Opis

Transkrypt

Opis
SPIS ZAWARTOŚCI
I.
Opis techniczny
II.
Spis rysunków konstrukcyjnych
1. Rzut fundamentów
1:100
2. Poz. 7.1 Przekrój ławy fundamentowej
Poz. 3.6 Słupy fundamentowe
Poz. 8.1 Ściana fundamentowa
Poz. 9.2 Studnie Ŝelbetowe pod ławę fundamentową
1:20
3. Poz. 7.2 Przekrój ławy fundamentowej
Poz. 3.4 Słupy fundamentowe
Poz. 8.2 Ściana fundamentowa
Poz. 9.2 Studnie Ŝelbetowe pod ławę fundamentową
1:20
4. Poz. 7.3 Przekrój ławy fundamentowej
Poz. 3.3 Słupy fundamentowe
Poz. 8.2 Ściana fundamentowa
Poz. 9.2 Studnie Ŝelbetowe pod ławę fundamentową
1:20
5. Poz. 7.3 Przekrój ławy fundamentowej
Poz. 3.3A Słup fundamentowy
Poz. 9.1 Studnia Ŝelbetowa pod ławę fundamentową
1:20
6. Przekrój fundamentów w osi A
1:100
Przekrój fundamentów w kierunku poprzecznym hali
1:100
7. Poz. 7.4; 7.4A Rzut płyt monolitycznych usztywniających
fundamenty hali
1:50
8. Poz. 7.4; 7.4A Przekroje przez płyty monolityczne
usztywniające fundamenty hali
Ściąg w osi 6/A - M; 21/A - M
Elementy stalowe [ 120
Szczegóły połączenia elementów
1:5; 1:10
9. Poz. 8.3÷8.6 Belki podwalinowe
Poz. 9.3÷9.5 Studnie Ŝelbetowe pod oparcie belek
podwalinowych
1:20
10. Poz. 8.3÷8.5 Belki podwalinowe
Poz. 9.3A÷9.5A; 9.5B Studnie Ŝelbetowe pod oparcie belek
podwalinowych
1:20
11. Poz. 3.1; 3.2 Słupy fundamentowe
Poz. 8.7 Belka podwalinowa w osi T
1:20
12. Poz. 9.1÷9.5; 9.3A÷9.5A; 9.5B Układ i wykaz studzien
Ŝelbetowych
Oparcie schodów na studni
Połączenie belki podwalinowej zaplecza ze ścianą hali
Poz. 8.3A Belka podwalinowa przy budynku szkoły
Szczegół połączenia fundamentów budynku hali
z fundamentami istniejącego budynku szkoły
1:20
13. Poz. 9.6 Płyta fundamentowa pod oparcie belek
podwalinowych
Szczegóły usytuowania oparcia belek podwalinowych
na studniach
Usytuowanie prętów wystających ze studzien
1:20
14. Rzut stropu nad parterem: usytuowanie elementów
konstrukcyjnych - belek stropów Teriva I i Teriva II,
płyt stropowych spręŜonych SP 20, nadproŜy prefabrykowa-nych L 19
1:100
Wykaz belek stropów Teriva I i Teriva II
Wykaz nadproŜy prefabrykowanych L19
Wykaz stali dla Ŝeber rozdzielczych
Wykaz płyt stropowych spręŜonych SP 20
Usytuowanie stropów monolitycznych, wieńcy, nadproŜy,
schodów, belek, rygli i słupów
1:100
Szczegół oparcia płyt SP 20
1:20
Poz. 2.6 Strop monolityczny
1:20
15. Rzut stropu nad piętrem: usytuowanie elementów
konstrukcyjnych - belek stropu Teriva I, płyt stropowych
spręŜonych SP 20, nadproŜy prefabrykowanych L 19
1:100
Wykaz belek stropu Teriva I
Wykaz nadproŜy prefabrykowanych L19
Wykaz stali dla Ŝeber rozdzielczych
Wykaz płyt stropowych spręŜonych SP 20
Usytuowanie stropu monolitycznego, wieńcy, nadproŜy
belek i rygli
1:100
Szczegół oparcia płyt SP 20
1:20
16. Poz. 2.1 Strop monolityczny
Poz. 3.4; 3.5 Słupy monolityczne
Poz. 5.2; 5.12÷5.14 Wieńce monolityczne
1:20; 1:50
17. Poz. 2.2 Balkon monolityczny
Poz. 5.1; 5.3÷5.6; 5.3A Wieńce monolityczne
1:20
18. Poz. 3.1; 3.2 Słupy monolityczne
1:20; 1:50
19. Poz. 4.9 Rygle monolityczne
1:20; 1:50
20. Poz. 4.1; 4.2; 4.5÷4.8 Belki monolityczne
21. Poz. 3.3; 3.3A
Słupy monolityczne
Poz. 4.10 Rygle monolityczne
Poz. 4.3
Belka monolityczna
Poz. 5.7÷5.11 Wieńce monolityczne
1:20; 1:50
22. Poz. 4.4 Belka monolityczna
Poz. 10 Schody monolityczne
1:20
23. Poz. 2.3; 2.4; 2.5 Stropy monolityczne
Poz. 6.1÷6.3 NadproŜa monolityczne
1:20
1:20; 1:50
III.
1.
Wykazy stali dla elementów konstrukcyjnych
Wykaz stali zbrojeniowej dla hali dla poz. 7.1÷7.3; 3.3; 3.3A; 3.4; 3.6;
8.1; 8.2; 9.1; 9.2; 7.4; 7.4A
2.
Wykaz stali kształtowej dla hali dla poz. 7.1; 3.6; 8.2; 7.4; 7.4A
3.
Wykaz stali zbrojeniowej dla zaplecza hali dla poz. 8.3÷8.7; 8.3A;
9.3÷9.5; 9.3A÷9.5A; 9.5B; 9.6
4.
Wykaz stali zbrojeniowej dla poz. 2.1; 3.4; 3.5; 5.2; 5.12÷5.14 (Rys nr 16)
5.
Wykaz stali kształtowej dla poz. 3.4; 3.5 (Rys nr 16)
6.
Wykaz stali zbrojeniowej dla 2.2; 5.3÷5.6; 5.3A (Rys nr 17)
7.
Wykaz stali zbrojeniowej dla 3.1; 3.2 (Rys nr 18)
8.
Wykaz stali zbrojeniowej dla 4.9 (Rys nr 19)
9.
Wykaz stali zbrojeniowej dla 4.1; 4.2; 4.5÷4.8 (Rys nr 20)
10.
Wykaz stali zbrojeniowej dla 3.3; 3.3A; 4.3; 4.10; 5.7÷5.11 (Rys nr 21)
11.
Wykaz stali zbrojeniowej dla 10; 4.4
12.
Wykaz stali zbrojeniowej dla 6.1÷6.3; 2.3÷2.6 (Rys nr 14, 23)
I. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
ZAPLECZA HALI I FUNDAMENTÓW HALI
W MOSZCZENICY
1.
Podstawa opracowania:
- zlecenie,
- projekt architektoniczny,
- badania gruntu.
2.
Zakres opracowania:
Temat obejmuje konstrukcję zaplecza hali i fundamentów hali.
3.
Opis ogólny.
Budynek zaplecza hali jest na części parterowy, a na części piętrowy,
bez podpiwniczenia. Zaplecze zaprojektowano metodą tradycyjną.
Stropy - Teriva I; Teriva II; płyty stropowe spręŜone SP 20.
Belki, słupy, wieńce, schody, balkony i częściowo nadproŜa i stropy monolityczne.
NadproŜa - częściowo prefabrykowane z L 19.
4.
Opis projektowanych elementów konstrukcyjnych zaplecza hali
i fundamentów hali.
4.1
Ściany.
4.1.1
Ściany zewnętrzne.
Ściany zewnętrzne warstwowe - część nośna gr. 25 cm z cegły pełnej klasy 15 MPa
na zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa, styropian gr. 10 cm i ściana dociskowa
z cegły gr. 12 cm. Połączenie ścian warstwowych ze sobą - kotewkami stalowymi
Ø 8 ze stali nierdzewnej. Rozmieszczenie kotewek: w pionie w co 6 – tej spoinie,
w poziomie co ok. 0,8 m. MoŜna równieŜ przemurować warstwy w tych samych
odstępach.
4.1.2
Ściany wewnętrzne.
Ściany wewnętrzne z cegły pełnej klasy 15 MPa na zaprawie cementowowapiennej 5 MPa.
4.1.3
Ściany działowe.
Ściany działowe z cegły dziurawki.
4.2
Stropy.
4.2.1
Stropy gęstoŜebrowe.
W budynku hali zaprojektowano stropy gęstoŜebrowe Teriva I i Teriva II. Stropy
powyŜsze posiadają belki kratownicowe, pustaki, Ŝebra rozdzielcze i płyty
nadbetonu.
Stropy Teriva I.
- rozpiętość belek
- 60 cm,
- wysokość konstrukcyjna
- 24 cm,
- 1,5 kN/m2,
- obciąŜenie uŜytkowe
- oparcie stropu na murze lub belce - min. 8 cm.
Stropy Teriva II.
- rozpiętość belek
- 45 cm,
- wysokość konstrukcyjna
- 34 cm,
- obciąŜenie uŜytkowe
- 3,0 kN/m2,
- oparcie stropu na murze lub belce - min. 11 cm.
PowyŜsze stropy od rozpiętości 4,2 m posiadają, w połowie rozpiętości, Ŝebra
rozdzielcze. Zbrojenie Ŝeber min. 2 Ø 12, strzemiona Ø 6 co 30 cm.
4.2.2
Stropy - płyty spręŜone SP 20.
Nad parterem i piętrem zaprojektowano płyty stropowe spręŜone SP 20.
Płyty SP 20
Płyty typu SP 20 o wys. 20 cm i szer. 120 cm posiadają sześć kanałów
o Ø 152 mm, kanały rozmieszczone są co 187 mm.
Płyty SP 20 posiadają siedem wariantów zbrojenia spręŜającego: od A1 do A7.
Warianty róŜnią się liczbą, średnicą i rozmieszczeniem podłuŜnych cięgien
spręŜających. Zbrojenie spręŜające umieszczone jest 32 mm od spodu płyty.
Przyjęto wariant - płyty spręŜone stropowe SP 20/A 4/R 60.
Producent płyt SP - P.P.B. „PREFABET – BIAŁE BŁOTA” S. A..
Odporność ogniowa płyt SP - klasy R 60.
Płyty typu SP 20 przyjęto z tablic, na podstawie opracowania biura
konstrukcyjnego
„Steelco” dla producenta płyt SP P.P.B. „PREFABET – BIAŁE BŁOTA” S. A.,
biorąc pod uwagę efektywną rozpiętość płyty SP (przy załoŜeniu swobodnego
podparcia płyt SP na podporach), oraz dopuszczalne, równomiernie rozłoŜone,
zewnętrzne obciąŜenie obliczeniowe.
Oprócz płyt SP o typowych szerokościach, zaprojektowano płyty SP 20
o szer. 69 cm.
Płyty spręŜone muszą być oparte równomiernie na całej długości krawędzi
podporowych. NaleŜy je układać na warstwie zaprawy cementowej klasy 8 MPa,
o konsystencji plastycznej. Grubość warstwy zaprawy - 1 cm.
Strop z płyt SP naleŜy połączyć konstrukcyjnie z podporami. NaleŜy w kaŜdym
podłuŜnym styku płyt przy podporach ułoŜyć pręt o średnicy Ø 10
ze stali A - III (34GS), łączący strop z Ŝelbetowym wieńcem. Pręt posiada kształt
klamry z końcami odgiętymi w dół, w taki sposób, aby opierały się na dolnych
wrębach bocznych powierzchni płyt.
Wypełnienie styku podłuŜnego płyt SP - betonem C16/20 (B 20). Głębokość
oparcia płyt SP na wieńcach - 8 cm.
Składowanie, transport i montaŜ płyt SP - wg. projektu biura konstrukcyjnego
„Steelco”, Wrocław, 2005 r .
UWAGA!
Przed zamówieniem płyt SP naleŜy pomierzyć światło ścian i wieńcy, na których
oparte będą płyty, aby sprawdzić długość zamówionej płyty.
4.2.3
Stropy i balkony monolityczne.
Nad parterem i nad piętrem zaprojektowano stropy monolityczne. Usytuowanie
stropów - wg. rys. rzutów. Przekroje i zbrojenie - wg. rys. konstrukcyjnych.
Nad parterem zaprojektowano balkony monolityczne wspornikowe. Wymiary,
zbrojenie - wg. rys. konstrukcyjnego
Nad parterem, w korytarzu, w miejscu zaprojektowanych słupów Poz. 3.4,
zaprojektowano pomiędzy belkami stropu Teriva I monolityczny strop
o szer. 60 cm (Poz. 2.1). W stropach tych i w słupach ułoŜono koziołek stalowy
z I 140. Wymiary i usytuowanie - wg. rys. konstrukcyjnych. Beton C16/20 (B 20).
Stal A - 0 (StOS), A - III(34GS).
4.3
Belki i rygle monolityczne.
Pod oparcie stropów zaprojektowano belki i rygle monolityczne, oparte
na ścianach, słupach monolitycznych i rdzeniach monolitycznych. Zbrojenie
i wymiary belek i rygli- wg. rys. konstrukcyjnego. Beton C16/20 (B 20).
Stal A - 0 (StOS), A - III(34GS).
4.4
Słupy i rdzenie monolityczne.
zaprojektowano słupy i rdzenie monolityczne pod oparcie belek i rygli
monolitycznych.
Rdzenie naleŜy połączyć ze ścianą za pomocą prętów, które będą ułoŜone
w spoinach muru. Zbrojenie i kształt słupów i rdzeni - wg. rys. konstrukcyjnego.
Beton C16/20 (B 20). Stal A - 0 (StOS), A - II (18G2).
4.5
Wieńce monolityczne.
Nad parterem i nad piętrem, w poziomie stropów Teriva, zaprojektowano wieńce
monolityczne.
Pod oparcie i w poziomie płyt spręŜonych SP zaprojektowano wieńce
monolityczne. Wieńce powyŜsze zwieńczają cały budynek. Beton C16/20 (B 20).
Stal A - 0 (StOS), A - III (34GS).
4.6
NadproŜa.
Nad otworami zaprojektowano nadproŜa prefabrykowane L 19, a w miejscach,
w których występują duŜe rozpiętości - nadproŜa monolityczne.
Beton C16/20 (B 20). Stal A - 0 (StOS), A - III (34GS).
4.7
Schody monolityczne wewnętrzne.
Zaprojektowano schody płytowe monolityczne Ŝelbetowe. Wymiary i zbrojenie –
wg. rys. konstrukcyjnego. Beton C16/20 (B 20). Stal A - III (34GS).
4.8
Schody zewnętrzne i pochylnia.
Zaprojektowano schody i pochylnię monolityczne. Schody opierają się na ubitym
piasku. Grubość płyt schodów i pochylni wynosi 15 cm. Zbrojenie konstrukcyjne
Ø 8 co 20 cm w obu kierunkach. Beton C16/20 (B 20). Stal A - 0 (StOS).
5.
Fundamenty.
5.1
Warunki gruntowo-wodne.
Dokumentacja geotechniczna podłoŜa gruntowego dla hali i zaplecza
w Moszczenicy wykonana była w 2007 r i w 2008 r.
Do projektu wzięto pod uwagę dokumentację z 2008 r, wykonaną przez
PRACOWNIĘ GEOLOGICZNO-INśYNIERSKĄ Piotr Janiszewski Spółka
Jawna, 94-104 Łódź, ul. Obywatelska 102/104.
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej podłoŜa stwierdzono, Ŝe występują
warstwy:
Warstwa I - torfy z zawartością części organicznych powyŜej 30%; namuły
gliniaste z zawartością części organicznych od 5 do 30%, wilgotne,
plastyczne.
Grunty powyŜsze podatne są na osiadania - nie nadają się do bezpośredniego
posadowienia fundamentów.
Warstwa II - piaski drobne z zawartością części organicznych do 2%, miejscami
w stropie z wkładkami namułów gliniastych, nawodnione,
średnio zagęszczone, o stopniu zagęszczenia JD(n) = 0,45.
Warstwa IIIA - piaski drobne, miejscami z domieszką pyłu, piasku średniego
i Ŝwiru, nawodnione, średnio zagęszczone, o stopniu zagęszczenia
JD(n) = 0,58.
Warstwa IIIB - piaski drobne, lokalnie bliskie piaskom pylastym, nawodnione,
zagęszczone, o stopniu zagęszczenia JD(n) = 0,70.
Warstwa IV - gliny piaszczyste z głazikami, mało wilgotne, twardoplastyczne,
o stopniu zagęszczenia JL(n) = 0,2.
Na badanym terenie stwierdzono występowanie wody gruntowej, o charakterze
wód pierwszego czwartorzędowego poziomu wodonośnego, związanego przede
wszystkim z piaszczystym kompleksem facjalnym utworów fluwialnych
i holoceńskich osadów rzecznych.
Woda ta przyjmuje postać zwierciadła, zarówno swobodnego, na które natrafiono
na głębokości 0,4÷0,6 m p.p.t., jak i naporowego, stabilizującego się na głębokości
0,1÷0,3 m .p.p.t. (2,1÷2,4 m p.p.t., w obrębie ul. Spacerowej - otwory NR 5 i 9).
W tym rejonie poziom zwierciadła wody kształtuje się w granicach rzędnych
ok. 193,00÷193,80 m n.p.m..
Woda gruntowa stanowi słabo agresywne środowisko w stosunku do betonu,
ze względu na agresywność węglanową (CO2).
Wysokie połoŜenie zwierciadła wód gruntowych będzie duŜym utrudnieniem
przy pracach fundamentowych i wszelkiego rodzaju robotach ziemnych,
związanych z budową projektowanego obiektu.
Posadowienie fundamentów pośrednich w warstwie nośnych piasków wymaga
obniŜenia lustra wody poniŜej posadowienia projektowanych fundamentów.
Do fundamentów naleŜy stosować cement portlandzki „35” i Hydrobet.
5.2
Posadowienie posadzki hali i obiektów towarzyszących.
Warstwa torfów zalegająca na całym terenie przewidzianym pod budowę hali
nie moŜe stanowić podłoŜa posadzki hali i obiektów towarzyszących,
jako grunt nienośny o bardzo duŜej ściśliwości.
NaleŜy dokonać pełnej wymiany torfu na dobrze zagęszczający się grunt sypki
(Ps, Pr, Po, ś), co najmniej w obszarze zaznaczonym na rys. NR 1 „Ekspertyzy
dotyczącej oceny podłoŜa torfowego w miejscu lokalizacji projektowanej hali
sportowej”, obejmujący halę i zaplecze hali.
Przy wymianie torfu na grunty sypkie, naleŜy dokładnie zagęszczać kaŜdą warstwę,
uzyskując JS ኑ 0,97, zaś górną warstwę nasypu - JS = 1,00.
Szczególnie starannie naleŜy zagęścić podłoŜe pod posadzkę hali.
5.3
Fundamenty pośrednie - studnie.
Zaprojektowano w hali i zapleczu fundamenty pośrednie - studnie Ŝelbetowe
z kręgów studziennych, o wymiarach d = 0,80 m; 1,00 m; 1,20 m; 1,60 m,
zagłębione w grunty nośne warstw IIIA i IIIB.
Posadowienie studni Ŝelbetowych na rzędnych: 192,00 m n.p.m;
192,90 m n.p.m.;
193,80 m n.p.m..
Przed przystąpieniem do opuszczania studni z kręgów Ŝelbetowych, naleŜy
wykonać kilka wierceń, dokładnie na obwodzie noŜa studni, aby moŜna było
opracować plan opuszczania studni oraz przewidzieć rodzaj ewentualnych
trudności wykonawczych.
Kręgi Ŝelbetowe zagłębia się w gruncie metodą studniarską, polegającą
na stopniowym podkopywaniu kręgu ustawionego na powierzchni gruntu.
Podkopywanie naleŜy prowadzić równomiernie z kaŜdej strony, wzdłuŜ całego
obwodu kręgu, wybierając równocześnie grunt z wnętrza.
Gdy krąg zagłębi się poniŜej projektowanego dna wykopu, na jego krawędzi
układa się następny krąg i dalej prowadzi się kopanie, aŜ studnia oprze się
na gruncie nośnym.
Po dojściu studni do projektowanej głębokości, naleŜy sprawdzić grunt pod noŜem
dolnego kręgu.
W przypadku osiągnięcia przez studnię gruntów nawodnionych, naleŜy wykonać
w dnie studni korek betonowy, przy uŜyciu rury, którą naleŜy równomiernie
wprowadzać beton C8/10 (B 10).
Po stwardnieniu betonowego korka trzeba wypompować wodę ze studni,
zakończyć betonowanie studni „na sucho” betonem C8/10 (B 10)
lub betonem C16/20 (B 20) - wg. przekrojów projektu.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody ze studni, bez wykonania korka
betonowego w dnie studni, w gruntach piaszczystych.
Następuje wtedy rozluźnienie gruntów pod ostrzem płaszcza studni, co powoduje
samoistne zagłębienie się studni w gruncie i pozostanie w dnie studni korka
piaszczystego, uniemoŜliwiającego prawidłowe zabetonowanie wnętrza studni.
5.4
Fundamenty hali.
5.4.1
Fundamenty pośrednie - studnie.
W hali zaprojektowano fundamenty pośrednie - studnie Ŝelbetowe, na których
opierają się ławy Ŝelbetowe, słupy fundamentowe pod oparcie łuków stalowych
i ściany Ŝelbetowe okalające całą halę.
W osi A, w studniach Ŝelbetowych, naleŜy zakotwić koziołek stalowy, ułoŜyć
siatkę na dnie i wypuścić zbrojenie pionowe dla słupów (wg. rys. konstrukcyjnych),
a następnie wypełnić studnie betonem C16/ 20 (B 20).
W osi M, w studniach naleŜy ułoŜyć siatkę na dnie i wypuścić zbrojenie pionowe
dla słupów, następnie wypełnić studnie betonem C16/20 (B 20).
W osi 6, w studniach pod słupy, w górnym kręgu (lub w dwóch kręgach) studni,
wykonać stopę pod słup na wys. 90 cm (120 cm). W dolnej części kręgu ułoŜyć
siatkę i wypuścić pręty zbrojenia dla słupa, a następnie wypełnić krąg betonem
C16/20 (B 20) - wg. rys. konstrukcyjnych.
W pozostałych studniach w osiach 6 i 21, wypuścić pręty z górnego kręgu,
do połączenia z ławą i ścianą fundamentową i wypełnić krąg betonem
C16/20 (B 20).
5.4.2
Ławy Ŝelbetowe hali.
Na studniach w hali oparte są ławy Ŝelbetowe, okalające całą halę. Wymiary
i zbrojenie - wg. rys. konstrukcyjnych. Beton C16/20 (B 20). Stal A-0 (StOS).
5.4.3
Słupy fundamentowe hali.
W osiach A i M zaprojektowano słupy fundamentowe pod oparcie łuków
stalowych. Kształt i zbrojenie - wg. rys. konstrukcyjnych. Beton C16/20 (B 20).
Stal A-0 (StOS), A-I (St3S), A-III (34GS).
5.4.4
Ściany fundamentowe hali.
Ściany fundamentowe hali - Ŝelbetowe, zakończone wieńcem. Kształt i zbrojenie wg. rys. konstrukcyjnych. Beton C16/20 (B 20). Stal A-0 (StOS), A-III (34GS).
5.4.5
Płyty usztywniające fundamenty hali.
Zaprojektowano w hali konstrukcję odporną na nierównomierne osiadanie.
Zaprojektowano po obu stronach hali płyty Ŝelbetowe, ciągłe na całej długości
hali.
Płyty te połączone są ze ścianami fundamentowymi w poziomie wieńca.
Płyty są zbrojone zbrojeniem kształtowym i siatkami. Beton C16/20 (B20).
Stal A-0 (StOS), A-I (St3S).
5.5
Fundamenty zaplecza.
5.5.1
Fundamenty pośrednie - studnie.
Na zapleczu hali zaprojektowano fundamenty pośrednie - studnie Ŝelbetowe,
na których opierają się belki podwalinowe pod ściany zewnętrzne i wewnętrzne
zaplecza.
Z górnego kręgu wypuszczone są pręty zbrojenia 4Ø 12, strzemiona
Ø 6 co 30 cm, do połączenia z belkami podwalinowymi.
Posadowienie słupów Ŝelbetowych na studniach - wg. rys. konstrukcyjnych.
Kręgi wypełnić betonem C8/10 (B 10). Stal A-0 (StOS), A-III (34GS).
5.5.2
Płyta fundamentowa zaplecza.
Zaprojektowano płytę fundamentową Ŝelbetową pod oparcie belek podwalinowych
przy fundamencie szkoły.
Płyta fundamentowa jest oddylatowana od istniejącego fundamentu szkoły.
Belka podwalinowa połączona jest z płytą, poprzez wypuszczone z płyty pręty wg. rys. konstrukcyjnego.
Końcówka belki podwalinowej poza płytą fundamentową stanowi wspornik,
który zachodzi na istniejący fundament szkoły.
Odległość spodu wspornika belki podwalinowej od fundamentu szkoły - 5 cm.
NaleŜy wypełnić 5 cm twardym styropianem.
Zbrojenie płyty i wspornika belki - wg. rys. konstrukcyjnego. Beton C16/20 (B 20).
Stal A-0(StOS), A-III (34 GS).
5.6
Belki podwalinowe zaplecza.
Pod ściany wewnętrzne i zewnętrzne zaplecza zaprojektowano belki podwalinowe
Ŝelbetowe, o przekroju jak na rys. konstrukcyjnych.
Belki oparte są na studniach Ŝelbetowych i połączone są ze studniami
poprzez wyprowadzone ze studni pręty zbrojenia 4Ø 12, strzemiona
Ø 6 co 30 cm.
Osie belek podwalinowych pokrywają się z osiami studni (wg. rys.
konstrukcyjnego) oprócz osi belek podwalinowych na czubkach trójkątów - w tych
miejscach osie studni są przesunięte o 10 cm w stosunku do osi belek
podwalinowych.
Beton C16/20 (B 20) Stal A-0 (StOS), A-III (34GS).
6.
Zabezpieczenie antykorozyjne.
Na wszystkich elementach konstrukcyjnych budynku, stykających się z gruntem,
naleŜy wykonać izolację, przez zabezpieczenie (smarowanie) 3 x Dysperbitem.
Na belkach podwalinowych i ścianach fundamentowych ułoŜyć 2 x papę na lepiku
lub 2 x folię, która jest przedłuŜeniem izolacji w warstwach podłogowych.
7.
Wykonanie robót fundamentowych.
W trakcie prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych, naleŜy stosować się
do postanowień normy PN - B - 06050 oraz pkt. 2.4 normy PN - 81/B – 03020
i z nimi związanych.
NaleŜy szczególnie dbać o unikanie wymywania i upłynniania piasków podłoŜa
poniŜej posadowienia fundamentów.
UWAGA!
Prace fundamentowe, jak i pozostałe prace na budowie, naleŜy wykonywać
pod stałym nadzorem kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane,
oraz, w miarę potrzeby geologa.
Budowę naleŜy prowadzić zgodnie z projektem, w przypadku jakichkolwiek zmian
i niejasności, naleŜy powiadomić projektanta.
Budynek naleŜy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej
uprawnienia budowlane.
III. Wykazy stali dla elementów konstrukcyjnych
1. WYKAZ STALI
Poz. 7.1÷7.3 Fundamenty hali
Poz. 8.1; 8.2 Ściany fundamentowe hali
Poz. 3.3; 3.3A; 3.4; 3.6 Słupy fundamentowe
Poz. 9.1; 9.2 Studnie fundamentowe pod fundamenty hali
Poz. 7.4; 7.4A Płyty usztywniające fundamenty hali
Nr Ø
Ø
L
N
A-0
A-III
[m]
[szt]
6
8
10
12
12
18
1 10
1386,00
―
1386,00
2
18 1386,00
―
1386,00
3
18
2,70
128
346,00
3a
12
2,40
32
76,80
4
18
1,38
128
176,60
4a
12
1,38
32
44,00
5 8
2,32
192
445,40
6 8
953,00
―
953,00
7 12
1,86
462
859,30
8 8
2,14
270
577,80
9 8
0,38
270
102,60
10 10
0,46
136
62,60
11 10
0,86
204
175,40
12
18
2,70
96
259,20
13
18
2,10
96
201,60
14 8
0,46
750
345,00
15 8
2,30
750
1725,00
16 6
1,44
256 368,60
17
18
2,10
12
25,20
18
18
2,10
20
42,00
19 6
1,28
46 58,90
20
12
1,26
308
388,00
21
12
1,90
48
91,20
22
18
2,40
8
19,20
23 10
0,90
10
9,00
24 10
4,20
452
1898,40
25 10
4,13
452
1866,80
26 10
48,00
72
3456,00
27 8
0,37
684
253,00
Całkowita długość [m]
427,50 4401,80 8854,20 859,30 600,00 2455,80
Całkowity cięŜar [KG]
95,00 1738,70 5489,60 763,00 532,80 4911,60
Rys. nr 2÷5
2. WYKAZ STALI KSZTAŁTOWEJ
Poz. 7.1
Fundamenty hali
Poz. 3.6
Słupy fundamentowe
Poz. 8.2
Ściany fundamentowe hali
Poz. 7.4; 7.4A Płyty usztywniające fundamenty hali
Nr
Kształtownik
1
2
3
4
5
I 140
I 140
[ 80
Ø 600x400x20
M24; nakr.,
podkł. kl. 5.6
Ø 80x80x10
I 120
(w ścianach
szczytowych)
Ø 200x200x10
I 140
Ø 250x100x5
Ø 250x200x10
Pręt Ø 8 co 80 cm
I 120
[ 120
[ 120
L 25x25x3
Ø 100x50x5
[ 120
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
L
N
[mm] [szt] Jedn.
1700
16 14,40
1540
16 14,40
200
32
8,64
600
16 62,80
700
96
2,39
80
36560
96
2
200
1520
250
250
250
4030
7495
7500
600
100
4700
2
16
128
32
748
28
4
8
28
20
8
Masa
1 szt
24,48
22,00
1,73
37,68
2,39
6,28
0,50
11,20 409,50
Stal
Całk.
391,60
352,00
55,00
602,90
229,40 St3S
48,00
819,00
15,70
3,14
6,30
14,40 21,88 350,00
3,93
0,98 126,00
15,70
3,93 125,80
0,395
0,10
74,80 StOS
11,20 45,00 1260,00
13,40 100,40 402,00
13,40 100,50 804,00
1,12
0,67
18,80 St3S
1,96
0,20
4,00
13,40 63,00 504,00
Σ 6092,50 St3S
Σ
74,80 StOS
Rys. nr 2, 3, 4, 7, 8
3. WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
Poz. 8.3÷8.7; 8.3A
Belki podwalinowe zaplecza
Poz. 9.3÷9.5; 9.3A÷9.5A; 9.5B; 9.6 Studnie Ŝelbetowe pod belki podwalinowe
zaplecza
A-0
L
N
[m]
[szt]
6
8
10
12
1
18 3882,00
―
1A
12
3,47
4
2
10 2232,00
―
3 8
1,86 2396
4457,00
3A 8
1,76
10
17,60
4 8
1,26 1342
1691,00
4A 8
1,16
10
11,60
5
12
1,50 388
6 8
2,12 295
625,40
7 6
0,92 225 207,00
8 6
1,18
66 78,00
9
12
1,70
16
10 10
0,46
8
4,00
11 10
0,86
12
10,30
12
18
1,57
12
13 6
0,82
24 20,00
14 10
0,75
16
12,00
15 10
0,40
16
6,40
16 6
0,80
12 10,00
17
12
1,70
4
18 8
2,22
60
133,20
19 12
1,10
36
39,60
20 12
5,25
14
73,50
21 10
0,47
27
12,70
22 12
1,17
20
23,40
Całkowita długość [m]
315,00 6935,80 45,40 136,50
Całkowity cięŜar [KG]
70,00 2739,60 28,00 121,00
Nr Ø
Ø
10
A-III
12
18
3882,00
13,90
2232,00
582,00
27,20
18,80
6,80
2232,00 629,90 3900,80
1383,80 559,40 7801,00
Rys. nr 9, 10, 11, 12, 13
4. WYKAZ STALI
Poz. 2.1
Strop monolityczny
Poz. 3.4; 3.5 Słupy monolityczne
Poz. 5.2; 5.12÷5.14
Wieńce monolityczne
A-0
L
N
[m]
[szt]
6
8
1
20
0,85
12
2 6
14,40
0,96
15
3 6
0,86
228 196,00
4 6
1,22
461 562,40
5
3,20
96
12
6 6
1,42
304 431,70
7 6
1,48
464 686,70
8
4,04
96
18
9
18
1,71
96
10
12
951,00
―
288,00
11 8
0,80
360
12 6
1,12
180 201,60
70,40
13 6
1,53
46
14
10
28,30
―
Całkowita długość [m]
2163,20 288,00
Całkowity cięŜar [KG]
480,00 114,00
Nr Ø
Ø
10
A-III
12
17,00
18
307,20
387,80
164,00
951,00
28,30
28,30 1275,00 551,80
17,50 1132,00 1103,60
Rys. nr 16
5. WYKAZ STALI KSZTAŁTOWEJ
Poz. 3.4; 3.5 Słupy monolityczne
Poz. 8.7
Belka podwalinowa
Nr
1
2
3
4
Kształtownik
Ø 380x380x20
M24, fajkowe, kl.5.6;
nakr., podkł. kl. 5
M20, fajkowe, kl.5.6;
nakr., podkł. kl. 5
M16, fajkowe, kl.5.6;
nakr., podkł. kl. 5
L
N
[mm [szt] Jedn.
]
16 59,60
380
700
64
2,76
500
20
1,40
Masa
1 szt
Całk.
22,60
2,76
362,00
176,60
1,40
28,00
Stal
St3S
500
30
0,883
0,883
Σ
26,50
593,10 St3S
Rys. nr 11; 16
6. WYKAZ STALI
Poz. 2.2
Balkon monolityczny
Poz. 5.1; 5.3÷5.6; 5.3A Wieńce monolityczne
Nr Ø
Ø
L
N
[m]
[szt]
1
30
10
2,67
2
3,56
32
10
3
10
2,76
3
4
1,00
3
8
5
8
146,00
―
6
7,95
4
10
7
1,85
38
8
8 6
1,48
112
9
12
9,90
2
10
12 2126,00
―
11 6
1,28
370
12 6
1,02
1610
13 6
1,40
156
14 6
1,90
72
Całkowita długość [m]
Całkowity cięŜar [KG]
A-0
6
8
A-III
10
80,00
114,00
8,30
12
3,00
146,00
31,80
70,30
166,00
19,80
2126,00
474,00
1642,00
218,40
136,80
2637,40
585,50
219,30
86,60
234,10
145,00
2145,80
1905,50
Rys. nr 17
7. WYKAZ STALI
Poz.3.1; 3.2
Nr Ø
Słupy monolityczne
Ø
L
N
[m]
[szt]
1
12
1,60
18
2
3,82
12
18
3 6
0,82
68
4
12
1,50
16
5
3,82
16
12
6 6
0,80
72
7 8
0,87
72
Całkowita długość [m]
Całkowity cięŜar [KG]
A-0
6
A-III
8
12
18
19,20
45,80
55,80
24,00
61,00
57,60
113,40
25,00
62,60
62,60
25,00
85,00
75,50
65,00
130,00
Rys. nr 18
8. WYKAZ STALI
Poz.4.9
Nr Ø
Ø
Rygle monolityczne
L
N
[m]
[szt]
1
8
4,07
12
2
6,70
4
18
3 8
1,50
128
4
18
3,60
6
5
6,40
20
18
6
3,24
4
18
7
18
2,53
4
Całkowita długość [m]
Całkowity cięŜar [KG]
A-0
8
A-III
12
18
32,60
26,80
192,00
192,00
75,80
32,60
29,00
21,60
128,00
13,00
10,10
199,50
399,00
Rys. nr 18
9. WYKAZ STALI
Poz. 4.1; 4.2; 4.5÷4.8 Belki monolityczne
Nr Ø
Ø
L
N
[m]
[szt]
1
4
3,20
12
2 6
1,16
30
3
12
2,90
4
4
12
6,20
8
5
6,20
15
18
6 6
1,26
90
7 6
1,36
31
Całkowita długość [m]
Całkowity cięŜar [KG]
A-0
6
A-III
12
18
12,80
34,80
11,60
49,60
93,00
113,40
42,20
190,40
42,30
74,00
65,70
93,00
186,00
Rys. nr 20
10. WYKAZ STALI
Poz. 3.3;3.3A Słupy monolityczne
Poz. 4.10
Rygle monolityczne
Poz. 4.3
Belka monolityczna
Poz. 5.7÷5.11 Wieńce monolityczne
Nr Ø
Ø
L
N
[m]
[szt]
1
4
3,90
12
2
12
5,20
2
3
18
2,50
3
4
3,40
1
18
5
18
1,94
2
6
18
5,08
8
7 6
1,42
60
8 6
0,96
48
9
12
438,00
―
10
18
4,10
20
11
18
3,08
20
12 6
1,14
18
13 6
1,38
194
14 6
0,96
85
15 6
0,72
85
16 8
0,80
58
17
12
3,20
6
Całkowita długość [m]
Całkowity cięŜar [KG]
A-0
6
8
A-III
12
18
15,60
10,40
7,50
3,40
3,90
40,60
85,20
46,00
438,00
82,00
61,60
20,50
268,00
81,00
61,00
46,40
561,70
125,00
46,40
18,30
19,20
483,20
429,00
Rys. nr 21
199,00
398,00
11. WYKAZ STALI
Poz. 10
Schody monolityczne
Poz. 4.4
Belka monolityczna
Nr Ø
Ø
L
N
[m]
[szt]
1
12
12
6,05
2
1,72
6
12
3
12
2,87
12
4
2,72
6
12
5
12
6,80
12
6
2,84
6
12
7
2,00
6
12
8
2,12
12
12
9
8
1,32
51
10
12
3,20
7
11
8
2,75
16
12
8
3,20
6
13
8
1,17
16
14
12
3,20
6
15 6
1,46
16
Całkowita długość [m]
Całkowity cięŜar [KG]
A-0
6
A-III
8
12
72,60
10,30
34,40
16,30
81,60
17,00
12,00
25,40
67,30
22,40
44,00
19,20
18,70
19,20
23,40
23,40
5,20
149,20
59,00
311,20
276,30
Rys. nr 22
12. WYKAZ STALI
Poz. 6.1÷6.3 NadproŜa monolityczne
Poz. 2.3÷2.6 Stropy monolityczne
Nr Ø
L
N
[m]
[szt]
1
―
8
119,00
2 8
1,60
45
3 8
1,42
41
4
3,50
45
12
5 6
0,86
189
6
3,10
5
12
7 6
1,12
90
8
3,20
32
12
9
8
0,20
3
10
8
0,37
12
11
8
1,26
3
12
8
1,40
7
13
12
14,00
―
14
8
16,00
―
Całkowita długość [m]
Całkowity cięŜar [KG]
A-0
Ø
6
8
A-III
8
12
119,00
72,00
58,20
157,50
162,50
15,50
100,80
102,40
0,60
4,40
3,80
9,80
14,00
263,30
58,40
130,20
51,40
16,00
153,60
60,70
Rys. nr 14; 23
289,40
257,00