Informacje turystyczne

Transkrypt

Informacje turystyczne
gratis
Informacje turystyczne
www.chorwacja.hr
Witamy!
INFORMACJE OGÓLNE
Położenie geograficzne:
Serdecznie witamy i cieszymy się,
że zdecydowali się Państwo odwiedzić nasz kraj.
Każdy naród kocha swoją ojczyznę i uważa ją za najpiękniejszą. Chorwaci nazywają swoją
ojczyznę „Piękną Naszą” zgodnie z pierwszym wersem hymnu
narodowego,.
Republika Chorwacji jest państwem parlamentarnym, należącym do historii politycznej i kulturalnej Europy. Pod względem
powierzchni zaliczana jest do średniej wielkości krajów europejskich,
takich jak Dania, Irlandia, Słowacja
czy Szwajcaria.
Granice Chorwacji są otwarte, formalności celne proste, Chorwacja
jest krajem spokojnym i szanującym gości.
Staramy się, by „Piękna Nasza”
była tak samo piękna dla odwiedzających i by z niej wyjeżdżali z jak najpiękniejszymi
wspomnieniami.
Chorwacja zajmuje wschodnie wybrzeże Adriatyku, części basenu Morza
Śródziemnego, która najdalej wchodzi w
głąb lądu. Do Chorwacji należy największa część wybrzeża Adriatyku z prawie
wszystkimi wyspami. Góry Dynarskie oddzielają jej pas śródziemnomorski od środkowoeuropejskiej części kontynentalnej,
która rozciąga się od wschodnich zboczy
Alp na północnym zachodzie do Dunaju na
wschodzie, obejmując południową część
urodzajnej Niziny Panońskiej.
Powierzchnia:
Część lądowa zajmuje 56 594 km2, a powierzchnia wód terytorialnych 31 479 km2.
Ludność:
4 290 612 mieszkańców.
Struktura narodowościowa:
Większość mieszkańców to Chorwaci, a
najliczniejsze mniejszości narodowe to:
Serbowie, Bośniacy, Słoweńcy, Węgrzy,
Czesi, Włosi i Albańczycy.
System państwowy:
Chorwacja jest wielopartyjną republiką
parlamentarną.
Stolica:
Zagrzeb ( 792 875 mieszkańców) jest
głównym ośrodkiem gospodarczym, komunikacyjnym, kulturalnym i akademickim
Chorwacji.
Witamy w Chorwacji!
Długość wybrzeża:
6 278 km, z tego 4 398 km to wybrzeża
wysp i wysepek.
2
PRAKTYCZNE INFORMACJE
Liczba wysp i wysepek oraz grzbietów
morskich:
Dokumenty podróży:
1 244. Największe wyspy to Krk i Cres.
50 wysp jest zamieszkanych.
Ważny paszport lub inny dokument uznawany przez umowy międzynarodowe.
W prypadku niektórych państw również
dowód osobisty (dokument potwierdzający
tożsamość i obywatelstwo posiadacza).
Informacje: Placówki dyplomatyczne i
urzędy konsularne Republiki Chorwacji
za granicą lub Ministerstwo Spraw
Zagranicznych i Integracji Europejskiej
Republiki Chorwacji
(tel.: +385 1 4569 964;
e-mail: [email protected], [email protected];
strona internetowa: www.mvpei.hr).
Najwyższy szczyt:
Dinara 1 831 m n.p.m.
Klimat:
W Chorwacji są trzy strefy klimatyczne: na
nizinach w części kontynentalnej przeważa
łagodny klimat kontynentalny, na wysokościach ponad 1200 m panuje klimat górski,
wzdłuż wybrzeża Adriatyku łagodny klimat
śródziemnomorski z dużą ilością słonecznych dni; lata są suche i gorące, zimy
łagodne i wilgotne. Średnia temperatura
powietrza na nizinach w kontynentalnej
części kraju: styczeń - od -2 do 0˚C i nieco
niższa w górach, w lipcu średnie temperatury powietrza wynoszą od 20˚C do 22˚C
na nizinach części kontynentalnej około
13˚C w najwyższych partiach gór. Średnia
temperatura powietrza na wybrzeżu: styczeń - od 5 do 9˚C, lipiec - od 23 do 26˚C,
temperatura morza w zimie wynosi 12˚C, a
w lecie około 25˚C.
Przepisy celne:
Przepisy celne Republiki Chorwacji są prawie w całości zgodne z przepisami i standardami celnymi krajów Unii Europejskiej.
W przypadku wwozu przedmiotów o
charakterze niekomercyjnym i przedmiotów osobistego użytku zwolnione z opłat
celnych i podatku VAT są jedynie przedmioty o wartości do 1.000,00 kun.
Obcokrajowcy i obywatele chorwaccy
zameldowani za granicą mogą bez ograniczeń wwozić i wywozić walutę obcą i
krajową w gotówce i czekach, ale zobowiązani są do każdorazowego zgłoszenia
celnikowi kwoty przekraczającej 10.000,00
EUR. Wartościowy sprzęt profesjonalny i
techniczny należy również zgłosić celnikowi na przejściu granicznym.
Osoby fizyczne niemające na terenie
Chorwacji pobytu stałego lub czasowego
mogą uzyskać zwrot podatku od towarów
i usług VAT, jeżeli kupiły towar o wartości
minimum 740,00 kun, jednak wyłącznie na
podstawie poświadczonych przez urzędnika celnego formularzy PDV-P albo Tax
Waluta:
Oficjalna waluta Chorwacji to kuna
(1 kuna = 100 lip)
Waluty obce można wymieniać w bankach, kantorach, urzędach pocztowych i większości biur podróży, hoteli i
kempingów.
Karty kredytowe (Eurocard/Mastercard,
Visa, American Express i Diners) akceptowane są w prawie wszystkich hotelach, marinach, restauracjach, sklepach i
bankomatach.
3
Zwierzę domowe, zgodnie z Regulaminem
warunków weterynaryjnych niekomercyjnego przepływu zwierząt domowych, to
następujące gatunki zwierząt: psy, koty,
tchórz zwyczajny (Mustela putorius) z
rodziny kun (Mustelidae), bezkręgowce (z
wyjątkiem pszczół i raków), ozdobne ryby
tropikalne, płazy, gady, wszystkie rodzaje
ptaków (z wyjątkiem drobiu) i gryzonie
oraz króliki domowe.
cheque, przy wywozie zakupionych towarów z Chorwacji, najpóźniej do 3 miesięcy
od dnia zakupu, czyli od dnia podanego na
rachunku zakupu towaru. Wniosek o zwrot
podatku można złożyć w terminie do 6
miesięcy od dnia wystawienia faktury.
W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Głównym Urzędem Ceł
(www.carina.hr)
Przewóz zwierząt domowych przez granicę jest możliwy przy posiadaniu wymaganej dokumentacji weterynaryjnej o stanie
zdrowia zwierząt, przy czym psy i koty
muszą posiadać mikrochip. Wwóz pięciu
zwierząt domowych dozwolony jest przez
przejścia graniczne zatwierdzone dla
ruchu określonych zwierząt domowych,
a wwozu większej liczby zwierząt domowych należy dokonać przez przejścia, na
których znajduje się graniczna inspekcja
weterynaryjna.
Maksymalna ilość zwierząt
Pod pojęciem niekomercyjnego wwozu
zwierząt domowych rozumie się wwóz
pięciu lub mniej zwierząt domowych na
terytorium Republiki Chorwacji. Muszą one
zostać poddane oględzinom dokumentacyjnym i identyfikacyjnym przez urzędników celnych na przejściu granicznym z
Republiką Chorwacji. Takie zwierzęta domowe nie są uważane za towar i obowiązkowo muszą być w towarzystwie właściciela albo osoby upoważnionej przez
właściciela, która odpowiada za zwierzę
podczas całej podróży.
Jeżeli podróżujesz ze swoim zwierzakiem, odpowiadasz za niego
Przywożąc do Republiki Chorwacji swojego zwierzaka, ponosisz pełną odpowiedzialność za spełnienie warunków wwozu
zwierzęcia. Sprawdź, czy Twój zwierzak
był szczepiony w odpowiednim terminie,
względnie zaszczepiony ponownie, czy
zrobiono test na przeciwciała i czy posiada
ważny paszport lub świadectwo weterynaryjne. Jeżeli Twoje zwierzę po przyjeździe na przejście graniczne, przez które
dozwolony jest jego wwóz, nie spełnia
wymienionych wymogów, istnieje możliwość odmówienia Ci wjazdu do Republiki
Chorwacji, zwierzę może zostać odesłane do kraju pochodzenia albo poddane
kwarantannie. Jako właściciel pokrywasz
wszystkie koszty przeprowadzenia powyższych czynności.
Warunki:
Ogólne wymogi dotyczące wwozu psów,
kotów i tchórza zwyczajnego (nazywany
też tchórz domowy, biały tchórz, tchórz
afrykański, tchórzofretka, tchórz amerykański – Mustela putorius) pochodzących
z krajów Unii Europejskiej oraz krajów o
niskim ryzyku spoza Unii Europejskiej:
Psy i koty oraz tchórz zwyczajny
––muszą być oznaczone przy pomocy
mikrochipu. Jeżeli zwierzę jest oznaczone przy pomocy mikrochipu, który nie
odpowiada standardowi ISO 11784 lub
11785, właściciel lub posiadacz zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego czytnika, który jest potrzebny
do odczytania mikrochipu. W każdym
4
na liście opublikowanej na następujących stronach internetowych: http://
ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/
pets/approval_en.htm.
Okres trzech miesięcy nie jest wymagany przy ponownym wjeździe zwierząt na
terytorium Republiki Chorwacji, których
paszport potwierdza, że miareczkowanie
przeciwciał zostało wykonane z wynikiem
pozytywnym zanim zwierzę opuściło
Republikę Chorwacji.
Zwierzęta, które wwożone są w celach
komercyjnych i te, które przewożone są w
postaci przesyłki, muszą zostać przebadane przez weterynarza.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Ministerstwem
Rolnictwa, Rybołówstwa i Rozwoju Wsi –
Departament Weterynarii
(tel.: +385 1 610 9499, +385 1 610 6703
i +385 1 610 6455;
strona internetowa: www.mps.hr)
momencie musi być możliwe ustalenie
nazwiska i adresu właściciela zwierzęcia. Weterynarz zobowiązany jest do
wpisania mikrochipu do paszportu lub
świadectwa, które właściciel albo posiadacz nosi wraz ze zwierzęciem.
––muszą posiadać paszport albo świadectwo wydane przez weterynarza upoważnionego przez odpowiedni organ.
––muszą być szczepione przeciwko
wściekliźnie.
Dopuszczone jest poruszanie się zwierząt,
które wjeżdżają z krajów Unii Europejskiej
oraz krajów o niskim ryzyku spoza Unii
Europejskiej, które mają poniżej trzech
miesięcy i nie są szczepione, jeżeli
właściciel lub posiadacz posiada wraz ze
zwierzęciem paszport lub certyfikat i jeżeli
od urodzenia przebywało ono w tym samym miejscu, nie miało kontaktu z dzikimi
zwierzętami, które mogły być narażone na
infekcję albo poruszają się w towarzystwie
matki, od której są jeszcze zależne.
Psy, koty i tchórze zwyczajne przywożone
z krajów wysokiego ryzyka muszą spełniać
następujące warunki:
––muszą być oznaczone mikrochipem
––muszą mieć świadectwo wydane przez
weterynarza upoważnionego przez
odpowiedni organ lub przy ponownym
wjeździe do Republiki Chorwacji paszport (psy z Chorwacji)
––muszą być szczepione przeciwko
wściekliźnie
––muszą zostać poddane badaniu na neutralizację przeciwciał poprzez miareczkowanie przynajmniej 0,5 IJ/ml na próbce
pobranej przez uprawnionego weterynarza, najwcześniej 30 dni po szczepieniu
i trzy miesiące przed przemieszczaniem,
przeprowadzonym w uprawnionym do
tego laboratorium, które można znaleźć
Służba zdrowia:
Szpitale i kliniki znajdują się we wszystkich
większych miastach, w mniejszych działają przychodnie i apteki.
Turyści zagraniczni posiadający obowiązkowe ubezpieczenie w krajach, z którymi
Chorwacja zawarła umowę o ubezpieczeniu społecznym, nie ponoszą kosztów
opieki medycznej udzielanej w nagłych
wypadkach podczas prywatnego pobytu na
terenie Republiki Chorwacji pod warunkiem, że posiadają wymagane w umowie
zaświadczenie o prawie do korzystania z
opieki zdrowotnej. Opieka zdrowotna (łącznie z transportem) udzielana jest w nagłych
wypadkach, zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującymi ubezpieczonych
obywateli Republiki Chorwacji, przy czym
turyści w ten sam sposób uczestniczą w
kosztach opieki medycznej (partycypacja).
5
Poczta i telekomunikacja:
Osoby przyjeżdżające z krajów, z którymi umowa nie została podpisana lub
korzystanie z opieki zdrowotnej nie jest
przewidziane w umowie, ponoszą jej pełne
koszty samodzielnie.
W celu uzyskania dodatkowych informacji
prosimy o kontakt z Chorwackim zakładem
ubezpieczeń zdrowotnych
(tel.: +385 1 4806 333, www.hzzo-net.hr)
Urzędy pocztowe czynne są w dni powszednie w godz. 8-20; Niektóre urzędy
pocztowe w większych miastach czynne
sią w dni robocze w godzinach od 7 do
20 i w soboty w godzinach od 7 do 13, a
dyżurny urząd pocztowy 10 000 Zagrzeb,
Branimirova 4, czynny jest przez całą dobę
Wszystkie automaty telefoniczne działają
na karty telefoniczne, które można kupić w
urzędach pocztowych i kioskach z prasą.
Za granicę można dzwonić z każdego
aparatu telefonicznego.
Telefon: 0800 303 304
Adres internetowy chorwackiej poczty:
www.posta.hr
E-mail: [email protected]
Służba weterynaryjna:
W całej Chorwacji jest sieć klinik i przychodni weterynaryjnych.
Informacje: Ministerstwo Rolnictwa,
Rybołówstwa i Rozwoju Wsi Departament Weterynarii
Web: www.mps.hr
E-mail: [email protected]
Święta i dni wolne od pracy:
Energia elektryczna:
220 V, częstotliwość: 50 Hz.
1 stycznia - Nowy Rok
6 stycznia - Święto Trzech Króli
Wielkanoc
1 maja - Święto Pracy
Boże Ciało
22 czerwca - Dzień Walki z Faszyzmem
25 czerwca - Święto Narodowe Chorwacji
5 sierpnia - Dzień Zwycięstwa i
Dziękczynienia
15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP
8 października - Dzień Niepodległości
1 listopada - Wszystkich Świętych
25 i 26 grudnia - Boże Narodzenie
Woda z kranu jest zdatna do picia na
terenie całej Chorwacji.
NUMER 112
Jeżeli zauważysz naturalne lub techniczno-technologiczne zagrożenie albo wypadek, które zagraża życiu i zdrowiu ludzi,
mieniu lub środowisku naturalnemu.
Zadzwoń pod 112, numer, pod który można zadzwonić darmowo przez całą dobę
z jakiegokolwiek telefonu w Republice
Chorwacji. Podczas dzwonienia nie trzeba
znać terytorialnych i fachowych kompetencji służb ratowniczych tylko zgłosić:
––co się stało
––gdzie się stało
––kiedy się stało
––czy są ranni
––jakie odnieśli rany
––jaka pomoc jest potrzebna
––kto dzwoni.
Godziny otwarcia sklepów i instytucji
publicznych:
W sezonie turystycznym większość
sklepów czynna jest w dni powszednie od
godz. 8.00 do 20.00, wiele z nich również
w weekendy. Instytucje publiczne i urzędy
czynne są od poniedziałku do piątku od
godz. 8.00 do 16.00.
6
Dzwoniąc pod numer 112 można się
połączyć z
Przestrzegaj znaków zakazu rozpalania
ognia!
Zwróć uwagę, czy Twój samochód nie
zastawia drogi pożarowej!
––pogotowiem ratunkowym
––strażą pożarną
––policją
––górskim pogotowiem ratunkowym
––służbami poszukiwawczymi i ratunkowymi na morzu
––innymi służbami ratunkowe i siły operacyjne systemu ochrony i ratownictwa
Co zrobić w przypadku pożaru?
––Pożar należy natychmiast zgłosić straży
pożarnej, dzwoniąc pod numer 112.
––Użyć gaśnicy do wstępnego gaszenia
pożaru i gasić pożar pod warunkiem, że
nie zagraża to Twojemu bezpieczeństwu
i bezpieczeństwu innych osób.
––Powiadomić o pożarze osoby znajdujące
się w pobliżu.
Pod numerem 112 można zgłosić zdarzenie w języku
––Angielskim
––Niemieckim
––Włoskim
––Węgierskim
––Słowackim
––Czeskim
POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z
POLECENIAMI STRAŻAKÓW.
PRAKTYCZNE PORADY
PAMIĘTAJ:
Za nieprzestrzeganie przepisów pożarowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
wszczyna postępowania karne lub o
wykroczenie.
Aktywność w przyrodzie
Na drodze:
––podczas trwania sezonu turystycznego unikaj korków, jazdy w weekendy i
święta,
––prowadź będąc wypoczętym,
––dostosuj prędkość jazdy do warunków
na drodze i ograniczeń prędkości
––w sytuacjach znacznego nasilenia ruchu
zachowaj cierpliwość i zaopatrz się w
odpowiednią ilość wody do picia.
poinformuj rodzinę lub przyjaciół o kierunkach swojej podróży lub jej planie,
poruszaj się po wyznaczonych ścieżkach i
drogach, weź ze sobą wystarczająco dużo
wody pitnej, przygotuj odpowiednią odzież
i obuwie, przygotuj telefon komórkowy,
śledź informacje o prognozie pogody,
uważnie i zgodnie z przepisami używaj otwartym ogniem, nie wyrzucaj niedopałków
i przedmiotów łatwopalnych w przyrodzie.
Nad morzem:
Ochrona przeciwpożarowa:
––w przypadku wypadku na morzu lub zanieczyszczenia morza dzwoń pod numer
9155 (Narodowe centrum poszukiwań i
ratownictwa morskiego) lub 112.
––zanim wypłyniesz, sprawdź prognozę
pogody, w szczególności dla Adriatyku.
Sprawdź czy zrobiłeś wszystko, by zapobiec pożarowi!
Nie wyrzucaj palących się lub łatwopalnych przedmiotów!
7
Wiadomości radiowe w językach
obcych, w sezonie turystycznym:
––podczas pływania pozostań w polu widzenia innych pływaków.
––poinformuj rodzinę lub przyjaciół o przybliżonej lokalizacji nurkowania i zaznacz
ją w odpowiedni sposób.
––opalaj się w umiarkowany sposób i używaj środków ochronnych.
––zaopatrz się w dostateczną ilość wody
do picia.
Radio chorwackie w kilku programach
nadaje audycje w językach obcych dla
turystów przebywających w Chorwacji.
Codziennie o 20:05 w Programie
Pierwszym Chorwackiego Radia nadawana jest dziesięciominutowa audycja w
języku angielskim.
W letniej ramówce na Drugim Programie
Chorwackiego Radia (od 29.6. do
2.9.2012) na następujących częstotliwościach (98,5 Mhz Chorwacja Północno zachodnia oraz Wybrzeże Dubrownickie;
105,3 Mhz Istria; 96,1 Split; 98,9
Wybrzeże Makarskie; 93,3 Gorski Kotar),
poza wiadomościami w języku chorwackim
nadawane będą informacje o stanie dróg
w językach obcych (angielski, niemiecki
i w sierpniu (w weekendy) po włosku.
Specjalne informacje o korkach nadawane są z HAK-u w języku chorwackim i
angielskim.
W tym samym okresie na Drugim programie Chorwackiego Radia co godzinę (od
08:00 do 21:00) emitowane są wiadomości zagraniczne
Ö3 i BAYERN 3 po niemiecku
RAI Uno po włosku
ABSOLUTE RADIO po angielsku
ČEŠKY ROZHLAS – RADIO ŽURNAL po
czesku a na międzynarodowym programie
Chorwackiego Radia „Glas Hrvatske”
również nadajemy wiadomości zagraniczne po angielsku, niemiecku i hiszpańsku.
Ważne numery telefonów:
Międzynarodowy numer kierunkowy do
Chorwacji: +385
Pogotowie ratunkowe: 94
Straż pożarna: 93
Policja: 192
Krajowe centrum ratownictwa i poszukiwań na morzu: 9155
Państwowa administracja ratownictwa i
ochrony (Ogólny europejski numer ratunkowy: 112
Informacje ogólne: 18981
Informacja o lokalnych i międzymiastowych numerach telefonów: 11880 i 11888
Informacja o międzynarodowych numerach telefonów: 11802
Prognoza pogody i sytuacja na drogach:
060 520 520 (informacja automatyczna)
Dyżurny synotptyk przy DHMZ
(08-18 godz): 060 616 666
Chorwacki Automobilklub (HAK)
Pomoc drogowa: 1987
(jeżeli dzwonisz z zagranicy lub telefonu
komórkowego, wybierz +385 1 1987)
Sytuacja na drogach: 062 777 777
Służba dla użytkowników: 0800 9987
+385 1 4640 800
E-mail: [email protected]
www.hak.hr
8
SAMOCHODEM DO CHORWACJI
W okresie obowiązywania czasu zimowego obowiązkowa jest jazda z włączonymi
światłami mijania lub krótkimi.
Podczas prowadzenia samochodu zabronione jest używanie telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego lub
słuchawkowego.
Jazda z zapiętymi pasami bezpieczeństwa
jest obowiązkowa dla kierowcy i wszystkich pasażerów w pojeździe.
Kamizelka odblaskowa stanowi obowiązkowe wyposażenie samochodu, kierowca
obowiązany jest do założenia jej podczas
wykonywania czynności przy samochodzie
(zmiana koła, niewielkie naprawy pojazdu,
nalewanie paliwa, gdy go zabraknie, gdy
potrzebna jest pomoc i kierowca zatrzymuje inne pojazdy).
Dokumenty:
Aby wjechać do Chorwacji potrzebne jest
prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu
oraz dowód ubezpieczenia pojazdu.
Międzynarodowe prawo jazdy jest mile
widziane przy korzystaniu z usług wypożyczalni samochodów. Dokument ten wydaje
automobilklub w miejscu zamieszkania.
Kierowca, który wjeżdża na terytorium
Republiki Chorwacji samochodem zarejestrowanym za granicą, musi posiadać
ważne międzynarodowe ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej, które obowiązuje na terenie Unii Europejskiej albo inny
dokument ubezpieczenia. Za międzynarodowy dokument uważa się oficjalną tablicę
rejestracyjną, którą posiada pojazd, który
zazwyczaj znajduje się na terytorium kraju,
którego Urząd podpisał wielostronne porozumienie albo zieloną kartę wydaną dla
pojazdu z kraju, w którym Urząd nie podpisał wielostronnego porozumienia oraz inne
dokumenty, które uznaje Chorwacki urząd
do spraw ubezpieczeń.
Porady dla bezpieczeństwa ruchu
Należy przestrzegać przepisów ruchu
drogowego i ograniczeń prędkości,
przy dłuższych trasach odpoczywać na
miejscach do tego przygotowanych, na
mokrej nawierzchni zwolnić i dostosować
prędkość pojazdu, ponieważ to wszystko
pomoże dotrzeć bezpiecznie do celu.
Ograniczenia prędkości:
Stacje benzynowe:
––50 km/h na terenie zabudowanym,
––90 km/h poza terenem zabudowanym,
–– 110 km/h na drogach ekspresowych i
drogach szybkiego ruchu,
––130 km/h na autostradach,
––80 km/h dla samochodów z przyczepami
kempingowymi bez hamulców,
––80 km/h dla autobusów i autobusów
z lekkimi przyczepami, 100 km/h na
autostradach, za wyjątkiem autokarów
przewożących dzieci.
Stacje benzynowe we wszystkich większych miastach i na autostradach czynne
są przez całą dobę. Na stacjach benzynowych sprzedawane są następujące rodzaje paliwa: Eurosuper 95, Super 95, Super
98, Super Plus 98, Euro Diesel i Diesel,
a na stacjach w większych miastach i na
autostradach również gaz. Informacje o
cenach paliw i stacjach sprzedających gaz
znajdują się na: www.ina.hr; www.omv.hr;
www.hak.hr; www.tifon.hr
9
Opłaty drogowe:
do serwisu, wezwij Pomoc drogową,
dzwoniąc pod numer telefonu 1987 (przy
połączeniach z zagranicy należy wybrać
+385 1 1987).
Na autostradach: A1 Zagrzeb – Bosiljevo
– Zadar – Šibenik – Split – Šestanovac –
Vrgorac, A2 Zagrzeb – Zaprešić – Krapina
- Macelj, A3 Bregana –Zagrzeb - Slavonski
Brod – Županja - Lipovac, A4 Zagrzeb –
Varaždin - Goričan, A5 Osijek- Đakovo Sredanci, A6 Bosiljevo - Vrbovsko - Rijeka
i A7 Rijeka – Rupa, A9 Umag - Pula.
Na drogach ekspresowych: za most na
wyspę Krk
Na autostradzie w budowie: B8 Kanfanar
– Matulj (od węzła Kanfanar do węzła
Rogovići jest pełny profil autostrady)
Informacje znajdują się pod adresami internetowymi: www.hak.hr, www.hac.hr,
www.bina-istra.hr, www.arz.hr,
www.azm.hr, www.huka.hr.
W jaki sposób uniknąć korków na
drogach?
Aby uniknąć zbędnego przedłużania się
podróży oraz długiego czekania w korkach, radzimy zaplanować podróż przy pomocy planera ruchu z broszury Informacje
Turystyczne, w którym zostały podane dni
i kierunki spodziewanego największego
natężenia ruchu. Jeżeli jest to możliwe unikaj podróży w sobotę.
Przed podróżą należy zasięgnąć informacji o sytuacji w ruchu drogowym i promowym, kontaktując się z HAK-iem (Centrum
Informacji HAK: +385 1 4640 800 lub na
www.hak.hr) lub słuchać informacji w
Drugim Programie Chorwackiego Radia
(98,5 Mhz).
Podstawowe obowiązki w razie wypadku samochodowego:
O wypadku drogowym najpierw należy
powiadomić Policję (tel.: 192) lub zadzwonić pod europejski numer alarmowy 112.
Nie jest to konieczne, jeżeli doszło do
wypadku, w którym powstała tylko szkoda
materialna na pojazdach.
Jeżeli są ranni, należy wezwać Pogotowie
ratunkowe (tel.: 94).
Należy zabezpieczyć miejsce wypadku,
założyć kamizelkę odblaskową, postawić
trójkąt ostrzegawczy i podjąć wszelkie
działania zapobiegające powstawaniu dalszego zagrożenia. Zaczekaj na Policję.
W przypadku uszkodzenia pojazdu
koniecznie należy zażądać od Policji zaświadczenia o uszkodzeniu pojazdu, bez
którego nie można przekroczyć granicy
państwa. Jeśli konieczna jest naprawa
uszkodzenia albo holowanie pojazdu
SAMOLOTEM
Porty lotnicze przyjmujące samoloty w
cywilnym ruchu lotniczym
Port Lotniczy Brač
Tel.: +385 21 559 701
www.airport-brac.hr
Port Lotniczy Dubrownik
Tel.: +385 20 773 333
www.airport-dubrovnik.hr
Lądowisko Mali Lošinj
Tel.: +385 51 235 148
www.airportmalilosinj.hr
Port Lotniczy Osijek
tel.: +385 31 514 402
www.osijek-airport.hr
10
Port Lotniczy Pula
Tel.: +385 52 530 140
www.airport-pula.hr
Osijek +385 31 514 441, +385 31 514 442,
Varaždin +385 42 350 647,
Brač +385 21 559 711,
Mali Lošinj +385 51 231 666.
Port Lotniczy Rijeka
Tel.: +385 51 842 134
www.rijeka-airport.hr
Croatia Airlines:
Croatia Airlines to chorwackie linie lotnicze
i członek aliansu lotniczego Star Alliance.
Sieć połączeń krajowych i międzynarodowych łączy kontynentalną część kraju
z wybrzeżem oraz Chorwację z licznymi miastami europejskimi: Amsterdam,
Bruksela, Frankfurt Stambuł, Kopenhaga,
Londyn, Monachium, Paryż, Podgorica,
Priština, Rzym, Sarajewo, Skopie, Wiedeń,
Zurych... W letnim rozkładzie lotów oferują
więcej lotów na poszczególnych trasach
jak również dodatkowe kierunki w ruchu regularnym i czarterowym (Ateny,
Barcelona, Berlin, Dusseldorf, Lyon...). We
współpracy ze swoimi partnerami Croatia
Airlines umożliwia swoim pasażerom loty
do miast na całym świecie.
Centrum kontaktowe:
Telefon: 062 500 505 (dla połączeń z
Chorwacji) +385 1 6676 555
www.croatiaairlines.com
e-mail: [email protected]
Port Lotniczy Split
Tel.: +385 21 203 555
www.split-airport.hr
Port Lotniczy Zadar
Tel.: +385 23 205 800
www.zadar-airport.hr
Port Lotniczy Zagrzeb
Tel.: +385 1 4562 222
www.zagreb-airport.hr
Lądowisko Varaždin
Tel.: +385 42 350 647
www.varazdinairport.com
Lotniska przyjmujące głównie szybowce
i szybowce silnikowe, które nie startują
same, a których wykorzystanie może
zostać poszerzone o lądowanie innych rodzajów samolotów (artykuł 2 ustęp 1 punkt
32 Ustawy o ruchu lotniczym, „Narodne
novine numer 69/09):
Pribislavec (Čakovec), Koprivnica, Lučko
(Zagrzeb), Slavonski Brod, Čepin (Osijek),
Vrsar, Grobnik (Rijeka), Otočac, Medulin,
Bjelovar, Stari Grad (Hvar), Unije i Sinj.
Pozostałe linie lotnicze w Chorwacji:
Aeroflot, Air France, Austrian Airlines,
ČSA, Lufthansa, LOT, Malev,
Germanwings, Scandinavian Airlines,
Turkish Airlines, Air Bosna, Air One,
British Airways, Hapag Lloyd, Norwegian
Air Shuttle, TAP, Wizz Air, LTU, Estonian
Air, EasyJet, Aer Lingus, Trade Air/ Sun
Adria, Dubrovnik Airlines, Adria Airways,
Nouvelair Tunisie, Ryan Air, Darwin
Airline, Skyeurope Slovakian, SN Brussels
Airlines.
Lotniska międzynarodowe:
Zagrzeb, Split, Dubrownik, Pula, Rijeka,
Zadar, Osijek, Brač i Mali Lošinj.
Informacje:
Zagrzeb +385 1 6265 222,
Split +385 21 203 506, +385 21 203 555,
Dubrownik +385 20 773 377,
Pula +385 52 530 105,
Rijeka +385 51 842 132,
Zadar +385 23 313 311,
11
DROGĄ MORSKĄ
Linie sezonowe: Pula – Unije – Mali Lošinj
– Ilovik – Zadar.
Agencja ds. Morskiej Żeglugi
Przybrzeżnej
Linie żeglugi morskiej (połączenia z
lądem lub między wyspami):
Tel.: +385 21 329 370;
Fax: +385 21 329 379
E-mail: [email protected]
www.agencija-zolpp.hr
Zadar – Ancona, Split – Ancona, Split
– Stari Grad – Pescara, Ancona – Split
– Pescara i Dubrovnik – Bari (bezpośrednio): Vis – Ancona, Stari Grad – Ancona
Region Rijeki – Lošinj, Srakane, Unije,
Ilovik, Susak
Region Zadaru – Dugi Otok, Iž, Rava,
Vrgada
Region Szybenika – Prvić, Zlarin
Region Splitu – Drvenik Veli i Mali, Čiovo,
Biševo
Region Dubrownika – Šipan, Lopud,
Koločep
Promowa linia wzdłuż wybrzeża
Jadrolinija:
Międzynarodowe linie promowe:
Rijeka – Split – Stari Grad/Hvar – Korčula
– Dubrovnik
Główny chorwacki morski przewoźnik
pasażerski utrzymuje największą liczbę regularnych, międzynarodowych i krajowych
linii promowych i ekspresowych. Siedziba
mieści się w Rijece tel.: +385 51 666 111,
+385 51 666 100.
www.jadrolinija.hr
Lokalne linie promowe łączą z lądem
wyspy: Cres, Lošinj, Rab, Pag, Ugljan,
Pašman, Olib, Silba, Premuda, Ist, Molat,
Sestrunj, Rivanj, Žirje, Kaprije, Zverinac,
Rava, Zlarin, Dugi otok, Iž, Šolta, Brač,
Hvar, Vis, półwysep Pelješac, Korčula,
Lastovo i Mljet, Šipan, lokalne linie morskie i ekspresowe łączą inne zamieszkałe wyspy, na których nie ma ruchu
samochodów.
Pozostali liniowi przewoźnicy morscy:
Rapska plovidba d.d.:
www.rapska-plovidba.hr
Linijska nacionalna plovidba d.d:
www.lnp.hr
G&V Line d.o.o. www.gv-line.hr
Split Tours: www.splittours.hr
Miatours: www.miatours.hr
Kapetan Luka: www.krilo.hr
SNAV: www.snav.it
Venezia lines: www.venezialines.com
Blue Line International:
www.blueline-ferries.com
Emilia Romagna Lines:
www.emiliaromagnalines.it
Ivante d.o.o.www.ivante.hr
Linie ekspresowe (połączenia z lądem
lub między wyspami):
Region Rijeki - Lošinj, Susak, Unije, Cres,
Ilovik, Pag, Rab
Region Zadaru – Ist, Molat, Dugi Otok,
Zverinac, Sestrunj, Rivanj, Olib, Silba,
Premuda
Region Splitu - Brač, Hvar, Šolta, Lastovo,
Korčula, Vis
Region Dubrownika - Mljet, Šipan,
Korčula, Lastovo
Region Szybenika - Žirje, Kaprije
12
Osoba dowodząca jednostką pływającą,
która na terytorium Republiki Chorwacji
została przywieziona drogą lądową,
znajduje się w porcie lub innym przeznaczonym do tego celu miejscu na terenie
Republiki Chorwacji, zobowiązana jest
przed rozpoczęciem żeglugi we właściwym kapitanacie portu wykupić winietę lub
dostarczyć listę załogi i pasażerów oraz
listę osób (jeżeli chce ją utworzyć).
Winietę muszą posiadać jednostki pływające o długości powyżej 3 m i jednostki
pływające o długości poniżej 3 m, jeżeli
łączna moc jednostek napędowych wynosi
5 kW lub więcej.
Winiety nie muszą posiadać jednostki pływające napędzane wiosłami bez względu
na długość (np. kajak, rower wodny, itp.).
Winiety nie musi posiadać jednostka pływającą w czasie postoju w porcie lub w innym przeznaczonym do tego celu miejscu
na terenie Republiki Chorwacji.
Identycznym przepisom o konieczności
posiadania winiety podlegają również łodzie pomocnicze i jet-ski (skutery wodne).
Jednostka pływająca musi mieć oznaczenie identyfikacyjne w widocznym miejscu,
termin ważności winiety wynosi jeden rok
od dnia jej wydania. Odcinek winiety musi
być naklejony na liście osób.
Na jednostce pływającej po wodach
Republiki Chorwacji muszą się znajdować
oryginały następujących dokumentów:
––winieta
––poświadczona lista załogi i pasażerów
––poświadczona lista osób, które mogą
przebywać na jednostce pływającej (dla
jednostek pływających, na których będzie zmieniana załoga w trakcie żeglugi
po wodach Republiki Chorwacji)
Bura line & off shore: www.buraline.com
Poljoprivredna zadruga Komiža
[email protected]
Ribarska proizvođačka zadruga Vrgada:
023 371 040
Wycieczkowe zrzeszenia morskie:
Hrvatska udruga privatnih brodara
www.cruising-the-adriatic.com
Hrvatska udruga brodara
www.hrvatski-brodari.com
Hrvatska udruga brodara i brodograditelja
„Adria“
Koordinacija udruga brodara i brodograditelja Hrvatske u Dubrovačko-neretvanskoj
županiji – udruga brodara Dubrovnik
Udruga malih brodara „Sjeverni Jadran“
Udruga brodara Barkariol
Urzędy celne dla statków
zagranicznych:
Stałe: Umag, Poreč, Rovinj, Pula,
Raša/Bršica, Rijeka, Mali Lošinj, Zadar,
Szybenik, Split, Ploče, Korčula, Vela Luka,
Ubli i Dubrownik.
Sezonowe (w sezonie letnim): ACI marina
Umag, Novigrad, Sali, Božava, Primošten,
Hvar, Stari Grad (Hvar),Vis, Komiža i
Cavtat.
ŻEGLOWANIE NA TERYTORIUM
REPUBLIKI CHORWACJI
Osoba dowodząca jednostką wpływającą
na terytorium Republiki Chorwacji drogą
morską jest obowiązana wpłynąć najkrótszą drogą do najbliższego portu otwartego
dla ruchu międzynarodowego w celu odbycia kontroli granicznej i wykupienia winiety,
wydania lub poświadczenia listy załogi i
pasażerów, czy listy osób w kapitanacie
portu lub jego oddziale.
13
przypadku musi zgłosić zmianę załogi w
kapitanacie portu i z tą załogą wypłynąć z
Republiki Chorwacji.
––zaświadczenie (rachunek) o wniesionych
opłatach za bezpieczeństwo żeglugi,
latarnie morskie, informacyjną mapę
żeglarską, opłaty administracyjneję
––zaświadczenie (rachunek) o wniesionej
opłacie klimatycznej dla jednostek pływających o długości powyżej 5 metrów z
miejscami do spania
––dokument potwierdzający, że jednostka
pływająca jest sprawna
––dokument potwierdzający, że osoba
dowodząca jednostką pływającą posiada
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia jednostki pływającej
––dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom
trzecim (OC)
––dokument potwierdzający własność lub
upoważnienie do użytkowania jednostki
pływającej wydane przez właściciela.
Lista osób
Dowódca jednostki pływającej, która
zamierza zmieniać załogę w trakcie
żeglugi po wodach Republiki Chorwacji,
obowiązany jest w kapitanacie portu lub
jego oddziale przedstawić listę osób, które
będą przebywać na jednostce pływającej w okresie ważności winiety, a ogólna
liczba osób wpisanych na listę nie może
być większa od dwukrotnego dozwolonego
stanu osobowego powiększonego o 30 %
pojedynczego dozwolonego stanu osobowego jednostki pływającej.
Stan osobowy jednostki pływającej
określany jest na podstawie dokumentów
jednostki pływającej, wydanych przez
odpowiednie organy kraju pochodzenia
bandery, a jeżeli w dokumentach nie ma
określonej liczby miejsc, wyliczony zostanie na podstawie Regulaminu o jachtach i
łodziach oraz Zasad statutowej certyfikacji
jachtów i łodzi.
Listę osób poświadcza się odcinkiem
winiety.
Lista osób może być w całości
wypełniona w momencie wykupienia
winiety, ale można ją również wypełniać
sukcesywnie, jednak najpóźniej do chwili
pierwszego zaokrętowania się osoby wymienionej na liście osób.
Jeżeli lista osób wypełniana jest sukcesywnie, przy każdym wypełnieniu musi
zostać poświadczona w kapitanacie portu
lub jego oddziale.
Ilość zmian osób wymienionych na liście
osób jest nieograniczona.
Lista załogi i pasażerów oraz lista osób
Lista Załogi i Pasażerów
Lista załogi i pasażerów zawiera wykaz
załogi i pasażerów znajdujących się na
jednostce pływającej, poświadczana
jest przez kapitanat portu pieczęcią i
podpisem.
Jeżeli dowódca jednostki pływającej podczas żeglugi po wodach chorwackich nie
zamierza zmieniać załogi w okresie ważności winiety, nie musi się już zgłaszać do
kapitanatu portu lub jego oddziału.
Jednostki pływające, na których nie ma
możliwości dłuższego pobytu (jednostki
bez koi), nie muszą posiadać listy załogi i
pasażerów.
Dowódca jednostki pływającej może w
Chorwacji wyokrętować załogę (lub jej
część), z którą przypłynęła z zagranicy
i zaokrętować nową załogę. W takim
14
Podatek klimatyczny
Na listę osób nie wpisuje się osób, które
przebywają na jednostce pływającej w
trakcie postoju w porcie lub miejscu do
kotwiczenia.
Na listę osób nie wpisuje się osób w wieku
poniżej 12 roku życia i nie wlicza się ich do
maksymalnej liczby osób.
Lista osób na jednostkach wpływających
na wody chorwackie nie musi być wystawiona w momencie wykupu winiety, można ją wystawić w późniejszym terminie tzn.
w momencie zmiany załogi na terytorium
Chorwacji.
Płatnikami podatku klimatycznego są
właściciele lub użytkownicy jednostek
pływających o długości powyżej 5 metrów
z miejscami do spania.
Podatek klimatyczny opłacany jest w kapitanacie portu lub jego oddziale za okresy 8
dniowe, 15 dniowe, 30 dniowe, 90 dniowe
i roczne.
Rachunek za wniesiony podatek zawsze
musi się znajdować na jednostce pływającej i dowodzący jednostką ma obowiązek
przedstawienia go upoważnionej osobie w
przypadku wezwania.
Zameldowanie
Opuszczenie przez jednostkę pływającą
wód Republiki Chorwacji
Obcokrajowcy przypływający do Republiki
Chorwacji na jednostkach pływających
pod obcą banderą, przeznaczonych dla
celów rekreacyjnych lub sportowych, zakwaterowani na tych jednostkach zgłaszają swój pobyt tylko w porcie lub przystani,
gdzie po wpłynięciu do Chorwacji odbywa
się kontrola graniczna.
Jeżeli obcokrajowiec przekroczy granicę
państwa na jednym z lądowych przejść
granicznych przewożąc jednostkę pływającą, na której będzie zakwaterowany, jego
pobyt rejestruje marina, w której jednostka
jest wodowana. Jeżeli wodowanie odbywa się w którymś z mniejszych portów,
obcokrajowiec obowiązany jest osobiście
zgłosić swój pobyt na lokalnym posterunku
policji.
Powyższe odnosi się wyłącznie do jednostek pływających, na których cudzoziemiec będzie zakwaterowany.
Obcokrajowcy, których jednostki pływające
zacumowane są w jednej z chorwackich
marin, obowiązani są zgłosić w nich fakt
swojego przybycia.
Dowódca jednostki pływającej przed wypłynięciem z Republiki Chorwacji obowiązany jest:
––poddać się kontroli granicznej w jednym z portów otwartych dla żeglugi
międzynarodowej
––poświadczyć listę załogi i pasażerów w
kapitanacie portu lub jego oddziale.
Po wypełnieniu powyższych obowiązków
dowódca jednostki pływającej zobowiązany jest do opuszczenia wewnętrznych wód
morskich i wód terytorialnych Republiki
Chorwacji najkrótszą trasą.
Prowadzenie chorwackich łodzi i jachtów przez zagranicznych żeglarzy.
Na podstawie zmian i uzupełnień
Regulaminu o łodziach i jachtach z 11
lutego 2009 roku Republika Chorwacji
jednostronnie uznaje uprawnienia innych
krajów do prowadzenia chorwackich łodzi
i jachtów. Informacje o zagranicznych
uprawnieniach uznawanych w Republice
Chorwacji można znaleźć na oficjalnych
stronach Ministerstwa Morza, Komunikacji
i Infrastruktury www.mmpi.hr
15
KOLEJĄ
Chorwacja posiada bezpośrednie połączenia kolejowe ze Słowenią, Bośnią
i Hercegowiną, Węgrami, Włochami,
Austrią, Szwajcarią, Niemcami i Serbią.
Prawie ze wszystkimi pozostałymi krajami europejskimi istnieją połączenia z
przesiadką.
Zagrzeb – Sarajewo – Zagrzeb (pociąg
nocny)
Ploče – Sarajewo – Ploče
Villach – Zagrzeb – Belgrad – Villach
(pociąg nocny)
„Opatija“: Rijeka – Lublana –
(Monachium) - Rijeka „Ljubljana“: Rijeka
– Lublana (Wiedeń) – Rijeka
Pociągi Eurocity, Intercity i Euronight:
Pociągi sezonowe:
EC „Mimara”: Zagrzeb – Villach –
Monachium - Frankfurt – Zagrzeb
EC „ Croatia”: Zagrzeb – Wiedeń –
Zagrzeb (Przez Słowenię)
EN „Venezia”: Wenecja – Zagrzeb –
Budapeszt (Moskwa, Kijów, Bukareszt)
– Wenecja
EN „Lisinski”: Zagrzeb – Monachium
- Zagrzeb
IC „Zagreb”: Zagrzeb – Wiedeń
(przez Węgry) – Zagrzeb
EC „Sava”: Belgrad – Zagrzeb – Villach –
Monachium – Belgrad
IC „Kvarner”: Zagrzeb - Budapeszt
– Zagrzeb
IC „Drava“: Budapeszt – Osijek –
Sarajewo – Budapeszt
„Istra”: Lublana – Pula – Lublana
„Adria”: Budapeszt – Zagrzeb – Split –
Budapeszt (pociąg nocny)
Pula – Lublana – Maribor - Hodoš
- Budapeszt
Pociągi pospieszne:
Numer Informacji dla dzwoniących z
Chorwacji: 060 313 333
Pociągi specjalne
Tel.: +385 1 4573 208
E-mail: [email protected]
Informacje
Tel.: 060 333 444
www.hznet.hr
AUTOBUSEM
Regularne międzynarodowe linie autobusowe łączą Chorwację z krajami sąsiednimi i większością krajów Europy Środkowej
i Zachodniej.
„Maestral”: Zagrzeb – Budapeszt
– Zagrzeb
„Zagreb”: Zagrzeb – Wiedeń (przez
Węgry) - Zagrzeb
Zagrzeb – Villach - Zagrzeb
Belgrad – Zagrzeb – Zurych – Belgrad
„Nikola Tesla“: Zagrzeb – Belgrad
- Zagrzeb
Sarajewo - Vinkovci – Belgrad - Sarajewo
Zagrzeb – Sarajewo – Ploče – Zagrzeb
Numer Informacji dla dzwoniących spoza
Chorwacji: +385 1 61 12 789
Transport międzynarodowy (kasa):
+385 1 60 08 631
Transport krajowy (kasa):
+385 1 60 08 620
Dworzec Autobusowy Rijeka
Tel.: +385 51 66 03 00; +385 060 302 010
E-mail: [email protected]
www.autotrans.hr
16
Dworzec Autobusowy Split
Tel.: +385 21 329 180; +385 060 327 777
E-mail: [email protected]
www.ak-split.hr
„Braci Mniejszych”, Muzeum Cerkwi
Prawosławnej
Gornja Stubica - Muzeum Powstań
Chłopskich
Gospić - Muzeum Liki, a w pobliskiej wsi
Smiljan znajduje się Centrum Pamięci
„Nikola Tesla”
Hlebine - Galeria Hlebine i zbiór muzealny
Ivana Generalicia (malarstwo naiwne)
Karlovac - Muzeum Miejskie Karlovac,
Zamek Dubovac
Klanjec - Galeria rzeźbiarza Antuna
Augustinčicia
Krapina - Muzeum Neandertalczyków
Krapińskich, Muzeum Ljudevita Gaja
Kumrovec - Dawna wieś – jedyny w
swoim rodzaju skansen z oryginalnymi
wiejskimi chatami, dom rodzinny Josipa
Broz Tito
Makarska - Muzeum Malakologiczne –
muzeum ryb, krabów i muszli morskich,
Muzeum Miejskie
Našice - Muzeum Regionalne w dworku
rodziny Pejačević
Opatija – Chorwackie Muzeum Turystyki
Osijek - Muzeum Slavonii
Pazin - Muzeum Etnograficzne Istrii i
Muzeum Miasta Pazina
Pula - Muzeum Archeologiczne, Muzeum
Historyczne Istrii, Arena (amfiteatr)
Rijeka – Muzeum Morskie i Historyczne
Przymorza Chorwackiego, Muzeum
Przyrodnicze
Poreč – Muzeum Regionalne Regionu
Poreča
Split - Muzeum Chorwackich
Zabytków Archeologicznych, Muzeum
Archeologiczne Splitu, Galeria Ivana
Meštrovicia, Muzeum Miejskie, Muzeum
Etnograficzne, Muzeum Przyrodnicze,
Dworzec Autobusowy Szybenik
Tel.: +385 060 368 368
E-mail: [email protected]
Dworzec Autobusowy Zadar
Tel.: +385 23 211 555
Dworzec Autobusowy Zagrzeb
Tel.: +385 060 313 333
www.akz.hr
E-mail: [email protected]
Dworzec Autobusowy Dubrownik
Tel.: +385 20 357 020, +385 060 305 070;
E-mail: [email protected]
www.libertasdubrovnik.com
Dworzec Autobusowy Osijek
Tel.: +385 060 33 44 66
Dworzec Autobusowy Pula
Tel.: +385 060 304 090
TAXI I WYPOŻYCZALNIE
SAMOCHODÓW
Taxi - usługi świadczone są we wszystkich
miastach i miejscowościach turystycznych.
Usługa wynajmu samochodów (rent a
car) dostępna jest we wszystkich miastach, ośrodkach turystycznych i portach
lotniczych.
Ważniejsze muzea:
Čakovec - Muzeum Međimurja
Dubrownik - Muzeum Dubrownickie
- Knežev Dvor, Muzeum Etnograficzne Rupe, Mury Miejskie, Muzeum Klasztoru
Dominikanów, Muzeum Morskie, Skarbiec
Katedry, Dom Marina Držicia, Akwarium
– Instytut Biologiczny Dubrownik,
Muzeum Klasztoru Franciszkanów
17
Zabytki kultury i przyrody wpisane na
Listę światowego dziedzictwa UNESCO
Galeria Sztuki, Muzeum Morskie, Skarbiec
Katedry
Trakošćan - Zamek Trakošćan – muzeum
w zamku z bogatym zbiorem broni dawnej
Varaždin - Muzeum Varaždina na Starym
Mieście - Dział Historyczny, Wystawa
Entomologiczna „Świat owadów” oraz
Galeria Dawnych i Nowych Mistrzów
Zadar - Muzeum Archeologiczne - stała
ekspozycja sztuki sakralnej, Muzeum
Ludowe Zadaru, Muzeum szkła
antycznego
Zagrzeb - Muzeum Archeologiczne,
Muzeum Etnograficzne, Chorwackie
Muzeum Sztuki Naiwnej, Galeria Sztuki
Współczesnej, Muzeum Miasta Zagrzebia,
Muzeum Mimara, Muzeum Sztuki i
Rzemiosła, Muzeum Sztuki Współczesnej,
Chorwackie Muzeum Przyrodnicze,
Galeria Strossmayera dawnych mistrzów,
Muzeum Techniki, Galeria „Klovićevi
Dvori”, Chorwackie Muzeum Historyczne,
Muzealne Centrum Pamięci im. Dražena
Petrovicia, Pawilon Sztuki.
W Chorwacji jest wiele zabytków kultury, wśród których wyróżniają się: Stare
Miasto Dubrownik, Pałac Dioklecjana
w Splicie, zabytkowe centrum Trogiru,
Wczesnochrześcijański kompleks Bazyliki
Eufrazjusza w Poreču, Katedra św.
Jakuba w Szybeniku, Starigradsko polje
na wyspie Hvar, wszystkie wpisane są na
Listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Jeziora Plitwickie, najpiękniejszy i najbardziej znany chorwacki park narodowy jest
jedynym dobrem przyrody znajdującym się
na tej prestiżowej liście.
Na Reprezentacyjnej liście niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO
znajduje się Festa św. Vlaha, koronkarstwo w Lepoglavie, na Hvarze i na
Pagu, coroczne pochody dzwonników z
terenów Kastavu, chorwacka procesja
za krzyżem, śpiew i granie dwugłosem
bliskich interwałów na Istrii i w na północnym wybrzeżu, wiosenna procesja
Ljelja i Królowej z Gorjan oraz sztuka
wytwarzania tradycyjnych, drewnianych
zabawek z Chorwackiego Zagorja Sinjska
Alka – Turniej rycerski w Sinju i Rzemiosło
produkcji miodu na północy Chorwacji,
Bećarac ze Slawonii, Baranji i Srijemu
oraz Nieme kolo z Dalmatyńskiej Zagory.
Chorwacja należy do krajów z największą
ilością chronionych dóbr niematerialnych
na świecie, wpisanych na listę światowego
dziedzictwa UNESCO. Ekspresja muzyczna Ojkanje znajduje się na Liście niematerialnego dziedzictwa kulturalnego, któera
potrzebuje ochrony.
Ważniejsze sanktuaria:
Marija Bistrica: Matka Boża z Bistricy
Trsat: NMP Trsatska
Sinj: Cudowna NMP Sinjska
Aljmaš: NMP Opiekunka
Krasno: NMP z Krasna
Karlovac-Dubovac: Św. Józef
Lobor: Matka Boska Górska
Ludberg: Przenajświętsza Krew
Chrystusowa
Remete: Matka Boska z Remete
Solin: NMP z Wyspy
Trški Vrh: Matka Boska Jerozolimska
Vepric: Matka Boska z Lourdes
Voćin: Matka Boska Voćińska
18
PARKI NARODOWE
Brijuni - archipelag składający się z
dwóch większych wysp i 12 mniejszych
wysepek na zachodnim wybrzeżu Istrii.
Informacje:
Adres: NP Brijuni
Brionska 10, 52212 Fažana
Tel.: +385 52 525 888;
Fax: +385 52 521 367
E-mail: [email protected]
www.brijuni.hr
Paklenica - park narodowy położony na
południowej stronie Velebitu, największego masywu górskiego w Chorwacji.
Informacje:
Adres: NP Paklenica
Dr. Franje Tuđmana 14a,
23244 Starigrad Paklenica
Tel.: +385 23 369 155, +385 23 369 202
Fax: +385 23 359 133
E-mail: [email protected],
[email protected]
www.paklenica.hr
Kornati – archipelag najgęściej rozmieszczonych wysp w basenie Morza
Śródziemnego, łącznie 89 wysp, wysepek
i grzbietów morskich.
Informacje:
Adres: NP Kornati
Butina 2, 22243 Murter
Tel.: +385 22 435 740;
Fax: +385 22 435 058
E-mail:[email protected]
www.kornati.hr
Jeziora Plitwickie (Plitvička Jezera) – najstarszy i najbardziej znany chorwacki park
narodowy, wpisany na Listę światowego
dziedzictwa przyrodniczego UNESCO.
Informacje:
Adres: NP Jeziora Plitwickie
53231 Plitvička Jezera
Tel.: +385 53 751 015, +385 53 751 014
Fax: +385 53 751 013
E-mail: [email protected]
www.np-plitvicka-jezera.hr
Krka - najpiękniejsza rzeka krasowa w
Chorwacji.
Informacje:
Adres: NP Krka
Trg Ivana Pavla II 5, 22000 Šibenik
Tel.: +385 22 201 777
Fax: +385 22 336 836
E-mail: [email protected]
www.npkrka.hr
Risnjak – masyw górski na północ od
Rijeki, w przeważającej części pokryty
lasami, w którym znajduje się również
hydrologiczny zabytek przyrody – źródła
rzeki Kupa.
Informacje:
Adres: NP Risnjak
Bijela Vodica 48, 513174 Crni Lug
Tel.: +385 51 836 133, +385 51 836 246
Fax: +385 51 836 116
E-mail: [email protected]
www.risnjak.hr
Mljet - wyspa położona na południowy
zachód od Dubrownika.
Informacje:
Adres: NP Mljet
Pristanište 2, 20226 Goveđari
Tel.: +385 20 744 041, +385 20 744 058
Fax: +385 20 744 043
E-mail: [email protected]
www.np-mljet.hr
19
Lonjsko Polje – największy, chroniony
obszar rozlewiskowy Dunaju.
Informacje:
Adres: PP Lonjsko Polje
Krapje 16, 44325 Krapje
Tel.: +385 44 611 190
Fax: +385 44 606 449
GSM: +385 98 222 080
E-mail: [email protected]
www.pp-lonjsko-polje.hr
Północny Velebit (Sjeverni Velebit) - z
przyrodniczego punktu widzenia najcenniejsze i najbardziej atrakcyjne tereny
najwyżej położonych partii północnego
Velebitu.
Informacje:
Adres: NP Sjeverni Velebit
Krasno 96, 53274 Krasno
Tel.: +385 53 665 380
Fax: +385 53 665 390
E-mail: [email protected]
www.np-sjeverni-velebit.hr
Medvednica - masyw górski koło
Zagrzebia
Informacje:
Adres: PP Medvednica
Bliznec bb, 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 4586 317
Fax: +385 1 4586 318
E-mail:
[email protected]
www.pp-medvednica.hr
PARKI PRZYRODY
Biokovo - pasmo górskie położone nad
Riwierą Makarską.
Informacje:
Adres: PP Biokovo
Marineta – mala obala 16, 21300 Makarska
Tel./Fax: +385 21 616 924
E-mail: [email protected]
www.biokovo.com
Papuk - najpiękniejsza część wzgórz
Slavonii, członek Europejskiej sieci
Geoparków i światowej sieci geoparków
UNESCO.
Informacje:
Adres: PP Papuk
Trg Gospe voćinske bb, 33522 Voćin
Tel.: +385 34 313 030
Fax: +385 34 313 027
E-mail: [email protected]
www.papukgeopark.hr
Kopački Rit – jeden z największych,
zachowanych obszarów bagiennych w
Europie, znajdujący się przy ujściu rzeki
Dravy do Dunaju.
Informacje:
Adres: PP Kopački Rit
Titov dvorac 1, 31328 Lug
Tel.: +385 31 285 370
Fax: +385 31 285 380
E-mail: [email protected],
www.kopacki-rit.hr
Telašćica – znajduje się w południowo
- wschodniej części wyspy Dugi Otok,
niedaleko Parku Narodowego Kornati.
Informacje:
Adres: PP Telašćica
Ulica D. Grbin bb, 23281 Sali
Tel/fax.: +385 23 377 096
E-mail: [email protected]
www.telascica.hr
20
ROZKŁAD PODRÓŻY
Czerwiec
Lipiec
godz.
07-14
godz.
07-14
Dzień
godz.
14-22
Dzień
Sierpień
godz.
14-22
h
Dzień
godz.
14-22
1
i
i
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
7
i
i
6
i
7
8
8
RUCH OCZEKIWANY
godz.
07-14
i
6
i
i
7
i
h
8
i
h
9
i
i
9
9
h
h
10
10
11
11
11
h
12
12
12
h
13
13
i
i
13
14
14
i
i
14
h
16
i
i
15
i
i
16
i
15
16
h
h
17
18
18
18
19
19
19
h
i
20
h
i
21
20
i
21
22
i
i
22
23
i
i
23
24
i
24
25
25
26
26
26
27
27
i
27
28
28
i
28
i
30
h
29
30
i
h
h
h
23
24
25
h
22
i
i
29
i
i
30
i
31
i
Ruch wzmożony
Ruch o dużym
natężeniu
Ruch o wyjątkowo
dużym natężeniu
h
h
h
h
h
29
31
21
Ruch obustronny
i
h
17
21
17
20
Ruch minimalny
KIERUNEK RUCHU
10
15
h
Główny kierunek
ruchu w stronę
wybrzeża
Główny kierunek
ruchu od wybrzeża
22
23
Žumberak – Samoborsko Gorje – malowniczy obszar górzysty na południowy
zachód od Zagrzebia
Informacje:
Adres: PP Žumberak – Samoborsko Gorje
Slani dol 1, 10430 Samobor
Tel.: +385 1 3327 660
Fax: +385 1 3327 661
E-mail: [email protected]
www.park-zumberak.hr
Učka - góra położona we wschodniej części Istrii, nad Riwierą Kvarnerską.
Informacje:
Adres: PP Učka
Liganj 42, 51415 Lovran
Tel.: +385 51 293 753
Fax: +385 51 293 751
E-mail: [email protected]
www.pp-ucka.hr
Velebit – obejmuje największą część
masywu górskiego o tej samej nazwie,
największy obszar chroniony na terenie
Chorwacji, wpisany na listę międzynarodowych rezerwatów biosfery UNESCO
Informacje:
Adres: PP Velebit
Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić
Tel.: +385 53 560 450
Fax: +385 53 560 451
E-mail: [email protected]
www.velebit.hr
Archipelag Lastovo (Lastovsko Otočje)
– należy do grupy wysp Południowej
Dalmacji, oprócz wyspy Lastovo w skład
archipelagu wchodzą tzw. grupy wysp
„Lastovnjaci”, „Vrhovnjaci” i wyspa Sušac.
Informacje:
Trg Svetog Petra 7, 20 289 Ubli
Tel.: +385 20 801 250
Fax: +385 20 801 252
E-mail: ju.park.prirode.lastovo@
du.t-com.hr, [email protected]
www.pp-lastovo.hr
Vransko Jezero - największe naturalne jezioro w Chorwacji, park przyrody z
rezerwatem ornitologicznym, znajduje się
między Zadarem a Szybenikiem. Istnieje
tu możliwość wędkowania i obserwowania
ptaków.
Informacje:
Adres: PP Vransko Jezero
Kralja Petra Svačića 2, 23510 Biograd n/M
Tel.: +385 23 383 181
Fax: +385 23 386 453
E-mail: [email protected]
www.vransko-jezero.hr
Ministerstwo Kultury
Informacje:
Tel.: +385 1 4866 102
www.min-kulture.hr
24
ZAKWATEROWANIE
Informacje:
Udruženje Hrvatskih Marina
Tel.: +385 51 209 147;
Fax: +385 51 216 033,
E-mail: [email protected],
www.hgk.hr
Sieć 21 marin na chorwackim wybrzeżu
ACI - Adriatic Croatia International Club
Opatija
Informacje:
Tel.: +385 51 271 288;
Fax: +385 51 271 824,
E-mail: ac[email protected],
www.aci-club.hr
W Chorwacji oferowane jest zakwaterowanie w licznych hotelach, kompleksach
apartamentowych, domach prywatnych,
gospodarstwach agroturystycznych, apartamentach, na kempingach oraz kempingach naturystycznych o długiej tradycji.
W kontynentalnej części kraju znajdują
liczne uzdrowiska z leczniczymi źródłami
mineralnymi i termalnymi.
Informacje: Wspólnoty Turystyczne oraz
agencje turystyczne.
www.uhpa.hr
e-mail: [email protected]
Hostele dla młodzieży (Hostelling
International) znajdują się w Dubrowniku,
Gradcu, Puli, Samoborze, Starim Gradzie,
Zaostrogu, w Velim Lošinju, Rijece,
Zadarze i Zagrzebiu.
Informacje: Hrvatski Ferijalni i Hostelski
Savez
Tel.: +385 1 4847 474
Fax: +385 1 4870 477
E-mail: [email protected]
www.hfhs.hr
Nurkowanie:
W celu uprawiania nurkowania rekreacyjnego (turystycznego) w Chorwacji należy
skontaktować się z centrum nurkowym,
które zadba o Twoje bezpieczeństwo i
udzieli informacji.
Informacje: Wydział Turystyki Nurkowej
przy HGK (Chorwacka Izba Gospodarcza)
– Departament ds. turystyki
Tel.: +385 1 4561 570,
Fax: +385 1 4828 499
E-mail: [email protected]
strony internetowe: www.croprodive.info
Turystyka żeglarska i mariny:
Na terenie Chorwacji działa ogółem 98
portów żeglarskich w tym 50 marin (w tym
10 suchych), z czego 21 wchodzi w skład
ACI d.d. Opatija. Łączna liczba miejsc
do cumowania we wszystkich portach
żeglarskich: 16 913 miejsca na morzu i 5
125 na lądzie. Prawie wszystkie mariny
posiadają serwisy techniczne, dźwigi, oraz
obiekty handlowe i gastronomiczne. W
marinach jest też wiele firm czarterowych,
które wynajmują jednostki pływające, a
w wielu marinach działają również kursy
żeglarskie.
25
DANIA I TRUNKI
Co pić?
Gdzie zjeść?
Uprawa winorośli i produkcja win wysokiej
jakości mają wielowiekową tradycję w
części kontynentalnej Chorwacji, Primorju
i Dalmacji.
Z czerwonych win pochodzących z
wybrzeża i wysp znane są teran, merlot,
kabernet, opolo, plavac, dingač i postup,
z białych malvazija, pošip, pinot, kujundžuša, žlahtina, muškat i inne. W kontynentalnej części kraju znany jest rizling,
graševina, burgundac, traminac i pozostałe szczepy. Z mocnych trunków znane są
rakije: śliwowica, travarica, loza (grappa),
biska, a z trunków deserowych prošek i
maraschino.
Poza hotelami oferującymi noclegi ze śniadaniem i obiadokolacją lub z trzema posiłkami dziennie, we wszystkich miejscowościach, ośrodkach turystycznych i przy
głównych drogach znajdują się restauracje, tawerny, pizzerie oraz bary szybkiej
obsługi, ale dla smakoszy najciekawsze
są restauracje, w których serwowane są
dania domowej kuchni chorwackiej.
Wszystkie artykuły żywnościowe pochodzenia zwierzęcego podlegają przepisom
identycznym, jakie obowiązują w krajach
Unii Europejskiej i są pod stałą kontrolą
weterynaryjno-medyczną.
AMBASADY
Co zjeść?
Ambasada Republiki Albanii
Boškovićeva 7a, 10000 Zagrzeb;
Tel.: +385 1 4810 679
Fax: +385 1 4810 682
Oprócz standardowej kuchni europejskiej w
Chorwacji podawane są również miejscowe, najbardziej popularne dania domowe
i specjały. Wśród zimnych przekąsek jest
słynny pršut dalmatyński lub istryjski (szynka suszona), ser paški lub lički (z wyspy
Pag lub regionu Lika), ser owczy, kulen
slavoński (rodzaj pikantnej wędliny), znakomite samoborskie lub zagorskie češnjovke
(kiełbasy czosnkowe), twaróg ze śmietaną i inne. Oferta dań głównych zależy od
regionu. W Dalmacji i Primorju, na wyspach
i Istrii dania główne przyrządzane są z ryb i
owoców morza, z dań mięsnych pašticada
(pieczeń wołowa) lub gotowana jagnięcina.
W kontynentalnej części Chorwacji oferta
dań mięsnych jest naprawdę bogata, a
specjały to indyk z mlinci (rodzaj macy),
pieczona jagnięcina, pieczone młode
prosię i gotowane albo pieczone štrukle.
Z ciast, oprócz wymienionych štrukli, jest
jeszcze orehnjača (strucla z masą orzechową), makowiec oraz strudel z serem
lub z różnymi owocami.
Ambasada Algierskiej Republiki
Ludowo-Demokratycznej
Bosanska 26, 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 37 80 333
Fax: +385 1 37 80 344
Ambasada Australii
„Kaptol Centar”, Nova Ves 11/3,
10000 Zagreb
Tel.: +385 1 4891 200
Fax: +385 1 4891 216
Ambasada Republiki Austrii
Radnička cesta 80/IX, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4881 050
Fax: +385 1 4834 461
Ambasada Republiki Azerbejdżanu
Srebrnjak 104, 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 64 38 900
Fax: +385 1 64 38 929
26
Ambasada Królestwa Danii
Trg Nikole Šubića Zrinskog 10,
10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4924 530
Fax: +385 1 3760 554
Ambasada Królestwa Belgii
Pantovčak 125 B1, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4578 901
Fax: +385 1 4578 902
Ambasada Bośni i Hercegowiny
Torbarova 9, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4501 070
Fax: +385 1 4501 071
Ambasada Arabskiej Republiki Egiptu
Petrova 51/B, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 2310 781, +385 1 2310 798
Fax: +385 1 2310 619
Ambasada Zjednoczonej Republiki
Brazylii
Trg Nikole Šubića Zrinskog 10/1,
10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4002 250
Fax: +385 1 4002 266
Ambasada Republiki Finlandii
Miramarska 23, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 6312 080
Fax: +385 1 6312 090
Ambasada Republiki Francjuskiej
Hebrangova 2, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4893 600
Fax: +385 1 4893 660
Ambasada Republiki Bułgarii
Nike Grškovića 31, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4646 609, +385 1 4646 631
Fax: +385 1 4646 625
Ambasada Republiki Grecji
Opatička 12, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4810 444
Fax: +385 1 4810 419
Ambasada Republiki Chile
Smičiklasova 23/2, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4611 958,
+385 1 4611 959, +385 1 4611 960
Fax: +385 1 4610 328
Ambasada Królestwa Hiszpanii
Tuškanac 21a, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4848 950,
+385 1 4834 365, +385 1 4834 367
Fax: +385 1 4848 711
Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej
Mlinovi 132, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4637 011
Fax: +385 1 4637 012
Ambasada Republiki Indii
Kulmerska 23a, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4873 240, +385 1 4873 239
Fax: +385 1 4817 907
Ambasada Czarnogóry
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1/IV,
10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 45 73 362
Fax: +385 1 45 73 423
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
Pantovčak 125c, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4578 983,
+385 1 4578 980, +385 1 4578 981
Fax: +385 1 4578 987
Ambasada Republiki Czeskiej
Romeo Tower, Radnička cesta 47/6,
10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 6177 246
Fax: +385 1 6176 630
Ambasada Republiki Indonezji
Pantovčak 142, 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 45 78 311
Fax: +385 1 45 78 399
27
Ambasada Królestwa Niderlandów
Medveščak 56, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4642 200
Fax: +385 1 4642 211
Ambasada Republiki Federalnej
Niemiec
Ulica grada Vukovara 64, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 6300 100
Fax: +385 1 6155 536
Ambasada Królestwa Norwegii
Hektorovićeva 2/3, 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 62 73 800
Fax: +385 1 62 73 899
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
Krležin Gvozd 3, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4899 444
Fax: +385 1 4834 577
Ambasada Republiki Portugalii
Trg Bana J. Jelačića 5/II., 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4882 210, +385 1 4882 211
Fax: +385 1 4920 663
Ambasada Federacji Rosyjskiej
Bosanska 44, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 3755 038, +385 1 3755 039
Fax: +385 1 3755 040
Ambasada Rumunii
Mlinarska ulica 43, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4677 550, +385 1 4677 856
Fax: +385 1 4677 854
Ambasada Republiki Serbii
Pantovčak 245, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4579 067, +385 1 4579 068
Fax: +385 1 4573 338
Ambasada Republiki Słowackiej
Prilaz Gjure Deželića 10, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4877 070
Fax: +385 1 4877 078
Ambasada Republiki Słowenii
Alagovićeva 30/, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 6311 000, +385 1 6311 011
Fax: +385 1 6177 236
Ambasada Republiki Iranu
Pantovčak 125c, 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 4578 983,
+385 1 4578 980, +385 1 4578 981
Fax: +385 1 4578 987
Ambasada Państwa Izrael
Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 6169 500
Fax: +385 1 6169 555
Ambasada Japonii
Boškovićeva 2, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4870 650
Fax: +385 1 4667 334
Ambasada Kanady
Prilaz Gjure Deželića 4, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4881 200
Fax: +385 1 4881 230
Ambasada Republiki Kazachstanu
Trg kralja Tomislava 8, 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 4614 723
Fax: +385 1 4573 796
Ambasada Republiki Kosovo
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1,
10000 Zagrzeb
Telefon: +385 1 48 27 741, +385 1 48 27 742
Fax: +385 1 4827 721
Misja Dyplomatyczna Libii
Gornje Prekrižje 51b, 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 46 29 259
Fax: +385 1 46 29 260
Ambasada Republiki Macedonii
Kralja Zvonimira 6/I, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4620 261; +385 1 4572 812
Fax: +385 1 4617 369
Ambasada Malezji
Slavujevac 4a, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4834 346, +385 1 4834 347
Fax: +385 1 4834 348
28
KONSULATY GENERALNE I
KONSULATY
Ambasada Stanów Zjednoczonych
Ameryki
Thomasa Jeffersona 2, 10010 Zagrzeb
Tel.: +385 1 6612 200
Fax: +385 1 6612 371
Ambasada Szwajcarii
Bogovićeva 3, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4878 800
Fax: +385 1 4810 890
Ambasada Królestwa Szwecji
Frankopanska 22, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4925 100
Fax: +385 1 4925 125
Ambasada Republiki Turcji
Masarykova 3/II, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4864 660
Fax: + 385 1 4864 670
Ambasada Ukrainy
Voćarska 52, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4616 296
Fax: +385 1 4633 726, 4633 728
Watykan - Nuncjatura Apostolska
Ksaverska cesta 10a, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4673 996, +385 1 4673 995
Fax: +385 1 4673 997
Ambasada Republiki Węgierskiej
Pantovčak 255-257, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4890 900
Fax: +385 1 4579 301
Ambasada Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
I. Lučića 4, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 6009 100
Fax: +385 1 6009 111
Ambasada Republiki Włoskiej
Medulićeva 22, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4846 386
Fax: +385 1 4846 384
Przedstawicielstwo Unii Europejskiej
Trg žrtava fašizma 6, 10000 Zagrzeb
Tel.: +385 1 4896 500
Fax: +385 1 4896 555
KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI
WŁOSKIEJ
Riva br. 16, 51000 Rijeka
Tel.: (051) 355-200
Fax: (051) 355-225
KONSULAT REPUBTALIKI WŁOSKIEJ
- SPLIT
Obala Hrvatskog narodnog preporoda
10/III, 21000 Split
Tel.: (021) 348-155; 344-577
Fax: (021) 361-268
KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI
SERBII - RIJEKA
Erazma Barčića 9, 51000 Rijeka
Telefon: (051) 337-420; (051) 337-421
Fax: (051) 337-361
KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI
SERBII - VUKOVAR
204. Vukovarske brigade br. 2,
32000 Vukovar
Tel.: (032) 441-016; (032) 441-183
Fax: (032) 441-015
KONSULATY GENERALNE,
KONSULATY I WICEKONSULATY
Z KONSULAMI HONOROWYMI,
KONSULAMI I WICE KONSULAMI
NA CZELE
KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI
ALBANII - OSIJEK
Ulica Bartola Kašića 8, Ured br. 3
31000 Osijek
Tel: (031) 200-847
KONSULAT GENERALNY ANTIGI I
BARBUDY - WIEDEŃ
Talgasse 11 Top 7, A-1150 Wiedeń,
AUSTRIA
Tel: (+43) (1) 89-40-58-250
Fax: (+43) (1) 89-40-58-240
29
KONSULAT REPUBLIKI CHILE DUBROWNIK
Ulica Vatroslava Lisinskog 51/5,
20000 Dubrovnik
Tel.: (020) 612-134
KONSULAT REPUBLIKI ARMENII ZAGRZEB
Trg A. Starčevića 5/1, 10000 Zagreb
Tel./Fax: (01) 4577 525
KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI
AUSTRII - RIJEKA
Stipana Konzula Istranina 2, 51000 Rijeka
Tel./Fax: (051) 338-554
KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI
AUSTRII - SPLIT
Klaićeva poljana 1, 21000 Split
Tel: (021) 322-353
Fax: (021) 362-308
KONSULAT KRÓLESTWA BELGII DUBROWIK
Antuna Barca 10, 20000 Dubrovnik
Tel.: (020) 438-177
Fax: (020) 438-176
KONSULAT BURKINA FASO ZAGRZEB
Medveščak 54, 10000 Zagreb
Tel.: (01)4633-945, 4633-946
Fax: (01)4633-947
GENERALNY KONSULAT REPUBLIKi
CYPRU - ZAGRZEB
Trg bana Josipa Jelačića 8, 10000 Zagreb
Tel.: (042) 377-319; 098/451-689
Fax: (042) 377 395
KONSULAT REPUBLIKI WYBRZEŻA
KOŚCI SŁONIOWEJ - ZAGRZEB
Špansko 22, 10000 Zagreb
Tel.: (01)38-95-127
Fax: (01) 38-93-684
KONSULAT REPUBLIKI CHILE ZAGRZEB
Gornje Prekrižje 12, 10000 Zagreb
Tel.: (01) 46-74-044; 46-20-616
Fax: (01) 46-20-617
KONSULAT REPUBLIKI CHILE - SPLIT
Baktulijin put bb, 21000 Split
Tel.: (021) 352-401
Fax: (021) 352-407
KONSULAT GENERALNY KRÓLESTWA
DANII – ZAGRZEB
Gramača 2 L, 10000 Zagreb
Tel.: (01)37-60-536
Fax: (01)37-60-535
KONSULAT KRÓLESTWA DANII DUBROWNIK
Bana J. Jelačića 19, 20000 Dubrovnik
Tel: (020) 313- 335
Fax: (020) 416-377
KONSULAT KRÓLESTWA DANII RIJEKA
Splitska 2, 51000 Rijeka
Tel.: (051) 212-522
Fax: (051) 241-966
KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI
FILIPIN - ZAGRZEB
Tomašićeva 7, 10000 Zagreb
Tel.: (01) 46-12-000
Fax: (01) 46-18-414
KONSULAT REPUBLIKI FINLANDII ZAGRZEB
Teslina 3, 10000 Zagreb
Tel./Fax: (01)48-11-757
KONSULAT REPUBLIKI FINLANDII RIJEKA
Kumičićeva 13, 51000 Rijeka
Tel.: (051) 218-756; 686-301; 098/327-692
Fax: (051) 218-764
KONSULAT REPUBLIKI FINLANDII SPLIT
Trumbićeva obala 5, 21000 Split
Tel.: (021) 345-275; 091/339-1212
Fax: (021) 345-275
30
KONSULAT IRLANDII - ZAGRZEB
Miramarska 23 (Eurocentar),
10000 Zagreb
Tel.: (01) 6310-025
Fax : (01) 24-13-901
KONSULAT REPUBLIKI KENII ZAGRZEB
Ilica 43/II, 10000 Zagreb
Tel.: (01) 49-21-873
Fax: (01) 49-21-874
WICEKONSULAT REPUBLIKI
WŁOSKIEJ - BUJE
Trg Josipa Broza 13, 52460 Buje
Tel.: (052) 773-122
Fax: (052) 773-646
KONSULAT REPUBLIKI ŁOTWY ZAGRZEB
5. Ravnice b.b., 10000 Zagreb
Tel.: (01) 48-52-717
Fax: (01) 48-52-718
WICEKONSULAT REPUBLIKI
WŁOSKIEJ - PULA
Tartinijeva 15, 52100 Pula
Tel.: (052) 388-864; 507-007
Fax: (052) 388-863
KONSULAT REPUBLIKI LITWY ZAGRZEB
Amruševa 1/II, 10000 Zagreb
Tel.: (01) 4811-612; 4810-061
Fax: (01) 4810-061
KONSULAT REPUBLIKI WŁOSKIEJ DUBROWNIK
c/o Hotel Libertas-Rixos, Liechtensteinov
put 3, 20000 Dubrovnik
Tel.: (020) 200-262
Fax: (020) 200-262; 412-838
KONSULAT REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ
- RIJEKA
Riva Boduli 1, (P.P. 200), 51000 Rijeka
Tel.: (051) 213-494
Fax: (051) 331-614
KONSULAT REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ
- SPLIT
Ivana Gundulića 26/A II, 21000 Split
Tel.: (021) 480-019
Fax: (021) 380-203
KONSULAT REPUBLIKI JEMENU ZAGRZEB
Biankinijeva 6, 10000 Zagreb
Tel./fax: (01)45-53-114
KONSULAT REPUBLIKI MACEDONII RIJEKA
Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka
Tel.: (051) 406-500
KONSULAT KRÓLESTWA JORDANII ZAGRZEB
Gračanska cesta 84, 10000 Zagreb
Tel.: (01) 46-45-957
Fax: (01) 46-45-956
KONSULAT REPUBLIKI MACEDONII ZADAR
Trg Petra Zoranića 1, 23000 Zadar
Tel./Fax: (023) 211-162
KONSULAT REPUBLIKI
POŁUDNIOWEJ AFRYKI – ZAGRZEB
c/o Agrokor d.d., Trg Dražena Petrovića 3
10000 Zagreb
Tel.: (01) 48-94-111
Fax: (01) 48-44-363
KONSULAT REPUBLIKI MALTY ZAGRZEB
Pavlinovićeva 4, 10000 Zagreb
Tel.: (01) 39-00-515
Fax: (01) 39-00-575
KONSULAT REPUBLIKI
KAZACHSTANU - UMAG
Obala Josipa Broza 3, 52476 Umag
Tel./Fax: (052) 742-145
31
KONSULAT REPUBLIKI MALTY - SPLIT
c/o “Brodospas” d.d., Obala Lazareta 2
21000 Split
Tel.: (021) 40-51-00; 34-32-61
Fax: (021) 34-53-44
KONSULAT KRÓLESTWA NORWEGII
- RIJEKA
Žrtava fašizma 2/II, 51000 Rijeka
Tel.: (051) 335-827; (051) 335-831
Fax: (051) 213-549
KONSULAT MEKSYKAŃSKICH
STANÓW ZJEDNOCZONYCH ZAGRZEB
Mlinovi 81, 10000 Zagreb
Tel.: (01) 46-74-338
Fax: (01) 43-36-285
KONSULAT KRÓLESTWA NORWEGII
- DUBROVNIK
Uz Giman 7 A, 20000 Dubrovnik
Tel.: (020) 357-945
Fax: (020) 357-043
KONSULAT NOWEJ ZELANDII - ZAGRZEB
Vlaška ulica 50a, 10000 Zagreb
Tel./Fax: (01) 46-12-060
KONSULAT MEKSYKAŃSKICH
STANÓW ZJEDNOCZONYCH - SPLIT
Meštrovićevo šetalište 82 a, 21000 Split
Tel./Fax: (021) 358 824
KONSULAT REPUBLIKI FEDERALNEJ
NIEMIEC - OSIJEK
Ulica Borova 1, 31000 Osijek
Tel.: (031) 220-006
Fax: (031) 220-007
KONSULAT KSIĘSTWA MONAKO ZAGRZEB
Kaptol centar, Nova Ves 17, 10000 Zagreb
Tel.: (01) 48-60-377
Fax: (01) 48-60-081
KONSULAT REPUBLIKI FEDERALNEJ
NIEMIEC - RIJEKA
Riva 2, 51000 Rijeka
Tel./Fax: (051) 321-044
KONSULAT MONGOLII - ZAGRZEB
Trg bana Josipa Jelačića 4/3,
10000 Zagreb
Tel.: (01) 40-02-025
Fax : (01) 46-49-800
KONSULAT REPUBLIKI FEDERALNEJ
NIEMIEC - SPLIT
Svačićeva 4, 21000 Split
Tel.: (021) 409-347
Fax: (021) 486-401
KONSULAT KRÓLESTWA
NIDERLANDÓW - DUBROWNIK
c/o “Atlantska plovidba“ d.d., Od sv.
Mihajla 1, 20000 Dubrovnik
Tel.: (020) 356-141, (020) 356-133
Fax: (020) 356-729
KONSULAT SUŁTANATU OMANU ZAGRZEB
Kneza Višeslava 1/IV, 10000 Zagreb
Tel./Fax: (01)4611-161; 4611-163;
4611-098; 4550-303
KONSULAT KRÓLESTWA
NIDERLANDÓW - OPATIJA
Ulica 9. rujna br. 11, 51410 Opatija
Tel.: (051) 271-977
Fax (051) 271-996
KONSULAT ISLAMSKIEJ REPUBLIKI
PAKISTANU - ZAGRZEB
Pasarićeva 12, 10000 Zagreb
Tel.: (01) 36-44-775/76/77
Fax: (01) 46-17-333
KONSULAT KRÓLESTWA
NIDERLANDÓW - SPLIT
Mažuranićevo šetalište 1, 21000 Split
Tel./Fax: (021) 312-399
KONSULAT RUMUNII – RIJEKA
Korzo 6, 51000 Rijeka
Tel.: (051) 315-033
Fax: (051) 315-242
32
KONSULAT KRÓLESTWA SZWECJI RIJEKA
Riva 20, 51000 Rijeka
Tel.: (051) 212-287
Fax: (051) 211-014
KONSULAT FEDERACJI ROSYJSKIEJ
– PULA
Kandlerova 46, 52100 Pula
Tel./Fax: (052) 215-758
KONSULAT SYRYJSKIEJ REPUBLIKI
ARABSKIEJ – ZAGRZEB
Kaptol 19, 10000 Zagreb
Tel.: (01) 48 14-862
Fax: (01) 48-14-858
KONSULAT KRÓLESTWA SZWECJI SPLIT
Držićeva 8, 21000 Split
Tel.: (021) 338-234
Fax: (021) 314-530
KONSULAT REPUBLIKI SŁOWACJI –
SPLIT
Kralja Zvonimira 14/XI, 21000 Split
Tel. : (021) 315-108
Fax: (021) 315-109
KONSULAT GENERALNY KRÓLESTWA
TAJLANDII - ZAGRZEB
Gundulićeva 18/IV, 10000 Zagreb
Tel./Fax (01) 48-30-359
KONSULAT REPUBLIKI SŁOWACJI –
OSIJEK
Sunčana ulica 20, 31000 Osijek
Tel.: (031) 514-710
Fax: (031) 514-764
KONSULAT REPUBLIKI TUNEZJI ZAGRZEB
Iblerov trg 9, 10000 Zagreb
Tel.: (01) 46-15-068; kom.: 098/708-564
Fax: (01) 46-19-566
KONSULAT GENERALNY REPUBLIKI
SŁOWENII - SPLIT
Istarska ulica br. 9, 21000 Split
Tel./Fax: (021) 389-224
KONSULAT UKRAINY- ZADAR
Kralja Tvrtka 3, 23000 Zadar
Tel.: (023) 789-29-88
Fax:(023) 36-44-30
KONSULAT ZJEDNOCZONEGO
KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I
IRLANDII PÓŁNOCNEJ - DUBROWNIK
c/o Trgovačko poslovni centar Mercante
Vukovarska 22/I. kat, 20000 Dubrovnik
Tel./Fax: (020) 324-597
KONSULAT ZJEDNOCZONEGO
KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I
IRLANDII PÓŁNOCNEJ - SPLIT
Obala Hrvatskog narodnog preporoda
10/III, 21000 Split
Tel.: (021) 346- 007
Fax: (021) 362- 905
KONSULAT REPUBLIKI SUDANU ZAGRZEB
Vramčeva 17, 10000 Zagreb
Tel./Fax: (01) 48-17-613
KONSULAT KRÓLESTWA HISZPANII DUBROWNIK
Zagrebačka 2, 20000 Dubrovnik
Tel.: (020) 426-528
Fax: (020) 326-390
KONSULAT DEMOKRATYCZNEJ,
SOCJALISTYCZNEJ REPUBLIKI SRI
LANKI - ZAGRZEB
Heinzelova 62/a/VI, 10000 Zagreb
Tel.: (01) 6387-780
Fax: (01) 6387-702
W celu uzyskania dodatkowych informacji
prosimy o kontakt z Ministerstwem Spraw
Zagranicznych i Integracji Europejskiej
Republiki Chorwacji
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.mvpei.hr
33
INFORMACJE
Ente Nazionale Croato per il Turismo
Via Lucullo 3, 00187 Roma, Italia
Tel.: + 39 06 32 11 0396
Fax: +39 06 32 11 1462
E-mail: [email protected]
Web: it.croatia.hr
HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA
(CHORWACKA WSPÓLNOTA
TURYSTYCZNA)
Iblerov trg 10/IV, p.p. 251
10000 Zagrzeb, CHORWACJA
Tel.: +385 1 46 99 333
Fax: +385 1 455 7827
E-mail: [email protected]
www.hrvatska.hr
www.facebook.com/croatia.hr
www.youtube.com/croatia
issuu.com/croatia.hr
Chorvatské turistické sdružení
110 00 Praha 1, Krakovská 25,
Česká Republika
Tel.: +420 2 2221 1812
Fax: +420 2 2221 0793
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: cz.croatia.hr
Chorvátske turistické združenie
821 09 Bratislava, Trenčianska 5,
Slovenská Republika
Tel.: +421 2 55 562 054; + 421 2 55 415 415
Fax: +421 2 55 422 619
E-mail: [email protected]
Web: sk.croatia.hr
Kroatische Zentrale für Tourismus
Liechtensteinstraße 22 a, 1/1/7,
A- 1090 Wien
Tel.: +43 1 585 38 84
Fax: +43 1 585 38 84 20
E-mail: [email protected]
Web: at.croatia.hr
Horvát Idegenforgalmi Közösség
1054 Budapest, Akademia u. 1,
Magyarország
Tel.: +36 1 267 55 88
Fax: +36 1 267 55 99
E-mail: [email protected]
Web: hu.croatia.hr
Kroatische Zentrale für Tourismus
60313 Frankfurt, Hochstrasse 43,
Deutschland
Tel.: +49 69 23 85 350
Fax: +49 69 23 85 35 20
E-mail: [email protected]
Web: de.croatia.hr
Office National Croate de Tourisme
75116 Paris, 48, avenue Victor Hugo, France
Tel.: +33 1 45 00 99 55, +33 1 45 00 99 57
Fax: +33 1 45 00 99 56
E-mail:[email protected]
Web: fr.croatia.hr
Kroatische Zentrale für Tourismus
80469 München, Rumfordstrasse 7,
Deutschland
Tel.: +49 89 22 33 44
Fax: +49 89 22 33 77
E-mail:[email protected]
Web: de.croatia.hr
Croatian National Tourist Office
London W6 9ER, 2 Lanchesters, 162-164
Fulham Palace Road, United Kingdom
Tel.: +44 208 563 79 79
Fax: +44 208 563 26 16
E-mail: [email protected]
Web: gb.croatia.hr
Ente Nazionale Croato per il Turismo
20122 Milano, Piazzetta Pattari 1/3, Italia
Tel.: +39 02 86 45 44 97
Fax: +39 02 86 45 45 74
E-mail: [email protected]
Web: it.croatia.hr
34
Croatian National Tourist Office
New York 10118, 350 Fifth Avenue, Suite
4003, U.S.A.
Tel.: + 1 212 279 8672, + 1 212 279 8674
toll-free: 800 829 4416
Fax: + 1 212 279 8683
E-mail: [email protected]
Web: us.croatia.hr
Хорватское туристическое
сообщество
123610 Moscow, Krasnopresnenskaya
nab. 12, office 1502, Russia
Tel.: +7 495 258 15 07
Fax: +7 495 258 15 93
E-mail: [email protected]
Web: ru.croatia.hr
Narodowy Ośrodek Informacji
Turystycznej Republiki Chorwacji
00-675 Warszawa, IPC Business Center,
ul. Koszykowa 54, Polska
Tel.: +48 22 828 51 93
Fax: +48 22 828 51 90
E-mail: [email protected]
Web: pl.croatia.hr
Hrvaška turistična skupnost
1000 Ljubljana, Gosposvetska 2, Slovenija
Tel.: +386 1 23 07 400
Fax: +386 1 23 07 404
E-mail: [email protected]
Web: si.croatia.hr
Kroatische Zentrale für Tourismus
8004 Zürich, Badenerstr. 332, Switzerland
Tel.: +41 43 336 2030, +41 43 336 2031
+41 43 336 2032, +41 43 336 2034
Fax: +41 43 336 2039
E-mail: [email protected]
Web: ch.croatia.hr
Kroatiska turistbyrån
11135 Stockholm, Kungsgatan 24, Sverige
Tel.: +46 8 53 482 080, +46 8 5348 2081
Fax: +46 8 20 24 60
E-mail: [email protected]
Web: se.croatia.hr
Oficina Nacional de Turismo de Croacia
28001 Madrid, Calle Claudio Coello 22,
esc.B,1°C , Espana
Tel.: +3491 781 5514
Fax: +3491 431 8443
E-mail: [email protected]
www.visitcroacia.es
Kroatisch Nationaal Bureau Voor
Toerisme
1081 GG Amsterdam, Nijenburg 2F,
Netherlands
Tel.: +31 20 661 64 22
Fax: +31 20 661 64 27
E-mail: [email protected]
Web: nl.croatia.hr
JAPONIA
Ark Hills Executive Tower N613, Akasaka
1-14-5, Minato-ku, Tokyo 107-0052
Tel.: +81 03 6234 0711
Fax: +81 03 6234 0712
E-mail: [email protected]
Web: visitcroatia.jp
Office National Croate du Tourisme
1000 Bruxelles, Vieille Halle aux Blés 38,
Belgique
Tel.: +32 2 55 018 88
Fax: +32 2 55 018 83
E-mail: [email protected]
Web: be.croatia.hr
35
WSPÓLNOTA TURYSTYCZNA
– ODDZIAŁY ŻUPANIJI
(WOJEWÓDZTW)
Krapinsko-zagorska
D.G. Krambergera 1, 49000 Krapina
Tel./Fax: +385 49 233 653
E-mail: [email protected]
Web: www.tzkzz.hr
Bjelovarsko-bilogorska
Trg Eugena Kvaternika 4, 43000 Bjelovar
Tel.: +385 43 243 944
Fax: +385 43 241 229
E-mail: [email protected]
Web: www.tzbbz.hr
Ličko-senjska
Budačka 12, 53000 Gospić
Tel./Fax: +385 53 574 687
E-mail: [email protected]
Web: www.lickosenjska.com
Brodsko-posavska
Petra Krešimira IV. br. 1,
35000 Slavonski Brod
Tel.: +385 35 408 393
Fax: +385 35 408 392
E-mail: [email protected]
Web: www.tzbpz.hr
Međimurska
J. B. Jelačića 22, 40000 Čakovec
Tel./Fax: +385 40 390 191
E-mail: [email protected]
Web: www.tzm.hr
Osječko-baranjska
Kapucinska 40, 31000 Osijek
Tel.: +385 31 214 852
Fax: +385 31 214 853
E-mail: [email protected]
Web: www.tzosbarzup.hr
Dubrovačko-neretvanska
Vukovarska 24, 20000 Dubrovnik
Tel.: +385 20 324 999
Fax: +385 20 324 224
E-mail: [email protected]
Web: www.visitdubrovnik.hr
Požeško-slavonska
Županijska 7, 34000 Požega
Tel.: +385 34 290 177
Fax: +385 34 290 226
E-mail: [email protected]
Web: www.tzzps.hr
Primorsko-goranska
Nikole Tesle 2, 51410 Opatija
Tel.: +385 51 272 988, +385 51 272 665
Fax: +385 51 272 909
E-mail: [email protected]
Web: www.kvarner.hr
Sisačko-moslavačka
Stjepana i Antuna Radića 28/II,
44000 Sisak
Tel.: +385 44 540 163
Fax: +385 44 540 164
E-mail: [email protected]
Web: www.turizam-smz.hr
Istarska
Pionirska 1, 52440 Poreč
Tel.: +385 52 452 797
Fax: +385 52 452 796
E-mail: [email protected]
Web: www.istra.hr
Karlovačka
Ambroza Vraniczanyja 6, 47000 Karlovac
Tel.: +385 47 615 320
Fax: +385 47 601 415
E-mail: [email protected]
Web: www.tzkz.hr
Koprivničko-križevačka
Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica
Tel.: +385 48 624 408
Fax: +385 48 624 407
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr
36
CENTRA TURYSTYCZNO
- INFORMACYJNE
Splitsko-dalmatinska
Prilaz braće Kaliterna 10/I, 21000 Split
Tel./Fax: +385 21 490 032,
+385 21 490 033, +385 21 490 036
E-mail: [email protected]
Web: www.dalmatia.hr
Šibensko-kninska
Fra Nikole Ružića b.b., 22000 Šibenik
Tel.: +385 22 219 072
Fax: +385 22 212 346
E-mail: [email protected]
Web: www.sibenikregion.com
Varaždinska
Uska 4, 42000 Varaždin
Tel.: +385 42 210 096
Fax: +385 42 210 073
E-mail: tz.v[email protected]
Web: www.turizam-vzz.hr
Virovitičko-podravska
Masarykova 6, 33000 Virovitica
Tel.: +385 33 726 069
Fax: +385 33 722 060
E-mail: [email protected]
Web: www.tzvpz.hr
Vukovarsko-srijemska
Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci
Tel./Fax: +385 32 344 034
E-mail: [email protected]
Web: www.tzvsz.hr
ISTRIA
ŻUPANIA ISTRYJSKA
ISTRIA
Dalmatinova 4, 52100 Pula
Telefon: 052 880 088, Fax: 052 858 400
E-mail: [email protected]; [email protected]
Web: www.istra.hr; www.istra.com
FUNTANA
Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana
Telefon: 052 445 119, Fax: 052 445 124
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-funtana.com
LABIN
Aldo Negri 20, 52220 Labin
Telefon: 052 855 560, Fax: 052 855 560
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-rabac.com
MEDULIN
Centar 223, 52203 Medulin
Telefon: 052 577 145, Fax: 052 577 227
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-medulin.com
NOVIGRAD
Mandrač 29a, 52466 Novigrad
Telefon: 052 , 757 075, Fax: 052 757 075
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-novigrad.com
Zadarska
Sv. Leopolda Bogdana Mandića 1
23000 Zadar
Tel.: +385 23 315 316
Fax: +385 23 315 107
E-mail: [email protected]
Web: www.zadar.hr
POREČ
Zagrebačka 9, 52440 Poreč
Telefon: 052 451 293, Fax: 052 451 665
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-porec.com
Zagrebačka
Preradovićeva 42, 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 4873 665
Fax: +385 1 4873 670
E-mail: [email protected]
Web: www.tzzz.hr
PULA
Forum 3, 52100 Pula
Telefon: 052 219 197, Fax: 052 211 855
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-pula.com
37
ROVINJ
Obala Pina Budicina 12, 52210 Rovinj
Telefon: 052 811 566, Fax: 052 816 007
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-rovinj.com
BUZET
Trg Fontana 7/1, 52420 Buzet
Tel.: 052 662 343, Fax: 052 662 343
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-buzet.com
UMAG
Trgovačka 6, 52470 Umag
Telefon: 052 741 363, Fax: 052 741 649
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-umag.com
FAŽANA
43. istarske divizije 8, 52212 Fažana
Tel.: 052 383 727, Fax: 052 383 728
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-fazana.com
VRSAR
Rade Končara 46, 52450 Vrsar
Telefon: 052 441 746, Fax: 052 441 187
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-vrsar.com
KAŠTELIR-LABINCI
Plac bb, 52464 Kaštelir
Tel.: 052 463 140, Fax: 052 463 140
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-kastelirlabinci.com
ISTRIA ŚRODKOWA
Franine i Jurine 14, 52000 Pazin
Telefon: 052 622 460, Fax: 052 616 886
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-central.com
SVETVINČENAT
Svetvinčenat 20, 52342 Svetvinčenat
Tel.: 052 560 349, Fax: 052 560 349
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-svetvincenat.com
BALE
Rovinjska 1, 52211 Bale
Tel.: 052 824 270, Fax: 052 824 045
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-bale.com
TAR-VABRIGA
Istarska 8a, 52465 Tar
Tel.: 052 443 250, Fax: 052 443 570
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-tarvabriga.com
BRTONIGLA
Glavna 3a, 52474 Brtonigla
Tel.: 052 774 307, Fax: 052 720 860
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-brtonigla.com
VODNJAN
Narodni trg 3, 52447 Vodnjan
Tel.: 052 511 700, Fax: 052 511 700
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-vodnjan.com
BUJE
Istarska 2, 52460 Buje
Tel.: 052 773 353, Fax: 052 773 353
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-buje-buie.com
ŽMINJ
Čakavska kuća bb, 52341 Žminj
Tel.: 052 846 792, Fax: 052 846 844
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-zminj.com
38
KVARNER
KRK
Obala hrvatske mornarice 3, 51500 Krk
Tel.: 051 220 226, Fax: 051 220 226
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.tz-krk.hr
ŻUPANIA PRIMORSKO-GORANSKA
KVARNER INFO - WROTA ADRIATYKU
Čikovići bb, 51215 Kastav
Tel.: 051 623 333, 628 888
Fax: 051 623 334
E-mail: [email protected]
Web: www.kvarner.hr
CRES
Cons 10, 51557 Cres
Tel.: 051 571 535, Fax: 051 571 535
E-mail: [email protected]
Web: www.tzg-cres.hr
INFO PUNKT KUK (RIWIERA OPATIJA)
Nova cesta bb, 51215 Matulji
Tel.: 051 279 816, Fax: 051 279 816
E-mail: [email protected]
Web: www.opatija-tourism.hr
MALI LOŠINJ
Riva lošinjskih kapetana 29,
51550 Mali Lošinj
Tel.: 051 231 547, 231 884
Fax: 051 233 373
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-malilosinj.hr
KVARNER INFO - JUG
Kralja Tomislava 6, 51250 Novi Vinodolski
Tel.: 051 791 171, Fax: 051 224 306
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-novi-vinodolski.hr
RAB
Trg Municipium Arba 8, 51280 Rab
Tel.: 051 771 111, 724 064
Fax: 051 771 110
E-mail: [email protected],
[email protected]
Web: www.tzg-rab.hr
KVARNER INFO - PORT LOTNICZY
RIJEKA
Hamec 1, 51513 Omišalj
Tel.: 051 222 336, Fax: 051 841 892
E-mail: [email protected]
Web: www.krk.hr
BAŠKA
Kralja Zvonimira 114 (P.P. 7), 51523 Baška
Tel.: 051 856 817, Fax: 051 856 544
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-baska.hr
INFO GORSKI KOTAR
Lujzinska cesta 47, 51300 Delnice
Tel.: 051 812 156, Fax: 051 812 156
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-delnice.hr
MALINSKA
Obala 46, 51511 Malinska
Tel.: 051 859 207, Fax: 051 858 254
E-mail:[email protected]
[email protected]
Web: www.tz-malinska.hr
RIJEKA
Korzo 14, 51000 Rijeka
Tel.: 051 335 882, Fax: 051 214 706
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-rijeka.hr
NJIVICE - OMIŠALJ
Prikešte 11, 51513 Omišalj
Tel.: 051 841 042, 846 735
Fax: 051 841 042
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-njivice-omisalj.hr
CRIKVENICA
Trg S. Radića 1c, 51260 Crikvenica
Tel.: 051 241 051, Fax: 051 241 867
E-mail: [email protected]
Web: www.tzg-crikvenice.hr
39
PUNAT
Pod Topol 2, 51521 Punat
Tel.: 051 854 860, Fax: 051 854 970
E-mail: [email protected]
Web: www.tzpunat.hr
NIN
Trg braće Radića 3, 23232 Nin
Tel.: 023 264 280, Fax: 023 265 247
E-mail: [email protected]
Web: www.nin.hr
FUŽINE
Sv. Križ 2, 51322 Fužine
Tel.: 051 835 163, Fax: 051 830 000
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-fuzine.hr
STARIGRAD
Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad
Tel.: 023 369 245, Fax: 023 369 255
E-mail: [email protected]
Web: www.rivijera-paklenica.hr
SELCE
Šetalište Ivana Jeličića 1, 51266 Selce
Tel.: 051 765 165, Fax: 051 765 165
E-mail: tzm-se[email protected]
Web: www.tzselce.hr
ZATON
Zadarska cesta 39a, 23232 Zaton-Nin
Tel.: 023 265 461, Fax: 023 265 462
E-mail: [email protected]
Web: www.zaton-zd.hr
OPATIJA
M. Tita 128, 51410 Opatija
Tel.: 051 271 310, Fax: 051 712 290
E-mail: [email protected]
Web: www.opatija-tourism.hr
VIR
Put mula bb, 23234 Vir
Tel.: 023 362 196, Fax: 023 362 196
E-mail: [email protected]
Web: www.otok-vir.info
DALMACJA – REGION ZADARU
PAKOŠTANE
Kraljice Jelene 78, 23211 Pakoštane
Tel.: 023 381 892, Fax: 023 381 608
E-mail: [email protected]
Web: www.pakostane.hr
ŻUPANIA ZADARSKA
BIOGRAD N/M
Trg hrvatskih velikana 2, 23210 Biograd n/M
Tel.: 023 383 123, 383 123
E-mail: [email protected]
Web: www.visitzadar.net
SV. FILIP I JAKOV
Obala kralja Tomislava 16,
23207 Sv. Filip i Jakov
Tel.: 023 389 071, Fax: 023 389 239
E-mail: [email protected]
Web: www.sv-filipjakov.hr
PAG
Vela ulica 18, 23250 Pag
Tel.: 023 611 286, Fax: 023 611 286
E-mail: [email protected]
Web: www.pag-tourism.hr
ZADAR
Mihe Klaića 1, 23000 Zadar
Tel.: 023 316 166, Fax: 023 211 781
E-mail: [email protected]
Web: www.visitzadar.net
40
DALMACJA – REGION SZYBENIKA
MURTER - KORNATI
Rudina bb, 22244 Murter
Tel.: 022 434 995, Fax: 022 434 950
E-mail:[email protected]
Web: www.tzo-murter.hr
ŻUPANIA ŠIBENSKO-KNINSKA
SZYBENIK
Obala Dr. Franje Tuđmana 5,
22000 Szybenik
Tel.: 022 214 411, Fax: 022 214 266
E-mail: [email protected]
Web: www.sibenik-tourism.hr
PIROVAC
Kralja Krešimira IV br. 6, 22213 Pirovac
Tel.: 022 466 770, Fax: 022 466 770
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-pirovac.hr
VODICE
Obala Vladimira Nazora bb, 22211 Vodice
Tel.: 022 443 888, Fax: 022 442 111
E-mail: [email protected]
Web: www.vodice.hr
PRIMOŠTEN
Trg Biskupa Arnerića 2, 22202 Primošten
Tel.: 022 571 111, Fax: 022 571 703
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-primosten.hr
BETINA
Trg na moru 2, 22244 Betina
Tel.: 022 436 522, Fax: 022 436 523
E-mail: [email protected]
ROGOZNICA
Obala Kneza Domagoja bb,
22203 Rogoznica
Tel.: 022 559 253, Fax: 022 558 030
E-mail: [email protected]
Web: www.rogoznica.net
BRODARICA - KRAPANJ
Krapanjskih spužvara 1,
22207 Krapanj - Brodarica
Tel.: 022 350 612, Fax: 022 350 612
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-brodarica.hr
SKRADIN
Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin
Tel.: 022 771 306, Fax: 022 771 336
E-mail: [email protected]
Web: www.skradin.hr
GREBAŠTICA
Grebaštica donja bb, 22216 Grebaštica
Tel.: 022 577 044, Fax: 022 577 044
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-grebastica.hr
TISNO
Istočna Gomilica 1A, 22240 Tisno
Tel.: 022 438 604, Fax: 022 438 603
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-tisno.hr
JEZERA
Put Zaratića 3, 22244 Jezera
Tel.: 022 439 120, Fax: 022 439 905
E-mail:
[email protected]
Web: www.summernet.hr/jezera
TRIBUNJ
Badnje bb, 22212 Tribunj
Tel.: 022 446 143, Fax: 022 446 143
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-tribunj.hr
KNIN
Tuđmanova 24, 22300 Knin
Tel.: 022 664 822, Fax: 022 664 819
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-knin.hr
ZLARIN
Zlarin bb, 22232 Zlarin
Tel.: 022 553 557
E-mail: [email protected]
41
DRNIŠ
Domovinskog rata 5, 22320 Drniš
Tel.: 022 888 619, Fax: 022 888 609
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-drnis.hr
VIS
Šetalište stare Isse 2, 21480 Vis
Tel.: 021 717 017, Fax: 021 717 018
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-vis.hr
DALMACJA – REGION SPLITU
BOL
Porat bolskih pomoraca bb, 21420 Bol
Tel.: 021 635-638, Fax: 021 635 972
E-mail: [email protected]
Web: www.bol.hr
ŻUPANIA SPLITSKO-DALMATINSKA
HVAR
Trg Sv. Stjepana 16, 21450 Hvar
Tel.: 021 741 059, Fax: 021 741 059
E-mail: [email protected]
Web: www.tzhvar.hr
BOL
Riva bb, 21420 Bol
Tel.: 021 635 440, Fax: 021 635 972
E-mail: [email protected]
Web: www.bol.hr
MAKARSKA
Obala kralja Tomislava bb,
21300 Makarska
Tel.: 021 612 002, Fax: 021 616 288
E-mail: [email protected]
Web: www.makarska.hr
DALMACJA – REGION
DUBROWNIKA
ŻUPANIA DUBROVAČKO
- NERETVANSKA
SINJ
Vrlička 41, 21230 Sinj
Tel.: 021 826 352, Fax: 021 826 352
E-mail: [email protected]
Web: www.sinj.hr
STON
Pelješki put bb, 20230 Ston
Tel.: 020 754 452, Fax: 020 754 452
E-mail: [email protected]
Web: www.ston.hr
SPLIT
Peristil bb, 21000 Split
Tel.: 021 345 606, Fax: 021 348 604
E-mail: [email protected]
Web: www.visitsplit.com
KLEK
Trg palmi 1, 20356 Klek
Tel.: 020 691 336, Fax: 020 691 336
E-mail: [email protected]
SUPETAR
Porat 1, 21400 Supetar
Tel.: 021 630 551, Fax: 021 630 551
E-mail: [email protected]
Web: www.supetar.hr
OREBIĆ
Zrinsko Frankopanska 2, 20250 Orebić
Tel.: 020 713 718, Fax: 020 714 001
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-orebic.com
TROGIR
Trg Pape Ivana Pavla II Br. 1,
21220 Trogir
Tel.: 021 885 628, Fax: 021 885 628
E-mail: [email protected]
Web: www.trogir.hr
OREBIĆ II.
Bana J. Jelačića 53, 20250 Orebić
Tel.: 020 714 070
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-orebic.hr
42
KORČULA
Dr. F. Tuđmana 4, 20260 Korczula
Tel.: 020 715 867, Fax: 020 715 866
E-mail: [email protected]
Web: www.visitkorcula.net
TRPANJ
Žalo 7, 20240 Trpanj
Tel.: 020 743 433, Fax: 020 743 290
E-mail: [email protected]
Web: www.tzo-trpanj.hr
VELA LUKA
Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka
Tel.: 020 813 619, Fax: 020 813 619
E-mail: [email protected]
Web:www.velaluka.hr
BLATO
Trg dr. F. Tuđmana 4, 20271 Blato
Tel.: 020 851 850, Fax: 020 851 241
E-mail: [email protected]
Web: www.tzo-blato.hr
LASTOVO
Prijevor 7, 20290 Lastovo
Tel.: 020 801 018, Fax: 020 801 140
E-mail: [email protected]
Web: www.lastovo-tz.net
DRAČE
20246 Drače
Tel./Fax: 020 741 130
E-mail: [email protected]
Web: www.tzjanjina.hr
SOBRA
Zabrežje 2 , 20225 Babino Polje
Tel.: 020 746 025, Fax: 020 746 022
E-mail: [email protected]
Web: www.mljet.hr
DUBROVNIK - PILE
Brsalje 5, 20000 Dubrovnik
Tel.: 020 312 011
E-mail: [email protected]
DUBROVNIK – GRUŽ
Obala S. Radića 32, 20000 Dubrovnik
Tel.: 020 417 983
E-mail: [email protected]
SLANO
20232 Slano
Tel.: 020 871 236, Fax: 020 871 555
E-mail:
[email protected]
Web: www.dubrovackoprimorje.hr/TZO
DUBROVNIK - LAPAD
Šetalište kralja Zvonimira 25,
20000 Dubrovnik
Tel: 020 437 460
E-mail: [email protected]
DUBROWNIK
Brsalje 5, 20000 Dubrownik
Tel.: 020 312 011, Fax: 020 323 725
E-mail: [email protected]
Web: www.tzdubrovnik.hr
DUBROVNIK – ZATON
Zaton veliki 2, 20000 Dubrovnik
Tel.: 020 891 230
E-mail: [email protected]
ŽUPA DUBROVAČKA
Šetalište dr. F. Tuđmana 7, 20207 Srebreno
Tel.: 020 486 254, Fax: 020 487 003
E-mail: [email protected]
Web: www.dubrovnik.riviera.com
DUBROVNIK - ORAŠAC
Autobusna stanica Orašac,
20000 Dubrovnik
Tel.: 020 891 166
E-mail: [email protected]
CAVTAT
Zidine 6, 20210 Cavtat
Tel.: 020 478 025, Fax: 020 479 025
E-mail: [email protected]
Web: www.tzcavtat-konavle.hr
DUBROVNIK - LOPUD
Obala I. Kuljevana 12, 20000 Dubrovnik
Tel.: 020 759 086
E-mail: [email protected]
43
DUBROVNIK – ŠIPAN
Luka bb, 20223 Šipanska Luka
Tel.: 020 758 084
E-mail: [email protected]
TRSTENIK
20245 Trstenik
Tel.: 020 748 058
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-orebic.hr
GOVEĐARI
Polače bb, 20226 Polače
Tel.: 020 744 186, Fax: 020 744 086
E-mail: [email protected]
Web: www.mljet.hr
VIGANJ
20267 Viganj
Tel.: 020 719 059
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-orebic.hr
KUČIŠTE
20267 Kučište
Tel.: 099 3158 751
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-orebic.hr
ZRAČNA LUKA DUBROVNIK
(LOTNISKO)
20213 Čilipi
Tel.: 020 773 313, Fax: 020 478 025
E-mail: [email protected]
Web: www.tzcavtat-konavle.hr
LOVIŠTE
20269 Lovište
Tel.: 020 718 051
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-orebic.hr
ŽULJANA
Kraj bb, 20247 Žuljana
Tel.: 020 756 227, Fax: 020 756 227
E-mail:
[email protected]
Web: www.ston.hr
MOLUNAT
20219 Molunat
Tel.: 020 794 342, Fax: 020 478 025
E-mail: [email protected]
Web: www.tzcavtat-konavle.hr
LIKA - KARLOVAC
POTOMJE
20244 Potomje
Tel.: 020 742 179
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-orebic.hr
ŻUPANIA KARLOVAČKA
KARLOVAC
Trg Petra Zrinskog 3,
47000 Karlovac
Tel.: 047 615 320, Fax: 047 600 602
E-mail: [email protected]
Web: www.karlovac-touristinfo.hr
PRIŽBA
Prižba bb, 20271 Prižba
Tel.: 020 861 137, Fax: 020 851 241
E-mail: [email protected]
Web: www.tzo-blato.hr
RAKOVICA
Grabovac bb, 47245 Grabovac
Tel.: 047 784 303, Fax: 047 784 039
E-mail: [email protected]
Web: www.rakovica.hr
SMOKVICA
Brna, 20272 Smokvica
Tel.: 020 832 255, Fax: 020 832 188
E-mail: [email protected]
44
CHORWACJA CENTRALNA
OGULIN
Alojzija Stepinca 1, 47300 Ogulin
Tel.: 047 532 278, Fax: 047 532 278
E-mail: [email protected],
[email protected],
[email protected],
Web: www.tz-ogulina.hr, www.tz-slunj.hr
ŻUPANIA BJELOVARSKO
- BILOGORSKA
DARUVAR
Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar
Tel.: 043 331 382, Fax: 043 331 285
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-daruvar.hr
ŻUPANIA LIČKO-SENJSKA
JEZIORA PLITWICKIE
Rastovača b.b., 53230 Korenica
Tel.: 053/ 751 058
E-mail: [email protected]
Web: www.tzplitvice.hr
BJELOVAR
Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar
Tel.: 043 243 944, Fax: 043 241 229
E-mail: [email protected],
[email protected]
Web: www.tzbbz.hr
NOVALJA
Trg Briščić 1, 53291 Novalja
Tel.: 053 661 404, Fax: 053 663 238
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-novalja.hr
ŻUPANIA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
KOPRIVNICA
Trg bana Jelačića 7, 48000 Koprivnica
Tel.: 048 621 433, Fax: 048 623 178
E-mail: [email protected]
Web: www.koprivnicatourism.com
SENJ
Stara cesta 2, 53270 Senj
Tel.: 053 881-068, Fax: 053 881-219
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-senj.hr
KRIŽEVCI
Nemčićev trg 6, 48260 Križevci
Tel.: 048 681 199, Fax: 048 681 199
E-mail:
turisticka.zajednica.grada.krizevaca@
kc.t-com.hr
MAJEROVO VRILO SINAC
53224 Sinac
Tel.: 053 771 603, Fax: 053 771 603
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-otocac.hr
ŻUPANIA KRAPINSKO-ZAGORSKA
KRAPINA
Magistratska 11, 49000 Krapina
Tel.: 049 371 330, Fax: 049 371 330
E-mail: [email protected]
Web: www.krapina.hr
MARIJA BISTRICA
Zagrebačka bb, 49246 Marija Bistrica
Tel.: 049 468 380, Fax: 049 301 011
E-mail: [email protected]
Web: www.info-marija-bistrica.hr
45
ŻUPANIA SISAČKO-MOSLAVAČKA
STUBIČKE TOPLICE
Viktora Šipeka 24, 49244 Stubičke Toplice
Tel.: 049 282 727, Fax: 049 283 404
E-mail: [email protected]
Web: www.stubicketoplice.hr
SISAK
Rimska bb, 44000 Sisak
Tel.: 044 522 655, Fax: 044 521 615
E-mail: [email protected]
Web: www.sisakturist.com
KRAPINSKE TOPLICE
Zagrebačka 4, 9217 Krapinske Toplice
Tel.: 049 232 106, Fax: 049 232 106
E-mail: [email protected]
Web: www.krapinsketoplice.net
ŻUPANIA MEĐIMURSKA
KUTINA
Crkvena 42, 44320 Kutina
Tel.: 044 681 004, Fax: 044 680 110
E-mail: [email protected]
Web: www.turizam-kutina.hr
ČAKOVEC
Kralja Tomislava 1, 40000 Čakovec
Tel.: 040 313 319, Fax: 040 310 991
E-mail: [email protected]
Web: www.tourism-cakovec.hr
PARK PRZYRODY LONJSKO POLJE
Krapje 16, 44325 Krapje
Tel.: 044 672 080, 606 449
E-mail: [email protected]
Web: www.pp-lonjsko-polje.hr
SVETI MARTIN NA MURI
Trg Sv. Martina 7, 40313 Sv. Martin na Muri
Tel.: 040 868 619, Fax: 040 868 922
E-mail: [email protected]
Web: www.svetimartin.hr
ŻUPANIA VARAŽDINSKA
VARAŽDIN
Ivana Padovca 3, 42000 Varaždin
Tel.: 042 210 987, 210 985
E-mail: [email protected]
Web: www.tourism-varazdin.hr
PRELOG
Glavna 33, 40323 Prelog
Tel.: 040 638 694, Fax: 040 645 303
E-mail: [email protected]
Web: www.prelog.hr
VARAŽDINSKE TOPLICE
Trg Slobode 16,
42223 Varaždinske Toplice
Tel.: 042 633 133, Fax: 042 205 635
E-mail: [email protected]
Web: www.toplice-vz.hr
ŠTRIGOVA
Štrigova 29, 40312 Štrigova
Tel.: 040 851 325, Fax: 040 851 325
E-mail: [email protected]
Web: www.tic-strigova.hr
LUDBREG
Trg svetog Trojstva 1a, 42230 Ludbreg
Tel: 042 810 690, Fax: 042 810 690
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-ludbreg.hr
MURSKO SREDIŠĆE
Trg braće Radić 1, 40315 Mursko Središće
Tel: 098 242 899
E-mail: [email protected]
Web: www.mursko-sredisce.hr
46
ZAGRZEB
ZAPREŠIĆ
Trg žrtava fašizma 9, 10290 Zaprešić
Tel.: 01 3310 309, Fax: 01 3310 309
E-mail: [email protected]
Web: www.zapresic.hr
ZAGRZEB
Trg bana J.Jelačića 11, 10000 Zagrzeb
Tel.: 01 4814 051, 4814 052, 4814 054
Fax: 01 4814 056
E-mail: [email protected]
Web: www.zagreb-touristinfo.hr
KRAŠIĆ
Krašić 102, 10454 Krašić
Tel.: 01 6270 910, Fax: 01 6270 910
E-mail: [email protected]
ZAGRZEB PORT LOTNICZY
Pleso bb, 10150 Zagrzeb
Tel.: 01 6265 091
E-mail: [email protected]
Web: www.zagreb-touristinfo.hr
ŻUPANIA ZAGRZEBSKA
Preradovićeva 42, 10000 Zagreb
Tel.: 01 4873 665, Fax: 01 4873 670
E-mail: [email protected]
Web: www.tzzz.hr
ZAGRZEB – DWORZEC GŁÓNY
Trg Kralja Tomislava 12, 10000 Zagrzeb
Web: www.zagreb-touristinfo.hr
SLAWONIA
ŻUPANIA ZAGREBAČKA
ŻUPANIA BRODSKO-POSAVSKA
SAMOBOR
Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor
Tel.: 01 3360 044, Fax: 01 3360 050
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-samobor.hr
NOVA GRADIŠKA
M.A.Relkovića br.9, 35400 Nova Gradiška
Tel.: 035 361 494, Fax: 035 361 494
E-mail: [email protected]
Web: www.tzgng.hr
JASTREBARSKO
Strossmayerov trg 4, 10450 Jastrebarsko
Tel.: 01 6272 940, Fax: 01 6272 940
E-mail: [email protected]
Web: www.tzgj.hr
BROD - TURIST
Trg Pobjede br.13, 35000 Slavonski Brod
Tel.: 035 445 765, Fax: 035 448 594
E-mail: [email protected]
Web: www.tzgsb.hr
IVANIĆ GRAD
Moslavačka 11, 10310 Ivanić Grad
Tel.: 01 2881 591, Fax: 01 2881 591
E-mail: [email protected]
Web: www.tzig.hr
ŻUPANIA OSJEČKO-BARANJSKA
PARK PRZYRODY KOPAČKI RIT
Ritska bb , 31327 Kopačevo,
Tel.: 031 752 320, Fax: 031 752 321
E-mail: [email protected]
Web: www.kopacki-rit.hr
VELIKA GORICA
Kurilovečka 2, 10410 Velika Gorica
Tel.: 01 6221 666, Fax: 01 6222 378
E-mail: [email protected]
Web: www.tzvg.hr
ĐAKOVO
Kralja Tomislava 3, 31400 Đakovo
Tel.: 031 812 319, 822 376
Fax: 031 822 319, 822 375
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-djakovo.hr
47
ŻUPANIA VIROVITIČKO-PODRAVSKA
DONJI MIHOLJAC
Trg Ante Starčevića 2 (Wspólnota
Turystyczna: Vukovarska 1),
31540 Donji Miholjac
Tel.: 031 633 103, Fax: 031 633 103
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-donjimiholjac.hr
VIROVITICA
Trg kralja Tomislava 1, 33000 Virovitica
Tel.: 033 721 241, Fax: 033 721 241
E-mail: [email protected]
Web: www.virovitica.hr
SLATINA
Trg Sv. Josipa 1, 33520 Slatina
Tel.: 033 553 629, Fax: 033 553 629
E-mail: [email protected]
BILJE
Kralja Zvonimira 10, 31327 Bilje
Tel.: 031 751 480, Fax: 031 751 481
E-mail: [email protected]
Web: www.tzo-bilje.hr
ŻUPANIA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
OSIJEK - GORNJI GRAD
Županijska 2, 31000 Osijek
Tel.: 031 203 755, Fax: 031 203 947
E-mail: [email protected]
Web: www.tzosijek.hr
VINKOVCI
Trg Bana Josipa Šokčevića 3,
32100 Vinkovci
Tel.: 032 334 653, Fax: 032 334 658
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-vinkovci.hr
OSIJEK - TWIERDZA
Trg Sv. Trojstva 5, 31000 Osijek
Tel.: 031 210 120, Fax: 031 210 120
E-mail: [email protected]
Web: www.tzosijek.hr
BELI MANASTIR
Imre Nagya 2, 31300 Beli Manastir
Tel.: 031 702 080,
Fax: 031 702 080, 495 975
E-mail: [email protected]
Web: www.tzbaranje.hr
BARANJA
Maršala Tita 90, 31307 Zmajevac, Baranja
Tel.: 031 734-131,
Fax: 031 734-131, 495 975
E-mail:[email protected]
Web: www.tzbaranje.hr
48
Szanowni Państwo,
ZA WYDAWCĘ:
mr.sc. Niko Bulić
ze względu na własny komfort i przestrzeganie obowiązujących przepisów
prawa prosimy, o sprawdzenie, czy
jesteście Państwo zameldowani na cały
okres pobytu, od dnia przyjazdu do
dnia wyjazdu.
Jest to szczególnie ważne i potrzebne
w przypadku kwater prywatnych, ponieważ wpływa na jakość oferowanych
usług oraz Państwa bezpieczeństwo.
Poza tym uniemożliwia nielegalną
działalność osobom, które nie zarejestrowały świadczenia usług zakwaterowania, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Z góry dziękujemy za współpracę i życzymy udanego pobytu.
REDAKTOR:
Slavija Jačan Obratov
TŁUMACZENIE:
Artur Jan Bukowski
DESIGN:
ZVIZ
FOTOGRAFIE:
Damil Kalogjera, Romeo Ibrišević, Ivo
Pervan, Damir Fabijanić, Juraj Kopač,
Braslav Karlić, Andrija Carli, Petar
Trinajstić, Mario Romulić, Mario Brzić,
Milan Babić, Saša Pjanić, Ante Zubović,
Vesna Štajner, Josip Mandračević, Goran
Vranić, Sergio Gobbo, Renco Kosinožić,
Dražen Stojčić i Boris Kragić
WYKONANIE MAPY:
STUDIO BREGANT
Chorwacka Wspólnota Turystyczna
IMPRESUM:
NADZÓR NAD MAPĄ:
prof. dr. sc. Zoran Klarić
WYDAWCA: Chorwacka Wspólnota
Turystyczna we współpracy z
Ministerstwem Turystyki, Ministerstwem
Gospodarki Morskiej, Transportu i
Infrastruktury, Ministerstwem Kultury,
Ministerstwem Spraw Wewnętrznych,
Ministerstwem Rolnictwa, Rybołówstwa i
Rozwoju Wsi - Departament Weterynarii,
Ministerstwem Spraw Zagranicznych
i Integracji Europejskiej, Chorwackim
Automobilklubem (HAK); Chorwackimi
Autostradami, Chorwacką Izbą
Gospodarczą, Chorwackimi Kolejami,
Państwowym Centrum Ochrony i
Ratownictwa, Chorwackim Radiem.
Wszystkie informacje zostały zebrane
i zaktualizowane przez Departament
informacyjny Chorwackiej Wspólnoty
Turystycznej.
DRUK:
Kerschoffset Zagreb d.o.o.
Zagrzeb, listopad 2011 r.
Wydawca nie gwarantuje, że wszystkie zamieszczone informacje są prawdziwe i nie
ponosi odpowiedzialności za niedokładności lub zmiany podanych informacji.
W Chorwacji jest karane i nie jest dozwolone biwakowanie na terenach otwartych
poza zarejestrowanymi kempingami albo
parkingami dla pojazdów kempingowych
i przyczep.
49
Notatki:
50
51
Chorwacka Wspólnota Turystyczna
Iblerov trg 10/4
Tel: + 385 (1) 4699 333
10000 Zagreb
Fax: + 385 (1) 4557 827
Chorwacja
E-mail: [email protected]
www.chorwacja.hr

Podobne dokumenty

INFORMACJE TURYSTYCZNE

INFORMACJE TURYSTYCZNE swojego zwierzaka, ponosisz pełną odpowiedzialność za spełnienie warunków wwozu zwierzęcia. Sprawdź, czy Twój zwierzak był szczepiony w odpowiednim terminie, względnie zaszczepiony ponownie i czy p...

Bardziej szczegółowo

Informacje Turystyczne - Business

Informacje Turystyczne - Business Przywożąc do Republiki Chorwacji swojego zwierzaka, ponosisz pełną odpowiedzialność za spełnienie warunków wwozu zwierzęcia. Sprawdź, czy Twój zwierzak był szczepiony w odpowiednim terminie, względ...

Bardziej szczegółowo