Parafia Św. Agaty Polski Kościół Rzymsko-Katolicki MASSES

Komentarze

Transkrypt

Parafia Św. Agaty Polski Kościół Rzymsko-Katolicki MASSES
Parafia Św. Agaty
Polski Kościół Rzymsko-Katolicki
3239 South 9th Street, St. Louis, MO 63118-2629
Phone/ Tel. 314-772-1603 ·
Fax 314-772-3979
www.polishchurchstlouis.org
e-mail: [email protected]
Biuro Parafialne / Office Hours:
Mon, Tue, Wed 9 a.m. - 3 p.m.
MSZE ŚW. / MASSES:
Sobota / Saturday 4:30 p.m. (EN) · Niedziela / Sunday 8:00 a.m. (EN), 10:00 a.m. (PL) and 12 p.m. (PL)
Dni powszednie / Weekdays Mon-Thur 8:00 a.m. (EN), Fri 7:00 p.m. (PL)
Święta Katolickie w dni powszednie/ Holy days during the week: 12:10 p.m. (EN) and 7:00 p.m. (PL)
Drodzy parafianie i przyjaciele
naszej parafii!!! Zmartwychwstał
Pan Alleluja!!! Tak śpiewa dziś
cały Kościół pielgrzymujący na
ziemi.
Zmartwychwstał
Pan
Alleluja - z radości wykrzykuje
serce
każdego
z
nas.
Zmartwychwstał Pan Alleluja - to
nadzieja
naszych
serc
na
wieczność. Zmartwychwstał Pan
Alleluja - uklęknijmy z pokorą i
uwielbieniem przed tą największą
z
tajemnic
naszej
wiary.
Zmartwychwstał Pan Alleluja niech w sercach naszych żyje Pan.
Niech Zmartwychwstały Chrystus
pomoże Wam podnieść zmęczoną
twarz ku górze byście mogli z
ufnością i nadzieją podejmować
kolejne zadania codzienności.
Życzę z całego serca głebokiej
wiary w Zmartwychwstałego. On
jest Zbawicielem każdego z nas.
Zmartwychwstał Pan- Alleluja!!!!
Zmartwychwstał Pan Alleluja!!!
Lord has Risen Alleluia!!!
Dear parishioners and friends
of our parish!!! The Lord is
risen Alleluia!!! That is what
the entire pilgrim Church on
earth is singing. The Lord is
Risen Alleluia – everyone’s
heart shouts with joy. The Lord
is Risen Alleluia - is the hope
of our hearts for eternity. The
Lord is Risen Alleluia – let’s
kneel with humility and
worship before this, the
greatest of mysteries of our
faith. The Lord is Risen
Alleluia – may the Lord live in
our hearts. May the Risen
Christ help you raise your tired
face, so that you may with trust
and hope perform further tasks
of everyday life. I wish you
with all my heart a deep faith
in the Risen Lord. He is the
Savior of each of us. The Lord
is Risen - Alleluia!!!!
5 kwietnia 2015; Wielkanoc
April 5, 2015; Easter Sunday
Początek i koniec, przeszłość i przyszłość spotykają się i spełniają w dniu
dzisiejszym, w którym Chrystus zmartwychwstał. Umarł, ale żyje. Barankiem
umęczonym na krzyżu jest Pan, który przyjdzie, aby dopełnić sensu istnienia
świata i ludzi. Nasz czas płynie między zmartwychwstaniem Chrystusa i Jego
powtórnym przyjściem. Między tymi wydarzeniami biegną drogi naszego
życia. Idziemy w świetle wiary, nierzadko także w jej mrokach. Nasza wiara
opiera się na świadectwach ludzi, którzy widzieli Zmartwychwstałego.
Pokolenia, które po nas przyjdą, żyć będą wiarą wyznawaną przez nas i
poświadczaną naszymi czynami.
Pierwsze Czytani
Dz 10,34a.37-43
Drugie Czytanie
Kol 3,1-4
Ewangelia
J 20, 1-9
The beginning and the end, the past and the future come together and meet
today in which Christ rose from the dead. He died, but He lives. A lamb
tortured on the cross is the Lord, who will come to fulfill the sense of the
world and human existence. Our time passes between the resurrection of
Christ and His second coming. Between these events, run the pathways of
our life. We walk in the light of faith, often also in the darkness. Our faith is
based on the testimonies of people who had seen the risen Lord. Generations
that come after us will live by faith professed by us and certified by our
actions.
First Reading
Acts 10:34a, 37-43
Col 3:1-4
Second Reading
Gospel
Jn 20:1-9
12 kwietnia 2015; Niedziela Miłosierdzia Bożego
April 12, 2015; 2nd Sunday of Easter – Divine Mercy Sunday
Nieprawdziwa byłaby wiara, a szczególnie wiara wielkanocna, która nie
byłaby radością i ciągle ponawiającym się zdumieniem nad prawdą, że Jezus
żyje i jest obecny pośród nas. Ten sam Jezus ze zranionym sercem, z
przebitymi rękami i stopami. W Nim mieszka pełnia Bóstwa i staje się
udziałem tych, którzy do Niego przychodzą. Przyjść do Jezusa znaczy:
wierzyć, że Bóg w Nim przychodzi do nas. Kto nie wierzy, ten nie widzi
niczego. Kto kocha, wszystko pojmuje.
Pierwsze Czytanie
Dz 4,32-35
Drugie Czytanie
1 J 5,1-6
Ewangelia
J 20,19-31
Faith would be false, especially the Easter faith, if it were one which would
not be happy and continually renewed by the wonder over the truth that Jesus
is alive and present among us, the same Jesus with a wounded heart, with
pierced hands and feet. In Him dwells the fullness of the Deity, and is shared
by those who come to Him. To come to Jesus means: to believe that God
comes to us in Him. The one, who does not believe, does not see anything.
The one, that loves, understands everything.
First Reading
Acts 4:32-35
Second Reading
1 Jn 5:1-6
Gospel
Jn 20:19-31
19 kwietnia 2015; 3 Niedziela Wielkanocna
April 19, 2015; 3rd Sunday of Easter
Czy chrześcijanin powinien nawrócić się do Chrystusa? – dziwne i nieczęste
pytanie, a jednak konieczne. Nawrócić się, znaczy w tym przypadku także:
wierzyć w Chrystusa i przez Niego zwracać się w każdej sytuacji ku Bogu.
Przecież tego wyboru dokonaliśmy już dawno temu. Najpierw na chrzcie św.,
a potem wielokrotnie wyznawaliśmy: wierzymy – wierzę! Tę wiarę
odnowiliśmy w Wigilię Paschalną. A jednak każdego dnia stajemy na nowo
przed tą samą decyzją: za lub przeciw Bogu, z Bogiem czy bez Boga.
Wyznanie złożone na chrzcie św. było przyrzeczeniem, które tylko z trudem
udaje się nam wcielać w codzienne życie, zamieniać w czyn. Nawrócenie
oznacza ciągłą zmianę na lepsze. A takiej zmiany wciąż potrzebujemy: i
grzesznicy, i porządni, i święci.
Pierwsze Czytanie
Dz 3,13-15.17-19
Drugie Czytanie
1 J 2,1-5a
Ewangelia
Łk 24,35-48
Should a Christians be converted? That is a strange and uncommon question,
but a necessary one. To convert, in this case, also means to believe in Christ
and through him to turn to God in every situation. But we made this choice a
long time ago? First, during Baptism, and then we repeatedly professed: we
believe - I believe! We renewed this faith during the Easter Vigil. And yet,
every day we are faced with the same decision: for or against God, with God
or without God.
The profession made during baptism was a promise that we just barely
manage to incorporate into daily life, to turn into action. Conversion means a
continuous change for the better. And such a change we: sinners, and decent
people, and saints - still need.
26 kwietnia 2014; 4 Niedziela Wielkanocna
Podziwiamy ludzi, którzy ryzykują życie, by ratować drugiego człowieka –
może kogoś kochanego lub kogokolwiek innego – będącego w
niebezpieczeństwie. Tacy odważni ludzie istnieją, a jest ich daleko więcej, niż
przypuszczamy. Znany jest heroizm wielkiej godziny, o nim się najczęściej
opowiada. Ale istnieje także bohaterstwo dnia codziennego, małych pomocy;
istnieją różne formy służby, cichych i niepozornych czynów, z których nawet
obdarowany czy uratowany nie zdaje sobie całkwicie sprawy.
Jezus zaryzykował życie. Przyjął na siebie śmierć gorzką i okrutną. Uczynił
dla nas więcej, niż pasterz może uczynić dla swojej trzody. On zdaje sobie
sprawę z naszej nędzy i wie o naszych potrzebach. On nas zna i kocha.
Pierwsze Czytanie
Dz 4,8-12
Drugie Czytanie
1 J 3,1-2
Ewangelia
J 10,11-18
First Reading
Second Reading
Gospel
Acts 3:13-15, 17-19
1 Jn 2:1-5a
Lk 24:35-48
April 26, 2015; 4th Sunday of Easter
We admire people who risk their lives to save another human being – maybe
a dear one or anyone else in danger. These courageous people exist, and
there are far more of them than we expect. The heroism of the last hour is
well known; this one is most widely discussed. But the heroism of everyday
life, of small actions, also exists. There are different forms of service, of quiet
and inconspicuous acts of which even the one being rescued is not aware.
Jesus risked his life. He accepted the bitter and cruel death. He did more for
us than a shepherd can for his flock. He is aware of our misery and knows
our needs. He knows us and loves us.
First Reading
Second Reading
Gospel
Acts 4:8-12
1 Jn 3:1-2
Jn 10:11-18
2
Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
Proboszcz / Pastor
FR. HUBERT ZASADA, S.Chr.
Parish Office:
Anna Barringer
314-772-1603
Organists:
Chuck Derus
314-961-5093
Brother Joe Markel
314-533-1207
Polish School:
Małgorzata Moll
314-732-1154
[email protected]
Polish Library:
Marek Jankowicz
314-771-5505
St. Agatha Center & Food Pantry:
Convent
314-772-4491
REJESTRACJA W PARAFII: Każda rodzina powinna
być zarejestrowana w parafii. Prosimy całkowicie wypisać
druk rejestracyjny i zostawić lub wysłać go do biura
parafialnego. Prosimy zgłaszać jakiekolwiek zmiany
adresowe lub numeru telefonu.
PARISH MEMBERSHIP: Everyone should be properly
registered in the parish. If you are not registered, please
stop in at the rectory. Please notify us of change of
address.
Adoracja
Najświętszego
Sakramentu
oraz
Sakrament Pokuty i Pojednania / Adoration of the
Blessed Sacrament and Reconciliation
Niedziela / Sunday 7:30 - 8 a.m. (EN)
9:30 -10 a.m. & 11:30 -12 p.m. (PL)
Sobota / Saturday 4 - 4:30 p.m. (EN)
Sakrament Chrztu Św. / Baptism
Prosimy zgłaszać z miesięcznym uprzedzeniem.
Please make arrangements 1 month in advance.
Sakrament Małżeństwa / Matrimony
Prosimy zgłaszać z sześciu miesięcznym uprzedzeniem.
Please make arrangements 6 months in advance.
Duszpasterstwo Chorych / Sacrament of Anointing
of the Sick
Każdy pierwszy piątek miesiąca po uprzedzeniem
zgłoszeniu. W razie niebezpieczeństwa śmierci, dzwonić o
każdej porze do Biura Parafialnego.
Every first Friday of the month after making arrangements.
In case of impending death, please call the Parish Office at
any time.
Sakrament I Komunii Świętej i Bierzmowania /
First Holy Communion and Confirmation
Związane z polską szkołą. Prosimy o kontakt z
Księdzem Proboszczem.
Part of Polish School. Please contact the Pastor.
Taca Niedzielna – Sunday Collections
Wszystkim parafianom, sympatykom i gościom dziękujemy za ofiary na
rzecz parafii.
We extend our gratitude to the parishioners, supporters and guests for
their generous support of our Parish.
1 March 2015 – $1,451
8 March 2015 – $1,892
15 March 2015 – $2,258
22 March 2015 – $1,062
29 March 2015 – $1,749
Suma / Total – $8,412
- Fundusz na Naprawy / Maintenance Fund – $70
- Świeczki / Candles – $386.35
- Zapłata za serwisy sakramentalne / Stole Fees – $1,120
- Kawiarenka / Café – $233
- Bar – $200
- Katolicka Akcja Pomocy / Catholic Relief – $362
- Kwiaty Świąteczne / Easter Flowers – $880
- Kościół w Europie Środkowej i Wschodniej/ Church in Central &
Eastern Europe – $80
- Afrykańskie i Indiańskie Misje/ Blk & Indian Missions – $70
- Prenumerata na St. Louis Review/ St. Louis Review Sunday – $30
- Kwiaty / Flowers – $50
- Reklamy / Advertising – $117
- Zysk z Obiadów Postnych / Profit from Fish Fries – $3,324
- Zysk z Kiermaszu / Profit from Food Fair – $716
Wieczna Lampka / Sanctuary Lamp
W tym tygodniu Wieczna Lampka pali się w
intencjach:
This week the Sanctuary Lamp is for the special
intention of:
April 5-11
+ Barbara Twardawa
April 12-18
Rodziny Cybulskich
April 19-25
W int. Rodziny
April 26-May 2
O bł. Boże dla nowo
wyświęconych Chrystusowców
3
Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
Mass Intentions
Intencje Mszalne
NIEDZIELNE – SUNDAYS
Date
4:30 p.m. (EN)
April 4 (Sat)
Holy Saturday
April 5 (Sun)
Easter Sunday
8 p.m. EN/PL
April 11 (Sat)
Vince Smugala Family: Stacy,
Rebecca, Dean, Stella, Owen,
Kevin, Vince
April 12 (Sun)
April 18 (Sat)
8 a.m. (EN)
10 a.m. (PL)
12 p.m. (PL)
7 AM (PL)
Za Parafian
10 AM (EN)
People and friends of the
Parish
12 PM (PL)
Aleksander Adam Reniker
Katarzyna Halina Reniker
People and friends
of the Parish
+ Carolyn Markel
+ Ryszard w 3 rocz. śmierci
People and friends
of the Parish
Róże Różańcowe
W int. Filipa i Agnieszki z ok.
urodzin
People and friends
of the Parish
Bł. Boże dla
Beaty i Miłosza Blek
Za wszystkich, za których kwiaty
świąteczne były ofiarowane
For those for whom Easter
Flower intentions were
made
April 19 (Sun)
April 25 (Sat)
April 26 (Sun)
May 2 (Sat)
Vince Smugala Family: Stacy,
Rebecca, Dean, Stella, Owen,
Kevin, Vince
11 AM
+ Rev. Czesław Litak (Msza św. Gregoriańska)
May 3 (Sun)
CODZIENNE – WEEKDAYS
Date
April 6 (Mon)
April 7 (Tue)
April 8 (Wed)
April 9 (Thur)
April 10 (Fri)
April 13 (Mon)
April 14 (Tue)
April 15 (Wed)
April 16 (Thur)
April 17 (Fri)
April 20 (Mon)
April 21 (Tue)
April 22 (Wed)
April 23 (Thur)
April 24 (Fri)
April 27 (Mon)
April 28 (Tue)
April 29 (Wed)
April 30 (Thur)
May 1 (Fri)
8 a.m. (Masses in English)
7 p.m. (Masses in Polish)
Za Rodzinę Zarzyckich
MASS IN CONVENT
+Leokadia Będkowska w 1-rocz. śmierci
+ Darrel Plocher
+ Krzysztof Wójcik
For all celebrating an April birthday
Za wszystkich obchodzących urodziny w kwietniu
+ Danuta Walas
+ + Wiktoria i Stanisław Sutrowicz
4
Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
Lista Lektorów – Reader Schedule
March 28 Sat Palm Sunday
(4:30 p.m.)
Vince Smugala
April 5
March 29 Sun Niedziela Palmowa
(10 a.m.)
Hanna Tokarczyk
Magda Durdełło
Męka:
J – Ks. Hubert
E – Zbigniew Florek
T – Michał Lijowski
I – Andrzej Lewandowski
(12 p.m.)
Małgorzata Moll
Męka:
J – Ks. Hubert
E – Małgorzata Moll
T – Adam Więco
I – Robert Pajewski
April 2 Thur Holy Thursday
(7 p.m.)
EN/PL
Kamentarz/ Commentary: Zbigniew Florek
Anna Tokarczyk
April 3
April 4
Fri
Sun EASTER
(7 a.m.) PL
(10 a.m.) EN
(12 p.m.) PL
Magda Durdełło
Ewa Wochniak
Sisters
Robert Pajewski
April 11 Sat (4:30 p.m.)
Vince Smugala
April 12 Sun (10 a.m.)
Halina Strojek
Maria Górka
Gosia Moll
(12 p.m.)
April 18 Sat (4:30 p.m.)
Vince Smugala
April 19 Sun (10 a.m.)
Zbigniew Florek
Michał Lijowski
Ewa Wochniak
Sun (12 p.m.)
April 25 Sat (4:30 p.m.)
Vince Smugala
Good Friday
(5 p.m.)
EN
Passion:
Sisters
April 26 Sun (10 a.m.)
Basia Yeziorna
Juraj Susovica
Kasia Niedzwiedzka
(7 p.m.)
Męka:
May 2
Sat (4:30 p.m.)
Vince Smugala
May 3
Sun (11 a.m.)
Ewa Dyk
Adam Więcko
(12 p.m.)
PL
J – Ks. Hubert
E – Michał Lijowski
T – Maria Górka
I – Halina Strojek
Sat Holy Saturday
(8 p.m.)
EN/ PL
Komentarz/ Commentary: Kasia Niedzwiedzka
Magda Durdełło
Anna Tokarczyk
Zapowiedzi / Wedding Banns
Módlmy się za nowo tworzące się rodziny. /
There is a promise of marriage in Christ between:
Heather Renshaw and Adam Heck – April 11, 2015
Stacy Smugala and Kevin Duffy – May 2, 2015
Bianne Murphy and Jordan Sanders – May 9, 2015
Allyson Stewart and Jonathan Stonum – May 16, 2015
5
Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
Bierzmowanie – Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej
Wszystkich, którzy chcieliby przygotować się do otrzymania tego sakramentu prosimy o kontakt z Ks. Proboszczem lub o
zostawienie informacji w biurze parafialnym. Przygotowanie będzie się odbywało w języku polskim.
Żywność dla Ubogich / Food Pantry
Dziękujemy za dary jedzenia dla ubogich i wszelką pomoc w Outreach Center. Państwa długotrwała pomoc jest
mile widziana.
Thank you for any help you have given to our ministry here at the Food Pantry and Outreach Center. Your
continued help is appreciated.
Siostry przy Parafii Św. Agaty / The Sisters here at St. Agatha Food Pantry
W najbliższym czasie następujący parafianie będą obchodzić
urodziny. Z tej okazji życzymy im zdrowia, łaski Bożej, darów
Ducha Świętego oraz wiary niezachwianej.
Msza Św. za
wszystkich obchodzących urodziny w danym miesiącu będzie
odprawiana w trzecią środę miesiąca. (Prosimy sprawdzić harmonogram
miesięczny Mszy św. w zakresie zmian.)
This month, the following parishioners will be celebrating their
birthdays. We would like to take this time to wish them health,
God’s blessings, blessings of the Holy Spirit and unwavering faith.
Holy Mass for everyone celebrating a birthday during the current
month will be celebrated on the third Tuesday of the month. (Please
check the monthly mass schedule regarding changes.)
April
4
6
8
9
12
13
15
18
Małgorzata Florek
Philip Jakubowski
Victoria Grotkowski
Timothy Maguire
Jolanta Sołtys
Jakub Gorzko
Stanisław Madej
Mark Smoroński
Brian Tokarczyk
Jarek Zarzycki
Anthony Jakubowski
Veronika Durdełło
Arek Górka
Grzegorz Gorzko
Jarosław Durdełło
Tarik Abou Nemeh
Sophia Gramaglia
Matthew Moll
Eva Smoroński
19
21
24
25
26
27
30
Alexander Madej
Dorota Garrett
Sylwester Napiórkowski
Anna Cybulski
Mateusz Książkiewicz
Magdalena Walas
Katarzyna Schwertfeger
Victoria Więcko
Joshua Clark
Maria Więcko
Jaś Curylo
Catherine Abou Nemeh
Filip Bumbac
May
1
2
Kenneth Rath
Izabela Gorzko
Modlitwy za chorych - Prayer List
Jeżeli chcecie dołączyć do modlitwy w intencji chorych kogoś z
grona rodziny lub przyjaciół, proszę o skontaktowanie się z
biurem parafialnym pod numerem 314-772-1603. Msza Św. za
wszystkich chorych będzie odprawiana w pierwszy piątek.
If you would like to add a friend or relative to the prayer list,
contact the Parish Office 314-772-1603. Holy Mass for all the
sick will be celebrated on the first Friday of each month.
All the Sisters who have served St. Agatha Parish
Karen Kulla
Jo Kahle
Stanisław Madej
Aaron Polson
Vince Smugala
Janna Nugent
Anna Bates
Esther E. Ellspermann
Barbara Natoli
Lorraine Skosky
Marek Jankowicz
Andrew Skosky
Craig Hooper
Kathryn M. Sullivan
Sherry Heath
Doris Collins
Barbara Kelly
Nancy Feeney
Rosalie Buckley
Claudia Uccello
Elise Byrne
Mary James
Ann Anderson
Nell Pinckert
Jamie McClimes
Hannah West
Sofia West
Josie Sandbach
Joe Garcia
6
Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
Wydarzenia z życia parafii / Events from Parish Life
Photos courtesy of Marek Jankowicz
Rekolekcje
Boże Miłosierdzie, które jest zaskakujące, naiwne i pełne miłości do człowieka
poznawaliśmy podczas tegorocznych rekolekcji wielkopostnych, które w
naszej parafii prowadził Ks. Adam Słomiński - chrystusowiec. Dziekujemy Bogu
za ten święty czas...obyśmy przynieśli owoce tych chwil spędzonych z Bogiem
pełnym miłosierdzia .
Lenten Retreat
At this year's Lenten retreat, which was presented in our parish by Fr.
Adam Słomiński – from the Society of Christ, we learned about God's mercy, which is surprising, naive and full
of love for man. We thank God for this sacred time ... may these moments, spent with God full of mercy, be
fruitful.
7
Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
Wydarzenia z życia parafii / Events from Parish Life
Photos courtesy of Marek Jankowicz
Koncert organowy
Czwartkowy wieczor. Kościół nasz wypełniła muzyka organowa.
Przy naszym instrumencie zasiadł Pan Gedymin Grubba - grający
około 100 koncertów rocznie. Wykonał kilka utworów J.S. Bacha.
Wieczor jak każdy, ale jednak "inny".
Organ Concert
Thursday evening: our church is filled by organ music. At our
organ sits Gedymin Grubba, who plays about 100 concerts per
year. He played a few pieaces by J. S. Bach. An evening like any
other- yet “different”.
Obiady postne w naszej parafii
Wielki Post to tradycja obiadów postnych. W każdy piątek
gościliśmy ludzi dzieląc się z nimi sercem i tym wszystkim co
udało się naszym parafianom przygotować. Z serca dziekuje
tym wszystkim, którzy trudzili się przygotowując posiłki dla
naszych gości. Niech Bóg Wypełnia Wasze serca swoimi
łaskami.
Fish Fries at our parish
Fish Fries are a tradition during Lent. Each Friday we welcomed parishioners and friends to share with them
all that our parishioners were able to prepare. I would like to, from the bottom of my heart, thank all those who
labored to prepare the meals for our guests. May God fill your hearts with His Graces.
8
Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
Wydarzenia z życia parafii / Events from Parish Life
Photos courtesy of Marek Jankowicz
9
Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
Wszystkich serdecznie
Zapraszamy na:
Piknik Parafialny
You’re Invited to our:
Parish Picnic
Sunday, May 3, 2015
niedziela 3 maja 2015
po Mszy św.
o godz. 11 rano
after the
11 a.m. Mass in Polish
St. Agatha – na parkingu
St. Agatha Parking Lot
3239 South 9th Street
St. Louis, Missouri 63118
(314) 772-1603
3239 South 9th Street
St. Louis, Missouri 63118
(314) 772-1603
Atrakcje:
Featuring:
Gry dla dzieci
Games for children
Jedzienie: grill, sałatki, deser
Food: BBQ, Salads, Desserts
Napoje
(łącznie z polskim piwem)
Drinks
(including Polish beer)
10
Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
Co nas czeka…/ Upcoming events…
KWIECIEŃ
5 kwiecień
Niedziela Zmartwychwstania – Msza Św.
7:00 po polsku (Rezurekcja), 10:00 po angielsku,
12:00 po polsku
6 kwieczień
Poniedziałek Wielkanocny – Msza Św.
19:00 po polsku
27 kwietnia
APRIL
April 20 Easter- Holy Mass
7 am (Resurrection) in Polish,
10am in English,12 pm in Polish
April 21
Easter Monday Holy Mass 7 pm in Polish
April 27
Second Easter Sunday- Devine Mercy
8 am- in English,10 am and 12 pm in Polish
II Niedziela Wielkanocy – „Biała” Niedziela
Miłosierdzia Bożego
8:00 po angielsku, 10:00 i 12:00 po polsku
MAJ
Nabożeństwa Majowe będą odprawiane w dni powszednie w
maju o godz. 19:00.
3 maja
Msze św. 8:00 po angielsku, 11:00 po polsku
PIKNIK PARAFIALNY po Mszy św.
MAY
Masses (in Polish) to honour the Virgin Mary will be celebrated
on weekdays during the month of May at 7 pm.
May 3
Holy Mass
8 am in English, 11 am in Polish
PARISH PICNIC after the 11 am Mass
Modlitwy Wielkanocne / Easter Prayers
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy złożyli ofiarę na kupno kwiatów Wielkanocnych do kościoła. Msza
Św. za zmarłych za których były ofiarowane kwiaty świąteczne będzie odprawiona w niedzielę, 26 kwietnia o
godz. 12. Podczas tego sezonu Wielkanocnego w naszych modlitwach polecajmy miłosierdziu Bożemu: Thank
you to all who made contributions to the annual Easter Flower Collection. A special Mass for those for whom
the Christmas Flower offerings were made will be celebrated, Saturday, April 18th at 4:30 pm. We ask that
during this Easter season you especially pray for those mentioned here:
Abramowicz, Jan
Abramowicz, Weronika
Bąk Aniela
Cymerman, Eugeniusz
Czyszczoń, Andrzej
Czyszczoń, Edward
Czyszczoń, Julia
Czyszczoń, Władysław
Durdełło, Bohdan
Ferenc, Helena
Ferenc, Irena
Ferenc, Kazimierz
Florek, Jan, Maria
Fiszkal, Helena
Garcia Family
Gliedt, George, Loretta
Gliedt, Leo
Gwidi, Loretta
Jankowicz, Izabella, Jan
Jankowicz, Maria, Franciszek
Karandzieff, Mike
Kaszuba Family
Kidd, Loretta
Konsewicz, Family
Krauze Family
Kuhnert, Mamie, Josef
Lada Family
Ks. Litak, Czesław
Lubaszewski Family
Łukasik, Marianna, Józef
Memmolo, Jerry
Munz, Stanisław, Stefania
Pavelka, Delores
Perkowski, Henryk
Perkowski, Eugenia, Lucjan
Perkowski, Janina, Witold
Pierzak, Eugenia, Andrzej, Tadeusz
Plisok, Monika
Przezdziecki, Janina
Przezdziecki, Stanisław
Przezdziecki, Stefan
Sadowska, Maria
Skudrzyk, Elżbieta
Slodkowski Family
Smugala, Linda
Smugala, Vincent Sr., Clara
Strojek, Stanisław, Bolesław
Sutrewicz, Wiktoria, Stanisław
Swiatak, Aniela, Franciszek
Tokarczyk, Anna
Tokarczyk, Józef
Tokarczyk, Ludwik
Więcko, Eugenia, Stanisław
Więcko, Józef
Wityszyn, Bazyli
Wójcik, Krzysztof
Zarzycka, Luba
Zarzycki, Józef
Ziemba, Lucyan
Zygmunt Family
Termin dostarczania informacji do następnego biuletynu jest piątek, 24 kwietnia do południa. TYLKO
informacje podane przed tą datą ukażą się w następnym biuletynie.
Bulletin Deadline Please have all bulletin announcements to the Parish Office by Friday, April 24, at 12 noon. Any
announcement received after this date will be pushed back a month to the next bulletin.
11
Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
PLEASE PATRONIZE OUR BULLETIN ADVERTISERS
TO BECOME AN ADVERTISER OR SPONSOR, CONTACT THE ST. AGATHA PARISH OFFICE AT (314) 772-1603.
Remember St. Agatha Parish in your Will / Pamiętaj o Parafii Św. Agaty w swoim Testamencie
Kutis
FUNERAL HOME
2906 GRAVOIS
10151 GRAVOIS
5255 LEMAY FERRY
(314) 772-3000
(314) 842-4458
(314) 894-4500
Consulate of the Republic of Poland in Saint Louis
Honorary Consul
Robert Ogrodnik
121 S. Meramec, Ste. 1140
St. Louis, MO 63105
Ph: 314.822.6266
Fax: 314.965.3728
E-mail:
[email protected]
OFERTA PRACY
Duńska firma Vest-fiber
Inc.
715 S. Sturgeon St., Moberly, MO 65270
produkująca elementy z włókna szklanego
do turbin wiatrowych
poszukuje pracowników produkcji
CV w języku angielskim proszę przesyłać na adres:
[email protected]
Advanced Heart Care, LLC
D. DEAN PLOCHER
ATTORNEY AT LAW
230 S. BEMISTON AVE. SUITE 410
ST. LOUIS (CLAYTON), MISSOURI 63105
(314) 721-9009
Związek Narodowy Polski - Polish National Alliance
Polish Cadets Lodge 1134, St. Louis, MO
Norbert Urbanski, M.D., Ph.D.
KARDIOLOG
(618) 222 - 8900
5020 N. Illinois Street
Fairview Heights, IL 62208
Mówimy po Polsku
Związek Narodowy Polski jest największą organizacją bratniej pomocy, która
oferuje wszelkiego rodzaju ubezpieczenia na życie. ZNP założony w 1880
roku jako bratnia organizacja, działa całkowicie dla dobra i korzyści swoich
członków.
The Polish national Alliance is the largest Polish American Fraternal benefit
society offering life insurance and annuities for your future and the future of
your children. Call for a free quote and ask how your child can receive free
college money.
Call your sales representative John Baras at 636-938-4641,
or email him at [email protected]
for questions or more information
12
Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis

Podobne dokumenty