIN
KONKURSU NA PRACĘ PLASTYCZNĄ
SKIEROWANEGO DO DZIECI I MŁODZIEŻY
§1
Organizatorem konkursu na PLAKAT, zwanego dalej Konkursem, jest Lubuski Urząd
Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., zwany dalej Organizatorem.
§2
Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. „Bądź bezpieczny podczas wakacji.
Bezpieczeństwo mieszkańców regionu przygranicznego” realizowanego z Funduszu Małych
Projektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo
Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.
§3
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko dzieci i młodzież w wieku od 6 do 12 lat,
zamieszkałe na terenie województwa lubuskiego oraz Landu Brandenburgia.
2. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie zaprojektować i wykonać pracę plastyczną
grupową dowolnymi technikami (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.) .
Temat pracy plastycznej „Bezpieczne wakacje”.
Prace konkursowe powinny poruszać tematykę:
 Bezpieczny pobyt w górach, nad morzem i w lesie,
 Bezpieczny Internet,
 Bezpieczna droga,
 Bezpieczeństwo podczas letnich imprez i obozów sportowych.
3. Format pracy plastycznej to A3.
4. Przy wykonywaniu pracy plastycznej należy uwzględnić techniczne możliwości
jej zeskanowania.
5. Autorem pracy plastycznej zgłoszonej do Konkursu może być jedna szkoła lub grupa
dzieci.
6. Każda grupa może zgłosić do Konkursu jedną pracę plastyczną.
7. Warunkiem zakwalifikowania się do Konkursu jest dostarczenie – wraz z pracą
plastyczną– prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do
Regulaminu) oraz spełnienie warunków zapisanych w Regulaminie.
8. Regulamin, wraz ze wzorem karty zgłoszeniowej i zgody na upublicznienie danych,
zamieszczony jest na stronie internetowej organizatora: www.lubuskie.uw.gov.pl.
§4
Termin i warunki dostarczenia prac
1. Termin dostarczenia prac upływa w dniu 10 czerwca 2014. (decyduje data wpływu
do urzędu).
2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
3. Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową i zgodą na upublicznienie danych należy
przesłać pocztą na adres Organizatora:
Lubuski Urząd Wojewódzki
Wydział Programów Europejskich i Rządowych
ul. Jagiellończyka 8,
66-400 Gorzów Wlkp.
z dopiskiem na przesyłce „Bezpieczne wakacje”
lub złożyć osobiście w kancelarii urzędu, ul. Jagiellończyka 8, VII piętro, pok. 722
(od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30).
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
§5
Zasady przyznawania nagród
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 13 czerwca 2014r., a wyniki zostaną podane
do wiadomości publicznej na stronie internetowej organizatora www.lubuskie.uw.gov.pl
oraz wysłane do mediów lokalnych – z poszanowaniem ochrony dóbr osobistych osób
uczestniczących w konkursie.
2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja
Konkursowa, zwana dalej Komisją.
3. Komisję powołuje organizator. W jej skład wchodzą przedstawiciele Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
5. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.
6. Spośród zakwalifikowanych do Konkursu prac Komisja wybierze trzy zwycięskie prace
plastyczne, przyznając kolejno I, II i III miejsce oraz dwa wyróżnienia.
7. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają od organizatora indywidualne
nagrody rzeczowe.
9. Opiekunowie autorów zwycięskich i wyróżnionych prac plastycznych, zostaną
powiadomieni telefonicznie i pisemnie o przyznaniu nagród.
10. Nagrody dla autorów zwycięskich prac plastycznych zostaną wręczone w dniu
18 czerwca 2014 r. na Bulwarze Zachodnim, Gorzów Wlkp., ul. Nadbrzeżna.
§6
Ustalenia dodatkowe
1. Autorzy prac przenoszą na organizatora nieograniczone prawa autorskie do swoich
prac. W tym celu uczestnik składa stosowne oświadczenie, podpisane również przez rodzica lub
opiekuna prawnego, zamieszczone na karcie zgłoszeniowej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych,
informacyjnych i promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu.
3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
4. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator.
„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polsk (Województwo
Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Funduszu Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Pro Europa Viadrina” oraz budżetu państwa”
„Pokonać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”.
„Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”