BUi\,:I.STFZ zARZADZENIf NR B 8M.0050..--1.

Transkrypt

BUi\,:I.STFZ zARZADZENIf NR B 8M.0050..--1.
BUi\,:I.STFZ
MiaJta5ulelowe*
iroi. rdazo{i'crE
it '\
-'q.20| 4
zARZADZENIf NR B8M.0050..--1.
BURMISTRZAM IASTASL LEJOWI]K
z dnia 12 marca2014r.
o udzielenie
postQpowania
w sprawiepowolaniaKomisji przetargow€jdo przeprowadzenia
pod
",
nazw4:
euro
zam6wieniapubliczn€goo wartoscido / powyiei 14.000'00
Zamawiaiqcego'
mieniai odpowiedzialnosci
Ubezpieczenie
Na podstawieart. 2l ust. I ustawyz dnia 29 sqcznia2004r. Prawozam6wieipublicznych
(Dz. t l. z 2013r., poz.9O7.poz.984,poz. 1047i poz.1413)zanqdzasig,co nastlpuje:
postqpowania
o udzielenie
$ l. Powoluje si9 Komis-jqprzetargowqw celu przeprowadzenia
w skladzie:
Zamawiajqcego,
mieniai odpowiedzialDo6ci
publicznego
naubezpieczenie
zam6wienia
- Przewodnicz4cy
Komisji
l. HannaJarofi
CzlonekKomisji
2. HannaStefaniuk
CzlonekKonisji
3. JakubFrackiewicz
- Sekretarz
Komisji
4. Annasiporska
S 2. Do zadai Komisji alezy:
d^
^r^r^L^1"
l) publiczne otwarcie ofert i wypelnienie odpowiednich - - J . ^ ' n i t ^ u
z postqpowania,
jej do zatwierdzenia
Bunnistrzowi
i przedlozenie
z postepowania
dokumentacji
2) sporz4dzenie
Miastapostgpowania'
lub uniewaznienia
propozycjiwyboruofertynajkorzystniejszej
l) przygotowanie
4) przygotowani€propozycji pism oraz innych czynnosci dotyczqcych postqpowania
przetargowego.
stanowiqcej
pracujew oparciuo RegulaminpracyKomisji przetargowej'
$ 3. Konisja przetargowa
ZalqcznikNr 6 do Regulaminuudzielaniazam6wiei publicznychw UrzqdzieMiastaSulej6wek,
r'
z dnia31.12.2013
MiastaSulej6wek
Burmistrza
przyjgtego
Nr 88M.0050.177.2011
zarzqdzeniem
g 4. l. Komisjaprzetargowa
pracaz dniempowolania.
rozpoczyna
wybranym
umowyz \'!Tkonawc4
zakoiczypracAz chwil4podpisania
2. Komisjaprzetargowa
w drodze postgpowaniao udzieleniezam6wieniapublicznegolub z chwilq uniewa2rlienia
postgpowania.
podlegaogloszeniuna stronieintemetowejw BiuletynieInformacjiPublicmej
S 5. l. Zarz4dzenie
UrzeduMiastaSulei6wek.
wchodziw zyciez dniem
2. Zarz4dzenie
PrczesaRady
l/ - kwoty okreilonew art. 4 pkt. 8) ustawyoraz zgodniez aktualnymrozporzqdz€niem
jest
uzal€znionvobowiqzek
Ministr6w w sprawiekwot wartoscizam6wienomz konkurs6w,od kt6ry€h
ni€potrzebne
skreslii
Europejskiej.
przekazywania
oglosze6UrzldowiPublikacjiUnii

Podobne dokumenty