Protokół z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o

Transkrypt

Protokół z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o
Akceptuję do realizacji
…………………………………………………………
(data i podpis Dyrektora MOPS)
Załącznik nr 3 do Regulaminu
udzielania przez MOPS w Jeleniej Górze
zamówień, których wartość szacunkowa
nie przekracza wyrażonej w złotych polskich
równowartości kwoty 14 000 euro.
Protokół
z przeprowadzonego rozeznania rynku
zamówienia o wartości od 1 500 euro do 14 000 euro.
1. W celu udzielenia zamówienia:
…………………………………………………………………………………...........
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
przeprowadzono rozeznanie rynku.
2. W dniach ………………………..…………………………… zaproszono do
udziału w postępowaniu niżej wymienionych
oferentów/wykonawców:
Lp.
Nazwa i adres
oferenta/wykonawcy
Oferowana cena
netto
brutto
Uwagi
1
2
3
4
5
3. Na podstawie powyższych informacji wybrano oferenta/wykonawcę
nr …………...………
4. Uzasadnienie wyboru oferty/wykonawcy:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Jelenia Góra dnia …………………………
...............................................
(podpis osoby sporządzającej)

Podobne dokumenty