reklama ooh w polsce raport 2015

Komentarze

Transkrypt

reklama ooh w polsce raport 2015
REKLAMA
OOH
W POLSCE
RAPORT
2015
Rok 2015 był przełomowym w historii polskiej reklamy zewnętrznej, nazywanej już
dzisiaj powszechnie reklamą OUT OF HOME (OOH). Nakreślił możliwości i horyzonty
jej działania w najbliższych dwóch, trzech latach. I niekoniecznie w związku
z wejściem w życie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem
narzędzi ochrony krajobrazu, zwanej ustawą krajobrazową. Przede wszystkim dzięki
zmieniającej się polityce postrzegania reklamy OOH oraz działań naszej branży.
Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej podsumowuje w szczególny sposób
miniony i rok i prezentuje niniejszy Raport IGRZ dotyczący Reklamy OOH w Polsce
w roku 2015. Powstał on we współpracy z Domem Mediowym STARLINK (Starcom
Mediavest Group) oraz większością postępowych firm zajmujących się reklamą
OOH, tak w skali ogólnopolskiej jak i regionalnej.
Rok 2015 pokazał, że reklama OOH odzyskuje swój potencjał na rynku reklamowym.
Dokonała znaczących zmian jakościowych i zakończyła projekt badawczy w ramach
Instytutu Badań Outdooru (IBO). Projekt ten już niebawem znacząco zmieni
Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej jest organizacją samorządu
gospodarczego. Zrzesza wiodące firmy rynku reklamy Out of Home, których
nadrzędnym celem jest zaspokojenie potrzeb klientów i uporządkowany rozwój
w przestrzeni publicznej. Izba uczestniczy w wielu inicjatywach lokalnych
i ogólnopolskich, których celem są zmiany formalno-prawne dla funkcjonowania
nośników reklamy i reklam. Prowadzi działania edukacyjne, przybliżając
pracownikom samorządowym nowoczesne zasady i rozwiązania w zakresie
kształtowania przestrzeni miejskiej przy wykorzystaniu różnorodnych nośników
reklamy i informacji. Wspiera różne inicjatywy z zakresu partnerstwa publicznoprywatnego, uczestniczy aktywnie w procesach legislacyjnych. Konsekwentnie
dąży do wprowadzenia koncepcji funkcjonowania nośników reklamy i reklam
w przestrzeni publicznej w miejsce wszechobecnych „zakazów, nakazów
i ograniczeń”. Jest wiodącą organizacją branżową na rynku reklamy Out of Home,
której wiarygodność nie podlega dyskusji.
postrzeganie reklamy OOH i korzystanie z jej możliwości. Duże zamiany nastąpiły
na rynku reklamy DOOH. Biegniemy coraz szybciej za światowymi rozwiązaniami
w tej dziedzinie. Co ważne, integrujemy również nowe i nowoczesne technologie.
Wchodzimy w powiązania z Internetem i korzystamy w coraz większym stopniu na
współpracy z urządzeniami mobilnymi.
W raporcie podejmujemy próbę pokazania niebezpieczeństw związanych
z wykorzystaniem ustawy krajobrazowej dla ewentualnego opracowywania przez
samorządy uchwał reklamowych. Nie tylko wynikających z historii przyjmowania
konkretnych przepisów ustawy, ale przede wszystkim w związku z ich wadami
prawnymi. Wskazujemy na możliwości lepszego kształtowania i planowania
przestrzeni publicznej przy wykorzystaniu bogatych doświadczeń europejskich
naszej branży.
Lech KACZOŃ
Prezes IGRZ
REKLAMA OOH W POLSCE
W 2015 ROKU
SPIS TREŚCI
05
REKLAMA OOH W POLSCE W 2015 ROKU
11 OUTDOOR TRACK – STANDARD BADANIA WIDOWNI REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ
13 KOMENTARZE DO WYNIKÓW RAPORTU IGRZ
18 CZY USTAWA KRAJOBRAZOWA ZMIENI KRAJOBRAZ REKLAMOWY?
20 KALENDARIUM USTAWY KRAJOBRAZOWEJ
21 2015 USTAWA KRAJOBRAZOWA
28 USTAWA KRAJOBRAZOWA – NOWE CZASY DLA REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ
32 REKOMENDACJE DLA PRZYGOTOWANIA I PROCEDOWANIA
„UCHWAŁ KRAJOBRAZOWYCH”
34 PREZENTACJE FIRM Z BRANŻY OOH
Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przedstawia dane dotyczące
wielkości rynku OOH w Polsce w 2015 roku. Dane zostały przygotowane we
współpracy IGRZ i domu mediowego Starlink (Starcom Mediavest Group).
OOH 2015. Reklama zewnętrzna, reklama tranzytowa i reklama DOOH - Łączna wielkość sprzedaży w tych trzech segmentach reklamy OOH
zamknęła się kwotą w wysokości ponad 471,5 Mio PLN. W zakresie reklamy zewnętrznej była wyższa aniżeli w roku 2014 o ponad 2,4%.
Q4 OOH 2015. Reklama zewnętrzna, reklama tranzytowa i reklama DOOH - Estymowana wielkość sprzedaży w czwartym kwartale 2015 roku
wyniosła ponad 132,3 Mio PLN. W zakresie reklamy zewnętrznej była wyższa o ponad 1% w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego.
OOH 2015
Q1 OOH 2015
Q1 OOH 2015
Q1 OOH 2015
Q1 OOH 2015
471,5 Mio
94,2 Mio
131,8 Mio
113,2 Mio
132,3 Mio
Dla celów tego raportu uzyskaliśmy dane o wielkości sprzedaży także największych firm regionalnych oraz zajmujących się reklamą
wielkoformatową. Biorąc pod uwagę te dane szacujemy wielkość sprzedaży całego rynku w roku 2015 na kwotę ponad 545 Mio PLN.
Wśród firm prowadzących przede wszystkim sprzedaż regionalną należy wyróżnić: Outdoor3miasto z Gdańska, Maik z Lublina, Globart
z Białegostoku oraz BP Media ze Szczecina. Z największym potencjałem sprzedażowym w zakresie reklamy wielkoformatowej pozostaje
Braughman Group Media.
Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
Al. Niepodległości 227/233 lokal 105, 02-087 Warszawa
NIP 782-20-69-903
Telefon: 22 49 96 104
www.igrz.com.pl | Mail: [email protected]
Wydawca: Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
Nadzór merytoryczny: Lech Kaczoń
Zdjęcia: AMS S.A., Ströer Out of Home, Tomasz Gamdzyk, Lech Kaczoń
Opracowanie tekstów zagranicznych: /mlk/
Projekt stron i opracowanie DTP: OOH magazine, www.oohmagazine.pl
Druk: AM project
Wykorzystanie części lub całości tekstów dozwolone pod warunkiem podania źródła.
04 | Reklama OOH w Polsce | www.igrz.com.pl
Istotnymi dla reklamy OOH pozostawały także w minionym roku sektory „handel”,
„telekomunikacja”, „media” i „żywność”. Nie odnotowaliśmy znaczącego wpływu na
wielkość sprzedaży w związku z dwukrotną kampanią wyborczą (przed wyborami
prezydenckim oraz parlamentarnymi).
Wyniki branży w roku 2015 potwierdzają w pełni nasze prognozy i świadczą o ustabilizowaniu się rynku OOH w Polsce. Wbrew zawirowaniom formalno-prawnym, które
nie sprzyjały spokojnemu kształtowaniu współpracy na rynku. Przy większym i efektywniejszym wykorzystaniu powierzchni ekspozycyjnych na sieciowych nośnikach reklamy,
wbrew ich dalszym spadkom ilościowym.
OOH 2015
SEKTORY
38,8%
■
■
■
■
■
■
Handel
Media
Żywność
Telekomunikacja
Napoje i alkohole
Pozostałe sektory
21,0%
10,8%
7,7%
12,3%
9,4%
Blisko 85% udziałów w monitorowanych wydatkach na reklamę OOH w Polsce posiadają cztery największe firmy: AMS, Ströer Polska, Cityboard
Media oraz Clear Channel Poland („4”), przy czym udział firm AMS i Ströer wyniósł w roku 2015 ponad 60%.
Udział „4” w rynku OOH
2011
2012
2013
2014
2015
80,0%
78,7%
88,0%
87,0%
85,0%
www.igrz.com.pl | Reklama OOH w Polsce
| 05
REKLAMA TRANZYTOWA. Głównymi graczami na polskim rynku są w zakresie reklamy tranzytowej firmy: AMS S.A. oraz Business Consulting, dalej
Synergic, a w 2015 roku dołączyła do tej trójki firma Clear Channel Poland.
TRANZYT 2015. Rok 2015 jest pierwszym, w którym wielkość sprzedaży podawana jest łącznie dla działań i akcji reklamowych wykorzystujących zewnętrzne powierzchnie, jak i wnętrza taboru komunikacji miejskiej. Wielkość sprzedaży wyniosła w roku 2015 sumę w wysokości ponad 31,5 Mio PLN.
Reklama tranzytowa znajduje się w trendzie wzrostowym. Przede wszystkim dzięki innowacyjnym działaniom branży w połączeniu ze zrozumieniem jej roli przez większość przewoźników (wyjątkiem pozostaje nadal komunikacja warszawska).
NOŚNIKI REKLAMY 2015 /wg stanu na 31.12.2015/
NOŚNIK REKLAMY
Ogólna liczba nośników 31.12.2015
Ogólna liczba nośników 31.12.2006
Standardowe 12 m²
Frontlight 6 x 3 m
Frontlight 12 x 3
Frontlight 12 x 4
Nośniki małego formatu
Pozostałe nośniki
Citylight
Backlight 6 x 3
Backlight 8 x 4
Backlight scroll 9 m²
Pozostałe nośniki podświetlane
Łączna liczba nośników
12 165
12 973
768
1 042
18 555
717
19 884
790
472
640
330
68 336
33 481
9 238
672
615
35 806
281
19 005
969
163
265
88
100 583
Liczba powierzchni ekspozycyjnych na nośnikach reklamy zewnętrznej zmniejszyła się w ciągu ostatnich dziesięciu lat o ponad 30 procent (o ponad
3% w porównaniu do 2014 roku).
Postępujące od kilku lat stopniowe, aczkolwiek bardzo zauważalne zmiany ilościowe nośników reklamy, związane są zwłaszcza z polityką
samorządów w zakresie korzystania z przestrzeni miejskiej dla celów reklamowych. W części dużych miast brak jest nowoczesnej wizji w tym
zakresie, której sekunduje pogląd, że „mniej znaczy lepiej”. Nic bardziej mylnego.
Główni właściciele nośników reklamy w Polsce w poszczególnych kategoriach (i formatach powierzchni ekspozycyjnych)
wraz z ich stanem posiadania w dniu 31.12.2015 roku:
STANDARDOWE 12 m²
31.12.2015
Udział w rynku
AMS S.A.
Ströer out of home media
Inne
Łącznie
5 575
5 162
1 428
12 165
45,8%
42,4%
11,8%
100,00%
FRONTLIGHT 6 x 3 m
31.12.2015
Udział w rynku
Ströer out of home media
Cityboard Media
AMS S.A.
Clear Channel Poland
Inne
Łącznie
4 983
4 025
1 712
1 711
542
12 973
38,4%
31,0%
13,2%
13,2%
4,2%
100,00%
06 | Reklama OOH w Polsce | www.igrz.com.pl
FRONTLIGHT 12 x 3 m
31.12.2015
Udział w rynku
Ströer out of home
Supersigns
Inne
Łącznie
625
131
12
768
81,4%
17,0%
1,6%
100,00%
FRONTLIGHT 12 x 4 m
31.12.2015
Udział w rynku
Cityboard Media
JETLine
Inne
Łącznie
562
402
78
1 042
53,9%
38,6%
7,5%
100,00%
NOŚNIKI MAŁEGO FORMATU
31.12.2015
Udział w rynku
Synergic
AMS S.A.
Mini Media
Inne
Łącznie
8 169
4 816
4 009
1 561
18 555
44,0%
26,0%
21,6%
8,4%
100,00%
CITYLIGHT
31.12.2015
Udział w rynku
AMS S.A.
Clear Channel Poland
Business Consulting
Ströer out of home
Inne
Łącznie
13 023
5 166
728
625
342
19 884
65,5%
26,0%
3,7%
3,1%
1,7%
100,00%
BACKLIGHT 6 x 3 m
31.12.2015
Udział w rynku
AMS S.A.
Inne
Łącznie
782
8
790
99,0%
1,0%
100,00%
BACKLIGHT 8 x 4 m
31.12.2015
Udział w rynku
AMS S.A.
Headz
Clear Channel Poland
Gigaboard
Ströer out of home media
Łącznie
268
82
70
45
7
472
56,8%
17,4%
14,8%
9,5%
1,5%
100,00 %
BACKLIGHT SCROLL 9 m²
31.12.2015
Udział w rynku
Ströer out of home media
AMS S.A.
Łącznie
327
313
640
51,1%
48,9%
100,00%
www.igrz.com.pl | Reklama OOH w Polsce
| 07
RYNEK I NOŚNIKI DOOH 2015
DOOH 2015. Rynek reklamy DOOH w Polsce nie był do tej pory wystarczająco dobrze monitorowany. Podejmujemy działania, aby to zmienić.
Przede wszystkim ze względu na rozwój tego rynku i wzrost zainteresowania reklamodawców promocjami w sektorze DOOH. Szacujemy, że łączna
wielkość sprzedaży na rynku DOOH w roku 2015 wyniosła kwotę w wysokości 23,5 Mio PLN.
Zdecydowanym liderem w sektorze DOOH jest firma Screen Network, która posiadała na koniec 2015 roku 18 667 nośników w 610 lokalizacjach,
w tym 35 ekranów zewnętrznych. Nośniki Screen Network obejmują sieci: Lagardere, Lagardere Lotniska, LED City, Lukoil, Media Markt, PKP Kasy
Intercity, Saturn, TUI, Empik.
W sektorze DOOH wśród największych firm OOH: firma AMS S.A. posiadała na koniec 2015 roku 1 806 nośników w sieci CityINFOtv w wagonach
Metra Warszawskiego, a firma Ströer Polska 31 nośników „Infoscreen” na stacjach Metra Warszawskiego. Firma Clear Channel Poland rozbudowała
swoją sieć nośników i dysponuje obecnie 114 powierzchniami na 58 totemach w galeriach handlowych: Wola Park, Arkadia, Galeria Mokotów,
Wileńska w Warszawie, Aleja Bielany i Magnolia we Wrocławiu oraz Riviera w Gdyni.
W roku 2015 zmniejszyła się ogólna liczba zewnętrznych nośników DOOH. Usunięte zostały wyeksploatowane ekrany oraz te o niestandardowych
rozmiarach. Dokonana została również ich weryfikacja pod kątem atrakcyjności lokalizacji. Działania te są przede wszystkim zasługą firmy BIGformat.
tv, która pozostaje jednym z większych operatorów sieci nośników DOOH w Polsce.
Tabela prezentuje liczbę nośników DOOH w dziesięciu największych aglomeracjach:
AGLOMERACJA
DOOH Ekrany zewnętrzne 31.12.2015
Warszawska
Śląska
Krakowska
Gdańska
Poznańska
Łódzka
Wrocławska
Szczecińska
Bydgoska
Lubelska
Pozostałe miasta i miejscowości
Łączna liczba nośników
53
42
31
17
26
12
14
8
23
12
322
560
Bardzo szybko rośnie potencjał wewnętrznych nośników DOOH i ich sieci, o czym świadczą dane udostępnione przez firmę Goldbach Audience
w Polsce:
2015
2014
60 sieci znajdujących się w 9 000 lokalizacji i posiadających
70 457 ekranów
45 sieci znajdujących się w 7 169 lokalizacjach i posiadających
46 457 ekranów
PROGNOZA. Na europejskim rynku reklamy OOH odnotowujemy przez ostatnie trzy lata spadki w granicach 5,5% rok po roku. Większość inwestycji
związana z rozwojem reklamy zewnętrznej przeniosła się na Daleki Wschód (wzrost powyżej 20% rok po roku) i do Ameryki Południowej (wzrost
powyżej 10% rok po roku). Polski rynek reklamy OOH ustabilizował się począwszy od 2013 roku po bardzo dużych spadkach (sięgających 20%). Czy
to oznacza, że kolejne lata będą nadal stabilne? Kluczowe dla odpowiedzi na to pytanie pozostają cztery następujące kwestie:
•
W jaki sposób gminy (przede wszystkim te na prawach powiatu) będą realizować przepisy Ustawy o zmianie
niektórych ustaw związanych ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, tak zwanej „ustawy krajobrazowej”?
Czy jakiekolwiek konstruktywne „uchwały reklamowe” mają szansę być przygotowane i wejść w życie?
•
Jak rozwijać się będzie po 2016 roku przez kolejne trzy lata polska gospodarka na tle gospodarki europejskiej
i światowej? Wzrośnie konsumpcja? Raczej się osłabi. Zachowania konsumentów wpływają bezpośrednio na wydatki
reklamowe.
•
•
Jakie będą nastroje społeczne, które są ważne dla podejmowania różnych decyzji, także tych związanych ze zmianą
upodobań, chęcią inwestowania, podejmowaniem nowych wyzwań itd. Tu trudno jednoznacznie orzec, choć
prognozy są raczej negatywne.
Jakie warunki dla publikacji i emisji reklam będą w innych mediach? Przede wszystkim w telewizji (jaka będzie
obowiązywać w tym zakresie zasada dla kanałów telewizji publicznej)? Osłabienie możliwości emisji reklam
w telewizji wzmacniać będzie reklamę OOH i w Internecie.
Problem dotyczy również reklamy przy wykorzystaniu taboru komunikacji miejskiej. Patrząc na wyniki osiągnięte w 2015 roku można stwierdzić, że
i tutaj mamy do czynienia z pewną stabilizacją. Obawiamy się jednak, że przy rosnącej konkurencji może nastąpić kolejny spadek cen sprzedaży. Po
2016 roku należy liczyć się ze spowolnieniem inwestycji.
Rynek nośników DOOH pozostaje nadal rozdrobniony. Dominują w nim operatorzy posiadający małą liczbę nośników. Konsolidacja tego rynku
przebiegała do tej pory dość wolno i opieszale. Od roku działania te wydają się stanowczo przyspieszać.
Rynek reklamy OOH podlega zmianom, przede wszystkim jakościowym. Branża coraz lepiej radzi sobie
z wprowadzaniem innowacji i nowych technologii. Walczy o utrzymanie podaży, mimo nadal mało
sprzyjających warunków zewnętrznych w niektórych miastach. Rok 2016 winien być przełomowym
Główni operatorzy ekranów zewnętrznych DOOH:
dla polskiej branży w związku z planowanym wprowadzeniem systemu Outdoor Track, opracowanego
TOP „5” OPERATORZY
Ilość nośników
Suma rozmiaru [m²]
Udział ilości
Udział rozmiaru
we współpracy trzech wiodących firm: AMS S.A., Clear Channel Poland oraz Ströer Polska w ramach
Screen Network
Bigformat.tv
City
Tv City R. Pieczkowski
NEOlight
35
13
18
4
6
1 588
476
257
213
170
23,0%
8,6%
11,8%
2,6%
3,9%
39,4%
11,8%
6,4%
5,3%
4,2%
Instytutu Badań Outdooru (IBO). Umożliwi planowanie i kupowanie powierzchni reklamowych OOH
08 | Reklama OOH w Polsce | www.igrz.com.pl
na podstawie takich samych wskaźników jak w innych mediach. Przewidywany wzrost sprzedaży:
powyżej 5 procent w stosunku do roku ubiegłego.
www.igrz.com.pl | Reklama OOH w Polsce
| 09
ZESTAWIENIE NOŚNIKÓW XII 2015
OUTDOOR TRACK –
STANDARD BADANIA
WIDOWNI REKLAMY
ZEWNĘTRZNEJ
NOŚNIKI TRADYCYJNE 31.12.2015
Duży format
12x4
Pozostałe
Mały
format
1 712
3
118
4 816
40
30
Firma
12 m²
6x3
AMS
BC
BPMEDIA
SYNERGIC
Clear Channel
CITYBOARD
DEFI
GIGABOARD
GLOBART
HEADZ
JETLINE
KONESER
MAIK
MM
OUTDOOR 3
SCHULZ
STROEER
SUPERSIGNS
WAREXPO
SUMA
5 575
180
12x3
1 711
4 025
230
562
16
400
1
1
AMS
BC
BPMEDIA
SYNERGIC
Clear Channel
CITYBOARD
DEFI
GIGABOARD
GLOBART
HEADZ
JETLINE
KONESER
MAIK
MM
OUTDOOR 3
SCHULZ
STROEER
SUPERSIGNS
WAREXPO
SUMA
Na rok 2016 zaplanowane jest wprowadzenie wyników projektu
badawczego Outdoor Track. Badanie stworzy standard rynkowy,
który będzie oparty na wskaźnikach stosowanych w innych mediach.
Podstawowym celem Outdoor Track jest kompleksowe zbadanie widowni
outdooru – liczby kontaktów z nośnikami, częstotliwość kontaktów
i zasięgu kampanii w grupach celowych oraz innych danych opisujących
mobilność społeczności.
77
37
1
402
48
478
492
175
4
5
10
5 162
80
231
4 983
12 165
12 973
1
625
131
45
52
4
18
768
1 042
717
NOŚNIKI PODŚWIETLANE 31.12.2015
Firma
72
8 169
245
Citylight
1,2x1,8m
13 023
728
45
262
5 166
Duży format
Scroll 9m²
6x3
8x4
Pozostałe
313
782
268
11
70
2
45
2
82
205
11
32
14
11
24
4
1
625
327
19 884
640
790
7
56
472
330
244
4 009
177
460
363
18 555
SUMA
NOŚNIKÓW Z
OBU ZESTAWIEŃ
26 621
728
367
9 036
7 204
4 620
14
124
295
84
402
296
696
4 009
802
236
12 308
131
363
68 336
CZYM DOKŁADNIE JEST
BADANIE OUTDOOR TRACK?
– ZAPRASZAMY DO LEKTURY
Outdoor Track to pierwsze wspólne (obejmuje ponad 70 proc. rynku)1 badanie widowni outdooru w Polsce. Jest to także największy realizowany dotychczas projekt badawczy
w mediach w Polsce.
Outdoor Track jest badaniem realizowanym
przez Instytut Badań Outdooru, który został
założony przez trzy wiodące firmy na polskim rynku reklamy zewnętrznej: AMS S.A.,
Clear Channel Poland Sp. z o.o. i Ströer Polska Sp. z o.o. IBO jest organizacją otwartą
dla rynku OOH w Polsce.
ZASIĘG I SKALA
Badanie Outdoor Track objęło swym zasięgiem aż 10 aglomeracji w całej Polsce - Warszawa, Górnośląski Okręg Przemysłowy, Bydgoszcz, Szczecin, Trójmiasto, Poznań, Łódź,
Lublin, Kraków i Wrocław i 148 gmin leżą-
1
2
10 | Reklama OOH w Polsce | www.igrz.com.pl
cych w ich obszarze. Wybór tych miast nie
jest przypadkowy. Skupiają one bowiem ponad 70% rynku outdooru2 i zamieszkane są
przez populację reprezentującą największą
siłę nabywczą w kraju. Natężenie ruchu przebadano na próbie 290 000 respondentów
w trakcie 240 000 godzin pomiarowych.
Rejestracja tras objęła 5 044 osób w trakcie
75 000 dni pomiarowych (Rys. Mapa aglomeracji).
Podstawą i inspiracją do badania jest brytyjska metodologia badawcza Route, powszechnie stosowana także w innych krajach europejskich. Outdoor Track powstał na
bazie brytyjskiej licencji tego badania, które
zostało dopasowane do polskiego rynku reklamy zewnętrznej, uwzględniając wszystkie niezbędne parametry nośników i ich lokalizacji. Dzięki unikalnemu parametrowi
eye-trackingowemu, który koryguje widoczność nośnika, wiemy ile osób rzeczywiście
widzi nośniki reklamowe. W efekcie możemy określić liczbę realnych kontaktów z no-
śnikiem – VISIBILITY ADJUSTED CONTACT
(VAC) i co ważne, jest to jedyny taki parametr w mediach.
Dzięki Biuru Inżynierii Transportu (BIT)
otrzymujemy w badaniu dane dotyczące natężenia ruchu w danej aglomeracji. BIT bada globalną liczbę przemieszczeń
osób w wymiarze dobowym, tygodniowym
i miesięcznym. Dane o natężeniu uwzględniają zmienność ruchu w odniesieniu do dni
tygodnia i poszczególnych miesięcy w roku
w ramach ruchu pieszego, komunikacji miejskiej i transportu indywidualnego.
Dwie międzynarodowe firmy badawcze
Ipsos i Millward Brown odpowiadają za
przeprowadzenie kolejnego elementu badania – Travel Survey, w ramach którego wylosowana grupa ponad 5 tysięcy mieszkańców
aglomeracji porusza się przez 14 lub 28 dni
z nadajnikiem GPS – mobitestem. Mobitest
dostarcza danych o preferencjach komunikacyjnych mieszkańców danej aglomeracji.
Źródło: Monitoring Wydatków Reklamowych Kantar Media, przychody w 2014 roku.
Źródło: Monitoring Wydatków Reklamowych Kantar Media, przychody w 2014 roku.
www.igrz.com.pl | Reklama OOH w Polsce
| 11
RAPORT IGRZ 2015 – OPINIE I KOMENTARZE
Travel Survey sprawdza nie tylko ścieżki,
którymi poruszają się konsumenci, ale dzięki wywiadom dostarcza bogatej wiedzy na
temat badanych osób.
Czeska firma MGE Data jest odpowiedzialna za połączenie danych ze wszystkich etapów badania. Zebrane dane są agregowane w systemie Inventory Management
System (IMS). IMS to baza danych zawierająca kompletne informacje na temat cech
fizycznych konkretnych nośników, która
obejmuje: rozmiar nośnika, odległości od
drogi, azymut, wysokość, oświetlenie, przeszkody, clutter oraz zintegrowane dane
o strumieniach ruchu.
ska firma Red Research specjalizująca się
w badaniach mediów, stworzyła dla Outdoor Track model Reach & Frequency, dzięki
któremu powstały wskaźniki mierzenia widowni.
Z kolei amerykańska firma Navteq dostarczająca dane do Systemów Informacji Geograficznej jest autorem map cyfrowych wykorzystywanych do agregacji danych pomiarowych w Outdoor Track, zaś brytyj-
Dzięki tak skomplikowanej metodologii badawczej Outdoor Track jest pierwszym i jedynym w Polsce badaniem rynku mediów,
które bardzo precyzyjnie określa widownię
reklamy.
Dom Mediowy
Starlink
Jak wynika z raportu agencji SMG w 2015 roku rynek reklamy wyrażony w wartościach netto wzrósł o 4,5%, to jest o 326,1 mln
złotych wobec 2014 roku. W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku wszystkie media z wyjątkiem prasy odnotowały dodatnią dynamikę przychodów reklamowych. Najszybciej rosnącym medium był Internet, który zanotował w 2015 roku 10,7% wzrostu, co oznacza przychody reklamowe netto większe o 171,5 mln złotych. W przypadku reklamy online najsilniejszym impulsem rozwoju jest wzrost wydatków na reklamę video online oraz na reklamę mobilną, które rosną odpowiednio o 27 i 55,3%. Budżety reklamowe przeznaczone na reklamę w radiu wzrosły o 8,4%, to jest o 50,1 mln złotych. Wiodącym sektorem dla tego medium był
w 2015 roku handel. Reklamodawcy z tej branży przeznaczyli w okresie od stycznia do grudnia 2015 r. o trzy czwarte więcej niż farmacja, dawniej będąca filarem reklamy radiowej. W okresie od stycznia do grudnia 2015r. reklama telewizyjna odnotowała 4,6%
wzrostu uwzględniając wszystkie formy reklamy. Wartość rynku telewizyjnego wynosiła tym samym ponad 3 997 mln złotych.
Przychody stacji ze sprzedaży spotów wzrosły w 2015 roku o 5,3%, to jest o ponad 182 mln złotych. Liczba wyemitowanych spotów
wzrosła o 10,7%. Liderem wydatków na rynku TV był sektor farmaceutyczny, którego budżety reklamowe zwiększyły się o przeszło
80 mln złotych. Z kolei drugi pod względem aktywności w telewizji był sektor żywność, którego inwestycje zwiększyły się o blisko
70 mln złotych. Ponadto wydatki na reklamę w telewizji zwiększył m.in. też sektor motoryzacja, finanse oraz higiena i pielęgnacja.
Na tle wspomnianych powyżej mediów sytuacja reklamy zewnętrznej kształtuje się stabilnie. Dzięki współpracy z Izbą Gospodarczą Reklamy Zewnętrznej mogliśmy rozszerzyć monitoring outdooru o reklamę na pojazdach oraz nośniki cyfrowe. Tradycyjna reklama zewnętrzna osiągnęła poziom porównywalny do 2014 r., zaś uwzględniając wydatki na tranzyt wzrosła o 2,3%.
- Jesteśmy zdania, że również 2016 rok zakończy się niewielką dodatnią dynamiką przychodów. Bez wątpienia ważnym wydarzeniem
dla branży będą Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej – mówi Anna Jadczyszyn, starszy analityk SMG.
Kampanie wyborcze nie przyniosły większego wpływu na przychody branży OOH, ale wbrew wcześniejszym obawom branży nie zaszkodziła także ustawa krajobrazowa. Stabilizacja następuje dzięki rosnącej rentowności istniejących nośników, usuwane są nośniki nierentowne, a spośród nośników digitalowych także te wyeksploatowane. Nowe technologie na dobre zagościły w reklamie zewnętrznej, dzięki czemu nawet tradycyjny outdoor staje się interaktywny. Przykładem są nowe wiaty AMS, które standardowo wyposażone są w technologię NFC, a niektóre z nich także w Wi-Fi. W sezonie grupowym ciekawą interaktywną kampanię zrealizowała
agencja Saatchi & Saatchi dla marki Theraflu. Dzięki kamerze wykrywającej ciepło, w którą był wyposażony nośnik citylight przechodnie mogli zmierzyć sobie temperaturę – jeden z objawów przeziębienia lub grypy.
Włodzimierz Majer
Dyrektor Zarządzający
Business Consulting –
Media Miejskie
W tranzycie, poza tym, że włączył się nowy gracz z ambicjami, niewiele się zmieniło. Popyt na tranzyt jest stabilny od kilku lat. Tranzyt w 2015 roku nadal i głównie uzupełniał ofertę OOH, i był włączany, zarówno do produktowych jak, i wizerunkowych kampanii.
Na rynku, poza harcami niektórych zakładów komunikacyjnych, które nie wnoszą nowej jakości i wartości, pozostali uczestnicy grali
z umiarem. Włączenie do obrotów reklamy tranzytowej, reklam emitowanych wewnątrz pojazdów (ramki, LCD), wywołało wrażenie
gwałtownego przyrostu,
to tylko
arytmetyka,
Media Miejskieale
to dział
Business
Consulting Sp. z a nie
o.o. rzeczywisty przyrost rynku.
dedykowany szeroko rozumianej reklamie zewnętrznej
- zajmujemyjak
się reklamą
tranzytową,
reklamą
w
Najciekawsze zjawiska
zwykle
były na
obrzeżach
– kilka niezłych konceptów eventów z wykorzystaniem tranzytu, parę dość
Business Consulting specjalizuje
się w doradztwie
panelach
citylight, na billboardach, wykorzystujemy
biznesowym i komunikacji
marketingowej.
kreatywnych
ambientów.
Może
zostanie
to
zauważone
w branżowych przeglądach i konkursach, jak choćby doceniona kampania
„ambientowo”
Zakres działania firmy obejmuje
analizy rynkowe, środki komunikacji miejskiej i „PKS”,
strategie komunikacji marketingowej,
organizację
a także
organizujemy i przeprowadzamy eventy z
Tic-Taców
z 2014
roku.
kampanii dla produktów i marek komercyjnych,
promocję miast i regionów, wykorzystaniem
reklamę na nośnikach
tych nośników.
komunikacji miejskiej, PR oraz druk cyfrowy
Business Consulting Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 88
40-240 Katowice
tel. :+48 32 461 31 00
fax: +48 32 461 31 01
[email protected]
www.buscon.pl
Rys. Mapa aglomeracji.
Źródło: IBO
(mały i wielki format).
W segmencie tzw.
Wydarzenia
i niestandardowe
formy - tak - to chyba ten właściwy kierunek rozwoju tranzytu. Można zaprosić pasażerów do udziału
Jesteśmy
pionierem na rynku reklamy tranzytowej
reklamy tranzytowej jest liderem
na polskim
rynku. Business Consulting
jest spółką o zasięgu autobusów i tramwajów. Siłą napędową tych akcji jest wolny czas i nuda, która towarzyszy nawet stosunw eventach
na pokładach
- od ponad 28 lat wdrażamy nowe rozwiązania,
ogólnopolskim z siedzibą w Katowicach, posiada
oddział w Warszawie. Istnieje
na rynku od 28 lat.
wyspecjalizowaliśmy
się w świadczeniu
usług marketingu – zaangażowanie.
kowo
krótkiej podróży.
No i ulubiony
leitmotiv
związanych z planowaniem, projektowaniem, produkcją
i ekspozycją tej formy reklamy.
Jest także oczywiście okazja, aby sięgnąć po smartfon i korzystając z darmowego Wi-Fi przejrzeć pocztę lub strony internetowe. Jest
czas, aby pod wpływem dobrego, intrygującego komunikatu poszerzyć w Internecie treść przekazu reklamowego. Jest sposobność,
aby ściągnąć aplikację wykorzystując NFC lub kody QR. Po użyciu aplikacji, dzięki geolokalizacji i beaconom, można będzie dotrzeć
do interesujących informacji.
To możliwości, to teraźniejszość, ale dla wielu klientów to ciągle jeszcze obszar eksperymentów marketingowych.
Cyfrowy OOH, zwłaszcza w tranzycie, z radością przywita Klientów oczekujących na nowe pomysły i dostępne technologie.
12 | Reklama OOH w Polsce | www.igrz.com.pl
www.igrz.com.pl | Reklama OOH w Polsce
| 13
Marek Kuzaka
Prezes AMS SA
W 2015 roku odnotowaliśmy długo oczekiwany wzrost wydatków na reklamę zewnętrzną. Branża zanotowała 2,4% dynamikę, która możliwa była m.in. dzięki wzrostom wydatków klientów na nośniki z segmentu Premium – citylighty i backlighty. Dla AMS-u był to
kolejny dobry, a przy tym jubileuszowy rok - 25 lecia firmy i tym samym profesjonalnej reklamy zewnętrznej w Polsce. Dynamika naszych przychodów ogółem wyniosła 6,4%, a udział w wydatkach na reklamę zewnętrzną 35%. To m.in. konsekwencja realizacji projektu „Przystanek Komunikacji Miejskiej” – budowy 1580 nowych wiat przystankowych w stolicy i w efekcie wprowadzenia na rynek
nośnika Premium Citylight, który spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony klientów. To także rezultat coraz częstszego wykorzystywania interaktywnych możliwości wiat przystankowych, które w połączeniu z technologiami mobilnymi także przyczyniły się do wzrostu znaczenia w kampaniach citylightów, których udział w wydatkach na reklamę outdoorową wzrósł do blisko 20%.
Cezary Sochacki
Client Service Director
BIGFORMAT.tv
W 2015 roku weszła także w życie ustawa zwana potocznie krajobrazową. Umożliwia ona gminom tworzenie tzw. kodeksów krajobrazowych, porządkujących funkcjonowanie m. in. reklamy w przestrzeni publicznej. Czy tak się stanie będzie w ogromnym stopniu
zależało od władz samorządowych. W obecnym bowiem kształcie ustawa jest prawem ułomnym. Wprowadza system opłat od reklamy preferujący wielkie formaty reklamowe i drakońskie kary za umieszczanie reklam niezgodnych z gminnym kodeksem krajobrazowym, które jednak łatwo będzie omijać nieuczciwym przedsiębiorcom. Ustawa ogranicza też innowacyjność w outdoorze, eliminując możliwość umieszczania w pasie drogowym nośników emitujących ruchome obrazy, a jej niektóre zapisy budzą wątpliwości natury konstytucyjnej. Efektów uchwalenia przez gminy nowych zasad należy spodziewać się dopiero w 2017 roku.
Największe spadki ilościowe dotyczą mniejszych ekranów poniżej 25m² oraz tych o nietypowych proporcjach, m.in. 1:1 oraz 2:1.
W ich miejsce na rynku pojawiają się nośniki o bardziej standardowych proporcjach – 4:3. Obserwujemy też wyhamowanie spadku
liczby nośników o proporcjach 16:9 oraz nieznaczny wzrost ekranów panoramicznych o proporcjach 10:3.
Największym operatorem nośników własnych jest nadal Screen Network S.A.. Firma posiada w swojej ofercie 35 ekranów, co daje
23% udziału w rynku. Znaczny wzrost liczby nośników odnotowaliśmy w przypadku BIGFORMAT.tv S.A., właściciela 13 wielkoformatowych nośników DOOH. Jest to spowodowane realizacją strategii firmy polegającej na uruchamianiu nowych i przejmowaniu już
istniejących ekranów w atrakcyjnych lokalizacjach. W ramach tych aktywności BIGFORMAT.tv przejął m.in. 2 wielkoformatowe nośniki w Warszawie i 3 w Poznaniu, otwierając jednocześnie w tym mieście oddział firmy. Należy ponadto wskazać wzrost liczby ekranów operatora CITY (dawniej CITY Service), co jest głównie związane z uruchomieniem sezonowych nośników przy stokach w kurortach narciarskich.
Kluczową zmianą, która w 2016 roku czeka branżę OOH, będzie wprowadzenie na rynek wyników projektu badawczego Outdoor
Track, prowadzonego przez Instytut Badań Outdooru. W ubiegłym roku Instytut zakończył fazę badania założycielskiego. Po wielu
próbach wdrażania standardu pomiaru widowni OOH doczekamy się wreszcie porównywalności z innymi mediami. To krok w stronę operowania realnym potencjałem widowni OOH - zasięgiem, częstotliwością i GRP. Pozwoli to także na zweryfikowanie ofert operatorów w wymiarze mediowym i cenowym. Dla agencji i reklamodawców będzie to zasadnicze ułatwienie w procesie planowania
i zakupu OOH, bo pojawią się wspólne i mierzalne kryteria oceny kampanii.
W 2016 roku przewidujemy kontynuację procesu weryfikacji i ujednolicania oferty Digital Out of Home w Polsce. Już obecnie widać,
że klienci mają do dyspozycji coraz bardziej przejrzystą i spójną ofertę. Jest to ważne z punktu widzenia standaryzacji działań i chociażby łatwości przygotowania materiałów reklamowych na nośniki.
Oprócz wprowadzenia badań, spodziewamy się dalszego wzrostu znaczenia podświetlanych nośników premium - citylightów i backlightów oraz jeszcze większego wykorzystywania interaktywnych możliwości wiat przystankowych, które w połączeniu z technologiami mobilnymi dają ogromne możliwości prowadzenia angażujących i inspirujących kampanii.
Andrzej Magdziak
CEO Grupy Ströer
w Polsce
Obok kwestii samych nośników i ich lokalizacji zauważyliśmy wzrost zainteresowania różnorodnymi, często niestandardowymi możliwościami komunikacyjnymi związanymi z DOOH. Klienci i agencje dostrzegają coraz częściej interesujące sposoby wykorzystania
nośników cyfrowego outdooru zagranicą (np.: interakcja z użytkownikiem, optymalizacja komunikatu w czasie rzeczywistym, integracja przekazu z social media i smartfonami czy emisja contentu dodawanego przez użytkowników) i starają się wdrażać podobne
rozwiązania na polskim rynku.
Podsumowując, zauważamy dwa wiodące trendy w postaci konstytuowania się coraz bardziej atrakcyjnej oferty nośników oraz
wzrostu i rozwoju świadomości w zakresie możliwości komunikacyjnych DOOH wśród marketerów. Przewidujemy, że połączenie
tych elementów zaowocuje w 2016 roku wdrożeniem pierwszych projektów na miarę zachodnich kampanii, które będą z kolei powszechnymi przykładami i kierunkowskazami dla całego polskiego rynku.
Rok 2015 postrzegam jako umiarkowanie udany dla branży reklamy zewnętrznej w Polsce. Pomimo wątpliwości w zakresie procedowania Ustawy Krajobrazowej, rynek OOH odnotował wzrost i jak sądzę w 2016 nastąpi kontynuacja tego trendu. Sam temat wspomnianej Ustawy był jednym z najbardziej „gorących” w branży. Idea jak najbardziej szczytna: uporządkowanie przestrzeni publicznej
i stworzenie racjonalnych przepisów wprowadzających ład w zasadach funkcjonowania reklamy zewnętrznej. Tak się jednak nie stało. Ustawa Krajobrazowa, na którą samorządy oraz branża czekały od lat, wprowadza bałagan legislacyjny. Nadzieję jednak pokładam
we współpracy z samorządami lokalnymi.
Optymizmem napawają również prace nad projektem badawczym Outdoor Track. Badanie stanowi efekt współpracy trzech największych operatorów w kraju a jego wstępne wyniki wskazują jasno, że Outdoor to narzędzie reklamowe posiadające ogromny potencjał.
Ubiegły rok to był rok sukcesów dla całej Grupy Ströer – wzmocniliśmy swoją pozycję zarówno na rynku europejskim jak i polskim.
Inwestujemy w zintegrowane rozwiązania reklamowe, w szczególności z obszaru Digital. Realizując założenia nowego modelu biznesowego opartego na dostarczaniu innowacyjnych, wysokiej jakości produktów, wykroczyliśmy poza sektor reklamy zewnętrznej
w Polsce. Zakupiliśmy dom sprzedaży mediów Digital Ad!Vice oraz Goldbach Audience (Goldbach Audience został przekształcony
w Ströer Digital Media).
W ostatnim kwartale 2015 roku odnotowaliśmy konsekwentne zmniejszenie ogólnej liczby nośników na rynku DOOH w Polsce. Jest
to związane między innymi z usuwaniem wysłużonych ekranów, które przestały spełniać obowiązujące standardy oraz ujednolicaniem oferty i eliminowaniem nośników o niestandardowych rozmiarach. Na zmiany zachodzące na rynku miały wpływ również działania BIGFORMAT.tv. Firma przeprowadziła proces weryfikacji wszystkich (ponad 650) nośników dostępnych w ofercie, oceniając stan
techniczny każdego z ekranów, jego ekspozycję oraz atrakcyjność lokalizacji, w której się znajduje. Na podstawie przeprowadzonej
analizy BIGFORMAT.tv usunął z oferty ok 30% ekranów, pozostawiając wyłącznie najlepsze nośniki. Pojawiają się też nowe ekrany - co
prawda w mniejszych ilościach niż te, które są usuwane, za to są to nośniki nowej generacji umieszczane w znacznie bardziej atrakcyjnych i ruchliwych lokalizacjach.
Janusz Babicz
Dyrektor Zarządzający
Maik
Strategia MAIK Agencji Reklamowej na rok 2016 przewiduje dalszy rozwój w zakresie OOH na województwa ościenne,
w pierwszej kolejności podkarpackie ( w roku 2015 poczynione zostały już pierwsze inwestycje w Stalowej Woli ) i świętokrzyskie.
Wynika to m. in. z nasycenia rynku w Lubelskiem, jak również z zapotrzebowania ze strony klientów, zainteresowanych
w szczególności nośnikami o podwyższonej jakości i odpowiedniej estetyce. W przestrzeni publicznej pojawiło się wiele
niepożądanych konstrukcji reklamowych charakteryzujących się niską jakością, stąd nasze starania, aby sieć nośników Plener
Media stanowiła wyraźną opozycję dla tego typu powierzchni.
Jaki będzie 2016 rok dla branży reklamy zewnętrznej w Polsce? Obecnie obserwujemy trend wzrostowy, którego kontynuacje będziemy odczuwać również w 2016 roku. Outdoor ukaże swoją dobrą stronę jako skuteczne medium reklamowe gwarantujące szeroki zasięg. Wzrostowemu trendowi sprzyja również popularyzacja niestandardowych rozwiązań reklamowych oraz synergia z reklamą internetową.
14 | Reklama OOH w Polsce | www.igrz.com.pl
www.igrz.com.pl | Reklama OOH w Polsce
| 15
Marta Twerdochlib
Prezes Outdoor3miasto
Outdoor 3miasto funkcjonuje na rynku reklamy od 18 lat. W tym czasie stworzyliśmy sieć własnych nośników i mamy ugruntowaną
pozycję w branży OOH. Firma Outdoor 3miasto posiada nośniki reklamowe w całym kraju, ale najsilniejszą pozycję mamy na rynku
Polski północnej i nasz komentarz do sytuacji na rynku OOH dotyczy głownie tego regionu.
Kalina Janicka
Prezes
Clear Channel Poland
Rok 2015 oceniamy pozytywnie. Zanotowaliśmy niewielki wzrost sprzedaży w porównaniu z rokiem 2014, pomimo znacznej konkurencji lokalnych firm z branży. Podstawowym medium są nadal billboardy typu standard o powierzchni 12m², których głównymi
odbiorcami są sieci handlowe. Tendencja ta nadal się utrzymuje, pomimo, iż w skali ogólnopolskiej medium podstawowym od dawna są reklamy 6x3m.
Jeśli chodzi o ten ostatni, to mimo iż był to jak dotąd segment zdominowany przez trzy inne firmy, nasza oferta jakościowa, pozycjonowana jako premium, została bardzo dobrze przyjęta przez reklamodawców i domy mediowe. Odnotowujemy powroty klientów,
co jest najlepszym potwierdzeniem spełnienia obietnicy oferty wysokiej jakości, zapewniającej wyróżnienie, zasięg oraz bezpieczeństwo planowania i realizacji kampanii.
Rynek klienta oceniamy jako mało dynamiczny, nie należy spodziewać się pojawienia się nowych dużych kontrahentów, którzy
w poprzednich latach nakręcali dynamikę rynku lokalnego. Dodatkowo część dotychczasowych, dużych odbiorców, ogranicza swoją obecność w outdoorze na rzecz innych mediów. Jedną z przyczyn jest obawa przed restrykcjami i wzrostem kosztów outdooru wynikającym z wejścia w życie przepisów tzw. ustawy krajobrazowej. Niechęć samorządów do współpracy w zakresie uporządkowania
krajobrazu skupia się głównie na reklamie systemowej, a do tego stale rosnąca liczba nośników nie trzymających żadnych standardów, montowanych bez jakiegokolwiek planu, w zatrważający sposób zaśmieca miasta i wpływa niekorzystnie na wizerunek branży.
W sytuacji wciąż rosnącej popularności galerii handlowych, traktowanych przez Polaków jako miejsce spędzania wolnego czasu,
a nie tylko zakupów, firma Clear Channel Poland dynamicznie wkroczyła na ten teren w 2015 r. z ofertą premium, gwarantującą najwyższą jakość, widoczność i dotarcie do wszystkich odwiedzających. Podczas gdy w lutym ub. r. nasza oferta obejmowała tylko trzy
warszawskie galerie (Arkadia, Galeria Mokotów i Galeria Wileńska), to rok zamknęliśmy obecnością już w siedmiu galeriach i dwóch
nowych aglomeracjach (Trójmiasto i Wrocław).
Już dziś widać, że w wielu miastach ustawa krajobrazowa, może być jedynie narzędziem restrykcyjnym, a nie porządkującym.
Wszystko to w 2016 roku może wpłynąć niekorzystnie na rynek OOH, dlatego spodziewamy się, że bieżący rok będzie trudny.
Joanna Szlemińska
Wiceprezes
Synergic
Oczywiście nie zapominamy o naszej standardowej ofercie reklamy zewnętrznej, tym bardziej że tu też odnotowaliśmy sukcesy:
wzrost sprzedaży w sieciach dedykowanych citylightowych (Young, DINK’s, Lejdis) oraz w billboardowej sieci City Traffic. Oferta ta ma
tę szczególną zaletę, iż jej zasięg jest mierzalny – daje się określić stopień rzeczywistego dotarcia do odbiorcy. Bo przecież mierzalność, porównywalność i jednolitość standardów to istotne potrzeby branży reklamowej.
Niestandardowym nośnikiem reklamy zewnętrznej, którego dynamiczny rozwój w Polsce obserwujemy od 5 lat są rowery miejskie.
Rozbudowane systemy tego ekologicznego środka transportu zrewolucjonizowały nie tylko sposób poruszania się po mieście, ale
także stworzyły unikalny kanał docierania do świadomego i aktywnego fizycznie konsumenta. Sieci te wykorzystywane są zarówno
w lokalnych, jak i ogólnopolskich kampaniach.
Rozwiązanie tej ostatniej kwestii jest już zresztą na horyzoncie. Mam na myśli bliskie wprowadzenie na rynek reklamy standardu badania efektywności dotarcia do widowni reklamy zewnętrznej. Jest to system Outdoor Track, wypracowany przez Instytut Badań Outdooru za porozumieniem trzech wiodących firm naszej branży. System ten pozwoli na planowanie i kupowanie nośników reklamy
zewnętrznej według tych samych wskaźników, co w innych mediach. Umożliwi to nam poznanie rzeczywistej skuteczności kampanii
reklamowych, co z pewnością spowoduje przesunięcia w puli wydatków niektórych grup reklamodawców.
System rowerów miejskich wystartował w 2011 roku we Wrocławiu. Rok później system wdrożyła Warszawa, a w 2013 r. dołączył do
tego grona Poznań i Opole. Aktualnie w aż 14 miastach w Polsce mieszkańcy mogą korzystać z dedykowanych systemów wypożyczania rowerów. Sieci istnieją w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Opolu, Krakowie, Białymstoku, Lublinie, Sopocie, Rzeszowie, Toruniu, Bielsku-Białej, Bydgoszczy i Szczecinie. Liczba rowerów we wszystkich miastach w Polsce od 2011 roku do 2015 roku wzrosła aż
50-krotnie. Początkowo użytkownicy mieli do dyspozycji 140 rowerów. Na koniec 2015 roku w całej Polsce dostępnych było prawie
7 tysięcy rowerów.
W tym kontekście trzeba wspomnieć o przewidywanej malejącej roli telewizji i reklamy w niej. Oczekujemy, że badania audytorium
reklamy zewnętrznej i urealnienie pomiarów efektywności kampanii w tym medium przekonają klientów do zastępowania budżetów telewizyjnych ofertą Outdooru. Tak więc mierzalność, pozwalająca reklamodawcom planować kampanie w oparciu o konkretnie
stwierdzony zasięg reklamy, przełoży się po naszej stronie na dalszy rozwój jakościowy oferty na ekranach cyfrowych. Będzie to efekt
spójnej, konsekwentnej i całościowej strategii inwestycyjnej, jaką Clear Channel Poland zamierza prowadzić w nadchodzącym roku.
Na każdym z ponad 8 tysięcy pojazdów umieszczone są nośniki reklamowe w postaci skrzydełek. Dodatkową przestrzenią reklamową udostępnianą reklamodawcom są terminale stacji rowerowych i reklama na koszyczkach rowerowych. Wydatki reklamowe na ten
segment rynku OOH na koniec roku 2015 wynosiły cennikowo niespełna 11 mln zł. To aż 48% więcej niż w roku 2014.
Wzrost popularności transportu rowerowego, wynikający między innymi z alarmujących danych o wysokim zanieczyszczeniu powietrza w największych miastach w Polsce sprawił, że mieszkańcy coraz częściej poruszają się po mieście na ekologicznych jednośladach. Pojazdy udostępniane w ramach lokalnych systemów wypożyczalni rowerów miejskich to kolejny, innowacyjny kanał reklamowy. Potencjał tej formy OOH sukcesywnie wzrasta, a jego przejawem są stale rozrastające się sieci rowerów. - tłumaczy Joanna Szlemińska, wiceprezes Synergic Sp. z o.o., głównego i największego operatora reklamy na rowerach miejskich w Polsce. Ponadto, poszczególne miasta tworzą własne kampanie zachęcające mieszkańców do przesiadania się na ten ekologiczny środek transportu. Tym samym, w naturalny sposób zwiększa się zasięg reklam eksponowanych na rowerach miejskich. Porównując liczbę rowerów
w 2014 roku z liczbą pojazdów dostępnych w 2015 roku zaobserwowaliśmy, że liczba ta wzrosła o prawie 100%. W kolejnych latach
przewidujemy dalszy wzrost. - dodaje.
Firmy wykorzystujące w swoich działaniach rowery miejskie postrzegane są przez konsumentów jako nowoczesne, mobilne i zaangażowane społecznie. Tego typu rozwiązania mogą być zatem elementem strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Innowacyjność reklamy zewnętrznej umieszczanej na rowerach miejskich polega także na tym, że użytkownik nośnika reklamowego staje
się bezpośrednim odbiorcą komunikatu, a następnie jego dystrybutorem.
16 | Reklama OOH w Polsce | www.igrz.com.pl
Miniony rok był zarówno dla naszej firmy, jak i dla całej branży rokiem stabilnego wzrostu. Przed złożeniem sprawozdania rocznego
nie mogę podać danych dotyczących Clear Channel Poland, ale dla całej branży szacuje się, że był to kolejny rok o wzroście w wysokości 3%. Przyglądając się dynamice wzrostu mogę powiedzieć, że to zwiększenie przychodów nastąpiło w dużej mierze dzięki popytowi na reklamę na środkach komunikacji publicznej, zwanych w branży pod skrótowym hasłem „Tranzyt”. Niższą dynamikę miał popyt na standardowe nośniki reklamy zewnętrznej. I znów, jak w latach ubiegłych, kampanie polityczne nie przełożyły się na widoczne
wzrosty wydatków w tym segmencie. Biorąc to pod uwagę mogę powiedzieć, że głęboko słuszna była podjęta przed rokiem w Clear
Channel Poland decyzja wejścia z ofertą jakościową w nowe segmenty, w tym w tranzyt.
Marcin Maszewski
Zarząd JET LINE
Rok 2015 należy określić jako udany i mamy przekonanie że taki sam będzie nadchodzący czas, nie należy jednak spodziewać się
rewolucji.
Od pewnego czasu obserwujemy coraz większą samodzielność reklamy OOH. To znaczy, że coraz częściej outdoorowe kampanie
reklamowe są planowane od początku do końca jako działania suwerenne i choć są powiązane z innymi mediami, to stanowią
przemyślaną całość. Wiąże się z tym druga obserwacja, grafiki są projektowane z myślą o specyfice OOH. Zdarza się również, że są
także konsultowane z firmami outdoorowymi i przygotowywane z myślą o konkretnych formatach i nośnikach. To jest bardzo dobry
kierunek który pozwala na podwyższanie skuteczności outdooru.
Liczymy również na wprowadzenie badań potwierdzających skuteczność reklamy OOH, co spowoduje podniesienie wartości
outdooru.
Nadzieją na poprawę wizerunku outdooru jest coraz większa świadomość konieczności dbania o nasze otoczenie. Ma to oczywiście
niewiele wspólnego z obowiązującą ustawą krajobrazową, która zawiera bardzo dużo błędów i niezgodności z prawem. Ważne jest
jednak, aby nasze miasta były uporządkowane i aby zniknęły wątpliwej jakości nośniki reklamowe.
www.igrz.com.pl | Reklama OOH w Polsce
| 17
CZY USTAWA
KRAJOBRAZOWA ZMIENI
KRAJOBRAZ REKLAMOWY?
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi
ochrony krajobrazu z dnia 24 kwietnia 2015, czyli tzw. ustawa krajobrazowa,
jest potrzebnym aktem prawnym. Po 25 latach po odzyskaniu wolności,
także tej ekonomicznej, przestrzeń publiczna w Polsce pozostawia wiele do
życzenia. Wpływ na to mają zarówno brak wystarczającej edukacji estetycznoprzestrzennej i wynikającego z niej braku potrzeby ładu przestrzennego,
jak i skomplikowany i często niejednoznaczny system prawa. Od dawna
prowadzona jest dyskusja o sposobach uporządkowania tego stanu rzeczy.
Jedną z takich inicjatyw był Warszawski Okrągły
Stół Reklamowy (WOSR). W jego trakcie uczestniczące w obradach strony: samorządowa, społeczna i przedsiębiorców aktywnie reprezentowanych przez firmy skupione w IGRZ, wypracowały postulaty zmian prawa, mające na celu
poprawę ładu przestrzennego w kontekście
umieszczania w nich nośników reklamy i reklam.
WOSR zakończył obrady na wiosnę 2009 roku,
ale z przygotowanymi w jego trakcie postulatami legislacyjnymi, skierowanymi do ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury przez kolejne
cztery lata nic się nie działo. Ubywało za to reklam tzw. systemowych, monitorowanych przez
IGRZ. Jednocześnie obniżenie ceny druku na winylu spowodowało, że niesystemowe formy reklamy zaczęły atakować coraz szersze obszary,
zarówno w formie wielkoformatowych siatek,
jak i drobnych banerów przypinanych masowo
do ogrodzeń i balkonów. Trzeba do tego dodać
brak w większości miast systemowego rozwiązania informacji kierunkowej i szyldów oraz „pomysłowość” i nadużywanie prawa przez wiele reklamujących się firm. W takich warunkach reklama systemowa jest często „wrzucana do jednego worka” ze wszystkimi innymi formami informacji wizualnej i obarczana odpowiedzialnością
za stan wizualnej przestrzeni publicznej.
Z optymizmem i nadzieją przyglądaliśmy się inicjatywie prezydenckiej pod nazwą „ustawa krajobrazowa”. Projekt był wprawdzie niedoskonały,
18 | Reklama OOH w Polsce | www.igrz.com.pl
ale pomysły w nim zawarte, uwzględniające niektóre ustalenia WOSR, kierunkowo słuszne: powierzenie regulowania kwestii reklam samorządom, uporządkowanie sfery definicyjnej, przywrócenie możliwości zawierania umów na sytuowanie reklam w pasie drogowym. W czasie
prac legislacyjnych, zamiast przyjęcia lepszych
rozwiązań w ustawie, pojawiło się w niej wiele zapisów, wprowadzających zamęt interpretacyjny. Zanim jeszcze na dobre zaczęła obowiązywać ustawa wymagała już pierwszej nowelizacji. Usunięcie z projektu kluczowego dla ochrony krajobrazu pojęcia„dominanty krajobrazowej”
spowodowało, że głównym obiektem zainteresowania nowych przepisów stała się reklama zewnętrzna. Dlaczego ustawa budzi tyle kontrowersji? Ponieważ wbrew oczekiwaniom nie porządkuje sfery definicyjnej, nie stwarza mechanizmów rozwoju wysokojakościowej, systemowej
reklamy zewnętrznej, komplikuje system podatkowy i zwiększa obciążenia fiskalne, podnosi represyjność prawa, potencjalnie spychając przedsiębiorców do szarej strefy oraz nie respektuje zasad ochrony praw nabytych i inwestycji.
Czy więc ustawa przyniesie spodziewane efekty? Będzie to w ogromnym stopniu zależeć od mądrości i polityki lokalnych samorządów. Bo to, co bez wątpienia jest w ustawie pozytywne, to powierzenie kwestii regulacji reklamowych samorządowi gminnemu. Dotychczas kwestie reklam
regulowane były w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, obejmujących
zwykle małe obszary miasta (np. ciągi i kwartały ulic). Oznacza to, że w obrębie jednego miasta mogło być nawet kilkadziesiąt regulacji dotyczących reklamy, często ze sobą niespójnych
lub nawet sprzecznych. Bardzo często był to całkowity zakaz reklamy lub dopuszczenie reklam
o niestandardowych rozmiarach (np. do 1,5 m2
powierzchni ekspozycyjnej w wiatach przystankowych). Ustawa wprowadza możliwość (nie
obowiązek) stanowienia przez gminy nowego
rodzaju prawa miejscowego pod nazwą „Zasady
i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”, zwanego potocznie
gminnym kodeksem krajobrazowym (reklamowym). Kodeks będzie obowiązywał na terenie
całej gminy (a nie jak plany miejscowe fragmentarycznie), ale możliwe będą odmienne regulacje dla różnych obszarów.
Istotnym nowym przepisem jest objęcie regulacją kodeksu szyldów. W rozumieniu ustawowym szyld to reklama umieszczona w obrębie nieruchomości, na której prowadzona jest
działalność „opisywana” przez szyld. Analiza stanu przestrzeni publicznej wskazuje, że tak rozumiane szyldy są dzisiaj głownie odpowiedzialne
za informacyjny i estetyczny chaos. Przykładem
tego są zarówno całkowicie zaklejone witryny banków, ze sztandarowym przykładem rotundy w Warszawie, jak i setki tabliczek, tablic i banerów, którymi
obwieszone są budynki i ogrodzenia. Jest to szczególnie widoczne przy drogach wjazdowych do miast i na
budynkach, w których mieści się wiele instytucji. Poradzenie sobie z zagadnieniem szyldów będzie więc
chyba największym wyzwaniem dla autorów uchwał.
Wraz z uchwaleniem kodeksu, stracą moc (od tej zasady są wyjątki) dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące reklamy. Firmy i przedsiębiorcy będą
zobowiązani do dostosowania swoich nośników do
kodeksu w ciągu minimum dwunastu miesięcy od
jego uchwalenia. Skutki ustawy rynek odczuje więc
najwcześniej w drugiej połowie 2017 roku.
Backlight 6x3
Słup reklamowy
Co więcej, kwestia konieczności dostosowania już istniejących, wybudowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, konstrukcji do nowo stanowionego prawa budzi najwięcej kontrowersji. Z tego powodu skargę do Trybunału Konstytucyjnego złożył Związek Pracodawców Business Centre Club. W jego ocenie ustawa krajobrazowa godzi w konstytucyjne prawo własności, nakłada ograniczenia w dysponowaniu
nieruchomością przez jej właściciela czy użytkownika
wieczystego oraz narusza zasadę ochrony praw nabytych. Na rozpatrzenie skargi przez Trybunał przyjdzie
nam pewnie długo poczekać, stąd racjonalnym działaniem gmin byłoby wprowadzenie możliwie długiego okresu dostosowawczego dla istniejących reklam.
Gmina zyska możliwość nie tylko ustalania zasad funkcjonowania reklam na swoim terenie,
ale także pobierania opłat z tego tytułu. Poprzez
konstrukcję opłaty reklamowej – wysokie w stosunku do możliwości przychodowych opłaty stałe i relatywnie niskie, liczone od powierzchni nośnika opłaty zmienne ustawodawca de facto preferuje wielkie powierzchnie reklamowe instalowane na budynkach. Zgodnie ze stawką maksymalną opłata reklamowa od wielkoformatowej siatki to zaledwie kilka procent jej rynkowej ceny, a w wypadku nośników formatów małego i standardowego od kilkunastu do kilkudziesięciu. To najwyższe tego rodzaju opłaty w Europie. Z opłat wyłączone będą szyldy zgodne z zapisami uchwały. Pobieranie opłaty możliwe będzie, o ile
wcześniej zostaną uchwalone zasady funkcjonowania
reklamy. Płatnikami opłaty będą, co do zasady, właściciele nieruchomości a na terenach należących do
gmin lub Skarbu Państwa właściciele tablicy lub urządzenia reklamowego.
Oprócz opłat samorząd będzie mógł również nakładać kary za umieszczenie reklamy niezgodnej
z gminnym kodeksem reklamowym. Kara wyniesie
Backlight Metro
Frontlight 12x3
40-krotność opłaty reklamowej. Pomijając fakt,
że tak wysoka kara wydaje się być absolutnie
niewspółmierna do przewinienia, to system jej
nakładania pozwoli jej uniknąć „kreatywnym”
przedsiębiorcom. Przyjęto bowiem zasadę,
że karę płacić będzie właściciel reklamy, a tylko w sytuacji kiedy nie można go będzie ustalić - właściciel nieruchomości. Cóż jednak z tego,
że właściciel reklamy będzie co prawda znany, ale niewypłacalny i tak jak dziś często dzieje się w przypadku działań nadzoru budowlanego – firmy „krzak” skutecznie unikną egzekucji
i kar. Reasumując kwestie opłat widać, że ogromnie dużo będzie zależało od tego jak samorządy zechcą wykorzystać to narzędzie – do poprawy stanu przestrzeni publicznej czy też gminnego budżetu?
Ustawa miała też ułatwić lokalizowanie
w miastach na prawach powiatu reklam
w pasach drogowych – najbardziej atrakcyjnych reklamowo lokalizacjach. Po zlikwidowaniu w 2003 roku możliwości zawierania
umów cywilno-prawnych na reklamy w pasie
drogi, mogły one funkcjonować wyłącznie na
podstawie tzw. decyzji administracyjnych, czyli wydawanych przez zarządcę drogi pozwoleń
na lokalizację reklamy na określony czas, zwykle
jednego roku. Zarząd drogi może odmówić wydania takiej decyzji, o ile nie zachodzi tzw. szczególnie uzasadniony wypadek. Za każdym razem
trzeba występować o wydanie decyzji od nowa,
a urząd może odmówić nowej decyzji praktycznie bez podawania przyczyn. Dlatego słusznym
rozwiązaniem było przywrócenie możliwości zawierania umów. Jednak zapis uzależniający wysokość opłat umownych od wysokości stawek
obowiązujących w postępowaniu administracyjnym oraz nie uregulowanie przez ustawodawcę zależności umowa - decyzja administracyjna, czyni to rozwiązanie, zgodnie z opiniami
fachowców, bardzo trudnym do praktycznego
zastosowania. Na pewno nadal znacząco ogranicza możliwe inwestycje w pasie drogi, tak w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, jak
i własnych gminnych przedsięwzięć.
Ustawa ogranicza też lokalizowanie w pasie drogowym reklam świetlnych. Ograniczenie dotyczy stosowania ruchomych obrazów, efektów wizualnych i przerw pomiędzy kolejno wyświetlanymi informacjami. Minimalny
czas zmiennej ekspozycji to 10 sekund. W praktyce będzie to oznaczać, że dopuszczone będzie
stosowanie „elektronicznego plakatu”, ale filmy
nie będą mogły być emitowane. Dodatkowo mi-
20 | Reklama OOH w Polsce | www.igrz.com.pl
nister właściwy dla spraw transportu ustali maksymalną, dopuszczalną luminancję (jasność) reklam. Jednocześnie ustawodawca zrezygnował
z jakichkolwiek regulacji dla reklam świetlnych
oddalonych więcej niż 6 do 10 metrów (w zależności od kategorii drogi) od krawędzi jezdni oraz
szyldów. W praktyce spowoduje to najprawdopodobniej nasilenie reklamy zmiennoobrazowej
usytuowanej przy drodze, ale formalnie już poza
strefą chronioną ustawowo.
Branża reklamy zewnętrznej do normalnego
funkcjonowania potrzebuje określenia jasnych,
długotrwale działających reguł. W naszym interesie leży harmonijne współistnienie reklamy z innymi składowymi przestrzeni publicznej.
Szereg często słusznych zastrzeżeń do obecnego obrazu przestrzeni publicznej wynika z samowoli reklamowej podmiotów niedostosowujących się do przyjętych zasad. Istotne jest
więc skuteczne egzekwowanie ustaleń wobec
wszystkich podmiotów wpływających na ład
przestrzenny. Czy twórcy uchwał krajobrazo-
wych będą mieli jasną wizję, jak racjonalnie,
z pożytkiem dla wszystkich użytkowników
przestrzeni publicznej wykorzystać nowe
prawo? Czy też stworzą kolejny gąszcz zakazów i kar sprytnie omijanych przez alternatywnych graczy sceny outdoorowej? Czy
jest szansa by Warszawę, obok Wiednia i Paryża, dawać jako przykład udanej transformacji reklamowej? Pomimo konieczności istotnego poprawienia (nowelizacji) wielu ustawowych zapisów, już dzisiaj mądra implementacja nowego prawa może dać pozytywne rezultaty. Ważne jest tu wsłuchanie się w glos wszystkich zainteresowanych. Jak pokazuje przykład Łodzi, opisany na następnych stronach, istnieje możliwość
pogodzenia różnych interesów, a głos społeczny
w tej sprawie to nie to samo, co głos przestrzennych purystów, pragnących de facto likwidacji reklamy. Wierzymy, że władze samorządowe
wysłuchają wszystkich zainteresowanych stron
i uchwalą przepisy dające szansę na poprawę reklamowego krajobrazu Polski.
Lech Kaczoń, Prezes IGRZ
KALENDARIUM USTAWY KRAJOBRAZOWEJ
Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi
ochrony krajobrazu z dnia 24 kwietnia 2015 (tzw. ustawy krajobrazowej).
2008 -2009
Obrady Warszawskiego Okrągłego Stołu Reklamowego
2013
• 1 lipca 2013
• 25 lipca 2013
• 31 października 2013
Projekt ustawy autorstwa Kancelarii Prezydenta RP wpłynął do Sejmu
I czytanie na posiedzeniu Sejmu
Stanowiska organizacji społecznych i branżowych przekazane do Sejmu
2014
Sejmowa podkomisja odbyła 20 posiedzeń
2015
• 18 lutego 2015
• 4 marca 2015
• 18 marca 2015
• 20 marca 2015
• 23 marca 2015
• 16 kwietnia 2015
• 24 kwietnia 2015
• 24 kwietnia 2015
• 15 maja 2015
• 11 września 2015
Sprawozdanie podkomisji
Sprawozdanie komisji
II czytanie na posiedzeniu Sejmu
III czytanie na posiedzeniu Sejmu
Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu
Stanowisko Senatu
Rozpatrywanie na forum Sejmu stanowiska Senatu
Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu
Prezydent podpisał ustawę
Ustawa wchodzi w życie
2015 USTAWA
KRAJOBRAZOWA
Wszystkie zaprezentowane w niniejszym opracowaniu cytaty pochodzą
z dokumentów parlamentarnych i są dostępne w formie zapisów na stronie
internetowej sejm.gov.pl w dziale „archiwum – prace sejmu”; druk nr 1525.
STYCZEŃ
Posiedzenia podkomisji sejmowej /13.01./
Problemy: „audyt a miejscowe plany”, „jak dalece ustawodawca może ingerować w prawo własności w formie zakazów i ograniczeń”, „urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu”, „możliwości
naruszenia art. 2 i art. 165 Konstytucji RP”.
Olgierd Dziekoński: „Możemy z rządem dopracować przepisy!”.
Posiedzenia podkomisji sejmowej /15.01./
Problemy: Iwona Śledzińska-Katarasińska: „Nie
wiem co mam zrobić z tą ustawą?... Posłowie
winni się wypowiadać ogólnie, ale posłowie nie
chcą się wypowiadać”. „Chciałabym uchwalić tę
ustawę w tej kadencji!”.
LUTY
Posiedzenia podkomisji sejmowej /04.02./
Problemy: problemy z definicjami, Kancelaria
Prezydenta upiera się przy „dominancie krajobrazowej” – Iwona Śledzińska-Katarasińska w tej
kwestii: „Będziemy rozmawiać później”. Posłowie dyskutują o zmianie niektórych ustaw w ramach projektu prezydenckiego nie znając zapisów przedmiotowych ustaw. Pytania, pytania,
pytania!
Iwona Śledzińska-Katarasińska: „Przestałam się
spieszyć, bo nie ma do czego. Spotykamy się na
początku marca”.
Posiedzenia podkomisji sejmowej /17.02./
Nagłe zwołanie obrad podkomisji po pierwszych bardzo niekorzystnych sondażach wyborczych dla starającego się o reelekcje prezydenta Komorowskiego. Problemy: „dominanta krajobrazowa”. Zrezygnujmy z „dominanty krajobrazowej” (poseł Dąbrowski). Minister Paweł Orłow-
ski: „Przepisy nie są jednoznaczne. Należy działać
ostrożnie”. „Trwają prace rządowe. Nie zajmowałbym się sprawą dominanty”.
Iwona Śledzińska-Katarasińska: „Nie wprowadzajmy czegoś co mogłoby wywołać dodatkowe emocje. Nie będziemy dyskutować na temat
dominanty”.
Posiedzenia podkomisji sejmowej /18.02./
Ekspresowe przyjęcie zapisów wszystkich artykułów ustawy. Jedyne kontrowersje budzi definicja szyldu. Może trzeba będzie ją poprawić? Bez
konkluzji. Prace kończą się 3 marca spotkaniem
konsultacyjnym.
Iwona Śledzińska-Katarasińska: „Chcę zaprosić
wszystkie podmioty, przede wszystkim samorządowców…, wszystkie struktury reklamowe,
które mniej więcej wiemy, co będą mówiły”. „Nie
będziemy prowadzić negocjacji. Potem przedstawimy sprawozdanie połączonym komisjom”
(4 marca).
Minister Paweł Orłowski: „Przedstawiciele ministerstwa będą na tym posiedzeniu w dniu 3 marca, bo wszyscy włożyliśmy dużo pracy, bo trzeba
będzie podjąć dyskusję z oponentami tego projektu, bo jest wart wsparcia”.
Podsumowanie IGRZ /22.02./
Sądzimy, że ze względów na majowe wybory
prezydenckie projekt ustawy będzie teraz jeszcze szybciej procedowany. Widać to przede
wszystkim po „nagłej determinacji” przewodniczącej komisji. Zapewne prezydent chciałby
podpisać tę ustawę przed wyborami. Co naturalnie jest możliwe, jeżeli obowiązywać będzie polityczna decyzja w tej sprawie.
Zwracamy uwagę, że „najbardziej kontrowersyjne zapisu projektu” – kwestie „dominanty krajobrazowej” zostały z tego projektu usunięte. „Nie
wprowadzajmy czegoś, co mogłoby wywoływać dodatkowe emocje” – stwierdziła przewodnicząca komisji. Czy w kontekście jesiennych wyborów parlamentarnych?
MARZEC
Posiedzenia podkomisji sejmowej /03.03./
Spotkanie konsultacyjne z udziałem czynników społecznych i samorządowych, poświęcone „dyskusji z udziałem zainteresowanych środowisk nad sprawozdaniem podkomisji”. Izba
przedstawiła przegłosowane przez Radę Izby
stanowisko:
STANOWISKO IZBY GOSPODARCZEJ
REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ
w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.
A/
Projekt narusza szesnaście artykułów
Konstytucji RP, w tym dwanaście zasad
konstytucyjnych.
B/
Branża reklamowa wyraża protest przeciwko sposobie procedowania projektu
ustawy, który w wypadku przyjęcia przez
Sejm, będzie przykładem źle stanowionego prawa.
Projekt w szczególności:
1) nakłada kolejny, trzeci już podatek (obok
podatku od umowy dzierżawy, podatku
od budowli – dodatkową opłatę za reklamy) dla znacznej części społeczeństwa:
• każdego kto wynajmuje, wynajmie lub
wykorzysta swoją nieruchomość lub jej
część na cele reklamowe, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkawww.igrz.com.pl | Reklama OOH w Polsce
| 21
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
C/
niowe, ich członków, przy czym dotknie
to najbardziej osoby najuboższe, ratujące
swój budżet czynszem najmu,
• znaczną część przedsiębiorców –
wszystkich, którzy promują swoją działalność przy pomocy reklamy zewnętrznej,
nie przewiduje żadnych odszkodowań za
ograniczenie prawa własności, dotyczące
znacznej części społeczeństwa,
uniemożliwi prowadzenie kampanii wyborczych w formie reklamy zewnętrznej,
zagraża represjami karnymi za bliżej niesprecyzowane czyny każdemu, kto np.
udzieli rady lub informacji, pomoże w usytuowaniu reklamy, nie wyłączając plakatów wyborczych,
narusza ostateczne decyzje administracyjne i wyroki sądów administracyjnych
nie zapewnia żadnych nowych narzędzi
egzekwowania ochrony krajobrazu przed
„dziką” i nieprofesjonalną reklamą, zwłaszcza krytykowanymi powszechnie ogromnymi banerami,
obciąży znaczną część społeczeństwa kolejnymi, biurokratycznymi procedurami
(wprowadzając kolejne deklaracje podatkowe) i represjami za ich niedopełnienie,
prowadzi do wyeliminowania profesjonalnej, estetycznej reklamy,
nie realizuje Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, a wręcz niweczy jej cele, dotyczące potrzeb działalności gospodarczej,
tworzenia zatrudnienia, dobrobytu całości społeczeństwa, nie wdraża procedur
podnoszenia świadomości społeczeństwa,
szkolenia i edukacji, przeprowadzenia konsultacji społecznych z udziałem ogółu społeczeństwa, stron zainteresowanych.
Projekt nie wprowadza żadnego mechanizmu zapewniającego profesjonalne uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz rozwoju nowoczesnych rozwiązań reklamowych. Przeciwnie, nie ma nawet społecznie uzasadnionych mechanizmów, takich jak przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
D/ Branża Reklamowa nie zgadza się na stanowienie złego prawa. Projekt, eliminując założenia ustawy proponowanej
przez Prezydenta RP, nie służy ochronie
krajobrazu i nie realizuje oczekiwań społeczeństwa.
22 | Reklama OOH w Polsce | www.igrz.com.pl
Niektóre wypowiedzi po przedstawieniu
oświadczenia IGRZ:
Podczas dyskusji padły z sali następujące główne
i znaczące uwagi i propozycje:
Iwona Śledzińska-Katarasińska (Przewodnicząca Komisji): „Mamy zaufanie do naszych samorządów, że poprawnie zinterpretują przyjmowane przepisy.”„Dziwię się, że było 12 zastrzeżeń
konstytucyjnych. Czuję się urażona. Były dwa i je
rozwiązaliśmy.”
• Karanie za reklamy niezgodne z wprowadzonymi zasadami – pozostał tylko kodeks wykroczeń; niezbędne są sankcje administracyjne. Żądanie sankcji w wysokości 40-krotności stawki
opłaty reklamowej /Wojciech Wagner w imieniu
Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz Aleksandra Stępień
w imieniu „wielu miast”/.
• Kogo karać? Karać tych, którzy umieszczają,
a nie tych, którzy udostępniają /senator Łukasz
Abgarowicz/.
• Kara w wysokości 40-krotnej stawki bez sensu!
Kara winna być dopasowana do przewinienia
/senator Bogdan Pęk/.
• Nie powinno być podwójnego karania /biuro
legislacyjne/.
• Nie można nakładać kar w formie podatkowej;
Może być tylko kara administracyjna /ministerstwo finansów, minister Paweł Orłowski/.
• Gmina winna decydować o wielkości i rodzaju
szyldu /Wojciech Wagner/.
• Wszystko może być szyldem. Samorządy winny mieć prawo pobierania opłat od szyldów
/Marcin Stan, Cityboard Media/.
• Potrzebne są regulacje dotyczące szyldów. Regulacje określające ich gabaryty /senator Janusz
Sepioł/.
• Co się stanie ze zgodnymi z prawem nośnikami reklamy po wprowadzeniu w życie przez
gminę zasad dotyczących sytuowania nośników reklamy? Co z ewentualnymi odszkodowaniami? Ile jest legalnych nośników w Warszawie?
/senator Aleksander Pociej, senator Łukasz Abgarowicz/. Wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz odpowiedział, że 20-30 procent nośników jest legalnych. „Rozumiem, że te nielegalne będą usunięte. Tak? Te legalne można będzie
dostosować lub dać odszkodowanie. Odszkodowanie można wyliczyć” /senator Łukasz Abgarowicz/. Jacek Wojciechowicz: 30 procent nośników jest legalnych, 30 procent jest zalegalizowanych. Odszkodowania? Firmy będą pokazywać
umowy z czapy”.
• „Zasady nie powinny odnosić się do istniejących, legalnych urządzeń. Jeżeli gmina postanowi inaczej, to wówczas zasady muszą przewidywać odszkodowania” /senator Janusz Sepioł/.
Minister Paweł Orłowski (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju): „Były wątpliwości konstytucyjne w pierwotnym projekcie ustawy. W tym
projekcie ich nie ma. Na pewno nie ma!”„Projekt
jest wyrazem dbałości o przestrzeń publiczną.
Trzeba dać wiarę samorządowi, że zrobi to dobrze.”
Minister Olgierd Dziekoński (Kancelaria Prezydenta RP): „Większość zapisów projektu ustawy
dotyczących reklamy pochodzi z ustaleń przyjętych podczas obrad Warszawskiego Okrągłego
Stołu Reklamowego. Dlatego branża reklamowa
protestuje niesłusznie.”
Grzegorz Buczek (urbanista): „Jestem zdziwiony, że reklama zewnętrzna broni samorządów.
Myślę, że niektóre samorządy dadzą sobie radę,
inne nie dadzą sobie rady. Nie można wykluczyć,
że niektóre samorządy nie sprostają zadaniu. Ale
ta ustawa daje samorządom narzędzie do porządkowania przestrzeni.”
Ustawa przyjęta przez Sejm /20.03./
Głosowanie: 236 za, 183 przeciw, 7 wstrzymało się.
Przekazanie projektu ustawy przyjętej przez
sejm do senatu /23.03./
KWIECIEŃ
Wspólne posiedzenie senackich komisji:
Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji
Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji
Środowiska /08.04./
W posiedzeniu komisji brali udział zaproszeni
przedstawiciele samorządów, organizacji branżowych, firm oraz ruchów i organizacji społecznych.
Prezentowali uwagi i zgłaszali poprawki do zapisów ustawy. W pierwszej kolejności przedstawiona została opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii
Senatu do ustawy przyjętej przez sejm. Opinia ta
zawierała również propozycje poprawek merytorycznych, jaki i doprecyzowujących.
Przyjęcie ustawy przez Senat /20.04./
Przyjęto 31 poprawek do zapisów uchwalonej
przez Sejm ustawy!
Przekazanie ustawy do Prezydenta RP do
podpisu /24.04./
MAJ
Apel Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej
do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego /04.05./
Apelujemy o nie podpisywanie uchwalonej przez Sejm Ustawy o zmianie niektórych
ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi
ochrony krajobrazu. Projekt tej ustawy zaproponowany przez Pana Prezydenta uzyskał daleko idącą aprobatę branży i choć nie był idealny, to zmierzał w kierunku uporządkowania
polskiego krajobrazu. Zajął się przede wszystkim ważnym obszarem definicyjnym, przekazywał sprawy reklam i ich funkcjonowania
w przestrzeni publicznej samorządom, przywracał możliwość zawierania umów na korzystanie z pasa drogi dla celów reklamowych.
Żałujemy, że w trakcie prac legislacyjnych
w parlamencie wiele z tych dobrych propozycji usunięto, zmodyfikowano lub zastąpiono
innymi, które nie będą sprawdzać się w dzisiejszej rzeczywistości drugiej dekady XXI wieku.
mechanizmów umożliwiających skuteczniejsze chronienie krajobrazu naszego kraju... Należy
uznać, że pozwoli to na uregulowanie standardów dotyczących umieszczania reklam... Z uwagi na fakt, iż wiele rozwiązań przyjętych w uchwalonej ustawie wymaga wprowadzenia stosownych regulacji przez organy samorządów terytorialnych, należy z oceną funkcjonowania wprowadzanych rozwiązań powstrzymać się do czasu rozpoczęcia obowiązywania wprowadzanych
zasad w praktyce. Nie jest przy tym wykluczone,
iż stosowanie nowych przepisów będzie skłaniało do podjęcia dyskusji na temat możliwości i zakresu ich ewentualnej zmiany lub modyfikacji.”
WRZESIEŃ
Wejście w życie przepisów ustawy /11.09./
Jaka ustawa? Komentarz Lech Kaczoń /10.09./
11 września wchodzi w życie Ustawa o zmianie
niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem
narzędzi ochrony krajobrazu, zwana potocznie
ustawą krajobrazową.
Ustawa w ostatecznym kształcie wprowadzi bałagan interpretacyjny. Nie pozwoli na nowoczesne, innowacyjne i europejskie kształtowanie
otaczającej nas przestrzeni. Nie tylko zagmatwa system podatkowy, ale zwiększy obciążenia podatkowe dla większości społeczeństwa.
Nie respektuje praw nabytych w zakresie wieloletnich, trwałych i legalnych inwestycji. Pokazuje wreszcie drogi przejścia do szarej strefy.
Kancelaria Prezydenta Bronisława Komorowskiego miała dobry pomysł przygotowując wiosną
2013 roku projekt tak zwanej„ustawy krajobrazowej”. Niezależnie od intencji. Wierzyłem, że w zakresie reklamy chodzi przede wszystkim o uporządkowanie jej funkcjonowania w przestrzeni
publicznej. Tak bardzo oczekiwane przez branżę reklamową. W takim duchu zaangażowałem
swoją wiedzę i doświadczenie.
Poseł sprawozdawca, Pani Iwona ŚledzińskaKatarasińska, powiedziała w swym wystąpieniu przed ostatnim głosowaniem posłów nad
ustawą uwzględniającą poprawki Senatu, że
już wymaga ona nowelizacji. Czy Pan Prezydent naprawdę podpisze się pod tym zbiorem
kolejnych złych przepisów? Apelujemy, aby Pan
Prezydent stał na straży nie tylko bezpiecznego
państwa, ale także dobrego prawa, które winno
temu państwu i jego obywatelom służyć.
W trakcie prac sejmowych okazało się, że priorytety „porządkowe” nie mają szans. Ważniejszą okazała się walka. Walka z reklamą jako taką.
Zważywszy na niewiedzę posłów i senatorów
w tak specyficznym zakresie tematycznym, ta
walka toczyła się na grząskim gruncie. Bitwy
o pojedyncze zapisy ustawy opierały się często
na bzdurnych kalkulacjach, że większość może
wszystko bez względu na konsekwencje.
Członkowie Izby Gospodarczej Reklamy
Zewnętrznej | Warszawa, 4 maja 2015 roku
Podpisanie ustawy przez Prezydenta RP /15.05./
CZERWIEC
Odpowiedź Kancelarii Prezydenta RP /02.06./
„Przyjęta obecnie przez Sejm ustawa ma na celu
stworzenie w obowiązującym systemie prawa
Kiedy rząd zakomunikował, że nie będzie przykładać ręki do rozwiązań, które mogą zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu państwa
i rozwojowi dostępności do szerokopasmowego Internetu, przewodnicząca podkomisji pracującej nad poszczególnymi przepisami zaproponowała rezygnację z kluczowego zapisu projektu prezydenckiej ustawy – „dominanty krajobrazowej”. Potem prace Sejmu potoczyły się bardzo szybko, ku zaskoczeniu wielu posłów, tak koalicji jak i opozycji.
Zrezygnowano z całościowej koncepcji ochrony krajobrazu przewidzianej w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej i skoncentrowano się wyłącznie na reklamie. Było to działanie koniunkturalne. Bo zbliżały się wybory prezydenckie i należało działać pod publiczkę. A problem reklamy w przestrzeni publicznej doskonale nadawał
się do takiego działania. Nie dyskutowano zatem
merytorycznie, tylko politycznie. Opozycja odpuściła widząc, że i tak nie ma szans na konstruktywną debatę, a tym bardziej na rozsądne społecznie i ekonomicznie rozwiązania.
Po przyjęciu sejmowej wersji projektu ustawy,
dalece odbiegającej od projektu prezydenckiego, przewodnicząca komisji Iwona ŚledzińskaKatarasińska stwierdziła, że trzeba przedstawić
tę wersję czynnikom społecznym, ale „negocjować nie będziemy”. Był to kolejny wyraz arogancji rządzących wobec społeczeństwa, organizacji społecznych, branżowych i gospodarczych.
Wysłuchanie ich przedstawicieli w Sejmie odbyło się pro forma.
Osobiście trzykrotnie występowałem podczas
blisko dwuletnich dyskusji i dywagacji w Sejmie nad „ustawą krajobrazową” o oficjalne dopuszczenie w roli eksperta. Bezskutecznie. Zawsze otrzymywałem informację, że nie przewidziano takiej opcji, a organizacje wypowiedzą się
po przyjęciu przez Sejm projektu ustawy. Jak się
to wypowiadanie skończyło wiemy. Tymczasem
niektóre ruchy społeczno-miejskie nie bacząc na
realia drugiej dekady XXI wieku, zaczęły nawoływać do krucjaty przeciwko reklamie zewnętrznej. Pod ich naciskiem Senat przyjął pozbawione realiów zapisy, na przykład o zadziwiających
prawnie karach za tak zwaną nielegalną reklamę w przestrzeni publicznej. Nie formułując żadnych zasad uznawania przed wejściem w życie
samej ustawy istniejących reklam za nielegalne.
Wybiegając w przyszłość nie wyobrażam sobie,
aby jakiś poważny przedsiębiorca chwytał się jakichkolwiek działań pozaprawnych chcąc promować swoje produkty lub usługi. Pomijam naturalnie tych nieuczciwych i tak zwanych geszefciarzy, których żadne przepisy nie powstrzymają przed działaniami niezgodnymi z prawem. Zamiast bajońskich kar należało zaproponować
rozwiązania koncepcyjne. Zgodnie zresztą ze
zmieniającymi się ustawami: Ustawą Prawo Budowlane i Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz kluczowymi postanowieniami Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.
Tak się nie stało.
www.igrz.com.pl | Reklama OOH w Polsce
| 23
Ostateczne przyjęcie „ustawy krajobrazowej” nie
pomogło prezydentowi w reelekcji. Ba, pozbawiło tak naprawdę wielu tysięcy głosów. Głosów
tych, którzy w wyniku realizacji złych zapisów
ustawy mogą stracić niebawem pracę przy braku perspektywy pozytywnego rozwoju przedsiębiorstw, w których dotychczas pracowali.
Apel naszej branży do prezydenta o nie podpisywanie złej ustawy pozostał nie uwzględniony.
Zaskakującym jest fakt małej aktywności wielu
firm i środowisk reklamowych w zakresie dążenia do zachowania dobrych zapisów pierwotnego projektu ustawy (?). Ich dzisiejsze krzyki,
pohukiwania i przywoływanie teorii spiskowych
nie mają większego sensu.
W Sejmie słyszałem wielokrotnie o „mądrości
polskich samorządów”. To właśnie od nich zależeć będzie możliwie najlepsze wykorzystanie
złej „ustawy krajobrazowej”. Złej w wielu prawnych zapisach, ale dającej samorządom możliwość stanowienie lokalnego prawa w zakresie
„zasad i warunków sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i ogrodzeń” na terenie całej gminy.
Liczyć się będzie pozytywne myślenie i korzystanie z doświadczeń europejskich. Doświadczeń, które przyjmują ważną rolę reklamy funkcjonującej w przestrzeni publicznej. Dążenie do
wypracowania dobrej i spójnej koncepcji na bazie wymiany poglądów i konsultacji. Zapomnienie o nakazach i zakazach!
Przodujące firmy reklamy zewnętrznej są przygotowane do prowadzenia konstruktywnego
dialogu. Wiedzą, że zmiany koncepcyjne mogą
pomóc im w modernizacji sieci posiadanych
przez nie nośników reklamy, do skoku jakościowego. Ważnym w tym procesie będzie jednak
realne, a nie koniunkturalne podejście do przygotowywania i opracowywania tak zwanych
uchwał reklamowych przewidzianych ustawą.
I uwzględnienie w nich dotychczasowych, niemałych inwestycji. Najbliższe miesiące pokażą
na ile samorządy wykażą się mądrością.
PAŹDZIERNIK
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego
Ze względu na istotne znaczenie dla gospodarki kraju, Związek Pracodawców Business
Centre Club wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów Ustawy z 24
kwietnia 2015 roku o zmianie niektórych ustaw
24 | Reklama OOH w Polsce | www.igrz.com.pl
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony
krajobrazu wprowadzającej zmiany do ustawy
z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami – czytamy w komunikacie BCC.
Ustawa krajobrazowa w sposób rażący godzi
w konstytucyjne prawo własności. Przepisy krytykowanej ustawy prowadzą do nałożenia kolejnego już ograniczenia w dysponowaniu nieruchomością przez jej właściciela czy użytkownika wieczystego.
Ustawa krajobrazowa delegalizuje urządzenia
reklamowe, które zostały zainstalowane wcześniej na podstawie uzyskanych zgodnie z prawem zgód i zezwoleń, wydawanych przez właściwe organy państwowe. Tzw. ustawa krajobrazowa daje radom gmin możliwość zanegowania dotychczasowego porządku prawnego
i ustanowienia zupełnie nowych praw obowiązujących na ich terenie. Oznacza to, że procesy
budowlane przeprowadzone na podstawie powyższych zgód, związane także ze znaczącymi
nakładami finansowymi ze strony inwestorów
mogą stać się nielegalne, wymagające rozbiórki. W naszej ocenie działanie takie stanowi naruszenie zasady lex retro non agit oraz ochrony
praw nabytych.
Mechanizm vacatio legis tej ustawy zrównuje
zarówno firmy, które działają w sposób legalny
i dysponują wymaganymi pozwoleniami dot.
nośników reklamowych, jak i te, które w sposób
nieuczciwy stawiały konstrukcje reklamowe, negując prawo lokalne i uprawiając samowolę budowlaną. Zaprzeczeniem państwa prawa jest
ustanowienie i pobieranie takich samych opłat
od reklam legalnych i nielegalnych (w okresie
vacatio legis) – opodatkowując w ten swoisty
sposób nielegalną działalność, państwo legalizuje działania niezgodne z prawem.
Przepisy ustawy krajobrazowej naruszają także
zawartą w preambule Konstytucji RP zasadę pomocniczości tj. subsydiarności, określonej jednocześnie poprzez domniemanie kompetencji
realizacji zadań publicznych przez gminę zawarte w art. 163, 164 i 165 Konstytucji RP, poprzez
wprowadzenie dodatkowej instytucji kontrolnej w postaci audytu krajobrazowego. Proponowane zmiany, polegające na wprowadzeniu
takich rozwiązań jak audyt krajobrazowy, kra-
jobraz priorytetowy, czy urbanistyczne zasady
ochrony krajobrazu, prowadzić będą do bezpośredniego ograniczenia samodzielności gmin
w realizacji zadań własnych z zakresu ładu przestrzennego. Tym samym, ustawa deprecjonuje
i podważa dotychczas obowiązujące prawo lokalne – od pozwoleń, zgłoszeń, decyzji administracyjnych, po miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które regulowały obecność reklamy zewnętrznej na danym terenie.
Nowe uchwały mogą zanegować aktualny status obiektów budowlanych i wyegzekwować
ich rozbiórkę/demontaż.
Nowe regulacje, wynikające z ustawy krajobrazowej, w przypadku ich pozostawienia w obecnym brzmieniu, doprowadzą do kryzysu na rynku reklamowym, a co za tym idzie, negatywnie
wpłyną na rynek pracy i działalność wielu pracodawców. Przedsiębiorcy branży reklamy zewnętrznej zostaną, w drodze niekonstytucyjnych przepisów, ograniczeni w możliwości prowadzenia swojej działalności – skutki tego ograniczenia odbiją się zdecydowanie negatywnie
nie tylko na ich funkcjonowaniu, ale również
firm z nimi współpracujących, a także wspólnot
mieszkaniowych oraz właścicieli nieruchomości, na których terenie zlokalizowane są legalne
urządzenia reklamowe.
Źródło: Business Centre Club
15 października odbyła się w Krakowie debata
ekspercka "Kształtowanie przestrzeni publicznej w kontekście nowych regulacji prawnych",
której organizatorami byli Towarzystwo Urbanistów Polskich, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN oraz Stowarzyszenie
Forum Rewitalizacji. Debata towarzyszyła konferencji WSPÓLNA PRZESTRZEŃ zorganizowanej przez firmę AMS S.A.
Tłem dyskusji była następująca diagnoza: Po
25-ciu latach dynamicznego, ale i chaotycznego rozwoju przestrzeń publiczna w Polsce wymaga konsekwentnych i długotrwałych działań naprawczych. Jednocześnie, jak pokazują
przykłady krajów, gdzie przestrzenie publiczne są lepiej uporządkowane, bez podniesienia
świadomości i zaangażowania mieszkańców
działania samorządów nie przyniosą spodziewanych efektów. Ułatwieniom w tych procesach mają służyć zarówno planowane, jak i już
wprowadzone zmiany prawne. Jakie warunki muszą być spełnione by były one skuteczne? – na to pytanie próbowali odpowiedzieć
eksperci debaty.
Pierwsza część poświęcona była planowaniu przestrzennemu, rewitalizacji i partycypacji. Wystąpili w niej: prof. Tadeusz Markowski
(Przewodniczący KPZK PAN; Uniwersytet Łódzki), prof. Krzysztof Skalski (Rada Programowa
Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji; Uniwersytet Jagielloński), dr Agnieszka Łakoma (Plastyk
Miasta Krakowa), dr Tomasz Jeleński (Politechnika Krakowska), oraz dr Anna Staniewska (Politechnika Krakowska).
Część druga dotyczyła ustawy krajobrazowej. Słowo wstępne wygłosił Olgierd Dziekoński (architekt, były sekretarz stanu w Kancelarii
Prezydenta RP, jeden ze współtwórców ustawy krajobrazowej). Następnie wystąpili: Michał
Ciesielski (Biuro Rozwoju Wrocławia), Tomasz
Gamdzyk (Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju w Warszawie)
oraz Marek Kuzaka (AMS S.A.).
W trakcie wystąpień pojawił się postulat stworzenia zespołu konsultacyjnego, który rozpocząłby prace nad nowelizacją ustawy. Zespół
taki powinien przede wszystkim zająć się doprecyzowaniem definicji oraz przepisów dotyczących pasa drogowego, zwłaszcza obecnych w nim reklam mobilnych. A także - opracowaniem przepisów dla mebli miejskich i małej architektury, które przedstawiciel firmy AMS
Marek Kuzaka uznał za „sól ulicy”. Ważne byłyby też lepsze sformułowanie przepisów dotyczących opłat, podatków i kar, tak aby przyniosły oczekiwany efekt, polegający na uporządkowaniu przestrzeni.
Na koniec głos w ramach podsumowania zabrała prof. Krystyna Pawłowska. Podkreśliła, że
należy słuchać uważnie wszystkich zainteresowanych stron. Wyraziła żal, że przy uchwalaniu ustawy krajobrazowej nie wykorzystano
szansy na wzmocnienie narzędzi partycypacji
społecznej w procesie planowania przestrzennego.
Seminarium we Wrocławiu /26. – 27.10./
W dniach 26 i 27 października odbyło się we
Wrocławiu Seminarium zorganizowane przez
tamtejsze Stowarzyszenie Urbanistów pod
nazwą „Jak stosować nowe narzędzia ochrony krajobrazu”. Wzięło w nim udział blisko 200
osób, w większości urzędników szczebla gminnego/miejskiego oraz wojewódzkiego. Przede
wszystkim z województw południowej, połu-
1
Pytanie nr 3: Jaka jest Pani/Pana opinia na temat reklam w Łodzi?
dniowo-zachodniej oraz zachodniej Polski. Byli
także obecni przedstawiciele kilku firm reklamy
zewnętrznej.
Prezentowane zagadnienia skupiały się na:
kwestiach niespójności dużej części przepisów
„ustawy krajobrazowej” i płynących stąd niebezpieczeństw przy ich stosowaniu przez gminy (miasta); problematyce ściśle prawnej, pokazującej wady przepisów „ustawy krajobrazowej”; wreszcie na określeniu trybu postępowania przy ewentualnym przygotowaniu
i uchwalaniu „kodeksu reklamowego” w gminach (miastach).
Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej skupiła się w swoim wystąpieniu (było to inauguracyjne wystąpienie prowadzone przez Tamarę
Widerak z firmy Ströer Polska sp. z o.o. oraz Lecha Kaczonia z IGRZ) na uwypukleniu potencjalnych zagrożeń płynących ze złych przepisów „ustawy krajobrazowej”; pokazała przykłady wybranych rozwiązań europejskich, które
doprowadziły do przyjęcia nowoczesnych „zasad sytuowania obiektów małej architektury,
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych”
w przestrzeni publicznej; zaprezentowała standardy formatów powierzchni ekspozycyjnych
nośników reklamy i przykłady ich funkcjonowania w przestrzeni miejskiej.
Co wynika z wrocławskiego seminarium
/podsumowanie uczestników/?
Po pierwsze istnieją duże obawy związane ze
stosowaniem niespójnego, miejscami zagmatwanego oraz dającego duże pole interpretacyjne prawa.
Po drugie problemem jest brak środków finansowych na przeprowadzenie analizy, następnie możliwości i potrzeb gminy (miasta) w zakresie sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych. Takie działania winni prowadzić fachowcy, a będą raczej przypadkowi ludzie.
Po trzecie większość uczestników widzi potrzebę zmiany ustawy krajobrazowej (potrzebę szybkiej nowelizacji jej przepisów). Dlatego
podpisała się pod propozycją przygotowania
i przeprowadzenia „warsztatów nowelizacyjnych”, których efektem będzie wniosek o stosowne zmiany w ustawie krajobrazowej.
LISTOPAD / GRUDZIEŃ
Niektóre samorządy podejmują uchwały w sprawie przystąpienia do przygotowania projektów
uchwał w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą
być wykonane.
Prace nad przygotowaniem i opracowaniem rekomendacji dla przyszłych uchwał krajobrazowych przebiegają w różnych miastach odmiennie. Niektóre czynią to w zaciszu gabinetów bez
większych konsultacji zewnętrznych (na przykład
Warszawa), inne pozyskują niezbędne informacje
z roboczych prac specjalnie powołanych zespołów (na przykład Gdańsk). Są miasta (na przykład
Kraków), które prowadzą konsultacje społeczne
na tym etapie prac w sposób, które można określić jako „dziwny i mało profesjonalny” w odróżnieniu od miast (na przykład Miasta Łodzi), w których konsultacje te przygotowane zostały na najwyższym profesjonalnym poziomie (o czym poniżej). Wreszcie mamy miasta, które przyjęły postawę
wyczekującą i takie, których po prostu nie stać na
przygotowanie i opracowanie stosownych projektów „uchwał krajobrazowych”. Trzeba pamiętać, że
ustawodawca nie przewidział dla gmin żadnych
dodatkowych źródeł finansowania tych prac, a są
one wielokroć bardziej kosztowne niż przygotowanie zapisów kilkudziesięciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Przykład Łodzi pokazuje, jak opinie
ustawodawcy o reklamie zewnętrznej
nie znajdują potwierdzenia
w stanowisku mieszkańców tego miasta.
Wyniki raportu z dnia 7 grudnia 2015, z konsultacji społecznych, dotyczących założeń
tzw. Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Łodzi pokazują, że mieszkańcy Łodzi akceptują
reklamę zewnętrzną w bardzo wysokim stopniu. Zdecydowana większość (85%) uważa,
że reklamy są w mieście potrzebne. Estetyka aktualnych reklam odpowiada ponad połowie ankietowanych (62%). Również większość z nich (65%) deklaruje pogląd, że reklamy wręcz uzupełniają (!) estetykę miasta1.
Jednocześnie nie podzielają opinii, że reklamy są za duże czy rozpraszają w czasie jazdy
(z takimi opiniami nie zgadza się odpowiednio 63% i 60%).
www.igrz.com.pl | Reklama OOH w Polsce
| 25
JAK W PANI/PANA OPINII NALEŻY WPROWADZIĆ POZIOM RESTRYKCJI W ZALEŻNOŚCI OD OBSZARÓW?
JAKA JEST PANI/PANA OPINIA NA TEMAT REKLAM W ŁODZI?
ostre i średnie restrykcje:
■
nie zwracam uwagi na reklamy
■
zgadzam się
12%
reklamy w ogóle powinny zniknąć
16%
reklamy przeszkadzają podczas jazdy samochodem (rozpraszają)
15%
63%
60%
85%
46%
reklam powinno być więcej
22%
62%
podobają mi się reklamy takie, jakie są
reklamy naturalnie uzupełniają wygląd / estetykę miasta
10%
20%
30%
29%
24%
0%
10%
20%
17%
40%
50%
60%
70%
30%
40%
■
80%
90%
100%
rok
■
wjazdy do miasta (główne drogi)
Zapewne z tego powodu zaledwie 1/3 zapytanych nie zgodziłaby się na umieszczenie reklamy na zamieszkiwanym przez nich budynku lub
ogrodzeniu posiadanej działki.2
■
■
■
tak
nie
■
nie dotyczy / nie mam zdania
tak
■
nie
■
52%
78%
34%
56%
32%
50%
domki jednorodzinne
32%
49%
osiedla
31%
49%
inne obszary zabytkowe
nie dotyczy / nie mam zdania
34%
zabytkowe centrum (kamienice)
14%
Pytanie nr 17.
23%
17%
69%
12%
66%
Pytanie nr 4 i 5.
Restrykcje dla funkcjonowania reklamy zewnętrznej mieszkańcy widzą różnie, w zależności od typu obszaru. I tak największy odsetek
mieszkańców widziałby ostre i średnie restrykcje w zabytkowym centrum miasta (34%), obszarach zabytkowych i terenach zielonych (24%).
Należy zwrócić uwagę, że mówimy o 1/3-1/4 mieszkańców opowiadających się za ograniczeniami w tych obszarach.3
2
3
Pytanie nr 4 i 5: Czy zgodziłby się Pan/Pani na umieszczenie reklamy na budynku, gdzie Pan/Pani mieszka / na ogrodzeniu Pana/Pani działki?
Pytanie nr 11: Jaki w Pani/Pana opinii należy wprowadzić poziom restrykcji w zależności od obszarów?
26 | Reklama OOH w Polsce | www.igrz.com.pl
0%
Jedna z ciekawszych opinii, która z jednej strony
zwraca uwagę na informacyjną funkcję reklam,
5
39%
34%
W trakcie konsultacji pojawiały się istotne kwestie, jak przykład instytucji publicznych i ich
wpływ na estetykę miasta, cytat: „Ważne, by
same instytucje publiczne świeciły przykładem
i nie zaśmiecały przestrzeni. Uniwersytet Łódzki wiesza brudne, zakurzone banery na budynkach, pozwala na chaos i nadmiar reklam na
swoim obszarze (np. budynek Historii Sztuki, co
samo w sobie jest kuriozum). Podobnie zachowują się szkoły i instytucje kultury.” 5
4
10 lat
32%
tereny zielone
CZY ZGODZIŁBY SIĘ PAN/PANI NA UMIESZCZENIE REKLAMY
■
5 lat
29%
zabudowa mieszana
na ogrodzeniu Pani/Pana działki
■
2 lata
tereny przemysłowo-usługowe
na budynku, gdzie Pan/Pani mieszka?
Wyniki konsultacji wskazują na brak społecznego
pośpiechu we wprowadzaniu nowych regulacji
(dopasowaniu do wymogów tzw. Kodeksu
Krajobrazowego). Przeważająca większość jest za 5-10
letnim okresem dostosowania, niezależnie od typu
obszaru. 70% wskazuje na taki termin dla zabytkowego
centrum, aż 90% dla terenów zielonych.
5%
5%
5%
3%
1%
JAKI PANI/A ZDANIEM POWINIEN BYĆ OKRES NA DOSTOWOWANIE SIĘ DO WYMOGÓW TZW. KODEKSU
KRAJOBRAZOWEGO DLA MIASTA ŁODZI W ZAKRESIE REKLAM W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH?
18%
65%
0%
Pytanie nr 11.
7%
Jeśli chodzi o same reklamy, to najbardziej
przeszkadzającym elementem w nich jest mrugające
światło, zły stan utrzymania.4
34%
zabytkowe centrum (kamienice)
inne obszary zabytkowe
tereny zielone
wjazdy do miasta (główne drogi)
zabudowa mieszana
osiedla
domki jednorodzinne
tereny przemysłowo-usługowe
78%
reklamy są potrzebne w mieście
Pytanie nr 3.
trudno powiedzieć
74%
12%
reklamy są za duże
■
nie zgadzam się
10%
20%
30%
40%
50%
36%
60%
z drugiej strony dotyczy kondycji polskiej gospodarki:„Reklamy to nieodłączny element krajobrazu
miasta, dlatego nie ignoruję ich, ale jako estetka,
uważam, że powinny być dokładnie zaplanowane
i przemyślane, spełniające warunki opisane przez
instytucje zajmujące się zagospodarowaniem
miejskiej przestrzeni. Potrzeba więcej reklam dotyczących prowadzonych działalności, mniej dóbr
konsumpcyjnych. Polskie przedsiębiorstwa i polskie produkty – tego jest za mało. Reklamy mi nie
przeszkadzają, a wręcz pomagają informacyjnie.
Wiadomo, że na terenach zielonych wolałabym
tego uniknąć oraz w zabytkowych miejscach.” 5
70%
80%
90%
100%
Jak napisała Pani Prezydent Hanna Zdanowska:
„Liczę na to, że dbałość o zachowanie ładu przestrzennego oraz skuteczna ochrona dziedzictwa
kulturowego, przy równoczesnym zachowaniu
informacyjnej funkcji reklam, przyczynią się do
podwyższenia jakości przestrzeni miejskiej, a co
za tym idzie jakości życia mieszkańców.”
Pełny raport z przebiegu konsultacji, wyniki i podsumowanie ankiety wraz ze stanowiskiem Prezydenta Łodzi są dostępne
na stronach internetowych urzędu miasta
uml.lodz.pl w dziale „konsultacje społeczne”.
Pytanie nr 8: Które cechy reklam nie podobają się Pani/Panu lub przeszkadzają w reklamach w Łodzi.
Str. 28
www.igrz.com.pl | Reklama OOH w Polsce
| 27
USTAWA KRAJOBRAZOWA
– NOWE CZASY DLA REKLAMY
ZEWNĘTRZNEJ
Oto od 11 września 2015r. obowiązuje ustawa o wzmocnieniu narzędzi
ochrony krajobrazu. Zmiany w 10 ustawach, w tym w ustawach o drogach
publicznych oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
przygotowywano w Sejmie nie słuchając fachowców, a Senat – „przywracając
ustawie zęby” - dokonał w trzy dni gruntownych poprawek, właściwie pisząc
ustawę krajobrazową od nowa. Przepisy wprowadzone tak pospiesznie
nie zapewniają wystarczającej precyzji i spójności – więc będą trudne do
stosowania. Nadzieje są jednak wielkie, i żywią je pospołu władze publiczne,
organizacje społeczne oraz przedsiębiorcy.
Teorie opisujące rynek reklamowy odwołują się
do obrazu tortu, który można podzielić na kilka dużych kawałków albo na mnóstwo malutkich. Dotychczas firmy reklamy zewnętrznej brały udział w wyścigu o jak największą liczbę nośników. Ta pogoń miała cechy destrukcyjne, tort
dzielono na tysiąc kawałków. Ceny nośników
spadały, a koszty obsługi systemu wzrastały. Do
tego rozpoczęły się działania pirackie w zakresie reklamy wielkoformatowej. Kilka reklam na
ścianach budynków w centrum wielkich miast
zdewastowało reputację rynku OOH. Działania samorządowych władz publicznych, próbujących wejść w rolę regulatora i proces ten dla
dobra ładu przestrzennego okiełznać, były paraliżowane brakiem przepisów i podstaw prawnych. Dotyczyło to zwłaszcza reklam stawianych
nielegalnie. Każda akcja urzędów napotykała na
kreatywną reakcję. W opisanych warunkach nie
dało się na dłuższą metę funkcjonować.
Legalnie funkcjonujące firmy reklamowe,
wprawdzie niezadowolone z nakładanych przez
urzędy ograniczeń, w gruncie rzeczy oczekiwały wprowadzenia konsekwentnych regulacji. Biznes akceptuje bowiem limity, pod warunkiem że
przepisy mają charakter przewidywalny, pewny
i w miarę trwały. Z tego względu ustawa krajobrazowa pozwalająca na uchwalenie zasad i warunków sytuowania reklam oczekiwana była nie
tylko przez samorządy i społeczników, ale także
przedsiębiorców. Można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że rynek reklamy ze-
28 | Reklama OOH w Polsce | www.igrz.com.pl
wnętrznej liczył na zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności poprzez uporządkowanie
przestrzeni i doprowadzenie do sytuacji, w której reklamowy tort zacznie się kroić na kawałki
o sensowniejszej niż dotychczas wielkości.
Prace nad porządkowaniem krajobrazu należy zacząć od sprzątania, to znaczy od usunięcia lub ograniczenia wielkości bardzo wielu nośników. Do tej pory nie było to możliwe, ponieważ przepisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego odnosiły się (z natury rzeczy) wyłącznie do nowych przedsięwzięć.
Poza planami nie było dla legalnych reklam innych instrumentów, chyba że nośniki reklamy zlokalizowano na nieruchomościach samorządowych lub Skarbu Państwa. Sprzątanie nie
musi oznaczać opcji zerowej, ćwiczonej w Sao
Paulo. W tym procesie mogą zostać uruchomione mechanizmy samoporządkowania, realizowanego poprzez bodźce ekonomiczne. Ważne,
aby przedsiębiorcom bardziej opłacało się przestarzałe nośniki demontować niż nadal eksploatować, obniżając ceny. Ważne też, aby proces
przebiegał autonomicznie, bez aplikowania restrykcyjnych przepisów i kosztownego rozbudowywania gminnych służb kontrolnych i karnych.
Warto sobie zdać sprawę, że krajobraz nie jest
dotknięty zalewem tak naprawdę wyłącznie reklamy systemowej. Między mity należy włożyć przekonanie, że powszechna likwidacja tablic i urządzeń reklamy zewnętrznej przyniosłaby uspokojenie przestrzeni wizualnej. Inwenta-
ryzacje terenowe dostarczają bowiem zaskakujących informacji: wszelkich reklam jest co najwyżej 20%, a pozostałe 80% to szyldy! A zatem
to nie na restrykcyjnym ograniczaniu działalności firm OOH powinny się skupić samorządy lokalne (co wydawałoby się najprostsze); problem
trzeba widzieć szerzej.
Zanim zacznie się przygotowywać konkretne
przepisy uchwały o warunkach i zasadach sytuowania tablic i urządzeń reklamowych, niezwykle istotne jest zakreślenie wizji rozwoju reklamy
i informacji wizualnej dla danego miasta. Każde
miasto czy gmina może wypracować charakterystyczny fragment swojej przestrzeni dla ekspozycji reklam, tak aby przeważającą liczbę nośników - kolokwialnie mówiąc – „skanalizować”,
uwalniając pozostałą przestrzeń. Na przykład,
w Warszawie na ukończeniu jest program budowy 1580 nowych wiat przystankowych, realizowany w ramach koncesji przez partnera prywatnego. Wiaty komunikacji miejskiej o futurystycznej formie dają możliwość ekspozycji przeciętnie od 4 do 6 reklam w zdyscyplinowanym
formacie. To łącznie ogromna liczba podświetlanych reklam typu citylight, o dużej atrakcyjności, postrzeganej przez domy mediowe i reklamodawców, która będzie bardzo silnym czynnikiem zmiany, prowadzącym do spadku atrakcyjności innych nośników, przede wszystkim tablic wyklejanych o powierzchni 12m2. Najprawdopodobniej zmniejszy się też ciśnienie na budowę i eksploatację backlightów i frontlightów.
Oznaczałoby to równocześnie, że powszechne udostępnianie pasów drogowych pod duże wolnostojące nośniki byłoby niekonieczne. W tych warunkach wystarczyłoby wyznaczyć tylko kilka ciągów
ulicznych pod backlighty czy scrolle i do tego wskazać 2-3 miejsca w centrum, w których za pomocą ultranowoczesnych nośników elektronicznych można by wykreować konkurencję dla Piccadilly Circus.
Z takich doświadczeń Warszawy mogą skorzystać
inne polskie miasta. Nie musi to być koncesja na
przystanki, może wystarczy wskazać znaczącą ulicę w mieście i przewidzieć na niej intensywniejszą ekspozycję konkretnego systemu reklam. Najpierw powinien jednak być pomysł, a dopiero później szukanie dla niego formy zapisu w uchwale „reklamowej”. Jest niezmiernie istotne, aby założenia do
uchwały przepracować w ramach szeroko rozumianego urzędu miasta. W przygotowaniach powinny
uczestniczyć nie tylko jednostki związane z architekturą, urbanistyką czy ochroną zabytków, ale także
przedstawiciele wydziałów zajmujących się gospodarką gruntami, promocją, podatkami i opłatami lokalnymi a także zarządy dróg. Jednostki te powinny
w procesie uczestniczyć od samego początku, traktując temat jako wspólne zadanie. Ograniczanie ich
roli wyłącznie do funkcji recenzenta projektu, przygotowanego samodzielnie przez jeden z wydziałów, z cała pewnością przyniesie efekt niepełny. Warto także zastanowić się nad sposobem włączenia do
prac nad założeniami reprezentantów mieszkańców
(czyli radnych) oraz przedstawicieli organizacji społecznych, przedsiębiorców i innych grup interesu,
tak aby zapewnić ich konstruktywny i zrównoważony udział. Kilka miast w Polsce, na przykład Kraków
czy Gdańsk takie zespoły robocze już powołało.
Kolejnym aspektem, na który trzeba zwrócić uwagę, jest dopełnienie wymogów dotyczących obowiązku zachowania konkurencyjności. W przypadku
gdyby proponowane przepisy dopuszczały umieszczanie reklam wyłącznie na nieruchomościach miejskich (w tym w pasach drogowych), to zakaz wykorzystywania nieruchomości prywatnych mógłby być powodem do wszczęcia bolesnego w skutkach postępowania antymonopolowego. Zważyć
trzeba, że zadaniem samorządu lokalnego nie jest
czerpanie przychodów z nieruchomości, połączone z ograniczaniem swobody działalności ze strony podmiotów prywatnych. Zamiast tego ustawodawca przewidział możliwość pobierania opłat od
ekspozycji reklam w dostępnej przestrzeni publicznej. Władze gmin mając tego świadomość powinny
ułożyć różne scenariusze działań, definiując następujące skrajne modele polityki w tym zakresie, rozpięte pomiędzy: „Zależy nam na ograniczeniu liczby reklam i szyldów, przychody z reklam będą sprawą wtórną o małej ważności” a „Nie zależy nam na
Centrum
Warszawy 2004
Rodzinka w Warszawie: nośniki 3
różnych firm OOH
www.igrz.com.pl | Reklama OOH w Polsce
| 29
Nadmiar szyldów
nie kosztuje
ograniczaniu liczby reklam i szyldów, zależy nam
na uzyskaniu przychodów z opłaty reklamowej”.
Zanim zacznie się pisać przepisy uchwały, trzeba
określić, który z tych modeli bardziej odpowiada specyfice danej gminy. Można przy tym domniemywać, że model pierwszy bliższy będzie
dużym miastom (chociaż to nie jest oczywiste,
można ulokować się gdzieś pośrodku!), a model
drugi bardziej polubią władze mniejszych ośrodków, zwłaszcza gmin położonych na drogach
dojazdowych do metropolii. Od powszechności
i skali tych wyborów zależy zresztą bardzo, na ile
poprawi się jakość krajobrazu w Polsce. Obecnie
nie sposób tego przesądzić, istnieje jednak obawa, że ustawa o wzmocnieniu narzędzi ochrony
krajobrazu paradoksalnie może zapewnić solidne podstawy do dewastacji przestrzeni wizualnej, uzasadnianej lege artis dbałością o przychody gminy. Żeby się tak nie stało, potrzebna będzie wielka determinacja ze strony osób profesjonalnie odpowiedzialnych za przygotowanie
projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania reklam oraz zrozumienie dla konieczności ochrony krajobrazu ze strony władz politycznych w gminie.
Wróćmy w tym momencie do szyldów (których liczba przeważa nad liczbą reklam), ponieważ skutki ich funkcjonowania będą determinować jakość przestrzeni. Wydaje się, że prawodawca nie docenił skali i wagi problemu. O ile
prawem oczywistym wydaje się oznakowanie
prowadzenia działalności w konkretnym miejscu, to kontrowersyjne jest zaniechanie pobierania opłat reklamowych za szyldy. Miękkie serce posłów z całą pewnością będzie miało skutek
30 | Reklama OOH w Polsce | www.igrz.com.pl
w generowaniu sądowych sporów interpretacyjnych („jest li to szyld czy reklama?”). W dodatku zabraknie mechanizmu, motywującego do likwidacji szyldów starych, brzydkich, niepotrzebnych, skoro ich pozostawienie nic nie kosztuje...
Trudnym do wytłumaczenia jest również ustawowe ograniczenie zakresu stanowienia warunków dla szyldów. Według art. 37a ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w uchwale można dla reklam określić zasady i warunki sytuowania, gabaryty, standardy jakościowe i rodzaj stosowanych materiałów. Dla
szyldów (ust. 2) prawie to samo , tyle że bez określania standardów jakościowych i rodzaju materiałów. W konsekwencji rada gminy nie będzie
mogła na przykład wymagać odpowiednio jakościowego wyglądu szyldów ani określać sposobu ich podświetlania. Również gdy ustawodawca ustalił, że w dopuszczalnym zakresie uchwały mieści się ograniczenie liczby szyldów, które mogą być umieszczone na danej nieruchomości przez podmiot prowadzący na niej działalność, to ograniczenie literalnie odniósł nie do
całkowitej liczby szyldów na danej nieruchomości ale tylko szyldów jednego podmiotu.
Posłowie z senatorami nie rozwiązali również
problemu reklam i szyldów świetlnych. W przepisach ustawy o drogach publicznych pojawił
się nowy artykuł 42a, w którym mowa o reklamach emitujących światło. Przepis ważny i potrzebny z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ustawodawca ograniczył jednak zasięg
jego działania jedynie do dość wąskiego pasa terenu o szerokości mierzonej od krawędzi jezdni,
wynoszącej np. 8 m dla drogi wojewódzkiej i po-
wiatowej (pas tego terenu może być ewentualnie szerszy, o ile mieści się w szerokości pasa drogowego). Zdaniem ustawodawcy, reklamy emitujące światło usytuowane dalej i nadal widoczne z jezdni, nie będą miały wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, co oczywiście kłóci się z tzw. doświadczeniem życiowym. Co jeszcze bardziej zaskakujące, ustawodawca założył, że
niebezpieczeństwo mogą przynosić wraz ze swoim przekazem jedynie reklamy, ponieważ zdecydowana większość szyldów została z regulacji wyłączona (wszystkie te o powierzchni mniejszej niż
2m2). A więc pulsujące niebieskie, czerwone, zielone wyświetlacze LED punktów handlowych
będą nadal nadmiernie angażować uwagę i dezorientować kierowców!
Kiedy zmiany w zakresie reklam i szyldów zaczną
być widoczne? Nie od razu. W uchwale należy
wskazać warunki i termin dostosowania obiektów małej architektury, ogrodzeń, oraz tablic
i urządzeń reklamowych, nie krótszy niż 12 miesięcy. Przepis ten należy odczytywać tak, że wprowadza się tylko jeden termin wspólny: i dla obiektów małej architektury, i dla ogrodzeń, i dla szyldów oraz reklam. Wydaje się to być niemożliwe
do zrealizowania w skali całej gminy, w dodatku z praktycznego punktu widzenia jest zbędne.
Ale zapis ten, dopóki ustawa się nie zmieni, trzeba
stosować. Wniosek więc taki, że termin dostosowania należy rozsądnie wydłużyć. Istnieją też jeszcze inne powody, dla których termin w uchwale
należałoby wydłużać. Przede wszystkim należałoby go zbliżyć do szacowanego czasu amortyzacji urządzeń reklamowych (40-60 miesięcy), po to
aby nie narażać się na zarzut nadmiernej dolegliwości przepisów oraz ingerencji w prawa nabyte. Wyobraźmy sobie na przykład skutki społeczne żądania wymiany połowy szyldów na danym
terenie w przeciągu 12 miesięcy…
Nawet gdyby zmiany miały zająć trzy czy cztery
lata, to niewątpliwe jest, że idą nowe czasy dla reklamy zewnętrznej. Przepisy ustawy krajobrazowej są bardzo niedoskonałe, dlatego to od wdrażających je ludzi będzie zależało, co te nowe czasy ze sobą przyniosą.
mgr inż. arch. Tomasz Gamdzyk
W latach 90. współwłaściciel firmy projektowej, autor projektów zabudowy mieszkaniowej, przemysłowej i sakralnej, w 2003 r. stworzył Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej w Urzędzie m.st. Warszawy, którym kierował ponad 10
lat. Szef zespołu, który przygotował i uruchomił projekt 1
580 wiat przystankowych dla Warszawy. Obecnie w Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju w Warszawie.
REKOMENDACJE DLA
PRZYGOTOWANIA
I PROCEDOWANIA „UCHWAŁ
KRAJOBRAZOWYCH”
W związku z podejmowaniem przez miasta (gminy) prac nad przygotowaniem
propozycji zapisów„Uchwały Rady Miasta (Gminy) w sprawie zasad i warunków
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz
rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mają być wykonane” („uchwała
krajobrazowa”), Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przedstawia
niniejszym swoje rekomendacje:
/1/
Przywołując doświadczenia europejskie uważamy, że najważniejszymi elementami na etapie
podejmowania decyzji będą przede wszystkim:
wiedza ekspercka i znajomość standardów rynkowych. Dlatego tak istotny jest aktywny i pełnoprawny udział przedstawicieli branży reklamowej w pracach zespołu roboczego przygotowującego wspomniane przepisy „uchwały
krajobrazowej”. Jego brak może powodować
przyjęcie błędnych rozwiązań.
Przykłady: W dotychczasowym stanie prawnym
kwestie dotyczące szeroko rozumianej reklamy
regulowane były w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. I tak we Wrocławiu wzdłuż ulicy Balonowej, jednej z głównych dróg wyjazdowych z miasta „dopuszczono”: nośniki reklamy typu Citylight, które są domeną w ścisłych centrach miast, przeznaczone
przede wszystkim dla ruchu pieszego. W Warszawie dla jednego z ważniejszych kwartałów dzielnicy Ochota zaproponowano witryny reklamowe w wiatach przystankowych o powierzchni
1,5 m² podczas gdy na całym świecie obowiązuje standard 2,2 m². W Krakowie nieustannie wskazuje się na nośniki reklamowe wielkości do 5 lub
6 m², które nie mają żadnego punktu odniesienia.
Ważne także, aby w pierwszej kolejności dokonać dogłębnej analizy sytuacji na terenie mia-
32 | Reklama OOH w Polsce | www.igrz.com.pl
sta w formie audytu, następnie wskazać na elementy niekorzystne i niewskazane, które należy usunąć (dzika reklama, znacząca część „reklamy niesystemowej”). Jedna analiza wybranego
fragmentu ulicy Wał Miedzeszyński w Warszawie (od Mostu Siekierkowskiego do granicy miasta), przeprowadzona w sierpniu 2015 roku, wykazała, że na podanym odcinku znajduje się łącznie 614 „reklam”. Tylko 48 z nich, czyli 7,8%, to reklamy systemowe. Pozostałe to różnego rodzaju banery, flagi, tablice, kasetony itp., tworzące
chaos.
Fakt ten pokazuje dobitnie jak ważna jest taka
analiza. Dopiero potem należy opracować
szczegółową koncepcję dla funkcjonowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta i wprowadzić ją jako „uchwałę krajobrazową” w określonym czasie w życie.
/2/
W przestrzeni publicznej odnajdujemy różnorodne nośniki reklamy i informacji. Wiele z nich
zostało specjalnie zaprojektowanych (czasami od początku „wymyślonych”) dla konkretnego miasta lub regionu. Warto wiedzieć, że większość z najznakomitszych architektów z uznaną
światową renomą, ma w swoim dorobku również projekty takich nośników. Należą do nich na
przykład: Norman Foster, Robert Stern, Jean-Mi-
chel Wilmotte, Gae Aulenti, Jasper Morrison
i Zaha Hadid. Ich małe dzieła zdobią przestrzeń
od obu Ameryk, przez Europę, Azję, po Daleki
Wschód. Niezależnie od zaprojektowanej formy
nośniki reklamy mają wspólną cechę w postaci formatów powierzchni ekspozycyjnych.
Dla celów porządkowych polska branża reklamy
zewnętrznej przyjęła wzorem przodujących krajów posiadających nowoczesne nośniki reklamy,
prezentowaną klasyfikację formatów powierzchni ekspozycyjnych nośników reklamy.
Format mały – nośnik reklamy o powierzchni
ekspozycyjnej do 3 m²,
Format standard – nośnik reklamy
o powierzchni ekspozycyjnej do 18 m²,
Format duży – nośnik reklamy o powierzchni
ekspozycyjnej powyżej 18 m²,
Format wielki – nośnik reklamy o powierzchni
ekspozycyjnej powyżej 50 m².
Słup ogłoszeniowo-reklamowy jako specyficzny kubaturowy nośnik reklamy i informacji w formie walca lub graniastosłupa o średnicy lub szerokości do 200 cm i maksymalnej wysokości do
500 cm.
Koncypując zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
w przestrzeni publicznej należy przede wszyst-
kim wziąć pod uwagę standardy formatów powierzchni ekspozycyjnych. Pozwoli to na ich
ujednolicenie. W ten sposób formaty powierzchni ekspozycyjnych dzisiejszych nośników systemowych staną się powszechne.
Wymiary powierzchni ekspozycyjnych nośników i wzajemne odległości między nośnikami
winny wynikać z analizy i możliwości konkretnych ciągów komunikacyjnych, pieszych i drogowych.
Ponadto należy zdefiniować meble miejskie.
Meble miejskie: wiaty przystankowe, kioski,
budki telefoniczne, maszty flagowe, stojaki na rowery, toalety publiczne, zegary, kosze na śmieci,
pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, ławki, pojemniki z zielenią itp.
Postulujemy również poszanowanie zasady
lex retro non agit i wpisanie nośników reklamy
posiadających zgody budowlane do „uchwały
krajobrazowej”.
/3/
Wolnostojące nośniki reklamy winny być sytuowane według konkretnej, spójnej koncepcji
wykorzystania ciągów komunikacyjnych (pieszych i drogowych). Niezależnie od przyjęcia
takiego czy innego strefowania miasta.
Ciągi komunikacyjne posiadają w każdym mieście specjalne znaczenia: mają szeroko rozumiane funkcje transportowe, usługowe, handlowe,
biurowe, mieszkaniowe, reklamowe, informacyjne, administracyjne, społeczne i inne. Ich nieodzownym elementem jest także reklama zewnętrzna. Każdy obywatel miasta jest świadomy
faktu, że jeśli priorytetem dla niego jest cisza czy
neutralne otoczenie, to wybiera bardziej spokojne obszary miasta lub tereny podmiejskie.
Przykładowo: opowiadamy się za brakiem nośników reklamy na obszarze zabudowy jednorodzinnej, ale z pominięciem głównych ciągów
komunikacyjnych biegnących przy tym obszarze lub przez ten obszar (nie dotyczy naturalnie
dróg lokalnych na tym obszarze).
Istotą funkcjonowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych jest ich sytuowanie na i wzdłuż ważnych
i głównych ciągów komunikacyjnych. Dlatego
ewentualne przepisy „uchwały reklamowej” dla
miasta winny w pierwszej kolejności uwzględniać ten fakt. Tylko wówczas nastąpi szybki proces uporządkowania przestrzeni i potencjalne
efekty finansowe dla miasta.
Gruntownego, nowego zdefiniowania wymagają zasady lokalizacji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, „reklam jako takich” w pasie
drogi. Trzeba tu wykorzystać doświadczenia krajów Europy Zachodniej, zwłaszcza Austrii, Niemiec i Wielkiej Brytanii.
/4/
Nośniki reklamy (tablice reklamowe) na budynkach winny być dopuszczone przy spełnieniu konkretnych warunków:
Należy wzorem większości miast zachodnioeuropejskich dopuścić lokalizację maksymalnie dwóch nośników reklam z zachowaniem
jednakowej wielkości lub wyłącznie jednego,
jeżeli jest to nośnik o powierzchni ekspozycyjnej powyżej 18 m², niewychodzących poza obrys budynku, na ścianach bez okien lub wyłącznie z oknami klatek schodowych. Łączna powierzchnia ekspozycyjna nośników nie może
przekraczać 80% powierzchni ściany, na której
są umieszczane.
Generalnie winna obowiązywać zasada, że powierzchnia elewacji budynku w obrębie parteru przeznaczona jest wyłącznie dla identyfikacji adresowej (nazwa ulicy, numer domu) i szyldów, względnie logo prowadzonej w danym
miejscu działalności.
Tak zwana reklama wielkoformatowa („reklama
remontowo-budowlana”) winna funkcjonować
podczas remontu, modernizacji lub rewitalizacji budynku, wyłącznie na rusztowaniu i przez
określony czas (na przykład przez okres 6 miesięcy + dodatkowo 6 miesięcy przy bardziej skomplikowanych przedsięwzięciach budowlanych).
Na obszarach objętych nadzorem konserwatora zabytków winna obowiązywać zasada
odwzorowania części remontowanej elewacji
(powierzchnia = odwzorowanie elewacji /na
przykład 60% powierzchni/ + powierzchnia reklamowa /na przykład 40% powierzchni/).
/5/
Szyldy. Sprawa szyldów jest specyficzna i związana ze specyfiką miasta. Winna być w jak największym stopniu rozwiązana przez samo mia-
sto. Zwracamy uwagę, że szyldy winny informować jedynie o działalności firmy w miejscu
jej wykonywania. Ich wielkość i liczba winny
być limitowane.
Należy przyjąć, że dodatkowe logo firmy nie
jest szyldem i podlega opłacie (przykład: rozwiązanie obowiązujące na budynkach należących do gminy Wrocław).
Istota funkcjonowania szyldów jest związana z funkcjonowaniem w mieście Systemu Informacji Miejskiej (w wypadku gdy miasto taki
system posiada lub planuje jego wprowadzenie). W tym zakresie niezbędne jest wprowadzenie strefowania oraz rozwiązania kwestii
podziału takiego systemu na części: płatną
i bezpłatną. Zasady Systemu Informacji Miejskiej winny jednoznacznie wskazywać jakie informacje mogą być bezpłatne oraz określać limity dla takiego systemu. Dotyczy to również
ewentualnego Systemu Informacji Kierunkowej.
/6/
Informacje czasowe/ogłoszenia czasowe.
Ekspozycja tego typu („sprzedam dom”, „kiermasz choinek” itp.) winna zostać uwzględniona w „uchwale krajobrazowej”. Ważne są
zwłaszcza kwestie dotyczące miejsca i okresu
ekspozycji takich informacji/ogłoszeń oraz zasad ich udostępniania w przestrzeni publicznej.
/7/
Okres dostosowania. Zapisy „uchwały krajobrazowej” winny przewidzieć tryb postępowania w stosunku do istniejących nośników informacji i reklamy (obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych), przede wszystkim wskazać ścieżkę legalizacyjną (wzorem na przykład Wielkiej Brytanii i Austrii). Przewidywać ponadto okres dostosowania nośników do przyjętej koncepcji długości 60 miesięcy, co umożliwi dokonanie zmiany i modernizacji systemowych nośników reklamy.
Pozostajemy do dyspozycji samorządów, prosimy o propozycję terminu spotkania celem szczegółowej prezentacji przedstawionej
problematyki i oczekujemy na konstruktywną współpracę przy pracach nad założeniami
„uchwały krajobrazowej”.
www.igrz.com.pl | Reklama OOH w Polsce
| 33
AMS jest największą firmą reklamy out-of-home (OOH) w Polsce.
Działa w obszarze klasycznego i cyfrowego OOH (CityINFOtv). Od
września 2002 r. należy do Grupy Agora. AMS jest liderem innowacji
OOH, zdobywcą licznych nagród, w tym Innovation Award Media
Trendy. Klientom oferuje skuteczne kampanie z wykorzystaniem
nowoczesnych narzędzi na ponad 28,5 tys. powierzchni reklamowych,
dysponując, jako jedyna firma, systemami nośników z każdego
segmentu rynku.
AMS S.A.
adres
tel.
e-mail
www
ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
+48 22 555 64 00
[email protected]
www.ams.com.pl
AMS jest liderem w segmencie mebli miejskich – na podstawie
kontraktów z największymi gminami w Polsce wyposażył w nie ponad
30 polskich miast, w tym zrealizował pionierskie na polskim rynku
inwestycje w zrewitalizowanych obszarach Szczecina, Warszawy
i Wrocławia. Spółka jest wyłącznym operatorem wiat przystankowych
w Warszawie – w ciągu trzech lat firma wybuduje 1580 nowoczesnych
i interaktywnych przystanków (bramka gateams.com), w wybranych
lokalizacjach wyposażonych w Free WiFi, kody QR oraz technologię
NFC. AMS rozpoczął realizację koncesji krakowskiej – w ciągu 10 lat
zostanie wybudowanych 600 wiat przystankowych z około 1600
stronami reklamowymi.
AMS znany jest z działań społecznych, m.in. na rzecz integracji osób
niepełnosprawnych. W 2013 roku spółka powołała do życia Fundację
„Akademia Integracji”. W ramach działań na rzecz środowiska prowadzi
cykliczne programy – Galeria Plakatu AMS i Bramy Kraju.
53%
Za swoje dokonania w branży, innowacje i ogromne zaangażowanie
społeczne firma otrzymała wiele prestiżowych nagród i wyróżnień.
W 2015 r. m.in.: Business Superbrands, Perła Polskiej Gospodarki oraz
po raz szósty z rzędu tytuł najwyżej ocenianego i wyróżnianego biura
reklamy outdoorowej według rankingu „Media&Marketing Polska”.
mieszkańców miast
korzysta z komunikacji
miejskiej i spędza
na przystanku
przeciętnie
11 minut
dane: Gfk Polonia „Zwyczaje komunikacyjne mieszkańców miast”, czerwiec 2014
W TYM CZASIE MOŻNA OGLĄDAĆ PLAKATY REKLAMOWE, ALE NIE TYLKO...
skorzystać z darmowego WiFi
wygrać kupon rabatowy lub bilet do kina
posłuchać muzyki
poczytać newsy
pobawić się gablotą interaktywną
JESTEŚMY OTWARCI NA TWOJE POMYSŁY. OD 1990 ROKU. LIDER INNOWACJI OOH
34 | Reklama OOH w Polsce | www.igrz.com.pl
ams.com.pl
BIGFORMAT.tv jest ogólnopolską siecią Digital Out of Home
obecną na rynku od 2010 r.
Firma integruje w swojej sieci sprawdzone ekrany w kluczowych
lokalizacjach w całym kraju. Prowadzi bieżący monitoring jakości
wszystkich nośników oraz monitoring wyświetlanych kreacji.
Jest również wyłącznym właścicielem nośników DOOH - głównie
w Warszawie i Poznaniu - oraz sieci UNDERBORD, którą tworzą 22
ekrany zlokalizowane w przejściach podziemnych pod Dworcem
Centralnym w Warszawie.
BIGFORMAT.tv stale rozszerza swoją ofertę, realizując strategię
pozyskiwania atrakcyjnych nośników w dogodnych lokalizacjach
oraz uruchamiając nowe ekrany.
BIGFORMAT.tv S.A.
adres
tel.
e-mail
www
ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa
+48 22 213 90 97
[email protected]
www.bigformat.tv
36 | Reklama OOH w Polsce | www.igrz.com.pl
Możliwości komunikacyjne sieci to m.in.: prowadzenie
komunikacji real-time, integracja z innymi kanałami komunikacji
(m.in. stroną www, bazą danych Klienta, kanałami social media),
interakcja z użytkownikiem, publikacja user generated content czy
komunikacja kontekstowa (w zależności od temperatury, pogody,
itp.).
BIGFORMAT.tv jest jedyną firmą na rynku Digital Out of Home
w Polsce, która do planowania kampanii wykorzystuje geoTGI –
narzędzie analityczne stworzone przez instytut badawczy Millward
Brown oraz firmę DataWise. GeoTGI umożliwia precyzyjny wybór
nośników znajdujących się w zasięgu poruszania się danej grupy
docelowej oraz w pobliżu określonych punktów sprzedaży
i użyteczności publicznej.
Business Consulting specjalizuje się w doradztwie
biznesowym i komunikacji marketingowej.
Zakres działania firmy obejmuje analizy rynkowe,
Media Miejskie to dział Business Consulting Sp. z o.o.
dedykowany szeroko rozumianej reklamie zewnętrznej
- zajmujemy się reklamą tranzytową, reklamą w
na billboardach, wykorzystujemy
Media Miejskie to dział Business panelach
Consulting Sp. citylight,
z o.o. dedykowany
szeroko rozumianej reklamie zewnętrznej - zajmujemy się reklamą
„ambientowo”
środki komunikacji miejskiej i „PKS”,
tranzytową, reklamą w panelach
citylight, na billboardach,
wykorzystujemy „ambientowo” środki komunikacji miejskiej i „PKS”,
a także
organizujemy
a także organizujemy i przeprowadzamy
eventy
z wykorzystaniem i przeprowadzamy eventy z
tych nośników.
Business Consulting Sp. z o.o.
adres
ul. 1 Maja 88, 40-240 Katowice
tel.
+48 32 461 31 00
e-mail
[email protected]
Business
Consulting Sp. z
www
www.buscon.pl
wykorzystaniem tych nośników.
o.o.
Jesteśmy pionierem na rynku reklamy tranzytowej - od ponad
28 lat wdrażamy nowe rozwiązania, wyspecjalizowaliśmy się
w świadczeniu usług związanych z planowaniem, projektowaniem,
produkcją i ekspozycją tej formy reklamy.
Jesteśmy pionierem na
rynku reklamy tranzytowej
- od ponad 28 lat wdrażamy nowe rozwiązania,
ul. 1 Maja 88
wyspecjalizowaliśmy się w świadczeniu usług
40-240 Katowice
związanych z planowaniem, projektowaniem, produkcją
tel. :+48 32 461 31 00
i ekspozycją tej formy reklamy.
fax: +48 32 461 31 01
[email protected]
www.buscon.pl
38 | Reklama OOH w Polsce | www.igrz.com.pl
strategie komunikacji marketingowej, organizację
kampanii dla produktów i marek komercyjnych,
promocję miast i regionów, reklamę na nośnikach
komunikacji miejskiej, PR oraz druk cyfrowy
(mały i wielki format). W segmencie tzw.
reklamy tranzytowej jest liderem na polskim
rynku. Business Consulting jest spółką o zasięgu
ogólnopolskim z siedzibą w Katowicach, posiada
oddział w Warszawie. Istnieje na rynku od 28 lat.
Na rynku drukarni wielkoformatowych jest jak w prawdziwej dżungli.
Dlatego też masz pełne prawo czuć się zagubionym. Jeśli tak właśnie jest
to mamy
dla Ciebie
dobrą
wiadomość – otóżjest
znalazłeś
partnera, który
Na rynku
drukarni
wielkoformatowych
jak w prawdziwej
sprawi
odnajdziesz
się w tym
dżungli.żeDlatego
też masz
pełneinteresie.
prawo czuć się zagubionym. Jeśli
tak właśnie jest to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – otóż
Jesteśmy drukarnią wielkoformatową, która od lat cieszy się zaufaniem
znalazłeś partnera, który sprawi że odnajdziesz się w tym interesie.
klientów w Polsce i reszcie Europy. Dzieje się tak dlatego, że drukujemy
wielkiJesteśmy
format i drukarnią
wycinamywielkoformatową,
nawet najbardziejktóra
niestandardowe
od lat cieszykształty.
się
Korzystając
przy tym
z wysoce
zaawansowanych
zaufaniem klientów
w Polsce
i reszcie
Europy. Dzieje siętechnologicznie
tak dlatego,
że drukujemy
maszyn
światowejwielki
klasy. format i wycinamy nawet najbardziej
niestandardowe kształty. Korzystając przy tym z wysoce
Od samego początku
naszej działalności
staramy klasy.
się aby nasz park
zaawansowanych
technologicznie
maszyn światowej
GLOBART PRINT
adres
tel.
e-mail
www
Ciołkowskiego 88F, Białystok
+48 85 65 30 700
Ciołkowskiego 88F, Białystok
[email protected]
+48 85 65 30 700
www.globartprint.pl
[email protected]
www.globartprint.pl
maszynowy nieustannie się powiększał. Dlatego też w tej chwili
Od samego
początku
naszej
działalności
staramy
się aby
dysponujemy
sprzętem
takich
uznanych
marek
jak Durst,
HP,nasz
Vutek,
nieustannie
Dlatego
też w tej chwili
park maszynowy
Mtex,
Zund, Summa,
EPSON,się
HPpowiększał.
SCITEX, a do
tego zgrzewarkę
Miller
, Vutek,
dysponujemyoraz
sprzętem
takich
uznanych
marek
jak Durst,
Weldmaster
automat
szyjący
Cronos
Ultimate.
W HP
wyniku
tego
Mtex, Zund, Summa, EPSON, HP SCITEX, a do tego zgrzewarkę
możemy zaoferować swoim klientom najlepszą jakość wydruków
Miller Weldmaster, oraz automat szyjący Cronos Ultimate. W wyniku
w możliwie
najkrótszym
czasie.
Technologia
na bazie
wody
jakość
tego
możemy
zaoferować
swoim
klientom tuszu
najlepszą
sprawia,
że jest
on bezpieczny
dla wszystkich
ludzi
i środowiska.tuszu
wydruków
w możliwie
najkrótszym
czasie.
Technologia
na bazie wody sprawia, że jest on bezpieczny dla wszystkich ludzi
Oprócz standardowych wydruków plakatów, billboardów
i środowiska.
wykonywanych na papierze, oferujemy Tobie szeroki wachlarz innych
materiałów
banery, backlighty,
blockouty,billboardów
rollupy itp.).
Oprócz (siatki,
standardowych
wydruków plakatów,
Innym
z proponowanych
przez
nas druków
jestszeroki
druk sublimacyjny
wachlarz
wykonywanych
na papierze,
oferujemy
Tobie
(siatki,
banery, backlighty,
blockouty,
itp.).oraz
innych materiałów
(materiały
tekstylne).
Doskonałą,
fotograficzną
jakośćrollupy
obrazu
przez
nas druków
jest drukdruku
sublimacyjny
Innym z proponowanych
wieloletnią
trwałość wydruku
zapewnia
zastosowanie
metodą UV
tekstylne).
fotograczną
(materiały
oraz
utrwalanie
grafikiDoskonałą,
zimnym światłem
LED. jakość obrazu oraz
wieloletnią trwałość wydruku zapewnia zastosowanie druku metodą
światłem
LED.
UVTo
oraz
utrwalanie
wszystko
nie graki
miało zimnym
by jednak
żadnego
znaczenia gdyby nie nasi
ludzie. Wiele lat temu założyliśmy sobie cel aby każdy nasz klient był
To wszystko
nie miało by
jednak
żadnego
znaczenia
gdybyobsługi.
nie
traktowany
w profesjonalny
sposób
dzięki
wysokim
standardom
nasi ludzie. Wiele lat temu założyliśmy sobie cel aby każdy nasz klient
Dzięki zdobytemu doświadczeniu wiemy, że był to dobrze wybrany
był traktowany w profesjonalny sposób dzięki wysokim standardom
kierunek.
Potwierdzają
to kolejni
zadowoleni klienci.
nich!
obsługi. Dzięki
zdobytemu
doświadczenia
wiemy, Dołącz
że był do
to dobrze
wybrany kierunek. Potwierdzają to kolejni zadowoleni klienci. Dołącz
do nich!
40 | Reklama OOH w Polsce | www.igrz.com.pl
REKLAMA 1 STRONA
szer. 205 x wys. 265 mm
+ po 3 mm na spad z każdej strony
Pliki: TIFF, PDF, 300DPI CMYK
Realizujemy kampanie outdoorowe, które przynoszą markom zysk.
Rekomendujemy nośniki, projektujemy i produkujemy narzędzia skutecznej komunikacji w przestrzeni. Zajmujemy się komunikacją w przestrzeni wówczas, gdy budujemy nośniki outdoorowe i realizujemy na
nich kampanie outdoorowe oraz wtedy, gdy edukujemy, rekomendujemy, doradzamy, czasem odradzamy. Zawsze staramy się tworzyć dobrą
przestrzeń do komunikacji.
Sieć tablic Motorway 12x4 m jest jedyną w Polsce spójnie zorganizowaną siecią i narzędziem komunikacji w przestrzeni. Motorway to 402
powierzchnie (01/2016 r.), największy format klasycznego outdooru,
lokalizacje o największym natężeniu ruchu samochodowego, jedyne
systemowe nośniki przy autostradach i trasach szybkiego ruchu.
MobiJety to samochody z reklamą w formie klasycznego billboardu formatu 18 m.kw. To billboard w ruchu, czyli skuteczny sposób na
powiększenie miejskiego zasięgu komunikacji 6x3m.
JET LINE SP. Z O.O. SP. K.
adres
tel.
e-mail
www
ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa
+48 22 839 78 74
[email protected]
www.jetline.pl
Jet Bike to designerskie czterokołowe rowery reklamowe. Zwracają
na siebie uwagę, intrygują przechodniów nietypową formą. Lubiane
przez designerów i projektantów: zachęcają do tworzenia bardziej
uśmiechniętych komunikatów niż na tradycyjne formaty.
CubeBoard to modułowy nośnik reklamy OOH. Jest następcą pneumatycznego AirBoarda i opiera się o tę samą zasadę: jeśli jest potrzeba
zakomunikować markę tam, gdzie brakuje innych nośników (np. na plaży czy stoku), jeśli jest potrzeba, aby komunikacja trwała krótko, wówczas lepiej sprawdzi się nośnik, który po spełnieniu zadania zniknie wraz
z eventem.
Znamy się na outdoorze, znamy się na żaglach. W 2012 r. powołaliśmy
Fundację Rejs Odkrywców. Pomagamy dzieciom i młodzieży iść dobrym
kursem, organizując rejsy pod żaglami. Żagle to też OOH.
42 | Reklama OOH w Polsce | www.igrz.com.pl
Prowadzimy działalność w branży reklamy zewnętrznej oraz gabinet
pomocy psychologicznej, zgodnie z wykształceniem wspólników oraz
wieloletnim doświadczeniem w obu branżach.
PROMIKE S.C.
EDYTA OLCZAK-KACZOŃ I LECH KACZOŃ
adres
Al. Niepodległości 227/233 lokal 105,
02-087 Warszawa
e-mail
www
Lech Kaczoń – [email protected]
Lech Kaczoń – www.igrz.com.pl
Edyta Olczak-Kaczoń - psycholog-pomoc.pl
44 | Reklama OOH w Polsce | www.igrz.com.pl
Lech Kaczoń – [email protected]
Zajmuje się przygotowaniem i planowaniem akcji promocyjnych na
nośnikach reklamy Out of Home (OOH) przy założeniu optymalizacji
kosztów, głównie dla klientów niskobudżetowych. Posiada też duże
doświadczenie przy planowaniu lokalnych i ogólnopolskich kampanii
politycznych. Współpracuje przy tworzeniu projektów plakatów i grafik
reklamowych oraz ich druku w dwóch nowoczesnych drukarniach, tak
w zakresie wysoko-, jak i niskonakładowym. Opracowuje opinie i analizy
dotyczące rynku Out of Home w Polsce i poza jej granicami. Konsultuje
formalno-prawne zagadnienia związane z reklamą Out of Home
w przestrzeni publicznej i publikuje informacje związane z tą problematyką.
Zarządza danymi, informacjami i archiwum Izby Gospodarczej Reklamy
Zewnętrznej, której jest prezesem od 2003 roku.
Edyta Olczak-Kaczoń - psycholog-pomoc.pl
Gabinet Pomocy Psychologicznej w Warszawie. W gabinecie działają
wysokiej klasy specjaliści z dziedziny psychoterapii indywidualnej, par,
psychoterapii grupowej oraz rodzinnej. Specjalizujemy się w pomocy
osobom dorosłym oraz starszym dzieciom i młodzieży w problemach
związanych z codziennym funkcjonowaniem społecznym, ze stresem
dnia codziennego, ze zmaganiem się z lękami, depresją, zaburzeniami
osobowości. Nasi dyplomowani psychoterapeuci pomagają osobom
dotkniętym m.in. samotnością, lękiem, kryzysami życiowymi, problemami
osobowościowymi, nałogami, problemami z partnerem.
Nasi psychoterapeuci cyklicznie biorą udział w dodatkowych
szkoleniach z dziedziny psychoterapii oraz uczestniczą w superwizji pod
okiem doświadczonych psychoterapeutów-superwizorów.
Firma Screen Network powstała w 2005 r., jest jednym z twórców
rynku Digital OOH w Polsce. Od ponad 10 lat przyczynia się do
efektywnego rozwoju tego runku w tym sektorze. Obecnie jest
największym operatorem ekranów Dooh i Indoor w całej Polsce
– skupia w jednym systemie zarządzania prawie 19 tys. ekranów.
Sieć ekranów LED umiejscowiona jest w centrach miast przy
najbardziej uczęszczanych arteriach drogowych. Ekrany cechuje
najwyższy poziom jakości – każdy z ekranów posiada powierzchnię
obrazu cyfrowego 46 m2.
SCREEN NETWORK S.A.
adres
tel.
e-mail
www
ul. Bobrowiecka 1a, 00-728, Warszawa
+48 22 488 41 62
[email protected]
www.screennetwork.pl
46 | Reklama OOH w Polsce | www.igrz.com.pl
Sieć ekranów Indoor umiejscowiona jest w różnorodnych
miejscach sprzedaży – w największych galeriach handlowych,
dworcach kolejowych, lotniskach, stacjach benzynowych czy
sklepach wielkopowierzchniowych. Największa liczba ekranów
cyfrowych znajduje się m.in. w Media Markt i Saturn, kasach PKP
Intercity, salonach prasowych Empik, Inmedio, Hubiz, lotniskach
Relay, Discover i Virgin. W 2015 roku Screen Network stworzył
możliwość sprzedaży pakietowej z dotarciem do różnych grup
docelowych typu: matki z dziećmi, biznesmani, studenci czy
millenialsi oraz przygotowuje kampanie pod kątem dostępnej
grupy produktowej tj. AGD, Motoryzacja jak też Żywność.
W ofercie są dostępne pakiety m.in. SALES, TRAVEL, SOCIAL.
Kampanie przeprowadzane przez Screen Network na ekranach
z obrazem dynamicznym są bardziej widoczne i zauważalne –
tak wykazały badania przeprowadzone wspólnie z GfK Polonia
w październiku 2015. Reklamy na ekranach cyfrowych są 8 razy
lepiej zapamiętywane we wskazaniu spontanicznym respondentów niż reklama na nośnikach z obrazem statycznym.
WSZYSTKO
O SKUTECZNEJ
REKLAMIE
www.oohmagazine.pl
48 | Reklama OOH w Polsce | www.igrz.com.pl
Ströer Media SE jest jednym z wiodących operatorów Out-ofHome oraz Digital w Europie. W Polsce działa od 1999 roku.
STRÖER
adres
tel.
e-mail
www
ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa
+ 48 22 444 26 00
[email protected]
www.stroer.pl
50 | Reklama OOH w Polsce | www.igrz.com.pl
Operator dysponuje ponad 12 tysiącami powierzchni
reklamowych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Oferuje
szeroki wachlarz nośników reklamowych - począwszy od
klasycznych aż do mediów cyfrowych i interaktywnych. Ströer
Polska jest liderem najpopularniejszego formatu w Polsce:
Frontlight 18 mkw. jak również Frontlight 36 mkw. Grupa jest
wyłącznym dysponentem nośników reklamowych na stacjach
warszawskiego metra.
Firma inwestuje w zintegrowane rozwiązania reklamowe
wykraczając poza sektor reklamy zewnętrznej. Do Ströer Polska
należą domy sprzedaży Digital: Ad!Vice oraz Ströer Digital Media
(dawniej Goldbach Audience).
W kraju Grupa Ströer zatrudnia blisko 200 osób. Centrala firmy
znajduje się w Warszawie. Ponadto w strukturze zarządzania
funkcjonują Biura Regionalne: w Bytomiu, Krakowie, Poznaniu,
Szczecinie, Trójmieście oraz we Wrocławiu.
Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
Al. Niepodległości 227/233 lokal 105, 02-087 Warszawa
tel. 22 49 96 104 | [email protected]
www.igrz.com.pl

Podobne dokumenty