Przedsięwzięcia naukowo

Transkrypt

Przedsięwzięcia naukowo
Przedsięwzięcia naukowo badawcze
- Rok 2008
Wykaz prowadzonych tematów badawczych w ramach działalności statutowej w 2008r.:
Zadanie Badawcze
"Analiza i weryfikacja scenariuszy zdarzeń na poziomie interwencyjnym z
wykorzystaniem technik cyfrowej rzeczywistości wirtualnej".
"Badania poligonowe wybuchów zbiorników zawierających płynne paliwa gazowe.
2 Technologia działań ratowniczych podczas wypadków z udziałem zbiorników
zawierających LPG".
"Badanie wpływu rozkładu termicznego wybranych materiałów palnych na toksyczność
3
środowiska podczas pożaru przebiegającego w budynku".
"Badania właściwości użytkowych koncentratów pianotwórczych, zwilżających i
4 emulgujących ważnych z punktu widzenia ich skutecznego stosowania w rzeczywistych
warunkach działań ratowniczych i gaśniczych".
"Analiza modelu kształcenia na studiach na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa
5
Cywilnego".
"Wyznaczenie wartości wymaganych intensywności podawania wody do gaszenia
6 pożarów typowych, a zapewnianych przez dostępny w jednostkach ratowniczogaśniczych PSP sprzęt gaśniczy".
"Wpływ temperatur występujących podczas pożaru na wybrane parametry
7
wytrzymałościowe fibrobetonu".
"Ocena zagrożeń związanych z emisją metali ciężkich w aspekcie bezpieczeństwa
8
ekologicznego na przykładzie ogródków działkowych w aglomeracji miejskiej".
"Opracowanie programu komputerowego przeznaczonego do obsługi hybrydowego
9
modelu pożaru w środowisku Windows".
"Badanie przygotowania wybranych jednostek OSP włączonych do Krajowego 10 Systemu Ratowniczo - Gaśniczego pod względem wyszkolenia i wyposażenia w sprzęt
do działań z zakresu ratownictwa medycznego".
"Badanie wpływu wentylacji mechanicznej i procesu gaszenia na przestrzenny rozkład
11
parametrów pożaru wewnętrznego".
"Wykrywanie anomalii temperaturowych w grupie ludzi na podstawie odwzorowania
12
termicznego twarzy".
1
Wykaz prowadzonych tematów badawczych w ramach badań własnych uczelni
wyższych w 2008r.:
Zadanie badawcze
1
2
3
4
5
"Badanie czasu retencji gazu gaśniczego w procesie naturalnej wentylacji
pomieszczenia".
"Projekt metodyki oceny poprawności przebiegu działań ratowniczo-gaśniczych".
"Analiza zagrożenia pożarowego przy stosowaniu żeliwnych wkładów kominkowych".
"Przydatność e-learningowej metody przekazu wiedzy o reagowaniu na zagrożenia" .
"Badanie wpływu szokowego chłodzenia na przyczepność stali do betonu próbek
rozgrzanych do wysokich temperatur".
"Badanie wpływu temperatur występujących podczas pożaru na wytrzymałość na
6
ściskanie fibrobetonu".
"Wpływ kształtu rozpryskiwacza elementów wylotowych stałych wodnych urządzeń
7
gaśniczych na równomierność zraszania powierzchni".
"Analiza systemu edukacji dla bezpieczeństwa w procesie kształcenia dzieci i
8
młodzieży".
"Analiza porównawcza wpływu sposobu zapoczątkowania reakcji spalania jednorodnych
9
cieczy palnych i mieszanin na ich właściwości palne" .
"Przeprowadzenie badania losów zawodowych absolwentów Szkoły Głównej Służby
10
Pożarniczej z lat 2004 - 2006".
"Analiza przygotowania struktur reagowania w Polsce na zagrożenia związane z użyciem
11
broni masowego rażenia (NBC)".
"Studium warunków przejścia ze spalania bezpłomieniowego w płomieniowe pyłów w
12
warstwie oraz usypisk pyłowych".
"Zmiana właściwości piroforycznych siarczków żelaza w wyniku ich utlenienia
13
roztworem nadmanganianu potasu".
Projekty badawcze w 2008r.:


"Badania nad zastosowaniem pian w działaniach ratowniczych związanych z
neutralizacją skażeń chemicznych i biologicznych".
"Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego
na przykładzie m. st. Warszawy".

Podobne dokumenty