36/2016 - BiP UP

Transkrypt

36/2016 - BiP UP
Zarządzenie nr 36
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
z dnia 20 września 2016 r.
w sprawie zasad wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów
i najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie do celów umarzania 20% kredytów i pożyczek
studenckich
Na podstawie § 17 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18
maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz
umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1) zarządza się, co
następuje:
§1
1.
2.
Ustala się zasady wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów pierwszego,
drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych magisterskich Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
Zasady, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przy ustalaniu uprawnień
absolwenta do ubiegania się o umorzenie 20% kredytu lub pożyczki studenckiej,
jeżeli taki kredyt lub pożyczkę absolwent pobierał w czasie studiów.
§2
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się prorektorowi właściwemu ds.
studenckich i dydaktyki.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
REKTOR
(-)Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
1/1