ABC Gminnej Profilaktyki W zebraniu zwołanym w dniu 28 kwietnia

Transkrypt

ABC Gminnej Profilaktyki W zebraniu zwołanym w dniu 28 kwietnia
ABC Gminnej Profilaktyki
W zebraniu zwołanym w dniu 28 kwietnia 2016 r. przez pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii, udział wzięli kierownicy świetlic profilaktyczno –
wychowawczych, prezesi i trenerzy klubów sportowych, finansowanych ze środków gminnej komisji.
Obecni byli także członkowie podkomisji ds. profilaktyki młodzieży.
Przedstawiona i dyskutowana problematyka dotyczyła harmonogramu działań i wydatków Gminnej
Komisji, zatwierdzonych przez Radę Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój na bieżący rok (w tym 9
świetlic, sekcje piłki nożnej i siatkówki Klubu Sportowego „Ogniwo”, grupy tańca breakdance).
Omówiono uwagi pokontrolne dotyczące planowania pracy i bieżącego dokumentowania
prowadzonych zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja poza nielicznymi
uchybieniami prowadzona jest prawidłowo.
Dokonano analizy frekwencji na zajęciach uznając ją za dobrą, z wyjątkiem ostatnich miesięcy roku
szkolnego (liczne szkolne wycieczki, międzyszkolne zawody sportowe, wyjazdy na uroczystości
rodzinne). Na podkreślenie zasługuje wysoki poziom atrakcyjności i różnorodności realizowanych
przez świetlice zajęć, w tym form aktywnego wypoczynku (rozgrywki zespołowe, zabawy sportowe,
wyjazdy na pływalnię, jazda na nartach, łyżwach, turystyka górska - piesza).
W uwagach pokontrolnych mocno zaakcentowano dalsze rozwijanie form pracy z rodziną, zalecono
klubom i świetlicom uczestnictwo w organizowanych środowiskowych imprezach miasta i gminy.
Na spotkaniu ustalono także terminarz gminnych, integracyjnych imprez świetlicowych,
organizowanych na dwóch poziomach (szkoły podstawowe i gimnazja):



rajd świetlic – wrzesień 2016
spartakiada – październik 2016
prezentacje form artystycznych pod hasłem „UROKI NASZEJ GMINY” (w tym konkursy:
plastyczny, małe formy teatralne, prezentacje muzyczno – taneczno – wokalne, konkurs
literacki) – grudzień 2016).
Gminna Komisja RPAiN
w Piwnicznej - Zdroju

Podobne dokumenty