z G,x#drtr - BIP Stary Targ

Transkrypt

z G,x#drtr - BIP Stary Targ
u1,{.,*P,S+f1il"
qt.".tt.tu*skiego 20
],,
.,..
*,,_.i rO Stary tutnr-UrU,
{ax0552'
.er.OSii'+ir-5050:
StaryTarg24.07.2015
r.
RG.Vil.6733.2.5.201
4.BR
OBWIESZCZENIE
WOJTAGMINYSTARYTARG
w sprawiewydania postanowieniaprostuj4cegooczywistqomylkg w decyzji o
ustaleniulokalizacjiiriwestycjicelu publicznego
Na podstawieart. 49 ustawy z dnia 14 czenuca1960 r. - Kodeks postgpowania
(tj.Dz. U. z 2013r. poz.267z p62n.zmianami)
administracyjnego
oraz arl.53 ust.1 ustawy
przestrzennym
z dnia27 marca2003r. o planowaniu
(tj.Dz.U.22015r.
i zagospodarowaniu
poz.199zp62n.zm)
zawiadamiam
prostujacego
o wydaniupostanowienia
oczywistqomyNkgw decyzjio ustaleniu
polegajqcej
lokalizacji
inwestycji
celupublicznego
dla inwestycji
na przebudowieistniejqcej
linii energetycznejnapowietrznejniskiego napigciana dzialkachnr 60/1, 6012,6014,
60/7,60/8,6114 obr . StaryTarggminaStaryTarg.
W zwiqzkuz powy2szymstronymogq.zapoznal,siq z tre5ciqwydanegopostanowienia
w
Uzgdzie GminyStaryTarg przy ul. Swierczewskiego
20 82-410StaryTarg, pok. nr 4 lub
podnumeremtelefonu(55)640-50-50.
zG,x#drtr
Pawet
x,'+lim

Podobne dokumenty