Uchwała nr XIII-94-2015 w sprawie zwolnień od podatku od

Transkrypt

Uchwała nr XIII-94-2015 w sprawie zwolnień od podatku od
UCHWAŁA NR XIII/94/2015
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.1), Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle:
1) wykorzystywane na działalność kulturalną,
2) służące zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
3) wykorzystywane na cele związane z kultura fizyczną
przeciwpożarowym, a nie objęte ustawowymi zwolnieniami,
i sportem,
oraz
bezpieczeństwem
4) zajęte na potrzeby działalności opiekuńczo- wychowawczej.
§ 2. Zwolnienia, o których mowa w § 1 lit a-d nie dotyczą nieruchomości przeznaczonych na
prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy Tarnów Opolski nr
XIII/82/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz
uchwała Rady Gminy Tarnów Opolski nr XXVI/158/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.
Przewodniczący Rady
Gminy
Rudolf Urban
1] Zmiany
wymienionej ustawy zostały ogłoszone: w M.P. z 2014 r. poz. 718 i 895 oraz w Dz. U. z 2015 r. poz. 528 i 774
Id: 42ED048F-7224-4014-8ABF-DC9DDDCFE69B. Podpisany
Strona 1