PILNE Rozprawa 28

Transkrypt

PILNE Rozprawa 28
Polska,
lutego 2010 r.
APEL
o stworzenie
Narodowego Programu Walki z Ubóstwem
i Wykluczeniem Społecznym
Do Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, do konstytucyjnych władz RP, do
samorządów terytorialnych, do organizacji zawodowych i społecznych…
Rodacy, około ośmiu milionów Polaków żyje w warunkach skrajnej
biedy. Prawie połowa rodzin polskich uzyskuje dochody poniżej minimum
socjalnego.
Ubóstwo dotyka ponad dwóch milionów polskich dzieci.
Stworzenie i realizacja Programu Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem
Społecznym to zadanie, które w imię najwyższych wartości powinniśmy
realizować ponad wszelkimi podziałami. Nie można też pominąć problemu
ubóstwa przy tworzeniu perspektywicznych planów rozwoju Polski i
naprawy jej finansów publicznych.
Problem ubóstwa winien być przedmiotem troski wszystkich nas –
Polaków,
a więc władz państwowych, partii politycznych, samorządów lokalnych,
organizacji pozarządowych, zwykłych ludzi.
Opowiadamy się za ogólnopolską debatą nad problemami ubóstwa
i zagrożeń wykluczeniem społecznym, nad stworzeniem lokalnych i
ogólnokrajowych mechanizmów przeciwdziałania tym zjawiskom.
Stwierdzamy konieczność opracowania prawnych i ekonomicznych
podstaw Narodowego Programu Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem
Społecznym, najpóźniej do końca 2010 roku.
Zgłaszamy gotowość udziału zarówno w debacie publicznej, jak też
w pracach nad założeniami Narodowego Programu Walki z Ubóstwem i
Wykluczeniem Społecznym.
…………………………………
(Imię i nazwisko, miejscowość)
Podpisany apel należy przysłać do:
Sekretariat Debaty Europejskiej – Fundacja Państwo Obywatelskie organizacja non-profit,
00-850 Warszawa, ul. Prosta 2/14 lok.204, e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty