Projekt wykonawczy

Komentarze

Transkrypt

Projekt wykonawczy
INSTALACJE SANITARNE
INSTALACJE WEWNĘTRZNE
SPIS ZAŁĄCZONYCH PROJEKTO� W WYKONAWCZYCH:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Instalacja c.o. i c.t.
Instalacja wodna, instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej
Instalacja ppoż.
Instalacja wentylacji i klimatyzacji
Instalacja solarna oraz pomp ciepła
Instalacja gazowa
Kotłownia gazowa
Kwiecień 2013r.
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARMAX
ul. Nowowiejska173
27-200 Starachowice
tel./fax (41) 274 99 22
mobile: 601 063 690
(pieczęć)
e-mail: [email protected]
Przedmiot opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA PRZEDSZKOLA NR 2A PRZY UL. NASYPOWEJ
I UL. BARBÓRKI W BIERUNIU NOWYM NA DZIAŁCE NR 229/26
INSTALACJA C.O. I C.T.
Adres:
Bieruń; gmina Bieruń
dz. nr ewid. 229/26
Inwestor:
Gmina Bieruń
ul. Rynek 14; 43-150 Bieruń
Projektanci:
Instalacje sanitarne – Projektował:
Ludwik Rogala
Instalacje sanitarne – Sprawdził:
Wojciech Kwaśnik
Nr uprawnień:
Data:
Upr. inst. sanitarnych
PDK/0066/POOS/06
04.2013 r.
Upr. inst. sanitarnych
PDK/0007/POOS/07
04.2013 r.
Projekt opracował:
Dariusz Celuch
04.2013 r.
Podpis:
Starachowice, kwiecień 2013 r.
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT WYKONAWCZY
I . Nazwa inwestycji:
inwestycji „Budowa przedszkola Nr 2A przy ulicy Nasypowej i ul.
Barbórki w Bieruniu Nowym na działce Nr 229/26 –
Instalacja C.O. i C.T.”
C.T.”
II . Adres inwestycji:
inwestycji Bieruń, Gm. Bieruń
Dz. Nr ewid. 229/26
III . Inwestor:
Inwestor
Gmina Bieruń
ul. Rynek 14
43 – 150 Bieruń
IV . Spis zawartości projektu wykonawczego:
wykonawczego:
1. Oświadczenie projektantów
2. Projekt wykonawczy
2.1.
Część opisowa
2.2.
Część rysunkowa
V . Autor projektu:
1. Branża sanitarna: mgr inż. Ludwik Rogala
Upr.nr. PDK/0066/POOS/06
2. Branża sanitarna: mgr inż. Wojciech Kwaśnik
Upr.nr. PDK/0007/POOS/07
Starachowice,
Starachowice, kwiecień 2013 r.
PROJEKT WYKONAWCZY
OŚWIADCZENIE
Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE
(DZ.U.06.156.1118 z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
OŚWIADCZAMY, ŻE PROJEKT WYKONAWCZY POD NAZWĄ:
„Budowa przedszkola Nr 2A przy ulicy Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu
Nowym na działce Nr 229/26 – Instalacja C.O. i C.T.”
C.T.”
Adres inwestycji:
inwestycji
Bieruń, Gm. Bieruń
Dz. Nr ewid. 229/26
Inwestor:
Inwestor
Gmina Bieruń
ul. Rynek 14
43 – 150 Bieruń
ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
1. Branża sanitarna: mgr inż. Ludwik Rogala
Upr.nr. PDK/0066/POOS/06
2. Branża sanitarna: mgr inż. Wojciech Kwaśnik
Upr.nr. PDK/0007/POOS/07
Starachowice, kwiecień 2013 r.
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT WYKONAWCZY
I . Część opisowa opracowania:
opracowania
- instalacja C.O. i C.T.
II . Część rysunkowa opracowania:
1. Rzut parteru instalacji C.O. i C.T.
2. Rozwinięcie instalacji C.O. i C.T.
1:100
1:100
Rys. 1
Rys. 2
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I
CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
1. Podstawa opracowania
- projekt architektoniczno – budowlany,
- zlecenie inwestora,
- obowiązujące normy,
2. Przedmiot opracowania
Projekt niniejszy obejmuje:
- instalację c.o.,
- instalację ciepła technologicznego (centrale wentylacyjne)
3. Opis instalacji C.O. i C.T.
3.1. Podstawy obliczeń instalacji centralnego ogrzewania
Obliczenia instalacji C.O. wykonano na podstawie następujących norm:
-
temperatura ogrzewanych pomieszczeń
PN-82/B-02402
-
temperatura obliczeniowa zewnętrzna
PN-82/B-02403
-
współczynnik przenikania przegród
PN EN 6946: 2008
-
zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń
PN EN 12831: 2006
3.2. Dane ogólne
Budynek przedszkola znajdujący się w Bieruniu będący przedmiotem niniejszego
opracowania jest obiektem projektowanym, jednokondygnacyjnym.
Instalacja centralnego ogrzewania w projektowanym budynku obejmuje wszystkie
pomieszczenia biurowe, socjalne, dydaktyczne oraz gospodarcze.
Tematem tego opracowania jest instalacja centralnego ogrzewania, oraz ciepła
technologicznego zaprojektowane jako ciśnieniowe z obiegiem wymuszonym,
rozprowadzające czynnik grzewczy w układzie poziomów dwururowych.
Parametry czynnika grzewczego 70/500C. Odpowietrzenie instalacji przy pomocy
odpowietrzników automatycznych znajdujących się w najwyższych punktach
instalacji.
3.3. Zapotrzebowanie ciepła
Zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie wg przeprowadzonych obliczeń
wynosi: Q = 79,867kW.
Zapotrzebowanie na ciepło technologiczne (centrale
przeprowadzonych obliczeń wynosi: Q = 39,42kW.
wentylacyjne)
wg
Jako narzędzie do obliczeń wykorzystano program OZC firmy InstalSoft.
Parametry instalacji centralnego ogrzewania 70/50oC.
Parametry instalacji przy pracy powietrznych pomp ciepła 50/30 oC.
3.4
3.4. Źródło ciepła
Zaprojektowano układ grzewczy dla rozpatrywanego obiektu składający się z
dwóch pomp ciepła, powietrznych typu Vitodens 200-W, B2HA firmy Viessmann
połączonych z zasobnikiem o poj. 750 l i jednym kotłem gazowym
kondensacyjnym, typ Vitodens 200-W, B2HA firmy Viessmann.
Głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy, pompy ciepła natomiast są
źródłem ciepła uzupełniającym. Układ pompa ciepła – kocioł gazowy może
pracować razem lub każde osobno.
Do przygotowania ciepłej wody użytkowej służyć będą kolektory słoneczne w
ilości 5 sztuk, połączone z zasobnikiem o poj. 500 l i podgrzewaczem o poj. 300
l. Źródłem ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej będzie również
projektowany układ pompy ciepła – kocioł gazowy.
Urządzenia zabezpieczające składają się z następujących elementów:
1. Zawory bezpieczeństwa
• Zabezpieczenie kotła – przyjęto zawór bezpieczeństwa
membranowy, gwintowany typu SYR 1915 w wykonaniu
standardowym wielkości Dnom= 1”. Nastawa zadana 3 bary.
Zawór umieszczony będzie na króćcu zabezpieczającym
wychodzącym z kotła.
• Zabezpieczenie pomp ciepła przyjęto poprzez zawory
bezpieczeństwa membranowe, gwintowane typu SYR 1915 w
wykonaniu standardowym wielkości Dnom= 1/2”. Nastawa
zadana 6 bary. Zawory umieszczone będą na króćcu
zabezpieczającym na instalacji doprowadzającej czynnik
grzewczy.
• Zabezpieczenie
zasobników
–
przyjęto
zawory
bezpieczeństwa membranowe, gwintowane dla każdego
zasobnika typu SYR 2115 w wykonaniu standardowym
wielkości Dnom= ¾”. Nastawa zadana 0,6MPa.
2. Naczynia wzbiorcze przeponowe
• Zabezpieczenie kotła – przewidziano zastosowanie naczynia
wzbiorczego przeponowego typu N200 Reflex, na ciśnienie
0,6MPa z szybkozłączem SUR 1” do podłączenia.
• Zabezpieczenie pomp ciepła – przewidziano zastosowanie
dwóch naczyń wzbiorczych przeponowych typu DS. 18, na
ciśnienie 0,6MPa firmy Elbi.
• Zabezpieczenie podgrzewaczy – przewidziano zastosowanie
naczynia wzbiorczego przeponowego typu Refix DD 25, na
ciśnienie 0,6MPa.
Obiegi wody grzewczej w instalacjach wymuszone zostaną przez pompy firmy
Grundfoss:
• obiegowa C.O. (grzejniki), MAGNA 40-100F,
• obiegowa C.T. (centrale), MAGNA 25-60,
• ładującą zasobnik C.W.U. ALPHA2 32-50 180,
• kotłową, MAGNA 50-100F,
3.5. Instalacja wodna
Instalacje c.o. doprowadzającą ciepło do poszczególnych grzejników stanowi
jeden obieg grzewczy, drugi obieg stanowi dostarczenie ciepła do nagrzewnic
wodnych w centralach wentylacyjnych. W budynku poziomy główne prowadzone
są w przestrzeni sufitu podwieszanego, z wykonaną na przewodach izolacją
cieplną.
3.6.
3.6. Przewody
Przewody
Całość instalacji projektuje się z rur:
miedzianych, łączonych przez lutowanie, oznaczonych na rysunkach
instalacji centralnego ogrzewania literą „M” (instalacja prowadzona od
rozdzielacza
do
szafek
rozdzielaczowych
umieszczonych
w
poszczególnych
częściach
budynku
oraz
instalacja
ciepła
technologicznego – centrale wentylacyjne),
- z tworzywa sztucznego Wirsbo – eval PEX z osłoną antydyfuzyjną 6
bar, 95 oC (podejścia do grzejników od szafek rozdzielaczowych),
Instalacje projektuje się w systemie rozdzielaczowym. W systemie
rozdzielaczowym czynnik grzewczy doprowadzony będzie do dziesięciu kompletów
rozdzielaczy mieszkaniowych zlokalizowanych na parterze, zaś z nich
doprowadzany będzie do poszczególnych grzejników oddzielną dla każdego
grzejnika parą rurociągów. Poziomy prowadzone pod posadzką układać w
-
warstwach posadzkowych i zaizolować termincznie. Przykrycie rur należy
wykonać minimum 4cm warstwą wylewki.
Instalacje do szafek rozdzielaczowych należy prowadzić w przestrzeni sufitu
podwieszanego.
Przy prowadzeniu przewodów instalacji centralnego ogrzewania należy zapewnić
możliwość pracy rur ze względu na wydłużenia termiczne. Przy prowadzeniu rur
należy zastosować kompensację naturalną, a tam gdzie nie jest to możliwe
należy zastosować kompensatory – rury miedziane.
Instalacje po jej montażu należy dokładnie przepłukać, wyregulować
hydraulicznie i przed wykonaniem wylewek wykonać próbę szczelności na
ciśnienie 0,6 MPa. Odwodnienie przewodów instalacji C.O. odbywać się będzie
przez rozdzielacze oraz poprzez śrubunki przyłączeniowe grzejników. Wodę w
razie konieczności należy wydmuchać przy pomocy sprężarki. Wszystkie
przejścia rurociągów przez ściany budynku należy wykonać w tulejach
ochronnych o takich wymiarach aby wystawały one po około 2cm po
wykończeniu powierzchni ścian. Przejścia przez ściany ogniowe należy uszczelnić
masą np. HILTI o odporności ogniowej równej odporności ogniowej ściany.
Rozprowadzenie rur należy wykonać według części graficznej niniejszego
opracowania.
3.7.
3.7. Elementy grzejne
Jako elementy grzejne w rozpatrywanym budynku przewidziano grzejniki stalowe
płytowe BRUGMAN z osłonami, typ VK – uniwersalny, typ 22, o wysokości 50,
60 oraz 90cm, długościach jak na rzucie projektu. Grzejniki wyposażone są
wkładkę zaworową Oventrop, oraz głowice termostatyczne Oventrop. W
łazienkach zaprojektowano grzejniki łazienkowe firmy RETTING Purmo, typ
Santorini.
Grzejniki należy montować przy ścianach wg PN – 64/8864-13 na wieszakach
naściennych będących na wyposażeniu grzejników.
Grzejniki montować na ścianach min 10cm nad podłogą.
Połączenia rurociągów zasilających z króćcami grzejnika VK dokonać przy
pomocy zestawu połączeniowego Oventrop w wersji kątowej, połączenia z
grzejnikami łazienkowymi – zaworami „DANFOSS” RA-N kątowy na zasilaniu i
RLV na powrocie.
Czujniki głowic zaworów termostatycznych powinny być swobodnie omywane
powietrzem o temperaturze zbliżonym do mikroklimatu ogrzewanego
pomieszczenia tak więc:
-
powinny być zamontowane poziomo,
nie mogą być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
czy urządzeń domowych emitujących ciepło,
nie mogą być osłonięte np. gęstą firanką, zasłoną itp.,
nie można umieszczać głowic zaworów we wnękach lub pod szerokim
parapetem,
Do czasu zakończenia prac budowlanych i montażowych głowice zaworów
powinny być zastąpione kapturkami ochronnymi.
Ze względu na charakter budynku (budynek przedszkola) należy projektowane
grzejniki i gałązki obudować, tak aby przebywające w pomieszczeniach dzieci nie
były narażone na bezpośredni kontakt (dotyk) z projektowanymi grzejnikami.
-
3.8. Rozdzielacze
Rozdzielacze mieszkaniowe należy umieścić w szafkach rozdzielaczowych
blaszanych, emaliowanych o wymiarach dostosowanych do wielkości rozdzielacza
w miejscach jak na rysunkach projektu. Przy rozdzielaczach mieszkaniowych na
wszystkich odejściach do grzejników zastosowano zawory kulowe mosiężne
gwintowane.
3.9
3.9. Regulacja hydrauliczna instalacji
Do regulacji ilości strumienia czynnika grzewczego przepływającego przez
grzejniki służą zawory termostatyczne z regulacją wstępną.
Na przewodach instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepła
technologicznego do regulacji ilości przepływającego czynnika grzewczego służyć
będą zawory równoważące np. firmy Oventrop, typ Hydrocontrol. Średnice oraz
nastawy zaworów podane są na rysunkach projektu.
3.10
3.10.
10. Ciepło technologiczne
Jako instalację ciepła technologicznego nazwano instalację doprowadzającą
czynnik grzewczy do dwóch nagrzewnic wentylacyjnych. Nagrzewnice montowane
są w projektowanych centralach wentylacyjnych i służą w nich do ogrzewania
nawiewanego przez nie powietrza.
Podczas gdy centrala wentylacyjna nie pracuje jej automatyka powinna otworzyć
zawór trójdrogowy z siłownikiem dla przepływu przez nagrzewnicę oraz
załączyć pompę w celu uniknięcia zamarznięcia wymiennika. Cały osprzęt tj.
zawór trójdrogowy, pompa należy zlokalizować wewnątrz budynku, w pobliżu
centrali. Schemat montażowy regulacji nagrzewnicy wentylacyjnej przedstawiono
w części rysunkowej opracowania.
3.11. Izolacja antykorozyjna
Po dokonaniu całkowitego montażu instalacji należy poddać ją próbie na zimno.
Po pozytywnych próbach należy całą sieć dokładnie przepłukać i dokonać próby
na gorąco przy wartościach ciśnienia i temperatury odpowiadającym
maksymalnym warunkom roboczym. Po przeprowadzeniu wszystkich prób
rurociągi należy dokładnie oczyścić i zaizolować antykorozyjnie. Oczyszczenie i
malowanie przeprowadzić zgodnie z instrukcją komitetu ds. techniki KOR-3.
3.12. Izolacja cieplna
Po zmontowaniu rurociągi instalacji zaizolować cieplnie przy pomocy otulin
termoizolacyjnych, np. z wełny mineralnej z dopuszczeniem do pracy przy
temperaturze czynnika 90oC. Izolację wykonać zgodnie z DTR-ką producenta
izolacji.
Minimalne grubości warstwy izolacji na instalacji centralnego ogrzewania powinny
wynosić:
ŚREDNICA NOMINALNA
PRZEWODU
φ16mm
φ18mm
φ22mm
φ28mm
φ35mm
φ42mm
φ54mm
φ64mm
φ76mm
GRUBOŚĆ IZOLACJI
ZASILANIE
POWRÓT
20mm
20mm
30mm
30mm
30mm
40mm
50mm
60mm
70mm
20mm
20mm
30mm
30mm
30mm
40mm
50mm
60mm
70mm
3.13. Odpowietrzenie
Odpowietrzenie instalacji C.O. i C.T. będzie się odbywać poprzez samoczynne,
automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym umieszczone w najwyższych
punktach instalacji.
Odpowietrzenie grzejników będzie się odbywało za pomocą odpowietrzników
zamontowanych w grzejnikach.
4. Obliczenia
Obliczenia
OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU
Projekt
Opis:
Budowa przedszkola
Ulica:
Nasypowa i Barbórki
Kod i miasto:
43-150 Bieruń
Inwestor
Nazwa:
Gmina Bieruń
Ulica:
Rynek 14
Kod i miasto:
43-150 Bieruń
Instal-OZC 4.8.R7-26.0 © InstalSoft
Nazwa projektu:
Bieruń
Zestawienie strat pomieszczeń
Data: 5/8/2013
Jednostka budynku: STRYCH
Jednostka budynku: PARTER
POCZEKALNIA 1/Pokój mieszkalny
20.0 °C
11.9 m2
39.3 m3
POM. NA WÓZKI 2/Magazyn/skład
16.0 °C
3.8 m2
12.4 m3
3.8 m2
12.4 m3
372
24
125
521
534
128
1055
1055
45
5
29
79
75.7
0
155
155
8
92
100
168
0
268
268
253
1335
1587
4769
0
6356
6356
2411
254
1110
3774
5309
2124
9084
9084
71
9
48
128
129
0
257
257
50
209
259
960
0
1219
1219
144
695
1749
2964
711
4713
4713
9
48
57
129
0
186
186
69
29
521
619
457
0
1076
1076
215
6
-182
38
88.1
42.3
126
126
295
9
93
397
166
39.8
563
563
664
144
646
1454
2964
711
4418
4418
31
268
299
473
0
773
773
10
53
113
145
0
258
258
37
155
192
704
0
897
897
908
147
628
1683
3007
722
4689
4689
1026
76
296
1398
1466
352
2863
2863
29
340
369
440
0
809
809
10
56
66
146
0
212
212
149
702
1742
3058
734
4800
4800
10
56
66
146
0
212
212
86
27
310
424
440
0
863
863
349
57
270
676
1085
260
1761
1761
105
577
682
2007
0
2689
2689
23
93
116
415
0
531
531
145
16
66
226
300
71.9
526
526
216
16
66
297
286
68.5
583
583
473
24
98
595
457
183
1052
1052
225
18
74
317
342
82.1
659
659
10
41
51
173
0
223
223
7
29
36
68
0
104
104
912
145
662
1719
2969
713
4688
4688
74
24
271
368
373
0
741
741
5
27
32
74.5
0
106
106
WC 3/WC
20.0 °C
SZATNIA 4/Przebieralnia
24.0 °C
96.6 m2
318.8 m3
SALA 5/Pokój mieszkalny
20.0 °C
128.0 m2
390.4 m3
SCHOWEK 6/Magazyn/skład
16.0 °C
6.4 m2
21.1 m3
KORYTARZ 7/Przedpokój
20.0 °C
25.2 m2
70.6 m3
SALA NR1 8/Sala dziecięca/niemowląt
22.0 °C
62.9 m2
207.6 m3
910
SCHOWEK 9/Magazyn/skład
16.0 °C
6.4 m2
21.1 m3
ŁAZIENKA 10/Łazienka
24.0 °C
10.9 m2
30.5 m3
POM. GOSPOD. 11/Magazyn/skład
16.0 °C
4.4 m2
14.4 m3
4.4 m2
12.2 m3
WC 12/WC
20.0 °C
SALA NR2 13/Sala dziecięca/niemowląt
22.0 °C
62.9 m2
207.6 m3
ŁAZIENKA 14/Łazienka
24.0 °C
11.3 m2
31.6 m3
SCHOWEK 15/Magazyn/skład
16.0 °C
7.2 m2
23.7 m3
51
KORYTARZ 16/Przedpokój
20.0 °C
18.5 m2
51.8 m3
SALA NR3 17/Sala dziecięca/niemowląt
22.0 °C
63.8 m2
210.5 m3
SYPIALNIA 18/Sala dziecięca/niemowląt
22.0 °C
31.1 m2
102.6 m3
ŁAZIENKA 19/Łazienka
24.0 °C
10.5 m2
29.4 m3
SCHOWEK 20/Magazyn/skład
16.0 °C
7.3 m2
23.9 m3
SALA NR4 21/Sala dziecięca/niemowląt
22.0 °C
64.9 m2
214.2 m3
891
SCHOWEK 22/Magazyn/skład
16.0 °C
7.3 m2
23.9 m3
ŁAZIENKA 23/Łazienka
24.0 °C
10.5 m2
29.4 m3
KORYTARZ 24/Przedpokój
20.0 °C
28.5 m2
79.8 m3
KORYTARZ 25/Przedpokój
20.0 °C
52.7 m2
147.6 m3
KORYTARZ 26/Przedpokój
20.0 °C
10.9 m2
30.5 m3
GABINET 27/Gabinet lekarski
20.0 °C
7.9 m2
22.0 m3
POM. BIUROWE 28/Biuro
20.0 °C
7.5 m2
21.0 m3
POM. BIUROWE 29/Biuro
20.0 °C
12.0 m2
33.6 m3
POM. SOCJ. 30/Kuchnia
20.0 °C
9.0 m2
25.1 m3
4.5 m2
12.7 m3
WC 31/WC
20.0 °C
POM. PORZ. 32/Magazyn/skład
20.0 °C
3.6 m2
10.0 m3
SALA NR5 33/Sala dziecięca/niemowląt
22.0 °C
63.0 m2
207.9 m3
ŁAZIENKA 34/Łazienka
24.0 °C
8.9 m2
24.9 m3
SCHOWEK 35/Magazyn/skład
16.0 °C
3.7 m2
12.2 m3
Instal-OZC 4.8.R7-26.0 © InstalSoft
SALA NR6 36/Sala dziecięca/niemowląt
22.0 °C
63.0 m2
207.9 m3
910
145
596
1651
2969
713
4619
4619
24
289
312
373
0
685
685
5
27
32
74.5
0
106
106
337
102
563
1002
1957
470
2959
2959
1640
174
714
2528
3577
1431
6105
6105
72
24
265
361
373
0
733
733
3
16
19
44.4
0
63
63
145
631
2370
2974
1189
5344
5344
24
286
310
373
0
683
683
3
16
19
44.4
0
63
63
243
29
160
432
877
210
1308
1308
225
33
466
724
628
151
1352
1352
188
16
120
323
359
86.2
682
682
32
13
216
260
188
0
448
448
4
22
26
60.6
0
87
87
10
112
122
234
0
356
356
11
358
369
243
0
612
612
3
92
94
29.2
0
123
123
90
373
911
2047
491
2958
2958
12
49
61
247
0
308
308
6
105
111
141
0
253
253
4
25
29
135
0
164
164
6
35
41
95.9
0
137
137
10
53
62
146
0
208
208
12
170
182
238
0
420
420
159
690
1483
3604
865
5086
5086
13
73
87
198
0
284
284
18
160
391
394
94.6
785
785
3015
59909
12643
0
3015
59909
12643
0
ŁAZIENKA 37/Łazienka
24.0 °C
8.9 m2
24.9 m3
SCHOWEK 38/Magazyn/skład
16.0 °C
3.7 m2
12.2 m3
KORYTARZ 39/Przedpokój
20.0 °C
51.4 m2
143.9 m3
SALA NR7 40/Sala dziecięca/niemowląt
22.0 °C
75.9 m2
250.5 m3
ŁAZIENKA 41/Łazienka
24.0 °C
8.9 m2
24.9 m3
SCHOWEK 42/Magazyn/skład
16.0 °C
2.2 m2
7.3 m3
SALA NR8 43/Sala dziecięca/niemowląt
22.0 °C
63.1 m2
208.2 m3
1595
ŁAZIENKA 44/Łazienka
24.0 °C
8.9 m2
24.9 m3
SCHOWEK 45/Magazyn/skład
16.0 °C
2.2 m2
7.3 m3
KOTŁOWNIA 46/Magazyn/skład
16.0 °C
21.7 m2
71.6 m3
KORYTARZ 47/Przedpokój
20.0 °C
16.5 m2
46.2 m3
POM. SOSJ. 48/Pokój mieszkalny
20.0 °C
8.0 m2
26.4 m3
ŁAZIENKA 49/Łazienka
24.0 °C
4.5 m2
12.5 m3
MAGAZYN 50/Magazyn/skład
16.0 °C
3.0 m2
9.9 m3
PRZYG. WARZ. 51/Kuchnia
20.0 °C
5.2 m2
17.2 m3
PRZECH. JAJ 52/Magazyn/skład
20.0 °C
5.4 m2
17.9 m3
POM. 53/Magazyn/skład
20.0 °C
1.3 m2
4.3 m3
KUCHNIA 55/Kuchnia
20.0 °C
45.6 m2
150.5 m3
448
ZMYWALNIA 56/Kuchnia
20.0 °C
5.5 m2
18.2 m3
KORYTARZ 57/Przedpokój
20.0 °C
3.2 m2
10.4 m3
MYCIE WÓZKÓW 58/Kuchnia
16.0 °C
3.3 m2
11.1 m3
POSTÓJ W. 59/Magazyn/skład
16.0 °C
4.8 m2
15.7 m3
MAGAZ. 60/Magazyn/skład
16.0 °C
7.2 m2
23.8 m3
KORYTARZ 61/Przedpokój
20.0 °C
6.3 m2
17.5 m3
SALA 62/Kuchnia
20.0 °C
80.3 m2
265.0 m3
634
MAGAZYN 63/Magazyn/skład
16.0 °C
9.8 m2
32.3 m3
POM. INTED. 64/Biuro
20.0 °C
8.8 m2
29.0 m3
213
Kondygnacja 0
1400.3 m2 4418.0 m3
Budynek
Instal-OZC 4.8.R7-26.0 © InstalSoft
16942
16942
0
---
Nazwa projektu:
Bieruń
Zestawienie wyników dla budynku
Data: 5/8/2013
Współczynniki strat ciepła
W/K
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowę budynku
ΣHT,ie
do otoczenia przez przestrzeń nieogrzewaną
ΣHT,iue
0
do gruntu
ΣHT,ig
73
do sąsiedniego budynku
ΣHT,ij
413
0
Współczynnik strat ciepła na wentylację
ΣH V
1461
Sumaryczny współczynnik strat ciepła
ΣH
1947
Straty ciepła budynku
Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie
W
ΣΦ T
Strata ciepła na wentylację minimalną
ΣΦ V,min
Strata ciepła przez inflitrację
0,5⋅ΣΦ V,inf
Strata ciepła przez wentylację mechaniczną, nawiewną
ΣΦ V,su
Strata ciepła w wyniku działania instalacji wywiewnej
ΣΦ V,mech,inf
19957
59909
6321
ΣΦ V
59909
Sumaryczna strata ciepła budynku
ΣΦ
79867
Sumaryczna nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.)
ΣΦ RH
Projektowe obciążenie cieplne budynku
Φ HL
Sumaryczna strata ciepła na wentylację
Obciążenie cieplne budynku
W
---
79867
Własności budynku
Obciąż. cieplne / ogrz. pow. budynku
Aogrz,bud
1400 m²
Φ HL / Aogrz,bud
57 W/m2
Obciąż. cieplne / ogrz. kub. budynku
Vogrz,bud
4418 m³
Φ HL / Vogrz,bud
18.1 W/m3
Powierzchnia oddająca ciepło
A
4124 m²
Instal-OZC 4.8.R7-26.0 © InstalSoft
Zestawienie przegród
Zestawienie przegród o zdefiniowanej budowie
Nazwa przegrody
Typ
U
Opis
[W/(m2⋅K)]
SZ 1
SZ
0.17 Ściana zewnętrzna 1
SW - P
SW
0.30 Ściana wewnętrzna podwójna
SW - K
SW
0.57 Ściana konstrukcyjna
SW - D
SW
2.05 Ściana działowa
PG - T
PG
0.15 Podłoga na gruncie terakota
PG - W
PG
0.15 Podłoga na gruncie - wykładzina
StW
StW
0.22 Strop nad parterem
D
SD
3.32 Dach
OZ
OZ
1.45 Okno zewnętrzne
DZ
DZ
2.50 Drzwi zewnętrzne
DW
DW
2.60 Drzwi wewnętrzne
Instal-OZC 4.8.R7-26.0 © InstalSoft
Zestawienie strat przez przegrody
Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sąsiedniego budynku
Nazwa przegrody
Typ
U
HT
ΦT
%Φ T
Az obl
%Az obl
[W/(m2⋅K)]
[W/K]
[W]
[%]
[m2]
[%]
OZ
OZ
1.45
300.76
12422
62.2
207.42
10.2
SZ 1
SZ
0.17
68.40
2797
14.0
400.28
19.7
DZ
DZ
2.50
44.13
1724
8.6
17.65
0.9
PG - W
PG
0.15
38.39
1596
8.0
717.94
35.3
PG - T
PG
0.15
34.78
1419
7.1
692.78
34.0
486.46
19957
100.0
2036.07
100.0
Suma
Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku
Nazwa przegrody
Typ
U
ΦT
%Φ T
Az obl
%Az obl
[W/(m2⋅K)]
[W]
[%]
[m2]
[%]
58.8
StW
StW
0.22
11867
71.6
1410.72
SW - D
SW
2.05
2511
15.1
205.85
8.6
SW - K
SW
0.57
1298
7.8
626.63
26.1
DW
DW
2.60
833
5.0
87.06
3.6
SW - P
SW
0.30
76
0.5
70.04
2.9
16586
100.0
2400.30
100.0
Suma
Instal-OZC 4.8.R7-26.0 © InstalSoft
Zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń instalacji C.O. i C.T.
Lp.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
WYSZCZEGÓLNIENIE
1. Rury
Rura miedziana twarda w sztangach o śr. 18x1,0
Rura miedziana twarda w sztangach o śr. 22x1,0
Rura miedziana twarda w sztangach o śr. 28x1,5
Rura miedziana twarda w sztangach o śr. 35x1,5
Rura miedziana twarda w sztangach o śr. 42x1,5
Rura miedziana twarda w sztangach o śr. 54x2,0
Rura miedziana twarda w sztangach o śr. 64x2,0
Rura miedziana twarda w sztangach o śr. 76x2,0
Rura tworzywowa Pex-Al-Pex o śr. 16x2,0
2. Izolacja termiczna
Izolacja termiczna na rurę miedzianą o śr. 18x1,0
o grubości izolacji 20mm np. Termorock
Izolacja termiczna na rurę miedzianą o śr. 22x1,0
o grubości izolacji 30mm np. Termorock
Izolacja termiczna na rurę miedzianą o śr. 28x1,5
o grubości izolacji 30mm np. Termorock
Izolacja termiczna na rurę miedzianą o śr. 35x1,5
o grubości izolacji 30mm np. Termorock
Izolacja termiczna na rurę miedzianą o śr. 42x1,5
o grubości izolacji 40mm np. Termorock
Izolacja termiczna na rurę miedzianą o śr. 54x2,0
o grubości izolacji 50mm np. Termorock
Izolacja termiczna na rurę miedzianą o śr. 64x2,0
o grubości izolacji 60mm np. Termorock
Izolacja termiczna na rurę miedzianą o śr. 76x2,0
o grubości izolacji 70mm np. Termorock
Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej np.
Tubolit typ DG-A na rurę 16x2,0 o grubości
izolacji 20mm
3. Grzejniki
Grzejnik stalowy, płytowy, zintegrowany, z
wbudowaną wkładką zaworową i zasilaniem
dolnym, np. Universal VK – 22 500 o wym.
500x102x400mm, wykonanie prawe
Grzejnik stalowy, płytowy, zintegrowany, z
wbudowaną wkładką zaworową i zasilaniem
dolnym, np. Universal VK – 22 600 o wym.
600x102x400mm, wykonanie prawe
Grzejnik stalowy, płytowy, zintegrowany, z
wbudowaną wkładką zaworową i zasilaniem
dolnym, np. Universal VK – 22 600 o wym.
600x102x480mm, wykonanie prawe
JEDN.
ILOŚĆ
UWAGI
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
71,0
146,0
61,0
35,0
29,0
60,0
37,0
12,0
2402
mb
71,0
np. Rockwool
mb
146,0
np. Rockwool
mb
61,0
np. Rockwool
mb
35,0
np. Rockwool
mb
29,0
np. Rockwool
mb
60,0
np. Rockwool
mb
37,0
np. Rockwool
mb
12,0
np. Rockwool
mb
2402,0
np. Armacell
kpl.
1
Brugmann
kpl.
3
Brugmann
kpl.
1
Brugmann
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
Grzejnik stalowy, płytowy, zintegrowany, z
wbudowaną wkładką zaworową i zasilaniem
dolnym, np. Universal VK – 22 600 o wym.
600x102x560mm, wykonanie prawe
Grzejnik stalowy, płytowy, zintegrowany, z
wbudowaną wkładką zaworową i zasilaniem
dolnym, np. Universal VK – 22 600 o wym.
600x102x640mm, wykonanie prawe
Grzejnik stalowy, płytowy, zintegrowany, z
wbudowaną wkładką zaworową i zasilaniem
dolnym, np. Universal VK – 22 600 o wym.
600x102x720mm, wykonanie prawe
Grzejnik stalowy, płytowy, zintegrowany, z
wbudowaną wkładką zaworową i zasilaniem
dolnym, np. Universal VK – 22 600 o wym.
600x102x800mm, wykonanie prawe
Grzejnik stalowy, płytowy, zintegrowany, z
wbudowaną wkładką zaworową i zasilaniem
dolnym, np. Universal VK – 22 600 o wym.
600x102x880mm, wykonanie prawe
Grzejnik stalowy, płytowy, zintegrowany, z
wbudowaną wkładką zaworową i zasilaniem
dolnym, np. Universal VK – 22 600 o wym.
600x102x960mm, wykonanie prawe
Grzejnik stalowy, płytowy, zintegrowany, z
wbudowaną wkładką zaworową i zasilaniem
dolnym, np. Universal VK – 22 600 o wym.
600x102x1040mm, wykonanie prawe
Grzejnik stalowy, płytowy, zintegrowany, z
wbudowaną wkładką zaworową i zasilaniem
dolnym, np. Universal VK – 22 600 o wym.
600x102x1120mm, wykonanie prawe
Grzejnik stalowy, płytowy, zintegrowany, z
wbudowaną wkładką zaworową i zasilaniem
dolnym, np. Universal VK – 22 600 o wym.
600x102x1200mm, wykonanie prawe
Grzejnik stalowy, płytowy, zintegrowany, z
wbudowaną wkładką zaworową i zasilaniem
dolnym, np. Universal VK – 22 600 o wym.
600x102x1280mm, wykonanie prawe
Grzejnik stalowy, płytowy, zintegrowany, z
wbudowaną wkładką zaworową i zasilaniem
dolnym, np. Universal VK – 22 900 o wym.
900x102x720mm, wykonanie prawe
Grzejnik stalowy, płytowy, zintegrowany, z
wbudowaną wkładką zaworową i zasilaniem
dolnym, np. Universal VK – 22 900 o wym.
kpl.
6
Brugmann
kpl.
3
Brugmann
kpl.
3
Brugmann
kpl.
7
Brugmann
kpl.
7
Brugmann
kpl.
1
Brugmann
kpl.
8
Brugmann
kpl.
15
Brugmann
kpl.
7
Brugmann
kpl.
1
Brugmann
kpl.
1
Brugmann
kpl.
1
Brugmann
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
4.1
4.2
4.3
4.4
900x102x880mm, wykonanie prawe
Grzejnik stalowy, płytowy, zintegrowany, z
wbudowaną wkładką zaworową i zasilaniem
kpl.
3
Brugmann
dolnym, np. Universal VK – 22 900 o wym.
900x102x960mm, wykonanie prawe
Grzejnik stalowy, płytowy, zintegrowany, z
wbudowaną wkładką zaworową i zasilaniem
kpl.
3
Brugmann
dolnym, np. Universal VK – 22 900 o wym.
900x102x1040mm, wykonanie prawe
Grzejnik stalowy, płytowy, zintegrowany, z
wbudowaną wkładką zaworową i zasilaniem
kpl.
5
Brugmann
dolnym, np. Universal VK – 22 900 o wym.
900x102x1120mm, wykonanie prawe
Grzejnik stalowy, płytowy, zintegrowany, z
wbudowaną wkładką zaworową i zasilaniem
kpl.
3
Brugmann
dolnym, np. Universal VK – 22 900 o wym.
900x102x1200mm, wykonanie prawe
Wszystkie grzejniki wyposażone są dodatkowo w systemowe zawiesia do montażu
naściennego, śrubunkiem oraz odpowietrznikiem.
Grzejnik niezintegrowany, łazienkowy, stalowy z
króćcami przyłączeniowymi dolnymi np. Santorini
kpl.
2
Rettig Purmo
15 o wymiarach 100x500x1470mm
Grzejnik niezintegrowany, łazienkowy, stalowy z
króćcami przyłączeniowymi dolnymi np. Santorini
kpl.
3
Rettig Purmo
18 o wymiarach 100x500x1760mm
Grzejnik niezintegrowany, łazienkowy, stalowy z
króćcami przyłączeniowymi dolnymi np. Santorini
kpl.
2
Rettig Purmo
18 o wymiarach 100x600x1760mm
Grzejnik niezintegrowany, łazienkowy, stalowy z
króćcami przyłączeniowymi dolnymi np. Santorini
kpl.
4
Rettig Purmo
18 o wymiarach 100x750x1760mm
Grzejnik niezintegrowany, łazienkowy, stalowy z
króćcami przyłączeniowymi dolnymi np. Santorini
kpl.
2
Rettig Purmo
18 o wymiarach 100x900x1760mm
Wszystkie grzejniki wyposażone są dodatkowo w systemowe zawiesia do montażu
naściennego, śrubunkiem oraz odpowietrznikiem.
4. Armatura
Zawór regulacyjny 3-drogowy mieszający DN 15
wraz z siłownikiem, automatyką oraz
kpl.
1
Danfoss
okablowaniem
Zawór regulacyjny 3-drogowy mieszający DN 25
wraz z siłownikiem, automatyką oraz
kpl.
1
Danfoss
okablowaniem
Pompa mieszająca centrali wentylacyjnej typ
ALPHA 2 25-40 N 180 wraz z automatyką i
kpl.
1
Grundfos
okablowaniem
Pompa mieszająca centrali wentylacyjnej typ
kpl.
1
Grundfos
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
ALPHA 2 25-60 N 180 wraz z automatyką i
okablowaniem
Filtr siatkowy gwintowany o średnicy DN 15
Filtr siatkowy gwintowany o średnicy DN 40
Zawór równoważący typ Stand, o średnicy DN 15
Zawór równoważący typ Stand, o średnicy DN 25
Zawór odcinający gwintowany o średnicy DN 15
Zawór odcinający gwintowany o średnicy DN 20
Zawór odcinający gwintowany o średnicy DN 25
Zawór odcinający gwintowany o średnicy DN 40
Zawór zwrotny gwintowany o średnicy DN 15
Zawór zwrotny gwintowany o średnicy DN 40
Zawór odcinający z możliwością spustu wody o
średnicy DN 15
Zawór kontrolno – pomiarowy o średnicy DN15
np. typ Hydrocontrol R
Zawór kontrolno – pomiarowy o średnicy DN20
np. typ Hydrocontrol R
Zawór kontrolno – pomiarowy o średnicy DN25
np. typ Hydrocontrol R
Zawór kontrolno – pomiarowy o średnicy DN40
np. typ Hydrocontrol R
Termometr tarczowy
Odpowietrznik automatyczny DN15
Głowica termostatyczna do grzejników
zintegrowanych np. typ UNI LD101 14 75
Armatura przyłączeniowa dolnozasilająca –
podwójne przyłącze z odcięciem w wersji kątowej
do grzejników zintegrowanych DN15
Zawór termostatyczny do grzejników np. RA-N o
śr. DN15
Wkładka zaworowa do grzejników drabinkowych,
typ AV6
Zawór odcinający zamontowany na obiegu
powrotnym za grzejnikiem łazienkowym DN15, typ
RLV
5. Urządzenia
Szafki rozdzielaczowi emaliowane
Rozdzielacze do c.o. 6 wyjść
Rozdzielacze do c.o. 7 wyjść
Rozdzielacze do c.o. 9 wyjść
Rozdzielacze do c.o. 10 wyjść
Rozdzielacze do c.o. 11 wyjść
6. Zabezpieczenie pożarowe
Zabezpieczenie przejścia rury palnej o klasie
odporności ogniowej EI120 np. w technologii Hilti
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
1
1
1
1
193
17
2
7
1
1
Oventrop
Oventrop
Ta Hydronics
Ta Hydronics
Np. Oventrop
Np. Oventrop
Np. Oventrop
Np. Oventrop
Np. Oventrop
Np. Oventrop
szt.
2
Np. Oventrop
szt.
2
Np. Oventrop
szt.
1
Np. Oventrop
szt.
1
Np. Oventrop
szt.
1
Np. Oventrop
szt.
szt.
2
8
KFM
Taco
szt.
79
Oventrop
szt.
79
Oventrop
szt.
13
Danfoss
szt.
13
Oventrop
szt.
13
Danfoss
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
10
1
1
2
5
1
kpl.
2
Hilti
typ CP 611A dla rur o średnicy 16x2,0
Zabezpieczenie przejścia rury niepalnej o klasie
6.2 odporności ogniowej EI120 np. w technologii Hilti
typ CP 644 dla rur o średnicy 42x1,5
Zabezpieczenie przejścia rury niepalnej o klasie
6.3 odporności ogniowej EI120 np. w technologii Hilti
typ CP 644 dla rur o średnicy 64x2,0
UWAGA: dla zabezpieczeń pożarowych podano ilość przejść
przewodu, a nie faktyczną ilość osłon (ilość sztuk osłon na
to 2 szt.)
kpl.
2
Hilti
kpl.
2
Hilti
przez przegrody pojedynczego
jedno przejście przez przegrodę
UWAGA:
1. Powyższa tabela nie jest specyfikacją wszystkich elementów niezbędnych do montażu
projektowanej instalacji C.O. i C.T., lecz zestawieniem podstawowych urządzeń i
armatury.
UWAGI KOŃCOWE
1.
2.
3.
Całość prac wykonać zgodnie z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robót Budowlano – Montażowych część II Instalacje Sanitarne i
Przemysłowe.
Zgodnie z „Ustawą o zamówieniach publicznych” występujące w projekcie
nazwy producentów i nazwy własne produktów służą jedynie identyfikacji i
określeniu własności technicznych zastosowanych do budowy materiałów i
urządzeń. Możliwe jest zastosowanie innych materiałów oraz urządzeń o
odpowiadających podanym w niniejszej dokumentacji cechach konstrukcyjnych.
Do montażu progów w miejscach gdzie przechodzi pod nimi instalacja C.O.
należy stosować kołki montażowe o długości równej grubości wylewki.
Opracował:
mgr inż. Ludwik Rogala
PDK/0066/POOS/06
Sprawdził:
mgr inż. Wojciech Kwaśnik
PDK/0007/POOS/07
Kwiecień 2013r.
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARMAX
ul. Nowowiejska173
27-200 Starachowice
tel./fax (41) 274 99 22
mobile: 601 063 690
(pieczęć)
e-mail: [email protected]
Przedmiot opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA PRZEDSZKOLA NR 2A PRZY UL. NASYPOWEJ
I UL. BARBÓRKI W BIERUNIU NOWYM NA DZIAŁCE NR 229/26
INSTALACJA WODNA, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I
TECHNOLOGICZNEJ
Adres:
Bieruń; gmina Bieruń
dz. nr ewid. 229/26
Inwestor:
Gmina Bieruń
ul. Rynek 14; 43-150 Bieruń
Projektanci:
Instalacje sanitarne – Projektował:
Ludwik Rogala
Instalacje sanitarne – Sprawdził:
Wojciech Kwaśnik
Nr uprawnień:
Data:
Upr. inst. sanitarnych
PDK/0066/POOS/06
04.2013 r.
Upr. inst. sanitarnych
PDK/0007/POOS/07
04.2013 r.
Projekt opracował:
Dariusz Celuch
04.2013 r.
Podpis:
Starachowice, kwiecień 2013 r.
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT WYKONAWCZY
I . Nazwa inwestycji:
inwestycji „Budowa przedszkola Nr 2A przy ulicy Nasypowej i ul.
Barbórki w Bieruniu Nowym na działce Nr 229/26 –
Instalacja wodna, instalacja kanalizacji
kanalizacji sanitarnej
i technologicznej”
technologicznej”
II . Adres inwestycji:
inwestycji Bieruń, Gm. Bieruń
Dz. Nr ewid. 229/26
III . Inwestor:
Inwestor
Gmina Bieruń
ul. Rynek 14
43 – 150 Bieruń
IV . Spis zawartości projektu wykonawczego:
wykonawczego:
1. Oświadczenie projektantów
2. Projekt wykonawczy
2.1.
Część opisowa
2.2.
Część rysunkowa
V . Autor projektu:
1. Branża sanitarna: mgr inż. Ludwik Rogala
Upr.nr. PDK/0066/POOS/06
2. Branża sanitarna: mgr inż. Wojciech Kwaśnik
Upr.nr. PDK/0007/POOS/07
Starachowice,
Starachowice, kwiecień 2013 r.
PROJEKT WYKONAWCZY
OŚWIADCZENIE
Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE
(DZ.U.06.156.1118 z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
OŚWIADCZAMY, ŻE PROJEKT WYKONAWCZY POD NAZWĄ:
„Budowa przedszkola Nr 2A przy ulicy Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu
Nowym na działce Nr 229/26 – Instalacja wodna, instalacja kanalizacji
sanitarnej i technologicznej”
technologicznej”
Adres inwestycji:
inwestycji
Bieruń, Gm. Bieruń
Dz. Nr ewid. 229/26
Inwestor:
Inwestor
Gmina Bieruń
ul. Rynek 14
43 – 150 Bieruń
ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
1. Branża sanitarna: mgr inż. Ludwik Rogala
Upr.nr. PDK/0066/POOS/06
2. Branża sanitarna: mgr inż. Wojciech Kwaśnik
Upr.nr. PDK/0007/POOS/07
Starachowice, kwiecień 2013 r.
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT WYKONAWCZY
I . Część opisowa opracowania:
opracowania
- instalacja wodna
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja kanalizacji technologicznej
II . Część rysunkowa opracowania:
1. Rzut parteru instalacji wodnej
2. Rzut pomieszczenia z wodomierzami
3. Aksonometria instalacji wodnej
4. Rzut parteru kanalizacji sanitarnej i technologicznej
5. Rzut dachu kanalizacji sanitarnej i technologicznej
6. Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej
7. Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej
8. Rozwinięcie kanalizacji technologicznej
1:100
1:50
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
1
2
3
4
5
6
7
8
INSTALACJA WODNA
1. Źródło zaopatrzenia w wodę
Źródłem zaopatrzenia projektowanego obiektu w wodę jest istniejąca miejska sieć
wodociągowa.
Przyłącze wodociągowe do projektowanego budynku przedszkola zaprojektowane
zostało z rur polietylenowych PN 10 o średnicy 90x5,4mm. Przyłącz zakończony
będzie zestawem wodomierzowym usytuowanym w pomieszczeniu socjalnym (30).
2. Rozwiązanie instalacji wodnej
Dla zapewnienia potrzeb wodnych w projektowanym budynku, od wodomierza do
projektowanych przyborów w całym budynku, projektuje się instalację wodną z
rozdziałem górnym oraz dolnym.
Źródłem ciepłej wody będą pojemnościowe podgrzewacze zainstalowane w kotłowni.
Podgrzewacze pojemnościowe zasilane są wodą grzejną z projektowanego kotła
gazowego, projektowanych kolektorów słonecznych oraz projektowanych
powietrznych pomp ciepła. Podgrzewacze wyposażone powinny być w zawory
bezpieczeństwa ¾” każdy, oraz naczynie wzbiorcze typu Refix DD o poj. 25 l, firmy
REFLEX. Instalacja wody ciepłej zaprojektowana została z cyrkulacją. Na przewodzie
cyrkulacyjnym, przed podgrzewaczami, zamontowana jest pompa cyrkulacyjna.
Z uwagi na charakter obiektu na zejściach instalacji wodnej do sanitariatów
zaprojektowano termostatyczne zawory mieszające, mające za zadanie utrzymanie
stałej, zadanej temperatury ciepłej wody (temperatura ciepłej wody w przedszkolu
powinna wynosić od 35 do 40oC). Wszystkie baterie w sanitariatach dla dzieci
przewidziano jako czasowe.
3. Opis instalacji
3.1.
Przewody i armatura
Przewody zimnej wody zaprojektowano z
grubościennych PN20, łączonych przez zgrzewanie.
rur
polipropylenowych
Przewody ciepłej wody i cyrkulacji zaprojektowano z rur polipropylenowych
grubościennych PN20, stabilizowanych wkładką aluminiową (STABI), łączonych
przez zgrzewanie.
Zgrzewanie rur stabilizowanych wykonać według wytycznych producenta.
Połączenia rur z armaturą należy wykonać poprzez złączki PP z gwintami
metalowymi. Uszczelnienia połączeń gwintowanych wykonać taśmą teflonową.
Główne przewody rozprowadzające wodę ciepłą i zimną układać według
rysunków projektu.
Główne przewody rozprowadzające wodę należy prowadzić w przestrzeni
sufitu podwieszanego. W miejscach zaznaczonych na rysunkach jako piony,
instalacja schodzi w dół i do przyborów prowadzona jest warstwach
podłogowych oraz bruzdach ściennych.
Na zejściach instalacji wodnej do sanitariatów zaprojektowano w szafkach
podtynkowych, termostatyczne zawory mieszające, mające za zadanie
utrzymanie stałej, zadanej temperatury ciepłej wody. Przed zaworami po
stronie ciepłej, zimnej i zmieszanej wody należy zamontować zawory
odcinające.
Przykrycie przewodów instalacji wodnej wylewką powinno wynosić minimum
3cm. Przewody pionowe prowadzić w bruzdach ściennych.
Dla rur prowadzonych w bruzdach ściennych minimalna grubość warstwy
tynku wynosi 3cm. Dla wzmocnienia tynku zaleca się stosowanie siatki
tynkarskiej.
Przejścia przewodów przez ściany wykonać w tulejach ochronnych.
Przejścia przez ściany ogniowe należy uszczelnić masą np. HILTI o
odporności ogniowej równej odporności ogniowej ściany.
Przewody prowadzone w bruzdach ściennych mocować do konstrukcji za
pomocą obejm z tworzywa, z rozstawem zgodnym z wytycznymi producenta
rur.
Podejścia do przyborów wykonać przy pomocy trójników ustalonych w
bruździe ściennej i owinąć otuliną termoizolacyjną, pozostawiając miejsce na
ruchy wynikłe z wydłużeń termicznych.
Podejścia do armatury wykonano jako punkt stały - kolanko z
uchwytem mocującym i zakończono zaworkami kulowymi DN15/12 mm.
Połączenie z armaturą czerpalną wężykami elastycznymi – umywalki,
zlewozmywaki i miski ustępowe.
Uszczelnienia połączeń gwintowanych wykonać taśmą teflonową.
Instalację w przypadku prowadzenia nad stropem podwieszonym
mocować do elementów konstrukcyjnych budynku typowymi uchwytami
dla rur z polipropylenu w odstępach wg tabeli :
Temperatura przepływającej wody - + 20°C
Średnica zewnętrzna DZ ,
16
20
25
32
mm
Odległość
pomiędzy 0,75 0,80 0,85
1,0 m
podporami przesuwnymi
m
m
m
40
50
63
1,10 m 1,25 m 1,40m
75
1,55m
Temperatura przepływającej wody - + 60°C
Średnica zewnętrzna DZ ,
16
20
25
mm
Odległość
pomiędzy
0,65 m 0,65 m 0,75 m
podporami. przesuwnymi
32
40
50
0,85 m
0,95 m
1,05 m
Instalacja wodna wykonana z rur z polipropylenu wymaga izolacji
termicznych np. z pianki polietylenowej dla rur prowadzonych natynkowo
oraz dla instalacji prowadzonej pod tynkiem.
Grubość izolacji przewodów należy dobrać odpowiednią dla danej średnicy
przewodu, oraz miejsca prowadzenia instalacji, według Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r.
Punkty poboru wyposażyć w armaturę wodociągową:
baterie umywalkowe – 36 kpl,
bateria zlewozmywakowa – 15 kpl,
zawór ustępowy – 28 szt.,
baterie natryskowe – 9 kpl,
zawór kulowy ze złączką do węża w wykonaniu mosiężnym
chromowany – 11 szt.
Armatura czasowa wyłącznie w sanitariatach przy salach
przedszkolnych, o podwyższonej czułości (wymagana będzie minimalna
siła potrzebna do uruchomienia baterii).
-
Cyrkulację ciepłej wody zapewni projektowana pompa cyrkulacyjna ALPHA
2 25-60N 130, firmy GRUNDFOS.
Zabezpieczenie urządzeń C.W.U. stanowią: membranowe zawory
bezpieczeństwa SYR 2115 ¾”, ciśnienie otwarcia 6bar, oraz naczynie
wzbiorcze przeponowe typu DD 25.
3.2.
Próba szczelności
Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd ściennych należy wykonać
próbę szczelności wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru
rurociągów z tworzyw sztucznych”, przy ciśnieniu 1,5 raza większym od
ciśnienia roboczego jednak nie mniej niż 0,9 MPa.
3.3.
Płukanie i dezynfekcja instalacji
instalacji
Przed oddaniem do eksploatacji instalację wodną należy dokładnie
przepłukać wodą oraz poddać dezynfekcji.
3.4.
Obliczenia
Wyznaczenie zapotrzebowania na wodę na cele bytowo - socjalne.
Przepływ obliczeniowy wyliczono na podstawie podanych w PN-92/B-01706
przepływów normatywnych niżej wymienionych przyborów sanitarnych:
Umywalka
szt. 36 * 0,14 = 5,04 [l/s]
Miska ustępowa
szt. 28 * 0,13 = 3,64 [l/s]
Natrysk
szt.
Zlewozmywak
szt. 15 * 0,14 = 2,10 [l/s]
Zmywarka
szt.
1 * 0,25 = 0,25 [l/s]
Pralka
szt.
1 * 0,25 = 0,25 [l/s]
Złączka do węża
szt. 11 * 0,30 = 3,30 [l/s]
9 * 0,30 = 2,70 [l/s]
Σqn
q = 4,4 * (Σqn)
0,27
= 17,28 [l/s]
– 3,41
q = 6,09 [l/s] = 21,9 [m3/h]
Wyznaczenie zapotrzebowania na wodę na cele ppoż.
Wyznaczanie przepływu obliczeniowego na cele ppoż. projektuje się z
uwzględnieniem jednoczesności poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów
wewnętrznych.
Instalacja ppoż. wyposażono w hydranty wewnętrzne 25.
Wydajność nominalna hydrantu wewnętrznego wynosi – 1 [dm3/s]
Przepływ obliczeniowy na cele ppoż. wynosi:
qppoż.= 2 * 1 dm3/s = 2,0 [dm3/s] = 7,20 [m3/h]
Dobór wodomierza na cele bytowo – socjalne
Wodomierz dobrano na przepływ q = 21,9 [m3/h]
Ustalenie umownego przepływu obliczeniowego qw [m3/h] ze wzoru:
qw = 2 * q [m3/h]
gdzie:
qw – umowny przepływ obliczeniowy [m3/h]
q – przepływ obliczeniowy dla budynku [m3/h]
qw = 2 * 21,9 [m3/h] = 43,8 [m3/h]
Dobrano wodomierz jednostrumieniowy JS DN65 produkowany przez Apator PoWoGaz.
Strata ciśnienia na wodomierzu dla q = 21,9 [m3/h] wynosi 1,2 m H2O.
Dobór wodomierza na cele ppoż.
Wodomierz dobrano na przepływ q = 7,20 [m3/h]
Ustalenie umownego przepływu obliczeniowego qw [m3/h] ze wzoru:
qw = 2 * q [m3/h]
gdzie:
qw – umowny przepływ obliczeniowy [m3/h]
q – przepływ obliczeniowy dla budynku [m3/h]
qw = 2 * 7,20 [m3/h] = 14,4 [m3/h]
Dobrano wodomierz wielostrumieniowy WS DN40 produkowany przez Apator PoWoGaz.
Strata ciśnienia na wodomierzu dla q = 7,20 [m3/h] wynosi 1,5 m H2O.
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1. Podstawa opracowania
-
projekt architektoniczno – budowlany
zlecenie Inwestora
warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydane
przez Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
obowiązujące normy
2. Przedmiot opracowania
- instalacja kanalizacji sanitarnej
3. Miejsce odprowadzenia ścieków
Odbiornikiem ścieków sanitarnych z całego projektowanego budynku jest
istniejąca kanalizacja sanitarna.
4. Rozwiązanie instalacji kanalizacyjnej
Odprowadzenie ścieków sanitarnych z projektowanego budynku odbywać się
będzie poprzez dwa główne poziomy kanalizacji sanitarnej – przewody ø160
PVC, oraz poprzez projektowane studzienki kanalizacyjne, do istniejącej
kanalizacji sanitarnej.
5. Opis instalacji
5.1.
Przewody
Przewody i armatura
Instalację wewnątrz budynku należy wykonać z rur i kształtek PVC,
łączonych na uszczelki gumowe.
Poziomy kanalizacyjne należy układać pod posadzkami z zachowaniem
odpowiednich, pokazanych na rysunku spadków. Podejścia odpływowe
pod poszczególne urządzenia prowadzić ze spadkiem 2 – 3% w
kierunku pionu.
Piony poprowadzić przy ścianach obudowując je płytami gipsowo –
kartonowymi lub cegłą.
Odpowietrzenie kanalizacji będzie się odbywało w sposób
grawitacyjny. Końce wszystkich pionów należy wyprowadzić ponad
dach i zakończyć wywiewkami kanalizacyjnymi z PVC φ110/φ160mm.
Na pionach, 0,5m nad posadzką parteru należy zamontować rewizje i
zapewnić do nich dostęp.
W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano wpust podłogowy, żeliwny
φ 110, połączony z projektowaną studnią schładzającą w której do
okresowego opróżniania ścieków zainstalowana będzie pompa typu KP
250 – A1.
Studnię schładzającą należy wykonać z kręga betonowego o średnicy
φ 800mm i głębokości około 1,0m.
Poziomy kanalizacyjne, prowadzone przez fundamenty należy
prowadzić w rurach ochronnych o dwie dymensje większych od
biegnącego w nim przewodu.
Rury w tulejach prowadzić na płozach dystansowych. Przewody
układać na podsypce z zagęszczonego piasku o wysokości 10cm.
Od jednostek wewnętrznych klimatyzacyjnych należy odprowadzić
skropliny do najbliższego odpływu lub pionu kanalizacji sanitarnej.
Przed podłączeniem skroplin do pionu należy wykonać syfon.
5.2.
Próba szczelności
Podejścia kanalizacyjne i piony należy sprawdzić na szczelność
poprzez obserwację w czasie swobodnego przepływu wody.
Poziomy sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu
instalacji wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem.
5.3.
Przybory sanitarne
- umywalki
- zlewozmywak
- miska ustępowa
- natrysk
- kratka ściekowa
- pralka
31 szt.
3 szt.
28 szt.
9 szt.
11 szt.
1 szt.
INSTALACJA KANALIZACJI
TECHNOLOGICZNEJ
1. Podstawa opracowania
-
projekt architektoniczno – budowlany
zlecenie Inwestora
warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydane
przez Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
obowiązujące normy
2. Przedmiot opracowania
- instalacja kanalizacji technologicznej
3. Miejsce odprowadzenia ścieków
Odbiornikiem ścieków technologicznych z całego projektowanego budynku, po ich
oczyszczeniu w projektowanym separatorze tłuszczów z częścią osadczą jest
istniejąca kanalizacja sanitarna.
4. Rozwiązanie instalacji kanalizacyjnej
Odprowadzenie ścieków technologicznych z rozpatrywanego budynku odbywać się
będzie poprzez jeden główny poziom kanalizacji technologicznej – przewód ø160
PVC, oraz poprzez projektowane studzienki kanalizacyjne, do istniejącej
kanalizacji sanitarnej.
Na wyjściu kanalizacji technologicznej, na zewnątrz budynku, ścieki oczyszczane
będą w separatorze tłuszczu z częścią osadową.
5. Opis instalacji
5.1.
Przewody i armatura
Instalację wewnątrz budynku należy wykonać z rur i kształtek PVC
HT Wavin, łączonych na uszczelki gumowe, przystosowanych do
prowadzenia ścieków o podwyższonej temperaturze. Główny poziom
kanalizacji technologicznej należy wykonać z rur PVC klasy SN8.
Poziomy kanalizacyjne należy układać pod posadzkami z zachowaniem
odpowiednich, pokazanych na rysunku spadków. Podejścia odpływowe
pod poszczególne urządzenia prowadzić ze spadkiem 2 – 3% w
kierunku pionu.
Piony poprowadzić przy ścianach obudowując je płytami gipsowo –
kartonowymi lub cegłą.
Odpowietrzenie kanalizacji będzie się odbywało w sposób
grawitacyjny. Końce wszystkich pionów należy wyprowadzić ponad
dach i zakończyć wywiewkami kanalizacyjnymi z PVC φ110/φ160mm.
Na pionach, 0,5m nad posadzką parteru należy zamontować rewizje i
zapewnić do nich dostęp.
Poziomy kanalizacyjne, prowadzone przez fundamenty należy
prowadzić w rurach ochronnych o dwie dymensje większych od
biegnącego w nim przewodu.
Rury w tulejach prowadzić na płozach dystansowych. Przewody
układać na podsypce z zagęszczonego piasku o wysokości 10cm.
5.2.
Próba szczelności
Podejścia kanalizacyjne i piony należy sprawdzić na szczelność
poprzez obserwację w czasie swobodnego przepływu wody.
Poziomy sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu
instalacji wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem.
5.3.
Przybory technologiczne
- umywalki
5 szt.
- zlewozmywak
11 szt.
- zmywarka
1 szt.
- kratka ściekowa
6 szt.
- odwodnienie liniowe
4 szt.
Zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń instalacji wodnej
kanalizacyjnej
Lp.
WYSZCZEGÓLNIENIE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1. Rury
do wody pitnej o śr. 20x3,4mm
do wody pitnej o śr. 25x4,2mm
do wody pitnej o śr. 32x5,4mm
do wody pitnej o śr. 40x6,7mm
do wody pitnej o śr. 50x8,3mm
do wody pitnej o śr. 63x10,5mm
do wody pitnej o śr. 75x12,5mm
do wody pitnej o śr. 110x18,3mm
STABI do wody pitnej o śr.
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
Rura PP PN20
Rura PP PN20
Rura PP PN20
Rura PP PN20
Rura PP PN20
Rura PP PN20
Rura PP PN20
Rura PP PN20
Rura PP PN20
20x3,4mm
Rura PP PN20 STABI do wody pitnej o śr.
25x4,2mm
Rura PP PN20 STABI do wody pitnej o śr.
32x5,4mm
Rura PP PN20 STABI do wody pitnej o śr.
40x6,7mm
Rura PP PN20 STABI do wody pitnej o śr.
50x8,3mm
Rura PP PN20 STABI do wody pitnej o śr.
63x10,5mm
Rura PP PN20 STABI do wody pitnej o śr.
75x12,5mm
Rura stalowa DN80 (przyłącze wodomierzowe)
Rura kanalizacyjna z PVC do instalacji
wewnętrznych o śr. 50mm
Rura kanalizacyjna z PVC do instalacji
wewnętrznych o śr. 75mm
Rura kanalizacyjna z PVC do instalacji
wewnętrznych o śr. 110mm
Rura kanalizacyjna z PVC HT do instalacji
wewnętrznych o śr. 50mm
Rura kanalizacyjna z PVC HT do instalacji
wewnętrznych o śr. 110mm
Rura kanalizacyjna z PVC klasy S do instalacji
sanitarnych podposadzkowych o śr. 160mm
Rura kanalizacyjna do instalacji skroplinowej o
śr. 20mm
Rura kanalizacyjna do instalacji skroplinowej o
śr. 25mm
Rura stalowa osłonowa DN200 o dł. L=1,0m
JEDN.
ILOŚĆ
UWAGI
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
138,0
74,0
54,0
31,0
16,0
35,0
9,0
17,0
KAN-therm
KAN-therm
KAN-therm
KAN-therm
KAN-therm
KAN-therm
KAN-therm
KAN-therm
mb
239,0
KAN-therm
mb
126,0
KAN-therm
mb
70,0
KAN-therm
mb
11,0
KAN-therm
mb
31,0
KAN-therm
mb
13,0
KAN-therm
mb
13,0
KAN-therm
mb
2,50
mb
141,0
Wavin
mb
5,0
Wavin
mb
250,0
Wavin
mb
39,0
Wavin
mb
81,0
Wavin
mb
67,0
mb
20,0
NIBCO
mb
18,0
NIBCO
szt.
11
i
1.26
szt.
8
mb
377,0
Thermaflex
mb
200,0
Thermaflex
mb
124,0
Thermaflex
mb
42,0
Thermaflex
mb
47,0
Thermaflex
mb
48,0
Thermaflex
mb
22,0
Thermaflex
mb
17,0
Thermaflex
mb
2,50
Thermaflex
kpl.
11
Aco
kpl.
7
Aco
3.3
Rura stalowa osłonowa DN250 o dł. L=1,0m
2. Izolacja termiczna
Izolacja termiczna z pianki polietylenowej na rurę
tworzywową o śr. 20x3,4mm, o grubości 20mm
Izolacja termiczna z pianki polietylenowej na rurę
tworzywową o śr. 25x4,2mm, o grubości 20mm
Izolacja termiczna z pianki polietylenowej na rurę
tworzywową o śr. 32x5,4mm, o grubości 20mm
Izolacja termiczna z pianki polietylenowej na rurę
tworzywową o śr. 40x6,7mm, o grubości 30mm
Izolacja termiczna z pianki polietylenowej na rurę
tworzywową o śr. 50x8,3mm, o grubości 30mm
Izolacja termiczna z pianki polietylenowej na rurę
tworzywową o śr. 63x10,5mm, o grubości 40mm
Izolacja termiczna z pianki polietylenowej na rurę
tworzywową o śr. 75x12,5mm, o grubości 50mm
Izolacja termiczna z pianki polietylenowej na rurę
tworzywową o śr. 110x18,3mm, o grubości 70mm
Izolacja termiczna z pianki polietylenowej na rurę
o śr. DN80, o grubości 80mm
3. Zestawienie odbiorników
Wpust podłogowy ze stali nierdzewnej,
jednoczęściowy, zasyfonowany, z odpływem
pionowym, oraz koszem osadczym o śr. 50mm
Wpust podłogowy ze stali nierdzewnej,
jednoczęściowy, zasyfonowany, z odpływem
pionowym, oraz koszem osadczym o śr. 110mm
Zawór czerpalny DN15
szt.
11
3.4
Miska ustępowa
szt.
24
3.5
Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych
szt.
4
3.6
Brodzik natryskowy
szt.
9
3.7
Umywalka wisząca do montażu na ścianie
szt.
32
3.8
Umywalka dla osób niepełnosprawnych
szt.
4
3.9
Zlewozmywak
szt.
15
3.10
Przycisk spłukujący wodę z miski ustępowej
szt.
24
szt.
4
kpl.
4
Valvex
wg aranżacji
wnętrz
wg aranżacji
wnętrz
wg aranżacji
wnętrz
wg aranżacji
wnętrz
wg aranżacji
wnętrz
wg aranżacji
wnętrz
wg aranżacji
wnętrz
wg aranżacji
wnętrz
wg aranżacji
wnętrz
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.11
3.12
Przycisk spłukujący wodę z miski ustępowej dla
osób niepełnosprawnych
Zestaw uchwytów do miski ustępowej dla osób
niepełnosprawnych
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
6.1
6.2
6.3
Bateria natryskowa dwuuchwytowa ze słuchawką
z przesuwnym natryskiem
Bateria natryskowa, czasowa, dwuuchwytowa ze
słuchawką z przesuwnym natryskiem
Bateria umywalkowa, czasowa
Bateria umywalkowa z wężykami
Bateria zlewozmywakowa z wężykami
Zestaw syfonowy do brodzika natryskowego
Zestaw syfonowy do umywalki
Zestaw syfonowy do umywalki dostosowanej dla
osób niepełnosprawnych
Zestaw syfonowy dla zlewozmywaka
Rewizja kanalizacyjna na rurę tworzywową dla
instalacji kan. sanit. o śr. 110mm
Rewizja kanalizacyjna na rurę tworzywową dla
instalacji kan. sanit. o śr. 50mm
Wywiewka kanalizacyjna dachowa 110/160
Odwodnienie liniowe
Szafka podtynkowa na termostatyczny zawór
mieszający
4. Armatura
Zawór kulowy kątowy do podłączenia baterii
umywalkowej i zlewozmywakowej DN15
Zawór wężykowy do zmywarki
Zawór wężykowy do pralki
Zawór wężykowy do miski ustępowej DN15
Termostatyczny zawór mieszający typ ATM 561
Termostatyczny zawór mieszający typ ATM 361
Termostatyczny zawór mieszający typ ATM 341
Zawór kulowy odcinający DN20
Zawór kulowy odcinający DN15
5. Urządzenia
Urządzenia
Pompownia do przetłaczania wody brudnej, np.
KP 250-A1, z automatyką i okablowaniem
6. Zabezpieczenie pożarowe
Zabezpieczenie przejścia rury palnej wg
technologii np. Hilti (CP 644) obejma ogniochronna
(rury palne o DN25) – odporność EI120 – inst.
wodna
Zabezpieczenie przejścia rury palnej wg
technologii np. Hilti (CP 644) obejma ogniochronna
(rury palne o DN40) – odporność EI120 – inst.
wodna
Zabezpieczenie przejścia rury palnej wg
technologii np. Hilti (CP 644) obejma ogniochronna
(rury palne o DN63) – odporność EI120 – inst.
wg aranżacji
wnętrz
wg aranżacji
wnętrz
szt.
1
szt.
8
szt.
szt.
szt.
kpl.
kpl.
24
12
15
9
32
Viega
Viega
kpl.
4
Viega
kpl.
15
Viega
szt.
22
Wavin
szt.
1
Wavin
szt.
szt.
22
4
Wavin
Aco
szt.
7
szt.
102
Ferro
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
1
1
28
3
3
1
18
3
Ferro
Ferro
Ferro
Afriso
Afriso
Afriso
Ferro
Ferro
kpl.
1
Grundfos
szt.
1
Hilti
szt.
1
Hilti
szt.
1
Hilti
wodna
Zabezpieczenie przejścia rury palnej wg
technologii np. Hilti (CP 644) obejma ogniochronna
6.4
– odporność EI120 – dla rury o śr. 50mm kanalizacja
Zabezpieczenie przejścia rury palnej wg
technologii np. Hilti (CP 644) obejma ogniochronna
6.5
– odporność EI120 – dla rury o śr. 110mm kanalizacja
UWAGA: dla zabezpieczeń pożarowych podano ilość przejść
przewodu, a nie faktyczną ilość osłon (ilość sztuk osłon na
to 2 szt.)
7.1
7. Studnie
Studnia betonowa schładzająca o śr. 800mm i
wysokości ok. 1,0m
szt.
1
Hilti
szt.
22
Hilti
przez przegrody pojedynczego
pojedynczego
jedno przejście przez przegrodę
szt.
1
Matbet
UWAGA:
1. Powyższa tabela nie jest specyfikacją wszystkich elementów niezbędnych do montażu
projektowanej instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej, lecz
zestawieniem podstawowych urządzeń i armatury.
UWAGI KOŃCOWE
1.
2.
3.
Montaż kanalizacji z rur PVC należy wykonać zgodnie z zaleceniami
producenta rur. Należy stosować ogólne warunki techniczne wykonania i
odbioru robót instalacyjnych.
Całość prac wykonać zgodnie z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robót Budowlano – Montażowych część II Instalacje Sanitarne i
Przemysłowe.
Zgodnie z „Ustawą o zamówieniach publicznych” występujące w projekcie
nazwy producentów i nazwy własne produktów służą jedynie identyfikacji i
określeniu własności technicznych zastosowanych do budowy materiałów i
urządzeń. Możliwe jest zastosowanie innych materiałów oraz urządzeń o
odpowiadających podanym w niniejszej dokumentacji cechach konstrukcyjnych.
Opracował:
mgr inż. Ludwik Rogala
PDK/0066/POOS/06
Sprawdził:
mgr inż. Wojciech Kwaśnik
PDK/0007/POOS/07
Kwiecień 2013r.
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARMAX
ul. Nowowiejska173
27-200 Starachowice
tel./fax (41) 274 99 22
mobile: 601 063 690
(pieczęć)
e-mail: [email protected]
Przedmiot opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA PRZEDSZKOLA NR 2A PRZY UL. NASYPOWEJ
I UL. BARBÓRKI W BIERUNIU NOWYM NA DZIAŁCE NR 229/26
INSTALACJA PPOŻ.
Adres:
Bieruń; gmina Bieruń
dz. nr ewid. 229/26
Inwestor:
Gmina Bieruń
ul. Rynek 14; 43-150 Bieruń
Projektanci:
Instalacje sanitarne – Projektował:
Ludwik Rogala
Instalacje sanitarne – Sprawdził:
Wojciech Kwaśnik
Nr uprawnień:
Data:
Upr. inst. sanitarnych
PDK/0066/POOS/06
04.2013 r.
Upr. inst. sanitarnych
PDK/0007/POOS/07
04.2013 r.
Projekt opracował:
Dariusz Celuch
04.2013 r.
Podpis:
Starachowice, kwiecień 2013 r.
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT WYKONAWCZY
I . Nazwa inwestycji:
inwestycji „Budowa przedszkola Nr 2A przy ulicy Nasypowej i ul.
Barbórki w Bieruniu Nowym na działce Nr 229/26 –
Instalacja ppoż.”
ppoż.”
II . Adres inwestycji:
inwestycji Bieruń, Gm. Bieruń
Dz. Nr ewid. 229/26
III . Inwestor:
Inwestor
Gmina Bieruń
ul. Rynek 14
43 – 150 Bieruń
IV . Spis zawartości projektu wykonawczego:
wykonawczego:
1. Oświadczenie projektantów
2. Projekt wykonawczy
2.1.
Część opisowa
2.2.
Część rysunkowa
V . Autor projektu:
1. Branża sanitarna: mgr inż. Ludwik Rogala
Upr.nr. PDK/0066/POOS/06
2. Branża sanitarna: mgr inż. Wojciech Kwaśnik
Upr.nr. PDK/0007/POOS/07
Starachowice,
Starachowice, kwiecień 2013 r.
PROJEKT WYKONAWCZY
OŚWIADCZENIE
Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE
(DZ.U.06.156.1118 z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
OŚWIADCZAMY, ŻE PROJEKT WYKONAWCZY POD NAZWĄ:
„Budowa przedszkola Nr 2A przy ulicy Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu
Nowym na działce Nr 229/26 – Instalacja ppoż.”
ppoż.”
Adres inwestycji:
inwestycji
Bieruń, Gm. Bieruń
Dz. Nr ewid. 229/26
Inwestor:
Inwestor
Gmina Bieruń
ul. Rynek 14
43 – 150 Bieruń
ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
1. Branża sanitarna: mgr inż. Ludwik Rogala
Upr.nr. PDK/0066/POOS/06
2. Branża sanitarna: mgr inż. Wojciech Kwaśnik
Upr.nr. PDK/0007/POOS/07
Starachowice, kwiecień 2013 r.
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT WYKONAWCZY
I . Część opisowa opracowania:
opracowania
- instalacja ppoż.
II . Część rysunkowa opracowania:
1. Rzut parteru instalacji ppoż.
2. Aksonometria instalacji ppoż.
1:100
1:100
Rys. 1
Rys. 2
INSTALACJA PPOŻ.
1. Podstawa opracowania
- podkłady architektoniczno – budowlane,
- obowiązujące normy i wytyczne projektowania w zakresie instalacji ppoż.
2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wodociągowej
przeciwpożarowej na potrzeby projektowanego budynku przedszkola w Bieruniu
Nowym przy ulicy Nasypowej i ulicy Barbórki.
Zakres opracowania obejmuje instalację ppoż. budynku przedszkola.
3. Charakterystyka obiektu
Projektowany budynek przedszkola w którym zaprojektowana została instalacja
ppoż. zlokalizowany jest w Bieruniu Nowym przy ulicy Nasypowej i ulicy Barbórki.
Jest to budynek parterowy o wysokości kondygnacji 3,30m, w związku z tym został
zakwalifikowany do budynków niskich.
4. Zapotrzebowanie wody na cele ppoż.
Obliczenia zapotrzebowania wody na cele ppoż. wykonano w oparciu o
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów.
Wydajność hydrantów wewnętrznych DN25 wynosi 1,0 dm3/s.
Minimalne ciśnienie na hydrancie w najbardziej niekorzystnym punkcie ze względu na
wysokość i opory hydrauliczne powinno wynosić 0,2 MPa, zaś maksymalne ciśnienie
0,7 MPa.
Zapotrzebowanie wody na cele ppoż. dla dwóch hydrantów:
Qppoż. = 2 x 1,0 dm3/s = 2,0 dm3/s
5. Projektowane rozwiązania instalacji ppoż.
Instalacja ppoż. w skład której wchodzą dwa hydranty DN25, wykonana została z
rur ze stali ocynkowanej, zasilana będzie z sieci wodociągowej za pośrednictwem
projektowanego przyłącza wodociągowego. W budynku na parterze zastosowano
hydranty wewnętrzne DN25 zlokalizowane w szafkach hydrantowych natynkowych,
wyposażonych w bęben z wężem półsztywnym o długości 30m. Szafki wyposażone
również będą w prądownice. Szafki należy zainstalować w taki sposób, aby oś
zaworu znajdowała się na h=1,35m ponad poziom posadzki parteru.
6. Zastosowane materiały instalacji ppoż.
ppoż.
Przewody instalacji ppoż. należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych ze szwem,
gwintowanych wg PN-74/H-74200. Średnice przewodów należy przyjąć zgodnie z
załączonymi rysunkami do projektu. Rurociągi należy łączyć za pomocą typowych
łączników gwintowanych.
7. Sposób prowadzenia przewodów
Instalację ppoż. należy prowadzić po wierzchu ścian w pomieszczeniu socjalnym, w
przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w bruzdach ściennych. Instalację
doprowadzającą wodę do dwóch misek ustępowych należy prowadzić w posadzce
parteru.
8. Izolacja przewodów
Przewody instalacji ppoż. wykonane ze stali ocynkowanej należy zaizolować przed
roszeniem izolacją termiczną o grubości 20mm.
9. Przejścia przez przegrody ppoż.
W przypadku przejścia projektowanych przewodów przez ściany oddzielenia ppoż.
należ na rurach wykonanych ze stali ocynkowanej wykonać uszczelnienie masą
elastyczną ogniochronną.
10.
10. Przejścia przez ściany
W miejscach przejścia przewodów przez ściany należy osadzić tuleje ochronne z
PVC, PP, PE lub stali. Wolną przestrzeń między rurą a tuleją należy wypełnić
materiałem elastycznym. Rura ochronna powinna być dłuższa od grubości przegrody
o minimum 2cm.
11.
11. Zabezpieczenie antykorozyjne
Zastosowane rury i urządzenia będą posiadały odpowiednie zabezpieczenia
wykonane przez producenta.
Zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń instalacji ppoż.
Lp.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
4.1
WYSZCZEGÓLNIENIE
1. Rury
Rura stalowa ocynkowana o średnicy DN15
Rura stalowa ocynkowana o średnicy DN25
Rura stalowa ocynkowana o średnicy DN32
Rura stalowa ocynkowana o średnicy DN50
2. Izolacja termiczna
Izolacja termiczna na rurę stalową o średnicy
DN15, o grubości 9mm np. Tubolit TL-18/9 DG
Izolacja termiczna na rurę stalową o średnicy
DN25, o grubości 20mm np. Tubolit TL-35/20 DG
Izolacja termiczna na rurę stalową o średnicy
DN32, o grubości 20mm np. Tubolit TL-42/20 DG
Izolacja termiczna na rurę stalową o średnicy
DN50, o grubości 20mm np. Tubolit TL-60/20 DG
3. Hydranty wewnętrzne
Szafka natynkowa wraz z hydrantem
wewnętrznym HP25 wyposażonym w zawór
hydrantowy, prądnicę, z wężem półsztywnym o
długości 30mb oraz systemem mocującym np.
HW-25 N-30
4. Armatura
Zawór wężykowy do miski ustępowej DN15
JEDN.
ILOŚĆ
UWAGI
mb
mb
mb
mb
14,0
1,0
55,0
24,0
mb
14,0
Armacell
mb
1,0
Armacell
mb
55,0
Armacell
mb
24,0
Armacell
kpl.
2
Grass
szt.
2
Ferro
UWAGA:
1. Powyższa tabela nie jest specyfikacją wszystkich elementów niezbędnych do montażu
projektowanej instalacji ppoż., lecz zestawieniem podstawowych urządzeń i armatury.
UWAGI KOŃCOWE
1.
2.
3.
Całość prac wykonać zgodnie z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robót Budowlano – Montażowych część II Instalacje Sanitarne i
Przemysłowe.
Instalację ppoż. należy poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z Warunkami
Odbioru.
Zgodnie z „Ustawą o zamówieniach publicznych” występujące w projekcie
nazwy producentów i nazwy własne produktów służą jedynie identyfikacji i
określeniu własności technicznych zastosowanych do budowy materiałów i
urządzeń. Możliwe jest zastosowanie innych materiałów oraz urządzeń o
odpowiadających podanym w niniejszej dokumentacji cechach konstrukcyjnych.
Opracował:
mgr inż. Ludwik Rogala
PDK/0066/POOS/06
Sprawdził:
mgr inż. Wojciech Kwaśnik
PDK/0007/POOS/07
Kwiecień 2013r.
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARMAX
ul. Nowowiejska173
27-200 Starachowice
tel./fax (41) 274 99 22
mobile: 601 063 690
(pieczęć)
e-mail: [email protected]
Przedmiot opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA PRZEDSZKOLA NR 2A PRZY UL. NASYPOWEJ
I UL. BARBÓRKI W BIERUNIU NOWYM NA DZIAŁCE NR 229/26
INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
Adres:
Bieruń; gmina Bieruń
dz. nr ewid. 229/26
Inwestor:
Gmina Bieruń
ul. Rynek 14; 43-150 Bieruń
Projektanci:
Instalacje sanitarne – Projektował:
Ludwik Rogala
Instalacje sanitarne – Sprawdził:
Wojciech Kwaśnik
Nr uprawnień:
Data:
Upr. inst. sanitarnych
PDK/0066/POOS/06
04.2013 r.
Upr. inst. sanitarnych
PDK/0007/POOS/07
04.2013 r.
Projekt opracował:
Dariusz Celuch
04.2013 r.
Podpis:
Starachowice, kwiecień 2013 r.
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT WYKONAWCZY
I . Nazwa inwestycji:
inwestycji „Budowa przedszkola Nr 2A przy ulicy Nasypowej i ul.
Barbórki w Bieruniu Nowym na działce Nr 229/26 –
Instalacja wentylacji i klimatyzacji
klimatyzacji”
zacji”
II . Adres inwestycji:
inwestycji Bieruń, Gm. Bieruń
Dz. Nr ewid. 229/26
III . Inwestor:
Inwestor
Gmina Bieruń
ul. Rynek 14
43 – 150 Bieruń
IV . Spis zawartości projektu wykonawczego:
wykonawczego:
1. Oświadczenie projektantów
2. Projekt wykonawczy
2.1.
Część opisowa
2.2.
Część rysunkowa
V . Autor projektu:
1. Branża sanitarna: mgr inż. Ludwik Rogala
Upr.nr. PDK/0066/POOS/06
2. Branża sanitarna: mgr inż. Wojciech Kwaśnik
Upr.nr. PDK/0007/POOS/07
Starachowice,
Starachowice, kwiecień 2013 r.
PROJEKT WYKONAWCZY
OŚWIADCZENIE
Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE
(DZ.U.06.156.1118 z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
OŚWIADCZAMY, ŻE PROJEKT WYKONAWCZY POD NAZWĄ:
„Budowa przedszkola Nr 2A przy ulicy Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu
Nowym na działce Nr 229/26 – Instalacja wentylacji i klimatyzacji”
klimatyzacji”
Adres inwestycji:
inwestycji
Bieruń, Gm. Bieruń
Dz. Nr ewid. 229/26
Inwestor:
Inwestor
Gmina Bieruń
ul. Rynek 14
43 – 150 Bieruń
ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
1. Branża sanitarna: mgr inż. Ludwik Rogala
Upr.nr. PDK/0066/POOS/06
2. Branża sanitarna: mgr inż. Wojciech Kwaśnik
Upr.nr. PDK/0007/POOS/07
Starachowice, kwiecień 2013 r.
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT WYKONAWCZY
I . Część opisowa opracowania:
opracowania
- instalacja wentylacji
- instalacja klimatyzacji
II . Część rysunkowa opracowania:
opracowania:
1. Rzut parteru instalacji wentylacji i klimatyzacji
1:100
2. Rzut dachu instalacji wentylacyjnej
1:100
3. Schemat instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnej do kuchni
brak
4. Schemat instalacji wentylacji mechanicznej do pomieszczeń zaplecza
kuchennego
brak
Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3
Rys. 4
INSTALACJA
INSTALACJA WENTYLACYJNA
1. Podstawa opracowania
•
•
•
•
zlecenie Inwestora
uzgodnienia z Inwestorem.
obowiązujące przepisy, normy i normatywy
podkłady architektoniczno-budowlane
2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwiązanie techniczne wentylacji
mechanicznej kuchni wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, wentylacji
sanitariatów oraz pozostałych pomieszczeń przedszkolnych w projektowanym
budynku przedszkola w Bieruniu.
Opracowanie obejmuje swym zakresem wstępny dobór urządzeń i ich lokalizację
oraz dobór elementów instalacji wraz z określeniem jej przebiegu dla pomieszczeń
kuchni wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, oraz pomieszczeń sanitarnych,
szatni i sal przedszkolnych.
3. Opis projektowanych rozwiązań
KUCHNIA
Wywiew znad urządzeń kuchennych realizowany będzie poprzez okap kuchenny
umieszczony nad urządzeniami kuchennymi zlokalizowanymi w centralnej części
kuchni, oraz okap zlokalizowany nad piecem konwekcyjnym.
Dla potrzeb okapu większego projektuje się wentylator dachowy firmy Venture
Industries typ CTVT-4-315 z wyrzutem pionowym o wydajności 2368m3/h,
natomiast dla okapu znad pieca konwekcyjnego projektuje się wentylator dachowy
firmy Venture Industries typ CTVT-4-200 z wyrzutem pionowym o wydajności
342m3/h. Dla redukcji hałasu wentylatory posadowione będą na podstawach
dachowych tłumiących, np. RSA-560 (wentylator z okapu większego), oraz RSA435 (wentylator znad pieca), firmy Venture Industries. Przed posadowieniem
podstaw należy wykonać cokoły betonowe dla wyrównania spadku dachu.
Dla zrównoważenia powietrza wywiewanego przez okapy z uwzględnieniem
zmniejszenia ilości powietrza dla utrzymania podciśnienia w pomieszczeniu kuchni
przewiduje się centralę wentylacyjną nawiewną o wydajności 2465 m3/h firmy VTS
typ VS-15-R-H-T z nagrzewnicą wodną i filtrem powietrza EU4.
Dostarczenie świeżego powietrza do układu realizowane będzie poprzez czerpnię
zlokalizowaną na ścianie zewnętrznej budynku.
Dla umożliwienia regulacji wydajności powietrza centrali i wentylatora należy te
urządzenia wyposażyć w falowniki lub regulatory.
Automatyka centrali powinna uwzględniać możliwość podłączenia wentylatorów
wywiewnych tak aby wszystkie te urządzenia pracowały tylko jednocześnie.
Kanały nawiewne i wywiewne projektuje się z prostokątnych kanałów z blachy
stalowej ocynkowanej typ A łączonych za pomocą kołnierzy z uszczelkami.
Nawiew realizowany będzie poprzez kratki firmy SMAY typ STWS z
przepustnicami, natomiast wywiew poprzez okapy umieszczone nad urządzeniami
kuchennymi.
Instalację od czerpni powietrza do centrali nawiewnej oraz pion wywiewny należy
zaizolować wełną mineralną w płaszczu z folii o gr. 50mm.
Dla pozostałych kanałów nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniu kuchni nie
przewiduje się izolacji – izolację należy wykonać wówczas, gdy instalacja
wentylacyjna będzie zabudowana lub przebiegała będzie nad sufitem
podwieszanym wówczas kanały należy zaizolować wełną mineralną w płaszczu z
folii o gr. 20mm.
Dla zapewnienia możliwości czyszczenia instalacji wentylacyjnej należy przewidzieć
zamontowanie rewizji szczelnych. Czyszczenie można również przewidzieć poprzez
demontaż kanałów lub elementów instalacji.
Przebieg instalacji oraz lokalizację urządzeń przedstawiono w części rysunkowej
niniejszego opracowania.
POMIESZCZENIA ZAPLECZA KUCHENNEGO I WENTYLACJA OGÓLNA KUCHNI
Dla pomieszczeń zaplecza kuchennego oraz wentylacji ogólnej kuchni przyjęto
następujące krotności wymian powietrza lub ilości powietrza:
1.
Kuchnia – wentylacja ogólna
- 301 m3/h
2.
Korytarz
- 28 m3/h
3.
Przechowywanie i dezynfekcja jaj 4 1/h – 72
3
m /h
4.
Pom. socjalne
3 1/h – 79 m3/h
5.
Korytarz
10 m3/h
6.
Przygotowanie warzyw
4 1/h – 69 m3/h
7.
Zmywalnia 4 1/h – 73 m3/h
8.
Pom. porządkowe 2 1/h – 10 m3/h
9.
Magazyn warzyw i ziem. 2 1/h – 20 m3/h
10.
Magazyn produktów suchych 2 1/h – 48 m3/h
11.
Pom. szaf chłodniczych 4 1/h – 115 m3/h
12.
Stanowisko mycia wózków 4 1/h – 45 m3/h
13.
Postój wózków 2 1/h – 31 m3/h
14.
Korytarz
11 m3/h
Wentylacja ogólna kuchni oraz pomieszczeń zaplecza kuchennego realizowana
będzie poprzez centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną firmy VTS typ VS-10R-PH-T o wydajności 912m3/h z wymiennikiem krzyżowym i nagrzewnicą wodną o
mocy 6,24kW.
W pomieszczeniach zmywalni i kuchni podczas regulacji instalacji należy zapewnić
niewielkie podciśnienie.
Każde z pomieszczeń posiada indywidualny nawiew i wywiew.
Nawiew i wywiew powietrza w pomieszczeniu kuchni, oraz pomieszczeń przyległych
realizowany będzie poprzez kratki firmy SMAY typ STWS oraz STRWS-P z
przepustnicami.
Dostarczenie świeżego powietrza do układu realizowane będzie poprzez czerpnię
zlokalizowaną na ścianie zewnętrznej budynku, natomiast wyrzut powietrza
realizowany będzie poprzez wyrzutnię dachową zlokalizowaną na dachu budynku.
Przed posadowieniem podstawy należy wykonać cokół betonowy lub stalowy o
wysokości min 40cm.
Kanały nawiewne i wywiewne projektuje się z prostokątnych kanałów z blachy
stalowej ocynkowanej typ A łączonych za pomocą kołnierzy z uszczelkami oraz
okrągłych rur typu „SPIRO” z blachy ocynkowanej.
Dla kanałów nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniu kuchni i pomieszczeniach
przyległych nie przewiduje się izolacji – izolację należy wykonać wówczas, gdy
instalacja wentylacyjna będzie zabudowana lub przebiegała będzie nad sufitem
podwieszanym wówczas kanały należy zaizolować wełną mineralną w płaszczu z
folii o gr. 30mm. Instalację od czerpni powietrza do centrali oraz pion wywiewny
należy zaizolować wełną mineralną w płaszczu z folii o gr. 50mm.
Dla zapewnienia możliwości czyszczenia instalacji wentylacyjnej należy przewidzieć
zamontowanie rewizji szczelnych. Czyszczenie można również przewidzieć poprzez
demontaż kanałów lub elementów instalacji.
Regulacja ilości powietrza do poszczególnych pomieszczeń odbywać się będzie
poprzez przepustnice na kratkach.
Przebieg instalacji oraz lokalizację urządzeń przedstawiono w części rysunkowej
niniejszego opracowania.
ŁAZIENKA PERSONELU
Do obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego sanitariatów przyjęto 50 m3/h na
każdą miskę ustępową, oraz 5 krotną wymianę powietrza w pomieszczeniu z
umywalką i natryskiem.
Wentylacja pomieszczeń łazienki realizowana będzie poprzez system jednorurowy
np. Venture Industries. Projektuje się układ wywiewny oparty na wentylatorach
typu Silent Eco U100. Opcję załączania wentylatorów należy uzgodnić z
Inwestorem.
Instalację wywiewną z wentylatorów projektuje się z okrągłych rur stalowych
typu „SPIRO” izolowanych wełną mineralną gr. min. 25mm i podłączoną do
projektowanej wyrzutni dachowej ø100.
Napływ powietrza do pomieszczeń odbywał się będzie poprzez kratki nawiewne
umieszczone w dolnej części drzwi.
Przebieg instalacji oraz lokalizację poszczególnych elementów i urządzeń
przedstawiono w części rysunkowej niniejszego opracowania.
SZATNIA
Do obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego w szatni przyjęto dwukrotną
wymianę powietrza na godzinę.
Wentylacja pomieszczenia szatni realizowana będzie poprzez wentylatorki ścienne
z opóźnieniem czasowym, podłączone do kanałów wentylacji grawitacyjnej.
Wentylatory uruchamiane będą czasowo tzn. regulowane poprzez zegar czasowy
umożliwiający nastawę czasu pracy wentylatora oraz czasu postoju np. 15 min.
pracy 1h postoju z możliwością nastawy w danych dniach tygodnia np. pon.-pi. i
sob.-niedz..
Napływ powietrza do pomieszczeń odbywał się będzie poprzez nieszczelności
oraz infiltrację.
Lokalizację urządzeń przedstawiono w części rysunkowej niniejszego opracowania.
ŁAZIENKI
Do obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego w łazienkach przyjęto 50 m3/h na
każdą miskę ustępową.
Wentylacja pomieszczeń łazienek realizowana będzie poprzez wentylatorki
łazienkowe z opóźnieniem czasowym, podłączone do kanałów wentylacji
grawitacyjnej. Wentylatory uruchamiane będą wraz z światłem.
Napływ powietrza do pomieszczeń odbywał się będzie poprzez kratki nawiewne
umieszczone w dolnej części drzwi.
Lokalizację urządzeń i przebieg instalacji przedstawiono w części rysunkowej
niniejszego opracowania.
SALE PRZEDSZKOLNE I SALA KOMSUMPCYJNA
Sale przedszkole i sala konsumpcyjna wentylowane będą grawitacyjnie, ze
wspomaganiem mechanicznym za pomocą wentylatorków kanałowych podłączonych
do kanałów wentylacji grawitacyjnej. Napływ powietrza do sal odbywał się będzie
poprzez nawietrzaki okienne.
4. Zabezpieczenie p.poż.
Przy przejściach instalacji wentylacyjnej przez różne strefy pożarowe należy
zamontować klapy p.poż. EIS120. Rozwiązanie systemu zadziałania i powrotu klap
należy uzgodnić z inwestorem w zależności od systemu p.poż. obiektu.
W przypadku gdy strop nad kuchnią posiada odporność ogniową kanał-pion należy
obudować materiałem o odporności ogniowej stropu.
INSTALACJA KLIMATYZACYJNA
1. Podstawa opracowania
-
projekt architektoniczno – budowlany
zlecenie Inwestora
obowiązujące normy, normatywy do projektowania
uzgodnienia z Inwestorem
2. Przedmiot opracowania
- instalacja klimatyzacyjna pomieszczeń biurowych, pomieszczenia socjalnego,
gabinetu logopedycznego i Sali wielozadaniowej
3. Opis instalacji
Na potrzeby chłodzenia rozpatrywanych pomieszczeń w budynku projektuje się
dwa klimatyzatory, typu multi – split.
Klimatyzatory typu multi – split posiadają moc chłodniczą 6,35 oraz 13,6 kW.
Jeden z nich przeznaczony jest do chłodzenia pomieszczeń Nr 27, 28, 29, 30 (4
jednostki wewnętrzne ścienne), drugi zaś pomieszczenia Nr 05 (4 jednostki
wewnętrzne kasetonowe).
Instalację chłodniczą - freonową należy wykonać z rur miedzianych
zaizolowanych otulinami typ ThermaSmart - Coil. Przy przejściach przez ściany
należy zastosować tuleje ochronne. Przewody należy prowadzić jak najkrótszą
trasą. Na zewnątrz budynku przewody należy prowadzić po ścianie zewnętrznej
pod projektowanym dociepleniem.
Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzatorów należy
odoprowadzić do najbliższego odpływu kanalizacyjnego. Odpływ do kanalizacji
należy wykonać poprzez zasyfonowanie.
Instalację odprowadzenia skroplin należy wykonać z rur PE o połączeniach
zgrzewanych. W przypadku połączenia odprowadzenia skroplin z więcej niż
jednej jednostki odprowadzenie skroplin należy wykonać przewodem o średnicy
według rysunków projektu. Instalację odprowadzenia skroplin prowadzić należy
ze spadkiem min. 1%.
Lokalizację urządzeń przedstawiono w części rysunkowej niniejszego
opracowania.
4. Wytyczne branżowe
WYTYCZNE BRANŻY BUDOWLANEJ
- wykonać przejścia dla elementów instalacji przez przegrody budowlane
- wykonać obróbkę wykańczającą wykonanych przejść
WYTYCZNE BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
Zasilanie elektryczne należy doprowadzić do następujących urządzeń:
- Klimatyzatory - jednostki zewnętrzne,
Szczegółowe parametry zasilania należy uzgodnić z dostawcą i producentem
urządzeń.
WYTYCZNE BRANŻY SANITARNEJ
Wykonać odprowadzenie skroplin od jednostek wewnętrznych klimatyzatorów do
odpływu lub pionu kanalizacji. Przed podłączeniem skroplin do pionu należy
wykonać syfon.
Zestawienie podstawowych materiałów
materiałów i urządzeń instalacji wentylacji i
klimatyzacji
Lp.
1.
2.
3.
4.
WYSZCZEGÓLNIENIE
JEDN.
Nawiew powietrza do kuchni
Czerpnia ścienna powietrza 300x900
szt.
Kanał wentylacyjny 300x900
m
Zwężka 300x900/660x250/L=500
szt.
Centrala wentylacyjna nawiewna typ VS-15-R-Hkpl.
T, o wydatku powietrza 2465 m3/h z automatyką
Tłumik akustyczny TAP 15 650x250/L=1000
szt.
Kanał wentylacyjny 650x250
m
Trójnik 650x250/650x250/325x125/L=500
szt.
Zwężka 650x250/550x250/L=400
szt.
Kanał wentylacyjny 550x250
m
Trójnik 550x250/550x250/325x125/L=500
szt.
Zwężka 550x250/450x250/L=400
szt.
Kanał wentylacyjny 450x250
m
Trójnik 450x250/450x250/325x125/L=500
szt.
Zwężka 450x250/350x250/L=300
szt.
Kolano 350x250/90o
szt.
Kanał wentylacyjny 350x250
m
Trójnik 350x250/350x250/325x125/L=500
szt.
Zwężka 350x250/250x250/L=300
szt.
Kanał wentylacyjny 250x250
m
Trójnik 250x250/250x250/325x125/L=500
szt.
Kratka nawiewna STWS 325x125 z przepustnicą
szt.
Wywiew powietrza z kuchni
Okap kuchenny według technologii kuchni
szt.
Rura Spiro D400
m
Klapa ppoż. DN400
szt.
Cokół betonowy o wys. 40cm
szt.
5.
Podstawa dachowa RSA-560
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
7.
8.
Wentylator dachowy typ CTVT/4 315, V=2368
m3/h, n=1410 obr./min.
Rura Spiro D250
Klapa ppoż. DN250
9.
Podstawa dachowa RSA-435
6.
10.
1.
2.
ILOŚĆ
UWAGI
1
0,90
1
Smay
1
VTS
1
0,30
1
1
0,50
1
1
0,40
1
1
1
1,10
1
1
0,70
1
5
Smay
2
8,0
1
2
szt.
1
szt.
1
m
szt.
8,0
1
szt.
1
Wentylator dachowy typ CTVT/4 200, V=342
szt.
1
m3/h, n=1330 obr./min.
Nawiew powietrza do zaplecza kuchennego oraz kuchni
Czerpnia ścienna powietrza 350x300
szt.
1
Kanał wentylacyjny 350x300
m
0,80
Smay
Lindab
Smay
Venture
Industries
Venture
Industries
Lindab
Smay
Venture
Industries
Venture
Industries
Smay
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Zwężka 350x300/500x220/L=500
szt.
1
Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna typ
VS-10-R-PH-T, o wydatku powietrza 912 m3/h z
kpl.
1
automatyką
Tłumik akustyczny TAP 15 500x200/L=1000
szt.
1
Zwężka 500x200/300x200/L=500
szt.
1
Kanał wentylacyjny 300x200
m
6,50
o
Kolano 300x200/90
szt.
1
Trójnik 300x200/300x200/300x200/L=500
szt.
1
Zwężka 300x200/150x150/L=300
szt.
1
Redukcja 150x150/D125/L=300
szt.
1
Rura Spiro D125
m
10,0
Kratka nawiewna STRWS-P 125x125 z
szt.
6
przepustnicą
Kolano D125/90o
szt.
1
Zwężka 300x200/250x200/L=300
szt.
1
Kanał wentylacyjny 250x200
m
1,30
Trójnik 250x200/250x200/D125/L=300
szt.
1
Trójnik 250x200/250x200/125x125/L=300
szt.
1
Kratka nawiewna STWS 125x125 z przepustnicą
szt.
7
Zwężka 250x200/200x200/L=300
szt.
1
Kanał wentylacyjny 200x200
m
16,70
Kolano 200x200/90o
szt.
6
Trójnik 200x200/200x200/125x125/L=300
szt.
6
Trójnik 200x200/200x200/D125/L=300
szt.
1
Trójnik 200x200/200x200/325x125/L=500
szt.
1
Kratka nawiewna STWS 325x125 z przepustnicą
szt.
1
Wywiew powietrza z zaplecza kuchennego oraz kuchni
Wyrzutnia dachowa typ A 250x400
szt.
1
Cokół betonowy o wys. 40cm
szt.
1
Zwężka 250x400/250x250/L=400
szt.
1
Kanał wentylacyjny 250x250
m
4,0
Klapa ppoż. 250x250
szt.
1
o
Kolano 250x250/90
szt.
1
Zwężka 500x220/250x250/L=400
szt.
1
Centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna typ
VS-10-R-PH-T, o wydatku powietrza 912 m3/h z
kpl.
1
automatką
Tłumik akustyczny TAP 15 500x200/L=1000
szt.
1
Zwężka 500x200/300x200/L=400
szt.
1
Kanał wentylacyjny 300x200
m
19,0
Kolano 300x200/90o
szt.
2
Trójnik 300x200/300x200/125x125/L=300
szt.
1
Kratka wywiewna STWS 125x125 z przepustnicą
szt.
3
Zwężka 300x200/250x200/L=300
szt.
1
Kanał wentylacyjny 250x200
m
1,20
VTS
Smay
Lindab
Smay
Smay
Smay
Smay
Smay
VTS
Smay
Smay
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
1.
2.
Trójnik 250x200/250x200/200x200/L=400
szt.
1
Kanał wentylacyjny 200x200
m
6,0
Trójnik 200x200/200x200/125x125/L=300
szt.
2
Trójnik 200x200/200x200/D125/L=300
szt.
1
Rura Spiro D125
m
13,0
Kratka wywiewna STRWS-P 125x125 z
szt.
10
przepustnicą
Trójnik 200x200/200x200/200x200/L=400
szt.
1
Trójnik 200x200/200x200/325x125/L=500
szt.
1
Kratka wywiewna STWS 325x125 z przepustnicą
szt.
1
Redukcja 200x200/D125/L=250
szt.
1
o
Kolano D125/90
szt.
4
Redukcja 250x200/D160/L=200
szt.
1
Rura Spiro D160
m
0,70
Zwężka D160/D125/L=100
szt.
1
Nawiew powietrza do pozostałych pomieszczeń w budynku
Kanał stalowy 150x150 z kratką na wlocie i
m
4,0
wylocie (kotłownia)
Nawiewnik okienny EMM
szt.
80
Wywiew powietrza z pozostałych pomieszczeń w budynku
1.
Wentylator ścienny DECOR 200, U=230 V, P=20 W
szt.
37
2.
Wentylator ścienny DECOR 100, U=230 V, P=13 W
szt.
4
3.
Wentylator ścienny SWF-100X, U=230 V, P=72 W
szt.
2
4.
5.
6.
7.
8.
1.
Wentylator ścienny SILENT ECO U100, U=230 V,
szt.
P=27,3 W
Rura Spiro D100
m
o
Kolano D100/90
szt.
Trójnik D100/D100/D100
szt.
Wyrzutnia dachowa D100
szt.
Klimatyzacja Sali wielozadaniowej
Układ klimatyzacyjny multi – split z 4
jednostkami wewnętrznymi kasetonowymi
produkcji Aermec.
Jednostka zewnętrzna: MKM125
- Qchmax = 13,6 kW
- Qgmax = 14,0 kW
- U = 230 V
kpl.
- wymiary: 1103x1087x440
- waga: 102 kg
Jednostka wewnętrzna kasetonowa: MKM35CS
- Qch = 3,40 kW
- Qg = 3,50 kW
- waga: 18 kg
2
5,0
2
1
1
1
Lindab
Smay
Smay
Lindab
Aereco
Venture
Industries
Venture
Industries
Venture
Industries
Venture
Industries
Lindab
AERMEC
1.
1.
2.
1.
2.
- wymiary: 230x600x600
Dostarczane z pełnym okablowaniem i układem
sterowania
Klimatyzacja pomieszczeń Nr 27, 28, 29, 30
Układ klimatyzacyjny multi – split z 4
jednostkami wewnętrznymi naściennymi produkcji
Aermec.
Jednostka zewnętrzna: MKM84
- Qchmax = 10,0 kW
- Qgmax = 11,0 kW
- U = 230 V
- wymiary: 790x980x427
kpl.
- waga: 65 kg
Jednostka wewnętrzna naścienna: MKM20WS
- Qch = 2,50 kW
- Qg = 2,75 kW
- waga: 8 kg
- wymiary: 283x770x201
Dostarczane z pełnym okablowaniem i układem
sterowania
Zestawienie rur instalacji freonowej
Rura miedziana łączona na lut twardy o śr.
mb
6,35mm
Rura miedziana łączona na lut twardy o śr.
mb
9,52mm
Izolacja termiczna instalacji freonowej
freonowej
Izolacja termiczna na rurę miedzianą o śr,
mb
6,35mm o grubości 6mm, np. ThermaSmart-Coil
Izolacja termiczna na rurę miedzianą o śr,
mb
9,52mm o grubości 9mm, np. ThermaSmart-Coil
1
AERMEC
94,0
94,0
94,0
Thermaflex
94,0
Thermaflex
UWAGA:
1. Powyższa tabela nie jest specyfikacją wszystkich elementów niezbędnych do montażu
projektowanej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, lecz zestawieniem
podstawowych urządzeń i armatury.
UWAGI KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.
Całość prac wykonać zgodnie z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robót Budowlano – Montażowych część II Instalacje Sanitarne i
Przemysłowe.
Zgodnie z „Ustawą o zamówieniach publicznych” występujące w projekcie
nazwy producentów i nazwy własne produktów służą jedynie identyfikacji i
określeniu własności technicznych zastosowanych do budowy materiałów i
urządzeń. Możliwe jest zastosowanie innych materiałów oraz urządzeń o
odpowiadających podanym w niniejszej dokumentacji cechach konstrukcyjnych.
Przy przejściach instalacji wentylacyjnej przez różne strefy pożarowe oraz
przegrody, dla których wymagana jest odporność ogniowa należy
zamontować klapy p.poż. Rozwiązanie systemu zadziałania i powrotu klap
należy uzgodnić z inwestorem w zależności od systemu p.poż. obiektu.
W przypadku gdy klapa nie może być zamontowana w przegrodzie odcinek
kanału od klapy do przegrody należy zabezpieczyć systemowo do klasy
odporności ogniowej EI 120 poprzez zaizolowanie Conlitem PLUS 120 ALU
grub.60 mm.
Opracował:
mgr inż. Ludwik Rogala
PDK/0066/POOS/06
Sprawdził:
mgr inż. Wojciech Kwaśnik
PDK/0007/POOS/07
Kwiecień 2013r.
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARMAX
ul. Nowowiejska173
27-200 Starachowice
tel./fax (41) 274 99 22
mobile: 601 063 690
(pieczęć)
e-mail: [email protected]
Przedmiot opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA PRZEDSZKOLA NR 2A PRZY UL. NASYPOWEJ
I UL. BARBÓRKI W BIERUNIU NOWYM NA DZIAŁCE NR 229/26
INSTALACJA SOLARNA ORAZ POMP CIEPŁA
Adres:
Bieruń; gmina Bieruń
dz. nr ewid. 229/26
Inwestor:
Gmina Bieruń
ul. Rynek 14; 43-150 Bieruń
Projektanci:
Instalacje sanitarne – Projektował:
Ludwik Rogala
Instalacje sanitarne – Sprawdził:
Wojciech Kwaśnik
Nr uprawnień:
Data:
Upr. inst. sanitarnych
PDK/0066/POOS/06
04.2013 r.
Upr. inst. sanitarnych
PDK/0007/POOS/07
04.2013 r.
Projekt opracował:
Dariusz Celuch
04.2013 r.
Podpis:
Starachowice, kwiecień 2013 r.
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT WYKONAWCZY
I . Nazwa inwestycji:
inwestycji „Budowa przedszkola Nr 2A przy ulicy Nasypowej i ul.
Barbórki w Bieruniu Nowym na działce Nr 229/26 –
Instalacja solarna oraz pomp ciepła
ciepła”
epła”
II . Adres inwestycji:
inwestycji Bieruń, Gm. Bieruń
Dz. Nr ewid. 229/26
III . Inwestor:
Inwestor
Gmina Bieruń
ul. Rynek 14
43 – 150 Bieruń
IV . Spis zawartości projektu wykonawczego:
wykonawczego:
1. Oświadczenie projektantów
2. Projekt wykonawczy
2.1.
Część opisowa
2.2.
Część rysunkowa
V . Autor projektu:
1. Branża sanitarna: mgr inż. Ludwik Rogala
Upr.nr. PDK/0066/POOS/06
2. Branża sanitarna: mgr inż. Wojciech Kwaśnik
Upr.nr. PDK/0007/POOS/07
Starachowice,
Starachowice, kwiecień 2013 r.
PROJEKT WYKONAWCZY
OŚWIADCZENIE
Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE
(DZ.U.06.156.1118 z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
OŚWIADCZAMY, ŻE PROJEKT WYKONAWCZY POD NAZWĄ:
„Budowa przedszkola Nr 2A przy ulicy Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu
Nowym na działce Nr 229/26 – Instalacja solarna oraz pomp ciepła”
ciepła”
Adres inwestycji:
inwestycji
Bieruń, Gm. Bieruń
Dz. Nr ewid. 229/26
Inwestor:
Inwestor
Gmina Bieruń
ul. Rynek 14
43 – 150 Bieruń
ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
1. Branża sanitarna: mgr inż. Ludwik Rogala
Upr.nr. PDK/0066/POOS/06
2. Branża sanitarna: mgr inż. Wojciech Kwaśnik
Upr.nr. PDK/0007/POOS/07
Starachowice, kwiecień 2013 r.
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT WYKONAWCZY
I . Część opisowa opracowania:
opracowania
- instalacja solarna oraz pomp ciepła
II . Część rysunkowa opracowania:
1. Rzut parteru instalacji solarnej oraz pomp ciepła
2. Rzut dachu instalacji solarnej
3. Schemat ideowy instalacji solarnej oraz pomp ciepła
1:100
1:100
brak
Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3
INSTALACJA SOLARNA ORAZ POMP
CIEPŁA
1. Opis zakładanej
zakładanej gospodarki cieplnej
Budynek Przedszkola w Bieruniu zaopatrywany będzie w ciepło z projektowanej
kotłowni której źródłem ciepła będą dwie pompy ciepła połączone z kotłem
gazowym kondensacyjnym. Powietrzne pompy ciepła zlokalizowane są na zewnątrz
budynku, natomiast kocioł gazowy zlokalizowany jest w wydzielonym pomieszczeniu
na parterze budynku - kotłowni. Ciepło z wyżej wymienionych urządzeń
wykorzystywane będzie do celów ogrzewania, oraz do przygotowania ciepłej wody
użytkowej.
2. Koncepcja dwustronnego
dwustronnego układu przygotowania ciepłej wody użytkowej
Zgodnie z założeniami Inwestora przyjęto koncepcję dwustronnego układu
przygotowania CWU jakim jest instalacja solarna wykorzystująca energię
promieniowania słonecznego, oraz ciepło pochodzące z projektowanych pomp ciepła
oraz z kotła gazowego.
Względy ekonomiczne zadecydowały o celowości zastosowania instalacji solarnej
wykorzystującej intensywnie „ciepło słoneczne„ do przygotowania CWU w okresie od
kwietnia do października.
Półroczny okres wykorzystywania energii słonecznej
ograniczenie zużycia energii cieplnej konwencjonalnej.
pozwoli
na
znaczne
Projektowana kotłownia wytwarzać będzie ciepło dla potrzeb ogrzewania, i
przygotowania CWU w okresie grzewczym oraz dogrzewać ciepłą wodę w okresie
letnim w dni np. deszczowe, kiedy promieniowanie słoneczne jest ograniczone.
3. Rozwiązanie techniczne instalacji solarnej oraz pomp ciepła
3.1. System przygotowania ciepłej wody użytkowej
Zaprojektowano dwustronny
przygotowania CWU :
podgrzew
CWU
złożony
z
dwóch
układów
- Układ I (podstawowy): przygotowanie CW w podgrzewaczu projektowanym o
poj. 300 l zasilanym w ciepło z pomp ciepła oraz kotła gazowego,
- Układ II (drugostronny): przygotowanie CW w projektowanym zasobniku o
poj. 500 l zasilanym w ciepło z kolektorów słonecznych. Zasobnik solarny
oraz podgrzewacz wody z kotła i pomp ciepła są ze sobą połączone.
3.2. Schemat technologiczny instalacji solarnej oraz pomp ciepła
Zaprojektowano instalację solarną jako dwusystemowy podgrzew CWU przy
pomocy dwóch pojemnościowych podgrzewaczy pionowych i 5 kolektorów
słonecznych, typu Vitosol 200-T SP2 o całkowitej powierzchni absorbera 10m2 z
regulatorem solarnym Vitosolic 200, typ SD4.
Schemat technologiczny instalacji stanowi obwód grzewczy przekazujący ciepło
promieniowania słonecznego do wody użytkowej.
Obwód grzewczy zamknięty kolektorowy w układzie – kolektory – podgrzewacz.
3.3. Główne elementy instalacji solarnej oraz pomp ciepła
- kolektory słoneczne próżniowe typu Vitosol 200-T SP2 o powierzchni
absorbera 5 x 2m2
- zestawu przyłączeniowego Vitosol 300-T
- rury połączeniowej
- zestawu mocującego z pionowymi uchwytami do dachu
- rozdzielacza Solar-Divicon PS10
- separatora powietrza
- armatury do napełniania układu systemu solarnego z pompką ręczną
- regulatora solarnego Vitosolic 200, typ SD4
- podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. typu Vitocell 100-V o pojemności 500
l
- podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. typu Vitocell 100-V o pojemności 300
l
- naczynie wzbiorcze solarne typ S50
- naczynie wzbiorcze przeponowe Refie DD 25
- pompy ciepła powietrze/woda w kompaktowej konstrukcji do ustawienia
zewnętrznego typ AWHO 351 A20
- naczynia wzbiorcze przeponowe typ DS.18
- wymiennika ciepła typ Vitotrans 100
- pomp obiegu grzewczego typ UPS 25-60
- ogranicznika przepływu objętościowego
- regulatora pomp ciepła Vitotronic 200, typ WO1B
3.4. Lokalizacja urządzeń
Zaprojektowano lokalizację urządzeń instalacji solarnej w dwóch miejscach tj. na
połaci dachowej budynku Przedszkola (rys. Nr 2) oraz w pomieszczeniu kotłowni
na parterze budynku.
W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano solarny układ przygotowania CWU
złożony z podgrzewaczy Vitocell 100-V, rozdzielacza solarnego Solar-Divicon
PS10, naczynia przeponowego instalacji solarnej S50, regulatora instalacji
Vitosolic 200, typ SD4, pompy cyrkulacyjnej ALPHA 2 25-60 N 130, naczynia
przeponowego instalacji wodnej Refie DD 25.
Od projektowanej instalacji z kotła gazowego, do projektowanego podgrzewacza
czynnik grzewczy będzie podawany przy pomocy pompy ładującej ALPHA 2 32-50
180.
Na konstrukcji wsporczej zakotwionej do połaci dachowej zostaną ustawione w
kierunku południowym i zamontowane na typowych stelażach kolektory
próżniowe typu Vitosol 200-T-SP2 2m2, w dwóch zestawach po 2 i 3 kolektory
w każdym zestawie.
Powietrzne pompy ciepła AWHO 351 A20 zostały zlokalizowane na zewnątrz
budynku, po północnej jego stronie. Lokalizację oraz posadowienie urządzeń
wykonać według wytycznych producenta. W pomieszczeniu kotłowni
zaprojektowano układy pompowe, oraz zabezpieczające pompy ciepła, wymiennik
ciepła, regulator pomp ciepła Vitotronic 200, typ WO1B. Ciepło wytwarzane
przez pompy ciepła będzie wykorzystywane do podgrzewu ciepłej wody poprzez
ładowanie pojemnościowego podgrzewacza o pojemności 300 l, oraz do
ogrzewania budynku poprzez ładowanie bufora ciepłej wody grzewczej o
pojemności 750 l.
3.5. Instalacja napełniania i uzupełniania zładu kolektorowego glikolem
W/w instalacja składa się z zestawu do uzupełniania zładu kolektorowego
glikolem z pompką ręczną do napełniania firmy Viessmann.
3.6. Układ połączenia kolektorów oraz pomp ciepła
Przewody instalacji solarnej zaprojektowano z rur miedzianych łączonych na lut
twardy, natomiast instalację od pomp ciepła wykonać z rur PE preizolowanych.
Połączenia poszczególnych urządzeń w kotłowni wykonać z rur miedzianych
łączonych również na lut twardy, oraz rur PP.
Główne poziomy rurowe prowadzone będą od kolektorów na dachu, następnie
strychem do pomieszczenia kotłowni.
Od pomp ciepła przewody prowadzone będą w ziemi do budynku. W budynku
instalacja wykonana zostanie z rur miedzianych prowadzonych jest po ścianie do
kotłowni.
3.7. Kompensacja rurociągów
W celu skompensowania wydłużeń liniowych rurociągów spowodowanych
temperaturą czynnika grzejnego zaprojektowano kompensację naturalną oraz za
pomocą kompensatorów.
3.8. Mocowanie (podparcie) rurociągów
Mocowanie rurociągów uchwytami bezpośrednio do konstrukcji ściany, stropu lub
dachu.
Rozmieszczenie uchwytów i odległości między nimi wykonać zgodnie z
„Wytycznymi projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” –
Wymagania techniczne COBRTI Instal – zeszyt 10.
3.9. Próby i rozruch
Roboty montażowe i próby wykonać zgodnie z „ Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - tom II - Instalacje
sanitarne i przemysłowe ” - oprac. COBRTI „Instal” , W-wa 1989 r.
Po wykonaniu prób pomontażowych należy przeprowadzić badania techniczne
urządzeń przez IDT oraz rozruch instalacji zgodnie z instrukcją wytwórcy
urządzeń.
3.10. Izolacja ciepłochronna
Po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób szczelności na zimno i na
gorąco należy rurociągi instalacji solarnej zaizolować izolacją z kauczuku
syntetycznego typu HT/Armaflex firmy ARMACELL.
Instalację od pomp ciepła prowadzoną w ziemi wykonać z rur preizolowanych,
natomiast w środku budynku instalację zaizolować cieplnie przy pomocy otulin
termoizolacyjnych, o grubości według Rozporządzenia.
3.11. Regulacja automatyczna
Podgrzew wody użytkowej z wykorzystaniem energii solarnej
Jeżeli różnica temperatur między temperaturą mierzoną przez czujnik
temperatury cieczy [S1] w kolektorze oraz czujnik temperatury wody [S2] w
podgrzewaczu jest większa od temperatury różnicowej włączania, następuje
włączenie pompy obiegu instalacji solarnej [3], a tym samym ogrzewanie
podgrzewacza [9].
Pompa obiegu solarnego [3] jest wyłączana po spełnieniu następujących
warunków:
- spadek poniżej poziomu temperatury różnicowej wyłączania
- przekroczenie temperatury ustawionej w elektronicznym
temperatury (maks. Przy 90oC) w regulatorze [40]
ograniczniku
- osiągnięcie temperatury
temperatury [S0]
ograniczniku
ustawionej
na
zabezpieczającym
Pompa cyrkulacyjna [22] włączana jest w przypadku wystąpienia następujących
okoliczności:
- różnica temperatur pomiędzy czujnikiem [S5] a czujnikiem [S6] jest większa niż
temperatura różnicowa włączania „∆T6wł.”
- funkcja dodatkowa podgrzewu wody użytkowej jest włączona
Woda podgrzewana w pojemnościowym podgrzewaczu wody [9] dostarczana jest
do pojemnościowego podgrzewacza wody [24]. Pojemnościowy podgrzewacz wody
[24] jest tym samym ogrzewany także przez energię solarną.
Jeżeli temperatura spadnie poniżej temperatury różnicowej wyłączania „∆T6wł.”
Lub zakończona zostanie funkcja dodatkowa, pompa cyrkulacyjna [22] zostanie
włączona.
Pompa cyrkulacyjna [20] pojemnościowego podgrzewacza wody [24] włączana jest
poprzez regulator pomp ciepła [42].
Ograniczenie dogrzewu pojemnościowego podgrzewacza wody przez kocioł
gazowy
W regulatorze pomp ciepła, odnośnie kotła gazowego należy poprzez adres
kodowy „67” ustawić 3. wartość wymaganą temperatury wody użytkowej (zakres
regulacji od 10 do 95oC). Wartość ta musi być niższa od 1. wartości wymaganej
temperatury wody użytkowej. Pojemnościowy podgrzewacz wody [24] ogrzewany
jest przez kocioł gazowy (pompa obiegu solarnego [3] pracuje), gdy wartość
wymagana nie zostanie osiągnięta za pomocą instalacji solarnej.
Podgrzew wody użytkowej bez wykorzystania energii solarnej
Pojemnościowy podgrzewacz wody [24] ogrzewany jest przez kocioł gazowy.
Układ regulacji temperatury wody w podgrzewaczu z czujnikiem temperatury
wody, regulator pomp ciepła [42] włącza pompę obiegową podgrzewacza [27].
Ogrzewanie pomieszczeń przez pompy ciepła
Jeżeli na czujniku temperatury wody [P1] w podgrzewaczu buforowym wody
grzewczej zmierzona temperatura rzeczywista jest niższa od temperatury
wymaganej ustawionej na regulatorze, uruchomione zostają pompy ciepła [38].
Pompy ciepła [38] zaopatrują obiegi grzewcze w ciepło. Zainstalowany regulator
pomp ciepła [42] reguluje temperaturą wody na zasilaniu wodą grzewczą i tym
samym obiegi grzewcze. Pompa wtórna [34] tłoczy wodę grzewczą albo do
podgrzewacza buforowego wody grzewczej albo do pojemnościowego
podgrzewacza wody [24]. Pompy obiegów grzewczych tłoczą wymaganą ilość
wody do obiegów grzewczych. Jeżeli temperatura rzeczywista wody na powrocie
na czujniku temperatury przewyższa nastawioną na regulatorze wartość
wymaganą, wówczas zostają wyłączone pompy ciepła [38] i pompa wtórna [34].
Ciepło, które nie zostało przyjęte przez obiegi grzewcze, zostaje
zmagazynowane w podgrzewaczu buforowym wody grzewczej. Zapewnia to długi
okres pracy pomp ciepła.
Gdy temperatura zmierzona przez czujnik temperatury [P1] w podgrzewaczu
buforowym wody grzewczej spadnie poniżej dolnej wartości wymaganej, pompy
ciepła [38] zostają ponownie włączone, a po osiągnięciu temperatury wymaganej
na powrocie pomp ciepła – wyłączone.
W czasie przerw w dostawie prądu obiegi grzewcze zaopatrywane są w ciepło
przez podgrzewacz buforowy wody grzewczej.
Podgrzew wody użytkowej przez pompy ciepła
Podgrzew wody użytkowej za pomocą pomp ciepła [38] jest ustawiony w stanie
fabrycznym na pracę z priorytetem w stosunku do obiegów grzewczych i
odbywa się przede wszystkim w godzinach nocnych. Zgłoszenie zapotrzebowania
na ogrzewanie odbywa się przez czujnik temperatury wody w podgrzewaczu [P2]
i regulator [42], który steruje pompą obiegową podgrzewacza [34] w połączeniu
z pompą wtórną [34] oraz pompą ładującą podgrzewacz [33]. Temperatura w
pojemnościowym podgrzewaczu wody zostaje podniesiona przez regulator pomp
ciepła [42] do ustawionej wartości wymaganej.
Ogrzewanie pomieszczeń przez pompy ciepła w połączeniu z kotłem gazowym
Jeżeli pompy ciepła nie mogą utrzymać wymaganej temperatury na zasilaniu
(mierzonej na czujniku temperatury zasilania [P3] instalacji), wysyłany jest
sygnał zapotrzebowania do kotła gazowego. Kocioł gazowy uruchamia się,
mieszacz pozostaje najpierw zamknięty względem obiegu grzewczego. Dopiero,
gdy na czujniku temperatury wody w kotle gazowy osiągnięta zostaje wymagana
temperatura na zasilaniu, mieszacz otwiera się w kierunku obiegu grzewczego.
Po osiągnięciu wymaganej temperatury na zasilaniu mieszacz zamyka się na
obieg grzewczy.
Jeżeli mieszacz jest podłączony do obiegu grzewczego, a temperatura wody na
zasilaniu (na czujniku temperatury wody na zasilaniu instalacji [P3]) w
określonym przedziale czasu nie spada już poniżej ustawionej wartości progowej,
kocioł gazowy wyłącza się. Albo nie ma już zapotrzebowania na ciepło, albo
pompy ciepła dostarczają wystarczającą ilość ciepła.
4. Instalacja wody kotłowej
Instalację doprowadzającą ciepło z kotła gazowego, pomp ciepła do podgrzewacza
c.w.u. oraz zbiornika buforowego należy wykonać z rur miedzianych łączonych przez
lutowanie.
Rozprowadzenie rur należy prowadzić według rysunków projektu.
5. Dobór
Dobór kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła
Zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń instalacji solarnej
oraz pomp ciepła
Lp.
WYSZCZEGÓLNIENIE
JEDN.
ILOŚĆ
Urządzenia i armatura instalacji solarnej oraz pomp ciepła według schematu
schematu
Rurowy kolektor próżniowy Vitosol 200-T, typ
kpl.
5
1.
SP2 o powierzchni absorbera 2m2
Odpowietrznik automatyczny do kolektorów
szt.
2
2.
słonecznych DN15
3.
Rozdzielacz Solar-Divicon PS10
kpl.
1
Zawór bezpieczeństwa 8115 solar ½”, nastawa 6
szt.
1
4.
bar, SYR
5.
Solarne naczynie wzbiorcze typ S50, 10 bar
kpl.
1
Manometr centryczny tarczowy R100 (0do 10 bar)
6.
szt.
1
z rurką syfonową i kurkiem
Zestaw do uzupełniania zładu kolektorowego
kpl.
1
7.
glikolem z pompką ręczną do napełniania
8.
Zawór odcinający DN15
szt.
2
Podgrzewacz pojemnościowy, pionowy, stojący,
9.
kpl.
1
typ Vitocell 100-V, o poj. 500 l
Zawór bezpieczeństwa dla c.w.u., membranowy,
10.
szt.
2
nastawa 6 bar, SYR 2115 ¾”
11.
Zawór odcinający DN40
szt.
10
12. Zawór zwrotny DN40
szt.
4
13. Szybkozłącze ¾”
szt.
1
Naczynie wzbiorcze przeponowe Refie DD25, 10
14.
kpl.
1
bar, V=25 l
15. Zawór ze złączką do węża DN20
szt.
2
16. Manometr 0-1 MPa + kurek manometryczny
szt.
5
17. Odpowietrznik DN15
szt.
4
18. Zawór odcinający DN32
szt.
14
19. Zawór zwrotny DN32
szt.
5
Pompa cyrkulacyjna Grundfos, typ ALPHA 2 2520.
kpl.
1
60N 130
21. Filtr siatkowy DN32
szt.
1
Pompa ładująca Grundfos, typ ALPHA 2 32-40N
22.
kpl.
1
180
23. Zawór mieszający trójdrogowy DN32 z napędem
kpl.
1
Podgrzewacz pojemnościowy, pionowy, stojący,
24.
kpl.
1
typ Vitocell 100-V, o poj. 300 l
25. Zawór odcinający DN65
szt.
1
26. Zawór odcinający DN25
szt.
6
Pompa ładująca zasobnik c.w.u. Grundfos, typ
27.
kpl.
1
ALPHA 2 32-50 180
28. Zawór zwrotny DN25
szt.
1
UWAGI
instalacji
Viessmann
Viessmann
Husty
Reflex
Viessmann
Viessmann
Husty
Reflex
Grundfos
Grundfos
Viessmann
Grundfos
29.
30.
31.
32.
Filtr siatkowy DN25
Dwudrogowy zawór kulowy z napędem DN32
Ogranicznik przepływu objętościowego DN32
Wymiennik ciepła typ Vitotrans 100, 30 bar
Pompa ładująca podgrzewacz c.w.u. Grundfos, typ
33.
UPS 25-60B
Pompa obiegu grzewczego Grundfos, typ UPS
34.
25-60
35. Zawór odcinający DN50
36. Zawór bezpieczeństwa SYR 1915, ½”, 6 bar
Naczynie wzbiorcze przeponowe typ DS.18, 0,6
37.
MPa
Powietrzna pompa ciepła typ AWHO 351 A20 o
38.
mocy 18,5 kW
39. Puszka rozgałęźna
40. Regulator solarny typ Vitosolic 200, SD4
41. Rozdzielacz magistrali KM
42. Regulator pomp ciepła typ Vitotronic 200, WO1B
Urządzenia i armatura instalacji solarnej oraz pomp ciepła
instalacji
1.
Elektryczny przewód przyłączeniowy 15m
2.
LON Płytka komunikacji GC, GW, HK
3.
LON Płytka komunikacji MW1, MW2
4.
LON Przewód 7,0m
5.
LON Mostek kończący
6.
Czujnik temperatury wody w zasobniku NTC
7.
Przylgowy czujnik temperatury Pt500
8.
Rura połączeniowa
9.
Zestaw przyłączeniowy Vitosol 300-T
10. Zestaw mocujący z pionowymi uchwytami
Separator powietrza dla instalacji solarnych z
11.
automatycznym odpowietrzaniem, zaworem
odcinającym
12. Przewody przyłączeniowe systemu solarnego
Płyn do układu systemu solarnego Tyfocor – LS
13.
25 l
14. Kontaktowy czujnik temp. Z przewodem
1. Rury
1.1
Rura miedziana twarda w sztangach o śr. 15x1,0
1.2 Rura miedziana twarda w sztangach o śr. 18x1,0
1.3 Rura miedziana twarda w sztangach o śr. 28x1,5
1.4 Rura miedziana twarda w sztangach o śr. 35x1,5
1.5 Rura miedziana twarda w sztangach o śr. 42x1,5
1.6 Rura miedziana twarda w sztangach o śr. 54x2,0
1.7 Rura PE preizolowana DN40
szt.
kpl.
szt.
kpl.
1
1
1
1
Viessmann
kpl.
1
Grundfos
kpl.
3
Grundfos
szt.
szt.
2
2
Husty
kpl.
2
Elbi
kpl.
2
Viessmann
kpl.
1
kpl.
1
kpl.
1
kpl.
1
nie przedstawiona nnaa
Viessmann
Viessmann
Viessmann
Viessmann
schemacie
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
2
1
1
1
1
3
1
3
2
5
Viessmann
Viessmann
Viessmann
Viessmann
Viessmann
Viessmann
Viessmann
Viessmann
Viessmann
Viessmann
kpl.
1
Viessmann
szt.
2
Viessmann
kpl.
1
Viessmann
kpl.
1
Viessmann
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
11,0
88,50
18,50
20,0
17,50
9,0
20,0
2. Izolacja termiczna
Otuliny izolacyjne (dla instalacji solarnych) z
2.1 kauczuku syntetycznego typu HT/Armaflex
grubości 25mm dla rury miedzianej 15x1,0
Otuliny izolacyjne (dla instalacji solarnych) z
2.2 kauczuku syntetycznego typu HT/Armaflex
grubości 25mm dla rury miedzianej 18x1,0
Izolacja termiczna na rurę miedzianą o śr. 28x1,5
2.3
o grubości izolacji 30mm np. Termorock
Izolacja termiczna na rurę miedzianą o śr. 35x1,5
2.4
o grubości izolacji 30mm np. Termorock
Izolacja termiczna na rurę miedzianą o śr. 42x1,5
2.5
o grubości izolacji 40mm np. Termorock
Izolacja termiczna na rurę miedzianą o śr. 54x2,0
2.6
o grubości izolacji 50mm np. Termorock
3. Zabezpieczenie pożarowe
Zabezpieczenie przejścia rury niepalnej o klasie
3.1 odporności ogniowej EI120 np. w technologii Hilti
typ CP 644 dla rur o średnicy 18x1,0
Zabezpieczenie przejścia rury niepalnej o klasie
3.2 odporności ogniowej EI120 np. w technologii Hilti
typ CP 644 dla rur o średnicy 42x1,5
UWAGA: dla zabezpieczeń pożarowych podano ilość przejść
przewodu, a nie faktyczną ilość osłon (ilość sztuk osłon na
to 2 szt.)
mb
11,0
np. Armacell
mb
88,50
np. Armacell
mb
18,50
np. Rockwool
mb
20,0
np. Rockwool
mb
17,50
np. Rockwool
mb
9,0
np. Rockwool
kpl.
2
Hilti
kpl.
4
Hilti
przez przegrody pojedynczego
jedno przejście przez przegrodę
UWAGA:
1. Powyższa tabela nie jest specyfikacją wszystkich elementów niezbędnych do montażu
projektowanej instalacji solarnej oraz pomp ciepła, lecz zestawieniem podstawowych
urządzeń i armatury.
2. Podłączenie kolektorów, pomp ciepła i automatyki, wykonać zgodnie z wytycznymi
producenta w/w urządzeń firmy Viessmann.
UWAGI KOŃCOWE
1.
2.
Całość prac wykonać zgodnie z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robót Budowlano – Montażowych część II Instalacje Sanitarne i
Przemysłowe.
Zgodnie z „Ustawą o zamówieniach publicznych” występujące w projekcie
nazwy producentów i nazwy własne produktów służą jedynie identyfikacji i
określeniu własności technicznych zastosowanych do budowy materiałów i
urządzeń. Możliwe jest zastosowanie innych materiałów oraz urządzeń o
odpowiadających podanym w niniejszej dokumentacji cechach konstrukcyjnych.
Opracował:
mgr inż. Ludwik
Ludwik Rogala
PDK/0066/POOS/06
Sprawdził:
mgr inż. Wojciech Kwaśnik
PDK/0007/POOS/07
Zeile1: Bitte unter Optionen eingeben
Zeile2: Bitte unter Optionen eingeben
Przedszkole Bieruñ
Wariant1
5 x Vitosol 200-T SP2 2m2
Calkowita powierzchnia brutto: 14,40 m˛
Azymut: 0°
Ustawienie: 22°
1500 Litr/Dzień
50 °C
Gazowy kociol kondensacyjny - 80
80 kW
Vitocell 100-V (300 l)
Vitocell 100-V (500 l)
Wyniki symulacji rocznej
Moc zainstalowana kolektorów:
Zainstalowana powierzchnia kolektorów (brutto):
Napromieniowanie powierzchni kolektora (odn.):
Energia oddana obiegu kolektorów:
Abgegebene Energie Kollektorkreis:
10,08 kW
14,4 m²
11,71 MWh
6,91 MWh
6,33 MWh
Dosatwa energii dla c.w.u.:
Energia systemu solarnego do c.w.u.:
Doprowadzona energia z ogrzewania
wspomagajacego:
25,32 MWh
6,4 MWh
26,61 MWh
Oszczednosc Gaz ziemny H:
Redukcja emisji CO2:
Deckungsanteil Warmwasser:
Proporcjonalna oszczednosc energii (EN
12976):
Sprawnosc systemu:
T*SOL Expert 4.5
1 089,01 kWh/m²
642,69 kWh/m²
588,82 kWh/m²
770,0 m³
1 628,28 kg
19,4 %
21,1 %
54,6 %
Str. 1
2013-04-29
Zeile1: Bitte unter Optionen eingeben
Zeile2: Bitte unter Optionen eingeben
Przedszkole Bieruñ
Wariant1
Zalozenia:
Dane klimatyczne
Lokalizacja:
Dane meteorologiczne:
Suma roczna promieniowania globalnego:
Szerokosc geograficzna:
Dlugosc geograficzna:
Katowice
Katowice
995,67 [kWh]
50,26 °
-19,02 °
.
Ciepla woda uzytkowa
Przecietne zuzycie dobowe:
Temperatura zadana:
Profil rozbioru wody:
Temperatura wody zimnej :
Cyrkulacja:
1500 l
50 °C
Stala charakterystyka obciazenia
Luty:8 °C / Sierpien:12 °C
tak
Elementy instalacji
Obieg kolektora slonecznego
Producent:
Typ:
Liczba:
Calkowita powierzchnia odniesienia:
Calkowita powierzchnia czynna:
Kat nachylenia:
Azymut:
Viessmann Werke GmbH & Co
Vitosol 200-T SP2 2m²
5,00
14,4 m²
10,75 m²
22 °
0°
.
Podgrzewacz dyzurny c.w.u.
Producent:
Typ:
Objetosc:
Viessmann
Vitocell 100-V (500 l)
500 l
Podgrzewacz wstepny, ogrzewany solarne
Producent:
Typ:
Objetosc:
Viessmann
Vitocell 100-V (300 l)
300 l
.
Ogrzewanie wspomagajace
Producent:
Typ:
Moc znamionowa:
T*SOL Baza danych
Gazowy kociol kondensacyjny - 80
80 kW
Legenda
Oryginalna biblioteka T*SOL
ze swiadectwem badan
Solar Keymark
T*SOL Expert 4.5
Str. 2
2013-04-29
Zeile1: Bitte unter Optionen eingeben
Zeile2: Bitte unter Optionen eingeben
Przedszkole Bieruñ
Wariant1
Udzial energii solarnej w zuzyciu energii
700
650
[ [kWh] ] na tydzień
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
lut
mar
kwi
maj
cze
lip
Energia systemu solarnego: 6 396 [kWh]
sie
wrz
paY
lis
gru
Calkowite zużycie energii 33 002 [kWh]
Maksymalna, dzienna temperatura kolektora
75
70
65
60
55
[ °C ]
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
sty
lut
mar
kwi
maj
cze
lip
sie
wrz
paY
lis
gru
Obliczenia zostaly wykonane programem symulacyjnym T*SOL Expert 4.5 dla termicznych instalacji
solarnych.Wyniki zostaly ustalone na podstawie modelu matematycznego o zmiennych odcinkach
czasu, wynoszacych maks. 6 minut. Faktyczne uzyski moga sie róznic od ww. z uwagi na wahania
pogodowe, zmienne zuzycie oraz inne czynniki.Powyzszy schemat instalacji nie zastepuje
profesjonalnego projektu technicznego instalacji solarnej.
T*SOL Expert 4.5
Str. 3
2013-04-29
Zeile1: Bitte unter Optionen eingeben
Zeile2: Bitte unter Optionen eingeben
Przedszkole Bieruñ
Wariant1
Schemat bilansu energetycznego
Legenda
1
1.1
1.2
2
2.2
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
4.1
6
6.1
6.5
9
Napromieniowanie powierzchni kolektora (odn.)
Straty optyczne kolektora
Straty termiczne kolektora
Energia z pola kolektorów
Energia solarna do podgrzewacza wstepnego
Straty ciepla z rurociagów (wewnatrz)
Straty ciepla z rurociagów (na zewnatrz)
Straty zbiornika
Straty cyrkulacji
Podgrzewacz wstepny do zasobnika
Straty w podgrzewaczu/zasobniku (S)
Energia koncowa
Energia dodatkowa, doprowadzona do zasobnika
Grzalka
Energia c.w.u. z podgrzewacza
T*SOL Expert 4.5
Str. 4
11
3
1
6
6
6
6
31
26
25
707
740
058
909
330
396
183
715
977
396
-67
594
605
0
316
[kWh]
[kWh]
[kWh]
[kWh]
[kWh]
[kWh]
[kWh]
[kWh]
[kWh]
[kWh]
[kWh]
[kWh]
[kWh]
[kWh]
[kWh]
2013-04-29
Zeile1: Bitte unter Optionen eingeben
Zeile2: Bitte unter Optionen eingeben
Przedszkole Bieruñ
Wariant1
Slownik pojec
1
1.1
1.2
2
2.2
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
4.1
6
6.1
6.5
9
Napromieniowanie powierzchni kolektora (odn.)
Energia promieniowania, padajacego na nachylona powierzchnie (odniesienia) kolektora
Straty optyczne kolektora
Straty ciepla, m.in. przez odbicie
Straty termiczne kolektora
Straty ciepla m.in. przez przewodzenie
Energia z pola kolektorów
Energia oddawana na wyjsciu z pola kolektorów (tzn. przed orurowaniem)
Energia solarna do podgrzewacza wstepnego
Energia pola kolektorów, minus straty w rurociagach
Straty ciepla z rurociagów (wewnatrz)
Straty ciepla z rurociagów (wewnatrz budynku)
Straty ciepla z rurociagów (na zewnatrz)
Straty ciepla z rurociagów (na zewnatrz budynku)
Straty zbiornika
Straty ciepla przez powierzchnie
Straty cyrkulacji
Straty ciepla w przewodzie cyrkulacyjnym
Podgrzewacz wstepny do zasobnika
Cieplo z podgrzewacza wstepnego do podgrzewacza c.w.u.
Straty w podgrzewaczu/zasobniku (S)
Straty ciepla przez powierzchnie
Energia koncowa
Strumien energii koncowej w instalacji. Moze byc ona dostarczana w postaci gazu
ziemnego, oleju opalowego lub energii elektrycznej (bez energii solarnej) z uwzglednieniem
sprawnosci tych procesów.
Energia dodatkowa, doprowadzona do zasobnika
Energia dodatkowa (np. z kotla) doprowadzona do zasobnika/podgrzewacza
Grzalka
Energia z grzalki elektrycznej
Energia c.w.u. z podgrzewacza
Cieplo dla odbiorników c.w.u. z podgrzewacza pojemnosciowego (bez cyrkulacji)
T*SOL Expert 4.5
Str. 5
Report-/Druckmodul List & Label® Version 13: Copyright combit® GmbH 1991-2007
2013-04-29
Kwiecień 2013r.
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARMAX
ul. Nowowiejska173
27-200 Starachowice
tel./fax (41) 274 99 22
mobile: 601 063 690
(pieczęć)
e-mail: [email protected]
Przedmiot opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA PRZEDSZKOLA NR 2A PRZY UL. NASYPOWEJ
I UL. BARBÓRKI W BIERUNIU NOWYM NA DZIAŁCE NR 229/26
INSTALACJA GAZOWA
Adres:
Bieruń; gmina Bieruń
dz. nr ewid. 229/26
Inwestor:
Gmina Bieruń
ul. Rynek 14; 43-150 Bieruń
Projektanci:
Instalacje sanitarne – Projektował:
Ludwik Rogala
Instalacje sanitarne – Sprawdził:
Wojciech Kwaśnik
Nr uprawnień:
Data:
Upr. inst. sanitarnych
PDK/0066/POOS/06
04.2013 r.
Upr. inst. sanitarnych
PDK/0007/POOS/07
04.2013 r.
Projekt opracował:
Dariusz Celuch
04.2013 r.
Podpis:
Starachowice, kwiecień 2013 r.
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT WYKONAWCZY
I . Nazwa inwestycji:
inwestycji „Budowa przedszkola Nr 2A przy ulicy Nasypowej i ul.
Barbórki w Bieruniu Nowym na działce Nr 229/26 –
Instalacja gazowa”
gazowa”
II . Adres inwestycji:
inwestycji Bieruń, Gm. Bieruń
Dz. Nr ewid. 229/26
III . Inwestor:
Inwestor
Gmina Bieruń
ul. Rynek 14
43 – 150 Bieruń
IV . Spis zawartości projektu wykonawczego:
wykonawczego:
1. Oświadczenie projektantów
2. Projekt wykonawczy
2.1.
Część opisowa
2.2.
Część rysunkowa
V . Autor projektu:
1. Branża sanitarna: mgr inż. Ludwik Rogala
Upr.nr. PDK/0066/POOS/06
2. Branża sanitarna: mgr inż. Wojciech Kwaśnik
Upr.nr. PDK/0007/POOS/07
Starachowice,
Starachowice, kwiecień 2013 r.
PROJEKT WYKONAWCZY
OŚWIADCZENIE
Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE
(DZ.U.06.156.1118 z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
OŚWIADCZAMY, ŻE PROJEKT WYKONAWCZY POD NAZWĄ:
„Budowa przedszkola Nr 2A przy ulicy Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu
Nowym na działce Nr 229/26 – Instalacja gazowa”
gazowa”
Adres inwestycji:
inwestycji
Bieruń, Gm. Bieruń
Dz. Nr ewid. 229/26
Inwestor:
Inwestor
Gmina Bieruń
ul. Rynek 14
43 – 150 Bieruń
ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
1. Branża sanitarna: mgr inż. Ludwik Rogala
Upr.nr. PDK/0066/POOS/06
2. Branża sanitarna: mgr inż. Wojciech Kwaśnik
Upr.nr. PDK/0007/POOS/07
Starachowice, kwiecień 2013 r.
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT WYKONAWCZY
I . Część opisowa opracowania:
opracowania
- instalacja gazowa
II . Część rysunkowa opracowania:
1. Rzut parteru instalacji gazowej
2. Elewacje budynku z trasą instalacji gazowej
3. Aksonometria instalacji gazowej
1:100
1:100
1:50
Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3
INSTALACJA GAZOWA
1. Podstawa opracowania
-
projekt architektoniczno – budowlany
zlecenie Inwestora
warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej wydane przez Zakład
Gazowniczy w Zabrzu
obowiązujące normy
ustalenia z Inwestorem
2. Przedmiot opracowania
-
instalacja gazowa
3. Źródło zaopatrzenia w gaz
Źródłem zaopatrzenia projektowanego budynku w gaz będzie istniejąca sieć
gazowa.
Przyłącze gazowe do projektowanego budynku przedszkola zaprojektowane
będzie z rur polietylenowych SDR 11 PE 100/stal. Przyłącz zakończony będzie
układem redukcyjno – pomiarowym usytuowanym na ścianie zewnętrznej
budynku.
4. Rozwiązanie instalacji gazowej
Niniejszy projekt obejmuje jedynie instalację gazową wewnętrzną od skrzynki
gazowej do urządzeń gazowych zamontowanych w projektowanym budynku.
Projektowany budynek przedszkola wyposażony jest w następujące odbiorniki
gazu:
-
kocioł gazowy C.O. i c.w.u. – 125 [kW]
kuchenka gazowa czteropalnikowa KG4P
taboret gazowy
– 1 szt.
– 2 szt.
- 2 szt.
5. Opis instalacji
5.1.
Przewody i armatura
Projektowaną instalację gazową należy wykonać z rur stalowych bez
szwu, czarnych wg EN PN-80/H-74219, łączonych przez spawanie i
prowadzonych po wierzchu ścian zachowując odległość 2cm od tynku –
wewnątrz budynku, natomiast na zewnątrz budynku instalację gazową
prowadzić po wierzchu ściany w projektowanym dociepleniu budynku, ze
spadkiem 0,4% w kierunku aparatów gazowych. Rury mocować do ścian za
pomocą uchwytów.
Przejścia instalacji przez przegrody budowlane – ściany, stropy należy
wykonać w rurach ochronnych stalowych z uszczelnieniem elastycznym
(np. pianka poliuretanowa), wystających po 3cm z każdej strony.
Przed przyborami, w łatwo dostępnym miejscu, zamontować zawory
kulowe do gazu z łączeniami gwintowanymi. Wysokość zainstalowania
zaworów nie niżej niż 70cm od posadzki.
Przewody gazowe należy prowadzić:
-
15cm od rur wod.-kan. poziomych (nad nimi),
15cm od rur cieplnych poziomych (nad nimi),
60cm od iskrzących urządzeń elektrycznych,
10cm od uszczelnionych puszek elektrycznych,
Pomieszczenia, w których przewidziano zamontowanie urządzeń gazowych,
powinny spełniać wymagania Dz. Ust. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.,
a w szczególności posiadać sprawnie działającą wentylację grawitacyjną.
Instalację gazową należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. Ust. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.), oraz
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano –
Montażowych tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.
Użyte rury i kształtki powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną
przez IGNiG potwierdzoną deklaracją zgodności z aprobatą techniczną
przez producenta.
Po wykonaniu instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru robót z
udziałem przedstawiciela dostawcy gazu.
5.2.
Próba szczelności
Instalację gazową należy poddać komisyjnemu sprawdzeniu w obecności
przedstawiciela dostawcy gazu.
Komisyjną próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić za pomocą
sprężonego powietrza lub innego gazu obojętnego o ciśnieniu 0,05 MPa.
Minimalny czas trwania próby – 30 minut. Jeżeli ciśnienie gazu w tym
czasie utrzymuje się na stałym poziomie, instalację można uznać za
szczelną. Próbę szczelności przyborów gazowych należy przeprowadzić
też przy pomocy sprężonego powietrza, na ciśnienie zawarte w instrukcji
przyboru.
Badaniu należy też poddać przewody kominowe. Stosowny protokół
powinien wydać uprawniony mistrz kominiarski.
5.3.
Izolacja ochronna i antykorozyjna
Po wykonaniu prób szczelności instalację zabezpieczyć przed korozją i
pomalować farbami ochronnymi.
5.4.
Uwaga
Właściciel budynku jest zobowiązany do całorocznej kontroli instalacji
gazowej i przewodów kominowych przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje.
6. Zabezpieczenie kotłowni gazowej
W kotłowni o mocy powyżej 60kW, (zainstalowany kocioł 125kW), należy
zainstalować samoczynne urządzenie wyłączające dopływ gazu do kotłowni,
sterowane czujnikiem wykrywającym obecność ulatniającego się gazu. Czujnik
powinien powodować odcięcie dopływu gazu oraz odcięcie instalacji elektrycznej
do kotłowni już przy stężeniu gazu równym 0,1 dolnej granicy wybuchowości.
Zaprojektowano Aktywny System Bezpieczeństwa typu MAG-3. Zawór znajduje
się w skrzynce gazowej zlokalizowanej na ścianie zewnętrznej budynku, nad
skrzynką z gazomierzem.
Projektuje się:
• zawór odcinający typu MAG-3 Dn50,
• moduł alarmowy MD-2.Z,
• detektor gazu DEX-12 – 2 szt.,
• sygnalizacja zewnętrzna SL-21,
Montaż w/w urządzeń powinna wykonać specjalistyczna firma.
7. Obliczenia
OBLICZENIA HYDRALULICZNE INSTALACJI GAZOWEJ
Nr
działki
Przepływ
Średnica
Długość
V [m3/h]
d [mm]
L [m]
kurek
kolano
zwężka
1
2
12,80
18,0
40
50
9,00
24,0
1*0,40
1*0,50
9*1,80
4*1,90
3
4
5
6
1,00
2,00
3,60
5,20
15
20
32
40
1,70
0,80
1,20
17,10
1*0,15
-
7
8
9
1,00
1,60
1,60
15
20
20
1,70
1,30
1,30
1*0,15
1*0,30
1*0,30
OPORY MIEJSCOWE [m]
Jedn.
Strata
ciśnienia
R [Pa/m]
Dług.
Lc=L+Lz
Opór
R*Lc
[m]
[Pa]
2,42
1,25
27,75
32,10
67,15
40,13
∑=107,28
1*0,25
-
Trójnik
przelot
-
Trójnik
odnoga
1*1,90
-
Długość
Lz
18,75
8,10
2*0,55
8*1,80
1*0,10
1*0,10
1*0,20
1*0,25
1*0,15
1*0,40
1*0,50
1*0,70
-
1,50
0,50
0,70
15,35
1,95
1,42
0,34
0,40
3,20
1,30
1,90
32,45
6,24
1,85
0,65
12,98
∑=21,72
2*0,55
1*1,30
1*1,30
1*0,10
1*0,10
1*0,10
1*0,15
-
1*0,90
1*0,90
1,50
2,60
2,60
1,95
0,94
0,94
3,20
3,90
3,90
6,24
3,67
3,67
Spadek ciśnienia nie przekracza dopuszczalnej wartości
Zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń instalacji gazowej
Lp.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
4.2
4.3
WYSZCZEGÓLNIENIE
1. Rury
Rura stalowa czarna bez szwu o średnicy DN15
Rura stalowa czarna bez szwu o średnicy DN20
Rura stalowa czarna bez szwu o średnicy DN32
Rura stalowa czarna bez szwu o średnicy DN40
Rura stalowa czarna bez szwu o średnicy DN50
Rura stalowa czarna bez szwu o średnicy DN65
2. Zestawienie odbiorników
Kocioł gazowy kondensacyjny, typ Vitodens –
200-W B2HA
Kuchenka gazowa 4 palnikowa
Taboret gazowy
3. Armatura
Zawór kulowy, gwintowany do gazu o śr. DN15
Zawór kulowy, gwintowany do gazu o śr. DN20
Zawór kulowy, gwintowany do gazu o śr. DN40
Zawór odcinający MAG – 3 DN50
Filtr siatkowy do gazu o śr. DN15
Filtr siatkowy do gazu o śr. DN40
4. Urządzenia
Moduł alarmowy MD-2.Z
Detektor gazu DEX-12
Sygnalizacja zewnętrzna SL-21
JEDN.
ILOŚĆ
UWAGI
mb
mb
mb
mb
mb
mb
4,0
4,0
2,0
27,0
24,0
1,0
kpl.
1
kpl.
kpl.
2
2
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
2
2
1
1
2
1
Ferro
Ferro
Ferro
Gazex
Ferro
Ferro
szt.
szt.
szt.
1
2
1
Gazex
Gazex
Gazex
Viessmann
UWAGA:
1. Powyższa tabela nie jest specyfikacją wszystkich elementów niezbędnych do montażu
projektowanej instalacji gazowej, lecz zestawieniem podstawowych urządzeń i armatury.
UWAGI KOŃCOWE
1.
2.
Całość prac wykonać zgodnie z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robót Budowlano – Montażowych część II Instalacje Sanitarne i
Przemysłowe.
Zgodnie z „Ustawą o zamówieniach publicznych” występujące w projekcie
nazwy producentów i nazwy własne produktów służą jedynie identyfikacji i
określeniu własności technicznych zastosowanych do budowy materiałów i
urządzeń. Możliwe jest zastosowanie innych materiałów oraz urządzeń o
odpowiadających podanym w niniejszej dokumentacji cechach konstrukcyjnych.
Opracował:
mgr inż. Ludwik Rogala
PDK/0066/POOS/06
Sprawdził:
mgr inż. Wojciech Kwaśnik
PDK/0007/POOS/07
Kwiecień 2013r.
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARMAX
ul. Nowowiejska173
27-200 Starachowice
tel./fax (41) 274 99 22
mobile: 601 063 690
(pieczęć)
e-mail: [email protected]
Przedmiot opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA PRZEDSZKOLA NR 2A PRZY UL. NASYPOWEJ
I UL. BARBÓRKI W BIERUNIU NOWYM NA DZIAŁCE NR 229/26
KOTŁOWNIA GAZOWA
Adres:
Bieruń; gmina Bieruń
dz. nr ewid. 229/26
Inwestor:
Gmina Bieruń
ul. Rynek 14; 43-150 Bieruń
Projektanci:
Instalacje sanitarne – Projektował:
Ludwik Rogala
Instalacje sanitarne – Sprawdził:
Wojciech Kwaśnik
Nr uprawnień:
Data:
Upr. inst. sanitarnych
PDK/0066/POOS/06
04.2013 r.
Upr. inst. sanitarnych
PDK/0007/POOS/07
04.2013 r.
Projekt opracował:
Dariusz Celuch
04.2013 r.
Podpis:
Starachowice, kwiecień 2013 r.
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT WYKONAWCZY
I . Nazwa inwestycji:
inwestycji „Budowa przedszkola Nr 2A przy ulicy Nasypowej i ul.
Barbórki w Bieruniu Nowym na działce Nr 229/26 –
Kotłownia gazowa.
gazowa.”
II . Adres inwestycji:
inwestycji Bieruń, Gm. Bieruń
Dz. Nr ewid. 229/26
III . Inwestor:
Inwestor
Gmina Bieruń
ul. Rynek 14
43 – 150 Bieruń
IV . Spis zawartości projektu wykonawczego:
wykonawczego:
1. Oświadczenie projektantów
2. Projekt wykonawczy
2.1.
Część opisowa
2.2.
Część rysunkowa
V . Autor projektu:
1. Branża sanitarna: mgr inż. Ludwik Rogala
Upr.nr. PDK/0066/POOS/06
2. Branża sanitarna: mgr inż. Wojciech Kwaśnik
Upr.nr. PDK/0007/POOS/07
Starachowice,
Starachowice, kwiecień 2013 r.
PROJEKT WYKONAWCZY
OŚWIADCZENIE
Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE
(DZ.U.06.156.1118 z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
OŚWIADCZAMY, ŻE PROJEKT WYKONAWCZY POD NAZWĄ:
„Budowa przedszkola Nr 2A przy ulicy Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu
Nowym na działce Nr 229/26 – Kotłownia gazowa”
gazowa”
Adres inwestycji:
inwestycji
Bieruń, Gm. Bieruń
Dz. Nr ewid. 229/26
Inwestor:
Inwestor
Gmina Bieruń
ul. Rynek 14
43 – 150 Bieruń
ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
1. Branża sanitarna: mgr inż. Ludwik Rogala
Upr.nr. PDK/0066/POOS/06
2. Branża sanitarna: mgr inż. Wojciech Kwaśnik
Upr.nr. PDK/0007/POOS/07
Starachowice, kwiecień 2013 r.
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT WYKONAWCZY
I . Część opisowa opracowania:
opracowania
- kotłownia gazowa
II . Część rysunkowa opracowania:
1. Rzut kotłowni
2. Schemat ideowy technologii kotłowni
1:50
brak
Rys. 1
Rys. 2
KOTŁOWNIA GAZOWA
1. Podstawa opracowania
- projekt architektoniczno – budowlany,
- zlecenie inwestora,
- obowiązujące normy,
2. Przedmiot opracowania
Projekt niniejszy obejmuje:
- technologię kotłowni gazowej,
3. Opis instalacji
3.1.
3.1. Dane ogólne
Budynek przedszkola znajdujący się w Bieruniu będący przedmiotem niniejszego
opracowania jest obiektem projektowanym, jednokondygnacyjnym.
Instalacja centralnego ogrzewania w projektowanym budynku obejmuje wszystkie
pomieszczenia biurowe, socjalne, dydaktyczne oraz gospodarcze.
Strefa klimatyczna III.
Temperatura zewnętrzna obliczeniowa -20oC.
Działanie ogrzewania bez przerwy z osłabieniem w nocy.
3.2
3.2. Zapotrzebowanie
Zapotrzebowanie ciepła
Zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie wg przeprowadzonych obliczeń
wynosi: Q = 79,867kW.
Zapotrzebowanie na ciepło technologiczne (centrale
przeprowadzonych obliczeń wynosi: Q = 39,42kW.
wentylacyjne)
Jako narzędzie do obliczeń wykorzystano program OZC firmy InstalSoft.
Parametry instalacji centralnego ogrzewania 70/50oC.
Parametry instalacji przy pracy powietrznych pomp ciepła 50/30 oC.
wg
3.3
3.3. Źródło ciepła
3.3.1
3.1 Instalacja
Instalacja technologiczna kotłowni
a) Układ kotłowni
1. Układ pompy ciepła – kocioł gazowy
Zaprojektowano układ grzewczy dla rozpatrywanego obiektu składający
się z dwóch pomp ciepła, powietrznych typu Vitodens 200-W, B2HA firmy
Viessmann połączonych z zasobnikiem o poj. 750 l i jednym kotłem
gazowym kondensacyjnym, typ Vitodens 200-W, B2HA firmy Viessmann.
Głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy, pompy ciepła natomiast są
źródłem ciepła uzupełniającym. Układ pompa ciepła – kocioł gazowy
może pracować razem lub każde osobno.
2. Ciepła woda użytkowa
Do przygotowania ciepłej wody użytkowej służyć będą kolektory
słoneczne próżniowe w ilości 5 sztuk, połączone z zasobnikiem o poj.
500 l i podgrzewaczem o poj. 300 l. Źródłem ciepła do przygotowania
ciepłej wody użytkowej będzie również projektowany układ pompy ciepła
– kocioł gazowy.
b) Zabezpieczenie kotła i instalacji grzewczej wg PN – B-02414 [1999
r.] i przepisów UDT
Urządzenia zabezpieczające składają się z następujących elementów:
1. Zawory bezpieczeństwa
• Zabezpieczenie kotła – przyjęto zawór bezpieczeństwa
membranowy, gwintowany typu SYR 1915 w wykonaniu
standardowym wielkości Dnom= 1”. Nastawa zadana 3 bary.
Zawór umieszczony będzie na króćcu zabezpieczającym
wychodzącym z kotła.
• Zabezpieczenie pomp ciepła przyjęto poprzez zawory
bezpieczeństwa membranowe, gwintowane typu SYR 1915 w
wykonaniu standardowym wielkości Dnom= 1/2”. Nastawa
zadana 6 bary. Zawory umieszczone będą na króćcu
zabezpieczającym na instalacji doprowadzającej czynnik
grzewczy.
• Zabezpieczenie
zasobników
–
przyjęto
zawory
bezpieczeństwa membranowe, gwintowane dla każdego
zasobnika typu SYR 2115 w wykonaniu standardowym
wielkości Dnom= ¾”. Nastawa zadana 0,6MPa.
2. Naczynia wzbiorcze przeponowe
• Zabezpieczenie kotła – przewidziano zastosowanie naczynia
wzbiorczego przeponowego typu N200 Reflex, na ciśnienie
0,6MPa z szybkozłączem SUR 1” do podłączenia.
• Zabezpieczenie pomp ciepła – przewidziano zastosowanie
dwóch naczyń wzbiorczych przeponowych typu DS. 18, na
ciśnienie 0,6MPa firmy Elbi.
• Zabezpieczenie podgrzewaczy – przewidziano zastosowanie
naczynia wzbiorczego przeponowego typu Refix DD 25, na
ciśnienie 0,6MPa.
c) Pompy
Obiegi wody grzewczej w instalacjach wymuszone zostaną przez pompy firmy
Grundfoss:
• obiegowa C.O. (grzejniki), MAGNA 40-100F,
• obiegowa C.T. (centrale), MAGNA 25-60,
• ładującą zasobnik C.W.U. ALPHA2 32-50 180,
• kotłową, MAGNA 50-100F,
d) Napełnianie i uzupełnianie zładu wodą
Napełnianie i uzupełnianie zładu będzie odbywało się przy użyciu wody
wodociągowej, o ciśnieniu wody wodociągowej. Połączenie do napełniania i
uzupełniania zładu z instalacją wodociągową projektuje się rozłączne w postaci
węża elastycznego. Dodatkowo w skład przyłącza wody zimnej wchodzą:
• zawór antyskażeniowy (typ EA 251 Danfoss),
• Zawór zwrotny, PN – 10, t = 100oC,
• Stacja uzdatniania wody Aquaset 500-N,
e) Rurociągi
1. Woda grzewcza
W pomieszczeniu technicznym projektuje się rurociągi z rur miedzianych
instalacyjnych, twardych łączonych przez lutowanie.
2. Woda wodociągowa
W pomieszczeniu technicznym projektuje się wodę wodociągową z rur PP
PN20.
f) Armatura
1. Instalacja wody grzewczej
• Odcinająca – zawory kulowe na ciśnienie do 1,0MPa i temp. do
100oC,
• Zwrotna – zawory zwrotne na ciśnienie do 1,0MPa i temp. do
100oC,
2. Instalacja wody zimnej
• Odcinająca – zawory kulowe na ciśnienie do 1,6MPa i temp. do
100oC,
• Zwrotna – zawory zwrotne na ciśnienie do 1,0MPa i temp. do
100oC,
g) Izolacje termiczne i antykorozyjne
1. Izolacje termiczne
Projektuje się izolacje rurociągów otulinami termoizolacyjnymi, według
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r.,
2. Izolacje antykorozyjne
Przed założeniem izolacji termicznych rurociągi wody grzewczej
zabezpieczyć antykorozyjnie.
h) Płukanie instalacji
Przed oddaniem instalacji technologicznej w kotłowni do eksploatacji należy
przepłukać ją co najmniej dwukrotnie przez 10 – 15 min. za każdym razem.
Prędkość wody płuczącej minimum 1,0 m/s. Instalację uważa się za wypłukaną
gdy w wypływającej wodzie płuczącej zawartość zawiesiny wynosi mniej niż 5,0
mg/l. Płukaniu należy poddać rurociągi wody zimnej, ciepłej i grzewczej.
i) Próby
1. Instalacja grzewcza o parametrach 70/50oC
Próbę ciśnieniową należy prowadzić zgodnie z PN-64/B-10400. Ciśnienie
próbne 5.0 bar.
Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym próby ciśnieniowej, instalację
grzewczą poddać badaniom w ruchu przez okres 72 godzin przy
temperaturze i ciśnieniu roboczym. Próby należy prowadzić przy odciętym
kotle i naczyniu przeponowym.
2. Instalacja wody zimnej i ciepłej
Instalacje te należy poddać próbie szczelności zgodnie z PN-81/B-10700.
Ciśnienie próbne 9.0 bar.
3.3.2
3.3.2 Instalacja odprowadzania spalin
a) Prowadzenie przewodów spalinowych
spalinowych
Odprowadzenie spalin z kotła odbywać się będzie do projektowanego komina
wykonanego z pustaków kominowych firmy Schiedel. W pomieszczeniu kotłowni
projektuje się system powietrzno – spalinowy DN100/150, SPS-J firmy
Viessmann. W projektowanym kominie należy wykonać rurę spalinową SP-J
DN100. Zassanie powietrza do spalania odbywać się będzie zewnątrz poprzez
szacht kominowy.
b) usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych
Użytkownik kotłowni zobowiązany jest do usuwania
przewodach spalinowych, co najmniej raz w ciągu roku.
zanieczyszczeń
w
3.3.3 Zabezpieczenie kotłowni gazowej
W kotłowni o mocy powyżej 60kW, (zainstalowany kocioł 125kW), należy
zainstalować samoczynne urządzenie wyłączające dopływ gazu do kotłowni,
sterowane czujnikiem wykrywającym obecność ulatniającego się gazu. Czujnik
powinien powodować odcięcie dopływu gazu oraz odcięcie instalacji elektrycznej
do kotłowni już przy stężeniu gazu równym 0,1 dolnej granicy wybuchowości.
Zaprojektowano Aktywny System Bezpieczeństwa typu MAG-3. Zawór odcinający
dopływ gazu znajduje się w skrzynce gazowej zlokalizowanej na ścianie
zewnętrznej budynku.
Projektuje się:
• zawór odcinający typu MAG-3 DN50,
• moduł alarmowy MD-2.Z,
• detektor gazu DEX-12 – 1 szt.,
• sygnalizacja zewnętrzna SL-21,
Montaż w/w urządzeń powinna wykonać specjalistyczna firma.
3.3.4 Wytyczne dla instalacji elektrycznych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zasilanie urządzeń w kotłowni przyjąć z uwzględnieniem ich mocy i
charakteru zasilania (prąd jednofazowy lub trójfazowy) oraz zgodnie z
DTR tych urządzeń.
Nie sytuować oświetlenia nad maszynami i urządzeniami.
Średnie stężenie oświetlenia dobrać wg PN-84/E-00203.
Ochrona przeciwpożarowa zgodnie z D.P. nr 4/69 wraz z późniejszymi
zmianami i uzupełnieniami.
Do urządzeń zasilanych bezpośrednio z instalacji prądem jednofazowym
220V, 50Hz przewidzieć montaż w kotłowni gniazd wtykowych.
Wykonać główny wyłącznik prądu przy drzwiach.
Wykonać uziemienie komina spalinowego.
3.3
3.3.5 Wytyczne
Wytyczne branży budowlanej
1. Wykonanie kanału nawiewnego o wymiarach 150 x 150mm.
2. Montaż drzwi ognioodpornych – min. 30min. odporności ogniowej,
otwieranych na zewnątrz.
3.3
3.3.6 Wytyczne
Wytyczne dla instalacji wod. – kan. i C.O.
1. Kratkę ściekową zlokalizować w pobliżu spustów wody z instalacji
technologicznej kotłowni i odprowadzeń wody wyrzutowej z zaworów
bezpieczeństwa.
2. W najwyższych punktach instalacji C.O. zamontować automatyczne
zawory odpowietrzające.
3.3
3.3.7 Zabezpieczenie
Zabezpieczenie przeciwpożarowe kotłowni
1. Instalacje i urządzenia technologiczne zamontowane w kotłowni pod
względem zabezpieczenia pożarowego powinny odpowiadać warunkom
technicznym określonym w polskich normach oraz przepisach
szczegółowych.
2. Kotłownię wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy.
3. Sprzęt gaśniczy powinien być dobierany w zależności od zagrożenia
pożarowego obiektu, kategorii zagrożenia ludzi, wielkości obciążenia
ogniowego oraz powierzchni.
4. Jedna jednostka sprzętu o masie 2.0 kg powinna przypadać na każde
pomieszczenie kotłowni lub na każde 100 m2 powierzchni.
5. Dobór rodzaju sprzętu gaśniczego
- do gaszenia pożarów grupy B stosuje się zamienne gaśnice
płynowe, pianowe, śniegowe, proszkowe lub halonowe,
- do gaszenia pożaru grupy C stosuje się zamienne gaśnice
proszkowe, śniegowe lub halonowe,
6. Zasady rozmieszczania sprzętu gaśniczego:
- sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo
dostępnych i widocznych, przy wejściach, przy przejściach i
korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz,
- do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co
najmniej 1.0 m,
- sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła,
- odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30.0
m,
- w pobliżu kotłowni powinien być zlokalizowany hydrant o
wydajności ustalonej zgodnie z rozp. MSWiA z dnia 16.06.2003r
(DzU. Nr 121, poz. 1139),
7. Inne wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej
- w pomieszczeniach kotłowni należy oznakować zgodnie z
Polskimi Normami:
• drogi, wejścia i kierunki ewakuacji,
• miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych,
• miejsca usytuowania elementów sterujących zagadnieniami
p.poż.,
• miejsca
usytuowania
przeciwpożarowego
wyłącznika
głównego prądu, oraz materiałów niebezpiecznych
pożarowo,
• pomieszczenia, w których znajdują się materiały
niebezpieczne pożarowo,
3.3
3.3.8 Wytyczne
Wytyczne dla instrukcji obsługi
Przed oddaniem kotłowni do eksploatacji, Inwestor powinien opracować
instrukcję obsługi.
Instrukcja powinna określić miedzy innymi:
- dane dotyczące obsługi (stała, okresowa, kwalifikacje obsługi),
- sposób postępowania i czynności wykonywane podczas obsługi,
- sposób postępowania i czynności wykonywane w czasie
awaryjnej sytuacji w kotłowni,
- zasady BHP przy obsłudze urządzeń kotłowni,
- sposoby ostrzegania i alarmowania w sytuacjach zagrożenia,
- dane dotyczące serwisu urządzeń zainstalowanych w kotłowni.
3.3
3.3.9 Uwa
Uwagi
wagi końcowe
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano – montażowych” cz. II, oraz „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe.
3.3
3.3.10 Część
Część obliczeniowa
a) Wentylacja kotłowni
kotłowni
1. Nawiew powietrza do kotłowni
Kocioł posiada zamkniętą komorę spalania, posiada wbudowany wentylator
który usuwa spaliny i pobiera powietrze potrzebne do spalania, przewodem
powietrzno – spalinowym ø100/150mm.
Projektuje się jedynie nawiew do kotłowni kanałem o wymiarach 150x150mm,
mający na celu zapewnić dopływ powietrza do wentylacji kotłowni.
2. Wywiew powietrza z kotłowni
Strumień powietrza wywiewanego z kotłowni
na 1 kW mocy zainstalowanej w pomieszczeniu min.
Moc kotłowni
0,50 m3/h
125,0
125,0 kW
Ilość powietrza wywiewanego
VWyw = Q * 0,50 [m3/h]
VWyw = 62,50 [m3/h]
Powierzchnia czynna kanału wywiewanego
FWyw =
VWyw
3600 * W
[m2]
W – prędkość przepływu powietrza wentylacyjnego od 1 do 1.8 m/s
W = 1.0 m/s
FWyw = 0,0173 [m2]
Wywiew powietrza z kotłowni odbywać się będzie grawitacyjnie poprzez
projektowane dwa kanały wentylacji grawitacyjnej o wymiarze 120x170mm każdy.
b) Dobór urządzeń zabezpieczających
1. Zawór bezpieczeństwa na kotle
kocioł wodny o wydajności 125,0 kW,
parametry wody 70/50
Ciśnienie zrzutowe zaworu
gdzie:
p1= 1,1 * pr [MPa]
pr – dopuszczalne nadciśnienie poszczególnych elementów instalacji,
pr = 0,3 [MPa],
p1 = 1,1 * 0,3 = 0,33 [MPa]
Dane zaworu bezpieczeństwa:
Membranowy zawór bezpieczeństwa firmy SYR typ 1915 1”, p = 3 bar,
dopuszczalny współczynnik wypływu dla pary α = 0,67
dopuszczalny współczynnik wypływu dla cieczy αc = 0,40
Przepustowość zaworu bezpieczeństwa winna spełniać wymóg:
m=
3600 * M
r
gdzie:
M – maksymalna moc trwała w kW
r – ciepło parowania wody przy ciśnieniu przed zaworem 2164 kJ/kg
m = (3600*125)/2164 = 208 [kg/h]
Obliczanie wymaganej powierzchni przekroju kanałów dopływowych zaworu
bezpieczeństwa:
A = m/[10*K1**(p1+0,1)] mm2
A = 208/[10*0,67*(0,33+0,1)] = 72,2 mm2
Najmniejsza średnica króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa:
d = [(4*A)/π]1/2
d = [(4*72,2)/3,14]1/2 = 9,58 mm
Do zabezpieczenia kotła dobrano zawór bezpieczeństwa SYR 1915, 1”, nastawa
zaworu na ciśnienie otwarcia po=3,0 bar, średnica d = 20mm.
2. Zawór bezpieczeństwa C.W.U.
Do zabezpieczenia każdego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej (300 l, 500 l,
750 l), dobrano membranowy zawór bezpieczeństwa SYR typ 2115 wielkość ¾’’
ciśnienie otwarcia 6 bar.
Zawory dobrano w zależności od objętości zbiornika podgrzewacza według tabeli
2.
3. Naczynie wzbiorcze instalacji grzewczej
kocioł wodny o mocy 125 [kW],
temperatura czynnika instalacji 70/50 [oC],
Minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego – dla
zabezpieczenia instalacji C.O.
Vu = V*ρ1*∆ν
[dm3],
gdzie:
V – pojemność całej instalacji ogrzewania wodnego w [dm3],
ρ1 – gęstość wody instalacyjnej, [kg/dm3] przy temperaturze t1 = 10 C ; ρ1 =
0,9997 [kg/dm3],
∆ν - przyrost objętości właściwej [dm3/kg] wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu
od temperatury początkowej t1 do obliczeniowej temperatury wody instalacyjnej
na zasilaniu tz ,
odczytana z tabeli wg normy ∆ν = 0,0224 [dm3/kg]
Pojemność zładu instalacji wewnętrznej C.O.
pojemność wodna kotła, 125 [kW]
pojemność instalacji
Razem
15,0 l.
2350,0 l.
2365,0 l.
Minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego wynosi:
Vu=2365*0,9997*0,0224 = 53,0 [l]
Minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego:
Vn = Vu *
p max + 1
[dm 3 ]
p max − p
gdzie:
Vu – minimalna pojemność użytkowa [dm3],
pmax – maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu [bar],
p – ciśnienie wstępne w naczyniu [bar],
gdzie:
p = pst + 0,2 [bar],
pst – ciśnienie hydrostatyczne, [bar], w instalacji ogrzewania wodnego na
poziomie króćca przyłączonego do rury wzbiorczej do naczynia;
temperatura wody instalacyjnej wynosi t1= 10 oC.
p = 1,0 + 0,2 = 1,2 [bar]
Minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego:
Vn = 53,0*[(3,0+1)/(3,0-1,2)] = 117,8 [l]
Na podstawie obliczeń przyjęto naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX typ
N200.
Rura wzbiorcza
Wewnętrzna średnica rury wzbiorczej powinna wynosić co najmniej:
d = 0,7 Vu
[mm],
gdzie:
Vu – minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego,
d = 5,10 [mm],
Ze względu że wewnętrzna średnica rury wzbiorczej nie może być mniejsza niż
20 mm, dobrano więc rurę o średnicy DN25mm.
4. Naczynie wzbiorcze instalacji C.W.U.
zasobnikowy podgrzewacz wody o poj. 500 [l],
zasobnikowy podgrzewacz wody o poj. 300 [l],
temperatura czynnika instalacji 55/50 [oC],
Minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego – dla
zabezpieczenia instalacji C.W.U.
Vu = V*ρ1*∆ν
gdzie:
[dm3],
V – pojemność całej instalacji w [dm3],
ρ1 – gęstość wody instalacyjnej, [kg/dm3] przy temperaturze t1 = 10 C ;
ρ1 = 0,9997 [kg/dm3],
∆ν - przyrost objętości właściwej [dm3/kg] wody instalacyjnej przy jej
ogrzaniu od temperatury początkowej t1 do obliczeniowej temperatury
wody instalacyjnej na zasilaniu tz ,
odczytana z tabeli wg normy ∆ν = 0,0118 [dm3/kg]
Pojemność zładu
pojemność
pojemność
pojemność
Razem
instalacji wewnętrznej C.W.U.
wodna podgrzewacza o poj. 500 [l]
wodna podgrzewacza o poj. 300 [l]
instalacji
500,0 l.
300,0 l.
365,9 l.
1165,9 l.
Minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego wynosi:
Vu=1165,9*0,9997*0,0118 = 13,75 [dm3]
Minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego:
Vn = Vu *
p max + 1
[dm 3 ]
p max − p
gdzie:
Vu – minimalna pojemność użytkowa [dm3],
pmax – maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu [bar],
p – ciśnienie wstępne w naczyniu [bar],
gdzie:
p = pst + 0,2 [bar],
pst – ciśnienie hydrostatyczne, [bar], w instalacji, na poziomie króćca
przyłączonego do rury wzbiorczej do naczynia; temperatura wody
instalacyjnej wynosi t1= 10 oC.
p = 1,0 + 0,2 = 1,2 [bar]
Minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego:
Vn = 13,75*[(6,0+1)/(6,0-1,2)] = 20,05 [dm3]
Na podstawie obliczeń przyjęto naczynie wzbiorcze typu DD 25.
Rura wzbiorcza
Wewnętrzna średnica rury wzbiorczej powinna wynosić co najmniej:
d = 0,7 Vu
[mm],
gdzie:
Vu – minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego,
d = 2,60 [mm],
Ze względu że wewnętrzna średnica rury wzbiorczej nie może być mniejsza niż
20 mm, dobrano więc rurę o takiej średnicy.
Zestawienie podstawowych materiałów i urządzeń kotłowni gazowej
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
1.
2.
3.
WYSZCZEGÓLNIENIE
JEDN.
ILOŚĆ
UWAGI
WYSZCZEGÓLNIENIE
Urządzenia i armatura kotłowni gazowej według schematu instalacji
Kocioł gazowy, kondensacyjny, wiszący typ
kpl.
1
Viessmann
Vitodens 200-W, B2HA o mocy cieplnej 125 kW
Bufor ciepłej wody, typ Vitocell 100-E, SVPA o
kpl.
1
Viessmann
poj. 750 l
Pompa kotłowa Grundfos, typ MAGNA 50-100F
kpl.
1
Grundfos
Pompa obiegowa (grzejniki) Grundfos, typ MAGNA
kpl.
1
Grundfos
40-100F
Pompa obiegowa (nagrzewnice) Grundfos, typ
kpl.
1
Grundfos
MAGNA 25-60
Sprzęgło hydrauliczne DN65 z czujnikiem dla
kpl.
1
przepływu objętościowego do 12,9 m3/h
Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex N200,
kpl.
1
Reflex
V=200 l
Zawór bezpieczeństwa SYR 1915, 1”, 3 bar
szt.
1
Husty
Zawór bezpieczeństwa, membranowy, nastawa 6
szt.
1
Husty
bar, SYR 2115 ¾”
Zawór odcinający DN65
szt.
13
Zawór zwrotny DN65
szt.
2
Filtr siatkowy DN65
szt.
2
Szybkozłącze 1”
szt.
1
Zawór mieszający trójdrogowy DN50 z
szt.
1
siłownikiem
Zawór mieszający trójdrogowy DN40 z
szt.
1
siłownikiem
Zawór odcinający DN40
szt.
4
Zawór zwrotny DN40
szt.
1
Filtr siatkowy DN40
szt.
1
Zawór odcinający DN25
szt.
3
Filtroodmulnik DN25
szt.
1
Stacja uzdatniania wody Aquaset 500-N
kpl.
1
Viessmann
Zawór antyskażeniowy EA 251
szt.
1
Odpowietrznik automatyczny
szt.
4
Termometr 0-100oC
szt.
5
Manometr 0-0,4 MPa + kurek manometryczny
szt.
3
Manometr 0-1,0 MPa + kurek manometryczny
szt.
7
Zawór ze złączką do węża DN25
szt.
8
Urządzenia i armatura kotłowni gazowej nie przedstawiona na schemacie instalacji
Czujnik temperatury wody w buforze
kpl.
1
Viessmann
Neutralizator GENO-Neutra V N-70
kpl.
1
Viessmann
Sterownik typ Vitotrol 200A
kpl.
1
Viessmann
1. Rury
Zestawienie rur oraz izolacji cieplnej podane zostało w zestawieniu podstawowych materiałów
i urządzeń instalacji C.O. i C.T.
2. Odprowadzenie spalin
Zestaw bazowy w szacht SPS-J DN100/150:
trójnik przyłączeniowy SPS-J 90o, rura L=300mm
2.1
kpl.
1
Viessmann
SPS-J, rozeta SPS-J, pokrywa szybu, kolano
SP-J ze wspornikiem
2.2 Elementy dystansowe SP-J
szt.
3
Viessmann
2.3 Rura spalinowa SP-J, L=1000mm
szt.
5
Viessmann
2.4 Rura spalinowa SP-J, L=500mm
szt.
1
Viessmann
2.5 Rura SPS-J z otworem wyczystkowym
kpl.
1
Viessmann
2.6 Rura SPS-J, L=1000mm
szt.
1
Viessmann
2.7 Rura SPS-J, L=500mm
szt.
1
Viessmann
2.8 Rura SPS-J, L=250mm
szt.
1
Viessmann
o
2.9 Kolano SPS-J, 90
szt.
2
Viessmann
UWAGA:
1. Powyższa tabela nie jest specyfikacją wszystkich elementów niezbędnych do montażu
projektowanej kotłowni gazowej, lecz zestawieniem podstawowych urządzeń i armatury.
2. Podłączenie kotła i automatyki, wykonać zgodnie z wytycznymi producenta w/w
urządzeń firmy Viessmann.
UWAGI KOŃCOWE
1.
2.
Całość prac wykonać zgodnie z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robót Budowlano – Montażowych część II Instalacje Sanitarne i
Przemysłowe.
Zgodnie z „Ustawą o zamówieniach publicznych” występujące w projekcie
nazwy producentów i nazwy własne produktów służą jedynie identyfikacji i
określeniu własności technicznych zastosowanych do budowy materiałów i
urządzeń. Możliwe jest zastosowanie innych materiałów oraz urządzeń o
odpowiadających podanym w niniejszej dokumentacji cechach konstrukcyjnych.
Opracował:
mgr inż. Ludwik Rogala
PDK/0066/POOS/06
Sprawdził:
mgr inż. Wojciech Kwaśnik
PDK/0007/POOS/07
Rodzaj budynku
Nowe budownictwo (70 W/m²)
▼
Powierzchnia ogrzewana [m²]
1710
▼
Rodzaj ogrzewania
Grzejniki niskotemperaturowe 55/45
▼
Ilość mieszkańców
32
▼
Wyposażenie łazienek
Natrysk normalny (zużycie 50 litrów)
▼
Szacowane wskaźniki zapotrzebowania na energię w roku:
Qco =
119,7 [kW]
Eco =
239400 [kWh]
Ecwu =
11894 [kWh]
Przyjęte do obliczeń wskaźniki zapotrzebowania na energię w roku:
Qco_cwu =
119,7 [kW]
Eco_cwu =
251294 [kWh]
Zestawienie wyników
Pompa ciepła Vitocal
Zbiornik wody użytkowej
Bufor wody grzewczej
Ilość pomp ciepła w kaskadzie
Punkt Biwalentny
350-A AWH-O / AWH-I 351.A18
▼
Vitocell 100-L CVL 500 litrów + wymiennik zew.
Vitocell 100-E SVW 400 litrów
2
▼
ATS= 5,8°C, Qpc= 42,4 [kW] COP=2,9
JAZ co
JAZ cwu
JAZ co+cwu
2,91
2,81
2,91
=
=
=
Koszty ogrzewania
Układ rozpatrywanej instalacji
Źródło szczytowe układu biwalen.
Udział pompy ciepła
Pompa ciepła
Kocioł kondensacyjny na GZ50
Biwalentny - równoległy
Kocioł kondensacyjny na GZ50
0,55
26 605,44 zl
24 878,11 zl
Łączne koszty
51 483,55 zl
▼
▼
Szacowane koszty ogrzewania dla pozostałych paliw:
100 000,00 zl
55 843,12 zl
62 823,51 zl
Tradycyjny na GZ50
Kondensacyjny na GZ50
80 000,00
zl
Tradycyjny
na propan
Kondensacyjny na propan
Tradycyjny
na olej
60 000,00
zl
Kondensacyjny na olej
Instalacja z pompą ciepła
=
=
=
=
=
=
62 823,51 zl
55 843,12 zl
94 235,26 zl
83
764,68 zl
#DZIEL/0!
118 425,93 zl
108 453,22 zl
51 483,55 zl
83 764,68 zl
120 000,00 zl
94 235,26 zl
140 000,00 zl
108 453,22 zl
118 425,93 zl
Koszty ogrzewania
40 000,00 zl
20 000,00 zl
Qco
70
Ecwu
50
0,00 zl
Wykres jeżeli 55/45 to dane z tego zakresu
zależnie od mocy -> punkt O36
COP
jeżeli 55/45 to dane z tego zakresu
zależnie od mocy -> punkt O36
Ekonomia
Moc obliczeniowa budynku
9936,538
COP pompy ciepła na CO
%
140
Moc grzewcza pompy ciepła
Moc grzewcza kaskady pomp ciepła
120
Moc [kW]
100
80
60
40
20
0
-20
-15
-10
-7
2
7
Temperatura zewnętrzna [°C]
10
12
20

Podobne dokumenty