wycena - Strona główna - Quartec w upadłości likwidacyjnej

Komentarze

Transkrypt

wycena - Strona główna - Quartec w upadłości likwidacyjnej
WYCENA
linii technologicznej do produkcji płyt celulozowo cementowych, innych środków trwałych i przedmiotów
niskocennych stanowiących własność
QUARTEC Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej,
Wszemirów 107, 55 – 100 Prusice
Załącznik nr 2 do opisu i oszacowania przedsiębiorstwa
QUARTEC Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w
Wszemirowie
Wyceny dokonali:
Adam Rogowski
Wojciech Rogowski
Wrocław, 19 czerwca 2015 r.
Spis treści
1.
PODSTAWA FORMALNA WYCENY ......................................................................... 3
2.
PRZEDMIOT WYCENY ............................................................................................. 3
3.
ZAKRES WYCENY .................................................................................................... 3
4.
CEL WYCENY ........................................................................................................... 3
5.
PODSTAWA PRAWNA WYCENY ............................................................................. 3
6.
ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH ................................................................. 4
7.
METODOLOGIA WYCENY ........................................................................................ 5
8.
MIEJSCE I OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU WYCENY ..............................................10
9.
OPIS I WYCENA LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI PŁYT
CELULOZOWO – CEMENTOWYCH ........................................................................11
12. USTALENIA KOŃCOWE ..........................................................................................57
13. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA ..................................................................................58
2
1. PODSTAWA FORMALNA WYCENY
Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII
Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych o powołaniu biegłego sądowego
celem sporządzenia opisu i oszacowania upadłego przedsiębiorstwa prowadzonego pod
firmą "QUARTEC” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej i jego poszczególnych składników.
2.
PRZEDMIOT WYCENY
Przedmiotem wyceny jest linia technologiczna do produkcji i obróbki technologicznej
płyt celulozowo – cementowych, inne ruchome środki trwałe i przedmioty niskocenne
należące do QUARTEC Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej, Wszemirów 107, 55 – 100
Prusice.
3. ZAKRES WYCENY
Zakresem wyceny objęto linię technologiczną do produkcji i obróbki płyt celulozowo –
cementowych, inne ruchome środki trwałe i przedmioty niskocenne należące do QUARTEC
Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej, Wszemirów 107, 55 – 100 Prusice przy założeniu
kontynuacji działania w miejscu obecnego zainstalowania.
4. CEL WYCENY
Celem opracowania jest linia technologiczna do produkcji i obróbki płyt celulozowo –
cementowych, inne ruchome środki trwałe i przedmioty niskocenne należące do QUARTEC
sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej, Wszemirów 107, 55 – 100 Prusice dla potrzeb
toczącego się postepowania upadłościowego.
5. PODSTAWA PRAWNA WYCENY
Przy sporządzaniu niniejszej wyceny korzystano z następujących aktów prawnych:

Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2009 nr 152 poz. 1223 –
tekst jednolity).

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe i naprawcze – (Dz. U. nr 60) z
późniejszymi zmianami.

Kodeks Cywilny – (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów – (Dz. U. Nr 207/ poz. 2108 z 2004 r.).
3

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie
zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. nr 259 poz.
2170).

Standardy Zawodowe Rzeczoznawców SIMP.
6. ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH
W procesie wyceny wykorzystano następujące źródła danych:

Oględziny wycenianej linii technologicznej w stanie unieruchomionym , innych środków
trwałych i przedmiotów niskocennych w dniu
23 maja 2015 roku w miejscu ich
eksploatacji w miejscowości Wszemirów 107, 55 – 100 Prusice.

Przedłożona inwentaryzacja linii technologicznej, środków trwałych i przedmiotów
niskocennych;

Specyfikacja techniczna linii technologicznej do produkcji płyt celulozowo - cementowych

Analiza zapisów księgowych w zakresie ewidencji środków trwałych i przedmiotów
niskocennych

Podstawowe charakterystyki techniczno –ruchowe i funkcjonalne wycenianych środków
technicznych, literatura specjalistyczna (prasa, książki), instrukcje obsługi, katalogi
maszyn, dokumentacja techniczna, informacja internetowa;

Informacja o cenie nowych, porównywalnych, środków technicznych – informacje
internetowa, informacja od przedstawiciela handlowego, cennik maszyn i urządzeń
BISTYP, cennik maszyn i urządzeń WACETOB, cenniki maszyn specjalistyczne (PIMR,
SITSpoż) informacje o cenie środków technicznych na rynku wtórnym - komisy,
przetargi,
prasa
www.motogielda.pl,
www.mascus.pl,
specjalistyczna,
informacje
www.traktorpool.de,
www.neeon.pl,
internetowe:
www.kupsprzedaj.pl,
www.anonse.pl;
www.bgzleasing.pl;
www.allegro.pl,
www.autoline.com.pl,
www.minutemachine.com, www.maszyny-do-betonu.assettrader, www.inter-wiba.com.pl,
www.tabor24.pl, www.europe-machinery.com.es;

informacje uzyskane od podmiotów zajmujących się sprzedażą kompletnych linii
technologicznych lub poszczególnych podzespołów m.in. www.eldan-recykling.com,
www.untha.com, www.titech.com, www.wichary.eu, www.irbet.pl. www.altascopco.pl
4
7. METODOLOGIA WYCENY
Przedstawiona do wyceny linia technologiczna do produkcji i obróbki płyt celulozowo cementowych, inne środki trwałe i przedmioty niskocenne stanowią zorganizowaną całość
gospodarczą przedsiębiorstwa QUARTEC Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej, Wszemirów
107, 55 – 100 Prusice
Przedmiotowej wyceny składników majątkowych dokonano w oparciu o obowiązujące
przepisy prawa oraz Standardy Zawodowe Rzeczoznawców SIMP.
Wartość
rynkowa
–
według
Standardów
Zawodowych
SIMP
stanowi
najbardziej
prawdopodobna cena możliwa do uzyskania na rynku przy następujących założeniach:
• jest chętny sprzedawca,
• strony umowy są od siebie niezależne i działają w sposób racjonalny, nie kierując się
specjalnymi motywami,
• jest rozsądny okres negocjacji sprzedaży, przy wzięciu pod uwagę rodzaju maszyn
technologii ich lokalizacji i stanu rynku,
• wartości są niezmienne w ciągu całego powyższego okresu,
• przedmioty sprzedaży zostaną swobodnie wystawione na rynku,
• strony nie działają w sytuacji przymusowej,
• nie jest brana pod uwagę żadna wyższa cena, którą mógłby zapłacić kupujący z powodu
specjalnego zainteresowania.
Wycena maszyn i urządzeń wraz z linią technologiczną, innych środków trwałych i
przedmiotów
niskocennych,
została
wykonana
przy
założeniu
kontynuacji
dalszej
działalności w dotychczasowym miejscu zainstalowania, zostanie określona wartość rynkowa
przy kontynuacji działania, określenie wartości rynkowej zostanie dokonane w podejściu
porównawczym (dla aktywów operacyjnych dla których istnieje aktywny rynek) lub w
podejściu odtworzeniowym (dla aktywów dla których nie istnieje aktywny rynek),
Wycena maszyn i urządzeń jest możliwa w ramach:
a) Podejścia porównawczego
b) Podejścia odtworzeniowego (kosztowego)
Ad. a) Istota podejścia porównawczego polega na określeniu wartości środków trwałych i
przedmiotów niskocennych przy założeniu, że wartość wycenianych rzeczy jest równa cenie
jaką uzyskano za podobne ruchomości, które były już przedmiotem obrotu rynkowego
skorygowanej ze względu na cechy różniące te ruchomości oraz ustalonej z uwzględnieniem
zmian poziomu cen na skutek upływu czasu. Wartość środków trwałych i przedmiotów
5
niskocennych określona podejściem porównawczym stanowi odzwierciedlenie rynku poprzez
uwzględnienie aktualnych cen transakcyjnych przy sprzedaży podobnych przedmiotów.
Podejście porównawcze polega na fakcie, że aktualna wartość środków trwałych i
przedmiotów niskocennych określana jest na podstawie ceny, jaką możemy uzyskać na
rynku.
Podejście porównawcze opiera się na formule:
W= C · Σ Vj
gdzie: W-wartość rynkowa środków trwałych i przedmiotów niskocennych
C- cena na rynku porównywalnych środków trwałych i przedmiotów
niskocennych
Vj- wartość i-tej poprawki ze względu na przyjęte kryteria.
Metoda porównania parami polega na porównaniu wycenianych środków trwałych i
przedmiotów niskocennych o znanych cechach, ale o nieznanej wartości ze środkami
trwałymi i przedmiotami niskocennymi sprzedanymi o znanych cechach i cenach
transakcyjnych.
Warunkiem zastosowania podejścia porównawczego jest istnienie aktywnego rynku na dany
rodzaj środków trwałych, a także dostęp do informacji o zrealizowanych cenach.
Ad. b) W wyniku zastosowania podejścia kosztowego (odtworzeniowego) wyznaczana jest
wartość odtworzeniowa maszyny (środka trwałego). Wartość odtworzeniowa maszyny
wyraża się w wysokości nakładów inwestycyjnych niezbędnych do odtworzenia w danej
chwili potencjału eksploatacyjnego równego potencjałowi nowej maszyny.
Oszacowanie wartości maszyn dokonuje się za pomocą następującej formuły
matematycznej:
W = C ⋅ K ⋅ (1− S) ⋅ (1− Z)
gdzie:
C – wartość początkowa maszyny lub urządzenia (nowego)
K – stopień zużycia funkcjonalnego
S – stopień zużycia technicznego
Z – stopień zużycia ekonomicznego
6
Podejście kosztowe (odtworzeniowe) wykorzystywane jest w przypadku:
- braku na rynku jakichkolwiek danych porównawczych do wyznaczenia aktualnej
wartości rynkowej maszyny (nietypowe, prototypowe),
- do celów ubezpieczeniowych,
- szacowanie wartości maszyn i urządzeń, które nie pojawiają się we wtórnym obiegu,
- na życzenie zleceniodawcy.
W miarę upływu eksploatacji obiektu mechanicznego następuje wyczerpywanie jego
potencjału eksploatacyjnego w wyniku:
- zużycia technicznego (mechanicznego);
- zużycia funkcjonalnego (moralnego);
- zużycia zewnętrznego (ekonomicznego).
Wymienione rodzaje zużycia stanowią wartość zużycia łącznego jako suma poszczególnych
ich rodzajów wyznaczona łącznie lub poprzez dodawanie elementów składowych.
Podstawową informacją o stanie technicznym jest stopień zużycia technicznego. Jest to
relatywna miara przydatności środka technicznego do dalszego funkcjonowania z
uwzględnieniem kompletności i sprawności jego zespołów. Ta przybliżona ocena jakości
środka technicznego jest oparta na zużyciu technicznym w wyniku eksploatacji lub jej braku i
w rezultacie normalnego użytkowania lub awarii.
Zużycie techniczne (mechaniczne)
Przez zużycie techniczne rozumie się trwałe, niepożądane zmiany fizyko-chemiczne
zachodzące w czasie eksploatacji, w wyniku czego okres zdolności do spełnienia przez
maszynę określonych funkcji użytkowych stopniowo się wyczerpuje. Następstwem
zachodzących procesów są zmiany właściwości lub kształty materiału elementów maszyn,
związane głównie z istnieniem tarcia, nacisków oraz zachodzeniem reakcji chemicznych w
materiale danych elementów, jak i między materiałem a otoczeniem.
Zużycie funkcjonalne
Przez zużycie funkcjonalne - rozumie się trwałe, niepożądane zmiany rozwiązań
funkcjonalno-użytkowych maszyn, odniesione do aktualnie obowiązujących standardów
wynikających z postępu technicznego i technologicznego.
Zużycie zewnętrzne (ekonomiczne)
Zużycie zewnętrzne traktowane jest jako utrata wartości maszyn w wyniku oddziaływania
na nią czynników zewnętrznych, pochodzących z otoczenia układu eksploatacji.
7
Otoczenie to tworzą uwarunkowania ekonomiczne, prawne, społeczne i ekologiczne.
Zużycie środowiskowe może być odwracalne lub nieodwracalne.
Czynniki powodujące zużycie zewnętrzne podzielić można na dwie grupy:
a) zużycie
spowodowane
czynnikami
wynikającymi
z
lokalizacji
i
dostępności
(dostępność surowca w kopalni, zmiana przepisów odnośnie ochrony środowiska
itd.),
b) zużycie wywołane czynnikami ekonomicznymi mikro- i makroekonomicznymi ( zmiana
wartości cła, ulgi preferencyjne, zapisy legislacyjne, rynek pracy itd.).
Miary zużycia technicznego (fizycznego)
Lp.
Opis obiektu mechanicznego.
Stopień zużycia fizycznego
1
Obiekt nowy dotychczas nie używany.
do 10%
2
Obiekt w początkowym okresie użytkowania, stan
bardzo dobry.
do 30%
3
Obiekt funkcjonuje bez zastrzeżeń, nie wymaga napraw.
do 40%
4
5
Obiekt funkcjonuje, stan techniczny nie zapewnia
bezawaryjnego użytkowania, konieczność
przeprowadzania przeglądu technicznego, regulacji lub
naprawy bieżącej.
Obiekt użytkowany w ograniczonym zakresie,
wymagane jest przeprowadzenie napraw głównych
elementów składowych.
do 50%
do 60%
6
Obiekt użytkowany, przeprowadzono naprawy bieżące i
główne elementów i wymaga kolejnej naprawy głównej.
do 75%
7
Obiekt funkcjonuje awaryjnie, liczne przestoje,
ewentualne przeprowadzenie napraw należy poprzedzić
rozważaniami co do zasadności ekonomicznej
przedsięwzięcia.
do 85%
8
Obiekt niezdatny, a naprawa ekonomicznie
nieuzasadniona.
do 90 %
9
Obiekt powinien być złomowany.
powyżej 90%
Miary zużycia funkcjonalnego
Zużycie funkcjonalne maszyny jest funkcją postępu technicznego w zakresie konstrukcji
i budowy aktualnej generacji maszyn tego samego typu technologii i przeznaczenia.
8
Wartość współczynnika nowoczesności konstrukcji (K) uzależniona jest od stopnia
technicznego i technologicznego zaawansowania konstrukcji maszyny, jej przydatności,
możliwości przeprowadzenia napraw i łatwości uzyskania części zamiennych. Konkretną
wartość zużycia funkcjonalnego dobiera rzeczoznawca.
Współczynnik nowoczesności konstrukcji przyjmuje się z przedziału następujących wartości:
K = 0,8 – 1 dla obiektów aktualnie produkowanych,
K = 0,6 – 0,8 dla obiektów nie wytwarzanych, dostępne są części zamienne,
K < 0,6 dla obiektów przestarzałych, których produkcja została zaniechana.
Miary zużycia zewnętrznego
Zużycie środowiskowe traktowane jest jako utrata wartości maszyny w wyniku oddziaływania
na nią czynników zewnętrznych, pochodzących z otoczenia układu eksploatacji. Otoczenie to
tworzą uwarunkowania ekonomiczne, prawne, społeczne i ekologiczne.
W przypadku przedmiotowej wyceny wzięto pod uwagę następujące cechy ruchomości
wpływające na wartość:
a) Warunki środowiskowe eksploatacji,
b) Całkowite zużycie resursu (przebieg eksploatacji),
c) Stan techniczny elementów bazowych,
d) Stan techniczny silników, lub innych napędów,
e) Stan techniczny układów przeniesienia napędów,
f) Stan techniczny układów bezpieczeństwa,
g) Ilość i stan wyposażenia dodatkowego,
h) Stan wizualny wycenianych urządzeń (np. jakość powłok malarskich),
Ponadto w przedmiotowej wycenie pod uwagę wzięto następujące czynniki wpływające na
wartość:
a) Stopień zużycia fizycznego,
b) Liczba i rodzaj napraw,
c) Przydatność indywidualna przedmiotu wyceny poza aktualnym zastosowaniem,
d) Moda, atrakcyjność oferty,
e) Zakres terytorialny oferty,
f) Zakres ilościowy oferty,
g) Nowoczesność zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno – technologicznych,
9
h) Wyjściowe ceny przetargowe, ceny zbytu, wartość rynkową podobnych środków
trwałych i przedmiotów niskocennych podawaną w czasopismach branżowych oraz
własną bazę danych rzeczoznawcy.
Należy podkreślić, że w pierwszej kolejności starano się zidentyfikować ceny
transakcyjne za poszczególne wyceniane składniki i dokonać wyceny w podejściu
porównawczym. W przypadku jednak wyceny kompletnej linii technologicznej do produkcji
płyt celulozowo - cementowych stwierdzono, że nie istnieje aktywny rynek na używane
instalacje technologiczne tego typu. Nie oznacza to, że takie linie nie są montowane, czy
nie są oferowane do sprzedaży. Oznacza to tylko, że biegli nie zidentyfikowali na lokalnym i
ponad lokalnym rynku transakcji dotyczących kompletnej, ale używanej podobnej linii
technologicznej. Z reguły przedmiotem sprzedaży były kompletne, ale nowe linie
technologiczne, lub używane poszczególne elementy linii technologicznej (poszczególne
maszyny i urządzenia). Z racji tego, że dla przedstawionej do wyceny kompletnej linii
technologicznej nie istnieje aktywny rynek (rozumiany jako transakcje kompletnymi
używanymi liniami o analogicznych parametrach technicznych i technologicznych)
zdecydowano się wycenić przedmiotową linię w podejściu odtworzeniowym.
Natomiast pozostałe ruchome środki trwałe nie związane ścisłe z linia technologiczną
wyceniono w podejściu porównawczym. Stwierdzono, że zarówno dla maszyn i urządzeń
jak i dla przedmiotów stanowiących wyposażenie biura istnieją transakcje składnikami
podobnymi, o podobnych parametrach. Wyceny maszyn i urządzeń dokonano w podejściu
porównawczym dokonując szczegółowego porównania z maszynami i urządzeniami o
podobnych parametrach, natomiast w przypadku przedmiotów niskocennych stanowiących
wyposażenie biur dokonano porównania na podstawie informacji dotyczących cen
podobnych składników uzyskiwanych przy sprzedaży np. przy sprzedaży zakładów (np. w
ostatnim czasie w ramach likwidacji Wrobis S.A., OTER S.A.).
8. MIEJSCE I OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU WYCENY
Lustrację, opis i ocenę stanu technicznego linii technologicznej, innych środków
trwałych i przedmiotów niskocennych będących własnością firmy QUARTEC Sp. z o. o. w
upadłości likwidacyjnej, Wszemirów 107, 55 – 100 Prusice, przeprowadzono w miejscu ich
aktualnego zainstalowania i eksploatacji w miejscowości Wszemirów i na tej podstawie
ustalono aktualną wartość rynkową.
Podstawą wyceny był wykaz przedstawionych do wyceny maszyn i urządzeń oraz
przedmiotów niskocennych sporządzony przez Syndyka Masy Upadłości. W ramach tego
wykazu można zidentyfikować trzy grupy składników majątku:
10
a) Maszyny i urządzenia stanowiące elementy linii technologicznej do produkcji płyt
celulozowo - cementowych
b)
Inne środki trwałe m.in. maszyny i urządzenia
c) Przedmioty niskocenne, głównie sprzęt biurowy
Ocenę stanu technicznego linii technologicznej i poszczególnych środków trwałych
przeprowadzono w stanie unieruchomionym.
9. OPIS I WYCENA LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI PŁYT
CELULOZOWO – CEMENTOWYCH
Opis linii technologicznej
Włóknocement jest sztucznym zlepieńcem kamiennym otrzymanym w wyniku reakcji
chemicznych krzemionek, kredy, odpowiednich gatunków cementów z wodą, które dla
wzmocnienia jego wytrzymałości mechanicznej w fazie produkcji dodatkowo zbrojone są
odpowiednio dobranymi surowcami włóknistymi (naturalnymi – celuloza lub sztucznymi).
Jego skład uzupełniają środki pomocnicze, wypełniacze i odpowiednio dobrane pigmenty.
Włóknocement może być wytwarzany w formie wylewek lub metodą przemysłową, gdzie na
linii produkcyjnej wytwarza się płyty zgodnie z następującymi zasadami ogólnymi
nawiązującymi do metody ich wynalazcy Ludwika Hatscheka:

Włókna z wodą miksowane są w mieszarce aż do ich jednorodnego rozpuszczenia,
do tak przygotowanej technologicznej wody zarobowej wprowadza się w określonych
proporcjach sypkie składniki (cement wraz z dodatkami) i miesza aż do uzyskania
jednorodnej plastycznej masy

Plastyczny wlóknocement trafia do tzw. maszyny Hatscheka, gdzie głównym
zespołem roboczym jest bęben i gdzie formowane są płyty o zaprogramowanej
gęstości i grubości,

Następuje prasowanie i utwardzanie płyt, formatuje się płyty oraz wykonuję
dodatkowe obróbki wynikające z przenoszenia np. dotłaczanie – płyty są prasowane,
autoklawowanie – w określonej temperaturze i wilgotności poddawane ciśnieniu,
powierzchniowe polerowanie lub piaskowanie, nadawanie określonych kształtów i
wymiarów przy zachowaniu odpowiednich tolerancji, czynności wykończeniowe,
impregnowanie, malowanie itp.)
Wyroby włóknocementowe stanowią cenny materiał budowlany, którego zalety
wynikają z funkcji, do jakich są fabrycznie przeznaczone. Ich charakterystyczne właściwości
fizyczne i mechaniczne wskazywane są w normach dla płyt powlekanych lub bez powłoki.
11
Powlekanie nadaje płytom głównie walor estetyczny, ponadto stanowi formę dodatkowego
zabezpieczenia ich powierzchni przed działaniem czynników zewnętrznych głownie
atmosferycznych), a impregnacja niemal w 100% wyklucza nasiąkliwość. Płyty takie
zachowują odporność na wszelkiego rodzaju procesy starzenia możliwe przy udziale słońca,
opadów atmosferycznych, wahań termicznych, wpływu gazów atmosferycznych, erozyjnych
oddziaływań na ich powierzchnie kurzu i piasku, możliwych oddziaływań chemicznych oraz
pochodzenia biologicznego, dopuszczalnych wartości nacisków i udarności określonych
granicznymi wielkościami odporności mechanicznej, a przy zastosowaniu odpowiednich
zabezpieczeń chemicznych – także na zabrudzenia typu graffiti. Płyty niepowlekane również
zachowują wyszczególnione cechy odporności, co wynika z właściwości materiału, jego
struktura ma znaczną wytrzymałość mechaniczną, spójność, stabilność, w niewielkim stopniu
nasiąka wodą i przepuszcza parę wodną, co sprawia, że charakteryzuje się stosunkowo
duża
pojemnością
cieplną.
Produkty
z
włóknocementu
są
neutralne
wobec
fal
elektromagnetycznych oraz promieniowania UV i IR, są odporne na kontakt z cieczami,
mrozem, procesy gnicia i korozji.
Płyty wlóknocementowe stosowane są głównie do wykonywania określonych
rodzajów pokryć dachowych i elewacji. Ponadto wykorzystuje się je w określonych
systemach, gdzie stanowią elementy wykończenia okien połaciowych i mansardowych,
kominów, szczytów i okapów, spodniego wykończenia dachów. Stosowane są również jako:
wentylowane okładziny ścian zewnętrznych, zewnętrzne pokrycia prefabrykowanych
elementów wielowarstwowych (panele typu „sandwich”), okładziny ścienne i sufitowe
pokrywające
przegrody
wewnętrzne,
ochronne
okładziny
przemysłowe
itp.
zakres
zastosowań obejmuje też wybrane rozwiązania konstrukcyjne posadzek i podłóg, zwłaszcza
przemysłowych, z uwagi na podwyższone wymagania użytkowe (obciążenia mechaniczne,
wilgotnościowe i chemiczne). Najczęściej spotykane zastosowania dotyczą jednak pokryć
dachowych i elewacji. Pokrycia dachowe, są to zwykle drobnowymiarowe płytki dachowe w
rożnej kolorystyce, o powierzchni gładkiej lub imitującej łupek naturalny. Służą do krycia
dachów domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, do renowacji budynków historycznych i
podlegających
ochronie
konserwatorskiej.
Elewacje
z
płyt
włóknocementowych
charakteryzuje duża różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych poszerzających możliwości
projektowe niemalże wszelkiego typu obiektów.
Opis etapów technologicznych
W skład wycenianej linii technologicznej produkcji płyt celulozowo – cementowych
wchodzą maszyny i urządzenia funkcjonujące na trzech etapach produkcji:
a) Etap przygotowania produkcji
12
b) Formowanie płyt
c) Prasowanie i obróbka cieplna płyt
d) System odzyskiwania wody
e) Obróbka końcowa płyt
Poniżej opisano poszczególne etapy i najważniejsze maszyny i urządzenia wycenianej linii
technologicznej wraz z dokumentacją fotograficzną
a) Etap przygotowania produkcji
Proces produkcji płyt włóknocementowych (celulozowo-cementowych) rozpoczyna
się od pobrania składników materiałowych z dwóch silosów znajdujących się na zewnątrz
hali produkcyjnej. Przenośnikiem poprzecznym znajdującym się pod silosem surowce
pierwotne są transportowane do czterech silosów dziennego zapotrzebowania. Pierwszym
etapem jest odpowiednie przygotowanie celulozy i makulatury, które stanowią składnik
zbrojenia płyt kompozytowych. Celuloza oraz makulatura przenośnikiem przenoszona jest do
pulpera w odpowiednich proporcjach, następnie do tej mieszanki dodawana jest woda w celu
zmiękczenia masy i dokonuje się rozcieranie. W ten sposób otrzymuje się miazgę, która
wzbogacana jest środkiem biobójczym i ewentualnie środkiem nadającym hydrofobowe
cechy. Z pulpera przygotowana pulpa, systemem pomp napędzanych silnikami elektrycznymi
transportowana jest do zbiornika buforowego na pulpę, zaś stąd do rafinerów, w których
następuje rafinacja włókien celulozowych. Po rafinacji pulpa transportowana jest do jednego
z dwóch zbiorników magazynowych. Następnie z tych zbiorników pulpa transportowana jest
do mieszalnika, w którym następuje mieszanie pulpy z pozostałymi surowcami dozowanymi.
Po wymieszaniu wszystkich składników powstaje płynny komponent , który transportowany
jest do zbiornika buforowego, z którego pobierany jest nowy komponent do kolejnego etapu:
formowania płyt.

2 silosy na materiał do produkcji o pojemności 215 m
3
Model: XGA-2015 nr XM111108
Średnica zewnętrzna: 5000 mmm
Wysokość cylindra: 9800 mm
Wysokość stożka: 4000 mm
Rok produkcji: 11.2011
Producent: JOC Industrial
13

2 zbiorniki ciśnieniowe
typ: KPC300-8
rok budowy: 2012
PT (bar): 1479
PS (bar): 8
Pojemność: 3000 l
Temperatura maksymalna: 150 °C
Temperatura minimalna: -20 °C
Data próby ciśnieniowej: 22.06.2012 r.
Producent: Komino

2 pompy przenoszenia pneumatycznego
Model: L-1600
Wewnętrzna średnic pompy: 1600
Maksymalne ciśnienie pracy: 0,72 MPa
Waga: 1220
Rok budowy: 12.2011
Producent: JOC Industrial
14

4 silosy dziennego zapotrzebowania
Pojemność: 15 m
3
Model: XGA-15
Wysokość cylindra: 1750 mm
Średnica zewnętrzna: 3500 mm
Wysokość stożka: 4976 mm
Rok budowy: 12.2011
Producent: JOC Industrial

Przenośnik poprzeczny do celulozy
Model: XGA-SC02
Moc silnika: 22 kW
Napięcie: 400 V
Długość: 13488 mm
Szerokość: 2000 mm
Ro budowy: 01.2012
Producent: JOC Industrial
15

Zbiornik dozowania wody
Model: XGA-25
Pojemność: 25 m
3
Moc silnika: 5,5 kW
Napięcie: 400 V
Wysokość: 4975 mm
Średnica zewnętrzna: 9000 mm

Pulper do celulozy
Model: XGA-15
Pojemność: 15 m
3
Zdolność produkcyjna: 50-80 T/d
Średnica zewnętrzna: 3400 mm
Wysokość stożka: 2100 mm
Rok produkcji: 03.2012
Producent: JOC Industrial
16

Zbiornik buforowy na pulpę
Model: XGA-30
Pojemność: 30 m
3
Moc silnika: 15 kW
Napięcie: 400 V
Wysokość: 3200 mm
Średnica zewnętrzna: 3800 mm
Rok budowy: 11.2011
Producent: JOC Indystries

System przesyłu
Model: XZM 10
Moc silnika: 132 kW
Zdolność produkcyjna: 5-50 t/d
Główny silnik: 985 r/min
Średnica rury zasysającej: 185 mm
Średnica rury tłoczącej: 125 mm
Rok produkcji: 01.2012
17
Producent: JOC Industrial

Napęd i rozdzielnia systemu przesyłu
Model: ZDP11XZ5
Możliwości produkcyjne: 8-60 t/d
Główny silnik: 110 kW
Średnica rury zasysającej: 65 mm
Średnica rury tłoczącej: 70 mm
Data budowy: 01.2012

Zbiornik zmieszanych komponentów
Model: XGA-50
Pojemność: 50 m
3
Moc silnika: 18,5 kW
Wysokość: 4200 mm
Średnica zewnętrzna: 4300 mm
Rok produkcji: 11.2011
Producent: JOC Industrial
18

Mieszadło
Model: XGA-4-6
Objętość: 4,6 m
3
Moc silnika: 37 kW
Wysokość: 2837 mm
Średnica zewnętrzna: 1900 mm
Rok budowy: 01.2012
Producent: JOC Industrial

Zbiornik
Model: XGA-11
Objętość: 11 m
3
Moc silnika: 7,5 kW
Prędkość: 1440 r/min
Wysokość: 2866 mm
Średnica zewnętrzna: 2600 mm
Rok budowy: 12.2011
Producent: JOC Industrial
19
b) Formowanie płyt
Kolejnym etapem procesu produkcyjnego jest formowanie płyt kompozytowych, celulozowocementowych. W pierwszej kolejności komponent znajduje się w urządzeniu do pomiaru
gęstości płynnej masy, kontrolowane tam są parametry technologiczne komponentu, takie
jak: konsystencja oraz gęstość. Odbywa się to poprzez zważenie płynnej masy. Jeżeli jest to
konieczne do komponentu dodawana jest woda lub gęstsza domieszka w celu uzyskania
wymaganych właściwości technologicznych. Następnie komponent trafia do automatycznej
maszyny z kąpielą cementową. Przygotowana masa celulozowo – cementowa jest
dozowana wprost na taśmę. Podczas ruchu posuwistego taśmy, podciśnieniowo usuwany
jest nadmiar wody z wylanego komponentu, przy wykorzystaniu systemu odsączania wody.
Tak wytworzona odsączona warstwa komponentu (grubość 0,6mm) nawijana jest na bęben
formujący. W zależności od planowanych wymagań grubości gotowej płyty, na bęben nawija
się odpowiednią ilość warstw. Po uzyskaniu optymalnej grubości płyta odcinana jest z bębna,
za pomocą noża umieszczonego na bębnie formującym. Następnie uformowane wstępnie
płyty układane są na taśmociągu, gdzie przycinane są ich krawędzie boczne. Powstałe
odpady po procesie formowania i cięcia trafiają do linii odzyskiwania odpadów, po czym
ponownie trafiają do zbiornika buforowego
20

Maszyna do kąpieli cementowej

Urządzenie do pomiaru gęstości płynnej masy Model: XGA-03
3
Objętość: 3 m , Wysokość: 1850 mm, Średnica zewnętrzna: 1600 mm
Rok budowy: 12.2011 Producent: JOC Industrial

Dozownik
21

Separator parowy z zestawem pompowym
Model: XGA-SS
Wysokość cylindra: 1300 mm
Średnica zewnętrzna: 750 mm
Wysokość stożka: 400 mm
Rok budowy: 03.2012
Producent: JOC Industrial

Zestaw pompowy
3
Maksymalna prędkość pompowania: 150 m /h
Moc silnika: 15 kW
Pojemność: 23,2 l
Waga: 400 kg
Rok budowy: 03.2012
22

Bęben formujący

System taśmociągów
23

Noże do przycinania płyt

Przenośnik taśmowy
Model: XGA-B1400
Moc silnika: 11 kW
Szybkość przesuwu przenośnika: 0,8 m/s
Napięcie: 400 V
Długość: 5650 mm
Szerokość: 1000 mm
Rok budowy: 03.2012
Producent: JOC Industrial

Przenośnik taśmowy Model; XGA-B650
Moc silnika; 3 kW
Prędkość: 0,8 m/s
Napięcie: 400 V
Długość: 3980 mm
Szerokość: 1000 mm
24
Rok budowy: 03.2012
Producent: JOC Industrial

Urządzenie do rozpuszczania odpadów ze zniszczarką
Model: XGA-WD
Objętość: 4 m
3
Moc silnika: 4 kW
Prędkość: 34 r/min
Rozmiar: 2300x1000x1256 mm
Ro budowy: 12.2011
Producent: JOC Industrial
25
c) Prasowanie i obróbka cieplna płyt
Kolejnym etapem procesu produkcyjnego płyt celulozowo-cementowych jest ich dalsza
obróbka. Po odpowiednim precyzyjnym docięciu brzegów, płyty układane są na
przemieszczającej się płycie stalowej poprzez, którą transportowane są do urządzenia
elektropneumatycznego (Stacker), które układa płyty celulozowo-cementowe w stos, gdzie
płyty stalowe stanowią przekładki. W celu zabezpieczenia się przed przywieraniem płyt do
przekładek, przekładki stalowe smaruję się odpowiednim środkiem. Następnie poprzez
system rolkowy stosy poukładanych płyt CC przemieszczane są do prasy, lub od razu do
tunelu wstępnej obróbki cieplnej, zależnie od zastosowanej technologii gotowego wyrobu.
Prasowanie odbywa się w prasie o nacisku 9000 ton i prowadzi do usunięcia dalszego
nadmiaru wody zgromadzonej w płytach, oraz poprawy parametrów wytrzymałościowych
płyt. Po tym procesie technologicznym płyty transportuje się do tunelu wstępnej obróbki
cieplnej. Obróbka cieplna płyt trwa około 8-10 godzin w temperaturze 80°C. W tym czasie
płyta uzyskuje wstępną wytrzymałość mechaniczną. Po obróbce cieplnej stosy płyt
transportowane są do Destacker'a, gdzie płyty zostają oddzielone od przekładek, po czym
przekładki stalowe są transportowane do oliwiarki celem ponownego zabezpieczenia przed
zaklejaniem przez zaoliwienie. Stos płyt bez przekładek stalowych układany jest na palecie
drewnianej, po czym paleta transportowana jest do namiotów, gdzie ma miejsce proces
dojrzewania, który trwa około dwa tygodnie.

Urządzenie do próżniowego unoszenia płyt
Model: XGSS-3
Moc: 22,5 kW
Ciśnienie: 5 MPa
Prędkość:2930 r/min
Powierzchnia pozioma styku : 2200 mm
Powierzchnia poprzeczna styku: 500 mm
Rok budowy: 03.2012
Producent: JOC Industrial
26

Prasa 9000T
Ciśnienie maksymalne: 9000 T
Moc: 29,5 kW
Prędkość przesuwu : 4m/min
Producent: JOC Industrial

Dwu stanowiskowy przenośnik płyt
Model: XCSS-2
Moc: 16,5 kW
Cisnienie: 5 MPa
Prędkość: 2930 r/min
Powierzchnia pozioma styku : 2200 mm
Powierzchnia poprzeczna styku: 500 mm
Rok budowy: 03.2012
Producent: JOC Industrial
27

Pomieszczenie do utwardzania płyt
Model: XGA-01
Moc silnika: 2,2 kW
Prędkość: 970r/min
Rok budowy: 12.2011
Producent: JOC Industrial

Przenośniki rolkowe
Model: XGA-CTC
Moc: 2,95 kW
Prędkośc silnika: 910 r/min
Prędkość rolek: 935 r/min
Prędkośc liniowa: 2,4 m/min
Rok budowy: 01.2012
Producent: JOC Industrial
28

Dolne rolki taśmociągu
Model: XGA-WCF
Prędkość: 935 r/min
Moc silnika: 2,2 kW
Prędkośc liniowa: 2,45 m/min
Rok budowy: 01.2012
Producent: JOC Industrial
29

6 namiotów do dojrzewania płyt z opończami
d) System odzyskiwania wody
W procesie produkcyjnym produkcji płyt celulozowo-cementowych używane są znaczne
ilości wody, którą można odzyskać po zakończonym procesie. Największą ilość wody
można odzyskać na początkowym etapie produkcji płyty. Podczas formowania płyty
podciśnieniowo za pomocą systemu pomp ssących z masy komponentu odsączana jest
woda, która trafia przez system kanałów do betonowej studni. Kiedy poziom wody w
studni jest za wysoki, następuje przepompowanie wody do zbiornika wody powrotnej o
specjalnej konstrukcji, która wstępnie oczyszcza wodę. Ze zbiornika o pojemności 33 m3
przelewana
jest
woda
do
większego,
gdzie
również następuje
oczyszczanie.
Oczyszczanie wody następuje poprzez proces sedymentacji. Do zbiorników dodawany
jest flokulant w celu zabezpieczenia odpływu. Zbiornik wody powrotnej połączony jest ze
zbiornikiem na wodę, systemem do oczyszczania maszyn oraz studnią betonową oraz
zbiornikiem o pojemności 90 m3.

Pompy
Model: XCA-HP
Head of delivery: 15 A
Przepływ: 560 l/min
Moc silnika:4 kW
Prędkość: 1400 r/min
Rok budowy: 01.2012
Producent: JOC Industrial
30

Spray Water Cone
Model: XGA-33
Pojemność: 33 m
3
Wysokość cylindra: 1750 mm
Średnica zewnętrzna: 3500 mm
Wysokość stożka: 4976 mm
Rok budowy: 11.2011

Back Water Cone
Model: XGA-37
Pojemność: 37 m
3
Wysokość cylindra: 2200 mm
Średnica zewnętrzna: 3500 mm
Wysokość stożka: 4076 mm
Rok budowy: 11.2011
Producent: JOC Industrial

Pojemnik flocculant
Model: XGA-FC
Moc: 4,06 kW
3
Przepływ wody: 8 m /h
Ciśnienie wody: 735 MPa
Wysokość: 2837 mm
Średnica zewnętrzna: 1900 mm
Rok budowy: 03.2012
Producent: JOC Industrial
31
e) Obróbka końcowa płyt
Opcjonalnym etapem produkcji płyt kompozytowych może być ich przesuszanie. Proces
składa się z podgrzewania, suszenia i chłodzenia płyty. Płyty CC przemieszczane są przez
ogrzewany tunel za pomocą przenośnika rolkowego. Proces ten może być kontrolowany i
sterowany. Płyty po tym procesie są odkładane Stackerem.
Innym etapem końcowego
wykończenia płyt CC jest cięcie lub obróbka krawędzi, tj. docięcie, szlifowanie. Istnieje także
możliwość polerowania ich powierzchni.
W zależności od zamówienia płyta może być
rozcinana na kawałki za pomocą piły panelowej. Proces ten przebiega i jest programowany
przy uzyciu komputera. Płyty kompozytowe na stanowisko obróbki mogą być podawane
ręcznie albo w sposób automatyczny. Przy szczególnych zamówieniach wykorzystywana jest
woda pod dużym ciśnieniem w celu wycięcia odpowiednich kształtów. Proces cięcia w
obrabiarce wodnej jest programowalny.
Płyty kompozytowe w zależności od zamówienia mogą również zostać poddane
procesowi malowania przy zastosowaniu linii lakierniczej. Linia lakiernicza podzielona jest na
dwie części. W pierwszej z nich paleta trafia do specjalnego pomieszczenia za pomocą
systemu rolek, a tam ręcznie lakierowane są wstępnie wszystkie boki płyt. Po tym trafiają
one do suszarni. Drugą część stanowi właściwa linia lakiernicza. Z palety płyty ręcznie są
rozkładane i pojedynczo trafiają na taśmę prowadzącą. Za pomocą systemu odpowiednich
taśm płyty celulozowo-cementowe są w pierwszej kolejności oczyszczane, podgrzewane
następnie pokrywane warstwą podkładu, który jest utwardzany lampami UV, później
nakładany jest odpowiedni grunt, osuszany ciepłym powietrzem, właściwie lakierowana i
podgrzewana w celu utrwalenia ostatecznego lakieru.
W skład linii lakierniczej Cefla wchodzą też piece Viessmann Vitoplex 300 oraz systemy
wentylacyjne.
32
 Suszarnia z ruchomą podłogą
Model: XGA-WD
Moc calkowita: 45 kW
Rozmiar: 39800x5020x1800
Rok budowy: 01.2012
Producent: JOC Industrial
 Dwustanowiskowe urządzenie do układania płyt
Model: XGSS-2
Moc: 16.5 kW
Ciśnienie: 5 MPa
Prędkość: 2930 r/min
Pozioma powierzchnia przylgni: 3500
pionowe uniesienie płyty: 500mm
Data budowy: 2012.03
Producent: JOC Industrial
33
 Dwustanowiskowe urządzenie do układania płyt
Model: XGSS-2
Moc: 16,5 kW
Cisnienie: 5 MPa
Prędkość: 2930 r/min
Pozioma powierzchnia przylgni: 3500 mm
pionowe uniesienie płyty: 1000 mm
Rok budowy: 03.2012
Producent: JOC Industrial
 Urządzenie do obróbki krawędzi płyt
Model; XGA-MEML
Moc całkowita zainstalowanych silników: 41,3 kW
Rozmiar: 4600x2470x1460
Rok budowy: 12.2011
Producent: JOC Industrial
34
 Prowadnica płyt z obróbką
Model: XGA-MEMC
Moc całkowita: 41,3 kW
Rozmiar: 4600x2470x1460
Rok budowy: 12.2011
Producent: JOC Industrial

Piła panelowa
Model: TPS-10SNL
Rok budowy: 02.2012
Producent: Leader precision machinery
35

Pochłaniacze pyłów

Ploter wodny Jet 2040BA

Linia lakiernicza końcowa Cefla
Model: IMP. Press. Verniciatura E Essic-caz.
Zasilanie: V.400 Hz 50 Ph. 3+N
Całkowita moc zainstalowania KW 26 A. 70
Moc głównego silnika: KW11 A.22,5

Linia lakiernicza Cefla (Cefla finishing)
Model: TNS
Typ maszyny: TNS 3650/RBT
Zasilanie: V.380 Hz 50
Całkowita moc zainstalowania KW 0,26

Linia lakiernicza Cefla (Cefla finishing)
Model: TRC
Typ maszyny: TRC 3500
36
Zasilanie: V.380 Hz 50
Całkowita moc zainstalowania KW 0,26

Linia lakiernicza Cefla (Cefla finishing)
Model: SmartClean 32-B
Zasilanie: V.400 Hz 50 Ph. 3+N
Skrajna zdolnośc wyłączania: Icu 15 KA
Całkowita moc zainstalowania KW 0,25 A. 7,8
Moc głównego silnika: KW 0,75 A. 3,9

Linia lakiernicza Cefla (Cefla finishing)
Model: FIRCAT
Tyo maszyny; FIRCAT13LT/4 TMV13T/70000
Zasilanie: V.380 Hz 50 Ph. 3+N+PE
Skrajna zdolnośc wyłączania: Icu 5 KA
Całkowita moc zainstalowania KW 11,80 A. 30
Moc głównego silnika: KW 2,2 A. 5,4
Rok budowy: 2011

Linia lakiernicza Cefla (Cefla finishing)
Model: SmartCoater MF EVO
Zasilanie: V.380 Hz 50
Rok budowy: 2011

Linia lakiernicza Cefla (Cefla finishing)
Model: UV-R
Tyo maszyny; UV-R M2 ESIF
Zasilanie: V.380 Hz 50
Rok budowy: 2011

Linia lakiernicza Cefla (Cefla finishing - Sorbini)
Model: Macchina a rullo
Tyo maszyny: T/20-M-I Inferiore
Zasilanie: V.400 Hz 50
Całkowita moc zainstalowania KW 2,5
Rok budowy: 2012

Linia lakiernicza Cefla (Cefla finishing)
Model: TRC
Tyo maszyny: TRC 3000-CT
37
Zasilanie: V.380 Hz 50
Całkowita moc zainstalowania KW 0,26
Rok budowy: 2011

Linia lakiernicza Cefla (Cefla finishing)
Model: Smart Coater MF EVO
Zasilanie: V.380 Hz 50
Rok budowy: 2011

Linia lakiernicza Cefla (Cefla finishing)
Model: TRC
Typ maszyny: TRC 3000 TC
Zasilanie: V.380 Hz 50
Całkowita moc zainstalowania KW 0,26
Rok budowy: 2011

Linia lakiernicza Cefla (Cefla finishing)
Model: Aquadry LA/6
Zasilanie: V.380 Hz 50 Ph. 3+N+PE
Skrajna zdolnośc wyłączania: Icu 5 KW
Całkowita moc zainstalowania KW 20,2 A. 45
Moc głównego silnika: KW 7,5 A, 16

Linia lakiernicza Cefla (Cefla finishing)
Model: Easy 2000/D
Zasilanie: V.400 Hz 50 Ph. 3+PE
Skrajna zdolnośc wyłączania: Icu 5 KA
Całkowita moc zainstalowania KW 18 A. 41
Moc głównego silnika: KW 7,5 A. 17

Linia lakiernicza Cefla (Cefla finishing)
Model: TRC
Tyo maszyny: TRC 4000/2V/MS-CT
Zasilanie: V.380 Hz 50
Całkowita moc zainstalowania KW 1,10

Linia lakiernicza Cefla (Cefla finishing)
Model: FV3
Zasilanie: V.400 Hz 50
Skrajna zdolność wyłączania: Icu 5 KA
38
Całkowita moc zainstalowania KW 26 A. 60

Linia lakiernicza Cefla (Cefla finishing)
Model: TRC
Typ maszyny; TRC 5000
Zasilanie: V.380 Hz 50
Całkowita moc zainstalowania KW 2,75

Linia lakiernicza Cefla (Cefla finishing)
Model: TRC
Tyo maszyny: TRC 3500
Zasilanie: V.380 Hz 50
Całkowita moc zainstalowania KW 0,55
39
40

2 piece Viessmann Vitoplex 300 (TX3A)

Klimatyzatory z nadmuchem Mekar (2 szt)
3
2
Natężenie przepływu: 13,89 m (16,67 m )
Pobór mocy: 22 kW (30 kW)
Słupy: 4
Waga: 3166 kg (4173 kg)
Data budowy: 12.04.2012

Zbiorniki do zbierania kurzu z pomieszczeń fabryki
Model : DMC-374
Rok budowy: 12.2011
Producent: JOC Industrial
41
Dodatkowo z linią produkcyjną wyceniono takie urządzenia jak aparatura pneumatyczna i
zasilanie maszyn:
a) Aparatura pneumatyczna:

Kompresor (Boge kompressoren Bielfeld)
Model: 529433
Rok budowy: 1997
Napięcie: 400V 50 Hz
Control tension: 230 V 50 Hz
Prefuse: 250 A

Zbiornik ciśnieniowy
Nr fabryczny: 051 Typ: KP-5000-09
Rok budowy: 2012
PT 12,8 bar, PS 9 bar, V 5000 l
Temperature max. 5- °C
Temperatura min. -20 °C
Data próby ciśnieniowej. 18.05
42

Osuszacz powietrza chłodnicy Model: OP140
3
Przepływ: 1440 m /h
Moc minimalna: 3,90 kW
Masa: 325 kg
Wymiary: 1020x1082x1535 mm

Osuszacz powietrza Drypoint RA 135
Numer fabryczny: 401712
Producent: BEKO

Zbiornik
Typ: 100/12784
Pojemność: 1000 l
Temperatura min.: -10°C
Temperatura max.: 120 °C
Rok budowy: 2012
Nr. Fabryczny: 1200441122
43

Kompresor śrubowy
Pneumat system
Typ: RL15
Przepływ: 2240 l/min
Nr: 22282
Rok budowy: 2010
Moc zasilania: 15 kW
Ciśnienie: 8 bar
b) Zasilanie energetyczne maszyn

Agregat prądotwórczy spalinowy Model: BF-C360S Perf. Class: G2 Phase: 3
Prędkość: 1500 r/min
Moc: 320 kVA
Zasilanie: 400 V Freq. 50 Hz
Waga: 4235 kg
Rozmiar: 4220x1420x2220 mm
Rok budowy: 11.2011
44

Stacja transformatorowa
Typ: KSWp 2550/7200
Nr. P11/08/0121
Wszystkie opisane powyżej maszyny i urządzenia tworzą zorganizowaną całość tj. linie
technologiczną do produkcji płyt celulozowych. Zostały one wycenione łącznie, przy
założeniu kontynuacji działalności w miejscu zainstalowania.
Wycena linii technologicznej
Wycena linii technologicznej do produkcji płyt celulozowo-cementowych przy założeniu
kontynuacji działania została dokonana w podejściu kosztowym (odtworzeniowym).
W
przypadku linii technologicznej została określona wartość odtworzeniowa w warunkach
rynkowych (quasi rynkowa). Jest to wartość rynkowa ustalona w oparciu o koszt odtworzenia
pomniejszony o utratę wartości wynikającą z zużycia technicznego, funkcjonalnego i
środowiskowego. Wartość ta znajduje zastosowanie dla maszyn, których jest brak we
wtórnym obrocie, a niezbędne jest wyznaczenie wartości najbliższej wartości rynkowej.
Rzeczoznawcy
stwierdzili,
że
brak
jest
aktywnego
rynku
dla
kompletnych
linii
technologicznych produkcji płyt celulozowo-cementowych, stąd konieczność zastosowania
podejścia odtworzeniowego.
Wartość wskazanej linii technologicznej określono w podejściu odtworzeniowym według
następującej formuły:
W = C ⋅ K ⋅ (1− S) ⋅ (1− Z)
45
gdzie:
C – wartość początkowa maszyny lub urządzenia (nowego)
K – stopień zużycia funkcjonalnego
S – stopień zużycia technicznego
Z – stopień zużycia ekonomicznego
Biegli mieli duży problem aby określić wartość początkową nowej linii technologicznej do
produkcji płyt celulozowo – cementowych, gdyż takie linie są sprzedawane na specjalne
zamówienie, ich cena zależy od wchodzących w jej skład maszyn i urządzeń. W tym celu
biegli wystąpili z pytaniem do producentów takiej linii o cenę wybudowania instalacji o
analogicznych parametrach jak linia we Wszemirowie. Przy czym zapytanie biegłych
pozostało bez odpowiedzi ( ze względu na tajemnice handlową).
Należy pamiętać, że koszt wybudowania takiej linii technologicznej jest zależy od bardzo
wielu czynników, i dokładne jego oszacowanie jest możliwe po określeniu dokładnych
parametrów linii, a także uwarunkowań wynikających z miejsca, gdzie ma być zainstalowana.
Wobec powyższego wartość początkową linii technologicznej do produkcji płyt celulozowo –
cementowych biegli określili w oparciu o dane księgowe upadłej spółki. Na podstawie cen
nabycia linii technologicznej, a także poszczególnych urządzeń wchodzących w jej skład
określono, że wartość początkowa tej linii wynosiła: 66 106 167 zł ( słownie: sześćdziesiąt
sześć milionów sto sześć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych)
Mając
na
uwadze
zebrane
informacje
określono
wartość
początkową
linii
technologicznej znajdującej się we Wszemirowie w wysokości 66 106 000 zł ( w
zaokrągleniu).
Określenie stopnia zużycia technicznego S
Przy ocenie zużycia technicznego wycenianej linii technologicznej wzięto pod uwagę:
a) Datę montażu
b) Liczbę przepracowanych godzin
c) Ogólny stan techniczny megaukładu
d) Przeprowadzone naprawy i remonty
e) Nakłady potrzebne na uruchomienie linii technologicznej
46
Mając na uwadze wyżej wymienione czynniki określono stopień zużycia technicznego
w wysokości 15%.
Określenie stopnia zużycia funkcjonalnego
Przez zużycie funkcjonalne - rozumie się trwałe, niepożądane zmiany rozwiązań
funkcjonalno-użytkowych maszyn, odniesione do aktualnie obowiązujących standardów
wynikających z postępu technicznego i technologicznego.
Zużycie funkcjonalne jest wyrażane przez współczynnik nowoczesności konstrukcji, który
określono dla tej linii w wysokości 0,20.
Określenie stopnia zużycia zewnętrznego
Zużycie środowiskowe traktowane jest jako utrata wartości maszyny w wyniku oddziaływania
na nią czynników zewnętrznych, pochodzących z otoczenia układu eksploatacji. Otoczenie to
tworzą uwarunkowania ekonomiczne, prawne, społeczne i ekologiczne. Należy podkreślić,
że wyceniana linia technologiczna będzie sprzedawana w ramach przedsiębiorstwa, które
jest w upadłości. Od dłuższego czasu nie prowadzi ono już działalności gospodarczej, a
sama linia pozostaje unieruchomiona. W związku z brakiem prowadzonej działalności
gospodarczej brak jest aktualnie wypracowanych rynków zbytu dla produktów finalnych tej
linii. Po drugie unieruchomienie tej linii na dłuższy okres wymagało będzie przeprowadzenie
licznych zabiegów konserwacyjnych i sprawdzających przed jej ponownym uruchomieniem.
Poza tym biegli oceniając stan linii technologicznej w stanie unieruchomionym nie mogli
stwierdzić ewentualnych usterek i awarii poszczególnych jej elementów.
W przypadku wycenianej linii technologicznej przyjęto zużycie zewnętrzne (środkowiskowe)
w wysokości 0,20.
Mając to na uwadze wartość rynkowa kompletnej linii technologicznej do produkcji płyt
celulozowo – cementowych określona w podejściu odtworzeniowym z uwzględnieniem
uwarunkowań rynkowych wynosi:
W = 66 106 000 zł x 0,85 x 0,80 x 0,80 = 35 961 664 zł
Przyjęto w zaokrągleniu: 35 962 000 zł
słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych
47
10. OPIS I WYCENA INNYCH ŚROKOW TRWALYCH
W ramach analizowanego przedsiębiorstwa, a także w oparciu o inwentaryzację
sporządzoną przez Syndyka Masy Upadłości zidentyfikowano także maszyny i urządzenia,
które nie są elementem linii technologicznej i mogą być sprzedane odrębnie. W związku z
powyższym dokonano ich wyceny także odrębnie, zakładając ewentualnie możliwość ich
odrębnej sprzedaży. Są to maszyny i urządzenia specjalistyczne, ale seryjnie produkowane,
w związku z tym na rynku są one w powszechnym obrocie. W związkuz tym do ich wyceny
zastosowano podejście porównawcze.
W tabeli poniżej zestawiono maszyny i urządzenia wraz z określonymi wartościami
rynkowymi. Ponadto istotniejsze pozycje tych maszyn i urządzeń opisano w arkuszach oceny
środka technicznego, które stanowią załącznik do przedmiotowej opinii. W arkuszach tych
dokonano opisu stanu technicznego tych urządzeń oraz ich parametrów, a także
zamieszczono ich fotografie.
Tabela nr 1. Wykaz maszyn i urządzeń nie stanowiących elementu linii technologicznej
(wartości netto)
Wartość
Wartość
Lp.
Wyszczególnienie
Ilość
jednostkowa
rynkowa [zł]
[zł]
1
Pionowe centrum obróbcze HAAS Automation
Model: VF-5B/40HE
1
125 000
125 000
2
Maszyna wytrzymałościowa Zwick/Roell Z010
Typ: BT1-FR010TN.A50
1
120 000
120 000
3
Twardościomierz Rigla KieV Model: CP-2T
Data produkcji: 2012
1
2 200
2 200
4
Przesiewacz analityczny Fritsh
Data produkcji: 2012
1
4 000
4 000
5
Wagosuszarka elektroniczna RadWag Model:
MAC 50/NH
1
2 200
2 200
6
Waga elektroniczna KERN EG 4200-2NM
Producent: Kern & Sohn GmbH
1
1 400
1 400
7
Mieszadło mechaniczne Phoenix Instrument
RSO 20A
1
1 200
1 200
1
13 500
13 500
1
6 500
6 500
2
21 000
42 000
8
9
10
Elektryczny piec do spopielania
Nabertherm model LVT 15/11/P330
Rok produkcji: 2012
Suszarka elektryczna Nabertherm
Model: TR 240
Rok produkcji 2012
Pojemnik kontenerowy typ RM20 , pojemność
20 m3, 2011 r.
48
Lp.
Wyszczególnienie
Ilość
Wartość
jednostkowa
[zł]
Wartość
rynkowa [zł]
11
Stół podnoszony
2
1 100
2 200
12
Pochłaniacz tekstylny pyłów
1
3 500
3 500
13
Mieszadło do farb Model: RT-MX 1600E
Rok produkcji: 05.2012
1
150
150
14
Urządzenie do malowania model; M25054INOX, 2012 r.
1
1 300
1 300
15
Wózek widłowy Model: CPCD35
Rok produkcji: 11.2012
1
35 500
35 500
16
Wózek widłowy model: CPQYD35
Rok produkcji: 2012
1
36 500
36 500
17
Polerka Viper Model: FANG20T-EU
1
3 500
3 500
18
Waga platformowa model: DB-1
Rok produkcji: 04.2010
1
600
600
19
Suwnica bramowa 10 ton Typ: 1190/DS./12
Nr. Fabryczny: 1190/DS./12/1
Rok produkcji: 2012
1
135 000
135 000
20
Komora do badan mrozoodporności płyt
Typ: KB1 , Rok produkcji: 2012
1
50 000
50 000
21
Podgrzewacz 15 kW Typ: 1750
1
2 200
2 200
22
Wiertarka pionowa BASS Model: BP-5284
1
2 300
2 300
23
Przecinarka do stali DEWALT Model: D28700QS M10
1
700
700
24
Wózek paletowy
1
180
180
25
Wózek platformowy
1
250
250
RAZEM
591 880
Słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych
49
11. OPIS i WYCENA PRZEDMIOTÓW NISKOCENNYCH
W ramach analizowanego przedsiębiorstwa, a także w oparciu o inwentaryzację
sporządzoną przez Syndyka Masy Upadłości zidentyfikowano także przedmioty niskocenne,
które nie są elementem linii technologicznej i mogą być sprzedane odrębnie. W związku z
powyższym dokonano ich wyceny także odrębnie, zakładając ewentualnie możliwość ich
odrębnej sprzedaży. Stanowią one głównie wyposażenie biur, a także wyposażenie
laboratorium. Są to składniki o charakterze uniwersalnym, które występują powszechnie w
obrocie na rynku wtórnym. W związku z tym do ich wyceny zastosowano podejście
porównawcze.
W tabeli poniżej zestawiono przedmioty niskocenne wraz z określonymi wartościami
rynkowymi. Dodatkowo zamieszczono w załączniku do przedmiotowej opinii dokumentację
fotograficzną obrazującą te składniki majątku.
Tabela nr 2. Wycena przedmiotów niskocennych stanowiących sprzęt biurowy
Wartość
Lp.
Wyszczególnienie
Ilość
jednostkowa
[zł]
Wartość
rynkowa [zł]
1
Krzesło plastikowe
35
20
700
2
Szafka pracownicza 80x50, h=180
30
270
8100
3
Szafka dwudrzwiowa z trzema polkami 100x60,
h=90
1
45
45
4
Biurko 190x60 h=90
1
60
60
5
Stół 120x80, h=75
6
90
540
6
Fotel biurowy (różne kolory)
8
120
960
7
Zabudowa kuchenna: 4 szafki, zlewozmywak,
zmywarka BEKO DS1520R, uszkodzona płyta
indukcyjna
1
1 500
1500
8
Ławeczka do szatni 200x30 h=45
4
80
320
9
Stół biały 120x60 h=75
1
70
70
10
Szafka 4 drzwiowa 80x40 h=155
4
120
480
11
Szafka otwarta 80x40 h=155
3
80
240
12
Szafka 4 drzwiowa 80x40 h=155
18
120
2160
13
Szafka 80x40 h=155
2
100
200
14
Szafka 4 drzwiowa 80x40 h=155
(pomarańczowa)
10
180
1800
50
Wyszczególnienie
Lp.
15
16
17
Szafka 4 drzwiowa 80x40 h=155
(pomarańczowa, wycinany wzór)
Szafka 4 drzwiowa 80x40 h=155 (wycinany
wzór, biała)
Szafka 4 drzwiowa 80x40 h=155 (chabrowy,
wycinany wzór)
Ilość
Wartość
jednostkowa
[zł]
Wartość
rynkowa [zł]
2
180
360
4
180
720
11
180
1980
18
Szafka 4 drzwiowa 80x40 h=155 (chabrowy)
8
180
1440
19
Stół 160x80 h=78, (pomarańczowy tył)
12
150
1800
20
Stół 160x80 h=78, (chabrowy tył)
9
150
1350
21
Stół 160x80 h=78, (zielony tył)
6
150
900
22
Szafka biurkowa, 4 szufladowa, na kółkach
43x60 h=60
21
70
1470
23
Stół laboratoryjny 90x76 h=95
1
150
150
24
Szafki otwarte, wiszące, 3 półkowe 80x30 h-70
3
55
165
25
Szafka wisząca, 3 półkowa 80x30 h=70
5
75
375
26
Szafki, 4 szufladowe 45x55 h=80
5
90
450
27
Szafki, 45x55 h=80
5
90
450
28
Szafka metalowa, 4 drzwiowa 170x50 h=88
2
170
340
29
Blat laboratoryjny 200x90
1
100
100
30
Blat 180x60
1
80
80
31
Blat 400x60
1
170
170
32
Blat 180x60
1
80
80
33
Zlew, 2 komory 100x60 h=85
1
80
80
34
Regał półkowy, 5 półkowy 90x40 h=180
13
60
780
2
300
600
7
140
980
35
36
Szafka 2 drzwiowa z rurka na okrycia
wierzchnie, 7 półek 100x60 h=200
Szafka na okrycia wierzchnie 2 drzwiowa 60x60
h=182
37
Szafka na okrycia wierzchnie 40x60 h=182
4
120
480
38
Szafka 40x60 h=182, bez rurki
1
80
80
39
Stol okrągły h=75 d=80
1
70
70
51
Wyszczególnienie
Lp.
Ilość
Wartość
jednostkowa
[zł]
Wartość
rynkowa [zł]
40
Fotel czarny
2
60
120
41
Lada recepcji 288x70 h=100, szafka półkowa
150x30 h=118
1
1 200
1200
42
Szafka półkowa 40x40 h=286
1
350
350
43
Stół 160x70 h=72,5
12
100
1200
44
Szafka na kolkach, 2 drzwiowa, 3 półki 80x60
h=87
1
90
90
45
Biurko 240x90 h=78
1
500
500
46
Biurko 250x90 h=82 z 2 szafkami
1
900
900
47
Szafka dół 150x60 h=83 góra 250x38 h=190
1
900
900
48
Szafka dwudrzwiowa 140x62 h=220
1
350
350
49
Stol 160x70 h=73 konferencyjna
5
140
700
50
Kanapa biała 160x71
1
400
400
51
Lada recepcji 80x248, 80x168 h=75
1
550
550
52
Szafa dwudrzwiowa, 6 polek = rurka 100x62
h=192
1
300
300
53
Czarny fotel 142x62
1
350
350
54
Wózek kelnerski 80x50 h=90
2
160
320
55
Stół 120x80 h=74
2
120
240
56
Zabudowa kuchenna: 5 szafek 275 cm,
zlewozmywak, płyta kuchenna Amica, zmywarka
1
2 600
2600
57
Szafka 2 drzwiowa, 2 komory 80x80 h=75
1
90
90
58
Biurko 164x141 h=102
2
100
200
59
Tablica magnetyczna 70x100 ze stojakiem
1
50
50
60
Krzesło jasne
2
90
180
61
Fotel
2
100
200
62
Krzesło biurowe
4
45
180
63
Fotel
1
30
30
64
Krzesło biurowe
11
50
550
52
Wyszczególnienie
Lp.
Ilość
Wartość
jednostkowa
[zł]
Wartość
rynkowa [zł]
65
Wieszak na ubrania
3
45
135
66
Wieszak na ubrania czarny
1
45
45
67
Wieszak na ubrania
3
40
120
68
Wieszak na ubrania
1
45
45
69
Wieszak na ubrania
2
45
90
70
Obrazy duże
3
20
60
71
Mały obraz
1
15
15
RAZEM
45 685
Słownie: czterdzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych
Tabela nr 3. Wycena przedmiotów niskocennych stanowiących urządzenia elektroniczne i
sprzęt laboratoryjny
Cena
Cena całkowita
Lp.
Wyszczególnienie
Ilość
jednostkowa
[zł]
[zł]
1
Monitor HP Compaq LE190wl
3
60
180
2
UniFi: AP Long Range 1220K002722F25155
3
120
360
3
UPS Orvaldi 850 LCD
5
100
500
4
Komputer stacjonarny, podstawowe
wyposażenie, system operacyjny Vista
1
500
500
5
Komputer stacjonarny, wyższe wyposażenie
1
600
600
6
Telefon Panasonic KX-TG1611PDH
5
25
125
7
Telefon Philips CD1801B/53
4
40
160
8
Manipulator Satel Integra
1
120
120
9
Asus VS197
1
80
80
10
Panasonic KXT 7730
2
55
110
11
Fashion spiker RH Sound BS-1050TS 30W
4
60
240
12
Ploter HP DesignJet 510
1
2 700
2700
53
Wyszczególnienie
Lp.
Ilość
Cena
jednostkowa
[zł]
Cena całkowita
[zł]
13
Audio. Active subwoofer HRS-SUB750 200 W
1
450
450
14
Lodówka 43x38 h=50
1
200
200
15
Patch pane CAT5E 24PIN
6
30
180
16
Cisco SF300-24
1
450
450
17
Microtic router board 1200
1
550
550
18
Szafa serwerowa Triton 80x100 h=200
1
900
900
19
Router TP-Link TL-WR740N
1
20
20
20
Phone adapter with router Linksys SPA2102-R
8
100
800
21
Microtel 80
1
25
25
22
Analysensieb Test Sieve
7
200
1400
23
Grzejnik olejowy Sanico OH15-11G
3
60
180
24
Grzejnik olejowy Blyss
4
60
240
25
Konwektorowy grzejnik elektryczny GE-20
1
220
220
26
Odkurzacz Karcher Proffesional NT 27/1
1
450
450
27
Odkurzacz MPM Bora (HEPA)
1
160
160
28
Drukarka Rhino 5200 Dymo
1
350
350
29
Uchwyt na monitory LCD Medium arm (silver)
3
45
135
30
Power Distribution Unit
3
20
60
31
Miernik Amprobe 34XR-A
1
300
300
32
Miernik Protec.class 05102910
1
50
50
33
Szafka na komputer zamykana
1
300
300
34
Spawarka BX-1 500 T
1
450
450
35
Halogen na statywie, halogen max 1000 WAT
do 2 m wysokości
1
80
80
36
Weather station, Davis Istruments 6152EU
1
550
550
37
Smart UPS RT 6000, APc
1
4200
4200
54
Wyszczególnienie
Lp.
Ilość
Cena
jednostkowa
[zł]
Cena całkowita
[zł]
38
Metrologic Instrument Inc, model MS9520,
8603529186, rok budowy 12.2003
1
120
120
39
Karcher Professiional HD 5/15C
1
750
750
40
MPM MOD-06 Hydra Rain Turbo 230V
1
350
350
41
Szafa pod komputer typ:SmK, Malow Sp zo.o.
1
850
850
42
Drukarka HP LaserJet P102
2
90
180
43
Krótkofalówka HYT TC-446S
2
120
240
44
Krótkofalówka Brondi Fx Dynamić
1
120
120
RAZEM
20 985
Słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych
Tabela nr 4. Wycena innych przedmiotów niskocennych
Lp.
Wyszczególnienie
Ilość
Cena
jednostkowa
[zł]
Cena całkowita
[zł]
1
Zbiornik kontenerowy o wymiarach
600x200x240 mm
3
7500
22500
2
Barak budowlany
1
2500
2500
3
Barak budowlany
1
1600
1600
4
Zbiornik blaszany o średnicy 135 mm
1
500
500
5
Odważniki 25 kg
8
80
640
6
Sejf 46x40 h=23
1
150
150
7
Zbiorniki 1000 l
5
110
550
8
Palety drewniane o wymiarach 130x315 h=15
206
18
3708
9
Butle na gaz propan butan
18
35
630
10
Drabina h=128
1
40
40
11
Drabina rozkładana h=265
1
60
60
12
Drabina h=400
1
160
160
55
13
Portiernia o wymiarach 260x240 cm
1
4500
RAZEM
4500
37 538
Słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych
Łączna wartość przedmiotów niskocennych wynosi: 104 208 zł
(45 685 zł + 20 985 zł + 37 538 zł)
słownie: sto cztery tysiące dwieście osiem złotych
56
12. USTALENIA KOŃCOWE
W wyniku przeprowadzonej wyceny poszczególnych składników linii technologicznej
do produkcji płyt celulozowo-cementowych oraz innych środków trwałych i przedmiotów
niskocennych stanowiących własność firmy QUARTEC Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej,
Wszemirów 107, 55 – 100 Prusice, ustalono ich aktualną łączną wartość rynkową w
wysokości:
36 658 088 zł netto
W tym:
Wyszczególnienie
Lp.
1.
2.
Wartość kompletnej linii technologicznej do
produkcji płyt celulozowo – cementowych
Wartość [zł]
35 962 000 zł
Wartość innych środków trwałych nie związanych z
linią technologiczną
591 880 zł
Wartość przedmiotów niskocennych
104 208 zł
RAZEM
36 658 088
3.
4.
Słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt
osiem złotych
57
13.
KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA
1. Wykonując niniejszy raport z wyceny rzeczoznawcy nie biorą odpowiedzialności za wady
ukryte linii technologicznej do produkcji płyt celulozowo-cementowych, środków trwałych i
przedmiotów niskocennych, oraz uszkodzeń poszczególnych podzespołów i części, których
nie można było stwierdzić bez uruchomienia linii.
2. Raport z wyceny może być wykorzystany jedynie przez zlecającego wycenę i do celów
określonych w zleceniu.
3. Rzeczoznawcy nie biorą odpowiedzialności za kompletność linii technologicznej, środków
trwałych i przedmiotów niskocennych po wykonaniu opisu do wyceny.
4. Ustalona aktualna szacunkowa wartość rynkowa w raporcie nie jest gwarancją sprzedaży
tych przedmiotów za oszacowaną wartość.
5. Wykonana dla potrzeb wyceny ocena techniczna linii technologicznej, środków trwałych i
przedmiotów niskocennych nie stanowi ekspertyzy technicznej.
Wyceny dokonali:
dr inż. Adam Rogowski –
biegły sądowy w zakresie wyceny maszyn i urządzeń
mgr Wojciech Rogowski –
biegły sądowy w zakresie wyceny przedsiębiorstw
Wrocław, 19 czerwca 2015 roku
58
Załączniki:
a) Arkusze wyceny środków trwałych
b) Dodatkowa dokumentacja fotograficzna
59
DODATKOWA DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Fotografia 1. Widok szafek pracowniczych.
Fotografia 2. Widok zabudowy kuchennej z szafkami górnymi, dolnym i zmywarką.
60
Fotografia 3. Komplet mebli biurowych w kolorze pomarańczowym.
Fotografia 4. Inny fragment mebli w kolorze pomarańczowym.
61
Fotografia 5. Komplet mebli biurowych w kolorze chabrowym.
Fotografia 6. Inny fragment mebli w kolorze chabrowym.
62
Fotografia 7. Inny fragment mebli w kolorze chabrowym.
Fotografia 8. Komplet mebli biurowych w kolorze zielonym i w kolorze naturalnym.
63
Fotografia 9. Inny fragment mebli w kolorze naturalnym i wózki kelnerskie.
Fotografia 10. Widok zestawu mebli w laboratorium.
64
Fotografia 11. Widok regałów pięciopółkowych.
Fotografia 12. Widok lady recepcyjnej, szafek półkowych, grzejników oraz wieszaków
ubraniowych.
65
Fotografia 13. Widok biurka i części wyposażenia pokoju prezesa.
Fotografia 14. Widok szafy w pokoju prezesa.
66
Fotografia 15. Widok kanapy dwuosobowej.
Fotografia 16. Widok plotera HP DesignJet 510.
67
Fotografia 17. Widok szafy serwerowej Triton.
Fotografia 18. Widok grzejnika konwektorowego.
68

Podobne dokumenty