Konserwacja rowu melioracyjnego zlewiska Złote Piaski w Mostach

Komentarze

Transkrypt

Konserwacja rowu melioracyjnego zlewiska Złote Piaski w Mostach
Gmina Kosakowo
81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, tel.: 058 660 43 00, fax: 058 660 43 01, e-mail: [email protected]
ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 zgodnie z Ustawa z dnia 29.01.2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 10.113.759j.t. z poź. zm.)
Konserwacja rowu melioracyjnego zlewiska Złote Piaski w
Mostach
o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty 30000 euro
1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja rowu melioracyjnego zlewiska Złote Piaski w Mostach,
Zakres prac obejmuje:
a. Wykonanie kaskady na rowie przed przepustem z płyt drogowych
b. Odmulenie rur stalowych i rowu o szer. Ok. 3 mb pod drogą na długości 36 mb
c. Wykonanie piaskownika z płyt drogowych o pow. 18 m2 z materiału powierzonego
d. Poprawa rowu na długości ok. 90 mb
e. Rozbranie przepustu fi 300 na dł. 15 mb
f. Rozebranie przyczółków na rurze fi 300 – 2 szt.
g. Ułożenie przepustu rurą betonową fi 600 o dł. 15 mb
h. Wykonanie przyczółkółw na rurze fi 600 – 2 szt.
i. Wykonanie piaskownika z płyt drogowych o pow. 4,5 m2 z materiału powierzonego
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać: posiadając odpowiednie uprawnienia, specjalistyczny sprzęt.
Ponadto doświadczenie i w 100% własnymi siłami.
3. Termin wykonania ustala się do 30.09.2014r.
4. Termin płatności za wykonanie przedmiotu umowy: 14 dni od daty wystawienia faktury za każdy miesiąc
5. Kryterium oceny ofert jest 100% cena.
6. Ofertę należy złożyć do dnia 12.09.2014 do godz. 10.00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy,
adres jak wyżej. Otwarcie ofert w dniu złożenia o godz. 10.15
Uwaga: Nie liczy się data stempla pocztowego. Oferty przesłane pocztą muszą znaleźć się u
Zamawiającego najpóźniej 12.09.2014 do godz 10.00.
7. Informacje: Urząd Gminy Kosakowo, Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska pok. 8 fax i e-mail tel. 058 660 43 37, [email protected]
Kosakowo, 05.09.2014r.

Podobne dokumenty