upowaznienie TDT

Transkrypt

upowaznienie TDT
..................................... dnia ……………………….
…………………..…………….
(Pieczęć firmy)
UPOWAŻNIENIE
Upoważniam jako przedstawiciela firmy:
……………………………………………………………………………………...
zamieszkałego
…………………………………………………………..
legitymującego się dowodem tożsamości
wydanym przez
…………………………………………...
………………………………………………………
do reprezentowania przed Transportowym Dozorem Technicznym
ze skutkiem finansowym
Upoważnienie ważne jest od dnia wystawienia do dnia ……………….., odwołania pisemnego,
jednorazowe, na stałe.
…………………………………………………
(Czytelny podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Podobne dokumenty