Wzór 1 OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY

Transkrypt

Wzór 1 OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY
Wzór 1
OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY
Oświadczam, że .....................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
uczęszcza w roku szkolnym................./................
do szkoły …………........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(nazwa i adres szkoły)
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności dyscyplinarnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
....................................
(miejscowość, data)
...................................................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Podobne dokumenty