zawiadomienie o wyborze oferty materiały biurowe

Transkrypt

zawiadomienie o wyborze oferty materiały biurowe
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
Delegatura w Poznaniu
ul. Rolna 43-53 Poznań
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych (RZP 2/07)
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. 2006 r.
nr 167, poz.1163) Zamawiający zawiadamia, o wyborze oferty firmy
BIURO PLUS Lewandowski sp. jawna, ul. Sprzeczna 27, Suchy Las
Zamawiający wybrał ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów – 100 (zawierała
najniŜszą cenę brutto na przedmiot zamówienia)

Podobne dokumenty