SZKOLNA LIGA ORTOGRAFICZNA KLAS 4

Transkrypt

SZKOLNA LIGA ORTOGRAFICZNA KLAS 4
SZKOLNA LIGA ORTOGRAFICZNA KLAS 4-6
Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim
w roku szkolnym 2014/2015
REGULAMIN
Cele konkursu:
 utrwalenie poprawnej pisowni wyrazów trudnych ortograficznie,
 wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad ortografią,
 wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniowskich,
 wspomaganie umiejętności stosowania wiedzy w praktycznym działaniu,
 wyrabianie szacunku do języka ojczystego,
 popularyzacja poprawnej polszczyzny,
 wzbogacanie form pracy z uczniem.
Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas 4-6.
2. Obowiązuje znajomość zasad ortograficznych przewidzianych do opanowania na danym etapie
kształcenia.
Organizacja:
1. Liga trwa od listopada do maja i składa się z 6 rozgrywek.
2. Prowadzona jest na trzech poziomach:
a) klasy IV
b) klasy V
c) klasy VI
3. W wyznaczonych miesiącach uczniowie uzupełniają tekst lub rozwiązują test, sprawdzający
znajomość pisowni wyrazów, podanych wcześniej do utrwalenia. Lista tych wyrazów zostanie
przekazana każdemu uczniowi i umieszczona na stronie internetowej szkoły.
4. Każdy etap LIGI jest punktowany. Na podstawie liczby zdobytych punktów ustala się miejsce
ucznia w KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ oraz ocenę, którą nauczyciele języka polskiego
wpisują do dziennika.
5. Punkty uzyskane przez uczniów danej klasy są sumowane i dzielone przez liczbę uczniów
piszących test w tej klasie. Obliczona średnia klasy jest zapisywana w LIDZE KLASOWEJ.
6. Prace uczniów z trudnościami w pisaniu, potwierdzonymi przez poradnię psychologicznopedagogiczną, punktowane będą według kryteriów dostosowanych do ich dysfunkcji.
7. Poszczególne etapy przeprowadza się tego samego dnia.
8. W przypadku zauważenia niesamodzielnej pracy ucznia uczestnik ten zostaje zdyskwalifikowany
i otrzymuje 0 pkt oraz ocenę niedostateczną.
9. Po zakończeniu wszystkich rozgrywek wyłoniony zostanie MISTRZ ORTOGRAFII na każdym
poziomie nauczania – uczeń, który we wszystkich rozgrywkach zdobył łącznie najwięcej
punktów.
10. Uczniowie, którzy zajęli miejsce II i III otrzymają tytuły WICEMISTRZA ORTOGRAFII.
Zakres wiadomości:
 listopad: pisownia wyrazów z ó, u
 grudzień: pisownia wyrazów z rz, ż
 luty: pisownia wyrazów z h, ch
 marzec: pisownia wyrazów z przeczeniem „nie”
 kwiecień: pisownia wyrazów wielkimi i małymi literami
 maj: pisownia wyrazów z ę, ą, on, om, en, em

Podobne dokumenty