Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki matematyka

Transkrypt

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki matematyka
Wydział
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Kierunek/specjalność
studiów doktoranckich
matematyka, informatyka
Kierownik studiów
doktoranckich
prof. UW dr hab. Paweł Traczyk
Adres studiów
doktoranckich,
numer telefonu
ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa
tel. 022 55 44 291
Dni i godziny pracy
sekretariatu SD
od poniedziałku do piątku 9.00-15.00
Czas trwania studiów
doktoranckich
4 lata
Forma studiów
stacjonarne
Opłata za studia
doktoranckie
niestacjonarne
nie dotyczy
Język wykładowy
polski, angielski
Zasady odbywania
studiów/ Program
studiów
Szczegóły na stronie internetowej:
http://www.mimuw.edu.pl/studia/doktoranckie/
Liczba planowanych
stypendiów
doktoranckich
8
Zasady przyznawania
stypendiów
doktoranckich
Na podstawie
1. ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich (40%),
2. wyników egzaminu konkursowego (40%) oraz
3. ewentualnych dotychczasowych osiągnięć naukowych, w tym publikacji
(20%) (nie wymagamy takich osiągnięć, są one jednak mile widziane).
Sylwetka absolwenta
Część absolwentów podejmuje samodzielną pracę badawczą, ale niektórzy
zajmują się przede wszystkim dydaktyką lub pracą w zastosowaniach. Nasi
absolwenci są zatrudniani na wyższych uczelniach w całym kraju jako
wykładowcy i - być może - przyszli liderzy wydziałów przede wszystkim
matematyki i informatyki.
Część z nich pracuje dla biznesu i przemysłu jako wysokiej klasy specjaliści
zdolni do podejmowania różnych wyzwań, w tym także wysoce nietypowych.
Rekrutacja:
Wszystkie wymagane
dokumenty
- podanie z systemu IRK,
- życiorys ze szczególnym uwzględnieniem strony naukowej,
- opinia pracownika naukowego,
- odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej (lub zaświadczenie o ukończeniu
studiów złożone do 30 września),
- kwestionariusz osobowy,
- 2 zdjęcia,
- wykaz ocen z przedmiotów matematycznych i informatycznych uzyskanych
w czasie studiów.
Termin składania
dokumentów
25 maja 2012 r.
Limit miejsc
35
Zasady rekrutacji
Kwalifikacja na podstawie dokumentacji. Kandydat może uzyskać do 40
punktów za oceny uzyskane podczas studiów oraz do 8 punktów
za dotychczasowy dorobek naukowy (w tym ewentualnie projekt badawczy).
Na podstawie punktacji ustala się listę rankingową.
Szczegóły na stronie internetowej:
http://www.mimuw.edu.pl/studia/doktoranckie/
Termin ogłoszenia
wyników
25 czerwca 2012 r.
Miejsce ogłoszenia
wyników
- tablica wyników na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa
Termin rozpoczęcia
studiów doktoranckich
1 października 2012 r.
Dodatkowe informacje
http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl
http://www.mimuw.edu.pl/studia/doktoranckie/

Podobne dokumenty