I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Komentarze

Transkrypt

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2011 r.
Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA śYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA - HSBC Cautious Portfolio
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(W ZŁOTYCH)
I.
AKTYWA
1. Lokaty
2. Środki pienięŜne
3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
II.
4. NaleŜności
4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
4.1. Pozostałe naleŜności
ZOBOWIĄZANIA
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających,ubezpieczonych, uposaŜonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
3. Pozostałe zobowiązania
III.
AKTYWA NETTO (I-II)
Koniec okresu poprzedniego
Koniec okresu bieŜącego
223 440,60
223 440,60
0,00
74 803,01
74 803,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223 440,60
0,00
0,00
74 803,01
Koniec okresu poprzedniego
Koniec okresu bieŜącego
15 474,08
176 446,05
291 140,99
21 630,54
0,00
269 510,45
114 694,94
239,05
0,00
733,75
0,00
485,89
0,00
113 236,25
31 520,47
223 440,60
138 007,67
-59 785,80
43 507,60
16 061,32
0,00
27 446,28
103 293,40
1 705,01
0,00
708,07
0,00
1 090,05
0,00
99 790,27
-3 418,86
74 803,01
Koniec okresu poprzedniego
Koniec okresu bieŜącego
8 128,86820
41 764,59798
27 546,44187
15 616,49417
4,50
4,45
5,47
5,35
5,01
4,66
5,12
4,79
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(W ZŁOTYCH)
A.
B.
I.
II.
C.
D.
AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)
ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
2. Pozostałe przychody
3. Pozostałe zwiększenia
ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU
1. Tytułem wykupu
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem
6. Pozostałe koszty
7. Pozostałe zmniejszenia
WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
POZYCJA
1.
2.
LICZBA JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego
WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł):
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego
2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
1
LOKATY
I.
III.
IV.
V.
VI.
Udział w aktywach netto
funduszu (w %)
LOKATY (SUMA 1-12)
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek
samorządu terytorialnego
3. Inne dłuŜne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
4. Akcje
5. Udziały
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych
7. Instrumenty pochodne, o ile słuŜą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
9. PoŜyczki
10. Nieruchomości
11. Depozyty bankowe
12. Pozostałe lokaty
II.
Wartość bilansowa (w zł)
AKTYWA ZA ZEZWOLENIEM ORGANU NADZORU, ZGODNE Z ART. 154 UST. 9 USTAWY Z DNIA 22
MAJA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ
ŚRODKI PIENIĘśNE
NALEśNOŚCI
ZOBOWIĄZANIA
AKTYWA NETTO ( W TYM )
1. Krajowe
2. Zagraniczne - kraje UE
3. Zagraniczne - kraje poza UE
74 803,01
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
74 803,01
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
74 803,01
0,00
74 803,01
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
Warszawa, 9 sierpnia 2011 roku
2