Załącznik nr E do wniosku o stypendium socjalne

Transkrypt

Załącznik nr E do wniosku o stypendium socjalne
Załącznik nr E do wniosku o stypendium socjalne
.....................................................
Szczecin, dnia.......................
/imię i nazwisko wnioskodawcy/
.......................................................
/nr albumu/
OŚWIADCZENIE
potwierdzające brak zmiany sytuacji materialnej studenta oraz
członków jego rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym.
Świadoma/y odpowiedzialności karnej i cywilnej za podanie fałszywych danych
oświadczam, że moja sytuacja materialna od czasu złożenia wniosku o stypendium socjalne
na I semestr roku akademickiego 2016/2017 do dnia dzisiejszego nie uległa zmianie tj.
spełnione są wszystkie trzy poniższe warunki:
- nie uległa zmianie liczba członków rodziny1),
- nie wystąpiła utrata dochodów u żadnego członka rodziny2),
- nie wystąpiło uzyskanie dochodu u żadnego członka rodziny3).
Tym samym, dokumenty złożone do wniosku stypendialnego na I semestr roku
akademickiego 2016/2017 są nadal obowiązujące i pozostają w zgodzie ze stanem
faktycznym.
.......................................................
/podpis studenta/
Wyjaśnienie:
1)
2)
3)
członek rodziny zgodnie z art. 179 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z
późn. zm.)
utrata dochodu zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 nr 139 poz. 992 z
późn. zm)
uzyskanie dochodu zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 nr 139 poz. 992
z późn. zm)

Podobne dokumenty