REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI „Druga

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI „Druga
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI
„Druga strona przystanku”
I. Informacje ogólne o konkursie.
1.
2.
3.
4.
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Krotochwile.
Konkurs trwa w okresie 22.03.2016 – 24.04.2016 roku.
Temat prac konkursowych brzmi: „Wyprawa moich marzeń”.
W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie klas I-VI szkół podstawowych
z terenu gminy Koźmin Wielkopolski.
II.Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Prace konkursowe należy wysłać do dnia 24.04.2016 roku (liczy się data stempla
pocztowego) na adres: Stowarzyszenie Krotochwile, ul. Zdunowska 12, 63-700
Krotoszyn. Dopuszcza się wysłanie prac wielu uczestników w jednej przesyłce.
Prace można również złożyć osobiście w Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw, ul.
Zdunowska 12, 63-700 Krotoszyn (od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15).
2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną. Praca powinna zostać wykonana
na papierze formatu A3 w jednej z następujących technik:
a. rysunek (ołówek, kredki, pastele, węgiel)
b. akwarela
c. za pomocą farb plakatowych
d. wycinanka z papieru kolorowego
3. Temat pracy: „Wyprawa moich marzeń”.
4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej
nieopublikowanymi. Niedopuszczalne jest wykonanie pracy konkursowej
przez osobę trzecią.
5. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
6. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo
majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
7. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi
danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu
Organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie
będą zakwalifikowane do konkursu.
8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie
będą udostępniane podmiotom trzecim.
9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu
oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa
do nagrody.
III.Wyniki konkursu i nagrody.
1. Jury powołane przez Organizatora, spośród przekazanych prac, wyłoni laureatów
konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
3. Wyłonienie laureatów konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 08.05.2016 roku.
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły
nagrodzonych prac oraz imiona i nazwiska zwycięzców na stronie Organizatora:
www.krotochwile.org oraz w mediach lokalnych.
5. Nagrodą główną w konkursie jest realizacja nagrodzonej pracy w przestrzeni
publicznej poprzez przeniesienie pracy na wybraną przez Organizatora wiatę
przystankową. Dodatkowo zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową.
6. Dodatkowo przyznane będą nagrody za drugie i trzecie miejsce w postaci nagród
rzeczowych.
7. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo
do nieprzyznania nagród.
8. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród
jest ostateczna.
9. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich
równowartość pieniężną.
10.Wręczenie nagród odbędzie się w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora.
IV.Postanowienia końcowe.
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy
lub jej wersji cyfrowej na stronie internetowej Organizatora (www.krotochwile.
org), w mediach lokalnych oraz ekspozycję pracy przez podmiot finansujący
projekt „Druga strona przystanku”, czyli Fundację Banku Zachodniego WBK.
2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac
na wszelkich polach eksploatacji.
3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie Organizatora
(www.krotochwile.org) oraz w szkołach podstawowych z terenu gminy Koźmin
Wielkopolski.
5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady
zawarte w niniejszym regulaminie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian
przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ
na organizowanie Konkursu,
b. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych
prac,
d. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami
regulaminu.

Podobne dokumenty