`D-d,b.rw,,,r,"€/,Ł.`, o,`iu TQ:dLl`a.

Transkrypt

`D-d,b.rw,,,r,"€/,Ł.`, o,`iu TQ:dLl`a.
OSWIADCZE]\IE MAJĄTKOWE
radnego gminy
'D-d,b.rw,,,r,"€ / ,Ł.',
o,'iu
TQ:dLl'a.
(miejscowość)
Uwaga:
1. Osoba składającaoświadczenie
obowiązanajest do zgodnegoz prawdą,starannegoi zupełnego
wypełnieniakażdejz rubryk.
f, Jeżeliposzczególnerubryki nie znajdują w konkretnym prrypądku zastosowania,na|eĘ wpisać
..niedotyczvot
3. osoba s|dadająca oświadczenieobowiązana jest określić prrynależnośćposzczegó|nych
składników majątkowych,dochodów i zobowiązań do majątku óa.ęno"go i majątku ń;ęt.go
małżeńską
wspóInością
majątkową'
4, oświadczenie
o staniemajątkowymdotycry majątkuw kraju i za granicą.
5. oświadczenie
o staniemajątkowymobejmujerównieżwierzytelności
pieniężne.
6. W częściA oświadczenia
zawart"
informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
:ą.
doĘcząceadresuzamieszkaniaskładającego
oświadczenie
oraz miejscepołożenia
nieruchońości.
CzĘŚĆ A
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r.o sanrorządzie gminnym
Qz'TJ'z
200tr.Nr 142,poz. r59r orazz2002r.Nr 23, poz.2zo,Nr62,poz.55g,Nr-I13,por.ig4,Nr 153,
poz. 1271i Nr 2l4, poz,7806),zgodniez art.-}htej ustawyoświadczam,
ze posiadamwchodzące,
w składmałżenskiej
wspólnościmajątkowejlub stanowiącemój majątekodriuoy.
I.
Zasobypieniężre:
- środki
pienięznezgromadzone
w waluciepolskiej...',.'',,....,.A.j.,t.,,łp.l'..,.6,.{
na kwotę
o wartości:
3'6't
III.
1" Posiadam udziaĘ w spółkach handlowychzudzjałem
gmirurych osób prawnyctr lub
:::::::-''*:.::'
* którychuczestniczą
t'ti"
"*by
_ trł"zy.poa"eri"iui i.elnitenta
udziałów:
2.
ż[;; ;**' ;i4gdilłui"*l*'"t" ;;;głyil;;ffi ; *y;;k;;
;,#.,
ry.
^ U?.rt
'r
"'J
1' Posiadarnakcjew spółkachhandlowychzudziałem
gminnychosób prawnychlub
* których uczestlriózątakieo.ouy T""t"źypodaó iiczuę
i emitentaakcji:
::::::-''*::::
v.
Nabyłem(am)(nabył moj małż,
odrębnego)od Skarbu Panstr,
terytorialnego,ich' zwiukaw l
-*::"
::'l:::i:
:::::
::::,,:
2.
-___:-
WI.
_--_
-
x.
Składnjlcimienia ruchomego o wańościpowyiej i0 000 złotych( w przypadku pojazdów
pqdaćmarką mode]irok produkcji):'',.'..'.''
mechanicznychnależy
cZĘScB
osoby-skł^e
Adreszamteszkania
i.f;ń;;r';y!Y:l.
]awność
i'....ó"ąozie9minnYTl?'.;
Nr 62' Poz'))
Nr 23, Poz'ZfO'
pr
Miejsce
Jawnoscr
o samorzi
Nr 23,Pc
r'
1990'.
'.9::i''^T,1,.u
,'i luu*u''T'.i*P.'.lJ
zfoofr
,",Tiói
Nr214,poz.IUU.)
II c1ęś1|!ldres):
rupunkcie
24i,|l.J;'ń;gi:':sl!T#;ł:.
uz't'
Zmiany:
POZ'1591
IóUo)
poz.
i, Nr zt+,
--..łv gruggąrrroWlłloomy(a),iz na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu kunego za
podanienieprawdylub zatajenieprawdygozi karapozbawieniawolności'
/ .t,
data)
(miejscowośĆ,
4
*'ł"ą",,*.
J,,p,'r,Ę],,
(podpis)
V