przekształcenia własnościowe w rolnictwie

Transkrypt

przekształcenia własnościowe w rolnictwie
20. MICKIEWICZ BARTOSZ – Podstawowe regulacje prawne w zakresie kształtowania
rynku rolnego w Polsce
21. MIERZWA DANUTA – Ocena efektów ekonomiczno–społecznych tradycyjnego
sposobu zarządzania spółdzielniami rolniczymi
22. NIEDZIELSKI EUGENIUSZ – Społeczne implikacje przekształceń sektora państwowego
w rolnictwie
23. OPRZĄDEK ARTUR – Zmiany w organizacji spółek hodowli zwierząt i ich znaczenie
w upowszechnianiu postępu biologicznego w okresie dwudziestu lat
funkcjonowania ANR
24. OSIECKA AGNIESZKA, ŁAGUNA DARIUSZ, JANUSZEWSKI DAMIAN – Przemiany strukturalne
na obszarach wiejskich województwa warmińsko–mazurskiego
25. PAWLAK JAN – Struktura własnościowa środków mechanizacji rolnictwa w Polsce
w latach 1990–2010
26. PODGÓRSKI BOGDAN – Kierunki rozdysponowania mienia Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa
27. PYRGIES JÓZEF, SZYNDLER KORNEL – Przekształcenia własnościowe pgr a problem
bezrobocia
28. RUNOWSKI HENRYK – Rolnictwo polskie i jego otoczenie w latach 1990–2012
– „cienie i blaski”
29. RUSIELIK ROBERT, HELTA MIROSŁAW – Efektywność techniczna spółek hodowlanych
Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie w latach 1994–2008
30. SADOWSKI ADAM – Węgierska droga od własności prywatnej do własności
prywatnej w rolnictwie
31. SAWICKI BOGUSŁAW, MAZUREK–KUSIAK ANNA K.– Gospodarka gruntami w Oddziale
Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych oraz przekształcenia własności
gruntów rolnych w gospodarstwach agroturystycznych na Lubelszczyźnie
32. SCHRIMER MARCIN – Poglądy na temat przekształceń własnościowych w rolnictwie
i ich uwarunkowania prawne
33. SIEMIŃSKI PAWEŁ, HADYŃSKI JAKUB – Rezultaty gospodarowania państwową ziemią
rolną w Polsce
34. STOMA MONIKA, PIEKARSKI WIESŁAW – Bariery poziomej integracji rolników
na przykładzie grup producentów rolnych
35. STOMA MONIKA, PIEKARSKI WIESŁAW –Analiza grup producentów rolnych
ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego
36. WOJCIECHOWSKA-SOLIS JULIA – Stan struktury własnościowej obszarów wiejskich
w Polsce po zmianach ustrojowych
37. WYSOKIŃSKI MARCIN MIECZYSŁAW – Procesy koncentracji produkcji mleka w Polsce
38. ZIĘTARA WOJCIECH – Przesłanki i uwarunkowania przekształceń własnościowych
w rolnictwie
39. ZUBA MARIA – Zmiany struktur produkcyjnych polskiego mleczarstwa w okresie
przekształceń własnościowych w gospodarce żywnościowej
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE
WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH
KATEDRA EKONOMIKIzapraszają
I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW
KONFERENCJA NAUKOWA
na temat
PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE
W ROLNICTWIE
– 20 LAT DOŚWIADCZEŃ I PERSPEKTYWY
Warszawa, 5 grudnia 2012 r.
Program konferencji
00
30
Rejestracja uczestników
30
00
Otwarcie Konferencji
10 – 10
10 – 11
SESJA I.
20
11 – 11
2. BERNACKI ANDRZEJ MARCIN – Parcelacja majątków oraz zagospodarowanie
gruntów w gminie Zabłudów w powiecie Białystok
ORGANIZACYJNO-EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA I SKUTKI
5. DOPKA DOROTA, KORSAK-ADAMOWICZ MAŁGORZATA, STARCZEWSKI JÓZEF – Kierunki
zmian w strukturze zasiewów na terenie gminy Sokołów Podlaski w wyniku
likwidacji cukrowni
Prowadzenie: Prof. dr hab. Bogdan Klepacki – Prorektor SGGW ds. Dydaktyki
Rolnictwo polskie i jego otoczenie w latach 1990–2012 – „cienie i blaski”
Prof. dr hab. Henryk Runowski
1120 – 1140
Przesłanki i uwarunkowania przekształceń własnościowych w rolnictwie
Prof. dr hab. dr h. c. Wojciech Ziętara
1140 – 1200
Kierunki rozdysponowania mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Dr Bogdan Podgórski
1200 – 1220
Procesy restrukturyzacji i działalność hodowlana spółek Agencji
Nieruchomości Rolnych
Dr Mirosław Helta
1220 – 1240
Węgierska droga od własności prywatnej do własności prywatnej
w rolnictwie
Dr hab. Adam Sadowski – prof. Uniwersytetu w Białymstoku
40
10
12 – 13
Przerwa na kawę
SESJA II.
SPOŁECZNO-PRAWNE UWARUNKOWANIA I SKUTKI PRZEKSZTAŁCEŃ
WŁASNOŚCIOWYCH W ROLNICTWIE
Prowadzenie: Dr hab. Jarosław Gołębiewski – Dziekan Wydziału Nauk
Ekonomicznych SGGW
1310 – 1330
Społeczne implikacje przekształceń sektora państwowego w rolnictwie
Prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski
1330 – 1350
Przekształcenia własnościowe pgr a problem bezrobocia
Dr Józef Pyrgies, Mgr Kornel Szyndler
1350 – 1410
Podstawy prawne przekształceń własnościowych w rolnictwie i ich ewolucja
Prof. dr hab. Paweł Czechowski, Dr Adam Niewiadomski
10
20
1. BARCZAK AGNIESZKA – Wykorzystanie metody nieoznaczonych mnożników
Lagrange'a do oceny efektywności produkcji gospodarstw rolnych (z byłego
Zasobu PGR)
Prof. dr hab. Henryk Runowski – Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji
Przedsiębiorstw WNE SGGW w Warszawie
Prof. dr hab. Alojzy Szymański – JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. Jarosław Gołębiewski – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych
SGGW w Warszawie
PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH W ROLNICTWIE
00
Wykaz artykułów nadesłanych na konferencję
14 – 15
Dyskusja
1520– 1530
Podsumowanie Konferencji
Prof. dr hab. Henryk Runowski
1530
Obiad
3. BUGAJSKA ANNA – Wybrane problemy ekonomiczne i społeczne ludności
popegeerowskiej
4. CZECHOWSKI PAWEŁ, NIEWIADOMSKI ADAM – Podstawy prawne przekształceń
własnościowych w rolnictwie i ich ewolucja
6. DZIEKAN RYSZARD – Obrót ziemią rolniczą będącą własnością Agencji
Nieruchomości Rolnych OT w Rzeszowie na terenie powiatu brzozowskiego
7. DZIEKAŃSKI PAWEŁ – Wskaźnik oceny poziomu życia gmin wiejskich
8. DZIWULSKI MARIUSZ, WYSOKIŃSKI MARCIN MIECZYSŁAW – Dzierżawa jako instrument
zwiększania zasobów ziemi w gospodarstwach rolnych w Polsce
9.
GOŁASKI JANUSZ – Problemy przywracania własności ziemi w Polsce po 1989 r.
10. GONET DANUTA – Analiza procesu koncentracji ziemi w polskim rolnictwie
indywidualnym w latach 1980–2010
11. GÓRKA MAŁGORZATA, BRĄGIEL ELŻBIETA – Zmiany w sektorze spółdzielczym w Polsce
i województwie podkarpackim
12. HELTA MIROSŁAW – Efektywność spółek Agencji Nieruchomości Rolnych w latach
1994–2008
13. HELTA MIROSŁAW – Zmiany w organizacji spółek hodowli roślin i ich znaczenie
w upowszechnianiu postępu biologicznego w okresie dwudziestu lat
funkcjonowania ANR
14. KROTOWSKA MAŁGORZATA – Pozycja rolniczych spółdzielni produkcyjnych
w użytkowaniu ziemi na przykładzie województwa opolskiego
15. ŁAGUNA TERESA, OSIECKA AGNIESZKA – Ocena przemian strukturalnych obszarów
wiejskich w województwie warmińsko–mazurskim
16. ŁUPIŃSKI WALDEMAR – Zmiany przestrzennej struktury stanu władania w gminie
Choroszcz w latach 1988–2012
17. MAJCHRZAK ADAM – Dzierżawa państwowych gruntów rolnych w Polsce po 1991 r.
– doświadczenia i perspektywy
18. MAZUREK–KUSIAK ANNA – Ekonomiczne i społeczne skutki przeobrażeń wsi
i rolnictwa na przykładzie Zembrzyc Górnych
19. MICKIEWICZ ANTONI, MICKIEWICZ BARTOSZ – Kierunki ewolucji struktury agrarnej
w świetle spisów rolnych z 2002 i 2010 roku

Podobne dokumenty