procedura oceny programów kształcenia studiów

Transkrypt

procedura oceny programów kształcenia studiów
Wyciąg z Uchwały nr 151/XXI/2013 Rady Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej z dnia 3 grudnia 2013 roku w
sprawie zatwierdzenia „Procedur zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa”.
PROCEDURA OCENY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, W TYM OCENA
STOSOWANEGO SYSTEMU OCENIANIA I JEGO ADEKWATNOŚCI WOBEC OSIĄGANIA ZAPLANOWANYCH
EFEKTÓW
Otrzymane informacje od
współprowadzących przedmiot
dotyczących efektów kształcenia,
treści programowych przedmiotu,
przyjętego systemu oceny
Otrzymane informacje od
Kierownika Studiów
Podyplomowych dotyczących
efektów kształcenia, treści
programowych przedmiotu,
przyjętego systemu oceny
Program kształcenia danej
edycji Studiów
podyplomowych
Otrzymane informacje od
uczestników SP, w trakcie
realizowanych zajęć
Wyniki przeprowadzonych
prac weryfikujących
przyswojenie wiedzy oraz
nabycie umiejętności,
obserwacja uczestników SP
w trakcie trwania zajęć
START
Analiza Karty przedmiotu (Sylabusu) pod kątem ich adekwatności do
zamierzonych celów i efektów kształcenia, zgodności zapisów, z
przyjętym regulaminem przedmiotu, analiza przyjętego systemu
weryfikacji efektów kształcenia, przyjętego regulaminu zaliczenia
przedmiotu
TAK
Program kształcenia danej
edycji Studiów
podyplomowych
Omówienie zakresu
i możliwego terminu
wprowadzania
zmian
Otrzymane informacje od
uczestników SP, w trakcie
realizowanych zajęć
Prowadzący
przedmiot
Kierownik
Studiów
Podyplomowych
Wyniki ankietyzacji
zajęć dydaktycznych
Otrzymane informacje od
prowadzących przedmiot
proponowanych zmian w karcie
przedmiotu, programie studiów,
TAK
Przedstawienie proponowanych
zmian na posiedzeniu Rady
Programowej SP
Prowadzący
przedmiot
Należy
wprowadzić
zmiany?
NIE
Analiza PROGRAMU KSZTAŁCENIA STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH, W TYM : Kart przedmiotów
(Sylabusów) pod kątem ich adekwatności do
zamierzonych celów i efektów kształcenia, ocena
przyjętego systemu weryfikacji efektów kształcenia,
analiza planu studiów, analiza efektów studiów
podyplomowych, analiza macierzy pokrycia efektów
kierunkowych przez efekty przedmiotu, analiza jakości
osiąganych efektów kształcenia
Kierownik
Studiów
Podyplomow
ych
Należy
wprowadzić
zmiany?
Kierownik Studiów
Podyplomowych
NIE
PRZEPROWADZENIE PROCESU
WPROWADZANIA ZMIAN W PROGRAMIE
STUDIÓW ODPOWIEDNIO DO
PROCEDURY OCENY NOWEGO PROJEKTU
PROGRAMU KSZTAŁCENIA STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH
Wyniki ankietyzacji i
hospitacji zajęć
dydaktycznych
Wyniki rejestracji
uczestników Studiów
Podyplomowych
Otrzymane informacje od
prowadzących przedmiot
proponowanych zmian w karcie
przedmiotu, programie studiów,
Otrzymane informacje od
uczestników SP, w trakcie
realizowanych zajęć
Po zakończeniu danej edycji studiów podyplomowych –
analiza Programu kształcenia – SAMOOCENA PROGRAMU
KSZTAŁCENIA - analiza Kart przedmiotów (Sylabusów) pod
kątem ich adekwatności do zamierzonych celów i efektów
kształcenia, zgodności zapisów, z przyjętym regulaminem
przedmiotu, ocena przyjętego systemu weryfikacji efektów
kształcenia, analiza planu studiów, analiza efektów Studiów
Podyplomowych, analiza macierzy pokrycia efektów
kierunkowych przez efekty przedmiotu, analiza prac
dyplomowych , analiza wyników przewidzianych
egzaminów na zakończenie studiów, wyników egzaminu
dyplomowego
Wyniki przewidzianych
egzaminów na zakończenie
studiów, prace dyplomowe,
wyniki egzaminu
dyplomowego
Kierownik
Studiów
Podyplomowych
Komisja ds.
Kształcenia
Opracowanie ankiet dotyczących efektywności
programów kształcenia skierowanych do
absolwentów danej edycji studiów
Komisja ds.
Jakości
Kształcenia
Inne podmioty
upoważnione
przez Dziekana
Wydziału
Wyciąg z Uchwały nr 151/XXI/2013 Rady Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie
zatwierdzenia „Procedur zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa”.
PROCEDURA OCENY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, W TYM OCENA
STOSOWANEGO SYSTEMU OCENIANIA I JEGO ADEKWATNOŚCI WOBEC OSIĄGANIA ZAPLANOWANYCH
EFEKTÓW- cd.
Opracowanie ankiet dotyczących
efektywności programów kształcenia
skierowanych do absolwentów danej
edycji studiów
Przedstawienie ankiet Dziekanowi
Wydziału celem akceptacji.
Przedstawienie harmonogramu
procesu ankietyzacji
Komisja ds.
Kształcenia
Komisja ds.
Jakości
Kształcenia
Inne podmioty
upoważnione
przez Dziekana
Wydziału
Komisja ds.
Kształcenia
Komisja ds.
Jakości
Kształcenia
Inne podmioty
upoważnione
przez Dziekana
Wydziału
NIE
Zapoznanie się z
przedstawionymi
dokumentami
Dziekan
Wydziału
Akceptacja?
TAK
Wydanie decyzji w sprawie przeprowadzania procesu
ankietyzacji – harmonogram działań, formularze ankiety
Przeprowadzenie procesu
ankietyzacji abslowentów
Wyniki ankietyzacji
i hospitacji zajęć
dydaktycznych
Wyniki
ankietyzacji
absolwentów
Wyniki rejestracji
uczestników Studiów
Podyplomowych
Wyniki Samooceny
dokonanej przez
Kierownika Studiów
Podyplomowych
Wyniki przewidzianych
egzaminów na zakończenie
studiów, prace dyplomowe,
wyniki egzaminu
dyplomowego
PRZEPROWADZENIE PROCESU
WPROWADZANIA ZMIAN W PROGRAMIE
STUDIÓW ODPOWIEDNIO DO
PROCEDURY OCENY NOWEGO PROJEKTU
PROGRAMU KSZTAŁCENIA STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH
PROCEDURA OCENY NOWEGO
PROJEKTU PROGRAMU
KSZTAŁCENIA STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH
SAMOOCENA PODSUMOWUJĄCA
PROGRAM KSZTAŁCENIA oraz warunki
realizacji DANEJ EDYCJI STUDIÓW
Dziekan
Wydziału
Komisja ds.
Kształcenia
Komisja ds.
Jakości
Kształcenia
Inne podmioty
upoważnione
przez Dziekana
Wydziału
Rada
Programowa SP
Potrzeba
wprowadzenia
zmian?
TAK
NIE
Wydanie opinii dotyczącej
rekomendowania Programu Kształcenia
Studiów Podyplomowych na następną
edycję
KONIEC
Rada
Programowa SP