Opis szkolenia

Transkrypt

Opis szkolenia
Zapraszamy na szkolenie:
Ruch kadrowy w okresie wdrażania reformy oświaty.
Zmiany w prawie pracy w związku z reformą oświaty w 2017 roku.
Koszalin, 4 kwietnia 2017
Adresaci:
Burmistrzowie, wójtowie, osoby odpowiedzialne za prowadzenie zadań oświatowych w organach
prowadzących, tj. kierownicy wydziałów oświaty, dyrektorów ZEAS-ów (CUW-ów), dyrektorów
wszelkiego typu szkół i placówek oświatowych, osób odpowiedzialnych w jednostkach za sprawy
kadrowe.
Cel i korzyści:
Przygotowanie kadry zarządzającej oświatą do wdrożenia zmian wynikających z projektów ustaw
związanych z wdrażaniem reformy edukacji. Reforma oświaty, która planowana jest od roku
szkolnego 2017/2018, przewiduje nie tylko zmiany ustroju szkolnego oraz modyfikacje w
organizacji i funkcjonowaniu szkół ale również konsekwentnie zmiany w prawie pracy. Będą one
dotyczyć zarówno nauczycieli, w tym dyrektorów jak i pracowników samorządowych.
Zdecydowana większość zmian, zwłaszcza w zakresie kształtowania polityki kadrowej, wymaga
wnikliwej analizy w kontekście przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe. Podczas
szkolenia zostaną omówione dwa kluczowe dla systemu oświaty projekty aktów prawnych mające
wpływ na przyszłe działania z zakresu prawa pracy
Prowadzący:
Tadeusz Konarski - Prawnik, doświadczony wykładowca, ekspert w zakresie prawa oświatowego
oraz zarządzania edukacją, autor wielu publikacji i trener szkoleń dedykowanych pracownikom
administracji samorządowej oraz dyrektorom jednostek oświatowych. Autor nowelizacji
przepisów ustawy karta nauczyciela. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej.
Miejsce:
Koszalin, Środkowopomorska Rada NOT-u, ul. Jana z Kolna 38
Czas trwania:
9.30 – 14.30
Cena:
330,00 zł netto/os. przy zgłoszeniu do 21 marca 2017
360,00 zł netto/os. przy zgłoszeniu po 21 marca 2017
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich
jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków
publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis
kawowy.
Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.
Program:
Nowelizacja Karty Nauczyciela i wyłączenie stosowania niektórych przepisów Karty w
okresie reformy,
2. Zmiany w czasie pracy,
3. Zwolnienia nauczycieli,
4. Przeniesienia nauczycieli do innych szkół i w stan nieczynny,
5. Zmiany w zasadach dodatkowego zatrudniania nauczycieli,
6. Status dyrektora i wicedyrektora szkoły
7. Zmiany dotyczące stanowisk kierowniczych przekształcanych i wygaszanych szkół,
8. Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym,
9. Zmiany w wymaganiach wobec nauczycieli,
10. Zmiany w zakresie oceny pracy dyrektora
11. Nowe regulacje dotyczące ZFŚS w likwidowanych gimnazjach,
1.
12. Rozszerzenie zakresu nauczycieli uprawnionych do emerytury nauczycielskiej przyznawanej
bez względu na wiek
13. Status prawny pracowników samorządowych (administracji i obsługi)
14. Zadania samorządu (organu prowadzącego), Zadania dyrektora szkoły.
15. Niezbędne procedury i działania do podjęcia. Jak się do nich przygotować?