Sprawozdanie z II spotkania

Transkrypt

Sprawozdanie z II spotkania
Szanowni Państwo
Uprzejmie informuję, że w ramach prowadzonych prac nad tworzeniem Strategii
Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014-2020, w dniu 1 lipca 2014 r. (wtorek) o godz. 14:00 w
siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej przy ul. Żagańskiej nr 15, odbyło się
drugie spotkanie.
Na spotkaniu tym zaktualizowano wybrany w dniu 12 czerwca 2014 r. skład do prac nad
strategią i podzielono go na zespoły. Powstał zespół do spraw gospodarki liczący 7 osób,
zespół do spraw społeczeństwa liczący 5 osób i zespół do spraw środowiska liczący 4 osoby.
Na spotkaniu zdefiniowano i rozwinięto istotę słabych i mocnych stron gminy oraz
przeanalizowano zrealizowane na przełomie lat 2008 – 2013 zadania inwestycyjne w Gminie
Iłowa.
Poszczególne zespoły przystąpiły do pracy. W pierwszej kolejności wskazały specjalne
walory i zasoby Gminy Iłowa odróżniające ją od innych będące np. wynikiem położenia
geograficznego,
wielkości
gminy,
potencjału
społecznego,
gospodarczego,
infrastrukturalnego, stanu środowiska przyrodniczego, zasobów dziedzictwa kulturowego,
kondycji finansowej gminy (czyli tzw. silne strony). Dalej wskazały słabe strony gminy które
są konsekwencją ograniczeń szeroko rozumianych walorów i zasobów oraz niedostatecznych
umiejętności w stosowaniu aktywnych i kreatywnych metod zarządzania gminą i zmniejszą
jej zdolność do konkurowania z innymi oraz ograniczają możliwości i tempo jej dalszego
rozwoju.
Wskazanie mocnych i słabych stron będzie pomocne w opracowaniu analizy SWOT, która
określi pozycję strategiczną gminy, zależącą głównie od jej cech wewnętrznych (zasobów)
oraz czynników zewnętrznych i wytworzonych relacji z podmiotami otoczenia.
Dalej, w oparciu o zaobserwowane słabe i mocne strony osoby pracujące w zespołach
wskazywały potrzeby w zakresie wyodrębnionych wcześniej obszarów.
Zespół ds. społeczeństwa zbadał sferę ludności (demografia i migracje), miejsc pracy,
edukacji, promocji i ochrony zdrowia, mieszkalnictwa, budżetu (jego wielkością i zdolnością
kredytową), współpracy z otoczeniem, kultury, sportu i rekreacji, opieki społecznej i
bezpieczeństwa mieszkańców. Przedstawił następujące walory i bariery w Gminie Iłowa oraz
przedsięwzięcia z nimi związane.
Słaba lub mocna strona Gminy
Zadanie ważne
LP.
Nazwa zadania
jest ze względu
Słaba strona
Mocna strona
na:
1
Niewystarczająca
Budowa małej
Zwiększenie
infrastruktura
infrastruktury
atrakcyjności
sportowo –
turystycznej na wsiach wsi
rekreacyjna na
(np. siłownie
terenach wiejskich
zewnętrzne)
2
Brak
Tworzenie ośrodków
/niewystarczająca
wsparcia dziennego
infrastruktura
(DDPS, WTZ, DDS)
lokalowo – zajęciowa
dla osób
niepełnosprawnych i
starszych w gminie
3
Brak ośrodków
Tworzenie ośrodków
wsparcia dziennego
wsparcia dziennego
(DDPS, WTZ,DDS)
4
5
6
7
8
Niedostateczna
współpraca
podmiotów
pozarządowych
Niedostateczna
współpraca
podmiotów ekonomii
społecznej
Niewystarczająca
promocja gminy
Poprawa współpracy
podmiotów
pozarządowych
Niedostateczna ilość
alternatywnych form
spędzania czasu
wolnego szczególnie
dla mieszkańców
obszarów wiejskich
Niedostateczne
wyposażenie świetlic
wiejskich
Poszerzenie form
spędzania wolnego
czasu szczególnie z
obszarów wiejskich
Poprawa współpracy
podmiotów
pozarządowych
Poprawa promocji
gminy
Doposażenie świetlic
wiejskich, remont
świetlicy w Jankowej
Żagańskiej
Niedostateczna ilość
animatorów lokalnych
szczególnie na
obszarach wiejskich
Niedostateczna oferta
spędzania czasu
wolnego dla osób
starszych szczególnie
na obszarach
wiejskich
Niewystarczająca ilość
partoli policji w
gminie
Niedostateczne
wsparcie /aktywizacja
osób bezrobotnych/
brak punktów
konsultacyjnych
Zatrudnianie
animatorów lokalnych
13
Brak ofert pracy
Zwiększenie poprawy
aktywności osób
bezrobotnych,
zwiększenie ofert
pracy
14
Niska świadomość
Poprawa –
9
10
11
12
Poszerzenie form
spędzania wolnego
czasu szczególnie z
obszarów wiejskich
Zwiększenie ilości
patroli policji
Zwiększenie poprawy
aktywności osób
bezrobotnych,
tworzenie punktów
konsultacyjnych
społeczna w zakresie
przemocy w rodzinie,
alkoholizmu i
narkomanii
15
16
17
18
19
20
21
Pogarszające się
warunki techniczne
budynku przedszkola
miejskiego w Iłowej
(budowa drewniana)
Niedostosowanie
warunków lokalowych
w budynku szkolnym
przy ul. Kolejowej
(klasy I – III)
Niedostosowanie
warunków lokalowych
OSP dla osób
starszych,
niepełnosprawnych,
matek z dziećmi –
bariery
architektoniczne
Niedostateczne
warunki lokalowe
urzędu miasta,
zły stan techniczny,
bariery
architektoniczne
Zła estetyka
zewnętrzna i
wewnętrzna
budynków
użyteczności
publicznej
Ograniczony dostęp
do istniejących
/działających
podmiotów pożytku
publicznego,
wolontariatu
Niewykorzystanie
walorów rekreacjo –
podniesienie
świadomości
społecznej w zakresie
przemocy w rodzinie,
alkoholizmu i
narkomanii/projekty
itp./
Budowa nowego
przedszkola
miejskiego
Rozbudowa szkoły
podstawowej przy ul.
Piaskowej, w celu
przeniesienia klas I –
III z budynku przy ul.
Kolejowej
Poprawa warunków
lokalowych OPS i
UM, budowa nowego
obiektu administracji
publicznej
Poprawa warunków
lokalowych OPS i
UM, budowa nowego
obiektu administracji
publicznej
Poprawa warunków
lokalowych OPS i
UM, budowa nowego
obiektu administracji
publicznej
Poprawa współpracy
podmiotów
pozarządowych,
poprawa dostępu
/informacji o
podmiotach z zakresu
ekonomii społecznej,
użyteczności
publicznej
Budowa ośrodka
sportowo –
22
sportowych zbiornika
retencyjnego w
Klikowie
Brak miejsc
zbiorowego żywienia
dla osób dorosłych
Budowa stołówek
zbiorowego żywienia
dla osób dorosłych
25
Niedostateczna ilość
mieszkań socjalnych
Tworzenie żłobka na
terenie gminy
Adaptacja – budowa
noclegowni dla osób
bezrobotnych
Budowa mieszkań
socjalnych
26
Brak mieszkań
chronionych
Tworzenie mieszkań
chronionych
23
24
Brak żłobków na
terenie gminy
Brak noclegowni dla
osób bezdomnych
rekreacyjnego nad
zalewem w Klikowie
Zbyt mały dostęp do
Poprawa dostępu do
specjalistów z zakresu
specjalistów ,
psychologii w tym
psychologów,
dziecięcej, prawnika,
terapeutów, prawnika
terapeutów
Ponadto zespół ds. społeczeństwa wskazał trzy zadania do zrealizowania wynikające ze
słabych stron Gminy Iłowa dotyczące obszaru gospodarczego, a mianowicie:
Słaba lub mocna strona Gminy
Zadanie ważne
LP.
Nazwa zadania
jest ze względu
Słaba strona
Mocna strona
na:
1
----Budowa kanalizacji na Zwiększenie
obszarach wiejskich
atrakcyjności
wsi
2
----Budowa progów
Zwiększenie
zwalniających na
atrakcyjności
drogach wiejskich
wsi
3
----Budowa chodników na Zwiększenie
terenie gminy
atrakcyjności
wsi
27
Zespół do spraw gospodarki zajął się zagadnieniami dotyczącymi głównie infrastruktury
technicznej tj. wodociągami, kanalizacją, drogami, komunikacją lokalną (w tym pieszo –
rowerową) komunikacją publiczną, telekomunikacją, mediami energetycznymi, usługami
i przetwórstwem, budownictwem, handlem, transportem i magazynowaniem, rolnictwem
i leśnictwem z przetwórstwem. Wskazał następujące słabe i mocne strony Gminy Iłowa
i związane z nimi zadania do realizacji.
LP
1
2
3
4
5
6
7
8
Słaba lub mocna strona Gminy
Słaba strona
Mocna strona
Przedsiębiorczość
mieszkańców i
firm
Walory
rekreacyjne
Brak
infrastruktury
kanalizacyjnej na
wsi
Wieloletnie
zaniedbywanie i
zły stan urządzeń
melioracyjnych
Zły stan urządzeń
kanalizacji
deszczowej
Brak ścieżek
rowerowych
Zły stan
nawierzchni dróg
istniejących,
brak nawierzchni
na drogach
gminnych
Słaba jakość
oświetlenia
9
Intensywność
ruchu drogowego
10
Brak dojazdu do
strefy
przemysłowej
11
12
Bardzo zła
komunikacja
publiczna
Niskie
bezpieczeństwo
pieszych,
Nazwa zadania
Zadanie ważne jest ze
względu na:
Inkubator
przedsiębiorczości
Redukcję bezrobocia,
eliminację szarej strefy
Punkt informacji
turystycznej
Budowa systemu
kanalizacji
sanitarnej w
gminie
Promocję gminy, nowi
inwestorzy
Ochronę środowiska,
poprawę jakości życia
mieszkańców
„Uporządkowanie”
gospodarki
melioracyjnej
Likwidację zagrożenia
przeciwpowodziowego,
zapobieganie degradacji
gruntów rolnych
„Uporządkowanie”
kanalizacji
deszczowej na
terenie Iłowej
Poprawę
bezpieczeństwa ruchu
drogowego
Stworzenie sieci
ścieżek
rowerowych
Poprawę
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym ,
zwiększenie
atrakcyjności pod
względem turystycznym
gminy
Remont i budowa
dróg gminnych
Poprawę
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym
Rozbudowa sieci
oświetleniowej
Budowa
obwodnicy Iłowej
i drogi A – 18 i
296
Budowa drogi
alternatywnej do A
– 18 wraz z
dojazdem do strefy
inwestycyjnej
Poprawa jakości
komunikacji
publicznej
Poprawa
bezpieczeństwa w
ruchu pieszym w
Poprawę
bezpieczeństwa
Poprawę
bezpieczeństwa,
atrakcyjność terenów
inwestycyjnych
Atrakcyjność terenów
inwestycyjnych
Poprawę komunikacji w
kierunku Zielona Góra i
Zgorzelec
Poprawa
bezpieczeństwa
pieszych
przejścia dla
pieszych i
oświetlenie
13
Brak terenów pod
budownictwo
mieszkaniowe
14
Zły stan
substancji
mieszkaniowej,
brak mieszkań
komunalnych
15
Brak kąpielisk
16
Brak inwestorów
w strefie
ciągu DW – 296
Rozbudowa
uzbrojonych
terenów pod
budownictwo
mieszkaniowe
Utworzenie
funduszu
wspierającego
istnienie zasoby
mieszkaniowe
Budowa basenu
otwartego,
zagospodarowanie
zalewu w
Klikowie i stawu
przy ul. Młyńskiej
Szybkie
uruchomienie
strefy
inwestycyjnej
gminy
Zatrzymanie emigracji
ludzi młodych
Poprawę estetyki miasta
Poprawę atrakcyjności
turystycznej,
poprawę
bezpieczeństwa
mieszkańców
Powstanie nowych
miejsc pracy
Zespół zajmujący się obszarem stanu środowiska przeanalizował kwestię położenia gminy /w
tym jej walory przyrodnicze/, turystyki, rekreacji, zaangażowania przestrzennego, gleb,
atmosfery, obszarów zagrożonych i wskazał następujące zadania do realizacji.
LP
1
Słaba lub mocna strona Gminy
Słaba strona
Mocna strona
---
Nazwa zadania
Zadanie ważne jest ze
względu na:
---
Remont świetlic
wiejskich
Potrzebę integracji wsi
Ścieżki rowerowe
łączące wsi z miastem
2
---
---
3
---
---
4
---
---
5
---
---
Remont stadionu z
basenem w Iłowej
Rozbudowa zaplecza
sportowego i
rekreacyjnego na
wsiach
Melioracja rowów i
rzek
Rozwój ruchu
turystycznego w
gminie
Zajęcie dla wszystkich
mieszkańców gminy
Miejsca mieszkań
mieszkańców
Bezpieczeństwo o
wizerunek gminy
Ze względu na wielość zadań wskazanych przez poszczególne zespoły oraz ograniczone
możliwości kadrowe, organizacyjne i finansowe gminy, występuje konieczność wyboru
priorytetów realizacyjnych. Podstawą wyboru winien być ich stopień ważności i pilności z
punktu widzenia np. wzrostu poziomu życia mieszkańców, stymulowania rozwoju
gospodarczego, ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego. Efektem tych
działań będzie powstanie listy zadań do realizacji w pierwszej kolejności, którą można
określić mianem listy „priorytetowych zadań realizacyjnych”.
W dniu 1 lipca 2014 r. zespoły zapoznały się jedynie z aktualną wersją programu
regionalnego RPO – Lubuskie 2020 która została przesłana do Komisji Europejskiej, w
szczególności zaprezentowano najważniejsze obszary wsparcia RPO.
RPO – Lubuskie 2020 jako jedno ze źródeł pozyskiwania środków na realizację inwestycji w
latach 2014 – 2020 może stanowić podstawę oceny inwestycji w kategoriach finansowych, w
zakresie możliwości finansowania inwestycji z niekomercyjnych środków bezzwrotnych.
Kryteria oceny zadań inwestycyjnych Gminy Iłowa, na lata 2014 – 2020 zostaną jednak
szczegółowo przeanalizowane i ustalone przez zespół na kolejnym spotkaniu dotyczącym
tworzenia strategii.
Trzecie spotkanie dotyczące tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na
lata 2014-2020 odbędzie się w dniu 17 lipca 2014 r. (czwartek) o godz. 14 00
w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej przy ul.
Żagańskiej 15.
Bardzo proszę o szczegółową analizę wyników prac przeprowadzonych na spotkaniu
w dniu 1 lipca oraz o zastanowienie się nad tym, co chcielibyśmy osiągnąć w przyszłości
w kwestii rozwoju Gminy Iłowa.
Dziękuję za dotychczasowe prace nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na
lata 2014-2020 i liczę na dalsze zaangażowanie.
Z poważaniem
Adam Gliniak
Burmistrz Iłowej

Podobne dokumenty