Regulamin Szkolnego Konkursu Ortograficznego

Transkrypt

Regulamin Szkolnego Konkursu Ortograficznego
Regulamin Szkolnego Konkursu Ortograficznego
1. Organizatorem konkursu jest nauczyciel języka polskiego.
2. Celem konkursu jest :
o promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych
języka polskiego;
o doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej i gramatycznej;
o kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad
ortograficznych;
o kształcenie umiejętności ortograficznej samokontroli;
o rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.
3. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 4-6.
4. Wcześniej należy zgłosić chęć wzięcia udziału w konkursie do nauczyciela
języka polskiego.
5. Konkurs trwa od listopada 2016 r. do maja 2017 r.
6. Konkurs odbywa się w czwartki, w podanych niżej terminach, zaczyna się
o 12.40 (druga długa przerwa).
7. Na oddanie pracy jest wyznaczony czas. Prace oddane po czasie, nie będą
poddawane ocenie. Osoby, które się spóźnią, nie będą mogły brać udziału
w danym etapie konkursu.
8. Za poprawnie rozwiązane zadania uczestnik otrzymuje punkty.
9. Zostanie stworzony ranking uczestników z podaną liczbą punktów,
aktualizowany na bieżąco po każdym etapie, udostępniony na stronie
internetowej szkoły.
10. Prace sprawdzają nauczyciele języka polskiego.
11. Prace nie będą zwracane ani zbierane do dokumentacji.
12. Spośród uczestników zostaną wyróżnione po 3 osoby z największą liczbą
punktów w kategoriach: klasy IV, klasy V, klasy VI.
13. Wyróżnione osoby otrzymają ocenę cząstkową : za I i II miejsca – ocenę
celującą, za III miejsca – ocenę bardzo dobrą.
14. Za uzyskanie pierwszych trzech miejsc wśród wszystkich klas uczestnicy
otrzymają dyplomy i tytuł: „Mistrz Ortografii”.
15. Wszelkie kwestie sporne lub nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygają
organizatorzy.
16. Prace nieczytelne nie będą podlegały sprawdzaniu i ocenie. Wyrazy
nieczytelne bądź zapisane w sposób niejednoznaczny będą rozstrzygane na
niekorzyść piszącego.
Zakres wymaganego materiału i terminy konkursu:
1. pisownia wyrazów z "ó – u"
3 listopada
2. pisownia wyrazów z "rz – ż"
8 grudnia
3. pisownia wyrazów z "ch – h"
5 stycznia
4. pisownia małą i wielką literą
16 lutego
5. pisownia „nie” z różnymi częściami mowy
9 marca
6. pisownia nosówek „ą”, „ę” oraz połączeń
„om”, „on”, „em”, „en”
6 kwietnia
7. wielkie dyktando konkursowe ze wszystkich zasad
11 maja
organizator: Monika Cybulska-Ryciuk

Podobne dokumenty