System kontroli wewnętrznej - Grupa LOTOS SA Raport Roczny 2010

Transkrypt

System kontroli wewnętrznej - Grupa LOTOS SA Raport Roczny 2010
 Raport 2010
Profil organizacji
Wizja rozwoju
Dokonania i prognozy
Zaangażowanie
Zarządzanie
Sprawozdania
Informacje dodatkowe
System kontroli wewnętrznej
System kontroli wewnętrznej w Grupie LOTOS to zestaw rozwiązań organizacyjnoprocesowych odnoszących się do całej organizacji oraz procedur określających
funkcjonowanie poszczególnych procesów. System zapewnia uporządkowane i efektywne
prowadzenie działalności zgodnej z celami organizacji, z przepisami prawa oraz
regulacjami wewnętrznymi.
Wyrazem organizacyjnym systemu kontroli wewnętrznej Grupy LOTOS jest m.in.:
struktura organizacyjna określająca zasady podległości służbowej,
regulamin organizacyjny określający cele i zadania poszczególnych komórek,
zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla pracowników,
zróżnicowany charakter uprawnień w dostępie do informacji, dokumentów i przechowywanych danych,
upoważnienia, pełnomocnictwa, formalne ustanowione zastępstwa,
ograniczenia dostępu do pomieszczeń, w szczególności tych o charakterze szczególnym, gdzie przechowywane są informacje poufne, dane
osobowe itp.,
a także ustalone zasady:
bezpieczeństwa i ochrony,
definiowania celów,
dokumentowania działalności (operacyjnej, finansowo-księgowej, handlowej),
tworzenia wewnętrznych uregulowań,
raportowania wewnętrznego.
Pozostałe rozwiązania tworzące system kontroli wewnętrznej w Spółce to te, które wbudowane są w każdy z procesów operacyjnych, zdefiniowanych w
organizacji.
Nadzór nad funkcjonowaniem systemu został przypisany do odpowiednich funkcji w organizacji w ramach struktury organizacyjnej. Ponadto w Spółce funkcjonuje
Audyt Wewnętrzny, który m.in. dokonuje oceny rozwiązań składających się na system kontroli wewnętrznej. Wyniki z przeprowadzonych badań przekazywane są
w formie raportów Zarządowi i Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS.
108
Grupa LOTOS S.A. - Raport Roczny 2010

Podobne dokumenty