t|nnfftfrlt`lllt Lot zKl

Transkrypt

t|nnfftfrlt`lllt Lot zKl
t|nnfftfrlt'lllt
Lot zKl
WjdzialFilozoficmollistorycmY.
a,9L2l9t'&t
il. e. Xanirn*iesoz?
tcl.(048J2)63543-50
feks:'(04842) 6354?-?1
N-6d2,
dn. 19 maja20l5 r.
L.dz.WFH/002-8I20I 4I20| 5
Pan/Pani
Uprzejmieproszgo przybycie na posiedzenieRady Wydzialu Filozoficzno-Historycznego
Utr-,kt6re odbgdziesig w dniu 28 maia 2015 roku /cnvartek/ o sodz. 10.00w, smachu
Wvdzialu Filozoficzno-Historycznego
UI,. ul. A. Kamifiskieso 27a. Sala Rady Wvdzialu.
I pietro
Porz4dekdzienny:
posiedzenia
Przyjgcieprotokoluzpoprzedniego
RadyWydzialu
Komunikatydziekanskie
Sprawozdanie
Dziekanaz funkcjonowaniaWydzialuw roku 2014
Zaopiniowanie wniosku o rozwiryanie stosunku pracy z nauczycielem
akademickimzatrudnionymna zasadzie
mianowania
5. Sprawynauczania
6. Powolaniekomisji w sprawieprzeprowadzenia
postgpowaniao nadanietytulu
naukowegoprofesoradr hab.MalgorzacieD4browskiej,prof. nadzw.Utrprzewoduhabilitacyjnego
7. Wszczgcie
i powolanieskladukomisji:
(InstytutHistorii Utr)
al draTadeuszaGrabarczyka
bl draRadoslawa
Janiaka(InstytutArcheologiiUL)
( UniwersytetJanaKochanowskiego
cl draPawlaOlszewskiego
w Kielcach)
8. Nadaniestopniadoktora:
a/ mgrowi SebastianowiAdamkiewiczowi(promotor - prof. dr hab. Zbigniew
Anusik)
9. Dopuszczenie
do obronypracydoktorskiej:
al mgr Ewy Wyrgbskiej-Dermanovii(promotor
prof. nadzw. dr hab.
A.Kaniowski)
I 0. Wyznaczenierecenzent6w
rozprary doktorskiej:
(promotor-prof. dr hab.J.Supady)
al mgraPiotraMachlanskiego
b/ mgr Arury Kowalczyk(promotor- prof. nadzw.dr hab.S.Bralewski)
c/ mgr KataruynySkotnickiej(promotor- prof. nadzw.dr hab.S.Bralewski)
1l. Otwarcieprzewodudoktorskiego:
al mgrKamili Orman- KatedraHistorii Polskii Swiatapo 1945r.
b/ mgraJanaRatuszniaka-KatedraHistorii Powszechnej
Najnowszej
c/ mgr PaulinySoluby KatedraHistorii Powszechnej
Najnowszej
- KatedraArcheologiiHistoryczneji Bronioznawstwa
dl mgraKamila Sobczaka
12.Zaopiniowanie
podania:
a/ prof. dr hab. BarbaryTuchanskiejo przyznanierocznegourlopunaukowegow
r.ak.20l512016
b/ dr DamianaKasprzykaoprzyznanieurlopunaukowegow r.ak. 201512016
1.
2.
3.
4.
13.ZaopiniowaniepismaInstytutuArcheologiio rozpisaniekonkursuna zatrudnienie
pracownika naukowego w Pracowni datowania termoluminiscencyjnego
od
r.ak.20l5l20I6
14.Wolnewnioski
Dziekan
Wydzialu Filo zoficzno-Hi storycznego
Uniwersytetutr6dzkiego
Prof.dr hab. ZbisniewAnusik

Podobne dokumenty