Analiza sfery zagospodarowania przestrzennego W

Komentarze

Transkrypt

Analiza sfery zagospodarowania przestrzennego W
INSTYTUT
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
I MIESZKALNICTWA
- IGPiM -
INSTITUTE
OF SPATIAL MANAGEMENT
AND HOUSING
- IGPiM -
ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa 45, Targowa St., 03-728 Warsaw, Poland
telefon: (22) 619 13 50 phone: (48 22) 619 13 50
fax (22) 619 24 84, e-mail: [email protected]
NIP 526-26-62-733, KRS 0000143027
Analiza sfery zagospodarowania przestrzennego
m.st. Warszawy dla potrzeb ,,Zintegrowanego Programu
Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2014-2020”.
Autorzy:
dr Waldemar Siemiński
dr Paweł Sosnowski
Warszawa
lipiec – wrzesień 2012 r.
Spis treści
Spis treści ....................................................................................................................................................... 2
1. Słownik użytych skrótów......................................................................................................................... 3
2. Wstęp .......................................................................................................................................................... 4
3. Metoda sporządzania ekspertyzy ............................................................................................................ 7
4. Stan zagospodarowania przestrzennego warszawskich obszarów zdegradowanych ....................... 9
5. Warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego obszarów zdegradowanych w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ................................................................. 84
6. Miejsce obszarów zdegradowanych w rozwoju miasta stołecznego Warszawy .......................... 211
7. Zakończenie – wnioski i rekomendacje ............................................................................................. 220
2
1. Słownik użytych skrótów
•
mpzp – miejscowy plan zagospodarowania terenu
•
MRD – Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy …
•
Strategia/ strategia – Strategia rozwoju Warszawy do roku 2010
•
Studium/ studium uikzp – Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego m.st. Warszawy
3
2. Wstęp
W ramach przygotowywania polityki rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2014-2020 Urząd
m.st. Warszawy zlecił Instytutowi Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie
opracowanie ekspertyzy pt. ,,Analiza sfery zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
dla potrzeb Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2014-2020”.
Zlecenie stało się przedmiotem umowy o dzieło nr PL/B/II/1/1/6/2012 zawartej między
Miastem Stołecznym Warszawą, a Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
(IGPiM) w Warszawie w dniu 29.06.2012 r.
Ekspertyza ma wskazać w pierwszej części jakie kryteria i czynniki sfery zagospodarowania
przestrzennego brano pod uwagę wyznaczając do rewitalizacji obszary zdegradowane na terenie
Warszawy. Będzie to jednocześnie charakterystyka dotychczas zidentyfikowanych w Warszawie
obszarów zdegradowanych z punktu widzenia problemów, jakie one stwarzają w procesie
rewitalizacji w sferze zagospodarowania przestrzennego.
W ekspertyzie z dokumentów ogólnomiejskiej polityki dotyczącej rozwoju zagospodarowania
przestrzennego Warszawy (Studium uikzp m.st. Warszawy, ogólna strategia rozwoju, bądź prace
studialne) wyodrębniono kryteria, jakie w dokumentach tych były użyte do określenia znaczenia
poszczególnych obszarów miasta w procesie rozwoju zagospodarowania przestrzennego
Warszawy.
Ekspertyza odnosi zidentyfikowane w mikroprogramach rewitalizacji poszczególnych dzielnic
obszary przeznaczone do rewitalizacji do przyjętych w Studium priorytetów rozwoju
zagospodarowania przestrzennego Warszawy i do priorytetowych obszarów wskazanych w
Studium i w ogólnej strategii rozwoju miasta. Zarysowane zostały w ten sposób relacje
przestrzenne pomiędzy wyodrębnionymi w Studium obszarami rozwojowymi, a dotychczas
zidentyfikowanymi obszarami zdegradowanymi.
Znaczenie wyznaczonych do rewitalizacji obszarów dla rozwoju poszczególnych dzielnic jest
zarysowane w ekspertyzie nie tylko na podstawie analizy zapisów Studium i Strategii Rozwoju
Warszawy. Wzięto tu pod uwagę także wyniki ankiety przeprowadzone przez Biuro Polityki
Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy (odpowiedzi dzielnic na pkt. 24 ankiety), a także dane ze
Sprawozdania z realizacji LUPR m.st. Warszawy na lata 2005-2013 za rok 2012 r.
W sumie ekspertyza jest:
1. Podsumowaniem dotychczasowych (z okresu 2005-2012) działań m.st. Warszawy w
dziedzinie rewitalizacji miejskich obszarów zdegradowanych pod kątem znaczenia, jakie w
4
programowaniu i w realizacji rewitalizacji w Warszawie zajęły czynniki sfery
zagospodarowania przestrzennego.
2. Wskazuje kryteria pozwalające na dokonanie hierarchizacji dotychczas zidentyfikowanych
warszawskich obszarów zdegradowanych z punktu widzenia ich znaczenia (ich roli) w
polityce rozwoju sfery zagospodarowania przestrzennego całego miasta i poszczególnych
dzielnic Warszawy.
3. Zarysowuje
hierarchię
dotychczas
zidentyfikowanych
warszawskich
obszarów
zdegradowanych z punktu widzenia znaczenia (ważności) rewitalizacji tych obszarów dla
procesu rozwoju zagospodarowania przestrzennego całego miasta st. Warszawy oraz
procesów rozwoju zagospodarowania przestrzennego dzielnic miasta.
W ekspertyzie, w jej części pierwszej, bardzo szczegółowo omówiono czynniki i kryteria z
zakresu zagospodarowania przestrzennego, jakie w dzielnicowych MRD brano pod uwagę
wyznaczając tereny do rewitalizacji. Usystematyzowany opis tych czynników, sporządzony
według tego samego schematu dla wszystkich analizowanych obszarów kryzysowych, pozwala
porównać zagospodarowanie przestrzenne poszczególnych obszarów kryzysowych.
W części drugiej ekspertyzy przedstawiono podstawowe w przekształceniach przestrzennych
każdego obszaru miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp) odnoszące się do
obszarów zdegradowanych. Ustosunkowanie się do nich jest w dzielnicowych MRD z reguły
pobieżne, jeżeli w ogóle występuje. Dlatego ta część ekspertyzy również została sporządzona
bardzo szczegółowo. Pozwala ona zorientować się na ilu warszawskich obszarach
zdegradowanych brakuje mpzp.
W części trzeciej ekspertyzy zanalizowano strategiczne dokumenty wyznaczające
długofalowy rozwój Warszawy: ,,Strategię Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020
Roku” oraz ,,Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Stołecznego Warszawy”. Pozwoliło to na wskazanie kryteriów, według których w dokumentach
tych zidentyfikowano obszary rozwoju (obszary rozwojowe) w Warszawie.
Następnie,
szczególnie w oparciu o ustalenia Strategii Rozwoju m.st. Warszawy, wskazano w ekspertyzie
relacje warszawskich obszarów zdegradowanych do obszarów rozwojowych. Pozwala to
dokonać hierarchizacji obszarów zdegradowanych ze względu na ich rolę w planowanym
rozwoju Warszawy.
W zakończeniu ekspertyzy oprócz jej podsumowania sformułowano rekomendacje dla
poszczególnych dzielnic. Rekomendacje te biorą pod uwagę sprawność z jaka poszczególne
5
dzielnice prowadzą działania rewitalizacyjne, a także znaczenie jakie władze tych dzielnic
przywiązują do rewitalizacji.
6
3. Metoda sporządzania ekspertyzy
W charakterystyce stanu zagospodarowania przestrzennego warszawskich obszarów
zdegradowanych (rozdz. 4) oparto się na informacjach zawartych w Mikroprogramach
Rewitalizacji Dzielnic warszawskich. Mikroprogramy takie sporządziło 15 dzielnic.
W Mikroprogramach tych najczęściej stosowane do wyznaczania obszarów zdegradowanych
kryteria miały charakter społeczny. Były to przeważnie: poziom bezrobocia i ubóstwa
występujący w obszarze oraz poziom przestępczości na obszarze. Wśród kryteriów kryzysowości
obszaru pojawiło się również kryterium ekonomiczne – poziom rozwoju drobnej i średniej
przedsiębiorczości w obszarze.
Kryteria przestrzenne (można je określić również jako przestrzenno – techniczne) stosowane
w MRD do identyfikacji obszarów zdegradowanych to najczęściej zły stan infrastruktury
technicznej obszaru, a także zły stan mieszkalnictwa w obszarze.
Do operacjonalizacji (uściślenia) tego ostatniego kryterium po 2007 r. zaczęto używać
wskaźników wartości zasobu mieszkaniowego obszaru (wiek budynków mieszkalnych) i
wskaźnika wydajności cieplnej budynków (energooszczędności). Rzadziej wśród kryteriów
przestrzennych znajdywały się: stan przestrzeni publicznych obszaru i stan ich środowiska
przyrodniczego. Zwraca uwagę przywiązywanie małej wagi do faktu posiadania (lub nie) przez
dany obszar miejscowego planu zagospodarowywania przestrzennego (mpzp).
Ażeby charakterystyce stanu zagospodarowania przestrzennego obszarów zdegradowanych
nadać w miarę kompleksowy i systematyczny (pozwalający na porównania) charakter, przyjęto i
stosowano następujący schemat opisu stanu zagospodarowania przestrzennego obszaru
zdegradowanego:
Stan zagospodarowania przestrzennego obszaru zdegradowanego … w dzielnicy …. :
1). Nazwa obszaru, granice obszaru.
2). Uchwała Rady dzielnicy i Rady Miasta przyjmująca Mikroprogram.
3). Wielkość obszaru (powierzchnia i ludność).
4). Położenie obszaru w dzielnicy i mieście.
5). Czy obszar jest objęty jakąś forma ochrony konserwatorskiej.
6). Akty planowania przestrzennego dotyczące obszaru.
7). Spodziewane na obszarze zdegradowanym (lub w sąsiedztwie) inwestycje.
8). Cechy degradacji przestrzennej obszaru:
a). problemy urbanistyczne
b). problemy infrastruktury
7
c). problemy mieszkalnictwa
d). problemy przestrzeni publicznej
e). problemy środowiska przestrzennego
9). Charakterystyka zakwalifikowanych do Mikroprogramu projektów z punktu widzenia/ pod
kątem zagospodarowania przestrzennego
W rozdziale 5 zastosowano metodę analizy językowej używaną w nauce prawa. Polega ona
na analizie tekstu aktu prawnego (w tym przypadku aktu prawa miejscowego, jakim jest
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) i aktu kierownictwa wewnętrznego
(studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania m.st. Warszawy, a także
Strategii, która również jest aktem kierownictwa wewnętrznego). Analiza tekstu (przy użyciu
metody analizy językowej) była każdorazowo odnoszona do rysunków miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego
i
rysunków
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
przestrzennego zagospodarowania m.st. Warszawy, które są integralną częścią tych aktów
planistycznych.
Ta analiza odnoszona była następnie do wskazanych w poszczególnych MRD obszarów
zdegradowanych i ich części.
W stosunku do obszarów zdegradowanych, które są objęte miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego częściowo, przedstawiono szczegółowe zasady zabudowy i
zagospodarowania ich terenu oraz warunki zabudowy. Natomiast jeżeli dokumenty planistyczne
odnoszące się do obszaru zdegradowanego obejmowały go w całości, wówczas przedstawiono w
ekspertyzie ogólne ustalenia dla terenu obszaru zdegradowanego.
W rozdziale 6 „Miejsce obszarów zdegradowanych w rozwoju miasta stołecznego
Warszawy” zastosowano podobną co wyżej metodę analizy językowej, rekonstruując ze Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy oraz ze ,,Strategii
rozwoju Warszawy do 2020 roku” najpierw kryteria określające przydatność obszarów dla
rozwoju Warszawy, a następnie klasyfikację obszarów zdegradowanych według podziału zadań
rewitalizacyjnych przyjętego w Strategii, przede wszystkim w jej programach rewitalizacyjnych
Celu nr 5, a także w programach innych Celów stawianych w Strategii.
8
4. Stan zagospodarowania przestrzennego warszawskich obszarów
zdegradowanych
I. Stan zagospodarowania przestrzennego obszaru zdegradowanego Fort (P-Parysów)
Bema i terenu przyległego w dzielnicy Bemowo.
1. Do obszaru wymagającego rewitalizacji zaliczono na Bemowie Fort (P-Parysów) Bema i teren
przyległy z wałem międzyfortecznym.
2. W 2004 r. Dzielnica Bemowo opracowała projekt inwestycyjny zagospodarowania terenu
Fortu Bema i terenu przyległego. Projekt ten został uzgodniony z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków (Postanowienie nr 113/2055 z dnia 4.02.2005 r.). Dzielnica
Bemowo uzyskała również Decyzję nr 433/BEM/06 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego na terenach rewitalizowanych.
3. Wielkość obszaru
W MRD Bemowo nie podano informacji na ten temat.
4. Położenie
Obszar rewitalizowany położony jest w południowo-wschodniej części Bemowa. W pobliżu
(od wschodu) znajduje się Lasek na Kole i Cmentarz Komunalny na Powązkach.
5. Część terenów znajduje się pod częściową lub całkowitą ochroną konserwatorską (dotyczy to
całego Fortu oraz terenów tworzących otulinę wokół fortu). Ochrona konserwatorska objęto
zgrupowanie drzew tzw. drzewa księżnej Izabeli (uznane za pomniki przyrody).
6. Dla rewitalizowanego obszaru Dzielnica Bemowo opracowała projekt inwestycyjny: ,,Projekt
zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Powązkowskiej 59 przeznaczonego pod
zabudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej”. Projekt ten uzgodniono z konserwatorem
(patrz pkt. 2). Inwestycja uzyskała też decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego (patrz pkt. 2).
Rada m. st. Warszawy w uchwale nr LXXXIII/2770/2006 z dnia 19.10.2006 r. postanowiła o
przystąpieniu do sporządzenia mpzp Fort Bema. W okresie letnim 2012 r. projekt mpzp Fort
Bema był w trakcie uzgodnień.
7. Spodziewane na obszarze lub w pobliżu inwestycje.
Dzielnica Bemowo zamierza na terenie rewitalizowanym realizować duże inwestycje
kubaturowe w formule PPP (z udziałem partnerów gospodarczych zajmujących się sportem). I
tak Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) zainteresowany jest udziałem w budowie hotelu i
9
hali sportowo-widowiskowej, Centralny Klub Sportowy ,,Legia” zamierza wybudować klub
sportowy, a Polski Komitet Olimpijski – halę sportową.
Projektowana jest budowa ulicy Piastów Śląskich łącząca ul. Obrońców Tobruku z
Powązkowską oraz przebudowa ul. Powązkowskiej.
8. Cechy degradacji przestrzennej obszaru:
a). problemy urbanistyczne
Zgodnie
z
przyjętym
i
realizowanym
projektem
inwestycyjnym
przewiduje
się
przystosowanie fortu pod funkcje turystyczne, kulturalne, sportowe i rekreacyjne z
wykluczeniem funkcji mieszkaniowej.
b). problemy infrastrukturalne
Na obszarze znajduje się sieć infrastruktury technicznej związana z funkcjonowaniem
poprzedniego użytkownika – wojska. W jej skład wchodzą: sieć kanalizacji ogólnospołecznej,
sieć
wodociągowa,
sieć
cieplna,
sieć
gazowa,
sieć
elektroenergetyczna
i
sieć
telekomunikacyjna. W Mikroprogramie Rewitalizacji Dzielnicy Bemowo mówi się, że
istniejące elementy zagospodarowania terenu – w tym infrastruktura podziemna – są w złym
stanie technicznym, ale określenie to – jak się wydaje – bardziej odnosi się do stanu budowli
powojskowych niż do infrastruktury technicznej.
c). problemy mieszkalnictwa
Na terenie przeznaczonym do rewitalizacji nie istnieje obecnie zabudowa mieszkaniowa.
Funkcja mieszkaniowa nie jest również planowana w przyszłości.
d).problemy przestrzeni publicznej
Cały rewitalizowany teren ma pełnić funkcje wyłącznie publiczne – sportowe, rekreacyjne,
kulturalne, turystyczne. W ramach rewitalizacji planuje się przeznaczenie terenu pod zieleń
parkową, urządzenia i usługi kultury, sztuki, gastronomii. Zachowany ma zostać historyczny
układ fortu wraz z jego fortyfikacjami i umocnieniami (historyczny element fortyfikacji
Twierdzy Warszawa). Zabytkowe budynki i urządzenia forteczne wymagają (i znajdują się w
trakcie) adaptacji. Dotyczy to układów ciągu pieszych (ciąg pieszy biegnący wzdłuż fosy fortu
– już zmodernizowany i pozostałe ciągi – biegnące nieregularnie i przypadkowo ) jak i układu
dróg oraz podłączenia do dróg publicznych zwiększonej ilości miejsc parkingowych,
niezbędnych do obsługi masowych imprez sportowych.
e). problemy środowiska przyrodniczego
Istotną cechą istniejącego stanu zagospodarowania jest roślinność. Wzdłuż ul. Obrońców
Tobruku zadrzewienie ma charakter leśny. Gęste zadrzewienia, z dominacja drzew liściastych,
występują we wschodniej części terenu wraz z zielonymi fragmentami wału. Na całym terenie
10
liczna jest zieleń wysoka i niska – w znacznej części niezagospodarowana. Tereny zieleni
uporządkowanej wraz z zielonymi ścieżkami spacerowymi i rowerowymi znajdują się w
bliskim sąsiedztwie oraz w samym Forcie Bema. W strefie centralnej obszaru występują
jedynie trawy. Chronione jest zgrupowanie drzew tzw. drzewa księżnej Izabeli (pomniki
przyrody).
9. Charakterystyka
projektów
zakwalifikowanych
do
Dzielnicowego
Mikroprogramu
Rewitalizacji:
A. Projekty gminy:
•
W okresie 2004-2007 zrealizowano zakwalifikowany do Mikroprogramu Dzielnicowego
projekt: ,,Budowa Międzyszkolnego Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul.
Obrońców Tobruku”. Realizacja projektu polegała na adaptacji i modernizacji terenów
przemysłowych i powojskowych przy ul. Obrońców Tobruku (tereny należące do Fortów
Bema). Wykonano obiekty sportowe i dwie, duże strefy wejścia-wyjścia kibiców wraz z
parkingami. Imprezy sportowe może obserwować około 1100 osób. Przewiduje się
włączenie układów parkingów do projektowanej ul. Piastów Śląskich.
•
W trakcie realizacji znajduje się projekt rewitalizacyjny: ,,Adaptacja zabytkowych
budynków Fortu Bema na cele społeczno-gospodarcze wraz z adaptacją i przebudową
otaczającej przestrzeni użyteczności publicznej na cele rekreacyjne”.
Istniejące elementy zagospodarowania Fortu są w złym stanie technicznym. Budynki
forteczne oraz otaczająca je, na ogół, zaniedbana przestrzeń publiczna, nadają się do
adaptacji. Pozostałe obiekty nadają się do demontażu, wyburzenia lub częściowej
modernizacji. W roku 2009 zrealizowano działania na kwotę 1.970.000 zł (adaptacja
części budowli fortecznych na cele kulturalne, oczyszczenie fosy, uporządkowanie ciągu
pieszego przy fosie). Gros projektu ma być realizowana po 2013 roku.
•
Oba w/w projekty rewitalizacyjne są częścią większego, całościowego projektu
inwestycyjnego: ,,Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema
oraz adaptacja (zmiana sposobu użytkowania) obiektów zabytkowych wraz z budową
obiektów towarzyszących i zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej na terenie
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy”.
C. Projekty towarzyszące:
•
Wśród realizowanych w przyszłych latach, zgodnie z tym projektem inwestycyjnym
dzielnicy, inwestycji towarzyszących mają się znaleźć inwestycje wskazane w pkt. 7.
11
II. Stan zagospodarowania przestrzennego obszaru zdegradowanego Osiedla Młociny
i Osiedla Wrzeciono na Bielanach.
1. Obszar (obszar A) ograniczony ulicami: Wójcickiego (od Pułkowej do Michaliny), Michaliny,
Rezerwat Dęby Młocińskie, Improwizacji, Encyklopedyczna, Zgrupowania AK ,,Kampinos”,
Kasprowicz (do Lindego), Lindego, Marymoncka, Pułkowa do Wójcickiego.
Znaczną część tego obszaru stanowi ,,Osiedle Wrzeciono” leżące w obrębie ulic
Marymonckiej, Nocznickiego, Kasprowicza, Lindego. Obszar ten rozszerzono o 12 hektarową
działkę przy ulicy Marymonckiej 42, na której planuje się budowę wielofunkcyjnego obiektu
sportowo-rekreacyjnego.
W Mikroprogramie Rewitalizacji Bielan wyodrębniono również drugi obszar przeznaczony do
rewitalizacji (obszar B) ograniczony ulicami: Estrady, Kampinowską, Las Bemowo, Kalinowa
Łąka, Arkuszowa do Nocznickiego, Nocznickiego od Wólczyńskiej do Rokokowej,
Wólczyńska do Loteryjki, Loteryjki. Uznano jednak (za sugestią Komitetu Monitorującego
Rewitalizację w Warszawie), że w działaniach rewitalizacyjnych uwzględniony będzie
jedynie obszar A.
2. Rewitalizowany na Bielanach zdegradowany obszar A zgodnie z zapisami Uchwały nr
175/XL/05 Rady Dzielnicy Bielany z dnia 26.X.2005 r. umieszczono w Lokalnym
Uproszczonym Programie Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy przyjętym Uchwałą
Rady m. st. Warszawy w październiku 2005 r.
3. Mieszkańcy osiedla Wrzeciono stanowią około 22% wszystkich mieszkańców Bielan (około
30tys. osób). W MRD nie określono wielkości powierzchni obszaru A.
4. Obszar położony jest w środkowo-północnej części warszawy obok trasy nowo
wybudowanego Mostu Północnego, w sąsiedztwie Lasu Młocińskiego, Huty Arcelor
(dawniej Huta Warszawa), w sąsiedztwie Lasu Młocińskiego i Lasku Bielańskiego, w pobliżu
trasy prowadzącej z Warszawy do Gdańska. Bliskie sąsiedztwo Wisły i Puszczy
Kampinoskiej.
5. Obszar nie jest objęty żadną formą opieki konserwatorskiej.
6. Mpzp osiedla Młociny część I uchwalony przez Radę Gminy Warszawa-Bielany Uchwałą nr
401/XVIII/2000 z dnia 8.12.2000 dotyczy obszaru umieszczonego w MRD Bielany (pokrywa
się z nim w jednostkach terenowych wydzielonych w mpzp jako 10-UM, 11 U i inne) oraz
mpzp Osiedla Młociny część druga B – uchwała 585/XVI/2001 Rady gminy Warszawa
Bielany z dnia 07.12.2001 r.
12
7. W pobliżu obszaru osiedla Wrzeciono oddano w 2011 roku do użytku Most Północny i jego
trasę uaktywniające połączenie Bielan z prawobrzeżnymi częściami Warszawy: Tarchominem
i Białołęką. Od 2010 roku Bielany i Wrzeciono maja dostęp do warszawskiego metra (stacja
metra Młociny i Wawrzyszew w bezpośrednim sąsiedztwie Wrzeciona). W okresie od 2014 r.
przewiduje się na obszarze Wrzeciona i w pobliżu budowy, około 800 nowych mieszkań
(głównie własnościowych). Program rewitalizacji przewiduje budowę na obszarze
rewitalizowanym (Marymoncka 42) wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego.
8. Cechy degradacji przestrzennej obszaru:
a). problemy urbanistyczne
W środkowej części osiedla Wrzeciono na terenach początkowo zarezerwowanych na funkcję
rekreacji i kultury wielu właścicieli wybudowało budynki, wygradzając następnie swoje
posesje. Zachwiało to układ komunikacyjny wewnątrz osiedla. Dojazd i dojście do centrum
osiedla ,,Wrzeciono” szczególnie do kościoła i przychodni zdrowia oraz do centrum
handlowego są utrudnione.
b). problemy infrastruktury
W złym stanie są instalacje w wielkopłytowych budynkach mieszkalnych – zwłaszcza
elektryczna i CO. W dużym stopniu degradacji uległy wewnętrzne ciągi komunikacyjnechodniki, alejki. Wymagają one gruntownej naprawy lub wykonania od podstaw. Wymienione
wyżej sieci infrastruktury, a także wodno-kanalizacyjne wymagają wymiany. W rejonie
Młocin słabo rozbudowana jest sieć wodno-kanalizacyjna.
c). problemy mieszkalnictwa
Osiedle Wrzeciono zostało wybudowane w technologii wielkiej płyty w latach 60-tych XX
wieku przez Hutę Warszawa i WSM. Osiedle jest przykładem typowego ,,blokowiska”.
Analiza stanu budynków (przegląd techniczny) przeprowadzona w 2005 roku wyraźnie
wskazuje na zły stan techniczny budynków mieszkalnych. Ich średnie zużycie techniczne
kształtuje się na poziomie 30%. Występuje przemarzanie ścian, wymagane są ocieplenia.
Budynki są własnością spółdzielni mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych i to one będą
musiały podjąć trud modernizacji. Za 162 budynków znajdujących się na obszarze
rewitalizowanym budynki wybudowane po roku 1990 stanowią jedynie 17,28%. Aż 134
budynki (82,72%)to budynki wybudowane przed 1989 rokiem. Żaden budynek wybudowany
w latach 80-tych nie został poddany dotąd termomodernizacji. Według wskaźników
kryzysowości dotyczących mieszkalnictwa (wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w
zakresie programowania działań dot.. mieszkalnictwa z 13.08.2008 r.) dwa podobszary na
terenie Wrzeciona kwalifikują się do wsparcia w zakresie mieszkalnictwa. Niezaspokojone są
13
(na terenie dzielnicy Bielany) potrzeby mieszkaniowe ludności o najmniejszych dochodach
(brak mieszkań socjalnych i mieszkań potrzebnych do realizacji wyroków eksmisyjnych
zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów).
d). problemy przestrzeni publicznych
Odczuwa się utrudnienia w komunikacji wewnątrz osiedla Wrzeciono. Nadmiernie
przeciążony jest ruchem kołowym istniejący układ drogowo-uliczny, wymagający
modernizacji. Stan techniczny ulic i ciągów pieszych jest zły. Brak dostatecznej liczby miejsc
parkingowych powoduje dewastację terenów zieleni. Baza sportowo-rekreacyjna jest
niedorozwinięta; podobnie - sieć placówek kultury. Rewaloryzacji wymagają przestrzenie
międzyblokowe (w tym place zabaw). Wokół huty Arcelor (Huta Warszawa) obszar jest
zdegradowany – zaniedbany i niedoinwestowany (obszar poprzemysłowy).
e). problemy środowiska przyrodniczego
Na obszarze wskazanym do rewitalizacji występują tereny zieleni (w tym leśne)
niezagospodarowane.
9. Charakterystyka zakwalifikowanych do realizacji projektów rewitalizacyjnych.
A. Projekty gminy:
•
W okresie 2008-2010 zrealizowano w parterowej części bloku mieszkalnego przy ul.
Szegedyńskiej 13a (na powierzchni ok. 2000m2) projekt stworzenia ,,Mediateki” –
biblioteki multimedialnej dla młodzieży. Mediateka sąsiaduje z placówką Straży
Miejskiej, co wzmacnia bezpieczeństwo korzystania z Mediateki młodych klientów tej
placówki.
•
W trakcie realizacji jest projekt ,,Rozbudowy i modernizacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej
przy ul. Szegedyńskiej 9a”. Inwestycja ma objąć rozbudowę i modernizację 3 pawilonów,
budowę wielofunkcyjnej sali sportowej i modernizację boiska.
B. Projekty beneficjentów zewnętrznych:
•
Dzielnicowy Mikroprogram Rewitalizacji zawiera również dwa projekty rewitalizacyjne
wspólnot mieszkaniowych:
- ,,Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków życia mieszkańców wielorodzinnego
budynku mieszkalnego przy ulicy Nocznickiego 15 na Wrzecionie” oraz
-
,,Podniesienie
estetyki
i
bezpieczeństwa
mieszkańców
na
terenie
wokół
wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Kasprowicza 72 i Kasprowicza 72a
oraz poprawa jakości życia”.
Projekty
przewidują
działania
modernizacyjne
wewnątrz
budynków
wspólnot
mieszkaniowych oraz działania poprawiające jakość przestrzeni wokół budynków.
14
C. Projekty towarzyszące:
•
Projektem towarzyszącym projektom wymienionym wyżej jest ,,Budowa i modernizacja
wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Marymonckiej 42”.Realizacja
projektu wymaga zmiany Studium uikzp m. st. Warszawy, w kierunku zmiany funkcji
dotychczas leśnej działki, leżącej w strefie otuliny rezerwatu Lasek Bielański.
III. Stan zagospodarowania przestrzennego obszaru zdegradowanego Służewiec na
Mokotowie.
1. Służewiec – obszar ograniczony ulicami: Wilanowska. Puławska, Obrzeźna, Bokserska.
MRD Mokotów określa jako zdegradowane również tereny Wierzbna i Sielec. Jednak jako
pierwszy do działań rewitalizacyjnych został w MRD przeznaczony obszar Służewca.
2. Obszar rewitalizowany Służewiec jest włączony do Lokalnego Uproszczonego Programu
Rewitalizacji m. st. Warszawy Uchwałami Rady m. st. Warszawy z drugiej połowy 2005
roku. Rada Dzielnicy Mokotów Uchwałą nr XLI/206/2005 z dnia 13.12.2005 r. postanowiła o
włączeniu Dzielnicy Mokotów – obszar Służewiec do Lokalnego Uproszczonego Programu
Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005-2013.
3. Wyznaczony do rewitalizacji obszar Służewca zajmuje 178 ha (5% powierzchni Mokotowa).
Zamieszkuje na nim 29142 mieszkańców (co stanowi około14% populacji Mokotowa).
4. Służewiec leży w południowo-zachodniej części Mokotowa granicząc z położonymi na
południe od Służewca na Ursynowie torami Wyścigów Konnych. Od zachodu graniczy z
terenami byłego Służewca Przemysłowego, który obecnie jest monofunkcyjnym obszarem
biurowców.
5. Obszar nie jest objęty ochroną konserwatorską.
6. Obszar ujęty w MRD Mokotów objęty jest:
- mpzp rejonu Służewca Wschodniego uchwalonego przez Radę m. st. Warszawy w dniu
18.06.2009 r. Uchwałą nr LVI/1705/2009
oraz
- mpzp Parku Dolina Służewiecka uchwalonego przez Radę m.st. Warszawy w dniu
14.06.2007 r. Uchwałą nr XI/315/2007.
7. Na zachód od Służewca dynamicznie, chociaż nie całkiem planowo, rozwija się monfukcyjny
obszar biurowców byłego Służewca Przemysłowego. Leżący na południe od Służewca Tor
Wyścigów Konnych po objęciu go przez Totalizator Sportowy ma być poddany gruntownej
modernizacji. Na terenie Służewca inwestują spółki deweloperskie. Wybudowano tu galerię
15
,,Mokotów”. Planowana jest – w sferze inwestycji publicznych-gruntowna modernizacja
Domu Kultury ,,Kadr”.
8. Cechy degradacji przestrzennej obszaru:
a). problemy urbanistyczne
Zabudowę obszaru Służewca zaprojektowano i zrealizowano jako typową sypialnię –
inkubator do reprodukcji siły roboczej dla funkcjonujących w pobliżu, w okresie socjalizmu,
zakładów przemysłowych. Cechował go i nadal cechuje, niedostatek usług i terenów zieleni.
Zamieszkiwany przez rodziny byłych robotników, które najczęściej straciły swe miejsca pracy
w upadłych w okresie transformacji ustrojowej zakładach przemysłowych., nie ma potencjału
ekonomicznego na remonty i konserwację swojej substancji mieszkaniowej, która podlega
postępującej dekapitalizacji.
b). problemy infrastruktury
W MRD określa się stopień degradacji infrastruktury technicznej obszaru jako znaczący,
wymagający szybkich działań modernizacyjnych. Drogi oraz ciągi piesze wymagają szybkiej
interwencji.
c). problemy mieszkalnictwa
Obszar kryzysowy to obszar 2850 mieszkań komunalnych, w jakich mieszka 7150 osób (na
1000 mieszkańców przypada tu 97,8 mieszkań komunalnych, gdy w całej dzielnicy – 75,8, a
w całej Warszawie – 61,6 mieszkań). Dużą częścią zasobu mieszkaniowego administruje
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Służewiec”. Istnieje tu również 50 Wspólnot Mieszkaniowych.
Bloki
z
wielkiej
płyty,
przede
wszystkim
przy
ulicach
Śniardwy,
Orzyckiej,
Smoluchowskiego, Pieńkowskiego, Blacharskiej, Modzelewskiego, Gotarda, Jadźwinów,
Rzymowskiego są od lat nie remontowane.
d). problemy przestrzeni publicznych
Struktura przestrzenna blokowiskowego Służewca jest mało zróżnicowana, wymaga
modernizacji i rozbudowy bazy sportowo – rekreacyjnej, modernizacji terenów zieleni,
poszerzenia i uatrakcyjnienia bazy kulturalnej.
e). problemy środowiska przyrodniczego
Na Służewcu brakuje terenów zieleni, na których mogliby wypoczywać mieszkańcy.
Znajdujący się w sąsiedztwie kompleks przyrodniczy Torów Wyścigów Konnych jest w
zasadzie terenem zamkniętym. Chcąc dotrzeć do obszarów zieleni Doliny Służewieckiej
trzeba przekroczyć jezdnię
ul. Rzymowskiego lub ul. Puławskiej, którymi odbywa się
międzydzielnicowy ruch tranzytowy o dużej intensywności.
16
9. Charakterystyka zakwalifikowanych do MRD projektów rewitalizacyjnych (z punktu
widzenia zagospodarowania przestrzennego):
A. Projekty gminne:
•
Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Orzyckiej 20 na potrzeby osób specjalnej troski.
Projekt przewiduje dobudowę piętra w budynku, w którym obecnie jeden lokal użytkuje
Warszawski Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Powstałyby warunki skupienia
organizacji zajmujących się ludźmi w potrzebie. Projekt na etapie przygotowania
dokumentacji.
•
Budowa nowej siedziby Domu Kultury ,,Kadr” przy ul. Rzymowskiego 32. Projekt
przewiduje wyburzenie starego budynku Domu Kultury (bardzo mocno zużytego) i
budowę nowego. Projekt w początkowym stadium realizacji.
B. Projekt Wspólnoty Mieszkaniowej:
•
Adaptacja pomieszczeń przy ul. Pieńkowskiego 4 na Klub Mieszkańca. Projekt zakłada
adaptację dwóch pomieszczeń w piwnicach budynku Wspólnoty na cele Klubu
Mieszkańców, na potrzeby administratora budynku i zarządu wspólnoty. Przygotowana
wstępna wersja projektu.
C. Projekty towarzyszące (gminne):
•
Renowacja terenu w rejonie ulic Niegocińskiej, Śniardwy i Orzyckiej. Projekt zakłada
stworzenie na obszarze 1,98 ha parku osiedlowego.
•
Modernizacja
budynku
przy
ul.
Irysowej
8.
Kompleksowy
remont
starego,
przedwojennego budynku wchłoniętego przez powojenne osiedle mieszkaniowe.
•
Modernizacja budynku przy ulicy Orzyckiej 25. Wymiana instalacji wewnętrznych i
porządkowanie otoczenia budynku.
•
Uzyskanie ładu przestrzennego i estetyki Dzielnicy. Renowacja i modernizacja terenu
wnętrza osiedlowego – rekultywacja zieleni, budowa placu zabaw dla dzieci.
•
Przebudowa drogi wewnętrznej, budowa chodników i miejsc postojowych, rekultywacja
zieleni budynku przy Modzelewskiego 23.
•
Przebudowa dróg wewnętrznych i chodników na terenach leżących we wnętrzach
osiedlowych budynków przy ul. Tuchlińska – Śniardwy, Jadźwinów 22, Obrzeźna 10,
Bokserska – Gruszczyńskiego oraz wnętrza Modzelewskiego 23 – Pieńkowskiego 4, 5.
•
Rekultywacja zieleni i budowa placów zabaw w osiedlach na obszarze rewitalizowanym
Służewiec.
•
Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Służewiec (projekt
Spółdzielni Mieszkaniowej Służewiec).
17
•
Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Modzelewskiego 40 (projekt Wspólnoty
Mieszkaniowej).
IV. Stan zagospodarowania przestrzennego obszaru zdegradowanego Stara Ochota - Filtry na Ochocie.
1. W MRD Ochota jako obszar przeznaczony do rewitalizacji wskazano teren ograniczony
ulicami: Chałubińskiego, Aleje Niepodległości, Wawelska, Grójecka, Plac Zawiszy, Aleje
Jerozolimskie do Chałubińskiego. Obszar ten jest tożsamy ze Stara Ochotą – Filtry.
2. W dniu 9.03.2006 r. Rada Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy podjęła Uchwałę
nr 176/XLIV/2006 w sprawie skierowania wniosku do Rady m.st. Warszawy o włączenie
wyżej wskazanego obszaru do LUPR m.st. Warszawy na lata 2007-2013. Wniosek został
uwzględniony.
3. Obszar rewitalizowany ma powierzchnię 143,5 ha (14,7% powierzchni całej dzielnicy).
Przebywa na nim 12.971 osób w tym 12.185 osób zameldowanych na stałe (około 14,25% do 15,02% ludności dzielnicy).
4. Obszar rewitalizowany leży w północno-wschodniej części dzielnicy, w pobliżu ścisłego
centrum Warszawy. Jego lokalizacje jak i warunki lokalizacyjne na jego terenie należy uznać
za bardzo dobre (centrum, przy drodze na lotnisko i przy trasach wylotowych
z miasta), ale jest to również cechy o charakterze kryzysowym związana z dużym hałasem,
zanieczyszczeniem powietrza spalinami, permanentnym brakiem miejsc parkingowych.
5. Na obszarze objętym rewitalizacją cały szereg obiektów i zespołów urbanistycznych objętych
jest ochroną konserwatorską.
Są to:
- 11 budynków mieszkalnych wpisanych do Rejestru Zabytków, co daje w stosunku do całej
Dzielnicy (15 budynków) – 73,33%
- 4 inne budynki wpisane do Rejestru Zabytków, co daje 57,14% w stosunku do całej
Dzielnicy (7 budynków)
- 2 kolonie i 3 tereny wpisane do Rejestru Zabytków, co stanowi 100% tego typu zabytków w
dzielnicy Ochota
- 160 budynków objętych ochrona konserwatorską (w tym 11 wpisanych indywidualnie do
rejestru Zabytków), znajdujących się na terenach wpisanym do rejestru Zabytków: Kolonii
Staszica – (81 nieruchomości) i Kolonia Lubeckiego – (79 nieruchomości), co stanowi 100%
tego typu zasobu Dzielnicy
18
Znajdująca się na obszarze Stacja Filtrów (najstarsza czynna stacja w Europie) pretenduje do
wpisania na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
6. Część obszaru rewitalizowanego objęta jest obowiązującym mpzp: ,,część II obszaru
położonego wzdłuż linii średnicowej PKP na odcinku od Dworca Centralnego do Dworca
Głównego” zatwierdzonego Uchwałą nr XCIV/2808/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia
9.11.2010 r.
Dla pozostałej części obszaru rewitalizowanego nie ma jak dotąd uchwały rady Miasta
o przystąpieniu do sporządzenia mpzp.
7. Wzdłuż Alei Jerozolimskich w kierunku na Pruszków, na odcinku 3 km zbudowało swe
siedziby siedem potężnych koncernów międzynarodowych (np. Bayer, BASF, ABB
i inne). Przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich zlokalizowano kompleks handlowy ,,Blue
City”. W MRD podkreśla się jednak, że wobec dekapitalizacji i zaniedbania zasobów rejonu
rewitalizacji, a także wobec nierozstrzygniętej dotąd kwestii roszczeń dawnych właścicieli
tutejszych nieruchomości, wymienione wyżej i inne nowe inwestycje nie mają praktycznie
większego wpływu na ożywienie gospodarcze Starej Ochoty.
8. Cechy degradacji przestrzennej obszaru Starej Ochoty:
a). problemy urbanistyczne
Do opisanych w pkt. 4 cech obszaru Starej Ochoty należy dodać sąsiedztwo Dworca
Centralnego (duża ilość kradzieży w okolicznych budynkach) i niejasną koncepcję
zagospodarowania terenu byłego stadionu żużlowego Skry, jaki obecnie jest również
obszarem zdegradowanym. Stara Ochota to zabytkowa enklawa architektoniczna o dużej
wartości historycznej, nasycona zielenią. Jednak w skutek zjawiska tzw. luki remontowej
i nierozstrzygniętych dotąd praw własności w stosunku do wielu nieruchomości tego obszaru,
postępuje
tu
degradacja
wartościowej,
zabytkowej
substancji
architektonicznej
i urbanistycznej.
b). problemy infrastruktury
Wiele budynków wymaga doposażenia w niezbędne media (gaz, CO). Na Ochocie brakuje
wyposażenia w niezbędną infrastrukturę w 17 budynkach komunalnych, z czego na
analizowanym obszarze znajduje się 8 takich budynków.
c). problem mieszkalnictwa
Na wskazanym w MRD obszarze znajduje się:
- 14 budynków komunalnych, co daje w stosunku do całej Dzielnicy (53 budynki komunalne)
– 26,42%
19
- 32 Spółdzielni Mieszkaniowych, co daje w stosunku do całej Dzielnicy (39 Spółdzielni
Mieszkaniowych) – 82,05%
- 48 Wspólnot Mieszkaniowych, co daje w stosunku do całej Dzielnicy (349 Wspólnot
Mieszkaniowych) – 13,75%
Występują tu znaczne różnice w poziomie warunków mieszkaniowych pomiędzy
mieszkańcami licznych na tym terenie małych spółdzielni mieszkaniowych, a najemcami
mieszkań w budynkach będących w zasobach m.st. Warszawy (komunalnych). Trudne
warunki mieszkaniowe w zasobach komunalnych spowodowane są nie tylko wiekiem tych
zasobów i rabunkową ich eksploatacją (np. tworzenie w latach powojennych w ocalałych
z pożogi wojennej budynkach tzw. kołchozów), ale również nierozstrzygniętymi roszczeniami
reprywatyzacyjnymi, co nie pozwala na skuteczne inwestowanie w takie budynki. Na
niedobory w wyposażeniu w infrastrukturę budynków komunalnych wskazuje podpkt. (b). W
dzielnicy
zabezpieczonych
z
powodu
złego
stanu
technicznego
jest
6 budynków, z czego na obszarze rewitalizowanym - 4. Budynki na tym obszarze odznaczają
się niskim poziomem wydajności energetycznej (duże straty ciepła).
d). problemy przestrzeni publicznych
W MRD Ochoty wskazuje się, że na obszarze rewitalizowanym brak jest ,,infrastruktury
integracyjnej” – kawiarń, skwerów, placów zabaw, przestrzeni kultury. Zagrożenie
wypadkami drogowymi jest tu wysokie. Brak jest miejsc do parkowania. W projektach
rewitalizacyjnych ważne miejsca zajmują rewitalizacja placu Starynkiewicza (w tym skweru
Grotowskiego) i zieleńca przed teatrem Ochoty. Taka kondycja przestrzeni publicznych Starej
Ochoty
współwystępuje
ze
stosunkowo
dużą
ilością
placówek
i instytucji publicznych w całej dzielnicy generujących ożywione życie publiczne (5 uczelni
wyższych publicznych i 3 niepubliczne, 8 akademików, siedziby placówek centralnej
administracji publicznej, 8 gimnazjów, 6 liceów i inne).
e). problemy środowiska przyrodniczego
24,7% dzielnicy Ochota (240 ha) to tereny zieleni. N obszarze rewitalizowanym znajduje się 1
park, 1 skwer i 1 zieleniec (33,3% obszarów zieleni dzielnicy). Zakwalifikowany do
rewitalizacji obszar ograniczony jest ulicami, które stanowią główne miejskie ciągi
komunikacyjne i trasy przelotowe: Trasa Łazienkowska; ul. Wawelska oraz ul. Grójecka
i Al. Jerozolimskie. Stąd też notuje się tu wszelkie uciążliwości typowe dla dużych
aglomeracji, jak nadmierny poziom spalin czy przekraczające normy natężenia hałasu.
Na zanieczyszczenie spalinami narażona jest szczególnie Kolonia Staszica sąsiadująca z Trasą
Łazienkowską i ul. Tarczyńska, która pomiędzy Placem Zawiszy i ul. Daleką tworzy wąski i
20
wysoki tunel, kumulujący zanieczyszczenia szczególnie szkodliwe dla zdrowia. Poziom
hałasu najbardziej uciążliwy jest na wybranym obszarze wzdłuż głównych ciągów
komunikacyjnych ulic: Wawelskiej, Grójeckiej, Al. Jerozolimskich, Chałubińskiego,
Al. Niepodległości i ul. Filtrowej. Przede wszystkim w porze dziennej znacznie przekraczane
są
dopuszczalne
normy
hałasu:
pomiary
wskazują,
że
waha
się
on
w granicach 70-75 db (norma wynosi 65 db).
9. Charakterystyka zakwalifikowanych do MRD projektów (z pkt. widzenia zagospodarowania
przestrzennego):
A. Projekty gminy
•
Rewitalizacja przestrzeni ul. Tarczyńskiej na odcinku pl. Zawiszy – ul. Daleka wraz
z kompleksem pięciu komunalnych kamienic mieszkaniowych. Kompleksowy projekt
przewiduje przekształcenie ulicy Tarczyńskiej w promenadę o ograniczonym ruchu
kołowym wraz z remontami i rewaloryzacją kamienic, co do których nie występują
roszczenia własnościowe. Projekt w trakcie realizacji.
•
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej –
zieleńca. Projekt przewiduje modernizacje budynku, w którym siedziby mają
Towarzystwo Kultury Teatralnej oraz Teatr Ochoty oraz rewaloryzację położonego przy
budynku zieleńca (zespół ten należy do kolonii Lubeckiego wpisanej do rejestru
zabytków). Projekt w początkowej fazie realizacji.
•
Rewitalizacjia pl. Starynkiewicza z modernizacja skweru Grotowskiego w celu ożywienia
gospodarczego obszaru poprzez podniesienie standardu przestrzeni publicznej i
wprowadzenia nowych funkcji, w tym turystycznej.
Poszczególne elementy placu i skweru są w dużym stopniu zużyte, wręcz całkowicie
zdekapitalizowane. Projekt przewiduje ich odnowienie (włącznie ze starą pętlą
tramwajową) i wzbogacenie o nowe funkcje (głównie turystyczne). Projekt we wstępnej
fazie realizacji.
B. Projekty beneficjentów zewnętrznych
•
MRD Ochota zawiera 7 projektów: wspólnot mieszkaniowych (1), spółdzielni
mieszkaniowych (5) i stowarzyszenia (1)
6 z tych projektów dotyczy modernizacji budynków zabytkowych kamienic i ich
otoczenia. Jeden z projektów dotyczy rewitalizacji całego kwartału w Kolonii
Lubeckiego. Realizacja projektów znajduje się we wstępnej fazie gromadzenia
dokumentacji i funduszy.
C. Projekty towarzyszące
21
•
MRD wylicza 9 projektów towarzyszących publicznych (7 modernizacji obiektów
szkolnych, modernizacja parku Wielkopolski i modernizacja ulicy Langiewicza w
Kolonii Staszica) oraz 2 projekty towarzyszące partnerów zewnętrznych (Akademia
Medyczna – modernizacja i renowacja budynku Kuchni Szpitalnej Szpitala przy ul.
Lindleya 4 oraz 12 Spółdzielni Mieszkaniowych Wspólnota Mieszkaniowa i
Stowarzyszenie – współdziałanie na rzecz rewitalizacji Starej Ochoty, w tym Kolonii
Lubeckiego).
V. Stan zagospodarowania przestrzennego obszarów zdegradowanych (przeznaczonych do
rewitalizacji) w dzielnicy Praga Południe.
Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy wyodrębnia jeden obszar
zdegradowany przeznaczony w Mikroprogramie do rewitalizacji i dzieli go na dwa ,,podobszary”
(I – Kamionek i II – Saska Kępa).
1. Całość obszaru przeznaczonego do rewitalizacji na Pradze Południe ograniczona jest linią
torów kolejowych,
ulicą Wiatraczną,
Aleją
Stanów Zjednoczonych
oraz
Wałem
Miedzeszyńskim. W skład tego bardzo zróżnicowanego przestrzennie (co się podkreśla w
Mikroprogramie) obszaru wchodzą osiedla: Kamionek, Grochów, Kinowa i stara część
Saskiej Kępy. Są to najstarsze tereny dzielnicy.
2. Obszar rewitalizowany na Pradze Południe jest wskazany w Mikroprogramie Rewitalizacji
Dzielnicy Praga Południe, który jest elementem przyjętego przez Radę m. st. Warszawy
Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji dla Miasta Stołecznego Warszawy na lata
2005-2013 uchwałą nr LXI/1733/2005. Rady m. st. Warszawy z dnia 28.10.2005r.
3. Tak delimitowany (patrz pkt. 1) obszar rewitalizowany zajmuję powierzchnię 749 ha, co
stanowi 33, 5% powierzchni dzielnicy ( 0,15 % pow. Warszawy). Na obszarze tym mieszka
63969 osób (stan na 06.2008r.).
4.
Obszar przeznaczony do rewitalizacji na Pradze Południe leży w zachodniej części tej
Dzielnicy. Od centrum miasta oddziela go Wisła, przez którą przechodzą dwa mosty łączące
rewitalizowany obszar (i Dzielnicę) z Centrum Warszawy. Dwa wskazane do rewitalizacji
,,podobszary” rozdziela Park Skaryszewski również przewidziany do rewitalizacji w dalszej
kolejności. W pasie rozdzielającym rewitalizowane ,,podobszary” znajduje się oddany do
użytku w 2012 roku Stadion Narodowy.
22
5. Obszar rewitalizowany obejmuje Saską Kępe wpisaną do rejestru zabytków w dniu
02.04.1979 r. (nr wpisu do rejestru zabytków 942) oraz Park Skaryszewski wpisany do
rejestru pod nr 875 w dniu 13.12.1973 roku. Oprócz tego na obszarze rewitalizowanym
znajdują się następujące zabytki: Rogatki Grochowskie, Cmentarz na Kamionku oraz Pomnik
Budowy Szosy Brzeskiej.
6.
Dla terenu obejmującego obszar Kamionka, starą część Saskiej Kępy oraz część Grochowa
obowiązują następujące m.p.z.p.: 1). Mpzp rejonu ulicy Grochowskiej na odcinku od ul.
Lubelskiej do ul. Kaleńskiej i Modrzewiowej (Uchwała nr 143/VIII/99 Rady Gminy
Warszawa-Centrum) oraz 2). Mpzp obszaru Saskiej Kępy (Uchwała nr LXXXVIII/2764/2006
Rady m. st. Warszawy z dnia 21.10.2006 r. Dla terenu wskazanego na Pradze Południe do
rewitalizacji w 2012 roku sporządzano (prace w toku) następujące mpzp: 1). Mpzp rejonu
Stadionu Narodowego (Uchwała Rady m. st. Warszawy nr LVI/1509/2005 zmieniona
Uchwała Rady m. st. Warszawy nr VI /104/11 z dnia 12.01.2011 r.); 2). Mpzp rejonu
Kamionka (Uchwała Rady m. st. Warszawy nr XXX/952/2008 z dnia 08.05.2008 r.); 3).
Rejon Kamionka częściowo podlega mpzp rejonu Dworca Wschodniego uchwalonego
21.10.2010 r. przez Radę m.st. Warszawy uchwałą nr XCIII/2737/2010; 4). Mpzp rejonu
Ronda Wiatraczna (Uchwała Rady m. st. Warszawy nr XLVI/ 14446/2008 z dnia 18.12.2008
r. zmieniona Uchwałą nr L/1523/2009 z dnia 26.02.2009 r.); 5). mpzp rejonu ul.
Podskarbińskiej (Uchwała Rady m. st. Warszawy nr XII/198/2011 z dnia 17.03.2011r.
7. Największą inwestycją w rejonie rewitalizowanym jest niewątpliwie Stadion Narodowy
(oddany do użytku w 2012 r.). W związku z jego wiodącą rolą w Euro 2012 uporządkowano i
zmodernizowano rozległy obszar w sąsiedztwie Stadionu: stację kolejową Warszawa Stadion,
stację kolejową Warszawa Wschodnia, błonie wokół Stadionu, rejon ulicy Francuskiej na
Saskiej Kępie, a także niektóre budynki na tym obszarze (np. budynek Teatru Powszechnego).
8. Cechy degradacji przestrzennej obszaru rewitalizowanego :
a). problemy urbanistyczne
Barierą urbanistyczną w relacjach obszaru z centrum miasta jest Wisła i linia kolejowa.
Bariera Wisły nie wynika wyłącznie z charakterem rzeki jako żywiołu przyrody (powodzie,
oblodzenia, podtopienia itp.), ale i z tego, że Wisła z biegiem czasu coraz bardziej traci swoją
funkcje transportową. W dodatku Warszawa nie ma, istniejącej w wielu miastach Zachodu,
tradycji i kultury urbanistycznej, w jakiej tereny nabrzeżne akwenów wodnych uznaje się za
atrakcyjne elementy krajobrazu miejskiego.
b). problemy infrastrukturalne
23
Nie wszyscy mieszkańcy tego obszaru mają dostęp do wodociągów i kanalizacji. Potrzebne są
remonty oświetlenia ulicznego oraz nawierzchni ulic (na około 40 ulicach). W zakresie
oświetlenia w przeważającej części rejonu należałoby dokonać całkowitej wymiany bardzo
zniszczonych kabli, słupów i opraw.
c). problemy mieszkalnictwa
W obszarze rewitalizowanym znajduje się dużo budynków z pierwszej połowy dwudziestego
wieku. Znaczna część budynków pochodzi z lat trzydziestych i wymaga kapitalnego remontu.
Jednak zasoby lokalowe Kamionka i Saskiej Kępy znacznie różnią się od siebie. Na Saskiej
Kępie budynki są wyposażone w media, mają jednak mocno zniszczone elewacje. Natomiast
Kamionek charakteryzuje się występowaniem budynków z niedoprowadzonymi wszystkimi
mediami. WMRD wskazano 42 budynki wymagających szybkich remontów.
d). problemy przestrzeni publicznych
Zły stan nawierzchni i infrastruktury oświetleniowej ulic pogarsza jakość przestrzeni
publicznych
obszaru
wskazanego
na
Pradze
Południe
do
rewitalizacji.
Działań
rewaloryzacyjnych wymaga obszar Parku Skaryszewskiego przewidywany w MRD jako
kolejny (po dwu wyłonionych najpierw) podobszar rewitalizowany. Na Saskiej Kępie jej
główna ulica – Francuska jest przeciążona ruchem tranzytowym, co utrudnia pełnienie przez
nią funkcji promenady dzielnicy i salonu towarzysko – artystycznego Dzielnicy i całej
Warszawy.
e). problemy środowiska przyrodniczego
W obszarze rewitalizowanym usytuowany jest Park Skaryszewski o powierzchni 49,56 ha.
Zarządcą Parku jest miasto stołeczne Warszawa poprzez Zarząd Oczyszczania Miasta.
W gestii samorządu lokalnego – Dzielnicy znajdują się następujące parki:
- OPAK (Obwodu Praga Armi Krajowej) ograniczony ulicami Kobielską, Podskarbińską,
Grochowską i Weterynaryjną o powierzchni 3,46 ha.
- Ośrodek Wypoczynkowo – Sportowy Waszyngtona o powierzchni 16,68 ha.
- Bulwar Stanisława Augusta o powierzchni 6,6 ha.
Na terenie tym znajduje się również 7 skwerów i zieleńców o łącznej powierzchni 2,18 ha.
Drzewa rosnące w pasach drogowych na tym terenie osiągnęły już wiek około 40 lat i pod
wpływem niekorzystnych warunków (emisja spalin, zasolenie gleby, media podziemne,
zmiany nawierzchni) stan tych drzew ulega systematycznemu pogorszeniu. Ponieważ drzewa
uliczne stanowią cenny element architektury krajobrazu, drzewostan należy systematycznie
odnawiać.
24
9. Projekty rewitalizacyjne zostaną omówione niżej w charakterystykach dwu podobszarów
rewitalizacji wyróżnionych w MRD na Pradze Południe.
I.1. Podobszar Kamionka. Jego granice od północy, wschodu i zachodu pokrywają się z
granicami całego obszaru rewitalizowanego na Pradze Południe. Od południa granica biegnie
wzdłuż ulicy Stanisława Augusta.
I.2. – brak danych w MRD
I.3. nie dotyczy; patrz pkt.3
I.4. Kamionek to część Pragi Południe położona nad jeziorkiem Kamionkowskim leżącym w
starorzeczu Wisły. Od południa styka się z terenem Parku Skaryszewskiego, od zachodu z
obszarem Stadionu Narodowego i jego otoczeniem. Kamionek związany jest ulicą – arterią
Grochowską z częścią Pragi Południe – Grochowem.
I.5. patrz pkt. 5
I.6. patrz pkt. 6
I.7. Impulsów rozwojowi Kamionkowi może dostarczyć nowo oddany do użytku Stadion
Narodowy, a zwłaszcza spodziewane w jego otoczeniu, chociaż jeszcze nie do końca
określone, inwestycje (w tym doprowadzenie metra w tenże rejon). Część impulsów
rozwojowych dla tego rejonu płynie z podjętych tu już wcześniej działań o charakterze quasi –
rewitalizacyjnym. W dawnych, upadłych w trakcie transformacji gospodarczo – ustrojowej,
Zakładach Wytwórczych Aparatury Wysokonapięciowej (ZWAR) przy ul. Chodakowskiej
powstała Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej. Budynek Polskich Zakładów Optycznych
(PZO) przy ul. Groszowickiej został zaadaptowany na potrzeby Sądu Rejonowego. W 2009 r.
miasto stołeczne Warszawa nabyło od SGGW budynek po Instytucie Weterynarii SGGW z
przeznaczeniem na siedzibę Orkiestry ,,Sinfonia Varsowia”. Niektóre budynki nieczynnych
już zakładów przemysłowych wyburzono (np. budynek fabryki CORA)teren przeznaczając
pod budownictwo mieszkaniowe. Tak np. planuje się adaptacje jednego z budynków PZO
przy ul. Grochowskiej 316/320 na mieszkaniowe lofty.
I.8. Cechy degradacji przestrzennej podobszaru rewitalizowanego Kamionek.
I.8 a). problemy urbanistyczne
Kamionek obejmuje obszary poprzemysłowe, dawne osiedla robotnicze oraz zabytkowe
kamienice, które wymagają działań ochronnych i rewaloryzujących.
I.8. b). problemy infrastruktury
Część budynków mieszkalnych nie posiada wszystkich mediów (wodociąg i kanalizacji).
I.8. c). problemy mieszkalnictwa
25
Jak wyżej (podpunkt I.8.b)
I.9. Charakterystyka zakwalifikowanych do MRD na podobszarze I projektów (z pkt. widzenia
zagospodarowania przestrzennego):
A. Projekty gminy:
• Dotychczas zrealizowano kompleksową modernizacje budynku przy ul. Lubelskiej 30/32
(dawna fabryka odzieży dziecięcej ,,Sawa”). Część odremontowanych lokali jest tu
wynajmowana na potrzeby Straży Miejskiej. W ramach realizacji programu ,,Artystyczna
Skaryszewska” umieszczono w drugiej części budynku siedziby pięciu stowarzyszeń
twórczych, a także 16 pracowni malarsko – rzeźbiarskich. Parter wynajmuje Caritas. Planuje
się dostosowanie piwnic na potrzeby klubu bezrobotnych poszukujących pracy.
• Wykonano modernizację kamienicy przy ul. Kobielskiej 88/92. W zakres prac wchodził:
remont elewacji z ociepleniem i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachów i
kominów, wykonanie obróbek blacharskich wraz z rynnami, z jednoczesnym odtworzeniem
elementów istniejącego wystroju elewacji, wykonanie instalacji odgromowej.
• Wykonano modernizację kamienicy przy ul. Kamionkowej 49. W zakres prac wchodził
remont elewacji z ociepleniem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont balkonów,
remont dachu, wykonanie obróbek blacharskich wraz z wymianą rynien, remont kominów,
wykonanie instalacji odgromowej, wymiana drzew od strony podwórek, remont drzwi
zewnętrznych od strony ulicy, remont klatki chodowej, schodów, poręczy, wymiana instalacji
gazowej, wykonanie przyłącza cieplnego, montaż węzła cieplnego, wykonanie instalacji CO,
remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, renowacja terenów zieleni przy budynkach
Kamionkowska 47-49 i wykonanie ogrodzenia wewnętrznego, wykonanie nowej aranżacji
podwórka (chodnik, plac zabaw, śmietnik).
• Wykonano modernizację parku ograniczonego ulicami: Grochowska, Podskarbińska,
Kobielska, Weterynaryjna. Park im. Obwodu Praga Armii Krajowej został poddany
gruntownej rewitalizacji w latach 2005-2006. Zakres prac obejmował wykonanie robót
rozbiórkowych, sieć wodno-kanalizacyjną, modernizacje dróg i placów wewnątrzparkowych,
wyposażenie w elementy małej architektury, oświetlenie terenu parku, ogrodzenie parku.
Usunięto grupę starych drzew. W zamian dokonano nasadzeń drzew i krzewów. Od momentu
oddania parku jest on bardzo chętnie odwiedzany przez okolicznych mieszkańców. Dzieci
mogą korzystać z bezpiecznego placu zabaw, który podzielony jest na dwie strefy: dla dzieci
młodszych i starszych. Wszystkie urządzenia zainstalowane są na bezpiecznej dla dzieci
nawierzchni. Starsze dzieci mogą bawić się na przeplotni linowej, boisku sportowym ze
sztuczną nawierzchnią i oświetleniem. Dodatkową atrakcją w parku jest fontanna.
26
W MRD znajdują się następujące projekty zakwalifikowane do realizacji w dalszych latach:
1). Modernizacja kamienicy przy ul. Skaryszewskiej 2 i modernizacja kamienicy przy ul.
Skaryszewskiej 6 (budynki komunalne).
2). Modernizacja kamienicy przy ul. Targowej 14 (budynek komunalny).
II.1. Podobszar rewitalizowany Saska Kępa jest oddzielony od sąsiednich obszarów dzielnicy
terenami zieleni. Na północy, przy Wiśle, granice stanowi Stadion Narodowy, bardziej na
wschód znajduje się Park Skaryszewski, od wschodu znajdują się tereny działkowe, zachodnią
granicę stanowi brzeg Wisły. Południową granica Saskiej Kępy jest Aleja Stanów
Zjednoczonych.
II.2. – brak danych w MRD
II.3. nie dotyczy; patrz pkt. 3.
II.4. Saska Kępa zajmuje południowo – zachodnią część dzielnicy Praga Południe, położna
najbliżej lewobrzeżnego Centrum Warszawy.
II.5. patrz pkt. 5.
II.6. patrz pkt. 6.
II.7. Na północnej granicy podobszaru II (Saska Kępa) oddano do użytku Stadion Narodowy
porządkując w związku z odbytymi na Stadionie meczami Euro okoliczne tereny.
Zmodernizowano główną ulicę Saskiej Kępy – Francuską.
II.8. Cechy degradacji przestrzennej podobszaru rewitalizowanego Saska Kępa:
II.8. a). problemy urbanistyczne
Obszar przeznaczony do rewitalizacji na Saskiej Kępie obejmuje starą, objęta ochroną
konserwatorską, część Saskiej Kępy. Jej małe kamieniczki i zabudowa willoworezydencjonalna przez kilka ostatnich dekad nie remontowane i nie odnawiane ulegały w
znacznym stopniu dekapitalizacji. Szczególnie wymagają odnowy elewacje budynków.
Główna ulica starej części Saskiej Kępy – Francuska jest tranzytową, przeciążoną ruchem
arterią i wymaga ,,uspokojenia”.
II.8. b). problemy infrastruktury
W części oświetlenia ulicznego Saskiej Kępy należy zdemontować zużyte oprawy i wymienić
na nowe (dotyczy to ok. 140 opraw). Część nawierzchni i chodników ulic Saskiej Kępy
została zdewastowana przez masowe parkowanie samochodów klientów olbrzymiego, byłego
bazaru na Stadionie X-lecia, którzy nie mieli innych niż na Saskiej Kępie miejsc do
parkowania.
27
II.8. c). problemy mieszkalnictwa
Na Saskiej Kępie budynki mieszkalne
są wyposażone w media, mają jednak mocno
zniszczone elewacje.
II.8. d). problemy przestrzeni publicznych
Intensywny ruch tranzytowy główną ulica Saskiej Kępy – Francuską jest przeszkodą w
uczynienia z niej przestrzeni życia społecznego, kulturalnego i artystycznego nie tylko
dzielnicy, ale i całej Warszawy. 17 ulic Saskiej Kępy zakwalifikowano do modernizacji,
głównie w zakresie oświetlenia ulicznego i remontu nawierzchni.
II.8. e). patrz podpkt. 8e.
II.9. Charakterystyka zakwalifikowanych do MRD na podobszarze II projektów (z pkt. widzenia
zagospodarowania przestrzennego).
A. Projekt gminy:
•
W projekcie gminy ,,Modernizacja kamienicy przy ul. Jakubowskiej 18” został zakończony I
etap – część remontowa budynku. II etap – działania w kierunku poprawy stanu otoczenia
budynku (zieleńce, chodniki, nawierzchnia podwórka i małą architektura) czeka na
realizację.
B. Projekty beneficjentów zewnętrznych:
•
W programie rewitalizacji Saskiej Kępy zawarte są oprócz projektów gminy także projekty
tzw. beneficjentów zewnętrznych – wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Projekty te
dotyczą łącznie 24 budynków mieszkaniowych. Wspólnota Mieszkaniowa Berezyńska 17 z
pomocą
zaciągniętego
kredytu
bankowego
wyremontowała
swoją
kamienicę
i
zrekultywowała ogród, co stanowi przykład dla innych ,,zewnętrznych” projektów, które
przeważnie realizowane są etapami (niekiedy sporządzana jest dla nich dopiero
dokumentacja techniczna).
C. Projekty towarzyszące:
•
W MRD Praga Południe oprócz projektów gminy i ,,zewnętrznych” wobec gminy,
partnerów w procesie rewitalizacji, zawarte są także projekty ,,towarzyszące”, jakie
podejmuje gmina na podobszarze II:
- Modernizacja ul. Dąbrowieckiej (wymiana chodników i podjazdów) została ukończona w
2008 r. (w ograniczonym, zastrzeżeniami mieszkańców, zakresie).
- Modernizacja ul. Jakubowskiej (wymiana nawierzchni i chodników, przełożenie uzbrojenia
podziemnego, nowy odcinek kanalizacji deszczowej i nowe wpusty uliczne) została
zakończona w 2008 r.
28
- Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Obrońców 1 (budynek komunalny) została
wykonana.
VI. Stan zagospodarowania przestrzennego obszaru zdegradowanego na Pradze Północ.
1. MRD Praga Północ określa jako zdegradowany i wymagający rewitalizacji obszar o
powierzchni 670 ha (58,6 % terenu dzielnicy), na którym mieszka 98 % mieszkańców Pragi
Północ, liczącej (w 2004 r.) 74633 ludności.
Ten (wyżej wymieniony) obszar leży na południe od ul. Stefana Starzyńskiego ograniczony
jest Wisłą, ul. Starzyńskiego, a następnie linią kolejową skręcającą z północy na zachód w
stronę mostu kolejowego (Kirbedzia). Linia kolejowa biegnie po granicy administracyjnej
Pragi Północ, oddzielając ją od Targówka i dzielnicy Praga Południe. Biegnąca po granicy
administracyjnej
dzielnicy
linia
kolejowa
stanowi
równocześnie
granicę
obszaru
zdegradowanego na Pradze Północ.
Tak duży zasięg obszaru wymagającego interwencji rewitalizacyjnej skłonił autorów
północno-praskiego MRD do wyznaczenia mniejszego rejonu, w jakim powinno nastąpić
zintensyfikowanie działań rewitalizacyjnych w pierwszej kolejności. Rejon ten został
zakwalifikowany w części dzielnicy Praga Północ ograniczonej ulicami: Białostocką,
projektowaną Trasą Tysiąclecia, Folwarczną, Aleją Tysiąclecia, Kijowską, Targową,
Białostocką. Ten właśnie obszar będzie charakteryzowany poniżej.
2. Granice obszaru rewitalizacji zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Dzielnicy Praga
Północ w Uchwale nr 127/XXVIII Rady Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy z dnia
19.01.2005 r. w sprawie przyjęcia LUPR m.st. Warszawy na lata 2007-2013 uchwalonego
przez Radę m.st. Warszawy w 2005 roku.
3. Według stanu na 30.06.2004 r. rejon priorytetowych działań rewitalizacyjnych zamieszkiwało
13960 osób (19,8 % ogółu mieszkańców dzielnicy). Powierzchnia rejonu wynosi 55,8 ha.
4. Rejon (obszar) wyznaczony w pierwszej kolejności do rewitalizacji leży w środkowowschodniej części dzielnicy, wzdłuż ulicy Targowej i Ząbkowskiej stanowiących tradycyjnie
główne ulice Pragi. Tak jak cały praski obszar zdegradowany jest gęsto zaludniony.
Koncentruje życie dzielnicy.
5. Strefą ochrony konserwatorskiej objęta jest duża część Pragi Północ. W granicach tej strefy
znajduje się teren Ogrodu Zoologicznego i Park Praski, teren osiedla, Kameralna wraz z
budynkiem Cerkwi, rejonu Szmulowizny, Nowej Pragi i Starej Pragi (Praga Centrum) –
przeznaczone do rewitalizacji w pierwszej kolejności. Mimo objęcia obszaru prawną ochroną
29
konserwatorską jego stosunkowo liczne obiekty mające wartość kulturową znajdują się w
bardzo złym stanie, co jest wynikiem długiego okresu braku remontów. Fakt ten miał istotne
znaczenie przy wyznaczaniu granic obszaru przeznaczonego do rewitalizacji.
6. Dla obszaru wskazanego w MRD Praga Północ do rewitalizacji zostały uchwalone dwa mpzp:
- mpzp rejonu Dworca Wschodniego uchwalony uchwałą Rady m.st. Warszawy nr
XCIII/2737/2010 z dnia 21.10.2010 r.
oraz
- mpzp terenu Pragi Centrum uchwalony uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XCIII/2736/2010 z
dnia 21.10.2010 r.
7. Dla Pragi Północ ,,odgrodzonej” od reszty Warszawy Wisłą i torami kolejowymi ważne są
inwestycje komunikacyjne mocniej łączące ją z resztą miasta. Należą do nich funkcjonujący
już most Świętokrzyski, oraz będące w budowie metro i Trasa Tysiąclecia. Praga jako
pierwsza warszawska dzielnica świadomie postawiła na rewitalizację, rozpoczynając działania
(inwestycje) rewitalizacyjne już w 2001 roku (przede wszystkim w rejonie ul. Ząbkowskiej).
W latach 2001-2005 przeprowadzono remonty 6 kamienic przy tej ulicy oraz remont i
modernizację samej ulicy Ząbkowskiej (z przywróceniem jej historycznego wyglądu).
Od 2008 r. podjęto prace (remonty i renowacje zasobu mieszkaniowego) przy ulicach
Ząbkowskiej, Markowskiej, Radzymińskiej, Białostockiej, Targowej. W trakcie realizacji jest
Muzeum Pragi przy ul. Targowej, planuje się odtworzenie historycznego układu i odtworzenie
funkcji kulturalnych w otoczeniu Parku Praskiego.
8. Cechy degradacji przestrzennej obszaru rewitalizowanego
a). problemy urbanistyczne
Mimo, że Studium uikzp m.st. Warszawy kwalifikuje znaczną część Pragi Północ (Centrum
Pragi) jako centrum Warszawy (śródmiejska strefa Warszawy) to de facto Praga Północna tak
nie funkcjonuje, nie mogąc przełamać odwiecznego podziału Warszawy na część lewobrzeżną
(lepszą) i prawobrzeżną, praską (gorszą). W PRL dzielnicy tej przeznaczono przede
wszystkim funkcję przemysłową, dostarczającą środków utrzymania przeważającej części
mieszkańców dzielnicy. Upadek przemysłu w okresie transformacji ustrojowej pogłębił
degradację dzielnicy.
Wprawdzie przemysł zajmujący 41,4 % powierzchni dzielnicy zlokalizowany był w jej
północnej części (na północ od ulicy Starzyńskiego), ale jego upadek dla części południowej
Pragi (gdzie znajduje się 96,8 % powierzchni terenów mieszkaniowych dzielnicy) oznaczał
dalsze uszczuplenie środków na utrzymanie istniejących zasobów mieszkaniowych i ich
dalszą dekapitalizację. Ten stan rzeczy można określić jako dramatyczny również z tego
30
powodu, że Praga Północna, jako jedna z nielicznych dzielnic warszawskich zachowała swą
starą substancje miejską – zabytkowe stare kamienice, kościoły i brukowane ulice.
b). problemy infrastruktury
Dostęp do sieci infrastruktury jest na Pradze Północnej znacznie mniejszy niż w całej
Warszawie. Z WC korzysta tu 93,6 % gospodarstw domowych, gdy w całej Warszawie 98,2
%. Z łazienki korzysta tu 79 % mieszkań, gdy w całej Warszawie 96 % . Z CO korzysta na
Pradze Północnej 67,1 % gospodarstw domowych, gdy w całej Warszawie 93,5 %
gospodarstw domowych.
Jeśli chodzi o podłączenie do sieci budynków to gaz z sieci posiadało na Pradze Północ
niecałe 80 % budynków, a CO doprowadzone było do zaledwie 42,7 % budynków. Stan
techniczny sieci infrastrukturalnych jest niezadowalający i wymaga remontów i modernizacji.
c). problemy mieszkalnictwa
Większość mieszkań na Pradze Północnej stanowi własność gminy (39,6 %), w dalszej
kolejności – osób fizycznych (30,1 %) i spółdzielni mieszkaniowych (21,1 %). Struktura
wieku zasobu mieszkaniowego Pragi Północnej nie jest korzystna. Pod koniec 2003 r. ponad
64 % budynków mieszkalnych miało powyżej 60 lat (wybudowane przed 1944 r.), a jedynie
9,5 % miało poniżej 30 lat.
Liczba użytkowników mieszkań, którym przysługuje dodatek mieszkaniowy na Pradze Północ
w latach 2003-2005 była duża (odpowiednio – 3.351; 3.246; 2.831 rodzin), co świadczy o
małej zdolności mieszkańców do indywidualnego podnoszenia standardu mieszkań.
Mieszkania na Pradze Północnej mają niski poziom wydajności energetycznej. Ogólnie stan
tutejszego mieszkalnictwa można scharakteryzować następująco:
- dominacja starego, często zabytkowego budownictwa mieszkaniowego i jego techniczne
zużycie
- złe wyposażenie w instalacje techniczne
- mała powierzchnia mieszkań
- niski standard mieszkań
- zły stan techniczny budynków
d). problemy przestrzeni publicznych
Praga Północna posiada szereg przestrzeni publicznych – ulic, placów i parków – znanych
(nie zawsze od dobrej strony) w całej Warszawie. Ich stan wymaga rewaloryzacji i
modernizacji. W tym kierunku idą programy prac rewitalizacyjnych na ul. Ząbkowskiej,
Białostockiej przy modernizacji ul. Targowej, program odtworzenia historycznego układu i
przywrócenia funkcji kulturalnych w otoczeniu Parku Praskiego, którego częścią jest projekt
31
rewitalizacji placu Weteranów. W stosunku do lat ubiegłych znaczenie spadła na Pradze
Północnej liczba przestępstw popełnionych przy głównych ciągach komunikacyjnych
(zwłaszcza zuchwałych kradzieży torebek). Jest to efektem zainstalowania systemu
monitoringu wizyjnego (17 kamer w miejscach newralgicznych). Nieliczne tereny
przeznaczone na ogólnodostępne strefy rekreacji dziecięcej zagrażają bezpieczeństwu;
wymagają remontów i modernizacji. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna jest zdecydowanie
niewystarczająca. Brak jest także obiektów z zakresu usług turystycznych. Uruchomiono
jednak praskie szlaki turystyczne, a w budowie jest Muzeum Pragi.
e). problemy środowiska przyrodniczego
Tereny zieleni (Park Praski, ZOO) usytuowane są przede wszystkim nad Wisłą, której strefa
wytworzyła na Pradze Północnej swoisty ekosystem (występuje tu wiele gatunków ptaków,
bóbr i stare, licznych gatunków drzewa liczące niekiedy ponad 100 lat). Jednak poza ta strefą,
zwłaszcza w ścisłym obszarze rewitalizowanym, tereny zieleni, zwłaszcza na terenach
mieszkaniowych, wymagają odnowy i rekultywacji.
9. Charakterystyka zakwalifikowanych do Mikroprogramu projektów (z punktu widzenia
zagospodarowania przestrzennego):
A. Projekty gminy:
•
Renowacja kamienic praskich o znaczeniu historycznym wraz z adaptacją pomieszczeń
na cele społeczne. Remont i renowacja 2 zabytkowych kamienic przy ul. Ząbkowskiej 4 i
36. Projekt zrealizowano.
•
Kontynuacja prac rewitalizacyjnych przy ul. Ząbkowskiej. Kompleksowy remont
kamienic przy ul. Ząbkowskiej 28 (front i oficyna), 12 (oficyna), 13 (oficyna). Projekt w
realizacji.
•
Rewitalizacja przestrzeni zabytkowej części Pragi, renowacja kamienic Radzymińska 2,
Markowska 12, 14, 16 z odnową zieleni. Remont budynków przy ul. Radzymińskiej, ul.
Markowskiej14 ukończono. Pozostałe części projektu są w realizacji.
•
Rewitalizacja przestrzeni ulicy Białostockiej. Kompleksowa modernizacja równoległej do
Ząbkowskiej ul. Białostockiej na odcinku od Markowskiej do Radzymińskiej. Drugi etap
projektu dotyczył remontu i modernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Białostockiej
6 i 8 wraz z urządzeniem podwórza. W 2010 r. zakończono obydwa projektu.
•
Opracowanie i przygotowanie nowych szlaków turystycznych - ,,Spacery po Pradze”.
Wytyczenie tras wycieczek turystycznych po Pradze. W 2006 r. wydano książkę
,,Warszawska Praga. Przewodnik”. Organizacja nieodpłatnych wycieczek. Projekt
zrealizowano.
32
•
Odtworzenie historycznego układu i przywrócenie funkcji kulturalnych w otoczeniu
Parku Praskiego. Program ma dwa etapy: etap I - ,,Przebudowa placu Weteranów 1863 r.
z budową Domu Kultury i sali widowiskowej” (po przeprowadzeniu w 2005 r. konkursu
architektonicznego gromadzona jest dokumentacja techniczna projektu wykonawczego),
etap II - ,,Rewaloryzacja Parku Praskiego” (przygotowywana jest dokumentacja
techniczna).
•
Utworzenie Muzeum Pragi. Kompleksowy remont i renowacja 3 zabytkowych kamienic
przy ul. Targowej 50/52 wraz z dziedzińcem i ich adaptacją na potrzeby muzeum. Projekt
w trakcie realizacji budowlanej.
•
Rewitalizacja zabytkowej części Pragi: renowacja zabytkowego drewnianego budynku
Środkowa 9 z odnową zieleni. Wyremontowany budynek służy jako siedziba Ogniska
Opiekuńczego dla dzieci. Projekt częściowo zrealizowano.
•
Renowacja zabytkowego Pałacyku Konopackiego położonego przy ul. Strzeleckiej 11/13
i jego adaptacja na placówkę kulturalno-oświatową. Prace na wstępnym etapie
dokumentacyjnym i koncepcyjnym.
•
Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności ul. Targowa 56.
Renowacja byłego, zdekapitalizowanego budynku mieszkalnego i jego adaptacja na
centrum wspierania przedsiębiorczości i rzemiosła. Projekt we wstępnej fazie
gromadzenia dokumentacji.
B. Projekty beneficjentów zewnętrznych:
•
Przebudowa historycznego budynku na cele świetlicy środowiskowej dla dzieci – dom
Ojca Ignacego przy ul. Kłopotowskiego 18. Projekt zgromadzenia sióstr Matki Bożej
Loretańskiej. Projekt w toku realizacji.
•
Projekt
Wspólnoty
Mieszkaniowej
Targowa
15:
Kompleksowa
modernizacja
wielorodzinnej kamienicy Juliusza Nagórskiego przy ul. Targowej 15. Projekt w trakcie
realizacji.
•
Projekt Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Targowa 39: Renowacja przedwojennej kamienicy
przy ul. Targowej 39 z adaptacją strychów na cele społeczno-gospodarcze. Projekt w
trakcie realizacji.
•
Projekt Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bródnowska 1: Remont przedwojennej kamienicy
przy ul. Bródnowskiej 1 z adaptacją strychu na cele usługowe. Projekt w trakcie
realizacji.
•
Projekt Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Stalowa 2: ,,Stalowa 2 – bezpieczna, stylowa,
społeczna”. Przywrócenie kamienicy z 1915 r., poprzedniej secesyjnej formy.
33
Zahamowanie degradacji technicznej budynku, jego remont, zainstalowanie monitoringu
wizyjnego i domofonów. Projekt w trakcie stopniowej realizacji.
•
Projekt Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie: Rewitalizcja historycznego
obszaru oraz funkcjonalne dostosowanie budynków na obszarze ograniczonym ulicami:
Wojnicka,
Kawęczyńska,
Otwocka.
Przystosowanie
kompleksu
budynków
poprzemysłowych do funkcji dydaktyczno-naukowych. Realizacja w fazie przygotowania
programu prac dostosowawczych i modernizacyjnych.
•
Projekt Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości: Renowacja dwóch zabytkowych
budynków w kompleksie byłego szpitala im. Michała Okońskiego przy ul. Brzeskiej 12
wraz z urządzeniem podwórka. Wyremontowanie frontowego budynku starego szpitala
kolejowego i jego kaplicy i ponowna adaptacja do pełnienia usług medycznych. Projekt
we wstępnej fazie rozwoju.
•
Projekt Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bertolda Brechta 12: ,,Likwidacja barier i
integracja mieszkańców: Bertolda, Brechta 12 – przyjazny adres”. Projekt przewiduje
remont
budynku,
założenie
3
wind,
wprowadzenie
monitoringu
wizyjnego,
termomodernizację, adaptację dwóch pustostanów na cele społeczne (świetlica) i
usługowe. Projekt w trakcie stopniowej realizacji.
•
Projekt Wspólnoty Mieszkaniowej Jagiellońska 30: ,,Renowacja kamienicy przy ul.
Jagiellońskiej 30 wraz z utworzeniem centrum aktywizacji społecznej ,,Wspólnota”.
Projekt przewiduje remont budynku, rekultywację podwórka, utworzenie lokalu
wspólnotowego na parterze i w piwnicy. Projekt w stopniowej realizacji.
•
Projekt Wspólnoty Mieszkaniowej 11 Listopada 12: ,,Renowacja kamienicy przy ul. 11
Listopada 12 z nadbudową i adaptacją piwnic na cele społeczno-kulturalne”. Projekt
przewiduje remont budynku, nadbudowę piątego piętra, zainstalowanie windy i
monitoringu wizyjnego, utworzenie w piwnicy małej galerii malarsko-fotograficznej.
Projekt w trakcie stopniowej realizacji.
VII. Stan zagospodarowania przestrzennego obszaru zdegradowanego Stary Rembertów Kolonia w Dzielnicy Rembertów.
1. Obszar wskazany w MRD Rembertów jako przeznaczony do rewitalizacji to Stary Rembertów
– Kolonia ograniczony ulicami Frontowa, Czerwonych Beretów, Szatkowników, Cyrulików i
Aleją gen. A. Chruściela ,,Montera”.
34
2. W/w obszar został włączony do Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji m. st.
Warszawy przyjętego Uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 28.10.2005 r. (nr
LXI/1733/2005.). Zarząd dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 1.02.2006 r. podjął Uchwałę
Nr 4/16/2006 w sprawie opracowania MRD Rembertów.
3. Obszar kryzysowy zajmuje ok. 2,7 km2 (15% powierzchni dzielnicy) i jest zamieszkany przez
około 3000 osób.
4. W pewien sposób odseparowanym od reszty Warszawy Rembertowie obszar zdegradowany
jest odseparowany od reszty Rembertowa linią kolejową dzielącą Rembertów na Stary i Nowy
Rembertów. Cechy degradacji ma nie tylko Stary Rembertów – przeznaczony do rewitalizacji,
ale również stara zabudowa Nowego Rembertowa.
5. MRD Rembertów nie wskazuje żadnych form ochrony konserwatorskiej dla obszaru
zakwalifikowanego do rewitalizacji.
6. Dla obszaru ograniczonego ulicami: Al. gen. A. Chruściela ,,Montera”, ul. Cyrulików, ul.
Gawędziarzy, ul. Fizyków obowiązuje mpzp obszaru nr 1 Al. gen. A. Chruściela ,,Montera”
zatwierdzony Uchwałą nr 404/XXXVI/98 Rady Gminy Warszawa – Rembertów z dnia
10.06.1998 r. (zmienionej Uchwałą nr 28/V/99 z dnia 3.02.1999 r. tego samego organu).
Pozostała część obszaru rewitalizowanego będzie objęta opracowywanym obecnie mpzp (etap
uzgadniania projektu planu). Przystąpienie do sporządzenia tego mpzp uchwaliła Rada m. st.
Warszawy w dniu 6.04.2006 r. (Uchwała nr LXXII/2219/2006).
Dla inwestycji stanowiącej treść jednego z projektów rewitalizacyjnych została wydana
decyzja o warunkach zabudowy nr 115/09 (w dniu 30.09.2009r.) z upoważnienia Prezydenta
m. st. Warszawy.
7. W planach i projektach rozwoju dzielnicy programowi rewitalizacji przypisuje się wiodącą
rolę. W związku z tym należy uznać, że dwa projekty ,,towarzyszące” temu projektowi,
związane z potrzebą nowych inwestycji, będą dla obszaru rewitalizowanego szczególnie
ważne. Są to:
- Modernizacja i przebudowa układu komunikacyjnego w ulicy Marsa i Cyrulików
obejmująca przebudowę przejazdu kolejowego, związana z budową nowego połączenia
drogowego wzdłuż ul. Cyrulików – Strażackiej do ul. Zabranieckiej w dzielnicy Targówek.
Inwestycja ta jest bardzo ważna dla przełamania izolacji przestrzennej Rembertowa.
- Utworzenie centrum miejskiego poprzez wykonanie m.in. ciągu pieszego wzdłuż Alei gen.
A. Chruściela ,,Montera”. Inwestycja ta jest kluczowa dla wewnętrznej integracji
przestrzennej (i społecznej) Rembertowa podzielonego dziś głęboko na kilka zróżnicowanych
obszarów.
35
8. Cechy degradacji przestrzennej obszaru:
a). problemy urbanistyczne
Obszar rewitalizowany jest oddzielony od reszty dzielnicy linią kolejową, stanowiącą barierę
w komunikacji wewnątrz-dzielnicowej. W okresie okupacji założono na terenie Starego
Rembertowa getto. Po wymordowanych żydowskich mieszkańcach pozostała do dziś
charakterystyczna architektura budynków. Stary Rembertów jest jedną z sześciu słabo
powiązanych ze sobą przestrzennie części dzielnicy. Ich słabe funkcjonalne powiązania
pogłębia dotkliwie odczuwany w całej dzielnicy brak bezpośredniego połączenia drogowego z
resztą miasta, poprzez dzielnicę Targówek.
b). problemy infrastruktury
MRD Rembertowa, jeśli chodzi o dostępność infrastruktury technicznej, podaje jedynie dane
dla całej dzielnicy. Bardzo mocno zastrzega się jednak, że te wskaźniki dostępności
przybierają najmniejsze (najgorsze) wartości na terenie Starego Rembertowa. Tak więc,
pamiętając o powyższym zastrzeżeniu, wskazuje się, że w Rembertowie w 2006 r. tylko
93,0% mieszkań podłączonych było do wodociągu, a do sieci kanalizacyjnej – tylko 90,1%
mieszkań (dla całej Warszawy wskaźniki te wynoszą odpowiednio 99,4% oraz 98,3%). Nadal
istnieje duże zapotrzebowanie na gaz sieciowy i rozbudowę infrastruktury gazociągowej.
Kluczowym problemem jest brak bezkolizyjnego skrzyżowania ulic Marsa, Cyrulików i al.
gen. A. Chruściela ,,Montera” z linią kolejową. Około 40% ogółu ulic nie posiada
nawierzchni utwardzonej (mają je tylko główne ulice). Brak jest, zwłaszcza w centrum
Starego Rembertowa, miejsc parkingowych. Dzielnica nie posiada systemu kanalizacji
deszczowej. Istniejące rurociągi drenażowe są w bardzo złym stanie technicznym (nie mogą
odebrać wód deszczowych). Z tego powodu odwodnienie jezdni odbywa się poprzez studnie
chłonne w pasach drogowych. Oświetlenie ulic nie jest zadowalające.
c). problemy mieszkalnictwa
W 2006 r. budynki wybudowane przed 1945 r. stanowiły 34,1% zasobu mieszkaniowego
dzielnicy (w całej Warszawie 13,2%). Nowe budownictwo mieszkaniowe jest w Rembertowie
najmniejsze ze wszystkich warszawskich dzielnic.
Stary zdekapitalizowany zasób mieszkaniowy znajduje się przede wszystkim na obszarze
Starego i Nowego Rembertowa (po sąsiedzku, rozdzielony linią kolejową). Charakteryzuje się
on jednymi z najgorszych w Warszawie wskaźnikami wyposażenia mieszkań w ubikację,
łazienki, gaz sieciowy i CO (patrz podpkt. b). Szacunki wydajności energetycznej budynków
mieszkaniowych na tych obszarach wskazują bardzo niski poziom (duże straty ciepła).
d). problemy przestrzeni publicznych
36
Rembertów nie posiada odpowiednio ukształtowanego centrum. Brak jest bezkolizyjnego
skrzyżowania z linią kolejową głównej ulicy gen. A. Chruściela ,,Montera”. Brak jest również
wykształconego ciągu ulicznego poprzecznego do al. gen. A. Chruściela ,,Montera”. Stan
nawierzchni ulic i ich oświetlenia opisano w podpkt. (b). Stadion miejski znajdujący się w
strefie rewitalizacji (przy ul. K. Ziemskiego ,,Wachowskiego”) jest zdewastowany.
Dwukrotnie wyższy od przeciętnego dla Warszawy jest wskaźnik liczby mieszkańców na
jedną przychodnię zdrowia. Brak jest miejsc i placówek aktywnego wypoczynku dzieci i
dorosłych.
e). problemy środowiska przyrodniczego
Mimo, że ok. 1/3 powierzchni Rembertowa zajmują lasy (w Rembertowie znajduje się
rezerwat
przyrody
,,Olszynka
Grochowska”
oraz
część
Mazowieckiego
Parku
Krajobrazowego) to cała dzielnica (w tym i Stary Rembertów) poddawana jest emisji
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych przekraczających średnie dla Warszawy. Pochodzą one
z Elektrociepłowni Kawęczyn i, prawdopodobnie, częściowo z Zakładu Utylizacji Stałych
Odpadów Komunalnych na Targówku.
9. Charakterystyka zakwalifikowanych do MRD Rembertów projektów rewitalizacyjnych (pod
kątem zagospodarowania przestrzennego):
A. Projekty gminy:
• MRD Rembertów zawiera dwa projekty dzielnicowe:
1).
Rozbudowa i modernizacja Domu Dziennego Pobytu i utworzenie w nim Centrum
Złotego Wieku. Projekt ten, związany z remontem i modernizacja budynku starej willi
przy ul. Plutonowych 10 (i jej najbliższego otoczenia) został zrealizowany w 2009 roku.
2). Teren rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci przy ul. Frontowej – II etap.
Ten wychodzący naprzeciw brakowi w Rembertowie urządzonych, publicznych
przestrzeni o charakterze rekreacyjnym projekt, ma adaptować na potrzeby spacerów
pieszych, tras rowerowych i rolkowych oraz placu zabaw dla dzieci, ścieżki i tereny
spontanicznie wydeptane przez okolicznych mieszkańców. Oświetlone alejki, rozdzielone
i odgrodzone place zabaw i boiska sportowe zostały dotychczas zrealizowane tylko w
części dla małych dzieci (plac zabaw).
C. Projekty towarzyszące:
• MRD Rembertów zawiera również dwa projekty towarzyszące, ważne zarówno dla Starego
Rembertowa jak i dla całej dzielnicy. Są to wspomniane wcześniej:
37
1). Modernizacja i przebudowa układu komunikacyjnego w ulicy Marsa i Cyrulików
obejmująca przebudowę przejazdu kolejowego, związana z budową nowego połączenia
drogowego wzdłuż ulicy Cyrulików – Strażackiej do ul. Zabranieckiej na Targówku.
2). Utworzenie centrum miejskiego poprze wykonanie m.in. ciągu pieszego wzdłuż Al. gen.
A. Chruściela ,,Montera”.
Oba projekty nie są, jak dotychczas (do 2012 r.), realizowane.
VIII. Stan zagospodarowania przestrzennego obszarów zdegradowanych w dzielnicy
Śródmieście.
1. MRD Śródmieście wskazuje 11 obszarów przewidzianych do działań rewitalizacyjnych, a
więc wykazujących znamiona degradacji. W dodatku niektóre z tych jedenastu obszarów,
zwłaszcza te przewidziane do rewitalizacji w pierwszym etapie działań rewitalizacyjnych, są
podzielone w MRD Śródmieście na ,,podobszary”. Można więc, z pewnym przybliżeniem,
szacować, że w liczącej 15,6 km2 dzielnicy Śródmieście, zamieszkałej w 2008 roku przez
129.142 mieszkańców, przeważająca część jej obszaru wymaga działań rewitalizacyjnych.
2. Śródmiejskie obszary rewitalizacji wskazane w MRD Śródmieście umieszczono w
,,Lokalnym Uproszczonym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013”,
przyjętym uchwałami Rady m.st. Warszawy w 2005 r.
3. Jak w pkt. 1.
4. Śródmieście jest centralną dzielnicą Warszawy, stanowiącą jej historyczne i urbanistyczne
centrum.
5. Obszar Śródmieścia jest w przeważającej mierze objęty ochroną dziedzictwa kulturowego. W
MRD mówi się, że historyczna zabudowa Śródmieścia opiera się głównie na budynkach
wybudowanych w końcu XIX wieku i na początku XX wieku. Obiekty te ze względu na swą
wartość architektoniczną oraz historyczną objęte są ochrona konserwatorską. Stare miasto w
1980 r. zostało wpisane w listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
6. Tylko dwa obszary ujęte w MRD Śródmieście objęte są (w części) mpzp. Są to:
- Plac Zbawiciela, Nowowiejska, Śniadeckich, Lwowska, Polna, Piękna, Wyzwolenia i część
ul. Marszałkowskiej ujęte w mpzp rejonu Politechniki (uchwalonym uchwałą nr
459/XXXVI/00 z dnia 28.08.2000 r. rady Gminy Warszawa Centrum)
oraz
- kwartał Hoża, Mokotowska, Wilcza, Krucza ujęty w mpzp przyjętym uchwałą Rady Gminy
Warszawa Centrum nr 815/LXVII/01 z dnia 12.07.2001 r.
38
7. Obszar Śródmieścia, w tym tereny wskazane do rewitalizacji, jest przedmiotem silnej
komercyjnej presji inwestycyjnej, najsilniejszej w skali całego miasta. Rewitalizacja bardziej
zaniedbanych części dzielnicy zapobiegnie rażącemu zjawisku sąsiadowania ze sobą
nowoczesnych, często wysoko standartowych obiektów z podupadłym otoczeniem
(gentryfikacja).
W tej sytuacji konieczne są w Śródmieściu inwestycje publiczne. Ich skalę pokazuje
zestawienie inwestycji realizowanych w dzielnicy tylko w okresie 2006-2008 przez Zarząd
Dróg Miejskich:
- Remont Krakowskiego Przedmieścia; 2006-2008
- Remont ul. Marszałkowskiej odcinek Plac Konstytucji – Plac Unii Lubelskiej; termin
zakończenia 2006 r.
- Remont nawierzchni ciągu pieszego wraz ze schodami i kandelabrami wzdłuż siedziby
Prezydenta m.st. Warszawy; 2006-2008
- Remont nawierzchni ciągu pieszego w ul. Marszałkowskiej na odcinku Al. Jerozolimskie –
ul. Widok; 2006-2008
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Waryńskiego na odcinku ul. Batorego – Plac
Konstytucji; w 2006 roku dokumentacja projektowa, w 2007 roku realizacja
- Remont zabytkowego wiaduktu na ul. Karowej; 2006
- Remont wieżyc W1, W14, W15 mostu i wiaduktu im. Ks. J. Poniatowskiego – 2006 r. oraz
nawierzchni jezdni w 2008 r.
- Przebudowa ul. Andersa wraz z budową nowych wiaduktów nad torami PKP – 2008, 2009 –
część inwestycji leży na terenie dzielnicy Śródmieście.
8. Cechy degradacji przestrzennej obszarów wskazanych do rewitalizacji w dzielnicy
Śródmieście:
a). problemy urbanistyczne
Dzielnica śródmiejska w Warszawie należy do najbardziej zaniedbanych planistycznie części
miasta. Pierwsza powojenna koncepcja odbudowy Warszawy jako zanurzonego w zieleni
zespołu około 240 osiedli mieszkaniowych usunęła Śródmieście na dalszy plan w odbudowie
miasta. Projekty architekta, który jako chyba jedyny intensywnie zajmowała się
projektowaniem odbudowy warszawskiego Centrum, Macieja Nowickiego, nie były
realizowane, a on sam opuścił kraj. Odbudowa powojenna na tym obszarze była wynikiem
starcia ,,zabytkowiczów”, którzy zdołali odtworzyć Stare Miasto i Trakt Królewski, z
modernistami, a potem zwolennikami realizmu socjalistycznego. Zwłaszcza ci ostatni,
poprzez wprowadzenie do śródmieścia pompatycznych, przeznaczonych do odbywania
39
masowych pochodów i manifestacji, arterii i placów (Pl. Konstytucji, ul. Marszałkowska, Pl.
Defilad) daleko odeszli od dziedzictwa urbanistyki Śródmieścia Warszawy przedwojennej.
Zachowane lub odtworzone śródmiejskie przedwojenne kamienice stały się w PRL-u
przedmiotem niszczycielskiej polityki kwaterunkowej. W dużych mieszkaniach w tych
budynkach kwaterowano po kilka rodzin (tzw. mieszkania kołchozowe), osadzano w nich
(celowo)
lumpenproletariat.
Prowadziło
to
do
głębokiej
dekapitalizacji
zasobu
mieszkaniowego Śródmieścia, postępującej w sytuacji permanentnego braku nakładów na
remonty (tzw. luka remontowa) i zaniżonych czynszów, nie wystarczających na odtworzenie
pierwotnej wartości budynków.
b). problemy infrastrukturalne
Infrastruktura
techniczna
Śródmieścia
poddawana
jest
szczególnie
silnej
presji
eksploatacyjnej. Użytkują ją nie tylko stali mieszkańcy dzielnicy, ale przede wszystkim
kilkukrotnie liczniejsze masy codziennych użytkowników zewnętrznych. Ten efekt stołecznej
funkcji pełnionej przez tą część Warszawy nie jest, w obecnym ustroju samorządu
terytorialnego, rekompensowany przez podwyższone nakłady na remonty i modernizację
infrastruktury technicznej Śródmieścia, co powoduje jej degradację.
Szczególnie wysokim wskaźnikiem degradacji infrastruktury technicznej i funkcjonalnej
charakteryzują się następujące obszary Śródmieścia:
1). Stare Miasto i rejon Trasy WZ
2). Plac Defilad – otoczenie PKiN
3). Rejon Dworca Gdańskiego (rejon Fortu Traugutta)
4). Rejon Dworca Powiśle (rejon ulicy Kruczkowskiego)
5). Okolice ul. Zajęczej i Drewnianej
6). Rejon stadionu klubu ,,Legia” przy ul. Łazienkowskiej
7). Otoczenie budynku ,,Cepelia” u zbiegu: Al. Jerozolimskich, ul. Marszałkowskiej i ul.
Nowogrodzkiej.
Przeglądy stanu technicznego, naprawy, modernizacje głównych magistral infrastruktury
technicznej (wodociągi, kanalizacja, gaz, energia elektryczna) prowadzone są przez gestorów
tych mediów. Potrzebne jest koordynowanie projektów rewitalizacyjnych z uwzględnieniem
problemów dotyczących infrastruktury technicznej.
Z punktu widzenia rozwoju dzielnicy Śródmieście bardzo ważne jest zagospodarowanie Placu
Defilad, które może pociągnąć za sobą potrzebę uporządkowania podziemnej gospodarki
sieciowej na tym obszarze. Przyszłościowym rozwiązaniem może być budowa kanałów
zbiorczych dla wszystkich sieci w tym rejonie miasta.
40
Istnieje konieczność modernizacji i rozbudowy systemu zasilania w energię elektryczną.
Obecna rezerwa energetyczna jest niewielka, a przy intensywnym rozwoju miasta może
okazać się niewystarczająca. Obecnie częste są w Śródmieściu awarie instalacji technicznych,
przede wszystkim – elektrycznych. W zadaniach inwestycyjnych dystrybutora energii
przewidywana jest modernizacja Rozdzielczego Punktu Zasilania (RPZ) – Powiśle, która
powinna zabezpieczyć ten rejon przed zagrożeniem niedoboru energii. Zasadne byłoby
przeanalizowanie możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii w modernizowanych
obiektach użyteczności publicznej. Modernizacja i remonty ulic Śródmieścia pochłaniają
wielkie środki. Najbardziej widoczny jest wzrost w wydatkowaniu nakładów na oznakowanie,
konserwację i wprowadzenie nowych zasad organizacji ruchu. Wydatki rzędu 174 tys. zł w
2002 roku wzrosły w tej dziedzinie w dzielnicy do kwoty 807 tys. zł w 2006 r. (wzrost o
463%).
c). problemy mieszkalnictwa
Charakterystyczne dla centralnego rejonu Śródmieścia są kwartały o zwartej, przedwojennej
zabudowie. Znajdujące się tu budynki, administrowane, w przeważającej części, przez Zakład
Gospodarowania Nieruchomościami, często objęte są roszczeniami byłych właścicieli,
wywłaszczonych dekretem z dnia 26 października 1945 r. W przypadkach, w których sąd
uznał zasadność roszczeń, do czasu zwrotu nieruchomości Zarząd Gospodarowania
Nieruchomościami nie może dokonać prac remontowych (tylko roboty o charakterze
interwencyjnym), co staje się przyczyna stopniowej degradacji tych obiektów. Często okazuje
się też, że właściciele odzyskujący kamienice nie są w stanie zapewnić środków na
przeprowadzenie koniecznych remontów. W wielu kamienicach brak jest instalacji
centralnego ogrzewania, a lokatorzy ogrzewają pomieszczenia za pomocą pieców węglowych
lub elektrycznych. Stan instalacji technicznych w wielu budynkach wymaga pilnej interwencji
lub wymiany. Najgorzej prezentują się nieruchomości zlokalizowane w kwartałach
ograniczonych ulicami:
- Piękna, Marszałkowska, Aleje Jerozolimskie, Aleje Ujazdowskie
- Emilii Plater, Aleje Jerozolimskie, Poznańska, Koszykowa
- Marszałkowska, Aleje Jerozolimskie, Bracka, Mokotowska, Koszykowa
- Marszałkowska, Armii Ludowej, Aleje Jerozolimskie, Chałubińskiego
Dzielnica Śródmieście ma bardzo wysoki odsetek budynków wybudowanych przed rokiem
1989. Wynosi ok. 97,06 % w stosunku do ogólnej liczby budynków. Dla Warszawy ten
współczynnik wynosi 73,84 %, a w województwie mazowieckim 81,0%. Bardzo dużo
kamienic jest zdekapitalizowanych i wymagających natychmiastowego, generalnego remontu.
41
W dzielnicy jest 1831 mieszkań, w których nie ma łazienki (stanowi to 2,57 % ogólnej liczby
mieszkań). W 3183mieszkaniach nie ma centralnego ogrzewania. Instalacji gazowej nie
posiada 5166 mieszkań (stanowi to 7,24 % ogólnej liczby mieszkań w Śródmieściu). Spośród
1917 budynków mieszkalnych Śródmieścia, aż 270 wybudowano przed 1918 rokiem.
Z przytoczonych wyżej danych wynika, że dzielnica Śródmieście ma dużo starych budynków,
które należy doposażyć w instalacje techniczne. Niesprawne instalacje techniczne oraz
niekonserwowane od lat elewacje budynków mogą w krótkim czasie stać się poważnym
zagrożeniem dla życia i zdrowia mieszkańców.
W dzielnicy szybko rośnie liczba rodzin oczekujących na mieszkania socjalne. W
mieszkaniach zajmowanych przez kilka rodzin mieszka ponad 2 % mieszkańców dzielnicy
(około 3130 osób). Istnieje problem pustostanów typowy dla obszarów zdegradowanych
(około 580 komunalnych samodzielnych lokali i około 130 pustych pomieszczeń w
komunalnych mieszkaniach wspólnych).
d). problemy przestrzeni publicznych
Przestrzenie publiczne Śródmieścia pełnią swe funkcje (integracyjne, symboliczne,
rekreacyjne, turystyczne, ekonomiczno-handlowe) nie tylko wobec mieszkańców dzielnicy,
ale w stosunku do wielkiego kręgu użytkowników zewnętrznych z całej Warszawy, z całej
Polski i zza granicy. Powoduje to ich szybkie niszczenie i – jednocześnie – konieczność stałej
modernizacji i rewitalizacji, wynikających z udziału Warszawy w globalnej konkurencji
ośrodków metropolitalnych.
Tę sytuacje uwzględniają programy zawarte w Strategii rozwoju Warszawy np. ,,Strategia
rozwoju narodowego produktu turystycznego m.st. Warszawy Trakt Królewski”; program
zagospodarowania doliny Wisły i jej wykorzystania jako atrakcji dla mieszkańców i turystów;
program uatrakcyjnienia oferty muzealnej; budowy centów kulturalno-edukacyjnych i wiele
innych. Są to programy dotyczące ściśle Śródmieścia.
Odnawianie przestrzeni publicznych, wprowadzanie ładu przestrzennego i estetyki otoczenia,
porządkowania pierzei ulic, kompleksową renowacje kamienic, remont elewacji, estetykę
witryn sklepowych, reklam, odtwarzanie podwórzy odznaczających się specjalnymi
wewnętrznymi ,,klimatami”, zagospodarowanie na cele kulturalne i turystyczne przestrzeni
miedzy budynkami – to wszystko przewiduje MRD Śródmieście. Zwraca się w nim również
uwagę na problem oświetlenia nocnego małych ulic i znoszenie barier dla niepełnosprawnych.
e). problemy środowiska przyrodniczego
Dzielnica Śródmieście posiada na swym terenie cenne kompleksy przyrodnicze: Wisłę i jej
nabrzeża, skarpę wiślaną, parki o znaczeniu nie tylko przyrodniczym, ale i kulturowym
42
(Łazienki, park Ujazdowski, Ogród Saski i inne). Są one przedmiotem odrębnych programów
rewitalizacyjnych. Jednocześnie istnieje problem ochrony akustycznej i czystości powietrza w
dzielnicy przed nadmierną presja motoryzacji.
9. Charakterystyka zakwalifikowanych do Mikroprogramu obszarów i projektów (w podziale na
kolejność etapów realizacji):
I ETAP MIKROPROGRAMU
1. Rewitalizacja obszaru Starego i Nowego Miasta oraz Mariensztatu
Celem rewitalizacji na tym obszarze jest odnowa zabytkowych budowli (mury obronne,
budynki, detale, mała architektura) tak, aby wraz z wyremontowanym Krakowskim
Przedmieściem utworzyły chętnie odwiedzaną, związaną z historią Warszawy, trasę
turystyczną. Przewiduje się remont elewacji budynków, uporządkowanie przestrzeni
publicznej (remont nawierzchni ulic, placów, porządkowanie zieleńców, podwórzy) oraz
iluminowanie wartościowego detalu architektonicznego. Na Mariensztacie przewiduje się
zagospodarowanie podziemnych pomieszczeń po kotłowni przy Bednarskiej 9.
2. Rewitalizacja obszaru ulic Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście
Program zakłada podniesienie standardu przestrzeni publicznej ulicy Nowy Świat oraz
Krakowskiego Przedmieścia, jako część Traktu Królewskiego, będącego jedną z głównych
atrakcji turystycznych Warszawy. Działania powinny być ukierunkowane na podkreślenie i
rozbudowę istniejącego układu przestrzennego oraz rozwój już istniejących funkcji kulturalno
– turystycznych tego obszaru. Proponuje się poszerzenie przestrzeni funkcjonalnej
Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu poprzez maksymalne udostępnienie
dziedzińców, podwórek, uaktywnienie parterów i wykorzystanie piwnic na terenach
położonych bezpośrednio przy trakcie.
Należy dążyć do wzmocnienia powiązań poprzecznych z otaczającymi Krakowskie
Przedmieście i ulicę Nowy Świat atrakcyjnymi przestrzeniami publicznymi Mariensztatu i
Powiśla.
3. Rewitalizacja obszaru przylegającego do ul. Nowy Świat – ul. Foksal, ul. Chmielna, ul.
Kopernika, ul. Ordynacka, ul. Okólnik, ul. Gałczyńskiego
Najbliższe otoczenie ul. Nowy Świat obfituje w budynki o wyjątkowej wartości
architektonicznej. Ze względu na ich układ przestrzenny, dekorację sztukatorską oraz
wyposażenie, miały one reprezentacyjny charakter. Jednakże powojenna eksploatacja tych
kamienic stała się przyczyna ich ruiny i powolnej śmierci technicznej. Budynki przy ulicy
Foksal 13 i 15 są zaniedbane. Konieczne jest szybkie rozpoczęcie prac remontowych,
43
ponieważ mogą stać się w krótkim czasie zagrożeniem budowlanym. Początkiem
przywracania dawnej świetlności obiektom w tym rejonie Śródmieścia jest niedawno
ukończony remont budynku przy ulicy Foksal 11.
4. Rewitalizacja obszaru obejmującego zabytkowe forty ,,Traugutta” i ,,Legionów” wraz z ich
otoczeniem
Zabytkowe XIX wieczne forty: Traugutta i Legionów położone są z dala od popularnych tras
turystycznych, ale blisko Starego i Nowego Miasta.
Cele rewitalizacji na tym obszarze to:
- Integracja przestrzenna i funkcjonalna terenów Starego i Nowego Miasta z Muranowem i
Żoliborzem, a także wszystkich tych rejonów z rzeką Wisłą.
- Wprowadzenie w teren powojskowy ( obecnie w forcie Traugutta znajduje się archiwum
wojskowe) funkcji rekreacyjno – sportowych oraz edukacyjnych (sale muzealne związane z
historyczną funkcja fortu Traugutta).
- Ochrona jednego z elementów zabytkowych fortyfikacji (forty dookoła warszawskiej
cytadeli stanowią XIX wieczny zespół fortyfikacyjny).
- Stworzenie podziemnej trasy turystycznej z ekspozycja poświęconą fortyfikacjom
warszawskim i architekturze obronnej.
5. Rewitalizacja obszaru ulicy Próżnej, Placu Grzybowskiego i ulicy Królewskiej
Podstawowym celem rewitalizacji rejonu placu Grzybowskiego i ul. Próżnej jest
przywrócenie do życia przestrzeni wokół placu oraz zabytkowych budynków, które po II
Wojnie Światowej uległy dewastacji i degradacji. Kamienice przy placu historycznie
związane były ze społecznością żydowską. Niezamieszkałe obecnie budynki są dewastowane i
stają się powoli miejscem pobytu bezdomnych oraz nocnych libacji. Obszar ten ma szansę
stać się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania oraz prowadzenia imprez kulturalnych (np.
festiwal kultury żydowskiej), związanych z historią społeczności żydowskiej, która
zamieszkiwała ten rejon.
II ETAP MIKROPROGRAMU
6. Rewitalizacja obszaru ograniczonego ulicami: Aleje Jerozolimskie, Marszałkowska, Hoża,
Emilii Plater
Jest to obszar Śródmieścia szczególnie zagrożony patologiami społecznymi ponieważ leży w
bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Centralnego. Z danych Policji oraz Straży Miejskiej
wynika, że w rejonie Dworca Centralnego oraz Hotelu Polonia występuje najwięcej
przestępstw i wykroczeń. Bazą dla elementu kryminalnego są opuszczone lub zdewastowane
44
kamienice i podwórza z bezpośredniego sąsiedztwa (rejon Pałacu Kultury, Al. Jerozolimskich,
ul. Poznańskiej, ul. Hożej, ul. Wspólnej).
Drugą przesłanka mówiącą o potrzebie umieszczenia tego obszaru w projekcie rewitalizacji
jest wartość architektoniczna budynków na tym terenie (są tu nieliczne, zachowane kamienice
secesyjne) oraz konieczność wypromowania tej architektury jako nowego produktu
turystycznego.
Poprawa szczególnie tu zagrożonego bezpieczeństwa mieszkańców wiąże się także z
przywracaniem pierwotnego układu architektonicznego budynków (łączenie pomieszczeń w
jedno mieszkanie, sztucznie podzielonych po II Wojnie Światowej; wspólne użytkowanie
urządzeń sanitarnych i kuchennych powoduje sytuacje konfliktowe i narastanie zachowań
agresywnych wśród mieszkańców) wraz z modernizacją podwórzy wewnętrznych.
Programem rewitalizacji będą objęte zabytkowe kamienice przy Placu Zbawiciela, ul.
Marszałkowskiej oraz przy Placu Konstytucji. Budynki w Al. Wyzwolenia (powojenne
osiedle mieszkaniowe) planuje się włączyć funkcjonalnie w przestrzeń łączącą plac
Politechniki z Traktem Królewskim.
7. Rewitalizacja obszaru obejmującego: Plac Zbawiciela, ul. Nowowiejską, ul. Śniadeckich,
ul. Noakowskiego, ul. Koszykową, ul. Lwowską, ul. Mokotowską, Al. Wyzwolenia, ul. Polną,
ul. Marszałkowską
(Teren objęty jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego ,,Metro
Politechnika”).
Cele rewitalizacji na tym obszarze to:
- Uporządkowanie starej zabudowy oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez
kompleksowe remonty elewacji, wymianę poszycia dachów
- Podniesienie standardów mieszkaniowych poprzez doposażenie budynków w brakujące
instalacje techniczne (ogrzewanie, ciepła woda, TV kablowa, sieć internetowa)
- Podniesienie bezpieczeństwa poprzez likwidacje patologii społecznych oraz wprowadzenie
monitoringu
8. Rewitalizacja obszaru obejmującego ulice: Marszałkowska, Sienkiewicza, Złota, Chmielna,
Widok, Pasaż St. Wiecheckiego ,,Wiecha”, Aleje Jerozolimskie
Od lat obserwuje się postępującą degradację otoczenia Galerii Centrum oraz Banku Pekao
(Rotunda). Ze względu na położenie w ścisłym centrum miasta rejon ten powinien stać się
miejscem dla najwyższej klasy sklepów oraz salonów.
Cele rewitalizacji na tym obszarze to:
45
- Odnowienie przestrzeni publicznej, wprowadzenie ładu przestrzennego i estetyki otoczenia
(remont nawierzchni, budowa garaży podziemnych)
- Zwiększenie bezpieczeństwa i
poprawa
jakości
przestrzeni publicznej
poprzez
wprowadzenie monitoringu, oświetlenia oraz likwidację miejsc zagrożonych patologiami
społecznymi (wyeksploatowany pawilon).
9. Rewitalizacja obszaru kwartału ulic: Hoża, Mokotowska, Wilcza, Krucza
(Teren objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego).
W tym kwartale ulic jest wiele budynków zaniedbanych i w złym stanie technicznym. Sprzyja
to powstawaniu problemów społecznych takich jak drobna przestępczość, kradzież,
narkomania, alkoholizm.
Cele rewitalizacji na tym obszarze to:
- Odnowienie przestrzeni publicznej, wprowadzenie ładu przestrzennego i estetyki otoczenia
poprzez
uporządkowanie
pierzei,
remont
poszycia
dachów,
odbudowe
oficyn
z
przeznaczeniem pod usługi oraz rozwijanie drobnej przedsiębiorczości
- Ochrona zabytków, rozszerzenie obszaru atrakcyjnego turystycznie poprzez remonty
kamienic, eksponowanie wartościowego detalu architektonicznego oraz miejsc związanych z
historią dzielnicy
- Zwiększenie bezpieczeństwa i
poprawa
jakości
przestrzeni publicznej
poprzez
wprowadzenie monitoringu, oświetlenia, likwidację barier architektonicznych, wprowadzenie
zieleni, wydzielenie ścieżek rowerowych
- Przywracanie struktury mieszkań do stanu w przedwojennym kształcie (likwidacja podziału
mieszkań po II Wojnie Światowej). Włącznie społeczności lokalnej, a zwłaszcza wspólnot
mieszkaniowych, w program integracji.
III ETAP MIKROPROGRAMU
10. Rewitalizacja obszaru Muranowa (Osiedle Muranów)
Muranów jest osiedlem wybudowanym w latach 50-tych XX wieku, posadowionym na
gruzach budynków dawnego getta. Osiedle to traktowane było jako olbrzymia sypialnia, gdzie
mieszkania miały bardzo małe powierzchnie oraz ograniczoną do minimum infrastrukturę
publiczną (budowie tego osiedla towarzyszyły bardzo oszczędne normatywy dotyczące
powierzchni, kubatury oraz zakresu instalacji technicznych). Potrzeba rewitalizacji wynika
również z postępującego procesu starzenia się lokalnej społeczności, obniżenia jej zamożności
oraz postępującej degradacji technicznej budynków oraz terenów, na których wybudowano
osiedle (od kilku lat na tym obszarze notuje się przypadki zapadania się gruntu).
46
11. Rewitalizacja przyrodniczego obszaru Skarpy Warszawskiej na odcinku od Trasy
Łazienkowskiej do Mostu Gdańskiego
Celem tego projektu jest zachowanie naturalnych walorów przyrodniczych Skarpy
Warszawskiej wraz z doliną Wisły. Obszar ten posiada niezwykle cenne walory krajobrazowe,
które tworzyć mogą zespół dalekich powiązań widokowych z obszarami zurbanizowanymi na
obu brzegach rzeki. W niektórych rejonach Śródmieścia na Skarpie występuje konieczność
badań przemieszczeń obiektów budowlanych oraz stabilizacja Skarpy Warszawskiej.
Cele realizacji na tym obszarze to także:
-
Inwentaryzacja
przyrodnicza
Skarpy,
wydzielenie
obszarów
niedostępnych,
uniemożliwiający ruch pieszy lub kołowy ze względu na wartości przyrodnicze lub funkcje
ochronną, przywrócenie przestrzeni parkowych
- Modernizacja lub budowa infrastruktury technicznej służącej prawidłowemu odprowadzaniu
wód opadowych
- Powiązanie Skarpy Warszawskiej z systemem przyrodniczym nad rzeka Wisłą
- Stworzenie systemu ciągów pieszych w obrębie Skarpy
- Ochrona przyrody w rejonie Skarpy Warszawskiej.
PROJEKTY REWITALIZACYJNE ŚRÓDMIEŚCIA:
A. Projekty zgłoszone przez Gminę:
1. Remont budowlano – konserwatorski tzw. ,,Kamienicy artystycznej” przy ul. Foksal 11 (w
2012 r. był na ukończeniu).
2. Remont dachu i elewacji oficyny północnej oraz remont dachu oficyny południowej przy
ul. Nowy Świat 18/20 (zakończony).
3. Remont budynku przy ul. Brzozowej 6/8 i 6/8a (zakończony).
4. Adaptacja dawnej kotłowni przy ul. Bednarskiej 9 na cele kulturalno – informacyjne (prace
projektowe).
5. Remont zabytkowej kamienicy przy u. Krakowskie Przedmieście 10 (zakończony).
6. Remont i konserwacja murów obronnych Starego Miasta – I etap (ukończone).
7. Modernizacja placu Grzybowskiego (zrealizowana).
B. Projekty beneficjentów zewnętrznych
8. Modernizacja budynku ośrodka opieki ,,Caritas” przy Krakowskim Przedmieściu 62
(projekt Archidiecezji Warszawskiej). Zrealizowany.
9. Remont Synagogi Nożyków przy ul. Twardej 9 wraz z programem społecznym (projekt
gminy wyznaniowej żydowskiej). Projekt częściowo zrealizowany.
47
10. Skarbiec dziedzictwa kultury – Bazylika Archikatedralna i Muzeum Archidiecezji
Warszawskiej (I etap projektu renowacji archikatedry i adaptacji budynku Dziekanii na
potrzeby Muzeum Archidiecezji Warszawskiej; projekt parafii Archikatedralnej św. Jana
Chrzciciela w Warszawie). Projekt w początkowej fazie.
11. Konserwacja i restauracja Kościoła seminaryjnego w Warszawie w ramach rewitalizacji
Traktu Królewskiego (projekt Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego im. Św.
Jana Chrzciciela w Warszawie; ul. Krakowskie Przedmieście 52/54). Projekt w początkowej
fazie.
12. Udostępnienie obiektu zabytkowego, dziedzictwa kulturowego na cele kulturalno –
edukacyjne – Pałac Staszica ul. Nowy Świat 72 (projekt Polskiej Akademii Nauk, zakładający
adaptację Pałacu do funkcji turystycznej i zahamowania jego dekapitalizacji). Projekt na
etapie planistycznym.
C. Projekty towarzyszące
1. Odnowa kamienic przy ul. Piwnej 3/5, 7, 7a oraz Plac Zamkowy 1/13 – poprawa
atrakcyjności zabudowy Placu Zamkowego – Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO
2. Remont kamienicy przy ul. Brzozowej 31/33.
3. Nowe Miasto w starym stylu: przywrócenie świetności zabytkowych kamienic przy ul.
Freta 2, 4/6 i ul. Mostowej 20/22, 26/28, 30.
4. Renowacja kamienicy przy ul. Mostowej 21, 23/25, 27/29 w ramach odnowy substancji
mieszkaniowej warszawskiej Starówki – Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
5. Renowacja kamienicy przy ul. Rycerskiej 4/6, 8, 10, 12 oraz Wąski Dunaj 7.
6. Renowacja zabytkowych kamienic przy ul. Piekarska, Piwna, Wąski Dunaj w ramach
odnowy substancji mieszkaniowej warszawskiego Starego Miasta.
7. Renowacja kamienic przy ul. Freta 29/31, 33/35, 37, 39, 41/43, 45/47, 49/51, 53/55, ul.
Koźla 2/4, 6/8, 16/18, 20/22, 24/26 w ramach odbudowy substancji mieszkaniowej
warszawskiego Nowego Miasta – Pomnika Historii.
8. Przywrócenie świetności historycznego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej pl. Konstytucji
5 w ramach rewitalizacji pl. Konstytucji.
9. Modernizacja budynku Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej przy ul. Waryńskiego
26.
10. Przywrócenie świetności ocalałej po wojnie, historycznej kamienicy przy ul. Sienkiewicza
4 w warszawskim śródmieściu.
11. Remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Marszałkowska 45/49 w ramach rewitalizacji
Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej.
48
12. Wzmocnienie funkcji turystycznej, kulturalnej i społecznej kamienic przy ul. Brzozowej
1/3 i Jezuickiej 6/8 na warszawskim Starym Mieście (m.in. odnowa zasobu mieszkaniowego).
13. Rynek Starego Miasta 4/6, 8, 10, 12/14, 16, Brzozowa 5/7/9 i 11/13. Nowe oblicze
Starego Miasta – bezpieczne, estetyczne, historyczne (m.in. odnowa zasobu mieszkaniowego).
14. Renowacja kamienic przy ul. Zakroczymskiej 3b, 5, 7, 9, 9a, 11, 11a w ramach odnowy
substancji mieszkaniowej warszawskiego Nowego Miasta – Pomnika Historii.
15. Renowacja kamienicy przy ul. Podwale 29 w ramach odnowy substancji mieszkaniowej
warszawskiego Nowego Miasta.
16. Wzmocnienie walorów estetycznych oraz użytkowych kamienicy przy ul. Andersa 26 –
kontynuacja prac związanych z odnową budynku.
17. Podniesienie jakości życia mieszkańców, estetyki oraz bezpieczeństwa poprzez renowację
budynków mieszkaniowych przy ul. Smolna 8, 10, Szczygla 8 (odnowa zasobów
mieszkaniowych).
18. Remont elewacji wraz z ociepleniem ścian i stropodachu budynków przy ul.
Świętokrzyskiej 35, Chmielna 35 i Zgoda 13.
19. Stworzenie galerii artystycznej w podcieniach budynku przy ul. Świętokrzyskiej 24.
20. Modernizacja kamienicy przy ul. Podwale 23 jako wzmocnienie funkcji turystycznej,
mieszkaniowej i społecznej warszawskiej Starówki.
21. Odnowienie kamienicy przy ul. Świętokrzyskiej 19-27/29.
22. Modernizacja zasobów Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Waryńskiego 29 jako element
rewitalizacji MDR.
23. Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Piwnej 46 w ramach odnowy substancji
mieszkaniowej warszawskiego Starego Miasta.
24. Renowacja budynku przy ul. Dobrej 87 w ramach odnowy substancji mieszkaniowej
warszawskiego Śródmieścia.
25. Modernizacja terenów przyległych do Pałacu Mostowskich – siedziby Komendy
Stołecznej Policji oraz Muzeum Policji na potrzeby ruchu turystycznego oraz obsługi osób
niepełnosprawnych.
IX. Stan zagospodarowania przestrzennego obszarów zdegradowanych w dzielnicy
Targówek
49
W MRD Targówek wyznaczono do rewitalizacji dwa oddzielne od siebie obszary zdegradowane:
Obszar A (obejmujący tzw. Targówek Mieszkaniowy i Targówek Przemysłowy) oraz Obszar B
(Bródno).
Stan zagospodarowania przestrzennego obu obszarów zdegradowanych jest poniżej omówiony
oddzielnie.
I.
Stan zagospodarowania przestrzennego obszaru zdegradowanego A na Targówku
obejmującego tzw. Targówek Mieszkaniowy i Targówek Przemysłowy.
1. Obszar zdegradowany A obejmujący Targówek Mieszkaniowy i Przemysłowy leży w
granicach: Rondo ,,Żaba” – ul. Samarytańska – ul. Św. Wincentego – ul. Gilarska – ul.
Fantazyjna – ul. Kraśnicka – ul. Swojska – ul. Klementowicka – ul. Makowa – ul. Rzeczna –
ul. Księcia Ziemowita – ul. Naczelnikowska do ronda ,,Żaba” z wyłączeniem terenów
kolejowych i zakładów produkcyjnych.
2. Obszar A jest wskazany w MRD Dzielnicy Targówek stanowiącym część Lokalnego
Uproszczonego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy przyjętego przez Radę m. st.
Warszawy Uchwałą LXVII/1773/2005 z dnia 28.10.2005 r.
3. Obszar A w 2006 roku zamieszkiwało 12.419 osób, co stanowiło ok. 10,4%ogółu
mieszkańców Targówka (MRD nie podaje wielkości powierzchni obszaru A). Część obszaru
A – Targówek Przemysłowy zajmuje 650 ha czyli ok. 20% obszaru Dzielnicy.
4. Obszar A położony jest w południowo-zachodniej części Targówka. Przecina go ul.
Radzymińska będąca przedłużeniem Aleji Solidarności łączącej obszar z centrum miasta.
5. Na obszarze A dwa obiekty znajdują się w rejestrze zabytków. Jest to willa przy ul. Siarczanej
6 oraz zespół kościelny przy ul. Ziemowita 39. Są to właściwie jedyne zachowane budynki
zabytkowe na Targówku. W MRD zaznacza się jednak, że oprócz nich istnieją tu budynki o
pewnej wartości historycznej i architektonicznej.
6. Dla obszaru A obowiązujące są dwa mpzp:
- mpzp obszaru Targówka Przemysłowego (Uchwała nr XX/227/00 Rady Gminy Warszawa
Targówek z dnia 27.04.2000 r.)
- mpzp Targówka Fabrycznego (Uchwała nr XXXIII/794/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia
8.03.2012 r.).
Dla części tego obszaru nazywanego Targówek Mieszkaniowy sporządzany jest mpzp
(obecnie na etapie uzgodnień) zgodnie z Uchwałą nr XXX/627/2004 Rady m. st. Warszawy z
dnia 13.05.2004 roku.
50
7. W ostatnich latach dokonano na obszarze A szeregu inwestycji drogowych (zmodernizowane
ulice: Św. Wincentego, Zabraniecka, wiadukt łączący ul. Radzymińską z ul. Ks. Ziemowita).
Na Targówku Przemysłowym powstanie nowa fabryka koncernu Procter & Gamble. Planuje
się budowę Trasy Olszynki Grochowskiej, co poprawi łączność Targówka Przemysłowego z
innymi dzielnicami.
8. Cechy degradacji przestrzennej obszaru:
a). problemy urbanistyczne
Nowa zabudowa styka się tu z zdekapitalizowaną zabudową początków XX wieku.
Nowoczesne zakłady przemysłowe sąsiadują z rozsypującymi się pozostałościami zakładów
przemysłowych poprzedniego okresu industrializacji. Targówek Przemysłowy jest odcięty od
reszty dzielnicy ul. Radzymińską i torowiskami linii kolejowych. Mpzp w małym stopniu
dopuszczają tu zabudowę mieszkaniową.
Targówek Mieszkaniowy to zarówno blokowisko z lat 70-tych, skupione głównie wokół
zmodernizowanego w roku 1987 skweru Wiecha, jak i przedwojenna (a nawet jeszcze starsza
– z początku XX wieku) zabudowa ulic i uliczek starego Targówka (np. ulica Tykocińska
pokryta jest starym brukiem). Targówek Przemysłowy należy do najbardziej zdegradowanych
obszarów w całej Warszawie.
b). problemy infrastruktury
Na Targówku Przemysłowym brak jest infrastruktury drogowej i inżynieryjnej. Koszt
wykonania brakującej kanalizacji deszczowej szacowany jest na blisko 200 mln zł. W części
mieszkaniowej obszaru A 12 budynków będących w zarządzie komunalnym nie ma
podłączenia do kanalizacji. 151 rodzin tego rewitalizowanego obszaru pozostaje bez
podłączenia do wodociągów.
c). problemy mieszkalnictwa
Dużym problemem obszaru rewitalizowanego A jest (w jego części mieszkaniowej) zły stan
techniczny budynków mieszkaniowych. Dokonuje się wykwaterowań do zwalnianych
mieszkań, ale w kolejce na przydział mieszkania komunalnego znajduje się tu 340 osób. Lista
osób posiadających wyroki eksmisyjne, co daje prawo do lokalu socjalnego, to dalsze 102
osoby.
Stan infrastruktury technicznej budynków mieszkalnych (a właściwie brak tej infrastruktury)
został przedstawiony w podpkt. poprzednim. Używany od pewnego czasu wskaźnik
wydajności energetycznej budynku (zabezpieczenie budynku przed utratą ciepła) osiąga w
98% budynków obszaru A niski poziom.
d). problemy przestrzeni publicznej
51
Na
Targówku
komunikacyjnych
Mieszkaniowym
i
istnieje
zagospodarowania
potrzeba
terenów
wytyczenia
pomiędzy
nowych
budynkami.
szlaków
Przestrzeń
międzyosiedlowa jest w zasadzie pusta i to w sytuacji gdy brak jest placów zabaw dla dzieci i
innych terenów rekreacyjnych. Przestrzenie publiczne na Targówku Przemysłowym w
zasadzie (oprócz ulic) nie istnieją. Obszar A jest również ubogi w placówki o charakterze
publicznym (na 6 domów kultury w Dzielnicy tu działa tylko jeden – prywatny, o
ograniczonym zasięgu działania). Wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół przy ul.
Mieszka 17 oddano do użytku dzięki dotacji firmy Procter & Gamble, ale wymaga ono
dalszego zainwestowania. Obszary wykorzystywane jako place, targowiska, parkingi
wymagają uporządkowania.
e). problemy środowiska przyrodniczego
Targówek Mieszkaniowy utożsamiano do niedawna z szarym blokowiskiem. Modernizacja
parku Wiecha (otaczającego znany teatr Rampa)poprawiła nieco sytuację. Zieleń parkowa i
przyuliczna wymagają jednak stałej konserwacji i nakładów na modernizację. Obszar A
graniczy z zadrzewionymi terenami dawnego cmentarza żydowskiego i katolickiego
cmentarza Bródnowskiego. Na obszarze tym istnieją ponadto dwie enklawy zieleni (przy
granicach obszaru) nie w pełni zintegrowane z otoczeniem.
9. A. MRD zawiera następujące projekty komunalne (gminy):
- Adaptacja zabytkowej willi przy ul. Siarczanej na potrzeby socjalne wraz z porządkowaniem
otoczenia. Projekt do 2011 roku był właściwie nierealizowany.
- Odnowa Starego Targówka (komunalnych zasobów mieszkaniowych) celem podniesienia
estetyki oraz poprawy bezpieczeństwa (ul. Bierżańska, Dziewanny, Józefowska,
Klementowicka, Naczelnikowska, Ołycka, Rybińska, Siarczana, Wszeborska, Ziemowita).
Projekt w trakcie realizacji.
- Odnowa Starego Targówka (komunalnych zasobów mieszkaniowych) celem podniesienia
estetyki i poprawy bezpieczeństwa (ul. Barkocińska, Bieźmińska, Handlowa, Skargi, II
Rejonu AK, Radzymińska, Remiszewska, Święciańska, Tykocieńska i Zamiejskiej) .
Projekt w trakcie realizacji.
- Odnowa Starego Targówka celem podniesienia estetyki oraz poprawy bezpieczeństwa (ul.
Biruty, Borzykowskiego, Daniłowska, Gościeradowska, Kołowa, Lusińska, Motycka,
Skargi, Smoleńska, Wincentego, Złotopolska, Gilarska, Węgrowska). Projekt w trakcie
realizacji.
B. Projekt beneficjenta zewnętrznego (parafii katolickiej):
52
- Odnowa dziedzictwa kulturowego oraz jego promocja poprzez renowację budynku Kościoła
Zmartwychwstania Pańskiego, dzwonnicy oraz budynku plebani przy ul. Księcia
Ziemowita 39 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół. Projekt ten został zrealizowany.
- Projekt wspólnot mieszkaniowych przy ul. Smoleńskiej 75, przy ul. Poleskiej 6 mające na
celu odbudowę ich zasobów mieszkaniowych są stopniowo realizowane.
- Projekt SBM ,,Merkury” ul. Gościeradowska 13 (podniesienie poziomu bezpieczeństwa
mieszkańców oraz estetyki wielorodzinnego budynku mieszkaniowego) jest stopniowo
realizowany.
- Dwa projekty RSM Praga osiedli przy ul. Generalskiej, osiedla Targówek (modernizacja
wielorodzinnych budynków i przestrzeni publicznych) są stopniowo realizowane.
II. Stan zagospodarowania przestrzennego obszary zdegradowanego B na Targówku – Bródno.
1. Obszar B wyznaczają (rozgraniczają): ul. Wysockiego – Trasa Toruńska – Kanał Bródnowski
– ul. Św. Wincentego – ul. Budowlana – do ul. Wysockiego.
2. Obszar B jest wskazany w MRD Targówek stanowiącym część Lokalnego Uproszczonego
Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy uchwalonego przez Radę m. st. Warszawy Uchwałą
nr LXII/1733/2005 w dniu 28.10.2005 roku.
3. Obszar B zamieszkuje 30049 mieszkańców, a więc około połowa mieszkańców dzielnicy
Targówek (wielkość powierzchni obszaru B w MRD nie podano).
4. Obszar B położony jest w północno-zachodniej części Targówka rozciągając się od Trasy
Toruńskiej do Cmentarza Bródnowskiego (oś płn. – płd.) i od ul. Piotra Wysockiego do
Kanału Bródnowskiego (oś zach. – wsch.).
5. MRD nie wspomina o obiektach zabytkowych obszaru B jednak zaznacza, że oprócz
zabudowy blokowiskowej z lat 70-tych i budynków z lat 90-tych są tu obiekty z lat 19111945.
6. Obszar B w całości objęty jest dwoma mpzp:
- mpzp obszaru Bródno – część I (Uchwała nr LXII/1897/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia
17.09.2009 roku).
- mpzp rejonu ulicy Ostródzkiej (przyjęty Uchwałą nr XXXX/1191/2008 Rady m. st. Warszawy
z dnia 28.08.2008 roku).
7. W ostatnich latach dokonano na obszarze B kilku inwestycji drogowych. Zmodernizowano
ulicę Rembielińską i Budowlaną. Znaczącą inwestycją, dokonaną jednak w odległym już 1997
roku, była modernizacja Parku Bródnowskiego.
53
8. Cechy degradacji przestrzennej obszaru B (Bródno):
a). problemy urbanistyczne
Obszar B to typowy obszar zabudowy mieszkaniowej wzniesiony z tzw. ,,wielkiej płyty”
(blokowisko w 90% zbudowane w latach 1970-1990).
Dla całego Targówka problemem jest brak bezkolizyjnych powiązań między poszczególnymi
częściami dzielnicy, w tym między Bródnem, a Targówkiem Mieszkaniowym czy Zaciszem.
b). problemy infrastrukturalne
Na obszarze B 23 budynki (komunalne) wymagają remontów infrastruktury technicznej (16
kamienic, 2 pawilony, 5 byłych hydroforni). Istnieje pilna potrzeba stworzenia dodatkowych
200 miejsc parkingowych przy komunalnych budynkach mieszkaniowych i, zapewne,
znacznie większej ilości miejsc parkingowych w spółdzielczej zabudowie mieszkaniowej z lat
70-tych, słabo dostosowanej do obecnej inwazji motoryzacji. Oświetlenie terenu osiedli jest
niewystarczające. Rozważa się również dla niektórych miejsc wprowadzenie monitoringu
wizyjnego, zwiększającego poziom bezpieczeństwa.
c). problemy mieszkalnictwa
Przeważająca część zabudowy mieszkaniowej to zabudowa wielorodzinna wielkopłytowa z lat
70-90-tych XX wieku, należąca do SM ,,Bródno” i wspólnot mieszkaniowych. Są tu jednak
budynki mieszkalne z lat 1911-1945 komunalne. Zwłaszcza zasób komunalny ze względu na
brak wystarczających remontów jest wyeksploatowany i w dużym stopniu zdegradowany
technicznie (około 30 budynków stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia lokatorów). Ilość
budynków komunalnych wymagających remontów i uzupełnień infrastruktury technicznej
podano w podpkt. b. We wszystkich budynkach komunalnych potrzebne jest ich dostosowanie
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Modernizacji wymaga wielki zasób mieszkaniowych budynków spółdzielczych (modernizacja
instalacji CO,wind, modernizacja zabezpieczenia przeciwpożarowego, wymiana balustrad
balkonów i loggi, modernizacja i powiększenie parkingów, nowa aranżacja terenów zieleni
międzyblokowej i przydomowej). Udział budynków o niskiej wydajności energetycznej –
95,6%.
d). problemy przestrzeni publicznych
Obszar charakteryzuje się niedostatkiem przestrzeni publicznych oraz budowli i budynków
publicznych. Władze dzielnicy zmodernizowały w latach 90-tych park Bródnowski,
wybudowały kompleks rekreacyjno-sportowy przy ul. Łabiszyńskiej i halę sportową przy ul.
Turmonckiej, ale na obszarze B przy samym tylko zasobie komunalnym istnieje pilna
potrzeba stworzenia lub wyremontowania 13 placów zabaw i 3 boisk.
54
e). problemy środowiska przyrodniczego
Na obszarze B istnieje dobrze utrzymany park Bródnowski. Obszar dotyka do zadrzewionego
Cmentarza Bródnowskiego. Jednocześnie w niemal wszystkich projektach rewitalizacyjnych
jako ich ważne punkty wymieniane są nowe aranżacje terenów zieleni międzyblokowej i
przydomowej.
9. Charakterystyka zakwalifikowanych do MRD Targówek w obszarze B projektów z punktu
widzenia zagospodarowania przestrzennego:
•
MRD Targówek dla obszaru B wykazuje 3 projekty dotyczące obszarów i obiektów
komunalnych:
- Odnowa zasobów mieszkaniowych, adaptacja strychów na cele mieszkaniowe,
renowacja terenów zieleni na terenie osiedla Bródno.
- Adaptacja powierzchni użytkowych na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem
przestrzeni publicznej na terenie osiedla Bródno.
- Rewitalizacja zasobów komunalnych m. st. Warszawy na terenie osiedla Bródno.
Projekt pierwszy jest częściowo (w ¼ części) realizowany, dwa pozostałe znajdują się w
fazie wstępnej.
•
Na obszarze B Spółdzielnia Mieszkaniowa Bródno zgłosiła do MRD cztery projekty
dotyczące rewitalizacji osiedli Toruńska, Wysockiego, Podgrodzie, Kondratowicza.
Projekty te dotyczą problemów modernizacji spółdzielczych zasobów mieszkaniowych
wskazanych w pkt. 8c. Projekty są stopniowo realizowane.
•
Wspólnoty mieszkaniowe obszaru B: Łabiszyńska 18, Wysockiego 20, Wybrańska 15/17,
19/21, 25, umieściły w MRD Targówek swe projekty polegające na modernizacji i
remontach ich zasobów mieszkaniowych (termomodernizacja, wymiana instalacji,
wymiana wind, aranżacja terenów zieleni). Projekty są stopniowo realizowane.
X. Stan zagospodarowania przestrzennego obszarów zdegradowanych dzielnicy Ursus.
MRD Ursus wskazuje na terenie dzielnicy dwa obszary przeznaczone do rewitalizacji. Są to:
Obszar I – obszar poprzemysłowy byłych Zakładów Przemysłu Ciągnikowego ,,Ursus” i
robotniczego osiedla ,,Niedźwiadek” oraz Obszar II – obszar osiedli mieszkaniowych w tzw.
Starym Ursusie.
OBSZAR I
55
1. Obszar poprzemysłowy byłych Zakładów Przemysłu Ciągnikowego ,,Ursus” i robotniczego
osiedla ,,Niedźwiadek”. Obszar leży na północ od linii kolejowej i liczony jest wraz z tą linią.
2. Obszar został wyznaczony w MRD Ursus stanowiącym element LUPR m.st. Warszawy
uchwalonego przez Radę m.st. Warszawy w 2005 r. Na mocy ustalenia 863/110 Zarządu
Dzielnicy Ursus z dnia 13.05.2005 r. został powołany w Urzędzie Dzielnicy Zespól ds.
rewitalizacji.
3. Obszar I ma powierzchnię 115 ha, co stanowi około1/8 części dzielnicy. Zamieszkuje go 13.
811 mieszkańców.
4. Obszar położony jest na północ od linii kolejowej przedzielającej Ursus.
5. Na poprzemysłowym terenie po fabryce ,,Ursus” do rejestru zabytków pod nr A-767 wpisano
zespół 5 budynków przemysłowych powstałych przed wojną (przy ul. Traktorzystów). Do
rejestru zabytków wpisany jest cmentarz parafialny przy ul. Rakuszanki.
6. Część Obszaru I będzie objęta będącym w przygotowaniu projektem mpzp terenów
poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich . Uchwałę o przystąpieniu do projektu
tego planu Rada m.st. Warszawy podjęła w dniu 19.10.2006 r. (uchwała nr
LXXXIII/2766/2006).
7. W stosunku do Obszaru I istnieje wiele zamierzeń inwestycyjnych deweloperskich.
Jednocześnie były w stosunku do tego obszaru formułowane stanowiska (ze strony
wicepremiera W. Pawlaka) broniące interesów sektora przemysłowego. Konflikt rozwiąże
prawdopodobnie uchwalenie mpzp.
8. Cechy degradacji przestrzennej obszaru:
a). problemy urbanistyczne
Obszar I dzieli się na część poprzemysłową i mieszkaniową. Część poprzemysłowa to
fragment dawnego kompleksu ZPC ,,Ursus”. Zdewastowane budowle poprzemysłowe
zagrażają bezpieczeństwu. Teren poprzemysłowy zajmuje 23,5 ha. Część mieszkaniowa to
osiedle ,,Niedźwiadek” wybudowane w latach 70-tych XX wieku – budynki wielorodzinne z
,,wielkiej płyty”, wymagające modernizacji. Od zachodu, wzdłuż ulicy Warszawskiej i
Gierdziejowskiego, biegnie pas oddzielający te dwie części Obszaru I – hałdy i zwałowiska
porośnięty dziką zielenią. Od reszty Ursusa cały Obszar I oddzielony jest linią kolejową. Z
południowym Ursusem łączy go jeden jednopasmowy przejazd pod torami kolejowymi i
zdewastowane, niebezpieczne przejście dla pieszych.
b). problemy infrastruktury
Drogi na terenach po byłych ZPC ,,Ursus” cechuje zły stan techniczny. Na osiedlu
,,Niedźwiadek” instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne budynków cechuje duża
56
awaryjność, wadliwa jest też wentylacja mieszkań. Na osiedlu brakuje parkingów. Ogólnie –
stan infrastruktury technicznej nie jest zadowalający, wymaga remontów i modernizacji.
Obszar I posiada kanalizację deszczową odprowadzającą wody deszczowe do kanału
Konotopa.
c). problemy mieszkalnictwa
Osiedle ,,Niedźwiadek” – typowe blokowisko z lat 70-tych XX wieku odznacza się zużyciem
i dużą awaryjnością instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych. Zła jest akustyka
mieszkań i wadliwa ich wentylacja. Budynki, w których nie przeprowadzono pełnej
termomodernizacji lub nie przeprowadzono jej wcale, stanowią 63 % ogółu budynków
mieszkalnych tego obszaru.
d). problemy przestrzeni publicznych
Obszar wymaga odnowy przestrzeni publicznej. Zdegradowany, graniczny pas między
mieszkaniową, a poprzemysłową częścią obszaru powinien stać się przestrzenią publiczną.
Na Obszarze I znajdują się: 4 przedszkola, szkoła podstawowa, gimnazjum, dwa kościoły
przychodnia zdrowia, biblioteka, dom kultury (do likwidacji), ujęcie wody oligoceńskiej,
basen, place zabaw, teren zabawowo-rekreacyjny, osiedlowa sieć handlowa, punkty usługowe,
Caritas i oddziały banków. Infrastruktura handlowa pochodzi w większości z lat 70-tych. Ilość
obiektów użyteczności publicznej zaspokaja lokalne potrzeby w zakresie usług handlowych,
zdrowotnych i edukacyjnych na poziomie podstawowym i średnim. Brak jest obiektów
pełniących funkcję kulturalną: kin, teatrów, klubokawiarni, a także rekreacyjno-sportowych,
parków, boisk wielofunkcyjnych, ścieżek rowerowych. Baza obiektów oferujących usługi
zarówno osobom starszym, jak i młodzieży jest niewystarczająca i niedostosowana do
potrzeb. Nie pozwala to Obszarowi I pełnić funkcji zaspokajania ponadlokalnych potrzeb
mieszkańców spoza tego obszaru.
e). problemy środowiska przyrodniczego
Powietrze Obszaru I zanieczyszczają ciepłownia i spalarnia w Pruszkowie, oraz lokalna
węglowa elektrociepłownia na terenie dawnych ZPC ,,Ursus”. Gleba nie jest zanieczyszczona
w sposób trwały. Szata roślinna jest uboga, wymaga uzupełnienia i dokonania nowych
nasadzeń. Obszar I znajduje się w strefie oddziaływania hałasu kolejowego i lotniczego. Hałas
kolejowy przekracza normy na linii katowickiej i poznańskiej. Poziom hałasu lotniczego
zawiera się w granicach 55-60 decybeli.
9. Charakterystyka
zakwalifikowanych
do
MRD
projektów
(z
punktu
widzenia
zagospodarowania przestrzennego):
A. Projekty gminy:
57
•
Rewializacja osiedla ,Niedźwiadek”
Projekt składa się z czterech zadań:
- Wykonanie parku w trójkącie ulic Wojciechowskiego, Czechowicza, Jagiełły.
Park zaprojektowano na 9 000 m2 ze ścieżkami rowerowymi, zespołem boisk, lodowiskiem i
kawiarnią. Projekt zrealizowano.
- Regeneracja terenów poprzemysłowych wzdłuż ulicy Gierdziewskiego - pomiędzy ul.
Siłaczki i Warszawską – z przeznaczeniem na zieleń parkową i ciągi pieszo-jezdne. Jest to
projekt
zagospodarowania
pasa
granicznego
pomiędzy
częścią
poprzemysłową
i
mieszkaniową Obszaru I. Pod hałdami gruzu, pod ziemia idą tu rozbudowane ciągi
infrastruktury podziemnej, nad pasem – linia wysokiego napięcia. Na oczyszczonym pasie
ma się dokonać nasadzeń tzw. zieleni leśnej oraz wybudować ciągi spacerowe i ścieżki
rowerowe. Projekt w stadium koncepcyjnym.
- Regeneracja terenu przyszkolnego Gimnazjum nr 133 z modernizacją boisk sportowych.
Projekt zrealizowano.
- Przebudowa placu zabawowo-rekreacyjno-sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr
11. Projekt w toku realizacji.
B. Projekty beneficjentów zewnętrznych:
Do MRD Ursus włączono cztery projekty spółdzielni mieszkaniowych. Są to:
•
Odnowa budynków mieszkalnych Robotniczej SM ,,Ursus” i terenów przyległych w
obszarze osiedla ,,Niedźwiadek”. W MRD nie ma informacji o stopniu realizacji projektu.
•
Projekt Spółdzielni Mieszkaniowych ,,Miś”, ,,Orzeł” i ,,Wrzos-Ursus”: Odnowa
budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowych ,,Orzeł”, ,,Wrzos-Ursus” i ,,Miś” i
terenów przyległych w osiedlu ,,Niedźwiadek”. Brak danych na temat stopnia realizacji
projektu.
•
Projekt Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Orzeł”: Modernizacja i remont budynków po byłym
hotelu pracowniczym przy ul. Wojciechowskiego 34 z odnową terenu przyległego.
Projekt przewiduje gruntowny remont budynków z przeznaczeniem ich na funkcję
mieszkaniową. Projekt w toku realizacji.
•
Projekt Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wrzos-Ursus”: Modernizacja i remont budynku
mieszkalnego położonego przy ul. Wojciechowskiego 36 z odnowa terenów przyległych.
Projekt w toku realizacji.
•
Projekt
Spółdzielni Mieszkaniowej
,,Miś”: Modernizacja i
remont
budynków
mieszkalnych przy ul. Warszawskiej 15 i 17 wraz z odnową terenów zieleni wokół
budynków. Brak danych o stopniu realizacji projektu.
58
C. Projekty towarzyszące (gminne):
•
Budowa parkingu wielopoziomowego pomiędzy ul. Orląt Lwowskich a linia kolejową –
przy planowanej stacji SKM.
•
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa-Katowice w ciągu
trasy ekspresowej POW wysokości ulicy Orląt Lwowskich.
•
Budowa Domu Kultury przy ul. Władysława Jagiełły (na miejsce dawnego OK ,,Arsus”
zlokalizowanego na terenie fabryki Ursus obecnie sprywatyzowanym).
OBSZAR II
1. Obszar osiedli mieszkaniowych w tzw. Starym Ursusie. Granica obszaru przebiega ulicami:
Wiosny Ludów, Legnicką, Zapustną do południowo-wschodniej granicy Zespołu Szkół przy
ul. Dzieci Warszawy 42 z włączeniem działki 170/8, ulicą Tomcia Palucha, Kolorową do ul.
gen. K. Sosnkowskiego, gen. K. Sosnkowskiego do Plutonu Torpedy z objęciami parku
Czechowickiego, Plutonu Torpedy do ul. Cierkickiej, ul. Cierkicką (z tunelem) do ul. Wiosny
Ludów. Do obszaru włączony jest dworzec PKP Warszawa Ursus.
2. Obszar został wyznaczony w MRD Ursus stanowiącym część LUPR m.st. Warszawy
uchwalonego przez Radę m.st. Warszawy w 2005 r.
3. Obszar II ma powierzchnię 105 ha (około 1/9 części powierzchni Ursusa). Zamieszkuje go
11935 osób (dane z 2007 r.).
4. Obszar II położony jest w centralnej części dzielnicy na południe od linii PKP oddzielającej
go od części północnej dzielnicy.
5. Strefą ochrony konserwatorskiej objęta jest część Starego Ursusa (strefa ochrony istotnych
parametrów historycznego układu urbanistycznego). Do rejestru zabytków wpisana jest tu
Kapliczka przy ul. Dzieci Warszawy.
6. Obszar II nie jest objęty żadnym mpzp.
7. Obszar II sąsiaduje od południa z nowym, dynamicznie rozwijającym się osiedlem budynków
wielorodzinnych ,,Skorosze” o wysokim standardzie. Kontrast pomiędzy tymi obszarami,
niekorzystny dla wizerunku Starego Ursusa, pogłębia się.
8. Cechy degradacji przestrzennej obszaru:
a). problemy urbanistyczne
Położony centralnie w dzielnicy Obszar II poza funkcją mieszkalną pełni funkcje usługową,
ale wobec obniżającego się (relatywnie) ich standardu nie jest w stanie spełnić roli centrum
dzielnicowego m.in. na skutek zapaści gospodarczej tego obszaru w latach 90-tych. Brak
mpzp. utrudnia (tak jak i na Obszarze I) możliwość inwestowania i odnowy Obszaru II.
b). problemy infrastruktury
59
Obszar II wyposażony jest w podstawową infrastrukturę techniczną: wodociągi, kanalizację,
instalację energetyczne, gazowe, telefoniczne, ciepłownicze. Przepustowość sieci jest
wystarczająca, lecz jej stan techniczny nie jest zadowalający i wymaga remontów i
modernizacji. Stary Ursus zaopatrują w ciepło cztery osiedlowe kotłownie gazowe.
c). problemy mieszkalnictwa
Na Starym Ursusie obok starych, wielorodzinnych budynków z mieszkaniami komunalnymi i
socjalnymi oraz ubogich domów jednorodzinnych istnieją enklawy budynków nowych jednoi wielorodzinnych. Budynki wznoszono tu od lat 30-tych XX wieku do okresu obecnego, z
wyłączne im lat 1980-2000, które dla Ursusa były okresem kryzysu. Najwięcej budynków
pochodzi z lat 50-tych i 60-tych XX wieku. Udział budynków sprzed 1980 roku, w jakich nie
przeprowadzono dotąd termomodernizacji, jest wysoki i sięga 91,9 % ogólnej liczby
budynków wielorodzinnych Obszaru II.
d). problemy przestrzeni publicznych
MRD nie wspomina bezpośrednio o rewiatlizacji przestrzeni publicznych Obszaru II, ale dla
tego obszaru jest to z pewnością istotny problem skoro jego elementy są składową niemal
wszystkich projektów rewitalizacyjnych tego obszaru (patrz pkt. 9 Obszaru II). Mimo, że
położony centralnie w dzielnicy obszar ten, głównie przez niski potencjał swych usług
publicznych (drobny handel i usługi) jest w stanie obsługiwać tylko mieszkańców tego
obszaru, a jego stan odstrasza mieszkańców okolicznych najnowszych osiedli. Duże
przedsiębiorstwa zlokalizowane wzdłuż Alei Jerozolimskich są otwarte ku Warszawie. Stary
Ursus nie ma dla ich pracowników i klientów siły oddziaływania.
e). problemy środowiska przyrodniczego
Na terenie Starego Ursusa lub w jego najbliższym sąsiedztwie położone są Park Achera
(9.800 m2) i Park Czechowicki (40.400 m2). Jednak tak jak w całej dzielnicy problemem jest
emisja zanieczyszczeń gazowych (z ciepłowni i spalarni w Pruszkowie oraz z
elektrociepłowni węglowej na terenie dawnego ZPC Ursus), oraz oddziaływanie hałasu
kolejowego, lotniczego i drogowego. Hałas kolejowy przekracza dopuszczalne normy
zarówno w dzień jak i w nocy.
9. Charakterystyka zakwalifikowanych do MRD Ursus projektów (z punktu widzenia
zagospodarowania przestrzennego):
A. Projekty gminy:
•
Projekt gminy o nazwie: ,,Przebudowa przestrzeni publicznej wraz z obiektami kultury w
celu nadania Staremu Ursusowi funkcji rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej” składa się z
czterech następujących zadań:
60
- Modernizacja podwórek przy budynkach mieszkalnych należących do m.st. Warszawy w
Starym Ursusie.
Projekt przewiduje renowację i modernizację przestrzeni pomiędzy budynkami
mieszkalnymi Starego Ursusa, zużyte asfaltowe i żużlowe nawierzchnie podwórek mają
zastąpić nowe. Wytyczone będą ciągi piesze. Dana będzie nowa mała architektura,
wprowadzona zieleń i urządzenia monitoringu wizyjnego. 13 grup podwórek leży przy
około 65 budynkach. Projekt jest w wyjściowej fazie realizacji.
- Modernizacja altanek śmietnikowych na terenach należących do m.st. Warszawy.
Projekt jest istotnym elementem porządkowania podwórek. Obejmuje zbliżoną (jak w
projekcie poprzednim) liczbę podwórek. Znajduje się w początkowej fazie realizacji.
- Przebudowa części terenu po byłym Zespole Szkół Zakładowych ZPC ,,Ursus” z
przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne. Stanowiący obecnie liceum i gimnazjum
budynek po dawnej szkole zakładowej ZPC jest systematycznie remontowany. Projekt
przewiduje
nadanie
charakteru
rekreacyjno-wypoczynkowego
rozległym
terenom
przyszkolnym. Projekt znajduje się w początkowym stadium realizacji.
- Przebudowa placów zabawowo- rekreacyjno-sportowych na terenie szkół podstawowych
nr 4 i 14. Projekt zrealizowano.
- Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowskim wraz z modernizacją otoczenia.
Projekt zrealizowano.
- Rozbudowa budynku w Parku Achera na cele społeczne i opiekuńcze (dzienny dom
pobytu dla emerytów i rencistów oraz filia domu kultury). Projekt zrealizowano.
- Odnowa szaty roślinnej i nawierzchni w Parku Achera. Projekt zrealizowano.
B. Projekty beneficjentów zewnętrznych:
•
Projekt Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Ursus” i Lokatorsko-Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Budowa”: Odnowa budynków należących do Spółdzielni
Mieszkaniowej w obszarze Starego Ursusa. Projekt w trakcie realizacji.
•
Projekt RSM ,,Ursus”: Remont i modernizacja budynków RSM ,,Ursus” wraz z
otoczeniem. Projekt w toku stopniowej realizacji.
•
Projekt L-WSM ,,Budowa”: Remont i modernizacja Lokatorsko-Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Budowa” wraz z otoczeniem. Projekt w toku stopniowej
realizacji.
•
Projekt 23 Wspólnot Mieszkaniowych: ,,Odnowa budynków mieszkalnych należących do
Wspólnot Mieszkaniowych w obszarze Starego Ursusa z wygospodarowaniem lokali na
61
cele społeczne”. W około połowie Wspólnot projekt był, na drodze stopniowych działań,
realizowany.
C. Projekty towarzyszące (gminy):
•
Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Dzieci Warszawy 42.
•
Budowa hali namiotowej przy Szkole Podstawowej nr 14.
XI. Stan zagospodarowania przestrzennego obszarów zdegradowanych dzielnicy Wawer.
MRD Wawer wyróżnia na terenie dzielnicy dwa obszary wskazane do rewitalizacji. Są to:
1. Obszar I w granicach ulic: ul. Marsa, ul. Rekrucka, płn. granica Dzielnicy Wawer,
Kościuszkowców, ul. M. Kajki, ul. Alpejska, ul. Wierzchowskiego, zachodnia granica
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, ul. Zorzy, ul. T. Axentowicza, ul. IX Poprzeczna, ul.
Patriotów, ul. Wydawnicza, przejazdem kolejowym do ul. Widocznej, ul. Błękitna, ul.
Płowiecka, do ul. Marsa.
Obszar II w granicach ulic: ul. Oficerska, ul. M. Kajki, ul. M. Pożaryskiego, ul. Hafciarska, ul.
Smardzewska, wschodnia granica Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, ul. Jelenia, ul.
Przedwiośnie,
granica
Mazowieckiego
Parku
Krajobrazowego,
ul.
Patriotów,
do ul. Oficerskiej. Obszar ten obejmuje osiedle Międzylesie.
W obszarze I wyróżniono podobszar I A w obrębie ulic: ul. Korkowa, ul. Potockich, ul.
Bychowska, ul. Magnolii, ul. Korkowa, ul. Kościuszkowców, płn. granica Dzielnicy Wawer
do ul. Rekruckiej, ul. Rekrucka do ul. Korkowej, jako kwalifikujący się do wsparcia w okresie
2007-2013 z powodu spełniania warunków (cech) kryzysowości w zakresie mieszkalnictwa.
Podobszar ten nie będzie tu jednak osobno analizowany (nie analizuje go zresztą również
MRD Wawer).
2. W dniu 19.10.2005 r. Rada Dzielnicy Wawer podjęła uchwałę w sprawie rozszerzenia LUPR
m.st. Warszawy (uchwała nr 125/XXXV/2005). MRD Wawer został włączony do LUPR m.st.
Warszawy.
OBSZAR I
3. Obszar I zamieszkuje 18.356 mieszkańców. W MRD nie podano wielkości powierzchni
obszaru I.
4. Obszar leży w środkowej części północnej części dzielnicy.
62
5. Jeden z projektów planowanych do realizacji na Obszarze I dotyczy budynku tzw. Murowanki
przy ul. Płowieckiej 77 wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków. O innych obiektach
tego typu na Obszarze I MRD nie wspomina.
6. Część obszaru I jest objęta mpzp osiedla Anin uchwalonym przez Radę m.st. Warszawy
uchwałą nr LXXII/2262/2010 w dniu 18.02.2010 r.
7. W 2002 r. została wykonana Trasa Siekierkowska wraz z Mostem Siekierkowskim.
Zmodernizowano w znacznym stopniu trasę Wału Miedzeszyńskiego. Inwestycje te mają
znaczenie dla całej dzielnicy, w tym dla obszaru I, który przyciąga deweloperów.
8. Cechy degradacji przestrzennej obszaru:
a). problemy urbanistyczne
Obszar I (zwłaszcza Marysin Wawerski) jest najbardziej zurbanizowaną częścią dzielnicy
składająca się z dużych osiedli mieszkaniowych oraz z osiedli domów jednorodzinnych.
b). problemy infrastruktury
Dostęp do sieci wodociągowej na terenie obszaru nr I nie zaspokaja potrzeb jego
mieszkańców. Przybliżona długość istniejącej sieci wodociągowej według stanu na koniec
2006 roku wynosiła około 27 km. Większość gospodarstw domowych i budynków korzysta
nadal z indywidualnych ujęć wody. Zasoby wód podziemnych, z których korzysta kilka
spośród osiedli na terenie Marysina Wawerskiego i Anina, są na wyczerpaniu i niezbędne jest
jak najszybsze podłączenie tych obszarów do wodociągów miejskich. Istniejąca obecnie sieć
wodociągowa jest w złym stanie technicznym. Wpływa to na złą jakość dostarczanej wody.
Istniejąca sieć kanalizacyjna także nie spełnia potrzeb mieszkańców obszaru nr I. Jest
znacznie przeciążona i przestarzała, co wpływa na wysoki poziom jej awaryjności. Niski
poziom skanalizowania siecią sanitarną stanowi jedną z podstawowych barier rozwoju
obszaru przeznaczonego do rewitalizacji. Przybliżona długość istniejącej sieci kanalizacyjnej
według stanu na koniec 2006 r. wynosi 28 km.
Zdecydowana większość budynków i obiektów zlokalizowanych na analizowanym obszarze
nie posiada dostępu do sieci gazowej i ciepłowniczej, co powoduje konieczność
wykorzystania przez mieszkańców indywidualnych pieców węglowych. Efektem jest
zanieczyszczenie środowiska naturalnego, a w szczególności terenu Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego., którego fragmenty znajdują się w granicach Dzielnicy Wawer.
Stan techniczny dróg lokalnych na obszarze rewitalizowanym nr I jest w większości zły i
wymaga dużych nakładów inwestycyjnych. Duży odsetek ciągów komunikacyjnych stanowią
drogi gruntowe, nie posiadające systemu odwodnienia. Wpływa to na pogorszenie warunków
korzystania z ulic oraz obniżenie poziomu bezpieczeństwa ruchu. Zły stan ulic wpływa
63
ponadto na niski poziom estetyki przestrzeni publicznej. Na terenie obszaru nr I brak jest
wystarczającej ilości miejsc parkingowych. Problem ten stanowi szczególnie istotne
zagadnienie na gęsto zaludnionych terenach ,,blokowisk”. Kierowcy pojazdów, z braku
wystarczającej przestrzeni parkingowej, blokują ruch parkując w miejscach niedozwolonych.
Efektem istniejącej sytuacji są nieustanne problemy komunikacyjne mieszkańców i
przyjezdnych.
c). problemy mieszkalnictwa
Wiele bloków mieszkalnych zlokalizowanych w obszarze nr I to budynki z wielkiej płyty,
tworzące ,,blokowiska”. Większość z tych budynków została wybudowana ponad 40 lat temu.
Ogólny stan techniczny tych budynków ocenia się jako niezadowalający. Większość
niezbędnych do przeprowadzenia zadań inwestycyjnych znacznie przekracza zdolność
finansową ich mieszkańców.
Na obszarze nr I znajdują się 54 budynki komunalne. 12 z nich to budynki wybudowane
jeszcze przed 1930 r. W większości nie posiadają centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz
dostępu do wodociągu i kanalizacji. Ich stan techniczny wymaga niezwłocznych prac
remontowych. Spośród 37 budynków wielorodzinnych stanowiących zasób mieszkaniowy
m.st. Warszawy, zlokalizowanych na terenie obszaru I, aż 34 wybudowanych zostało przed
1980 rokiem, co stanowi 92 %. W budynkach tych nie prowadzone były żadne prace termomodernizacyjne.
d). problemy przestrzeni publicznych
Tereny publiczne w obszarze nr I charakteryzuje wysoki poziom degradacji, wymagający
podjęcia niezwłocznych działań rewitalizacyjnych. Z uwagi na upływ czasu i związane z nim
niszczenie i wyeksploatowanie infrastruktury, a także wysoki poziom wandalizmu, przestrzeń
publiczna wpływa na nieestetyczny wygląd obszaru oraz przyczynia się do obniżenia poziomu
życia jego mieszkańców. Wśród głównych problemów wskazać należy m.in. brak oświetlenia
ulicznego, co obniża poziom bezpieczeństwa, brak lub niewystarczająca ilość obiektów małej
architektury takich jak kosze na śmieci czy ławki, zły stan nawierzchni chodników oraz mała
ilość ścieżek rowerowych. Ponadto elementem przestrzeni publicznej, kwalifikującym się do
interwencji, są place zabaw. W większości są one wyposażone w wyeksploatowane
urządzenia, co stwarza poważne zagrożenie dla korzystających z nich dzieci.
e). problemy środowiska przyrodniczego
Obszar graniczy z Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym. Niski stopień wyposażenia w sieć
kanalizacyjną, duża ilość źródeł emisji CO2 (z kotłowni i pieców węglowych indywidualnych)
zagraża środowisku przyrodniczemu.
64
9. Charakterystyka zakwalifikowanych do MRD na obszarze I projektów rewitalizacyjnych (z
punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego):
A. Projekty gminy:
•
Rewaloryzacja zabytkowego budynku przy ul. Płowieckiej 77 i jego adaptacja na
potrzeby Warszawskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Galerii Sztuki.
Projekt w stadium koncepcyjnym.
•
Rewitalizacja przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych przy ul. Króla
Maciusia. Projekt w stadium koncepcyjnym.
B. Projekty beneficjentów zewnętrznych:
•
Modernizacja dźwigów osobowych i rewitalizacja terenów publicznych w zasobach
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Marysin Wawerski”. Projekt w stadium koncepcji.
•
Projekt TKKF: rozbudowa hali sportowej Ośrodka Sztuk Walk Dalekiego Wschodu i
Rekreacji Fizycznej przy ul. Korkowej 78. Projekt w początkowej fazie realizacji.
•
Projekt Rzymskokatolickiej Parafii św. Feliksa z Kantalicjo: ,,Przebudowa i adaptacja
pomieszczeń pod budynkiem Kościoła przy ul. Kościuszkowców 85a na cele sali
dziennego pobytu dla samotnych osób starszych i niepełnosprawnych oraz świetlicy dla
dzieci i młodzieży”. Brak informacji o stopniu realizacji projektu.
•
Przeciwdziałanie degradacji poprzez odnowę i modernizację budynku Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul Króla Maciusia 13. Brak informacji o stopniu realizacji projektu.
•
Termomodernizacja i modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.
Kościuszkowców 80a wraz z porządkowaniem otoczenia budynku. Projekt w fazie
koncepcji.
•
Modernizacja i ocieplenie budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszkowców
80 wraz z renowacją otoczenia. Projekt w fazie koncepcji.
C. Projekty towarzyszące (gminy):
•
Budowa ulicy Nowowiśniowej. Projekt częściowo zrealizowany.
•
Remont i modernizacja budynków przy ul. Kresowej 31 i33.
OBSZAR II
3. Obszar II zamieszkuje 4978 mieszkańców (stan w 2006 r.). MRD nie podaje wielkości
powierzchni tego obszaru.
4. Obszar leży w środkowej części dzielnicy Wawer, pomiędzy Aninem a Radością, przy linii
kolejowej.
5. MRD nie wspomina o obiektach zabytkowych w obszarze II.
65
6. W dniu 28.12.2001 r. Rada gminy Warszawa-Wawer podjęła uchwałę nr 557/XLIX/2001 o
przyjęciu mpzp odnoszącego się do części Obszaru II. W dniu 12.07.2007 r. została podjęta
uchwała nr XIII/392/2007 Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do mpzp obszaru
Międzylesia w rejonie ulicy Hafciarskiej.
7. Jak w pkt. 7 obszaru I.
8. Cechy degradacji przestrzennej obszaru:
a). problemy urbanistyczne
Obszar tworzy niska zabudowa mieszkalna. Duży segment budownictwa stanowi grupa
budynków wielorodzinnych, powstałych w latach 1950-1960 na potrzeby rozwijającego się
Instytutu Elektrotechniki oraz budowanych wówczas zakładów ABB ZWAR. Budynki
wielorodzinne wybudowano także w latach siedemdziesiątych dla pracowników Instytutu
,,Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” oraz Centralnego Szpitala Kolejowego (obecnie
Międzyleski Szpital Specjalistyczny). W wyniku zmian przynależności administracyjnej oraz
przemian gospodarczych, Międzylesie stało się rejonem peryferyjnym, zaniedbanym i
niedoinwestowanym. Zakłady produkcyjne zlokalizowane na obszarze nr II, nie mogąc
sprostać konkurencji na krajowym, europejskim i światowym rynku, zaczęła podupadać.
Nastąpiły zwolnienia pracowników, zwiększające liczbę bezrobotnych mieszkańców
Międzylesia, przyczyniając się do wystąpienia dalszych czynników kryzysowych.
Nieuporządkowana struktura urbanistyczna obniża standard centrum Międzylesia. Obszar nr
II wyznaczono do rewitalizacji ze względu na silną koncentrację negatywnych czynników
sferze infrastrukturalnej, gospodarczej i społecznej.
b). problemu infrastruktury
Zasięg sieci wodociągowej na terenie obszaru nr II nie zaspokaja w pełni potrzeb jego
mieszkańców, których część nadal zmuszona jest do korzystania z indywidualnych ujęć wody.
Przybliżona długość istniejącej sieci według stanu na koniec 2006 roku wynosiła około 11
km. Instalacja wykonana jest w większości ze starych rur żeliwnych i azbestocementowych.
Odcinki wykonane z rur azbestocementowych, z uwagi na swoją szkodliwość dla zdrowia,
wymagają natychmiastowej wymiany. Zły stan techniczny sieci wpływa na złą jakość
dostarczanej wody.
Sieć kanalizacyjna jest przestarzała, co skutkuje częstymi awariami; jest ona znacznie
przeciążona. Stanowi to barierę dalszego rozwoju. Przybliżona długość istniejącej sieci
według stanu na koniec 2006 roku wynosi około 8,5 km.
Na analizowanym obszarze występuje słabo rozwinięta sieć gazowa i ciepłownicza. Piece
węglowe wykorzystywane do ogrzewania domów mieszkalnych powodują dużą emisję CO2.,
66
zatruwając środowisko. Ma to szczególnie negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego sąsiadującego z obszarem zakwalifikowanym do
rewitalizacji.
Stan dróg lokalnych analizowanego obszaru jest zły, co powoduje zagrożenie dla ich
użytkowników, przede wszystkim pieszych. Rozwiązania komunikacyjne, niedostosowane do
zwiększającej się liczby pojazdów, powodują utrudnienia w ruchu i obniżają atrakcyjność
inwestycyjną obszaru. Problem ten występuje szczególnie na głównej ulicy centrum
Międzylesia – Żegańskiej.
Istotny problem komunikacyjny stanowi także niewystarczająca ilość miejsc parkingowych.
Kierowcy pojazdów, z braku innej możliwości, parkują w miejscach niedozwolonych, często
utrudniają przejazd innym pojazdom. Taka sytuacja dotyczy m.in. okolic Międzyleskiego
Szpitala Specjalistycznego, gdzie nieprawidłowo zaparkowane pojazdy utrudniają przejazd
karetek pogotowia.
c). problemy mieszkalnictwa
Obszar
nr
II
charakteryzują
trudne
warunki
mieszkaniowe
i
lokalowe.
Zakład
Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Wawer administruje 12 budynkami na tym
terenie. Wielorodzinne budynki mieszkalne, wybudowane 40-50 lat temu, są zamieszkane w
dużej mierze przez byłych pracowników zakładów ZWAR, Instytutu Elektrotechniki,
Centrum Zdrowia Dziecka oraz Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego. Są to osoby w
wieku emerytalnym, których obecne dochody nie pozwalają na sfinansowanie prac
remontowo-modernizacyjnych zamieszkiwanych budynków. W związku z tym z roku na rok
budynki te ulegają degradacji. Ogółem na terenie obszaru II znajduje się 6 budynków
wielorodzinnych stanowiących zasób mieszkaniowy m.st. Warszawy. Wszystkie zostały
wybudowane przed 1980 rokiem i do 2006 r. nie prowadzone w nich były żadne prace termomodernizacyjne. Na obszarze II zlokalizowane są 2 budynki mieszkalne, wybudowane w
latach trzydziestych XX w.: przy ul. Żegańskiej 2c oraz Wielostronnej 26. Nie posiadają one
centralnego ogrzewania oraz dostępu do ciepłej wody. Ich stan techniczny wymaga
niezwłocznych prac remontowych.
d). problemy przestrzeni publicznych
W wyniku wieloletniego niedoinwestowania i licznych aktów wandalizmu tereny publiczne
zlokalizowane w obszarze II uległy znacznej degradacji. Wiele terenów osiedlowych nie
posiada oświetlenia ulic, zapewniającego odpowiedni poziom bezpieczeństwa po zmroku.
Wyeksploatowane obiekty małej architektury wpływają na nieestetyczny wygląd przestrzeni
publicznej. Place zabaw wyposażone są w urządzenia nie spełniające wymogów
67
bezpieczeństwa i stwarzają zagrożenie dla korzystających z nich dzieci. Poważnym
problemem jest także nieuporządkowana struktura urbanistyczna centrum Międzylesia.
Istniejący stan wynika z braku zatwierdzonych planów zagospodarowania przestrzennego.
Obszar II cechuje ponadto niski poziom handlu i usług.
e). problemy środowiska przyrodniczego
Obszar graniczy z Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym. Piece węglowe ogrzewające domy
mieszkalne powodują dużą emisję CO2 zagrażającą środowisku.
9. Charakterystyka zakwalifikowanych do MRD na obszarze II projektów rewitalizacyjnych (z
punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego):
A. Projekt gminy:
•
Rewitalizacja przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych przy ul.
Żegańskiej. Projekt w fazie koncepcji.
B. Projekty beneficjentów zewnętrznych:
• ,,Rewitalizacja obiektów i terenu TPD Helenów przy ul. Hafciarskiej 80/86…” Projekt w
stadium koncepcji.
• Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Żegańskiej 34. Zgromadzono
dokumentację.
• Rewitalizacja terenu Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bursztynowej 2.
Projekt w fazie koncepcyjnej.
C. Projekty towarzyszące (gminy):
•
Budowa drogi przeciw pożarowej i parkingu przy Urzędzie Dzielnicy Wawer przy ul.
Żegańskiej 1. Projekt zrealizowano.
•
Budowa ulicy Bielszowickiej. Projekt zrealizowano.
XII. Stan zagospodarowania przestrzennego obszaru zdegradowanego w Dzielnicy Wesoła.
1. Obszar rewitalizowany (zdegradowany) leży w obrębie ulic: Wspólna – Brata Alberta –
fragment Mazowieckiego Parku Krajobrazowego wraz z tzw. Kamieniem Piłsudskiego –
Jagiellońska do Wspólnej.
2. Uchwała nr X/46/2011 Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dnia 19.05.2011 r. w
sprawie wystąpienia z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę Miasta Stołecznego
Warszawy. Uchwała Rady m. st. Warszawy z dnia 28.X. 2004 r. w sprawie Lokalnego
Uproszczonego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy.
68
3. Obszar rewitalizowany zajmuje 600.903 m2 (ok. 3% powierzchni dzielnicy) i jest zamieszkały
przez 2365 mieszkańców (ok.11% ludności dzielnicy). Na tym terenie w Mikroprogramie
Dzielnicowym
Rewitalizacji
wyróżniono
szczególnie
zdegradowany
obszar
osiedla
Warszawska 3 (pow. 14.492 m2 , w 8 blokach komunalnych mieszka tu 359 mieszkańców)
wytypowany do jednego z dwu pierwszych na tym obszarze projektów rewitalizacyjnych
(drugi projekt dotyczy zespołu szkół nr 94 w osiedlu Zielona i został już zrealizowany w
okresie 2007-2010).
4. Obszar położony jest w północno-zachodniej części dzielnicy Wesoła na granicy z dzielnicą
Wawer i Rembertów. Graniczy z obszarem Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
5. Obszar nie jest objęty żadną forma ochrony konserwatorskiej. Na południowym krańcu
obszaru rewitalizowanego znajduje się historyczna pamiątka, najważniejszy obiekt
dziedzictwa narodowego na terenie dzielnicy – tzw. Kamień Piłsudskiego. Upamiętnia on
ćwiczenia polowe z 29 kwietnia 1917 roku Polskiej Organizacji Wojskowej, w których
uczestniczył brygadier Józef Piłsudski. Rewaloryzacja terenu, na którym stoi Kamień
Piłsudskiego, jest przewidywana jako kolejny projekt rewitalizacyjny Dzielnicy Wesoła.
6. Obszar rewitalizowany znajduje się częściowo (z wyłączeniem fragmentu Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego wraz z Kamieniem Piłsudskiego dla którego brak jest mpzp) w mpzp
obszaru ,,Wesoła – Zielona, Wesoła – Grzybowa, Wesoła – Groszówka – część I”
zatwierdzonego uchwałą Rady m. st. Warszawy nr LVIII/1778/2009 z dnia 09.07.2009 r.
7. Spodziewane inwestycje na obszarze zdegradowanym lub w jego sąsiedztwie.
Wyłącznie inwestycje przewidziane w projektach rewitalizacji zawartych w Mikroprogramie
Rewitalizacji Dzielnicy Wesoła.
8. Cechy degradacji przestrzennej obszaru:
a). problemy urbanistyczne
Obszar jest ulokowany na peryferiach dzielnicy Wesoła, na styku z cennym obszarem
przyrodniczym Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Osiedle Warszawska 3 położone jest
na terenie podmokłym, co powoduje konieczność osuszania terenu.
b). problemy infrastruktury
Na terenie wyznaczonym do rewitalizacji jedynie 30% nawierzchni dróg jest utwardzonych
(ul. Wspólna, ul. Brata Alberta, ul. Warszawska). Brakuje chodników, odpowiedniego
oświetlenia, wydzielonych miejsc postojowych oraz zbiorników na odpady.
Bloki osiedla Warszawska 3 zostały w latach 60-tych zbudowane bez instalacji CO i ciepłej
wody. W późniejszych latach mieszkańcy doprowadzili kanalizację oraz zimną wodę.
c). problemy mieszkalnictwa
69
Na terenie realizacji pierwszego projektu rewitalizacyjnego (osiedle Warszawska 3) znajduje
się 80% zasobu lokalowego (mieszkań komunalnych) Dzielnicy Wesoła. 8 budynków
komunalnego osiedla, które po wykupieniu części mieszkań przez lokatorów tworzą
wspólnotę mieszkaniową, zbudowano bez instalacji CO i ciepłej wody. Ściany budynków
zbudowane są z pojedynczej warstwy pustaków i pokryte jedynie cienką warstwą tynku.
Większość mieszkań ogrzewana jest węglem (piece kaflowe i inne urządzenia na węgiel).
Stropodachy pokryte są zwykłą papą. Brak pokrycia dachów papą termozgrzewalną, brak
ocieplenia budynków oprócz strat ciepła powoduje dużą wilgoć w budynkach osiedla
Warszawska 3.
We wszystkich blokach konieczna jest wymiana instalacji elektrycznej oraz stolarki okiennej i
drzwiowej. Dostosowania do potrzeb lokatorów w starszym wieku wymagają klatki
schodowe. To oraz brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych ,,więzi” w ich mieszkaniach
niesprawnych mieszkańców – seniorów.
d). problemy przestrzeni publicznej
70% dróg ma powierzchnię nieutwardzoną. To odstrasza ewentualnych inwestorów
szukających lokalizacji pod hurtownie, nieuciążliwe wytwórnie itp. Obszary publiczne są
niedostosowane do potrzeb coraz większej liczby starszych mieszkańców (brak niskich
krawężników przy przejściach dla pieszych, brak wyznaczonych miejsc parkingowych, brak
podjazdów dla niepełnosprawnych). Wygląd zewnętrzny bloków osiedla Warszawska 3
stwarza dysonans estetyczny z otoczeniem tego osiedla – również przeznaczonym do
rewitalizacji. Obszar osiedla wymaga: uporządkowania terenu (wydzielenia altanek
śmietnikowych), uzupełnienia istniejącej zieleni, przygotowania placów dla dzieci i boisk dla
młodzieży, wydzielenia miejsc dla osób starszych (ławek). Niezbędne jest powstanie placówki
socjalno-kulturalnej i jej budynku (deklaracje jej prowadzenia złożyło Stowarzyszenie
Alternatiff). Na terenie zdegradowanym znajdują się niezagospodarowane budynki
gospodarcze o powierzchni ok. 300 m2, wymagające wyburzenia.
e). problemy środowisk przyrodniczego
Ze względu na podmokły teren, konieczne jest jego osuszenie.
9. Charakterystyka
przestrzenno-techniczna
zakwalifikowanych
do
realizacji
projektów
rewitalizacyjnych
B. Projekty beneficjentów zewnętrznych:
•
Projekt: Rewitalizacjia Osiedla Warszawska 3 (Wspólnota Mieszkaniowa Warszawska 3)
- remont dachów 6 budynków
- osuszenie budynków
70
- wymiana instalacji elektrycznej
- remont klatek schodowych z wymianą drzwi wejściowych (w 8 budynkach)
- termoizolacja 8 budynków
- osuszenie terenu (drenowanie)
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej (stworzenie strefy ogólnoosiedlowej, budowa
ciągów dróg i chodników, stworzenie miejsc parkingowych, budowa placów zabaw,
budowa altany śmietnikowej, modernizacja oświetlenia, ogrodzenie terenu).
- budowa budynku socjalno-gospodarczego (o pow. ok. 60 m2)
- wykończenie budowy toalety i 2 pomieszczeń gospodarczych
C. Projekty towarzyszące:
•
Zrealizowano już rewitalizacyjny projekt towarzyszący – modernizacja Zespołu Szkół nr
94.
•
Stopniowo realizowany jest następny projekt rewitalizacyjny towarzyszący: modernizacja
dróg
i
chodników
obszaru
rewitalizowanego
z
przystosowaniem
dla
osób
niepełnosprawnych. Projekt przywiduje wykonanie kanalizacji deszczowej oraz budowę
ciągów pieszo-jezdnych na ulicach nieutwardzonych: Uroczej, Rembertowskiej, Polnej,
Podleśnej, Rysiej, Wilanowskiej, Krótkiej, Żeglarskiej, Nowej i Zachodniej (łącznie 4815
mb dróg). Koszt inwestycji 11 148 000,00 zł. w okresie 2007-2011 na realizacje projektu
drogowego wydano z budżetu m. st. Warszawy 7 878 000,00 zł.
XIII. Stan zagospodarowania przestrzennego obszarów zdegradowanych w dzielnicy
Włochy.
MRD Włochy wskazuje trzy obszary przeznaczone do rewitalizacji. Są to:
- Obszar I: Strefa mieszkalna we wschodniej części Dzielnicy.
- Obszar II: Strefa mieszkalna w północnej części Dzielnicy.
- Obszar III: Fort Włochy
OBSZAR I
1. Obszar pomiędzy ulicami: 17 Stycznia, Żwirki i Wigury, Aleja Krakowska.
2. Obszar jako element MRD Włoch jest ujęty w LUPR m.st. Warszawy uchwalonym przez
Radę m.st. Warszawy w 2005 r.
71
3. Obszar ma powierzchnię 2,1 km2 i jest zamieszkany przez 13,991 osób (35,2 % ogólnej liczby
ludności dzielnicy).
4. Obszar położony jest we wschodniej części dzielnicy Włochy, w sąsiedztwie Alei
Krakowskiej i lotniska Okęcie.
5. MRD nie wspomina o obiektach zabytkowych na terenie Obszaru I.
6. Obszar nie jest objęty mpzp. Przygotowywany mpzp ,,obszaru Rakowa”, obejmie teren od al.
Krakowskiej do ul. Sabały, ul. Strubiczów, ul. 1 Sierpnia, ul. 17 Stycznia (uchwała nr
XCIII/2741/2010 Rady m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzenia mpzp Rakowa).
7. W pobliżu Obszaru I (i całej dzielnicy) stale rozbudowywany jest Port Lotniczy im. Fr.
Chopina (lotnisko Okęcie).
8. Cechy degradacji przestrzennej obszaru:
a). problemy urbanistyczne
Przeważającą część Obszaru I zajmują tereny zabudowy jednorodzinnej (rejon pomiędzy ul.
17 Stycznia i Fr. Hynka oraz pomiędzy ulicami Fr. Hynka i Lechnicką) oraz zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna (ulice: Sabały, 1 Sierpnia, Radarowa). Zły stan dróg utrudnia
dostęp komunikacyjny. Położenie w strefie lotniska Okęcie stwarza uciążliwości. Brak mpzp
generuje chaotyczność zabudowy.
b). problemu infrastrukturalne
Zdecydowana większość zasobów infrastruktury technicznej i drogowej wymaga odnowy. Zły
stan wykazują zarówno ciągi piesze jak i drogi komunikacji kołowej. Zły stan techniczny dróg
dotyczy przede wszystkim ulic: Słowiczej, Pilchowickiej, Tapicerskiej, Gładkiej, Sabały
(odcinek od 17 Stycznia do ul. Hynka), Trapez, Węgorzewskiej. Potrzebna jest wymiana
nawierzchni ulic, wymiana chodników, wymiana oświetlenia na energooszczędne, likwidacja
napowietrznych linii kablowych. Budynki ogrzewane są z kotłowni i indywidualnych źródeł
ogrzewania na węgiel.
c). problemy mieszkalnictwa
W MRD stan techniczny substancji mieszkaniowej Obszary I określa się jako zły. Dwa
kompleksowe projekty rewitalizacyjne na tym terenie dotyczą renowacji i modernizacji
osiedli mieszkaniowych (osiedle pomiędzy ul. 1 Sierpnia, a torami linii kolejowej oraz osiedle
mieszkaniowe przy ulicach 17 Stycznia, Astronautów i Zarankiewicza). Występuje
niekorzystna struktura wiekowa budynków i niższe od średnich krajowych standardy
mieszkaniowe (mniejsza powierzchnia mieszkaniowa w przeliczeniu na mieszkańca).
d). problemy przestrzeni publicznych
72
MRD wśród potrzebnych działań rewitalizacyjnych na Obszarze I wymienia renowacje
placów sportowych i placów zabaw dla dzieci, wymianę nawierzchni ulic, chodników i
oświetlenia ulic. Można z tego wnosić, że przestrzenie publiczne tego obszaru są w stanie
kryzysowym. Modernizacji wymagają budynki szkół i ich baza sportowa.
e). problemy środowiska przyrodniczego
Obszar narażony jest na wzrastający hałas ze strony portu lotniczego Okęcie i z pobliskich
arterii komunikacyjnych. Wymaga odtworzenia i wzmocnienia terenów zieleni. W projektach
przyjętych do MRD przewiduje się zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. 1 Sierpnia
(pomiędzy Aleją Krakowską a linią kolejową wraz z renowacją parku Marka Kotańskiego) i
zieleńca na wysokości ul. 1 Sierpnia 24-30.
9. Charakterystyka zakwalifikowanych do MRD projektów dotyczących Obszaru I (z punktu
widzenia zagospodarowania przestrzennego):
A. Projekty gminy:
•
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul.
Gładkiej 16. Projekt przewidujący budowę internatu, boisk i zagospodarowania terenu nie
jest dotychczas realizowany.
•
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej
16. Projekt budowy hali sportowej, pływalni, kręgielni kosztujący 43,708 mln zł
zrealizowano.
•
Cztery projekty przewidujące przebudowę ulic: Pilchowickiej, Słowiczej (na odcinku
Hynka-Pilchowicka), Tapicerskiej, Gładkiej nie są dotąd realizowane.
•
Projekt: Renowacja i modernizacja terenu osiedla mieszkaniowego pomiędzy ul. 1
Sierpnia, a torami kolejowymi od budynku oznaczonego nr 26 do budynku 42 i 44a.
Teren zabudowany blokami o wysokości 12 kondygnacji jest miejscem narastających
uciążliwości komunikacyjnych (brak miejsc parkingowych, złe oświetlenie, dewastacja
jezdni i trawników). Projekt przewidujący poprawę tego stanu rzeczy nie jest (do 2012 r.)
realizowany).
•
Renowacja i modernizacja terenu mieszkaniowego przy ul. 17 Stycznia, Astronautów,
Zarankiewicza. Projekt o identycznych celach, co projekt powyższy, znajduje się w fazie
koncepcyjnej.
•
Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. 1 Sierpnia pomiędzy Al. Krakowską i linia
kolejową (wraz z Parkiem Marka Kotańskiego) oraz zieleńca przy ul. 1 Sierpnia 24-30.
Projekt znajduje się w toku stopniowej realizacji.
C. Projekty towarzyszące
73
•
26 Wspólnot Mieszkaniowych z Obszaru I przystąpiło do MRD z projektami odnowy
(modernizacji) swych budynków. Projekty te są stopniowo realizowane.
•
Gmina (dzielnica) projektuje przebudowę ul. Sabały, Trapez i Węgorzewskiej. Projekty
są w stadium koncepcyjnym.
OBSZAR II
1. Obszar II znajduje się pomiędzy ulicami: Globusową, Popularną, Śląską, Stawy,
Sympatyczną, Potrzebną i Nike.
2. Obszar jako element MRD Włochy ujęty jest w LUPR m.st. Warszawy uchwalonym przez
Radę m.st. Warszawy w 2005 r.
3. Obszar ma powierzchnię 0,6 km2, zamieszkuje go 2.679 osób, co stanowi 6,7 % ogólnej
liczby ludności dzielnicy Włochy.
4. Obszar położony jest w północnej części dzielnicy Włochy, w pobliżu lub na terenie
tworzonego w latach 20-tych XX w. zespołu urbanistycznego Włochy-Miasto Ogród. Jak całe
Włochy leży w strefie oddziaływania lotniska Okęcie. Obszar przecięty jest linią kolejową.
5. MRD nie wymienia obiektów ani obszarów objętych aktualnie opieką konserwatorską na
Obszarze II jednak jest on składową części dzielnicy określanej jako Stare Włochy, która
oprócz Miasta Ogrodu-Włochy zawiera wiele innych obiektów cennych historycznie (niektóre
stare przedwojenne budynki mieszkalne są wpisane do gminnej ewidencji zabytków).
6. Obszar II nie jest dotychczas objęty mpzp chociaż Studium uikzp m.st. Warszawy wskazuje
potrzebę sporządzenia mpzp dla tego obszaru.
7. W pobliżu obszaru II (i całej dzielnicy) systematycznie rozbudowywany jest Port Lotniczy
im. Fr. Chopina.
8. Cechy degradacji przestrzennej obszaru:
a). problemy urbanistyczne
Jest to teren zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej niskiej. Obszar leży w strefie
oddziaływania portu lotniczego im. Fr. Chopina, co stwarza uciążliwości i ograniczenia w
rozwoju. Jednakże takie położenie nadaje obszarowi jednocześnie znaczenie o charakterze
metropolitalnym, co stanowić może jego przyszłościowy atut rozwojowy.
b). problemy infrastruktury
MRD wspomina jedynie o potrzebie budowy instalacji oświetleniowych na Obszarze II.
c). problemy mieszkalnictwa
Występuje pogłębiająca się dekapitalizacja zasobów mieszkaniowych obszaru, co związane
jest z wysokim poziomem ubóstwa mieszkańców tego obszaru (w przeliczeniu na 1000
74
mieszkańców z pomocy społecznej korzysta tu 98,2 osób, gdy w całej Warszawie 30,6).
Szczególnie dotyczy to ulic Globusowej i Potrzebnej.
d). problemy przestrzeni publicznej
Obszar wymaga renowacji terenów rekreacyjnych i placów zabaw dla dzieci. Elementy
urbanistyki miasta – ogrodu powinny być zachowane i wzmacniane.
e). problemy środowiska przyrodniczego
MRD wskazuje na potrzebę odtworzenia terenów zieleni na tym obszarze.
9. Charakterystyka
zakwalifikowanych
do
MRD
projektów
(z
punktu
widzenia
zagospodarowania przestrzennego):
B. Projekty beneficjentów zewnętrznych (Wspólnot Mieszkaniowych):
•
Projekty: ,,Modernizacja i renowacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.
Rejonowej 5” oraz ,,Modernizacja i renowacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy
ul. Mikołajskiej 6”. Projekty zakładają wymianę lub gruntowny remont wyposażenia
infrastruktury technicznej budynków. Projekty są stopniowo realizowane.
•
Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Stajennej 1-3. Projekt zakłada remont
wielu elementów zabytkowego budynku oraz docieplenia budynku (podlegającego
wymogom konserwatorskim). Projekt jest stopniowo realizowany.
•
Odnowa zasobów Wspólnoty Mieszkaniowej Nastrojowa 29 wraz z adaptacja
pomieszczeń na cele społeczne. Projekt zakłada remont dachu i elewacji oraz
zagospodarowania otoczenia budynku. Projekt jest stopniowo realizowany.
OBSZAR III
1. Obszar III obejmuje teren Fortu V Włochy pomiędzy ulicami: Dojazdową, Badylarska, Na
Krańcu, Ryżową i Kleszczową.
2. Obszar jako część składowa MRD Włochy ujęty został w LUPR m.st. Warszawy uchwalonym
przez Radę m.st. Warszawy w 2005 r.
3. Teren Fortu V jest niezamieszkały, w MRD charakteryzując wielkość jego powierzchni pisze
się, że ,,teren byłego Fortu V położony jest pomiędzy dwoma cmentarzami o powierzchni 9,5
ha”.
4. Fort Włochy leży w zachodniej części dzielnicy, pomiędzy dwoma cmentarzami.
5. Fort V wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych. Stopnień zachowania substancji
historycznej Fortu określa się na 55 %, ulega on postępującej dewastacji.
75
6. Dla Obszaru III przygotowywanych jest mpzp ,,rejonu cmentarza przy ul. Ryżowej”. W dniu
10.07.2008 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr XXXVII/1122/2008 o przystąpieniu
do sporządzenia tego planu. Odbyło się już wyłożenie projektu planu i publiczna dyskusja nad
projektem planu.
7. Jak w odpowiednich punktach Obszaru I i Obszaru II.
8. Cechy degradacji przestrzennej obszaru:
a). problemy urbanistyczne
Obszar Fortu i jego najbliższego otoczenia w strukturze ewidencji gruntów oznaczony jest
jako użytki rolne, łąki, pastwiska i sady. Jest to jeden z ciekawszych zabytków architektury i
urbanistyki fortecznej na terenie Warszawy.
b). problemy infrastruktury
W MRD problemy infrastruktury tego obszaru nie są sygnalizowane, oprócz budowy
utwardzanych ścieżek spacerowych i parkingów, jakie zostały już zrealizowane.
c). problemy przestrzeni publicznej
Zdewastowany i ulegający degradacji obiekt ma stać się ważnym składnikiem dzielnicowej i
ogólnomiejskiej przestrzeni publicznej. Zakłada to projekt rewitalizacji tego obszaru –
częściowo zrealizowany.
e). problemy środowiska przyrodniczego
Projekt rewitalizacji Fortu zakłada porządkowanie drzewostanu, wykonanie trawników,
nasadzanie krzewów.
9. Charakterystyka projektów rewitalizacyjnych zakwalifikowanych do MRD (z punktu
widzenia zagospodarowania przestrzennego):
A. Projekt gminy:
•
Urządzenie otwartego terenu rekreacyjno-sportowego Fort Włochy – etap I. Uzgodniony
z konserwatorem obszerny projekt zawiera ziemne prace rekonstrukcyjne, modernizację i
remonty instalacji, prace zieleniarskie, przystosowanie obiektu do celów rekreacyjnych.
Projekt został w zasadzie zrealizowany.
C. Projekty towarzyszące
•
Hala sportowa i basen przy ul. Ryżowej.
•
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej.
XIV. Stan zagospodarowania przestrzennego obszarów zdegradowanych w dzielnicy Wola.
1. W MRD Wola wytypowano do rewitalizacji dwa obszary:
76
- Obszar A – obejmujący historyczne centrum dzielnicy z XIX wieku – Stara Wola.
oraz
- Obszar B – historyczny teren poprzemysłowy wraz z osiedlem Wawelbergów z początku
XX wieku.
2. MRD Dzielnicy Wola jest częścią Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji m.st.
Warszawy przyjętego przez Radę m.st. Warszawy uchwałami w 2005 roku.
OBSZAR A
3. Obszar Starej Woli (A) przeznaczony do rewitalizacji ograniczają następujące ulice: Okopowa
– Rondo Radosława – Al. Jana Pawła II – Al. Jerozolimskie – Towarowa – Prosta –
Karolkowa – Anielewicza – Okopowa.
Powierzchnia obszaru A stanowi około 20 % powierzchni Woli. Zamieszkują na nim 53434
osoby, co stanowi około 39 % mieszkańców dzielnicy.
4. Obszar A leży we wschodniej części dzielnicy, granicząc wzdłuż Alei Jana Pawła II z
dzielnicą Śródmieście, a wzdłuż Alei Jerozolimskich z Ochotą. Obejmuje historyczne centrum
dzielnicy, której ,,środek ciężkości” i ważne współczesne funkcje przesuwają się od pewnego
czasu na zachód.
5. Na obszarze A (najstarsza część dzielnicy) znajduje się 98 zabytków stanowiących 35 %
zasobów całej dzielnicy w tej dziedzinie. 27 z nich ujętych jest w Rejestrze Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków (często są w złym stanie, ze zmienionymi funkcjami).
6. Obowiązujące dla obszaru A mpzp obejmują tylko części tego obszaru. Są to:
- mpzp rejonu Dworca Gdańskiego uchwalony przez Radę m.st. Warszawy 24.01.2011 r.
uchwałą nr VIII/138/2011 oraz
- mpzp rejonu ulicy Okopowej uchwalony przez Radę m.st. Warszawy 17.11.2011 r. uchwałą
nr VII/138/2011.
Dla pozostałej części obszaru A zostały podjęte uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
mpzp, dotychczas nie uchwalonych.
7. Nowe inwestycje powstają na obszarze A punktowo (przeważnie przy głównych arteriach
komunikacyjnych). Ze względu na położenie w mieście lokalizacje na tym terenie uznawane
są za atrakcyjne, jednakże zdegradowany charakter otoczenia odstrasza wielu inwestorów.
8. Cechy degradacji przestrzennej obszaru:
a). problemy urbanistyczne
Na Woli powstaje, zwłaszcza na terenach wolnych, wiele, lokowanych punktowo, nowych
inwestycji. Na terenach, na których znajduje się tkanka miejska o historycznym, przeważnie
77
zdegradowanym charakterze, ich rewitalizacja może otworzyć przed nimi nowe szanse
rozwojowe.
b). problemy infrastruktury
MRD nie wspomina o problemach infrastrukturalnych tego obszaru. Jednak na obszarze A
znajduje się 76 % wolskich lokali komunalnych, a tylko 86 % budynków komunalnych jest
zwodociągowanych, kanalizacje ma 85 % budynków komunalnych, a gaz tylko 65 %
budynków komunalnych.
c). problemy mieszkalnictwa
W obszarze A 25 % jego mieszkańców zajmuje mieszkania komunalne. Budynki komunalne
to w większości budynki o dużym stopniu zużycia, wymagające szybkich i gruntownych
remontów. Ich stan jest o wiele gorszy w porównaniu do reszty dzielnicy, zwłaszcza przy
ulicach Ogrodowej, Chłodnej i Waliców. Stan wyposażenia w infrastrukturę wskazuje
podpunkt (b). Spośród budynków stanowiących w 100 % własność miasta na obszarze A
jedynie 6 budynków jest w dobrym stanie technicznym (7 %). 11 budynków zostało
wykwaterowanych ze względu na zły stan techniczny, a dalszych 11 jest w trakcie
wykwaterowania (13 %). O ile w Warszawie na 1 mieszkańca przypada średnio 24,45 m2
powierzchni użytkowej mieszkania, to na obszarze A wskaźnik ten wynosi 19,77 m2 / osobę.
Poziom wydajności energetycznej budynków komunalnych jest niski. Odsetek budynków
wybudowanych przed 1989 rokiem wynosi 83,17 % (w całym województwie mazowieckim –
81 %).
d). problemy przestrzeni publicznych
MRD Woli nie eksponuje rewitalizacji przestrzeni publicznych, ale de facto problem ten
zajmuje ważne miejsce w programie rewitalizacji. Świadczy o tym pozycja ,,sztandarowego”,
zrealizowanego już projektu ,,Rewitalizacja ulicy Chłodnej” projekt utworzenia nowego
szlaku turystycznego obejmującego obiekty i miejsca związane z kulturą i historią
warszawskich Żydów, czy choćby pojawiający się (choć nie w każdym projekcie) wykup i
urządzenie dla Wspólnot Mieszkaniowych podwórek przy ich budynkach. W projekcie
towarzyszącym planuje się na tym obszarze rozwiązanie kumulujących się problemów
komunikacyjnych
osiedla
,,Wolska
Żelazna
Brama”
poprzez
budowę
parkingów
podziemnych.
e). problemy środowisk przyrodniczego
Na terenie Woli leży kilka parków i duże obszary cmentarzy z dużą ilością zieleni. MRD nie
wskazuje problemu zieleni na obszarze A, jednak mogą one tam występować.
78
9. Charakterystyka
zakwalifikowanych
do
MRD
projektów
(
z
punktu
widzenia
zagospodarowania przestrzennego) obszaru A:
A. Projekty gminy:
•
Rewitalizacja ul. Chłodnej. Projekt zakładał przebudowę ul. Chłodnej i Elektoralnej jako
reprezentacyjnego ciągu turystyczno-rekreacyjnego. Projekt zrealizowano.
•
Przywrócenie świetności historycznych budynków przy ul. Żelaznej i ich otoczeniu.
Projekt dotyczy 6 kamienic przy ul. Żelaznej, Chłodnej i Grzybowskiej – doposażenie ich
w media, remonty, termomodernizację. Realizacja w toku.
•
Rewitalizacja otoczenia fragmentów muru Getta Warszawskiego. Projekt zrealizowano.
B. Projekty beneficjentów zewnętrznych:
•
Projekt SMB ,,Wolska Żelazna Brama” ul. Krochmalna 22: ,,Stworzenie przyjaznej
przestrzeni miejskiej oraz poprawa jakości życia mieszkańców i ich integracji poprzez
kompleksową modernizację budynków i otoczenia Ronda ONZ w Warszawie”. Projekt
przewiduje kompleksową modernizację 11 wysokich budynków mieszkalnych wraz z ich
otoczeniem. Projekty w studium koncepcyjnym.
•
16 projektów Wspólnot Mieszkaniowych: Okopowa 16, Chłodna 20, Elektoralna 24,
Elektoralna 28, Ogrodowa 26a, Sienna 55, Waliców 17, Anielewicza 24a, Złota 62,
Nowolipki 27, Okopowa 31, Nowolipki 14, Wspólnota Mieszkaniowa Dzielna 78,9 i 9,
Żytnia 32; Złota 81, Ogrodowa 39/41. Projekty przewidują modernizacje budynków i w
dwóch przypadkach renowację wartości historycznych tych budynków. Projekty są w
toku realizacji.
•
Remont Synagogi Nożyków przy ul. Twardej 6 wraz z utworzeniem nowego szlaku
turystycznego poświęconego historii Żydów Warszawskich. Projekt w realizacji.
C. Projekt towarzyszący:
•
Projekt SMB ,,Wolska Żelazna Brama”: ,,Rozwiązanie problemów komunikacyjnych
osiedla Wolska Żelazna Brama poprzez budowę parkingów podziemnych”.
OBSZAR B
3. Obszar poprzemysłowy wraz z Osiedlem Wawelberga (B) jest mały, zajmuje około 1 %
powierzchni dzielnicy. Ograniczają go ulice: Klonowicza – Kasprzaka – Bema – linia torów
kolejowych do budynku Liceum przy ul. Bema – linia zabudowań do ul. Ludwiki i
Klonowicza. Na obszarze tym zamieszkuje 1729 osób, czyli około 1 % mieszkańców Woli.
79
4. Obszar B – teren poprzemysłowy wraz z osiedlem Wawelberga leży w środkowo-południowej
części Woli, stanowiąc wyrazista w charakterze enklawę poprzemysłową, wewnątrzdzielnicową, przecięta przez ulicę Marcina Kasprzaka.
5. Na niewielki terenie B znajduje się 12 budynków będących pod opieka konserwatorską, z
czego 3 wpisane są w do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Poprzemysłowy
teren, na którym funkcjonowało w pierwszej połowie XX wieku kilka znanych zakładów
przemysłowych, zawiera też zabytkowy budynek mieszkalny należący do przedwojennego
tzw. II Osiedla Tanich Mieszkań (ul. Ludwiki 1) i 5 mieszkalnych domów spółdzielczych
ZUS (uznanych za zabytki).
6. Odnośnie obszaru B podjęta została uchwała o przystąpieniu do sporządzenia mpzp,
dotychczas jednak nieuchwalonego.
7. Nowe inwestycje powstają na obszarze B punktowo. Obszar ma dobra lokalizację, jednakże
zdekapitalizowane zasoby mieszkaniowe i patologie społeczne obszaru stanowią barierę w
inwestowaniu.
8. Cechy degradacji przestrzennej obszaru:
a). problemy urbanistyczne
Dobrze położony na terenie miasta obszar jest ze względu na jego degradacje omijany przez
wiele inwestorów, o czym może świadczyć fakt, że w budynku przy ul. Ludwiki 1 prawie
1000 m2 powierzchni użytkowej nie jest wykorzystana.
b). problemy infrastruktury
MRD nie wspomina o problemach infrastrukturalnych obszaru B.
c). problemy mieszkalnictwa
Na obszarze B 28 % mieszkańców tego obszaru zajmuje mieszkania komunalne. O ile w
Warszawie na 1 osobę przypada średnio 24,45 m2 powierzchni użytkowej mieszkania to na
obszarze B tylko 15,44 m2 / osobę. 85,71 % zasobu mieszkań tego obszaru wybudowano
przed 1989 r. Wskaźnik wydajności energetycznej budynków jest niski.
d). problemy przestrzeni publicznych
W MRD Woli nie eksponuje się problemów przestrzeni publicznych obszaru B jednak
projekty rewitalizacyjne planowane na tym obszarze świadczą o istnieniu tego problemu.
Projekty dla obszaru B przewidują modernizację dziedzińca przy zabytkowej kamienicy przy
ul. Ludwiki 1 oraz rewitalizacji zabytkowego kościoła św. Stanisława BM wraz z
dziedzińcem. Inny projekt przewiduje adaptację na cele publiczne budynku dawnej przędzalni
,,Wola”, co wzbogaci przestrzeń publiczną tej części dzielnicy.
e). problemy środowiska przyrodniczego
80
Jak w pkt. 8 podpunkt (e) części A.
9. Charakterystyka
zakwalifikowanych
do
MRD
projektów
(z
punktu
widzenia
zagospodarowania przestrzennego) obszaru B:
B. Projekty beneficjentów zewnętrznych:
•
Projekt Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ludwiki 1. Renowacja zabytkowej kamienicy
Fundacji Tanich Mieszkań im. Wawelbergów z 1929 r. wraz z dziedzińcem oraz
adaptacja niewykorzystanej dotąd powierzchni na cele społeczno- gospodarcze. Projekt
przewiduje kompleksową renowację i modernizację wpisanego do Rejestru Zabytków
budynku oraz aranżację jego dziedzińca. Projekt w trakcie realizacji.
•
Renowacja zabytkowego kościoła św. Stanisława BM wraz z dziedzińcem i parkanem.
C. Projekt towarzyszący:
Projekt Wspólnoty Mieszkaniowej Bema 81: ,,Renowacja historycznego budynku
fabrycznego Przędzalni ,,Wola” przy ul. Bema 81 wraz z adaptacja niewykorzystanej
powierzchni na cele społeczne”.
XV.
Stan
zagospodarowania
przestrzennego
obszaru
zdegradowanego
,,Cytadela
Południowa” na Żoliborzu.
1. Cytadela Południowa – obszar zdegradowany ograniczony ulicami Śmiałą, terenem
gimnazjum im. Jana Bytnara ,,Rudego”, ul. Generała Zajączka, Dymińską oraz Jeziorańskiego
i Krajewskiego przylegający do murów fosy Cytadeli Warszawskiej.
2. Uchwała nr 58/XV/07 Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy z dnia 29 października 2007
r. w sprawie zaakceptowania Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Żoliborz (Rewitalizacja
przestrzenna, społeczna i ekonomiczna zdegradowanego osiedla mieszkaniowego cytadela
Południowa).
3. Obszar zdegradowany obejmuje 7,07 ha i zamieszkiwany jest przez 1.379 osób (dane z
31.XII.2005r.)
4. Obszar zdegradowany leży w części Żoliborza zwanej Żoliborzem Historycznym (Żoliborz
Historyczny – obszar w granicach ulic: Potockiej, Stołecznej - obecnie Popiełuszki, Generała
Zajączka, Wybrzeża Gdańskiego). Żoliborz Historyczny stanowi jednolitą, zamkniętą całość
dającą obraz osiągnięć polskiej architektury awangardowej lat międzywojennych XX wieku.
Na terenie Żoliborza Historycznego obszar zdegradowany leży w północo – wschodniej jego
części na styku z trasą ul. Z. Słomińskiego prowadzącą do Mostu Gdańskiego. Za ta trasą leżą
81
parki Kusocińskiego i Traugutta bezpośrednio przylegające do Nowego Miasta – część
Warszawskiej Starówki.
5. Obszar zdegradowany Cytadela Południowa znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej
(rej. 994) od 1980 r. (łącznie z Żoliborzem Historycznym).
6. Obszar rewitalizowany w części objęty jest mpzp części Żoliborza Historycznego. Uchwała
Rady m. st. Warszawy nr LXXXII/2738 /2006 z 10.X.2066 r.
7. W pobliżu obszaru zdegradowanego przeprowadzono poważne inwestycje:
- uporządkowanie otoczenia Dworca Gdańskiego
- generalny remont i przebudowa wiaduktu na osi ulic Andersa i Mickiewicza
- przewiduje się przebicie ulicy Rydygiera wiaduktem w stronę ulicy Krajewskiego,
łączące Żoliborz ze Starym Miastem
- przewiduje się przeniesienie Muzeum Wojska Polskiego na teren Cytadeli
- nowy parking wzdłuż torów kolejowych przy ul. Krajewskiego
8. Cechy degradacji przestrzennej obszaru:
a). problemy urbanistyczne
Obszar obejmuje historyczne urządzenia forteczne. Bezpośrednio przy zabytku fortecznym
teren zajęły warsztat samochodowy, cztery garaże, które należy wywłaszczyć i zlikwidować.
Ich obecny stan nie pozwala na właściwą ekspozycję Cytadeli.
b). problemy infrastrukturalne
Część budynków mieszkalnych (Krajewskiego 2 i 2a) nie ma instalacji CO i ciepłej wody
c). problemy mieszkalnictwa
większość budynków mieszkalnych jest zarządzana przez wspólnoty i udział gminy nie
przekracza w nich 30% z wyjątkiem Krajewskiego 2a, będącego w 100% własnością gminy.
Budynki o złym bilansie cieplnym wymagające ociepleń elewacji, wymiany stolarki okiennej
i
ewentualnie
docieplenia
stropu
nad
ostatnia
kondygnacją.
Konieczny
remont
zdewastowanych klatek schodowych, drzwi wejściowych, zainstalowanie domofonu.
Niewielkie, niepełnowartościowe mieszkania bez podstawowego wyposażenia.
d). problemy przestrzeni publicznej
Wskutek braku pielęgnacji roślinności i niewłaściwych nasadzeń pierwotny układ
przestrzenny terenów publicznych uległ zatarciu.
Ciągi pieszo-jezdne mają uszkodzone przez korzenie drzew nawierzchnie, nierówne
krawężniki. Zaniedbane śmietniki. Dzikie przestrzenie garażowe.
Niezbędna jest rekultywacja terenów zielonych, zdewastowanych podwórek i ,,planktonu
urbanistycznego” – zdewastowanych ławek, pojemników na śmieci, latarni, placów zabaw.
82
Niezbędna rekultywacja terenu spalonego przedszkola
9. Projekt rewitalizacji osiedla mieszkaniowego Cytadela Południowa (projekt gminy) zakłada:
- wykonanie przyłącza CO do budynków Krajewskiego 21-29
- wykonanie niezależnego przyłącza wody do budynku Domańska 10a
- wykup garaży i ich rozbiórkę
- rekultywacja terenu spalonego przedszkola
- wywłaszczenie i likwidacja warsztatu samochodowego przy ul. Jeziorańskiego
- usunięcie samosiejek rozsadzających zabytkowe mury Cytadeli
- usunięcie krzewów zasłaniających oś Al. Wojska Polskiego
- kompleksowy remont działobitni przy ul. Jeziorańskiego
- remont wewnątrzosiedlowych dróg jezdnych i pieszych z uwzględnieniem podjazdów dla
niepełnosprawnych
- termomodernizacja budynków mieszkalnych
- budowa nowych altan śmietnikowych w miejsce starych śmietników
- przedłużenie i renowacja sieci oświetlenia nocnego
- wytyczenie wzdłuż fosy Cytadeli ścieżek pieszo-rowerowych
- rekultywacja zieleni i trawników
- doposażenie placów zabaw
- monitoring bezpieczeństwa
- doprowadzenie sieci CO (do 2 budynków) i niezależnego doprowadzenia wody (jeden
budynek)
83
5. Warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego obszarów
zdegradowanych
w
miejscowych
planach
zagospodarowania
przestrzennego
1) Dzielnica BEMOWO m.st. Warszawy
Obszar rewitalizowany (teren powojskowy) obejmujący: Fort (P – Parysów) Bema i
teren przyległy z wałem międzyfortecznym;
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
obszar zaliczony do strefy miejskiej oraz jako główny obszar rozwoju miasta,
- w strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r. obszar ten wskazano do rewitalizacji w
trzeciej kolejności. Teren ten nie został wskazany jako obszar rozwoju.
- na obszarze nie obowiązuje m.p.z.p.,
- w dniu 19 października 2006 r. podjęta została uchwała Nr LXXXIII/2770/2006 Rady
m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. Fort Bema obejmująca
cały obszar przewidziany do rewitalizacji,
2) Dzielnica BIELANY m.st. Warszawy
Obszar A ograniczony ulicami: Wójcickiego (od ul. Pułkowej do ul. Michaliny),
Michaliny, Rezerwat Dęby Młocińskie, Improwizacji,, Encyklopedyczną, Zgrupowania AK
„ Kampinos”, Kasprowicza (do Lindego), Lindego, Marymoncką, Pułkową do Wójcickiego;
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
obszar zaliczony do strefy przedmieść oraz jako centrum lokalne,
- w strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r. obszar ten nie został wskazany do
rewitalizacji. Teren ten nie został wskazany jako obszar rozwoju.
- w dniu 8 grudnia 2000 r. podjęta została przez Radę Gminy Warszawa – Bielany uchwała
Nr 401/XVIII//2000 w sprawie uchwalenia m.p.z.p. osiedla Młociny część I (Dz. Urz.
Woj. Maz. z 2001 r. Nr 54, poz. 513) obejmująca część obszaru przewidzianego do
rewitalizacji,
W planie miejscowym obszar objęty rewitalizacją oznaczony został symbolem 1-KS, 2U, 3-U, 4-Z, 5–UM, 6–UM, 7–MW, 8–MW, 9-UM, 10-UM, 11-U, 3-KDL – 6KDL i 8KDD dla których ustala się:
Teren 1-KS,
Dla terenu 1- KS ustala się adaptację istniejącej stacji paliw.
Teren 2-U,
Przeznaczenie terenu
Przeznaczenie podstawowe
Warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu
Powierzchnia biologicznie czynna
Wysokość zabudowy
Zasady podziału terenów
Zabudowa usługowa - usługi z zakresu: administracji,
obsługi finansowej, usług realizowanych w pomieszczeniach
biurowych, handlu, nieuciążliwych usług komunalnych.
Wyklucza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej oraz
funkcji chronionych (zdrowia, oświaty)
Min. 25 %
Do 3,5 kond. - wysokość 15m mierzona od istniejącego
poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu
Podział wtórny działek możliwy pod warunkiem
zapewnienia dojazdu do nowo utworzonych działek od ulic
84
Dostępność komunikacyjna
Parkowanie
Warunki ochrony środowiska
Teren 3-U,
Przeznaczenie terenu
Przeznaczenie podstawowe
Warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu
Powierzchnia biologicznie czynna
Zasady podziału terenów
Dostępność komunikacyjna
Parkowanie
wyznaczonych w planie
Od drogi serwisowej w pasie drogowym ulicy Pułkowej
Potrzeby w zakresie parkowania muszą być zaspokojone na
terenie własnym w ilości:
- dla biur i usług - min. 35 stanowisk /
1000m2 pow. użytkowej,
Ustala się ochronę istniejących zadrzewień, zobowiązuje się
inwestorów (na etapie decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, przed wydaniem pozwolenia na
budowę) do wykonania szczegółowej inwentaryzacji wraz z
waloryzacją istniejącej zieleni.
Dla usług mogących pogorszyć stan środowiska lub
obniżających standard warunków mieszkaniowych należy
wykonać ocenę wpływu inwestycji na środowisko, dokonać
odpowiednich uzgodnień wynikających z niej i ograniczyć
uciążliwość do terenu w granicach działki własnej
Zabudowa usługowa - adaptacja realizowanego motelu.
Dopuszcza się realizacje usług nieuciążliwych, związanych lub nie
kolidujących z funkcją podstawową, pod warunkiem zachowania
ustalonego wskaźnika pow. biol. czynnej
Min. 40 %
Podział wtórny działek możliwy pod warunkiem zapewnienia
dojazdu do nowo utworzonych działek od ulic wyznaczonych w
planie
Od drogi 1 KP-J, drogi serwisowej ul.Pułkowej
Potrzeby w zakresie parkowania muszą być zaspokojone na terenie
własnym w ilości:
- dla biur i usług - min. 35 stanowisk /
1000m2 pow. użytkowej.
Teren 4-Z,
Dla terenu 4 - Z ustala się:
ochronę zabytkowej alei drzew z przeznaczeniem na ciąg pieszy,
- zachowanie istniejących drzew i ich pielęgnację nakaz przeprowadzenia kompleksowego opracowania
zabytkowej alei lipowej 4KZ, jako jednolitego elementu spełniającego warunki obsługi komunikacyjnej
i warunki Konserwatora Zabytków.
Teren 5–UM,
Przeznaczenie terenu
Przeznaczenie podstawowe
Zabudowa usługowa.
Dopuszcza się zachowanie i rozwój istniejących funkcji usług
motoryzacyjnych oraz lokalizacje innych usług związanych z
obsługą mieszkańców (z wyjątkiem chronionych) pod warunkiem,
że;
- branża i technologia nie powodują, że
zaliczają się one do szkodliwych oraz
mogących pogorszyć stan środowiska i
zdrowia ludzi w rozumieniu przepisów
szczególnych
- użytkowanie obiektów usług nie
spowoduje nadmiernej eksploatacji
terenów ogólnodostępnych, w
szczególności ulic i ciągów
ogólnodostępnych oraz pogorszenia
85
Przeznaczenie dopuszczalne
Warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu
Powierzchnia biologicznie czynna
Wysokość zabudowy
Zasady podziału terenów
Dostępność komunikacyjna
Parkowanie
standardu mieszkaniowego na terenach
zabudowy otaczającej.
Dopuszcza się realizacje zabudowy mieszkaniowej jako funkcji
towarzyszącej związanej z funkcją podstawową.
min. 30%
Do 3,5 kond. - wysokość 15 m mierzona od istniejącego poziomu
terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu
Podział wtórny działek możliwy pod warunkiem zapewnienia
dojazdu do nowo utworzonych działek od ulic wyznaczonych w
planie, przy czym ustala się minimalną powierzchnię
nowoutworzonej działki:
- 800m2 dla zabudowy w formie małego domu
mieszkalnego
- 600m2 dla domu jednorodzinnego
- 400m2 dla domu jednorodzinnego w
zabudowie bliźniaczej
Od ulic Heroldów, Królowej Jadwigi, drogi pieszo-jezdnej 1 KP-J
Potrzeby w zakresie parkowania muszą być zaspokojone na terenie
własnym w ilości:
- dla biur i usług - min. 35 stanowisk/
1000m2 pow. użytkowej,
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 2 stanowiska/1dom (lokal),
- dla zabudowy w formie małych domów
mieszkalnych 1,5 stanowiska / lokal.
Teren 6–UM,
Przeznaczenie terenu
Przeznaczenie podstawowe
Warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu
Powierzchnia biologicznie czynna
Wysokość zabudowy
Zasady podziału terenów
Dostępność komunikacyjna
Parkowanie
Zabudowa usługowa nieuciążliwa.
Zabudowa mieszkaniowa. Adaptuje się istniejącą zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną (w realizacji). Dopuszcza się
nowe lokalizacje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
formie zabudowy wolnostojącej, bliźniaczej i małych domów
mieszkalnych.
Min. 75 % dla terenów zabudowy mieszkaniowej
Min 25 % dla terenów zabudowy usługowej
Do 3,5 kond. - wysokość 15 m mierzona od istniejącego
poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu
Podział wtórny działek możliwy pod warunkiem
zapewnienia dojazdu do nowo utworzonych działek od ulic
wyznaczonych w planie przy czym ustala się minimalną
powierzchnię nowoutworzonej działki:
- 800m2 dla zabudowy w formie małego domu
mieszkalnego,
- 600m2 dla domu jednorodzinnego,
- 400m2 dla domu jednorodzinnego w
zabudowie bliźniaczej.
Od ulic: Królowej Jadwigi - 8 KDD oraz 4 KDL, 2 KP-J,
drogi serwisowej w pasie ul. Pułkowej, 1 KP-J.
Potrzeby w zakresie parkowania muszą być zaspokojone na
terenie własnym w ilości:
- dla biur i usług - min. 35 stanowisk /
10002 pow. użytkowej,
- dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej 2 stanowiska / 1dom
86
Warunki ochrony środowiska
Teren 7–MW i 8–MW,
Przeznaczenie terenu
Przeznaczenie podstawowe
Warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu
Powierzchnia biologicznie czynna
Wysokość zabudowy
(lokal),
- dla zabudowy w formie małych domów
mieszk.-1,5 stanowisk./lokal.
Zakazuje się realizacji garaży wolnostojących na poziomie
terenu. Zakaz nie obejmuje zespołów garaży pod warunkiem
użytkowego wykorzystania dachu.
Ustala się ochronę istniejących zadrzewień, zobowiązuje się
inwestorów (na etapie decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, przed wydaniem pozwolenia na
budowę) do wykonania szczegółowej inwentaryzacji wraz z
waloryzacją istniejącej zieleni.
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - adaptacja
realizowanego osiedla.
Zaleca się wprowadzenie zieleni wysokiej wzdłuż ciągów
pieszych i ulic.
Min. 40 % dla terenu inwestycji ( osiedla)
Zasady podziału terenów
Do 4,5 kond. - wysokość 19 m mierzona od istniejącego
poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu
Nie wprowadza się - teren wydzielonego osiedla
Dostępność komunikacyjna
Od ulic Heroldów, Królowej Jadwigi, Encyklopedycznej
Parkowanie
Potrzeby w zakresie parkowania muszą być zaspokojone na
terenie własnym w ilości wynikającej ze wskaźnika: 1,5
stanowiska /1 mieszkanie.
Zakazuje się realizacji garaży jednokondygnacyjnych na
poziomie terenu. Zakaz nie dotyczy zespołów garaży pod
warunkiem użytkowego wykorzystania dachów.
Teren 9-UM,
Przeznaczenie terenu
Przeznaczenie podstawowe
Warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu
Powierzchnia biologicznie czynna
Wysokość zabudowy
Zasady podziału terenów
Dostępność komunikacyjna
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oraz w formie małych
domów mieszkalnych. Zabudowa usługowa nieuciążliwa.
Dopuszcza się możliwość adaptacji elementów istniejącej
zabudowy usługowej stałej i w dobrym stanie technicznym z
włączeniem jej do zespołu nowej zabudowy
Min. 40 % dla zabudowy usługowej
Min.75 % dla zabudowy mieszkaniowej
Do 4,5 kond. - wysokość 19m mierzona od istniejącego
poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu
Podział wtórny działek możliwy pod warunkiem zapewnienia
dojazdu do nowo utworzonych dzia-łek od ulic wyznaczonych w
planie, przy czym ustala się minimalną powierzchnię
nowoutworzonej działki:
- 800m2 dla zabudowy w formie małego domu
mieszkalnego
- 600m2 dla domu jednorodzinnego
- 400m2 dla domu jednorodzinnego w
zabudowie bliźniaczej
Od ulic: Królowej Jadwigi - 8 KDD oraz 5 KDL, 4 KDL
87
Parkowanie
Infrastruktura techniczna
Teren 10-UM,
Przeznaczenie terenu
Przeznaczenie podstawowe
Warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu
Powierzchnia biologicznie czynna
Wysokość zabudowy
Zasady podziału terenów
Dostępność komunikacyjna
Parkowanie
Potrzeby w zakresie parkowania muszą być zaspokojone na
terenie własnym w ilości:
- dla biur i usług - min. 35
stanowisk/1000m2 pow. użytkowej,
- dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej 2 stanowiska / 1 dom
(lokal)
- dla zabudowy w formie małych domów
mieszk.-1,5 stanowiska / lokal
Zakazuje się realizacji garaży wolnostojących na poziomie
terenu. Zakaz nie obejmuje zespołów garaży pod warunkiem
użytkowego wykorzystania dachu.
Przez teren przechodzi istn. nadziemna magistrala ciepłownicza
- związane z tym uwarunkowania zawarte są w § 26.
Zabudowa usługowa - usługi handlu, gastronomii, usługi bytowe,
obsługi finansowej, administracji, kultury i inne związane z obsługą
mieszkańców - usługi użyteczności publicznej, w których
świadczone są usługi ogólnospołeczne i konsumpcyjne,
nieuciążliwe usługi komunalne, zakłady usługowe, w których
świadczone są produkcyjne usługi materialne tj. czynności będące
współdziałaniem w procesie produkcji wraz z niezbędnymi do
funkcjonowania wymienionych usług budynkami o
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garażami oraz
terenami komunikacji wewnętrznej, zieleni i infrastrukturą
techniczną.
Nie dopuszcza się lokalizacji zakładów produkcyjnych i usług
szkodliwych dla środowiska.
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz w formie małych
domów mieszkalnych.
Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową towarzyszącą usługom (w
zabudowie łącznej lub wolnostojącej) z zastrzeżeniem wykluczenia
uciążliwości usług z którymi lub przy których jest zlokalizowana.
Dopuszcza się adaptację istn. zabudowy usługowej i mieszkaniowej
z możliwością jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy.
Min. 40 % dla zabudowy usługowej, oraz usługowomieszkaniowej.
Min. 75 % dla zabudowy mieszkaniowej
Do 3,5 kond. - wysokość 15 m mierzona od istniejącego poziomu
terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu
Podział wtórny działek możliwy pod warunkiem zapewnienia
dojazdu do nowo utworzonych działek od ulic wyznaczonych w
planie, przy czym ustala się minimalną powierzchnię
nowoutworzonej działki:
- 800m2 dla zabudowy w formie małego domu
mieszkalnego
- 600m2 dla domu jednorodzinnego
- 400m2 dla domu jednorodzinnego w
zabudowie bliźniaczej
Od ulic: Królowej Jadwigi - 6 KDL, 4 KDL, oraz dróg
serwisowych w pasach drogowych ulic Pułkowej i Trasy Mostowej.
Wyznacza się dojazd do działki nr ew. 109 poprzez działki nr
ew.108/4 i nr ew. 117 na zasadzie służebności przejścia i przejazdu
Potrzeby w zakresie parkowania muszą być zaspokojone na terenie
własnym w ilości:
- dla biur i usług - min. 35 stanowisk /
88
Zasady kształtowania przestrzeni
Warunki ochrony środowiska
Teren 11-U,
Przeznaczenie terenu
Przeznaczenie podstawowe
Przeznaczenie uzupełniające
Warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu
Powierzchnia biologicznie czynna
Wysokość zabudowy
Zasady podziału terenów
Dostępność komunikacyjna
Parkowanie
1000m2 pow. użytkowej,
- dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej 2 stanowiska / 1dom
(lokal)
- dla zabudowy wielorodzinnej lub w
formie małych domów mieszkalnych 1,5
stanowiska / lokal.
Dla zabudowy mieszkaniowej zakazuje się realizacji garaży
wolnostojących na poziomie terenu. Zakaz nie obejmuje zespołów
garaży pod warunkiem użytkowego wykorzystania dachu.
Wyznacza się parkowanie w pasie drogowym drogi 6 KDL na
odcinku przyległym do działek 96, 103, 110 dla zabudowy
usługowej zlokalizowanej na wymienionych działkach
Ze względu na eksponowane położenie terenu - na skarpie, przy
arterii komunikacyjnej teren winien być zagospodarowany
zabudową o wysokim standardzie użytkowym, technicznym i
materiałowym oraz dużych wartościach plastycznych form i
kompozycji przestrzennej obiektów zlokalizowanych w linii
widokowej z tras komunikacyjnych uwzględniając kierunki i zasięg
ekspozycji obiektów w krajobrazie.
Dla usług mogących pogorszyć stan środowiska lub obniżających
standard warunków mieszkaniowych należy wykonać ocenę
wpływu inwestycji na środowisko, dokonać odpowiednich
uzgodnień wynikających z niej i ograniczyć uciążliwość do terenu
w granicach działki własnej
Zabudowa usługowa - centrum zaopatrzenia.
Dopuszcza się usługi ponadlokalne - supermarket oraz lokalne z
zakresu usług podstawowych, jak: sklepy, oddziały banku, usługi
rzemieślnicze i inne związane z obsługą mieszkańców wraz z
niezbędnymi dla funkcjonowania tych usług u-rządzeniami
technicznymi i obsługą komunikacji
Zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową z możliwością jej
rozbudowy w pasie przyległym do ul. Pstrowskiego, zgodnie z
granicami działek wg istn. podziałów geodezyjnych.
min. 25 %
Do 3,5 kond. - wysokość 15m mierzona od istniejącego poziomu
terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu
Podział wtórny działek możliwy pod warunkiem zapewnienia
dojazdu do nowo utworzonych dzia-łek od ulic wyznaczonych w
planie przy czym ustala się minimalną powierzchnię
nowoutworzonej działki:
- 800m2 dla zabudowy w formie małego domu
mieszkalnego
- 600m2 dla domu jednorodzinnego
- 400m2 dla domu jednorodzinnego w
zabudowie bliźniaczej.
W pasie drogowym Trasy Mostowej
Potrzeby w zakresie parkowania muszą być zaspokojone na terenie
własnym w ilości:
- dla biur i usług - min. 35
stanowisk/1000m2 pow. użytkowej,
- dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej 2 stanowiska / 1dom
(lokal),
- dla zabudowy wielorodzinnej lub w
89
Warunki ochrony środowiska
Infrastruktura techniczna
formie małych domów mieszk.-1,5
stanowisk./lokal.
Ustala się ochronę istn. zadrzewień, zobowiązuje się inwestorów
(na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, przed wydaniem pozwolenia na budowę) do wykonania
szczegółowej inwentaryzacji wraz z waloryzacją istn. zieleni
Dla usług mogących pogorszyć stan środowiska lub obniżających
standard warunków mieszkaniowych należy wykonać ocenę wpływu
inwestycji na środowisko, dokonać odpowiednich uzgodnień
wynikających z niej i ograniczyć ucią-żliwość do terenu w granicach
działki własnej
Przez teren przechodzi istn. linia elektroenergetyczna 110kVobowiązują uwarunkowania zawarte są w § 25.
Przez teren przechodzi istn. nadziemna magistrala ciepłownicza związane z tym uwarunkowania zawarte są w § 28.
Tereny 3-KDL – 6KDL, 8-KDD
Drogi lokalne i dojazdowe
-
w dniu 19 stycznia 2001 r. podjęta została przez Radę Gminy Warszawa – Bielany
uchwała Nr 432/II/2001 w sprawie uchwalenia m.p.z.p. osiedla Młociny część II a planu
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 54, poz. 515) obejmująca część obszaru przewidzianego do
rewitalizacji,
W planie miejscowym obszar objęty rewitalizacją oznaczony został symbolem 31-UM,
32-UM, 33-UM, 34-UM, 35-UM, 36-MN, 39-UK, 5-KDL, 19-KDD, 3-KPJ.
Teren 31-UM
Przeznaczenie terenu
Przeznaczenie podstawowe
Warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu
Powierzchnia biologicznie czynna
Wysokość zabudowy
Zasady podziału terenów
Dostępność komunikacyjna
Parkowanie
zabudowa usługowa , zabudowa mieszkaniowa
Dopuszcza się zabudowę usługową, nieuciążliwą z zakresu usług
handlu, rzemiosła, gastronomii, administracji, obsługi finansowej,
rozrywki, kultury, turystyki i nie obniżającą standardu warunków
mieszkaniowych otaczających terenów mieszkaniowych.
Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w formie
zabudowy wolnostojącej, bliźniaczej oraz małych domów
mieszkalnych
- dla zabudowy usługowej - 40 %
- dla zabudowy jednorodzinnej i małych
domów mieszk. - 75%
Do 2,5 kond. - wysokość 12m mierzona od istniejącego poziomu
terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu
Podział wtórny działek możliwy pod warunkiem zapewnienia
dojazdu do nowo utworzonych działek od ulic wyznaczonych w
planie.
Ustala się min. pow. działek:
- 800m2 dla zabudowy w formie małego domu
mieszkalnego
- 600m2 dla zabudowy jednorodzinnej
wolnostojącej
- 400m2 dla zabudowy jednorodzinnej
bliźniaczej
od ulic: Pułkowej (ulica serwisowa w pasie drogi), Pasymskiej 25KDD, Królowej Jadwigi - 19 KDD,
potrzeby w zakresie parkowania muszą być zaspokojone na terenie
własnym w ilości wynikającej ze wskaźnika:
- 2 stanowiska/1 dom (lokal) dla zabudowy
mieszkaniowej
90
Warunki ochrony środowiska
kulturowego
Warunki ochrony środowiska
przyrodniczego
Teren 32 UM
Przeznaczenie terenu
Przeznaczenie podstawowe
Warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu
Powierzchnia biologicznie czynna
Wysokość zabudowy
Zasady podziału terenów
Dostępność komunikacyjna
Parkowanie
Warunki ochrony środowiska
kulturowego
Warunki ochrony środowiska
przyrodniczego
- 35m.p./1000m2pu dla zabudowy usługowej
Zakazuje się realizacji garaży jednokondygnacyjnych na poziomie
terenu. Zakaz nie dotyczy zespołów garaży pod warunkiem
użytkowego wykorzystania dachów.
Obowiązują uwarunkowania dotyczące pośredniej strefy ochrony
konserwatorskiej, zawarte w § 17
Obowiązują uwarunkowania dotyczące strefy ochrony Skarpy
Warszawskiej - zawarte w § 18 ust. 8
Obowiązują uwarunkowania dotyczące terenów położonych w
zasięgu stref oddziaływania akustycznego tras komunikacyjnych
zawarte w § 18 ust. 6.
zabudowa usługowa , zabudowa mieszkaniowa
Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w formie
zabudowy wolnostojącej, bliźniaczej oraz małych domów
mieszkalnych
Dopuszcza się zabudowę usługową, nieuciążliwą i nie obniżającą
standardu mieszkaniowego otaczających terenów mieszkaniowych,
Dopuszcza się możliwość adaptacji elementów istniejącej
zabudowy usługowej stałej i w dobrym stanie technicznym - z
włączeniem jej do zespołu nowej zabudowy
- dla zabudowy usługowej - 30%
- dla zabudowy jednorodzinnej i małych
domów mieszk. - 75%
Do 3,5 kond. - wysokość 15m mierzona od istniejącego poziomu
terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu
Podział wtórny działek możliwy pod warunkiem zapewnienia
dojazdu do nowo utworzonych działek od ulic wyznaczonych w
planie
Ustala się min. pow. działek:
- 800m2 dla zabudowy w formie małego domu
mieszkalnego
- 600m2 dla zabudowy jednorodzinnej
wolnostojącej
- 400m2 dla zabudowy jednorodzinnej
bliźniaczej
od ulic:, Pasymskiej - 25KDD, Królowej Jadwigi - 19 KDD,
Encyklopedycznej - 5 KDL
potrzeby w zakresie parkowania muszą być zaspokojone na terenie
własnym w ilości wynikającej ze wskaźnika:
- 2 stanowiska/1 dom (lokal) dla zabudowy
mieszkaniowej
- 35m.p./ 1000m2pu dla zabudowy usługowej
Zakazuje się realizacji garaży jednokondygnacyjnych na poziomie
terenu. Zakaz nie dotyczy zespołów garaży pod warunkiem
użytkowego wykorzystania dachów.
Obowiązują uwarunkowania dotyczące pośredniej strefy ochrony
konserwatorskiej, zawarte w § 17
Ustala się zakaz zmian stosunków wodnych pogarszających
warunki siedliskowe pobliskich terenów leśnych a w szczególności
ustala się zakaz działań, które mogłyby przyczynić się do obniżenia
zwierciadła wód gruntowych lub ich zanieczyszczenia
91
Teren 33 UM
Przeznaczenie terenu
Przeznaczenie podstawowe
Warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu
Powierzchnia biologicznie czynna
Wysokość zabudowy
Zasady podziału terenów
Dostępność komunikacyjna
Parkowanie
Warunki ochrony środowiska
przyrodniczego
Teren 34-MW
Przeznaczenie terenu
Przeznaczenie podstawowe
Przeznaczenie towarzyszące
Warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu
Kształtowanie przestrzenne
Powierzchnia biologicznie czynna
Wysokość zabudowy
usługi, zabudowa mieszkaniowa
Ustala się adaptację istniejącej zabudowy usługowej z możliwością
modernizacji, przebudowy i rozbudowy
Dopuszcza się zabudowę usługową, nieuciążliwą i nie obniżającą
standardu mieszkaniowego otaczających terenów mieszkaniowych,
Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w formie
zabudowy wolnostojącej, bliźniaczej oraz małych domów
mieszkalnych
- dla zabudowy usługowej - 30%
- dla zabudowy jednorodzinnej i małych
domów mieszk. - 75%
Do 3,5 kond. - wysokość 15m mierzona od istniejącego poziomu
terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu
Podział wtórny działek możliwy pod warunkiem zapewnienia
dojazdu do nowo utworzonych działek od ulic wyznaczonych w
planie
Ustala się min. pow. działek:
- 800m2 dla zabudowy w formie małego domu
mieszkalnego
- 600m2 dla zabudowy jednorodzinnej
wolnostojącej
- 400m2 dla zabudowy jednorodzinnej
bliźniaczej
od ulic: Pułkowej (ulica serwisowa w pasie drogi), Heroldów - 3
KDL, Królowej Jadwigi - 19 KDD, Biograficznej - ciąg pieszojezdny - 3 KP-J
potrzeby w zakresie parkowania muszą być zaspokojone na terenie
własnym w ilości wynikającej ze wskaźnika:
- 2 stanowiska/1 dom (lokal) dla zabudowy
mieszkaniowej
- 35m.p./1000m2pu dla zabudowy usługowej
Zakazuje się realizacji garaży jednokondygnacyjnych na poziomie
terenu. Zakaz nie dotyczy zespołów garaży pod warunkiem
użytkowego wykorzystania dachów.
Obowiązują uwarunkowania dotyczące terenów położonych w
zasięgu stref oddziaływania akustycznego tras komunikacyjnych
zawarte w § 18 ust. 6
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
usługi nieuciążliwe lub inne związane z obsługą mieszkańców
usytuowane w budynkach mieszkalnych lub wolnostojące, małe
obiekty kubaturowe, skomponowane z zabudową mieszkaniową
Nakazuje się stosowanie dachów dwu lub wielospadowych.
Zaleca się wprowadzenie zieleni wysokiej wzdłuż ciągów pieszych i
ulic.
Min. 25 % pod warunkiem urządzenia zieleni na powierzchni
stanowiącej co
najmniej 40 % pow. terenu inwestycji (osiedla) - w tym:
- 25 % pow. biol. czynnej
- 15 % zieleni urządzonej
Do 4,5 kond. - wysokość 19m mierzona od istniejącego poziomu
terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu
92
Zasady podziału terenów
Dostępność komunikacyjna
Parkowanie
Teren 35-MW
Przeznaczenie terenu
Przeznaczenie podstawowe
Przeznaczenie towarzyszące
Warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu
Kształtowanie przestrzeni
Powierzchnia biologicznie czynna
Wysokość zabudowy
Zasady podziału terenów
Dostępność komunikacyjna
Parkowanie
Warunki ochrony środowiska
kulturowego
Teren 36-MN
Przeznaczenie terenu
Przeznaczenie podstawowe
Przeznaczenie towarzyszące
Podział wtórny działek możliwy pod warunkiem zapewnienia
dojazdu do nowo utworzonych działek od ulic wyznaczonych w
planie
od ulic Heroldów- 3 KDL, Królowej Jadwigi - 19 KDD, ciągu
pieszo-jezdnego - 3 KP-J
potrzeby w zakresie parkowania muszą być zaspokojone na terenie
własnym w ilości wynikającej ze wskaźnika: 1,2 stanowiska/1
mieszkanie,
zakazuje się realizacji garaży jednokondygnacyjnych na poziomie
terenu. Zakaz nie dotyczy zespołów garaży pod warunkiem
użytkowego wykorzystania dachów.
Zaleca się realizację garaży w podziemiach budynków
mieszkalnych.
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
Usługi nieuciążliwe lub inne związane z obsługą mieszkańców
usytuowane w budynkach mieszkalnych lub wolnostojące, małe
obiekty kubaturowe, skomponowane z zabudową mieszkaniową
Nakazuje się stosowanie dachów dwu lub wielospadowych.
Zaleca się wprowadzenie zieleni wysokiej wzdłuż ciągów pieszych
i ulic.
Min. 25% pod warunkiem urządzenia zieleni na powierzchni
stanowiącej co najmniej 40% pow. terenu inwestycji (osiedla) - w
tym:
- 25% pow. biol. czynnej
- 15% zieleni urządzonej
Do 4,5 kond. - wysokość 19m mierzona od istniejącego poziomu
terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu
Podział wtórny działek możliwy pod warunkiem zapewnienia
dojazdu do nowo utworzonych działek od ulic wyznaczonych w
planie
od ulic Heroldów - 3 KDL, Królowej Jadwigi - 19 KDD,
Encyklopedycznej - 5 KDL
potrzeby w zakresie parkowania muszą być zaspokojone na terenie
własnym w ilości wynikającej ze wskaźnika: 1,2 stanowiska/1
mieszkanie,
Zakazuje się realizacji garaży jednokondygnacyjnych na poziomie
terenu. Zakaz nie dotyczy zespołów garaży pod warunkiem
użytkowego wykorzystania dachów.
Zaleca się realizację garaży w podziemiach budynków
mieszkalnych.
Na części terenu, w obszarze określonym na rysunku planu granicą
strefy obowiązują uwarunkowania dotyczące pośredniej strefy
ochrony konserwatorskiej, zawarte w § 17
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością
remontów lub rozbudowy na warunkach przyjętych
w niniejszych ustaleniach.
Usługi nieuciążliwe - z zakresu usług
podstawowych i rzemiosła, wbudowane w
budynek mieszkalny
Warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu
93
Kształtowanie przestrzeni
Nakazuje się stosowanie dachów dwu lub wielospadowych.
Powierzchnia biologicznie czynna
Wysokość zabudowy
min. 40%
Do 2,5 kond. - wysokość 12m mierzona od
istniejącego poziomu terenu do najwyższego
punktu kalenicy dachu
Ustala się minimalną powierzchnię
nowoutworzonej działki:
- 800m2 dla zabudowy w formie małego domu
mieszkalnego
- 600m2 dla domu jednorodzinnego
- 400m2 dla domu jednorodzinnego w
zabudowie bliźniaczej.
od ulic: Heroldów - 3 KDL,
Encyklopedycznej - 5 KDL
Potrzeby w zakresie parkowania muszą być
zaspokojone na terenie własnym w ilości
wynikającej ze wskaźnika: 2 stanowiska/1 dom
(lokal)
Nakazuje się lokalizowanie garaży i pomieszczeń gospodarczych w
jednej bryle z budynkiem mieszkalnym.
Zasady podziału terenów
Dostępność komunikacyjna
Parkowanie
Teren 39-UK
Przeznaczenie terenu
Przeznaczenie podstawowe
Przeznaczenie towarzyszące
Warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu
Kształtowanie przestrzeni
Powierzchnia biologicznie czynna
Zasady podziału terenów
Dostępność komunikacyjna
Parkowanie
usługi kultu religijnego adaptacja istniejącej zabudowy z
możliwością rozbudowy
Dopuszcza się lokalizowanie innych funkcji usługowych,
nieuciążliwych, związanych lub nie kolidujących z funkcją
podstawową
Nowa zabudowa musi być projektowana w dostosowaniu i
podporządkowaniu do obiektu seminarium zachowując jego
dominującą pozycję w układzie przestrzennym
min. 60% z nakazem zagospodarowania jej zielenią wysoką i niską.
Podział wtórny działek możliwy pod warunkiem zapewnienia
dojazdu do nowo utworzonych działek od ulic wyznaczonych w
planie
od ulic: Heroldów- 7 KDL, Encyklopedycznej - 5 KDL,
Improwizacji - 6 KDD
potrzeby w zakresie parkowania muszą być zaspokojone na terenie
własnym
Teren 5-KDL, 19-KDD, 3-KPJ
Droga lokalna, dojazdowa, ciąg pieszo - jezdny.
-
w dniu 7 grudnia 2001 r. podjęta została przez Radę Gminy Warszawa – Bielany uchwała
Nr 585/XVI/2001 w sprawie uchwalenia m.p.z.p. osiedla Młociny część II B (Dz. Urz.
Woj. Maz. Z 2002 r. Nr 122, poz. 2763) obejmująca część obszaru przewidzianego do
rewitalizacji,
W planie miejscowym obszar objęty rewitalizacją oznaczony został symbolem 26-MN,
28-MN, 27-MN, 29-MN, 30-MN, 5-KDL, 11-MN - 17-MN, 9-MNL, 10MNL, 8-MN, 7NN, 6-UO, 3-MN, 2-MN, 1-UNM, 19-MN, 25-MN, 23-MN, 24-UK, 4-MNU, 5-UN, 2KDG, 4-KDL, 12-KDD, 13-KDD, 4-KPJ, 14-KDD, 16KDD, 17-KDD, 18-KDD, 19KDD, 20-KDD, 5-KPJ, 21-KDD, 25-KDD, 23-KDD, 2-KPJ, 10-KDD, 11-KDD, 4-KDL
dla których ustala się:
94
1) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone na rysunku planu symbolem MN,
2) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej - oznaczone na rysunku
planu symbolem MNU,
3) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach leśnych - oznaczone na rysunku planu
symbolem MNL,
4) Tereny zabudowy usług nauki i oświaty - ośrodek usługowo-mieszkaniowy (kampus) - oznaczone na
planie symbolem UNM,
5) Tereny zabudowy usług oświaty - oznaczone na rysunku planu symbolem UO,
6) Tereny zabudowy usług nauki - oznaczone na rysunku planu symbolem UN,
7) Tereny zabudowy usług kultu religijnego - oznaczone na rysunku planu symbolem UK,
8) Ciągi komunikacyjne - wyodrębnione liniami rozgraniczającymi tereny ulic oznaczone na rysunku
planu trzyznakowymi symbolami: KDE, , KDG, KDL, KDD, KP-J, KP w których:
a) dwie pierwsze litery - KD oznaczają ciąg komunikacyjny
b) trzecia litera określa funkcję danego ciągu komunikacyjnego w systemie komunikacji miejskiej:
– E - ulica ekspresowa,
– G - ulica główna,
– L - ulica lokalna,
– D - ulica dojazdowa
c) symbol KP-J oznacza ciąg pieszo-jezdny
d) symbol KP oznacza ciąg pieszy
-
-
-
w dniu 11 marca 2004 r. podjęta została uchwała Nr XXVI/496/2004 Rady m.st.
Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. Trasy Mostu Północnego na
odcinku od ulicy Marymonckiej do ulicy Modlińskiej,
w dniu 27 maja 2004 r. podjęta została uchwała Nr XXXI/650/2004 Rady m.st.
Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. Trasy Mostu Północnego na
odcinku od węzła z Trasą N-S do ulicy Marymonckiej,
w dniu 19 marca 2009 r. podjęta została uchwała Nr LI/1539/2009 Rady m.st. Warszawy
w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. obszaru Nowego Wawrzyszewa,
3) Dzielnica MOKOTÓW m.st. Warszawy
Obszar nr 1 ograniczony ulicami: Wilanowską, Puławską, Obrzeźną, Bokserską;
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
obszar zaliczony do strefy miejskiej. Położony jest w sąsiedztwie obszaru rozwoju
Służewca Przemysłowego i Wyczółek,
- w strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r. obszar ten został wskazany do
rewitalizacji w ostatniej kolejności,
- w dniu 14 czerwca 2007 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
XI/315//2007 w sprawie uchwalenia m.p.z.p. Parku Dolina Służewska (Dz. Urz. Woj.
Maz. Nr 149, poz. 4061) obejmująca część obszaru przewidzianego do rewitalizacji,
W planie miejscowym obszar objęty rewitalizacją oznaczony został symbolem A1-US,
A2-ZP, A3-KM dla których ustala się:
Teren A1-US,
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A1 - US, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny usług sportu;
2) dopuszczalne funkcje uzupełniające - usługi gastronomii.
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
Wskaźnik intensywności zabudowy
max. 0,1
Wskaźnik powierzchni biologicznie min. 60%
czynnej
Jednoczesna maksymalna frekwencja Nie określa się
wypoczynkowa
Wysokość zabudowy
max. 12 m
95
Zasady kształtowania zabudowy
Wprowadza się zasadę lokalizowania budynków dłuższą
osią wzdłuż ulicy Tarniny
Zasady
lokalizacji
nośników Dopuszcza się wprowadzanie reklam na zachodniej elewacji
reklamowych
budynków i zachodniej części ogrodzenia.
Na jednym nośniku reklamowym może być umieszczona
tylko jedna plansza reklamowa (jednostronna lub
dwustronna).
Umieszczanie plansz w układzie pionowym (jedna nad
drugą) jest niedopuszczalne.
Na elewacji budynku może być tylko jeden zestaw
nośników reklam zmiennych złożony max. z dwóch reklam
o zmiennej ekspozycji (z wyjątkiem elewacji dłuższej niż 30
m).
Maksymalna powierzchnia reklamy jw. nie może
przekraczać 18 m2.
Na dachu budynku dopuszcza się umieszczane znaki
informacyjno-plastyczne i reklamy o wysokości i formie
zharmonizowanej z architekturą budynku (maksymalna
wysokość szyldu powinna stanowić 1/8 wysokości budynku
liczonej od poziomu chodnika do gzymsu).
Szyldy i reklamy na budynkach winny być rozmieszczane
tak, by ich zewnętrzne krawędzie były oddalone od
krawędzi tabliczek adresowych umieszczanych na
poszczególnych budynkach o co najmniej 1,2 m.
Zasady kształtowania roślinności
Zgodnie z rysunkiem planu wprowadza się nasadzenia
kurtynowe.
Zasady wyposażenia terenu
Ustala się lokalizację placu wjazdowego po stronie
północno-zachodniej.
Ustala się lokalizację parkingu po stronie zachodniej wzdłuż
ulicy Modzelewskiego.
Ustala się lokalizację placu wejściowego od strony
północnej budynku.
Ustala się nakaz realizacji 50% boisk o nawierzchni
przepuszczalnej.
Ustala się realizację boisk dłuższą osią na kierunku północpołudnie.
Nakazuje się stosowanie naturalnej kolorystyki wyposażenia
terenu.
Dopuszcza się realizacje ogrodzenia terenu.
Zasady obsługi inżynieryjnej
Źródła zasilania: istniejące sieci rozdzielcze w ul.
Rzymowskiego/Puławskiej,
proj. stacja transformatorowa T1.
Zasady obsługi komunikacyjnej (w tym Obsługa komunikacyjna od ulicy Modzelewskiego (poza
pieszej i rowerowej)
obszarem objętym planem).
Obsługa ruchu rowerowego – w dowiązaniu do istniejącej
ścieżki w liniach rozgraniczających ulicy Rzymowskiego.
Nakazuje się realizację minimum 30 miejsc parkingowych.
Teren A2-ZP,
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A2-ZP, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny parków, sektor - tereny spacerowe z ogrodami rodzajowymi (II);
2) dopuszczalne funkcje uzupełniające: nie dopuszcza się.
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
Wskaźnik intensywności zabudowy
Nie dopuszcza się zabudowy.
Wskaźnik powierzchni biologicznie min. 90%
czynnej
Jednoczesna maksymalna frekwencja 50 osób
wypoczynkowa
Wysokość zabudowy
Nie dopuszcza się zabudowy.
Zasady
lokalizacji
nośników Zakaz lokalizacji nośników reklamowych.
96
reklamowych
Zasady kształtowania roślinności
Wprowadzenie zadrzewień kurtynowych i izolacyjnych
zgodnie z rysunkiem planu.
Zasady wyposażenia terenu
Ustala się realizację elementów małej architektury o funkcji
wypoczynkowej.
Dopuszcza się wprowadzenie elementów zagospodarowania
pozwalających na realizacje edukacji ekologicznej, m.in.:
kładek umożliwiających obserwację przyrody ekosystemów
wodnych i przywodnych, wyspy dla ptaków.
Nakazuje się odtworzenie Stawu Służewskiego przed
wypoczynkowym zagospodarowaniem terenu.
Nakazuje się adaptację terenu pod mostem w ul. Puławskiej
dla potrzeb ruchu pieszo-rowerowego.
Nakazuje się stosowanie naturalnej kolorystyki wyposażenia
terenu.
Zasady obsługi inżynieryjnej
Energia
elektryczna
z
sieciowych
urządzeń
elektroenergetycznych.
Zasady obsługi komunikacyjnej (w tym Nie dopuszcza się ruchu samochodowego.
pieszej i rowerowej)
Obsługa ruchu rowerowego – w oparciu o Główną Aleję
Parku biegnącą wzdłuż południowej granicy i dowiązanie
jej do ścieżki rowerowej w ulicy Rzymowskiego (poza
obszarem planu).
Obsługa ruchu pieszego terenu przez Główną Aleję Parku i
ciąg pieszy zlokalizowany wzdłuż północnego brzegu stawu
I.
Teren A3-KM
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem A3 - KM, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny urządzeń obsługi komunikacji miejskiej;
2) dopuszczalne funkcje uzupełniające: usługi związane z obsługą użytkowników komunikacji miejskiej.
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
Wskaźnik intensywności zabudowy
max. 0,1
Wskaźnik
powierzchni
aktywnej nie ustala się
biologicznie
Jednoczesna maksymalna frekwencja Nie określa się
wypoczynkowa
Wysokość zabudowy
max. 6 m
Zasady kształtowania zabudowy
Według ustaleń ogólnych.
Zasady
lokalizacji
nośników Zakaz lokalizacji nośników reklamowych.
reklamowych
Zasady kształtowania roślinności
Nie określa się.
Zasady wyposażenia terenu
Dopuszcza się lokalizację, nowego peronu na zachód od
istniejących peronów.
Nakazuje się stosowanie naturalnej kolorystyki wyposażenia
terenu.
Zasady obsługi inżynieryjnej
Źródła zasilania: istniejące sieci rozdzielcze w ul.
Rzymowskiego/Puławskiej, proj. stacja transformatorowa
T1.
Zasady obsługi komunikacyjnej
Obsługa komunikacyjna od ul. Puławskiej.
Obsługa ruchu pieszego i rowerowego od Głównej Alei
Parku.
-
w dniu 18 czerwca 2009 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
LVI/1705//2009 w sprawie uchwalenia m.p.z.p. rejonu Służewca Wschodniego (Dz.
Urz. Woj. Maz. Nr 122, poz. 3577) obejmująca część obszaru przewidzianego do
rewitalizacji,
W planie miejscowym obszar objęty rewitalizacją oznaczony został symbolem A 1 MW,
D 7 MW – D 9 MW, E 10 MW, F 11 MW - F 14 MW, G 15 MW - G 16 MW, H 17 MW
97
– H 24 MW, I 25 MW – I 27 MW, J 28 MW – J 30 MW, L 31 MW, D 38 MW/UH-A, D
39 MW/UH-A, F 40 MW/UH-A – F 44 MW/UH-A, G 45 MW/UH-A, G 46 MW/UH-A,
G 47 MW/U-HA, G 48 MW/U-HA, I 49 MW/U-HA – 51 MW/U-HA, I 55 MW/U-HA, J
52 MW/U-HA, L 53 MW/U-HA, L 54 MW/U-HA, K 56a MW/U-HA, D 58 MW/UHA/KGw, K 60 MW/U-HA/KGw/U-N, H 61 MW/MN, J 62 MW/MN/U-HA, C 63
MW/MN/U-HA, I 64 MW/MN/U-HA, E 65 MN – E 68 MN, E 69 MN/U-H, K 70
MN/U-H, I 71 MN/U-H, B 72 MN/U-H, L 73 MN/U-H, K 74 MN/U-H, C 76 U-HA, L
77 U-HA, C 78 U-HA, L 79 U-HA, D 80 U-HA – D 84 U-HA, E 85 U-HA – E 88 U-HA,
F 89 U-HA, F 90 U-HA, G 91 U-HA – G 93 U-HA, H 94 U-HA, H 95 U-HA, I 96 U-HA,
I 97 U-HA, D 98 U-HA, F 100 U-O, H 101 U-O, I 102 U-O, H 105 U-O, H 106 U-O, F
107 U-O, F 108 U-O, C 109 U-Z, I 110 U-Z, Ł 111 U-N, K 112 U-N, D 113 U-N, K 114
U-N – K 116 U-N, Ł 117 U-N, I 118 U-KS, I 119 MW-Z, K 120 U-N/MW-Z, H 121
MW-Z, K 122 U-S/U-K, D 124 U-S/U-K, F 125 U-S/U-K, F126 U-S/U-K, L 127 UHA/U-K, J 128 U-HA/KD-T, E 130 KGw, D 131 KGw/U, C 132 KGw/U, C 133 KGw/U,
F 134 KGw/U, F 135 KGw/U, I 136 KGw/U, C 137 KGw/U, C138 KGw/U, F 140
KGw/U, F 142 ZP, J 143 ZP, J 144 ZP, C 149 ZP, C 150 ZP, D 151ZP, D 152ZP,
F153ZP, G 154ZP, D 155ZP, G 156ZP, I 157ZP, I 158ZP, L 159ZP, 1 KD-GP – 4 KDGP, 3 KD-G, 5 KD-Z, 6 KD-Z, 7 KD-L – 17 KD-L, 18 KD-D – 41 KD-D, 44 KD-D – 53
KD-D, 1 KP-P – 3 KP-P, 6 KP-P – 12 KP-P dla których ustala się:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW,
b) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług handlu, biur i administracji, oznaczone na
rysunku planu symbolem MW/U-HA,
c) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usług handlu, biur i administracji oraz garaży
kubaturowych, oznaczone na rysunku planu symbolem MW/U-HA/KGw,
d) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usług handlu, biur i administracji, garaży
kubaturowych oraz usług nauki, oznaczone na rysunku planu symbolem MW/U-HA/KGw/U-N,
e) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolem MW/MN,
f) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i usług handlu, biur i administracji,
oznaczone na rysunku planu symbolem MW/MN/U-HA,
g) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN,
h) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, oznaczone na rysunku planu symbolem
MN/U-H,
2) tereny usług:
a) tereny usług handlu, biur i administracji, oznaczone na rysunku planu symbolem U-HA,
b) tereny usług oświaty, oznaczone na rysunku planu symbolem U-O,
c) tereny usług zdrowia i opieki społecznej, oznaczone na rysunku planu symbolem U-Z,
d) tereny usług nauki, oznaczone na rysunku planu symbolem U-N,
e) tereny obiektów sakralnych, oznaczone na rysunku planu symbolem U-KS,
f) tereny mieszkalnictwa zbiorowego i hoteli oznaczone na rysunku planu symbolem MW-Z oraz
tereny usług nauki, mieszkalnictwa zbiorowego i hoteli oznaczone na rysunku planu symbolem UN/MW-Z,
g) tereny usług sportu, rekreacji i kultury, oznaczone na rysunku planu symbolem US/U-K,
h) tereny usług handlu, biur i administracji oraz usług kultury, oznaczone na rysunku planu symbolem
U-HA/U-K,
i) tereny usług handlu, biur oraz usług motoryzacyjnych i transportowych, oznaczone na rysunku planu
U-HA/KD-T,
j) tereny garaży kubaturowych, oznaczone na rysunku planu symbolem KGw,
k) tereny garaży kubaturowych i usług, oznaczone na rysunku planu symbolem KGw/U,
3) tereny zieleni i wód powierzchniowych:
a)
tereny urządzonej zieleni publicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP,
4) tereny dróg i ulic:
a)
tereny ulic publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD,
b)
tereny placów publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KP-P,
c)
tereny publicznych ciągów pieszych, oznaczone na rysunku planu symbolem KP,
98
d)
tereny komunikacji wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-W.
5) tereny oznaczone na rysunku planu symbolem U-O, A23 US/U-K, F125 US/U-K, F126 US/U-K, K122
US/U-K, ZP, KD-GP, KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D, KP-P są przeznaczone pod inwestycje celu
publicznego o znaczeniu lokalnym, a tereny oznaczone na rysunku planu symbolem U-N przeznaczone
są pod inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
4) Dzielnica OCHOTA m.st. Warszawy
Obszar rewitalizowany ograniczony ulicami: Chałubińskiego, Al. Niepodległości,
Wawelską, Grójecką, Pl. Zawiszy, Al. Jerozolimskimi;
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
obszar zaliczony do centrum miasta oraz do strefy śródmieścia funkcjonalnego,
- w strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r. obszar ten nie został wskazany do
rewitalizacji. Wskazany został jako obszar rozwoju (Pl. Zawiszy) oraz zlokalizowany jest
w sąsiedztwie obszaru rozwoju (okolice PKiN),
- w dniu 9 listopada 2010 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
XCIV/2808/2010 w sprawie uchwalenia m.p.z.p. część II obszaru położonego wzdłuż
linii średnicowej PKP, na odcinku od Dworca Centralnego do Dworca Głównego
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 207, poz. 6568) obejmująca część obszaru przewidzianego do
rewitalizacji (ograniczonego ulicami: Al. Jerozolimskie, Chałubińskiego, Nowogrodzką,
Raszyńską do Pl. Zawiszy),
W planie miejscowym obszar objęty rewitalizacją oznaczony został symbolami:
MWU/G10, AU/G9, AU(UP)/G8, AU/G7, AZ/G6, MWU/G5, MWU/G4, UO/G3,
KS(EC)/G2, AU/G1, ZP/F1, AU/E9, AU/E8, MWU/E7, IS/E6, AU/E6A, AU/E5,
MWU/E4, AU/E3, MWU/E2, AU/E1, 7aKU/L, 13KU/D, 9KU/L, 12 KU/D, 10 KU/L, 24
KU/L dla których ustala się:
Teren AU/E1, AU/E3, AU/E5, AU/E8, AU/E9, AU/G1, AU/G7, AU(UP)/G8, AU/G9, AU/E6A,
Dla terenów administracji i usług oznaczonych na planie symbolem AU:
1. Zezwala się wyłącznie na realizację obiektów o funkcji zgodnej z przeznaczeniem określonym w ust. 2.
2. Ustala się rozwój funkcji administracji i funkcji usługowych ponadlokalnych z zakresu handlu,
gastronomii, kultury, rozrywki.
3. Ustala się wykorzystanie ulicznych frontów parterowych na ogólnodostępne publiczne lokale usługowe o
zakresie jak w ust. 2.
4. Wyklucza się lokalizowanie funkcji mieszkalnych (z wyjątkiem miejsc, gdzie ustalenia planu
dopuszczają funkcję mieszkaniową), obiektów przemysłowych oraz obiektów i urządzeń, których
uciążliwość wykracza poza granice działki własnej, a w przypadku usług i urządzeń wbudowanych poza
granice lokalu.
5. Ustala się realizację potrzeb parkingowych na działkach własnych.
6. Dla terenu AU/E1:
1) ustala się adaptację trwałą budynku Al. Jerozolimskie 81 z dopuszczeniem wymiany materiału fasad
na bardziej szlachetny;
2) ustala się dobudowę do budynku Al. Jerozolimskie 85 o wysokości równej temu budynkowi (ok.
23m);
3) ustala się realizację ściany osłaniającej między budynkami Al. Jerozolimskie 85 i Al. Jerozolimskie
81 o wysokości jak szczyt gzymsu wieńczącego (na granicy działki) domu Al. Jerozolimskie 81; dla
podziałów w/w ściany osłaniającej mają zastosowanie załączniki graficzne 1a i 1b;
4) ustala się obsługę komunikacyjną wjazdem bramowym od Al. Jerozolimskich oraz ustala się
służebność tego wjazdu dla budynku Al. Jerozolimskie 83;
5) ustala się zaspokojenie potrzeb parkingowych na działkach własnych;
6) ustala się maksymalną intensywność zabudowy I = 8,7;
7) ustala się zachowanie wejść do podziemnej hali pieszej pod skrzyżowaniem ul. Chałubińskiego i Al.
Jerozolimskich;
8) ustala się adaptację trwałą stacji transformatorowej PZO.
7. Dla terenów AU/E3:
1) ustala się adaptację trwałą budynków Al. Jerozolimskie 87 i Nowogrodzka 62a z zaleceniem
przeznaczenia parteru i I piętra na usługi dostępne publicznie;
99
2) ustala się obsługę komunikacyjną od projektowanej ulicy 10KU/L między Al. Jerozolimskimi i ul.
Nowogrodzką 24KU/L oraz od ul. Nowogrodzkiej 24KU/L;
3) ustala się zaspokojenie potrzeb parkingowych w działce własnej;
4) ustala się możliwość zabudowy podwórza z zachowaniem praw sąsiadów (odległości od zabudowy,
odległości od granicy działki, zachowanie minimum nasłonecznienia dla sąsiadujących budynków
mieszkalnych);
5) ustala się maksymalną intensywność zabudowy I = 4,0.
8. Dla terenu AU/E5:
1) ustala się likwidację obecnej zabudowy prowizorycznej i parterowej oraz adaptację stałą budynku
Al. Jerozolimskie 91;
2) ustala się obsługę komunikacyjną od ul. Nowogrodzkiej 24KU/L;
3) ustala się zaspokojenie potrzeb parkingowych na działkach własnych;
4) na działce Al. Jerozolimskie 91:
a) dopuszcza się rozbudowę budynku stojącego w pierzei Al. Jerozolimskich kosztem podwórza,
przy czym wysokość dobudowywanej części może wynosić maks. 10 m,
b) ustala się zabudowę od strony ul. Nowogrodzkiej 24KU/L o wysokości min. 23m i maks. 28m z
zaleceniem nawiązania podziałami architektonicznymi elewacji do budynku Al. Jerozolimskie
89 (elewacja południowa) i nowego budynku na działce Al. Jerozolimskie 93 (elewacja
południowa);
5) ustala się adaptację trwałą stacji transformatorowej 15/ 0,4 kV St. 7078 z dopuszczeniem jej
przeniesienia i odtworzenia w nowym obiekcie;
6) ustala się maksymalną intensywność zabudowy I = 3,0.
9. Dla terenu AU/E8:
1) ustala się adaptację trwałą budynków Lindleya 14 i Nowogrodzka 68 oraz przywrócenie elewacjom
budynku Lindleya 14 oryginalnego wykończenia architektonicznego;
2) ustala się obsługę komunikacyjną od ulicy 9KU/L i Nowogrodzkiej 24KU/L;
3) ustala się zaspokojenie potrzeb parkingowych na działkach własnych;
4) ustala się maksymalną intensywność zabudowy I = 3,9;
5) dopuszcza się realizację podpiwniczenia podwórza przy ul. Lindleya 14.
10. Dla terenu AU/E9:
1) ustala się adaptację trwałą budynków Lindleya 16 i 16A;
2) ustala się objęcie specjalną opieką architektoniczną budynku Lindleya 16A oraz przywrócenie
oryginalnego wykończenia architektonicznego elewacjom budynków Lindleya 16 i 16A;
3) ustala się obsługę komunikacyjną od ul. Lindleya 9KU/L;
4) ustala się zaspokojenie potrzeb parkingowych na działkach własnych;
5) ustala się maksymalną intensywność zabudowy I = 2,5;
6) dopuszcza się realizację podpiwniczenia podwórza przy ul. Lindleya 16Ai 16;
7) ustala się adaptację trwałą stacji transformatorowej 15/0,4 kV St. 6260 w dotychczasowym miejscu
lub jej odtworzenie w nowym obiekcie.
11. Dla terenu AU/G1:
1) ustala się adaptację trwałą budynków Al. Jerozolimskie 105, 107 i pl. Starynkiewicza 5;
2) ustala się objęcie specjalną opieką architektoniczną budynku Al. Jerozolimskie 107 oraz
przywrócenie oryginalnego wykończenia architektonicznego elewacjom budynków Al.
Jerozolimskie 105, 107 i pl. Starynkiewicza 5;
3) ustala się obsługę komunikacyjną od Al. Jerozolimskich (wjazdy bramowe), pl. Starynkiewicza
13KU/D i ul. Nowogrodzkiej 24KU/L;
4) ustala się zaspokojenie potrzeb parkingowych na działkach własnych;
5) ustala się maksymalną intensywność zabudowy I = 5,8;
6) dopuszcza się realizację podpiwniczenia podwórza przy Al. Jerozolimskich 105 i 107;
7) dopuszcza się przekształcenie zabudowy w podwórzu przy Al. Jerozolimskich 107, przy czym
wysokość nowej zabudowy może wynosić maks. 25m;
8) dopuszcza się dobudowę od zachodu do budynku pl. Starynkiewicza 5 nowego budynku - z
zachowaniem jednakowej wysokości obu budynków;
9) dopuszcza się funkcjonalne łączenie garaży podziemnych na działkach Al. Jerozolimskie 105 i 107.
12.
Dla terenu AU/G7:
1) ustala się adaptację trwałą istniejącej zabudowy z zaleceniem zmiany fasady od Al. Jerozolimskich
w części niższej i optycznego zamknięcia przerw w zabudowie Al. Jerozolimskich, a także z
dopuszczeniem zmiany elewacji części wysokiej;
2) ustala się obsługę komunikacyjną w sposób dotychczasowy - tj. od ul. Nowogrodzkiej 24KU/L
poprzez teren MWU/G5;
100
3) ustala się zaspokojenie potrzeb parkingowych w sposób dotychczasowy - tj. na parkingu
podziemnym na terenach AU/G7 i MWU/G5.;
4) ustala się maksymalną intensywność zabudowy I = 19,4m.
13. Dla terenu AU(UP)/G8:
1) ustala się adaptację czasową budynków Al. Jerozolimskie 125/127 i ul. Nowogrodzka 84/86;
2) ustala się obsługę komunikacyjną od ul. Nowogrodzkiej 24KU/L;
3) ustala się zaspokojenie potrzeb parkingowych na działkach własnych;
4) zaleca się wymianę zabudowy na działkach przy ul. Nowogrodzkiej 84/86 na zabudowę o funkcji
administracji i usług z dopuszczeniem hotelu oraz ustala się utrzymanie wysokości zabudowy na
poziomie min. 22m i maks. 27m;
5) dopuszcza się wymianę zabudowy na działce przy Al. Jerozolimskich 125/127 na zabudowę o
funkcji administracji i usług z dopuszczeniem hotelu oraz ustala się utrzymanie wysokości zabudowy
na poziomie min. 23m i maks. 27m;
6) dopuszcza się połączenie inwestycyjne, funkcjonalne i przestrzenne realizacji na działkach Al.
Jerozolimskie 125/127 i ul. Nowogrodzka 84/86;
7) ustala się maksymalną intensywność zabudowy I = 4,5;
8) dopuszcza się połączenie inwestycyjne, funkcjonalne i przestrzenne realizacji na terenie AU(UP)/G8
i na terenie AU/G9;
9) ustala się służebność powierzchni parkingowej i ewentualnego wjazdu od ul. Nowogrodzkiej
24KU/L dla terenu AU/G9, w przypadku odrębnych realizacji na terenie AU(UP)/G8 i na terenie
AU/G9;
10) ustala się adaptację trwałą stacji transformatorowej 15,0/ 0,4 kV St. 7114 z dopuszczeniem jej
przeniesienia i odtworzenia w nowym obiekcie.
14. Dla terenu AU/G9:
1) ustala się obsługę komunikacyjną od ul. Nowogrodzkiej 24KU/L z ew. wykorzystaniem wjazdu na
teren AU(UP)/G8;
2) ustala się zaspokojenie potrzeb parkingowych na działce własnej z uzupełnieniem na terenie
AU(UP)/G8;
3) ustala się wysokość fasad nowej zabudowy równą wysokości fasady budynku Raszyńska 3A od
frontu, mierzonej do wysokości szczytu gzymsu wieńczącego ten budynek;
4) ustala się maksymalną intensywność zabudowy I = 6,2.
Teren UZ/G6,
Dla terenów usług zdrowia oznaczonych na planie symbolem UZ:
1. Zezwala się wyłącznie na realizację obiektów zgodnych z przeznaczeniem terenu.
2. Dla terenu UZ/G6:
1) ustala się adaptację trwałą budynku Nowogrodzka 82 z przywróceniem oryginalnego
architektonicznego wykończenia fasad;
2) ustala się likwidację prowizorycznej i tymczasowej zabudowy na terenie działki;
3) ustala się obsługę komunikacyjną działki wyjazdem bramowym z ul. Nowogrodzkiej 24KU/L;
4) ustala się realizację programu parkingowego na terenie działki własnej;
5) ustala się maksymalną intensywność zabudowy I = 2,6;
6) ustala się zachowanie wskazanych na rysunku planu wartościowych drzew.
Teren MWU/E2, MWU/E4, MWU/E7, MWU/G4 i MWU/G5, MWU/G10,
Dla terenów mieszkalnictwa wielorodzinnego oznaczonych na planie symbolem MWU i obejmujących
tereny adaptowanej zabudowy wielorodzinnej z usługami: MWU/E2, MWU/E7, MWU/G10, a także tereny
zabudowy adaptowanej wielorodzinnej z usługami, uzupełnianej nowymi inwestycjami: MWU/E4,
MWU/G4, MWU/G5:
1. Ustala się utrzymanie funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego z nieuciążliwymi usługami
wbudowanymi. Dopuszcza się zmiany programowe i funkcjonalne sprecyzowane w ust. 5–10.
2. Dopuszcza się ewentualną dobudowę wyłącznie w strefach i wysokościach określonych na rysunku
planu.
3. Zakazuje się realizacji naziemnych garaży prowizorycznych, boksowych i pawilonowych.
4. Dopuszcza się realizację garaży podziemnych.
5. Dla terenu MWU/E2:
1) ustala się adaptację trwałą budynków mieszkalnych z usługami;
2) postuluje się przywrócenie lub utrzymanie dawnego oryginalnego wykończenia
architektonicznego elewacji oraz ustala się doprowadzenie adaptowanych budynków do
normatywnego standardu w zakresie konstrukcyjno - budowlanym i instalacyjnym; budynek Al.
Jerozolimskie 85 objęty jest rejestrem zabytków - bezwzględna adaptacja stała;
101
6.
7.
8.
3) dopuszcza się w budynku usługi nieuciążliwe;
4) ustala się obsługę komunikacyjną od ul. Nowogrodzkiej 24KU/L i Al. Jerozolimskich oraz ustala
się rozwiązanie potrzeb parkingowych w granicach działek własnych;
5) na działce min. 25% powierzchni terenu należy przeznaczyć na zieleń, przy czym dopuszcza się
aby w/w powierzchnia zieleni znalazła się na tarasach nad pomieszczeniami;
6) rozbudowę zaplecza parkingowego dopuszcza się w formie parkingów podziemnych przykrytych
zielenią podwórza;
7) ustala się adaptację trwałą istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV St. 7082 z dopuszczeniem
jej przeniesienia i odtworzenia w nowym obiekcie;
8) ustala się zakaz nadbudowy;
9) ustala się maksymalną intensywność zabudowy I=3,5.
Dla terenu MWU/E4:
1) ustala się adaptację trwałą budynku mieszkalno - usługowego Al. Jerozolimskie 89;
2) ustala się przywrócenie dawnego oryginalnego wykończenia architektonicznego elewacji,
doprowadzenia do normatywnego standardu w zakresie konstrukcyjno -budowlanym i
instalacyjnym;
3) dopuszcza się w budynku usługi nieuciążliwe;
4) ustala się obsługę komunikacyjną od ul. Nowogrodzkiej 24KU/L i nowej ulicy 1 OKU/L;
5) należy dostosować zabezpieczenie akustyczne budynku (okna i inne otwory) do uciążliwości Al.
Jerozolimskich;
6) dopuszcza się wprowadzenie dobudowy od strony ul. Nowogrodzkiej o wysokości min. 23m i
maks. 28m, zrównanej na styku z wysokością budynku Al. Jerozolimskich 89;
7) na działce min. 25% terenu należy przeznaczyć na zieleń, przy czym w/w powierzchnia zieleni
może znaleźć się na tarasach nad pomieszczeniami;
8) ustala się zachowanie wartościowych drzew oznaczonych na rysunku planu;
9) ustala się docelowo: zaspokojenie potrzeb parkingowych na terenie działki własnej, przy czym
dopuszcza się realizację garażu podziemnego;
10) ustala się maksymalną intensywność zabudowy I = 4,7.
Dla terenu MWU/E7:
1) ustala się adaptację trwałą budynków mieszkalnych z usługami;
2) postuluje się przywrócenie lub utrzymanie dawnego oryginalnego wykończenia
architektonicznego elewacji oraz ustala się doprowadzenie budynków do normatywnego standardu
w zakresie konstrukcyjno-budowlanym i instalacyjnym oraz ustala się objęcie specjalną ochroną
architektoniczną budynku przy Al. Jerozolimskie 99, objęty jest rejestrem zabytków;
3) dopuszcza się w budynku usługi nieuciążliwe;
4) ustala się obsługę komunikacyjną od Al. Jerozolimskich i ul. Lindleya 9KU/L oraz ustala się
rozwiązanie potrzeb parkingowych w granicach działek własnych;
5) na działce min 25% powierzchni terenu należy przeznaczyć na zieleń;
6) rozbudowę zaplecza parkingowego dopuszcza się w formie parkingów podziemnych przykrytych
zielenią podwórza;
7) ustala się zakaz nadbudowy;
8) ustala się maksymalną intensywność zabudowy I = 3,6.
Dla terenu MWU/G4:
1) ustala się adaptację trwałą budynków mieszkalnych z usługami i budynków usługowych Al.
Jerozolimskie 109, 111, 113/115, 117;
2) ustala się przywrócenie lub utrzymanie w budynkach wymienionych w pkt 1 dawnego
oryginalnego wykończenia architektonicznego elewacji (z możliwością wprowadzenia materiałów
wykończeniowych trwalszych i szlachetniejszych, z utrzymaniem oryginalnej kolorystyki) oraz
doprowadzenie wszystkich budynków do normatywnego standardu w zakresie konstrukcyjno budowlanym i instalacyjnym;
3) dopuszcza się w budynku usługi nieuciążliwe;
4) ustala się obsługę komunikacyjną od ul. Nowogrodzkiej 24KU/L i projektowanej 7aKU/L (między
ul. Nowogrodzką i Al. Jerozolimskimi);
5) na działce min. 25% terenu należy przeznaczyć na zieleń, przy czym dopuszcza się by w/w
powierzchnia zieleni znalazła się na tarasach nad pomieszczeniami;
6) ustala się zachowanie wartościowych drzew wskazanych na rysunku planu;
7) należy dostosować zabezpieczenie akustyczne budynku (okna i inne otwory) do uciążliwości Al.
Jerozolimskich;
8) dla domów Al. Jerozolimskie 111, 113/115, 117 dopuszcza się przekształcanie funkcji na
administracyjno - usługową;
9) ustala się zaspokojenie potrzeb parkingowych na działkach własnych;
102
10) dopuszcza się likwidację budynków ul. Nowogrodzka 74 i 76 i realizację nowych obiektów pod
warunkiem zachowania bilansu powierzchni użytkowej, gabarytu wysokości budynku Al.
Jerozolimskie 117 oraz linii zabudowy określonych na rysunku planu;
11) dopuszcza się likwidację zabudowy garażowej na tyłach domów Al. Jerozolimskie 113/115 i 117
oraz budowę garażu kubaturowego - z ewentualnym połączeniem z realizacją garażu
kubaturowego na terenie KS(EC)G2;
12) ustala się maksymalną intensywność zabudowy I = 2,4;
13) ustala się wysokość zabudowy min. 12m i maks. 16m;
14) ustala się likwidację części zabudowy pawilonowej na posesji Al. Jerozolimskie 119A dla
przejścia projektowanej ulicy 7aKU/L między Al. Jerozolimskimi i ul. Nowogrodzką 24KU/L;
15) ustala się adaptację trwałą stacji transformatorowej 15/ 0,4 kV St. 6733 z dopuszczeniem
możliwości jej przeniesienia i odtworzenia w nowym obiekcie.
9. Dla terenu MWU/G5:
1) ustala się adaptację trwałą budynku mieszkalno - usługowego Al. Jerozolimskie 121/123;
2) dopuszcza się likwidację budynków ul. Nowogrodzka 78 i al. Jerozolimskie 119A i realizację
nowych obiektów pod warunkiem zachowania bilansu powierzchni użytkowej, gabarytu tj.
wysokości budynku al. Jerozolimskie 121/123 oraz linii zabudowy określonych na rysunku planu;
3) ustala się przywrócenie dawnego oryginalnego wykończenia architektonicznego elewacji,
doprowadzenie do normatywnego standardu w zakresie konstrukcyjno -budowlanym i
instalacyjnym we wszystkich budynkach;
4) dopuszcza się w budynkach usługi nieuciążliwe;
5) ustala się obsługę komunikacyjną od ul. Nowogrodzkiej 24KU/L;
6) należy dostosować zabezpieczenia akustyczne budynku (okna i inne otwory) od uciążliwości Al.
Jerozolimskie i ulicy projektowanej 7aKU/L;
7) dopuszcza się przekształcenie funkcji budynku al. Jerozolimskie 121/123 na administracyjno usługową;
8) ustala się zaspokojenie potrzeb parkingowych na działkach własnych;
9) na działce min. 25% terenu należy przeznaczyć na zieleń, przy czym dopuszcza się by w/w
powierzchnia zieleni znalazła się na tarasach nad pomieszczeniami;
10) ustala się maksymalną intensywność zabudowy I = 2,7;
11) ustala się wysokość zabudowy min. 23m i maks. 27m;
12) ustala się adaptację trwałą stacji transformatorowej 15/0,4 kV St. 6820 z dopuszczeniem jej
przeniesienia i odtworzenia w nowym obiekcie;
13) ustala się likwidację części zabudowy pawilonowej na posesji al. Jerozolimskie 119A celem
przejścia projektowanej ulicy 7aKU/L między al. Jerozolimskimi i ul. Nowogrodzką 24KU/L.
10. Dla terenu MWU/G10:
1) ustala się adaptację trwałą budynków mieszkalnych z usługami;
2) postuluje się przywrócenie lub utrzymanie dawnego oryginalnego wykończenia
architektonicznego elewacji, doprowadzenie do normatywnego standardu w zakresie
konstrukcyjno - budowlanym i instalacyjnym;
3) dopuszcza się w budynku usługi nieuciążliwe;
4) ustala się obsługę komunikacyjna od ul. Raszyńskiej oraz ustala się rozwiązanie potrzeb
parkingowych w granicach działki własnej;
5) na działce min 25% powierzchni terenu należy przeznaczyć na zieleń, przy czym dopuszcza się
aby w/w powierzchnia zieleni znalazła się na tarasach nad pomieszczeniami;
6) ustala się zachowanie wskazanych na rysunku wartościowych drzew;
7) rozbudowę zaplecza parkingowego dopuszcza się w formie parkingów podziemnych przykrytych
zielenią podwórza;
8) ustala się zakaz nadbudowy, z wyjątkiem ujednolicenia architektonicznego kondygnacji
dachowych;
9) ustala się maksymalną intensywność zabudowy I = 4,8.
Teren UO/G3,
Dla terenów usług oświaty oznaczonych na planie symbolem UO:
1. Zezwala się wyłącznie na realizację obiektów zgodnych z przeznaczeniem terenu. Dopuszcza się
wykonanie na działce garaży podziemnych pod warunkiem, że nie będą one uciążliwe dla funkcji
podstawowej.
2. Dla terenu UO/G3:
1) ustala się adaptację czasową istniejącego budynku z możliwością wymiany zabudowy przy
utrzymaniu funkcji przedszkola;
2) ustala się obsługę komunikacyjną od ul. Nowogrodzkiej 24KU/L;
103
3) ustala się zaspokojenie potrzeb parkingowych na działce własnej;
4) ustala się maksymalną intensywność zabudowy I = 0,4;
5) ustala się wysokość fasad ewentualnej przebudowy na minimum 5m, a maksymalną wysokość
fasady jako równą wysokości fasady istniejącego budynku;
6) ustala się zachowanie wskazanych na rysunku planu wartościowych drzew.
Teren KS(EC)/G2,
Dla terenów zaplecza komunikacji samochodowej, oznaczonych na planie symbolem KS:
1. Ustala się jako funkcję podstawową - parkingi dostępne publicznie.
2. Dla terenu KS(EC)/G2:
1) ustala się przeznaczenie terenu na parking kubaturowy;
2) ustala się adaptację czasową istniejącego budynku energetyki cieplnej;
3) ustala się odtworzenie programu energetyki cieplnej w nowym obiekcie;
4) ustala się dostępność komunikacyjną z terenu MWU/G4 - zachowaniem służebności przejazdu;
5) zaleca się powiązanie realizacji na terenie KS(EC)/G2 z przekształceniem funkcjonalno przestrzennym terenów MWU/G4 lub przebudową zespołu garażowego na terenie MWU/G4;
6) ustala się maksymalną intensywność zabudowy I = 4,5;
7) ustala się wysokość zabudowy min. 12m, maks. 16m.
Teren ZP/F1,
Dla terenów zieleni parkowej i publicznej oznaczonych na planie symbolem ZP:
1. Zezwala się wyłącznie na realizację zagospodarowania zgodnego z przeznaczeniem oraz w
uzasadnionych przypadkach przewodów infrastruktury technicznej, obsługujących zainwestowanie na
obszarze planu.
2. Zaleca się realizację drobnych form architektonicznych: pomników, fontann, sadzawek, drobnych form
architektonicznych.
3. Dla terenu ZP/F1:
1) ustala się przeznaczenie terenu na skwer - plac publiczny;
2) ustala się publiczną dostępność terenu;
3) ustala się zachowanie wartościowego drzewostanu;
4) ustala się adaptację trwałą szaletu publicznego i doprowadzenie jego zewnętrznego wykończenia
architektonicznego do oryginalnej formy;
5) dopuszcza się ogrodzenie architektoniczne skweru - ażurowe o wysokości nieprzekraczającej 1,2m, z
bramkami;
6) dopuszcza się wykorzystanie części skweru na ogródki gastronomiczne;
7) dopuszcza się czasowe wykorzystanie terenu jako awaryjnej pętli tramwajowej;
8) ustala się maksymalną intensywność zabudowy I = 0,1 i obowiązek zachowania 80% powierzchni
działki jako biologicznie czynnej.
Teren IS/E6,
Dla terenów instytucji specjalnych oznaczonych na planie symbolem IS:
1. Zezwala się wyłącznie na realizację obiektów zgodnych z przeznaczeniem terenu.
2. Dla terenu IS/E6:
1) ustala się adaptację trwałą budynku Al. Jerozolimskie 97/ Nowogrodzka;
2) ustala się przywrócenie elewacjom w/w budynku oryginalnego wykończenia architektonicznego;
3) dopuszcza się pozostawienie zabudowań wewnątrz podwórzy;
4) ustala się obsługę komunikacyjną od ul. Nowogrodzkiej 24KU/L, Al. Jerozolimskich oraz
projektowanej ulicy (IS)12KU/D między Al. Jerozolimskimi i ul. Nowogrodzką 24KU/L (w
przypadku jej wydzielenia na wniosek właściciela terenu);
5) ustala się zaspokojenie potrzeb parkingowych na działce własnej, przy czym dopuszcza się
wykorzystanie na ten cel projektowanej ulicy między ul. Nowogrodzką i Al. Jerozolimskimi, ze
służebnością wjazdu na terenie AU/E5;
6) ustala się adaptację trwałą stacji transformatorowej 15/ 0,4 kV St. 7186 lub jej odtworzenie w
nowym obiekcie;
7) ustala się maksymalną intensywność zabudowy 1=3,0.
Teren 7a KU/L, Teren 9 KU/L, Teren 10 KU/L, Teren 24 KU/L – drogi lokalne
Teren 12 KU/D, Teren 13 KU/D – drogi dojazdowe
104
-
w dniu 11 maja 1995 r. podjęta została przez Radę Gminy Warszawa –Centrum uchwała
Nr 128/XVII/95 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. obszaru położonego
wzdłuż linii średnicowej PKP, na odcinku od Dworca Centralnego do Dworca Głównego
- część III obejmująca część obszaru przewidzianego do rewitalizacji (ograniczonego
ulicami: Grójecką, Niemcewicza, Tarczyńską, Raszyńską do Pl. Zawiszy).
6. Dzielnica PRAGA POŁUDNIE m.st. Warszawy
Obszar rewitalizowany ograniczony ulicami: linia torów kolejowych, ul. Wiatraczną, Al.
Stanów Zjednoczonych oraz Wałem Miedzeszyńskim;
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
obszar zaliczony do centrum miasta oraz do strefy śródmieścia funkcjonalnego. Obejmuje
obszar rozwoju (Centrum Grochowa, Dworzec Wschodni wraz z otoczeniem, Stadion
Dziesięciolecia). Położony w sąsiedztwie obszaru rozwoju (Port Praski). Wyróżnia się
dwa podobszary: podobszar I Kamionek i podobszar II Saska Kępa,
- w strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r. obszar ten został wskazany do
rewitalizacji w drugiej kolejności. Obszar położony w sąsiedztwie obszarów wskazanych
do rewitalizacji (rej. Olszynki Grochowskiej oraz Port Praski) oraz wskazuje się jako
obszar rewaloryzacji zabytkowych przestrzeni publicznych (Saska Kępa) i Park
Skaryszewski. Obejmuje obszary rozwoju (rejon ronda Wiatraczna, rondo Waszyngtona,
prawy brzeg Wisły, tereny Stadionu Dziesięciolecia i rejon Olszynki Grochowskiej),
- w dniu 29 kwietnia 1999 r. podjęta została przez Radę Gminy Warszawa – Centrum
uchwała Nr 143/VIII/99 w sprawie uchwalenia m.p.z.p. rejonu ulicy Grochowskiej na
odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Kaleńskiej i Modrzewiowej (Dz. U. Woj. Maz.
Nr 59, poz. 2082) obejmująca część obszaru przewidzianego do rewitalizacji,
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w całości obowiązuje na obszarze
przeznaczonym do rewitalizacji. W planie miejscowym obszar objęty rewitalizacją
oznaczony został symbolem CU, UK, U, UM, MU, ZU, Z dla których ustala się:
1. Tereny wielofunkcyjnych centrów usługowych, położone w zachodniej części obszaru objętego planem,
po północnej i południowej stronie ulicy Grochowskiej, do wprowadzenia (w miejsce istniejącego
ekstensywnego, zużytego technicznie i niezgodnego z funkcją wyznaczoną planem zainwestowania)
zespołów usług nie zaliczane do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska oraz mieszkalnictwo
wielorodzinne jako funkcja uzupełniająca - określane dalej jako tereny CU,
2. Tereny usługowe zainwestowane podlegające ochronie dziedzictwa kulturowego, położone po
południowej stronie ulicy Grochowskiej przy ulicy Lubelskiej oraz po północnej stronie ulicy
Grochowskiej przy ulicy Terespolskiej - określane dalej jako tereny UK,
3. Tereny usługowe, położone po północnej stronie ulicy Grochowskiej pomiędzy rezerwą terenu na trasę
Tysiąclecia i ulicą Gocławską, a także pomiędzy ulicami Gocławską, Rybną i Terespolską i następnie
pomiędzy ulicami Podskarbińską i Siennicką, i przy ul. Kaleńskiej oraz po południowej stronie ulicy
Grochowskiej przy l.r. rezerwy na projektowaną trasę Tysiąclecia, a także w centralnej części obszaru
objętego planem, zainwestowane, z możliwością przekształceń zagospodarowania, uzupełnień zabudowy
i lokalizacji nowych inwestycji - oraz teren nowych lokalizacji na południe od ul St. Augusta, przy ul.
Kinowej - określane dalej jako tereny U,
4. Tereny usługowo - mieszkaniowe położone po północnej stronie ulicy Grochowskiej przy ulicy
Gocławskiej oraz między ulicami Rybną i Terespolską i po południowej stronie ulicy Grochowskiej przy
ulicy Grenadierów, częściowo zainwestowane z możliwością uzupełnień zabudowy i lokalizacji nowych
inwestycji - określane dalej jako tereny UM,
5. Tereny mieszkaniowo - usługowe położone po północnej stronie ulicy Grochowskiej w rejonie ulic:
Mińskiej, Gocławskiej i Siennickiej, po południowej stronie ulicy Grochowskiej i St. Augusta oraz
fragment osiedla przy ulicy Kinowej, zainwestowane, z możliwością uzupełnień zabudowy. Tereny we
wschodniej części obszaru objętego planem po północnej i południowej stronie ulicy Grochowskiej oraz
w centralnej części obszaru po południowej stronie ulicy Grochowskiej, zainwestowane, wymagające
rehabilitacji, sanacji technicznej zabudowy i infrastruktury, a także przekształceń i uzupełnień w
105
zagospodarowaniu oraz tereny nowych lokalizacji na południe od ul. St. Augusta - określane dalej jako
tereny MU,
6. Tereny zieleni urządzonej, położone po północnej stronie ulicy Grochowskiej: park przy ulicy
Podskarbińskiej i zieleńce w kwartale ulic Podskarbińska - Siennicka oraz po południowej stronie ulicy
Grochowskiej zieleniec w centralnej części obszaru objętego planem - określane dalej jako tereny ZU,
7. Tereny zieleni, położone nad Jeź. Kamionkowskim i nad Kanałem Wystawowym na obszarze Kamionka
w strefie krajobrazu chronionego - określane dalej jako tereny Z.
8. Plan wprowadza funkcjonalny podział obszaru na dwie części:
- tereny położone na górnym nasypowym tarasie tzw. praskim,
- tereny położone na dolnym tarasie zalewowym.
9. Plan ustala wyznaczoną na rysunku planu granicę obszaru krajobrazu chronionego - jako granicę między
terenami górnego i dolnego tarasu.
10. Plan przeznacza tereny położone na górnym tarasie pod inwestycje kubaturowe, komunikację i zespoły
zieleni urządzonej.
11. Plan ustala przebieg linii granicy górnego tarasu jako granicę obszaru chronionego zgodnie z rysunkiem
planu.
12. Plan przeznacza tereny położone na dolnym tarasie pod zieleń z zachowaniem istniejących zadrzewień,
z możliwością lokalizacji inwestycji niekubaturowych o charakterze rekreacyjnym.
13. Plan wyklucza lokalizowanie obiektów kubaturowych na terenie dolnego tarasu.
-
w dniu 19 października 2006 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
LXXXIII/2764/2006 w sprawie uchwalenia m.p.z.p. obszaru Saskiej Kępy (Dz. U. Woj.
Maz. Nr 227, poz. 8461 z późn. zm.) obejmująca część obszaru przewidzianego do
rewitalizacji,
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w całości obowiązuje na obszarze
przeznaczonym do rewitalizacji. W planie miejscowym obszar objęty rewitalizacją
oznaczony został symbolem M, M/U, M/U/UAb, M/UO, M/UZ, M/UO/KSp, M/U/KSp,
M/KSp/U, M/UK/U, M/UZ/UO, UZ/UK/US, UO, UZ/M, TU, TU/U, ZN/US/W, KUGP,
KUG, KUL, KUD, KUDs, KTm, Kpl dla których ustala się:
1) tereny, kwartały, a w szczególnych przypadkach działki o wiodącej funkcji mieszkaniowej, tereny:
- zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącymi usługami o charakterze lokalnym,
bytowym oznaczone na rysunku planu - M;
- zabudowy mieszkaniowej oraz usług o charakterze lokalnym i ponadlokalnym oznaczone na
rysunku planu - M/U lub M/U/UAB;
- zabudowy mieszkaniowej oraz usług oświaty oznaczone na rysunku planu symbolem - M/UO;
- zabudowy mieszkaniowej oraz usług zdrowia oznaczone na rysunku planu symbolem - M/UZ;
- zabudowy mieszkaniowej, usług oświaty oraz urządzeń parkingowych ogólnodostępnych
oznaczone na rys. planu symbolem - M/UO/KSp;
- zabudowy mieszkaniowej, usług o charakterze lokalnym i ponadlokalnym oraz urządzeń
parkingowych ogólnodostępnych oznaczone na rysunku planu symbolem - M/U/KSp lub M/KSp/U;
- zabudowy mieszkaniowej, usług kultury lub kultu religijnego oraz usług o charakterze
lokalnym i ponadlokalnym oznaczone na rys. planu symbolem - M/UK/U;
- zabudowy mieszkaniowej, usług zdrowia oraz usług oświaty oznaczone na rysunku planu
symbolem - M/UZ/UO;
2) tereny, kwartały, a w szczególnych przypadkach działki wiodącej funkcji usługowej, tereny: zabudowy
usługowej z zakresu zdrowia, kultury, kultu religijnego oraz tereny usług sportu i rekreacji
oznaczone symbolem - UZ/UK/US;
- usług oświaty oznaczone symbolem - UO;
- usług zdrowia oraz towarzyszącej zabudowy mieszkaniowej oznaczone symbolem - UZ/M;
3) tereny, kwartały, a w szczególnych przypadkach działki wiodącej funkcji techniczno-usługowej, tereny
zaplecza technicznego:
- infrastruktury ogólonomiejskiej oznaczone na rysunku planu symbolem TU;
- infrastruktury ogólonomiejskiej oraz usług o charakterze lokalnym i ponadlokalnym oznaczone
na rysunku planu symbolem TU/U;
4) tereny, kwartały, a w szczególnych przypadkach działki wiodącej funkcji przyrodniczej, tereny zieleni
naturalnej z elementami zieleni publicznej-parkowej, usług sportu i rekreacji oraz wód otwartych
oznaczone na rysunku planu symbolem ZN/US/W
5) tereny, kwartały, a w szczególnych przypadkach działki wiodącej funkcji komunikacyjnej, tereny:
106
-
komunikacji ulicznej, oznaczone na rysunku planu symbolami: KUGP, KUG, KUL, KUD,
KUDs;
- przebiegu komunikacji tramwajowej, oznaczone na rysunku planu symbolem KTm;
- placów miejskich oznaczone na rysunku planu symbolem - Kpl;
Tereny, o których mowa powyżej mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich
przeznaczeniem podstawowym lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego, towarzyszącego i
dopuszczalnego, na zasadach ustalonych w przepisach szczegółowych.
-
w dniu 21 października 2010 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
XCIII/2737/2010 w sprawie uchwalenia m.p.z.p. rejonu Dworca Wschodniego (Dz. U.
Woj. Maz. Nr 214, poz. 7211) obejmująca część obszaru przewidzianego do
rewitalizacji,
W planie miejscowym obszar objęty rewitalizacją oznaczony został różnymi symbolami b
1.1 U-H/B, c 1.1 KDd, c 1.2 KDd, c 1.3 KDw/KDd, C 2.1 MW/U, c2.2 MW/U, c 3.1
MW/U, c 3.2 MW/U, c 4.1 U-H/B, c 4.2 U(MW), c 4.3 ZP, c 4.4 U-H/B, c 5.1 MW/U, c
5.2 MW/U, c 6.2 MW, c 6.3 U(MW), c 6.4 MW/U, c 7.2 U-Ks, c 7.3 U-O, c 7.4 U(MW),
c 7.5 MW/U, c 7.6 MW/U, c 7.7 MW – c 7.9 MW, c 7.10 KDw, c 7.11 KDw, c 7.12 MW,
e 1.1 U(MW), e 1.2 U(MW), e 1.3 J-E, e 2.1 U-H/B, e 2.2 U-H/B, e 3.1 KT/U-H/B, e 4.1
U-H/B, e 4.3 US/U-K/W, e 5.1 U-K, e 6.1 U-H/B/P, e 6.2 U-H/B, e 6.3 J-Gs, e 7.1 ZP, 2
KDL, 3 KDL, 2 KDZ, 3 KDZ, 4 KDZ, 5 KDZ, 9 KDZ, 11 KDZ, 12 KDZ, 2 KDD, 3
KDD, 4 KDD, 5 KDD, 6 KDD, 1 KD-PM, 2 KD-PM, 3 KD-PM, 4 KD-PM, 8 KD-PM, 1
KD-P/ZP, 2 KD-P/ZP, 1 KP/U-H/B dla których ustala się:
Ustala się przeznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych jako tereny
MW:
1) przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo wielorodzinne;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona, usługi z zakresu handlu detalicznego, biur, rzemiosła z
wyjątkiem warsztatów samochodowych, poczty i telekomunikacji wyłącznie w formie lokali
usługowych wydzielonych w parterach budynków mieszkalnych;
3) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, obiektów i urządzeń, które mogą
powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska; zakazuje się
lokalizowania: stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów, myjni, domów
pogrzebowych;
4) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny MW do terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową – wielorodzinną lub do terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys.
mieszkańców.
Ustala się przeznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług, oznaczonych jako
tereny MW/U:
1) przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo wielorodzinne i usługi z zakresu: handlu detalicznego,
biur, administracji, usług, obsługi finansowej, rzemiosła z wyjątkiem warsztatów samochodowych,
kultury, rozrywki, turystyki, sportu, rekreacji, zdrowia, gastronomii, poczty i telekomunikacji, nauki;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona;
3) przeznaczenie dopuszczalne: inne funkcje związane (nie sprzeczne) z funkcją podstawową w skali nie
większej niż 5% danej funkcji podstawowej;
4) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt. 1, 2 i 3, obiektów i urządzeń, które
mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska; zakazuje się
lokalizowania: stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów, myjni, domów
pogrzebowych;
5) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny MW/U do terenów przeznaczonych na cele
mieszkaniowo - usługowe lub do terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców.
Ustala się przeznaczenie terenów usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
oznaczonych jako tereny U(MW):
1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu handlu detalicznego, chyba, że ustalenia szczegółowe
stanowią inaczej, obsługi finansowej, biur, administracji, turystyki, kultury, rozrywki, kultu religijnego,
nauki oraz budynki zamieszkania zbiorowego z zakresu hoteli i pensjonatów, garaże wielopoziomowe;
2) przeznaczenie dopuszczalne: mieszkalnictwo wielorodzinne, przy czym powierzchnia użytkowa
funkcji mieszkaniowej nie może być większa niż 70% powierzchni użytkowej wszystkich budynków
na działce budowlanej;
107
3) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, obiektów i urządzeń, które mogą
powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska; zakazuje się
lokalizowania: stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów, myjni, domów
pogrzebowych;
4) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny U(MW) do terenów przeznaczonych na cele
mieszkaniowo - usługowe lub do terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców.
Ustala się przeznaczenie terenów usług, handlu i biur, oznaczonych jako tereny U-H/B:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu handlu detalicznego, obsługi finansowej, biur,
administracji, turystyki, kultury, rozrywki, kultu religijnego, zdrowia, nauki oraz budynki zamieszkania
zbiorowego z zakresu hoteli i pensjonatów;
2) dla terenów położonych w kwartale E4 przeznaczeniem podstawowym są również usługi z zakresu
sportu i rekreacji, przy czym powierzchnia funkcji usługowych nie może być większa niż 60%
powierzchni terenu wyznaczonego w planie;
3) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu gastronomii, rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów
samochodowych), rozrywki, poczty i telekomunikacji;
4) przeznaczenie dopuszczalne: inne funkcje związane (nie sprzeczne) z funkcją podstawową w skali nie
większej niż 5% danej funkcji podstawowej;
5) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt. 1, 2, 3 i 4, obiektów i urządzeń, które
mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska;
6) zakazuje się lokalizowania: stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów, myjni,
domów pogrzebowych, chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;
7) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny U-H/B do terenów przeznaczonych na cele
mieszkaniowo - usługowe lub do terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców.
Ustala się przeznaczenie terenów usług, handlu i biur oraz produkcji, oznaczonych jako tereny UH/B/P:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu biur, administracji, handlu detalicznego oraz produkcja
spożywcza;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu gastronomii, rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów
samochodowych), turystyki, kultury, rozrywki oraz budynki zamieszkania zbiorowego z zakresu hoteli
i pensjonatów, hoteli pracowniczych;
3) przeznaczenie dopuszczalne: inne funkcje związane (nie sprzeczne) z funkcją podstawową w skali nie
większej niż 5% danej funkcji podstawowej;
4) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt. 1, 2 i 3, obiektów i urządzeń, które
mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska; zakazuje się
lokalizowania: stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów, myjni, domów
pogrzebowych.;
5) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny U-H/B/P do terenów przeznaczonych na cele
mieszkaniowo - usługowe lub do terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców.
Ustala się przeznaczenie terenów usług oświaty, oznaczonych jako tereny U-O:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu oświaty – szkoły i przedszkola, zieleń urządzona;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu kultury, rozrywki, zdrowia, sportu, biur, administracji
oraz mieszkalnictwo zbiorowe z zakresu internatów, internatów i hoteli pracowniczych;
3) zakazuje się lokalizowania: funkcji usługowych innych niż wymienione w pkt. 1 i 2, obiektów i
urządzeń, które mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska;
zakazuje się lokalizowania: stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów, myjni;
4) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny U-O do terenów przeznaczonych pod budynki
związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży lub do terenów w strefie śródmiejskiej
miast powyżej 100 tys. mieszkańców.
Ustala się przeznaczenie terenów usług kultury, oznaczonych jako tereny U-K:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu kultury i rozrywki;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu gastronomii, handlu detalicznego, wyłącznie w formie
lokali o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 20% powierzchni użytkowej obiektów o
przeznaczeniu podstawowym;
3) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, obiektów i urządzeń, które mogą
powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska; zakazuje się
lokalizowania: stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów, myjni;
4) terenów U-K nie zalicza się do terenów, dla których ustala się dopuszczalne poziomy hałasu.
Ustala się przeznaczenie terenów usług kultury, handlu i biur, oznaczonych jako tereny U-K/U-H/B:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu kultury, rozrywki, sportu, rekreacji, gastronomii, handlu
detalicznego, turystyki, zdrowia (z wyjątkiem szpitali);
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu biur;
108
3) przeznaczenie dopuszczalne: inne funkcje związane (nie sprzeczne) z funkcją podstawową w skali nie
większej niż 5% danej funkcji podstawowej;
4) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt. 1, 2 i 3, obiektów i urządzeń, które
mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza terenem, na
którym są zlokalizowane; zakazuje się lokalizowania: stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji
obsługi pojazdów, myjni;
5) terenów U-K/U-H/B nie zalicza się do terenów, dla których ustala się dopuszczalne poziomy hałasu.
Ustala się przeznaczenie terenów obiektów sakralnych, oznaczonych jako tereny U-Ks:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu usług kultu religijnego np. kościół, dom parafialny, zieleń
urządzona;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu kultury, oświaty, biur, gastronomii;
3) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu handlu w skali nie większej niż 5% danej funkcji
podstawowej;
4) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt. 1, 2 i 3, obiektów i urządzeń, które
mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza terenem, na
którym są zlokalizowane; zakazuje się lokalizowania: stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji
obsługi pojazdów, myjni, domów pogrzebowych;
5) terenów U-Ks nie zalicza się do terenów, dla których ustala się dopuszczalne poziomy hałasu.
7. Ustala się przeznaczenie terenów usług sportu, kultury i wystawiennictwa, oznaczonych jako tereny
US/U-K/W:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu sportu, kultury, rozrywki, wystawiennictwa w tym
muzealnictwa, zieleń urządzona;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu gastronomii, turystyki, handlu detalicznego, biur,
administracji, zdrowia i rekrezcji, wyłącznie w formie lokali o powierzchni użytkowej nie
przekraczającej 20% powierzchni użytkowej obiektów o przeznaczeniu podstawowym;
3) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, obiektów i urządzeń, które mogą
powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska; zakazuje się
lokalizowania: stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów, myjni, domów
pogrzebowych;
4) terenów US/U-K/W nie zalicza się do terenów, dla których ustala się dopuszczalne poziomy hałasu.
8. Ustala się przeznaczenie terenów zieleni urządzonej, oznaczonych jako tereny ZP:
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona, w szczególności dopuszcza się lokalizację parku
miejskiego, skweru, zieleńca;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu sportu, rekreacji, wypoczynku, kultury i rozrywki w
formie urządzeń i obiektów terenowych, bez lokalizowania budynków oraz obiektów małej
architektury, przy czym powierzchnia zajęta przez te obiekty nie może przekraczać 30% powierzchni
danego terenu, z uwzględnieniem ustaleń pkt. 4;
3) przeznaczenie dopuszczalne: toalety i zaplecza socjalne związane (nie sprzeczne) z funkcją
podstawową w skali nie większej niż 5% danej funkcji podstawowej;
4) zakazuje się lokalizowania: funkcji innych niż określone w pkt. 1, 2 i 3 budynków, urządzeń
reklamowych, tymczasowych obiektów budowlanych, obiektów i urządzeń, które mogą powodować
przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska;
5) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny ZP do terenów przeznaczonych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe lub do terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys.
mieszkańców.
9. Ustala się przeznaczenie terenów dworców autobusowych, oznaczonych jako tereny KDd:
1) przeznaczenie podstawowe: funkcje transportu publicznego - komunikacja autobusowa, dworzec
autobusowy, komunikacja piesza;
2) przeznaczenie dopuszczalne, wyłącznie w formie pomieszczeń i obiektów towarzyszących funkcji
podstawowej dworca autobusowego: usługi z zakresu obsługi podróżnych, handlu detalicznego i biur,
przy czym powierzchnia funkcji usługowych na kondygnacji parterowej nie może być większa niż
30% powierzchni działki budowlanej, a powierzchnia funkcji usługowych na innych kondygnacjach
nie może być większa niż 80% powierzchni działki budowlanej;
3) przeznaczenie dopuszczalne, wyłącznie w formie pomieszczeń, obiektów i terenów towarzyszących
funkcji podstawowej dworca autobusowego: usługi z zakresu gastronomii, obsługi finansowej,
administracji, turystyki, opieki społecznej i socjalnej, zieleń urządzona;
4) przeznaczenie dopuszczalne, wyłącznie w formie pomieszczeń i obiektów towarzyszących funkcji
podstawowej dworca autobusowego: parkingi podziemne lub wielopoziomowe, zgodnie z ustaleniami
szczegółowymi;
5) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt. 1, 2, 3 i 4, obiektów i urządzeń, które
mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza terenem, na
109
10.
11.
12.
13.
którym są zlokalizowane, za wyjątkiem urządzeń komunikacji autobusowej; funkcjonowanie
parkingów podziemnych lub wielopoziomowych nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych
standardów jakości środowiska poza terenem, na którym są zlokalizowane.
Ustala się przeznaczenie terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych jako tereny KDw:
1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja kołowa oraz komunikacji piesza – dojścia i dojazdy do
działek położonych przy drodze wewnętrznej oraz urządzenia techniczne związane z oświetleniem i
odwodnieniem drogi;
2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna – sieci rozbiorcze i urządzenia uzbrojenia
inżynieryjnego oraz przyłącza do budynków;
3) dopuszcza się urządzenie terenu m.in. poprzez: wprowadzenie elementów małej architektury,
wyznaczenie miejsc parkingowych, zachowanie i uzupełnienie zieleni;
4) zakazuje się lokalizowania: funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, zabudowy, z wyjątkiem obiektów
małej architektury będących elementami wyposażenia ulic (dróg publicznych), dojazdów,
tymczasowych obiektów budowlanych i ogrodzeń, za wyjątkiem ogrodzeń lokalizowanych przy
działkach i terenach budowlanych.
Ustala się przeznaczenie terenów dróg wewnętrznych oraz dworców autobusowych, oznaczonych jako
tereny KDw/KDd:
1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja kołowa – dojścia i dojazdy obiektów położonych przy
drodze wewnętrznej oraz urządzenia techniczne związane z oświetleniem i odwodnieniem drogi,
funkcje transportu publicznego - komunikacja autobusowa, dworzec, komunikacja piesza;
2) przeznaczenie dopuszczalne, wyłącznie w formie pomieszczeń i obiektów towarzyszących funkcji
podstawowej dworca autobusowego: usługi z zakresu obsługi podróżnych, handlu detalicznego i biur;
przy czym powierzchnia funkcji usługowych na kondygnacji parterowej nie może być większa niż
30% powierzchni działki budowlanej, a powierzchnia funkcji usługowych na innych kondygnacjach
nie może być większa niż 80% powierzchni działki budowlanej;
3) przeznaczenie dopuszczalne, wyłącznie w formie pomieszczeń, obiektów i terenów towarzyszących
funkcji podstawowej dworca autobusowego: usługi z zakresu gastronomii, obsługi finansowej,
administracji, turystyki, opieki społecznej i socjalnej, zieleń urządzona;
4) przeznaczenie dopuszczalne, wyłącznie w formie pomieszczeń i obiektów towarzyszących funkcji
podstawowej dworca autobusowego: parkingi podziemne lub wielopoziomowe, zgodnie z ustaleniami
szczegółowymi;
5) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt. 1, 2, 3 i 4, obiektów i urządzeń, które
mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza terenem, na
którym są zlokalizowane, za wyjątkiem urządzeń komunikacji autobusowej; funkcjonowanie
parkingów podziemnych lub wielopoziomowych nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych
standardów jakości środowiska poza terenem, na którym są zlokalizowane.
Ustala się przeznaczenie terenów ulic (dróg publicznych), oznaczonych jako tereny KD:
1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja kołowa, komunikacja zbiorowa - autobusowa i tramwajowa
oraz komunikacja piesza i rowerowa, zgodnie z ustaleniami ogólnymi i szczegółowymi dla
poszczególnych terenów oraz urządzenia techniczne związane z oświetleniem i odwodnieniem ulic;
2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna – sieci i urządzenia uzbrojenia inżynieryjnego
oraz przyłącza do budynków, kioski, obiekty i urządzenia metra;
3) zakazuje się lokalizowania: funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, zabudowy, z wyjątkiem obiektów
małej architektury będących elementami wyposażenia ulic, tymczasowych obiektów budowlanych i
ogrodzeń, za wyjątkiem ogrodzeń lokalizowanych przy działkach i terenach budowlanych;
4) dopuszcza się remonty, przebudowę, rozbudowę istniejących urządzeń komunikacyjnych i sieci
uzbrojenia inżynieryjnego oraz obiektów małej architektury, będących elementami wyposażenia ulic;
5) dopuszcza się wyznaczenie miejsc parkingowych w ulicach.
Ustala się przeznaczenie terenów ulic (dróg publicznych) - placów miejskich, oznaczonych jako tereny
KD-PM:
1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja piesza, komunikacja kołowa, komunikacja zbiorowa autobusowa i tramwajowa oraz komunikacja rowerowa, infrastruktura techniczna – sieci i urządzenia
uzbrojenia inżynieryjnego oraz przyłącza do budynków oraz urządzenia techniczne związane z
oświetleniem i odwodnieniem placu;
2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i urządzenia związane z obsługą podróżnych, w tym wiaty,
zadaszenia dojść i przystanków, budowle podziemne – kondygnacje usługowe, przejścia pasaże oraz
podziemne parkingi, kioski, obiekty i urządzenia metra;
3) dopuszcza się remonty, przebudowę, rozbudowę istniejących urządzeń komunikacyjnych i sieci
uzbrojenia inżynieryjnego oraz obiektów małej architektury, będących elementami wyposażenia placu;
4) zakazuje się lokalizowania: funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, zabudowy, z wyjątkiem obiektów
małej architektury będących elementami wyposażenia placów, tymczasowych obiektów budowlanych i
110
ogrodzeń, za wyjątkiem ogrodzeń lokalizowanych przy działkach i terenach budowlanych;
funkcjonowanie parkingów podziemnych nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych
standardów jakości środowiska poza terenem, na którym są zlokalizowane;
5) dopuszcza się wyznaczenie miejsc parkingowych i placów parkingowych, których powierzchnia nie
przekracza 50% powierzchni placu.
14. Ustala się przeznaczenie terenów alei pieszych oraz usług handlu i biur, oznaczonych jako tereny KP/UH/B:
1) przeznaczenie podstawowe: w poziomie terenu (lub w kondygnacji parteru): komunikacja piesza oraz
urządzenia techniczne związane z oświetleniem i odwodnieniem alei pieszych; na wyższych
kondygnacjach – powyżej alei pieszej: usługi z zakresu handlu detalicznego, obsługi finansowej, biur,
administracji, turystyki, kultury, kultu religijnego oraz budynki zamieszkania zbiorowego z zakresu
hoteli i pensjonatów;
2) przeznaczenie dopuszczalne: w poziomie terenu (lub w kondygnacji parteru): komunikacja kołowa
oraz komunikacja rowerowa, zgodnie z ustaleniami ogólnymi i szczegółowymi dla poszczególnych
terenów oraz infrastruktura techniczna – sieci i urządzenia uzbrojenia inżynieryjnego oraz przyłącza do
budynków, zieleń urządzona, elementy małej architektury będące elementami wyposażenia ulic; na
wyższych kondygnacjach – powyżej alei pieszej: usługi z zakresu gastronomii, rzemiosła z wyjątkiem
warsztatów samochodowych, rozrywki, zdrowia, sportu, oświaty, opieki społecznej i socjalnej, poczty i
telekomunikacji;
3) przeznaczenie dopuszczalne: inne funkcje związane (nie sprzeczne) z funkcją podstawową w skali nie
większej niż 5% danej funkcji podstawowej;
4) dopuszcza się remonty, przebudowę, rozbudowę istniejących urządzeń komunikacyjnych i sieci
uzbrojenia inżynieryjnego oraz obiektów;
5) zakazuje się lokalizowania: funkcji innych niż określone w pkt. 1,2 i 3, zabudowy, z wyjątkiem
obiektów małej architektury będących elementami wyposażenia alei pieszych, tymczasowych obiektów
budowlanych i ogrodzeń, z wyjątkiem ogrodzeń lokalizowanych przy granicy terenów budowlanych;
6) terenów KP/U-H/B do terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo - usługowe lub do terenów w
strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców.
15. Ustala się przeznaczenie terenów ulic (dróg publicznych) - alei pieszych oraz zieleni urządzonej,
oznaczonych jako tereny KD-P/ZP:
1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja piesza oraz urządzenia techniczne związane z oświetleniem i
odwodnieniem alei pieszych, zieleń urządzona;
2) przeznaczenie dopuszczalne: komunikacja kołowa oraz komunikacja rowerowa, zgodnie z ustaleniami
ogólnymi i szczegółowymi dla poszczególnych terenów oraz infrastruktura techniczna – sieci i
urządzenia uzbrojenia inżynieryjnego oraz przyłącza do budynków, elementy małej architektury
będące elementami wyposażenia ulic;
3) dopuszcza się remonty, przebudowę, rozbudowę istniejących urządzeń komunikacyjnych i sieci
uzbrojenia inżynieryjnego oraz obiektów;
4) zakazuje się lokalizowania: funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, zabudowy z wyjątkiem obiektów
małej architektury będących elementami wyposażenia alei pieszych, tymczasowych obiektów
budowlanych i ogrodzeń, z wyjątkiem ogrodzeń lokalizowanych przy granicy terenów budowlanych.
16. Ustala się przeznaczenie terenów komunikacji tramwajowej oraz usług handlu i biur, oznaczonych jako
tereny KT/U-H/B:
1) przeznaczenie podstawowe: w poziomie terenu (lub w kondygnacji parteru): perony tramwajowe
postojowe wraz ze związaną z ich obsługą niezbędną infrastrukturą techniczną; na wyższych
kondygnacjach – powyżej peronów tramwajowych: usługi z zakresu handlu detalicznego, obsługi
finansowej, biur, administracji, turystyki, kultury, rozrywki, kultu religijnego;
2) przeznaczenie dopuszczalne: w poziomie terenu (lub w kondygnacji parteru): komunikacja piesza,
kołowa oraz rowerowa, zgodnie z ustaleniami ogólnymi i szczegółowymi dla poszczególnych terenów
oraz infrastruktura techniczna – sieci i urządzenia uzbrojenia inżynieryjnego oraz przyłącza do
budynków, zieleń urządzona, elementy małej architektury będące elementami wyposażenia ulic; na
wyższych kondygnacjach – powyżej peronów tramwajowych: usługi z zakresu gastronomii, rzemiosła
z wyjątkiem warsztatów samochodowych, rozrywki, zdrowia, sportu, oświaty, opieki społecznej i
socjalnej, poczty i telekomunikacji;
3) przeznaczenie dopuszczalne: inne funkcje związane (nie sprzeczne) z funkcją podstawową w skali nie
większej niż 5% danej funkcji podstawowej;
4) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt. 1, 2 i 3, obiektów i urządzeń, które
mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza terenem, na
którym są zlokalizowane; zakazuje się lokalizowania: stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji
obsługi pojazdów, myjni, domów pogrzebowych, chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;
5) terenów KT/U-H/B nie zalicza się do terenów, dla których ustala się dopuszczalne poziomy hałasu.
111
17. Ustala się przeznaczenie terenu stacji redukcyjnej gazu, oznaczonych jako tereny I-Gs:
1) przeznaczenie podstawowe: funkcje techniczne z zakresu obiektów i urządzeń stacji redukcyjnej gazu;
2) zakazuje się lokalizowania: funkcji innych niż wymienione w pkt. 1, obiektów i urządzeń, które mogą
powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza terenem, na którym są
zlokalizowane.
18. Ustala się przeznaczenie terenu stacji elektroenergetycznej, oznaczonych jako tereny I-E:
1) przeznaczenie podstawowe: funkcje techniczne z zakresu obiektów i urządzeń stacji
elektroenergetycznych;
2) zakazuje się lokalizowania: funkcji innych niż wymienione w pkt. 1, obiektów i urządzeń, które mogą
powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza terenem, na którym są
zlokalizowane.
-
-
-
-
-
w dniu 21 kwietnia 2005 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
XLIX/1330/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. obszaru Nowa Praga
obejmująca części obszaru przewidzianego do rewitalizacji,
w dniu 8 lipca 2005 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
LVI/1508/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. rejonu Portu Praskiego
obejmująca części obszaru przewidzianego do rewitalizacji,
w dniu 8 lipca 2005 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
LVI/1509/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. rejonu Stadionu
Narodowego zmieniona uchwała Rady m.st. Warszawy Nr VI/104/11 z dnia 12 stycznia
2011 r. obejmująca części obszaru przewidzianego do rewitalizacji,
w dniu 8 maja 2008 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
XXX/952/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. rejonu Kamionka
obejmująca części obszaru przewidzianego do rewitalizacji,
w dniu 18 grudnia 2008 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
XLVI/1446/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. rejonu Ronda
Wiatraczna zmieniona uchwała Rady m.st. Warszawy Nr L/1523/2009 z dnia 26 lutego
2009 r. obejmująca części obszaru przewidzianego do rewitalizacji,
w dniu 17 marca 2011 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
XII/198/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. rejonu ul.
Podskarbińskiej obejmująca części obszaru przewidzianego do rewitalizacji.
6. Dzielnica PRAGA PÓŁNOC m.st. Warszawy
Obszar rewitalizowany ograniczony ulicami: od rzeki Wisły granica przebiega wzdłuż ul.
Starzyńskiego, następnie wzdłuż linii kolejowej będącej granica administracyjną Dzielnicy z
Dzielnicą Targówek aż do rzeki Wisły. Wyróżnia się obszar do rewitalizacji w pierwszej
kolejności tzw. Praga Centrum;
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
obszar zaliczony jako centrum miasta oraz do strefy śródmieścia funkcjonalnego.
Obejmuje obszary rozwoju (Port Praski, Dworzec Wschodni wraz z otoczeniem).
Położony w sąsiedztwie obszaru rozwoju Stadion Dziesięciolecia (obecnie Stadion
Narodowy),
- w strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r. obszar ten został wskazany do
rewitalizacji w pierwszej kolejności. Obejmuje obszary rozwoju (skrzyżowanie ul.
Targowej z Al. Solidarności, Port Praski, rejon między torami kolejowymi a ul.
Kijowską). Położony w sąsiedztwie obszarów wskazanych do rewitalizacji (rejon Dworca
Wschodniego),
- w dniu 21 października 2010 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
XCIII/2736//2010 w sprawie uchwalenia m.p.z.p. terenu Pragi Centrum (Dz. Urz. Woj.
Maz. Nr 214, poz. 7210) obejmująca część obszaru przewidzianego do rewitalizacji.
112
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w całości obowiązuje na obszarze
rewitalizowanym. W planie miejscowym obszar objęty rewitalizacją oznaczony został
symbolem MW, MW/U,U(MW), U-C, U-H/B, U-O, U-Z, U-A U-Ł, U-K, U-Ks, U-P,
KD-G(U), ZP, ZPo, ZZ-ZR, WS, I-GS, KKd, KDw, KD, KD-PM, KD-P, U-Z/K/O dla
których ustala się:
1. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania dla fragmentów obszaru planu o określonym
przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
zwanych dalej terenami.
2. Ustala się przeznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych jako tereny
MW:
1) przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo wielorodzinne, zamieszkanie zbiorowe, z zakresu hoteli
i pensjonatów;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona, usługi z zakresu handlu detalicznego (z wyjątkiem
stacji paliw), biur, rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów samochodowych), poczty i telekomunikacji
wyłącznie w formie lokali użytkowych wydzielonych w parterach budynków mieszkalnych;
3) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt 1 i 2, za wyjątkiem funkcji
związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt 2, które mogą stanowić nie
więcej niż 5% powierzchni użytkowej budynku; zakazuje się lokalizowania obiektów i urządzeń,
które mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza
terenem, na którym są zlokalizowane; zakazuje się lokalizowania: stacji paliw, warsztatów
samochodowych, stacji obsługi pojazdów, myjni, domów pogrzebowych;
4) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny MW do terenów w strefie śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys. mieszkańców.
3. Ustala się przeznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług, oznaczonych jako
tereny MW/U:
1) przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo wielorodzinne i usługi z zakresu: handlu detalicznego (z
wyjątkiem stacji paliw, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej), biur, administracji, usług,
obsługi finansowej, rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów samochodowych), kultury, turystyki,
gastronomii, poczty i telekomunikacji, zamieszkania zbiorowego, z zakresu hoteli i pensjonatów;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu oświaty, sportu i rekreacji, zdrowia (z wyjątkiem
szpitali), zieleń urządzona;
3) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt 1 i 2, za wyjątkiem funkcji
związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt 2, które mogą stanowić nie
więcej niż 5% powierzchni użytkowej budynku; zakazuje się lokalizowania obiektów i urządzeń,
które mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza
terenem, na którym są zlokalizowane; zakazuje się lokalizowania: stacji paliw, warsztatów
samochodowych, stacji obsługi pojazdów, myjni, domów pogrzebowych, chyba że ustalenia
szczegółowe stanowią inaczej;
4) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny MW/U do terenów w strefie śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys. mieszkańców.
4. Ustala się przeznaczenie terenów usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
oznaczonych jako tereny U(MW):
1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw, chyba,
że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej), obsługi finansowej, biur, administracji, turystyki,
kultury, kultu religijnego oraz budynki zamieszkania zbiorowego z zakresu hoteli i pensjonatów;
2) przeznaczenie dopuszczalne: mieszkalnictwo wielorodzinne;
3) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt 1 i 2, za wyjątkiem funkcji
związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt 2, które mogą stanowić nie
więcej niż 5% powierzchni użytkowej budynku; zakazuje się lokalizowania obiektów i urządzeń,
które mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza
terenem, na którym są zlokalizowane; zakazuje się lokalizowania: stacji paliw, warsztatów
samochodowych, stacji obsługi pojazdów, myjni, domów pogrzebowych;
4) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny U(MW) do terenów w strefie śródmiejskiej
miast powyżej 100 tys. mieszkańców.
5. Ustala się przeznaczenie terenów przeznaczonych pod obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000m2, oznaczonych jako tereny U-C:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw), w
szczególności obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 oraz usługi z zakresu
obsługi finansowej, biur, administracji, rozrywki, turystyki, kultury;
113
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu gastronomii, zdrowia, sportu i rekreacji, poczty i
telekomunikacji, oraz bytowe usługi rzemieślnicze;
3) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt 1 i 2, za wyjątkiem funkcji
związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt 2, które mogą stanowić nie
więcej niż 5% powierzchni użytkowej budynku; zakazuje się lokalizowania obiektów i urządzeń,
które mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza
terenem, na którym są zlokalizowane; zakazuje się lokalizowania: stacji paliw, warsztatów
samochodowych, stacji obsługi pojazdów, domów pogrzebowych;
4) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny U-C do terenów w strefie śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys. mieszkańców.
6. Ustala się przeznaczenie terenów usług handlu i biur, oznaczonych jako tereny U-H/B:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu handlu detalicznego (z wyjątkiem stacji paliw, chyba,
że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej), obsługi finansowej, biur, administracji, turystyki,
kultury, kultu religijnego oraz zamieszkania zbiorowego z zakresu hoteli i pensjonatów;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu gastronomii, rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów
samochodowych), rozrywki, zdrowia, sportu i rekreacji, oświaty, opieki społecznej i socjalnej,
poczty i telekomunikacji;
3) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt 1 i 2, za wyjątkiem funkcji
związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt 2, które mogą stanowić nie
więcej niż 5% powierzchni użytkowej budynku; zakazuje się lokalizowania obiektów i urządzeń,
które mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza
terenem, na którym są zlokalizowane; zakazuje się lokalizowania: stacji paliw, warsztatów
samochodowych, stacji obsługi pojazdów, myjni, domów pogrzebowych, chyba, że ustalenia
szczegółowe stanowią inaczej;
4) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny U-H/B do terenów w strefie śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys. mieszkańców.
7. Ustala się przeznaczenie terenów usług oświaty, oznaczonych jako tereny U-O:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu oświaty - szkoły i przedszkola;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu kultury, zdrowia, sportu i rekreacji, biur, administracji
oraz mieszkalnictwo zbiorowe z zakresu internatów i hoteli pracowniczych;
3) zakazuje się lokalizowania: funkcji usługowych innych niż wymienione w pkt 1 i 2, za wyjątkiem
funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt 2, które mogą
stanowić nie więcej niż 5% powierzchni użytkowej budynku; zakazuje się lokalizowania obiektów i
urządzeń, które mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska
poza terenem, na którym są zlokalizowane; zakazuje się lokalizowania: stacji paliw, warsztatów
samochodowych, stacji obsługi pojazdów, myjni, domów pogrzebowych;
4) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny UO do terenów w strefie śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys. mieszkańców.
8. Ustala się przeznaczenie terenów usług zdrowia, oznaczonych jako tereny U-Z:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu zdrowia;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu biur, administracji, gastronomii;
3) przeznaczenie dopuszczalne na terenie zespołów szpitali: zamieszkanie zbiorowe oraz usługi z
zakresu opieki społecznej i socjalnej;
4) zakazuje się lokalizowania: funkcji usługowych innych niż wymienione w pkt 1, 2 i 3, za wyjątkiem
funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt 2 i 3, które mogą
stanowić nie więcej niż 5% powierzchni użytkowej budynku; zakazuje się lokalizowania obiektów i
urządzeń, które mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska
poza terenem, na którym są zlokalizowane; zakazuje się lokalizowania: stacji paliw, warsztatów
samochodowych, stacji obsługi pojazdów, myjni, domów pogrzebowych;
5) terenów U-Z nie zalicza się do terenów, dla których ustala się dopuszczalne poziomy hałasu, chyba,
że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej (w przypadku szpitali, domów opieki społecznej lub
budynków zamieszkania zbiorowego).
9. Ustala się przeznaczenie terenów usług administracji, oznaczonych jako tereny U-A:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu administracji i biur;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu gastronomii, handlu detalicznego zdrowia (z
wyjątkiem szpitali), opieki społecznej i socjalnej (z wyjątkiem domów opieki społecznej), kultury;
3) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt 1 i 2, za wyjątkiem funkcji
związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt 2, które mogą stanowić nie
więcej niż 5% powierzchni użytkowej budynku; zakazuje się lokalizowania obiektów i urządzeń,
które mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza
114
terenem, na którym są zlokalizowane; zakazuje się lokalizowania: stacji paliw, warsztatów
samochodowych, stacji obsługi pojazdów, myjni, domów pogrzebowych;
4) terenów U-A nie zalicza się do terenów, dla których ustala się dopuszczalne poziomy hałasu.
10. Ustala się przeznaczenie terenów usług łączności, oznaczonych jako tereny U-Ł:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu telekomunikacji, poczty, łączności;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu gastronomii, handlu detalicznego, biur, administracji;
3) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt 1 i 2, za wyjątkiem funkcji
związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt 2, które mogą stanowić nie
więcej niż 5% powierzchni użytkowej budynku; zakazuje się lokalizowania obiektów i urządzeń,
które mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza
terenem, na którym są zlokalizowane; zakazuje się lokalizowania: stacji paliw, warsztatów
samochodowych, stacji obsługi pojazdów, myjni, domów pogrzebowych;
4) terenów U-Ł nie zalicza się do terenów, dla których ustala się dopuszczalne poziomy hałasu.
11. Ustala się przeznaczenie terenów usług kultury, oznaczonych jako tereny U-K:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu kultury;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu gastronomii, handlu detalicznego, biur i administracji;
3) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt 1 i 2, za wyjątkiem funkcji
związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt 2, które mogą stanowić nie
więcej niż 5% powierzchni użytkowej budynku; zakazuje się lokalizowania obiektów i urządzeń,
które mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza
terenem, na którym są zlokalizowane; zakazuje się lokalizowania: stacji paliw, warsztatów
samochodowych, stacji obsługi pojazdów, myjni, domów pogrzebowych;
4) terenów U-K nie zalicza się do terenów, dla których ustala się dopuszczalne poziomy hałasu.
12. Ustala się przeznaczenie terenów obiektów sakralnych, oznaczonych jako tereny U-Ks:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu usług kultu religijnego np. kościół, dom parafialny,
zgromadzenie zakonne itp.;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu kultury, oświaty, biur, gastronomii, zamieszkania
zbiorowego;
3) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt 1 i 2, za wyjątkiem funkcji
związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt 2, które mogą stanowić nie
więcej niż 5% powierzchni użytkowej budynku; zakazuje się lokalizowania obiektów i urządzeń,
które mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza
terenem, na którym są zlokalizowane; zakazuje się lokalizowania: stacji paliw, warsztatów
samochodowych, stacji obsługi pojazdów, myjni;
4) terenów U-Ks nie zalicza się do terenów, dla których ustala się dopuszczalne poziomy hałasu.
13. Ustala się przeznaczenie terenów usług opieki społecznej i socjalnej, oznaczonych jako tereny U-P:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu opieki społecznej i socjalnej oraz zamieszkania
zbiorowego z zakresu pobytowych domów opieki;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu zdrowia (z wyjątkiem szpitali), biur, administracji,
gastronomii;
3) zakazuje się lokalizowania: funkcji usługowych innych niż wymienione w pkt 1 i 2, za wyjątkiem
funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt 2, które mogą
stanowić nie więcej niż 5% powierzchni użytkowej budynku; zakazuje się lokalizowania obiektów i
urządzeń, które mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska
poza terenem, na którym są zlokalizowane; zakazuje się lokalizowania: stacji paliw, warsztatów
samochodowych, stacji obsługi pojazdów, myjni, domów pogrzebowych;
4) terenów U-P nie zalicza się do terenów, dla których ustala się dopuszczalne poziomy hałasu.
14. Ustala się przeznaczenie terenów garaży wielopoziomowych z dopuszczeniem usług, oznaczonych jako
tereny KD-G(U):
1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja kołowa z zakresu garaży wielopoziomowych;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu handlu detalicznego, biur i gastronomii, wyłącznie w
formie lokali użytkowych wydzielonych w parterach budynków garażowych, przy czym
powierzchnia użytkowa pomieszczeń usługowych nie może przekraczać 40% powierzchni
użytkowej parteru budynku garażowego;
3) dopuszcza się zachowanie istniejących na terenie garaży i placów parkingowych do czasu realizacji
garażu wielopoziomowego;
4) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt 1 i 2, za wyjątkiem funkcji
związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt 2, które mogą stanowić nie
więcej niż 5% powierzchni użytkowej budynku; zakazuje się lokalizowania obiektów i urządzeń,
które mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza
115
terenem, na którym są zlokalizowane; zakazuje się lokalizowania: stacji paliw, warsztatów
samochodowych;
5) terenów KD-G(U) nie zalicza się do terenów, dla których ustala się dopuszczalne poziomy hałasu,
funkcjonowanie budynków garażowych nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych
standardów jakości środowiska poza terenem, na którym są zlokalizowane.
15. Ustala się przeznaczenie terenów zieleni urządzonej, oznaczonych jako tereny ZP:
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona - miejskie skwery lub zieleńce;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu sportu, rekreacji, wypoczynku i kultury w formie
urządzeń i obiektów terenowych stałych lub sezonowych (bez lokalizowania budynków), drogi
dojazdowe do dróg publicznych oraz drogi pożarowe obsługujące budynki sąsiadujące z terenem
zieleni urządzonej oraz obiektów małej architektury, z uwzględnieniem ustaleń pkt 3;
3) zakazuje się lokalizowania: funkcji innych niż określone w pkt 1 i 2, budynków, obiektów i
urządzeń, które mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska
poza terenem, na którym są zlokalizowane;
4) na terenach zieleni urządzonej ZP będą realizowane zadania własne gminy służące zaspokajaniu
zbiorowych potrzeb wspólnoty, w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym, wymagające
pozyskania do zasobów gruntowych gminy;
5) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny ZP do terenów w strefie śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys. mieszkańców.
16. Ustala się przeznaczenie terenów zieleni urządzonej osiedlowej, oznaczonych jako tereny ZPo:
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona - podwórka i zieleńce przy zabudowie mieszkaniowej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku w formie urządzeń i
obiektów terenowych stale związanych z gruntem lub sezonowych (bez lokalizowania budynków)
oraz obiektów małej architektury, przy czym powierzchnia zajęta przez te obiekty nie może
przekraczać 40% powierzchni danego terenu, z uwzględnieniem ustaleń pkt 3;
3) zakazuje się lokalizowania: funkcji innych niż określone w pkt 1 i 2, budynków, obiektów i
urządzeń, które mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska
poza terenem, na którym są zlokalizowane;
4) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny ZPo do terenów w strefie śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys. mieszkańców.
17. Ustala się przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenów nadrzecznej zieleni naturalnej,
oznaczonych jako tereny ZZ-ZR:
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń naturalna, wody powierzchniowe;
2) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia wodne np. przystanie, pomosty, usługi z zakresu rekreacji,
wypoczynku i kultury w formie urządzeń i obiektów terenowych (bez lokalizowania budynków);
przy czym powierzchnia zajęta przez usługi nie może przekraczać 10% powierzchni terenu;
realizacja obiektów i urządzeń zgodnie z Prawem Wodnym wymaga zgody dyrektora regionalnego
zarządu gospodarki wodnej oraz musi być podporządkowana przedmiotowi i celom ochrony obszaru
Natura 2000 "Dolina środkowej Wisły";
3) zakazuje się lokalizowania: zabudowy, funkcji innych niż określone w pkt 1 i 2, budynków,
obiektów i urządzeń, które mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości
środowiska poza terenem, na którym są zlokalizowane oraz negatywnie oddziaływać na cele ochrony
obszaru Natura 2000, w tym w szczególności na gatunki i siedliska ptaków, dla których ochrony
wyznaczono obszar Natura 2000, lub pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego
powiązania z innymi obszarami Natura 2000.
18. Ustala się przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenów wód powierzchniowych śródlądowych,
oznaczonych jako tereny WS:
1) przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe;
2) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia wodne np. przystanie, pomosty; realizacja obiektów i
urządzeń zgodnie z Prawem wodnym wymaga zgody dyrektora regionalnego zarządu gospodarki
wodnej oraz musi być podporządkowana przedmiotowi i celom ochrony obszaru Natura 2000
"Dolina środkowej Wisły";
3) zakazuje się lokalizowania: zabudowy, funkcji innych niż określone w pkt 1 i 2, budynków,
obiektów i urządzeń, które mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości
środowiska poza terenem, na którym są zlokalizowane oraz negatywnie oddziaływać na cele ochrony
obszaru Natura 2000, w tym w szczególności na gatunki i siedliska ptaków, dla których ochrony
wyznaczono obszar Natura 2000, lub pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego
powiązania z innymi obszarami Natura 2000.
19. Ustala się przeznaczenie terenu stacji redukcyjnej gazu, oznaczonych jako tereny I-Gs
1) przeznaczenie podstawowe: funkcje techniczne z zakresu obiektów i urządzeń stacji redukcyjnej
gazu;
116
2) dopuszcza się lokalizację stacji redukcyjnej gazu jako wbudowanej w budynek.
20. Ustala się przeznaczenie terenów dworców kolejowych, oznaczonych jako tereny KKd:
1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja kolejowa - dworzec, przystanek kolejowy, komunikacja
piesza, usługi z zakresu obsługi podróżnych;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu gastronomii, handlu detalicznego, biur, obsługi
finansowej, administracji, turystyki, opieki społecznej i socjalnej;
3) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt 1 i 2, obiektów i urządzeń, które mogą
powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza terenem, na którym
są zlokalizowane; zakazuje się lokalizowania: stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji
obsługi pojazdów, myjni, domów pogrzebowych.
21. Ustala się przeznaczenie terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych jako tereny KDw:
1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja kołowa oraz komunikacji piesza - dojścia i dojazdy do
działek położonych przy drodze wewnętrznej oraz urządzenia techniczne związane z oświetleniem i
odwodnieniem drogi;
2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna - sieci rozbiorcze i urządzenia uzbrojenia
inżynieryjnego oraz przyłącza do budynków, garaże podziemne i parkingi podziemne
wielopoziomowe obsługujące tereny przyległe, w tym garaże i parkingi będące częścią kondygnacji
podziemnych zabudowy na terenach przyległych;
3) zakazuje się lokalizowania: funkcji innych niż określone w pkt 1 i 2, zabudowy, z wyjątkiem
obiektów małej architektury będących elementami wyposażenia ulic i dojazdów, tymczasowych
obiektów budowlanych i ogrodzeń lub innych funkcji wskazanych w ustaleniach szczegółowych dla
terenu.
22. Ustala się przeznaczenie terenów ulic (dróg publicznych), oznaczonych jako tereny KD:
1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja kołowa, komunikacja zbiorowa - autobusowa lub
tramwajowa oraz komunikacja piesza i rowerowa, zgodnie z ustaleniami ogólnymi i szczegółowymi
dla poszczególnych terenów oraz urządzenia techniczne związane z oświetleniem i odwodnieniem
ulic;
2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna - sieci i urządzenia uzbrojenia inżynieryjnego
oraz przyłącza do budynków, zieleń urządzona, kioski;
3) zakazuje się lokalizowania: funkcji innych niż określone w pkt 1 i 2, zabudowy, z wyjątkiem
obiektów małej architektury będących elementami wyposażenia ulic, tymczasowych obiektów
budowlanych i ogrodzeń.
23. Ustala się przeznaczenie terenów ulic (dróg publicznych) - placów miejskich, oznaczonych jako tereny
KD-PM:
1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja piesza oraz urządzenia techniczne związane z
oświetleniem i odwodnieniem placu;
2) przeznaczenie dopuszczalne: komunikacja kołowa, komunikacja zbiorowa -autobusowa lub
tramwajowa oraz komunikacja rowerowa, zgodnie z ustaleniami ogólnymi i szczegółowymi dla
poszczególnych terenów oraz infrastruktura techniczna - sieci i urządzenia uzbrojenia inżynieryjnego
oraz przyłącza do budynków, zieleń urządzona, kioski;
3) zakazuje się lokalizowania: funkcji innych niż określone w pkt 1 i 2, zabudowy, z wyjątkiem
obiektów małej architektury będących elementami wyposażenia placów, tymczasowych obiektów
budowlanych i ogrodzeń.
24. Ustala się przeznaczenie terenów ulic (dróg publicznych) - alei pieszych, oznaczonych jako tereny KDP:
1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja piesza oraz urządzenia techniczne związane z
oświetleniem i odwodnieniem alei pieszych;
2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna - sieci i urządzenia uzbrojenia inżynieryjnego
oraz przyłącza do budynków, zieleń urządzona, kioski;
3) zakazuje się lokalizowania: funkcji innych niż określone w pkt 1 i 2, zabudowy, z wyjątkiem
obiektów małej architektury będących elementami wyposażenia ulic i dojazdów, tymczasowych
obiektów budowlanych i ogrodzeń, z wyjątkiem ogrodzeń lokalizowanych przy granicy terenów
budowlanych.
25. Ustala się przeznaczenie terenów usług zdrowia, kultury, oświaty, oznaczonych jako tereny U-Z/K/O:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, oświaty, kultury,
sportu i rekreacji oraz administracji;
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu biur, gastronomii;
3) przeznaczenie dopuszczalne na terenie zespołów szpitali: zamieszkanie zbiorowe;
4) zakazuje się lokalizowania: funkcji usługowych innych niż wymienione w pkt 1, 2 i 3, za wyjątkiem
funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym nie wymienionych w pkt 2 i 3, które mogą
stanowić nie więcej niż 5% powierzchni użytkowej budynku; zakazuje się lokalizowania obiektów i
117
urządzeń, które mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska
poza terenem, na którym są zlokalizowane; zakazuje się lokalizowania: stacji paliw, warsztatów
samochodowych, stacji obsługi pojazdów, myjni, domów pogrzebowych;
5) terenów U-Z/K/O nie zalicza się do terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys.
mieszkańców, chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej (w przypadku szpitali, domów
opieki społecznej lub budynków zamieszkania zbiorowego).
26. Oznaczenia literowe terenów na rysunku planu oddzielone ukośnikiem oznaczają przeznaczenia
równorzędne obowiązujące dla danego terenu.
-
w dniu 21 października 2010 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
XCIII/2737//2010 w sprawie uchwalenia m.p.z.p. rejonu Dworca Wschodniego (Dz.
Urz. Woj. Maz. Nr 214, poz. 7211) obejmująca część obszaru przewidzianego do
rewitalizacji,
W planie miejscowym obszar objęty rewitalizacją oznaczony został symbolem a 1.1
U(MW), a 2.1 U-H/B, a 3.1 U(MW), a 3.2 U(MW), a 3.3 ZP, a 4.1 U-H/B, a 5.1 U(MW),
a 5.2 U(MW), a 5.3 U(MW), a 5.4 U(MW), a 5.5 KDw, a 5.6 KDw, a 5.7 KDw, a 6.1
U(MW), a 6.2 U(MW), a 7.1 ZP, a 8.1 ZP, d 1.1 MW, d 1.2 MW/U, d 1. 3 U (MW), k
5.1, k 7.1, 1 KDZ, 3 KDZ, 5 KDZ, 6 KDZ, 7 KDZ, 8 KDZ, 7 KDD, 8 KDD, 9 KDD, 1
KDL, 5 KD-PM, 6 KD-PM, 9 KD-PM, dla których:
Ustala się przeznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług, oznaczonych jako
tereny MW/U:
1) przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo wielorodzinne i usługi z zakresu: handlu detalicznego,
biur, administracji, usług, obsługi finansowej, rzemiosła z wyjątkiem warsztatów samochodowych,
kultury, rozrywki, turystyki, sportu, rekreacji, zdrowia, gastronomii, poczty i telekomunikacji, nauki;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona;
3) przeznaczenie dopuszczalne: inne funkcje związane (nie sprzeczne) z funkcją podstawową w skali nie
większej niż 5% danej funkcji podstawowej;
4) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt. 1, 2 i 3, obiektów i urządzeń, które
mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska; zakazuje się
lokalizowania: stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów, myjni, domów
pogrzebowych;
5) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny MW/U do terenów przeznaczonych na cele
mieszkaniowo - usługowe lub do terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców.
Ustala się przeznaczenie terenów usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
oznaczonych jako tereny U(MW):
1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu handlu detalicznego, chyba, że ustalenia szczegółowe
stanowią inaczej, obsługi finansowej, biur, administracji, turystyki, kultury, rozrywki, kultu religijnego,
nauki oraz budynki zamieszkania zbiorowego z zakresu hoteli i pensjonatów, garaże wielopoziomowe;
2) przeznaczenie dopuszczalne: mieszkalnictwo wielorodzinne, przy czym powierzchnia użytkowa
funkcji mieszkaniowej nie może być większa niż 70% powierzchni użytkowej wszystkich budynków
na działce budowlanej;
3) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, obiektów i urządzeń, które mogą
powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska; zakazuje się
lokalizowania: stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów, myjni, domów
pogrzebowych;
4) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny U(MW) do terenów przeznaczonych na cele
mieszkaniowo - usługowe lub do terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców.
Ustala się przeznaczenie terenów usług, handlu i biur, oznaczonych jako tereny U-H/B:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi z zakresu handlu detalicznego, obsługi finansowej, biur,
administracji, turystyki, kultury, rozrywki, kultu religijnego, zdrowia, nauki oraz budynki zamieszkania
zbiorowego z zakresu hoteli i pensjonatów;
2) dla terenów położonych w kwartale E4 przeznaczeniem podstawowym są również usługi z zakresu
sportu i rekreacji, przy czym powierzchnia funkcji usługowych nie może być większa niż 60%
powierzchni terenu wyznaczonego w planie;
3) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu gastronomii, rzemiosła (z wyjątkiem warsztatów
samochodowych), rozrywki, poczty i telekomunikacji;
4) przeznaczenie dopuszczalne: inne funkcje związane (nie sprzeczne) z funkcją podstawową w skali nie
większej niż 5% danej funkcji podstawowej;
118
5) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt. 1, 2, 3 i 4, obiektów i urządzeń, które
mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska;
6) zakazuje się lokalizowania: stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów, myjni,
domów pogrzebowych, chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;
7) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny U-H/B do terenów przeznaczonych na cele
mieszkaniowo - usługowe lub do terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców.
Ustala się przeznaczenie terenów zieleni urządzonej, oznaczonych jako tereny ZP:
3) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona, w szczególności dopuszcza się lokalizację parku
miejskiego, skweru, zieleńca;
4) przeznaczenie dopuszczalne: usługi z zakresu sportu, rekreacji, wypoczynku, kultury i rozrywki w
formie urządzeń i obiektów terenowych, bez lokalizowania budynków oraz obiektów małej
architektury, przy czym powierzchnia zajęta przez te obiekty nie może przekraczać 30% powierzchni
danego terenu, z uwzględnieniem ustaleń pkt. 4;
5) przeznaczenie dopuszczalne: toalety i zaplecza socjalne związane (nie sprzeczne) z funkcją
podstawową w skali nie większej niż 5% danej funkcji podstawowej;
6) zakazuje się lokalizowania: funkcji innych niż określone w pkt. 1, 2 i 3 budynków, urządzeń
reklamowych, tymczasowych obiektów budowlanych, obiektów i urządzeń, które mogą powodować
przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska;
7) w zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny ZP do terenów przeznaczonych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe lub do terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys.
mieszkańców.
Ustala się przeznaczenie terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych jako tereny KDw:
1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja kołowa oraz komunikacji piesza – dojścia i dojazdy do
działek położonych przy drodze wewnętrznej oraz urządzenia techniczne związane z oświetleniem i
odwodnieniem drogi;
2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna – sieci rozbiorcze i urządzenia uzbrojenia
inżynieryjnego oraz przyłącza do budynków;
3) dopuszcza się urządzenie terenu m.in. poprzez: wprowadzenie elementów małej architektury,
wyznaczenie miejsc parkingowych, zachowanie i uzupełnienie zieleni;
4) zakazuje się lokalizowania: funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, zabudowy, z wyjątkiem obiektów
małej architektury będących elementami wyposażenia ulic (dróg publicznych), dojazdów,
tymczasowych obiektów budowlanych i ogrodzeń, za wyjątkiem ogrodzeń lokalizowanych przy
działkach i terenach budowlanych.
Ustala się przeznaczenie terenów ulic (dróg publicznych), oznaczonych jako tereny KD:
1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja kołowa, komunikacja zbiorowa - autobusowa i tramwajowa
oraz komunikacja piesza i rowerowa, zgodnie z ustaleniami ogólnymi i szczegółowymi dla
poszczególnych terenów oraz urządzenia techniczne związane z oświetleniem i odwodnieniem ulic;
2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna – sieci i urządzenia uzbrojenia inżynieryjnego
oraz przyłącza do budynków, kioski, obiekty i urządzenia metra;
3) zakazuje się lokalizowania: funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, zabudowy, z wyjątkiem obiektów
małej architektury będących elementami wyposażenia ulic, tymczasowych obiektów budowlanych i
ogrodzeń, za wyjątkiem ogrodzeń lokalizowanych przy działkach i terenach budowlanych;
4) dopuszcza się remonty, przebudowę, rozbudowę istniejących urządzeń komunikacyjnych i sieci
uzbrojenia inżynieryjnego oraz obiektów małej architektury, będących elementami wyposażenia ulic;
5) dopuszcza się wyznaczenie miejsc parkingowych w ulicach.
Ustala się przeznaczenie terenów ulic (dróg publicznych) - placów miejskich, oznaczonych jako tereny
KD-PM:
1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja piesza, komunikacja kołowa, komunikacja zbiorowa autobusowa i tramwajowa oraz komunikacja rowerowa, infrastruktura techniczna – sieci i urządzenia
uzbrojenia inżynieryjnego oraz przyłącza do budynków oraz urządzenia techniczne związane z
oświetleniem i odwodnieniem placu;
2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i urządzenia związane z obsługą podróżnych, w tym wiaty,
zadaszenia dojść i przystanków, budowle podziemne – kondygnacje usługowe, przejścia pasaże oraz
podziemne parkingi, kioski, obiekty i urządzenia metra;
3) dopuszcza się remonty, przebudowę, rozbudowę istniejących urządzeń komunikacyjnych i sieci
uzbrojenia inżynieryjnego oraz obiektów małej architektury, będących elementami wyposażenia placu;
4) zakazuje się lokalizowania: funkcji innych niż określone w pkt. 1 i 2, zabudowy, z wyjątkiem obiektów
małej architektury będących elementami wyposażenia placów, tymczasowych obiektów budowlanych i
ogrodzeń, za wyjątkiem ogrodzeń lokalizowanych przy działkach i terenach budowlanych;
funkcjonowanie parkingów podziemnych nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych
standardów jakości środowiska poza terenem, na którym są zlokalizowane;
119
5) dopuszcza się wyznaczenie miejsc parkingowych i placów parkingowych, których powierzchnia nie
przekracza 50% powierzchni placu.
-
-
-
w dniu 21 kwietnia 2005 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
XLIX/1330/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. obszaru Nowa Praga
obejmująca części obszaru przewidzianego do rewitalizacji,
w dniu 8 lipca 2005 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
LVI/1508/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. rejonu Portu Praskiego
obejmująca części obszaru przewidzianego do rewitalizacji
w dniu 10 października 2006 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
LXXXII/2743/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. Nowa Praga II
obejmująca części obszaru przewidzianego do rewitalizacji
w dniu 9 listopada 2010 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
XCIV/2810/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. rejonów Michałowa i
Szmulowizny obejmująca części obszaru przewidzianego do rewitalizacji
7. Dzielnica REMBERTÓW m.st. Warszawy
Obszar rewitalizowany ograniczony ulicami: Frontową, Czerwonych Beretów,
Szatkowników, Cyrulików i Al. gen. A. Chruściela „Montera”;
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
obszar zaliczony do strefy przedmieść oraz jako centrum dzielnicy. Obszar rozwoju
(Centrum Rembertowa),
- w strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r. obszar ten nie został wskazany do
rewitalizacji,
- w dniu 10 czerwca 1998 r. podjęta została przez Radę Gminy Warszawa – Rembertów
uchwała Nr 404/XXXVI/98 w sprawie uchwalenia m.p.z.p. obszaru nr 1 - Al. gen.
Antoniego Chruściela „Montera” zmieniona uchwałą Nr 28/V/99 Rady Gminy
Warszawa – Rembertów z dnia 3 lutego 1999 r. (obie uchwały opublikowano w Dz. Urz.
Woj. Maz. z 2000 r. Nr 91, poz. 902) obejmująca część obszaru (ograniczonego ulicami:
Al. Gen. A. Chruściela, Cyrulików, Gawędziarzy, Fizyków) przewidzianego do
rewitalizacji.
W planie miejscowym obszar objęty rewitalizacją oznaczony został symbolem C/MU,
C/UP/A1, C/UP/ZM, MN dla których ustala się:
Strefy "C"
1. Ustala się Strefę Centralną Rembertowa, zwaną dalej Strefą, w granicach której kształtowanie nowej i
przekształcanie istniejącej zabudowy, zieleni, małej architektury, reklam, nawierzchni drogowej i ciągów
pieszych musi odpowiadać wysokim wymogom estetycznym, zgodnym z śródmiejską rangą Strefy.
2. Na terenie Strefy, o której mowa w ust. 1, obowiązują następujące wymogi kształtowania zabudowy:
1) zakaz lokalizacji obiektów produkcyjnych uciążliwych dla środowiska;
2) zakaz lokalizacji obiektów prowizorycznych, nie związanych z terenem tj. baraków, straganów,
kiosków itp.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2) nie dotyczy obiektów niestałych związanych z organizacją
okresowych festynów, kiermaszy, itp., na organizację których wyda zezwolenie Urząd Gminy.
4. Remonty i restrukturyzacja obiektów będących w rejestrze zabytków muszą być dokonywane pod
nadzorem konserwatora zabytków.
5. Ustaleniom określonym dla Strefy "C" podlegają wszystkie tereny funkcjonalne leżące w jej granicach.
Terenu MU
1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MU ustala się jako przeznaczenie podstawowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne z usługami nieuciążliwymi dla środowiska.
2. Dopuszcza się na terenie, o którym mowa w ust. 1, realizację funkcji usługowych nieuciążliwych,
wbudowanych w budownictwo mieszkaniowe i wolnostojących.
120
3. Budownictwo wielorodzinne oraz budownictwo jednorodzinne typu szeregowego może być realizowane
pod warunkiem podłączenia do uprzednio zrealizowanej kanalizacji zorganizowanej miejskiej.
4. Ustala się obowiązek lokalizowania garaży i miejsc parkingowych na terenie własnej działki.
5. Ustala się obowiązek usytuowania na działce pojemników do wstępnej selekcji odpadów 2m2.
6. Dla terenów leżących w granicach Strefy "C" obowiązują dodatkowe ustalenia dla tej strefy.
7. Obowiązuje pełna ochrona starodrzewu.
Terenu MN
1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN ustala się jako przeznaczenie podstawowe budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami.
2. Dopuszcza się na terenie, o którym mowa w ust. 1 realizację budownictwa mieszkaniowego szeregowego
oraz małych domów mieszkalnych - po realizacji kanalizacji zbiorowej.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy dla budownictwa jednorodzinnego:
1) wysokość budynków do 3 kondygnacji,
2) dachy strome.
4. Ustala się lokalizowanie garaży i miejsc parkingowych na terenie własnej działki.
5. Ustala się obowiązek lokalizowania na działce pojemników do wstępnej selekcji odpadów.
6. Dla działki nr 3/1 położonej między ul. Projektowaną Bellony, ul. Marsa - przy przejeździe PKP, ul.
Kuglarską i ul. Suflerską ustala się obowiązek:
1) zachowania i utrzymania starodrzewu - z wykluczeniem nasadzenia drzew owocowych,
2) ustala się minimalną wielkość działki pod zabudowę mieszkaniową z jednym budynkiem
mieszkalnym - 1500m2,
3) powierzchnia zabudowana obiektami kubaturowymi nie może przekraczać 20% ogólnej powierzchni
działki.
Terenu UP/A
1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UP/A ustala się jako przeznaczenie podstawowe usługi publiczne w zakresie administracji publicznej i innej, usług bankowych, ubezpieczeniowych i
usług podobnych.
2. Dopuszcza się na terenie, o którym mowa w ust. 1 realizację funkcji usługowych związanych z
przeznaczeniem podstawowym.
3. Dopuszcza się na terenie, o którym mowa w ust. 1 kontynuację funkcji dotychczasowych pod warunkiem
ograniczenia ewentualnych uciążliwości dla otoczenia do terenu własnej działki.
4. Zasady zabudowy i przekształceń zabudowy na terenie UP/A ustala projekt budowlany.
5. Ustala się zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w sposób zorganizowany przez etapowo
realizowaną sieć.
6. Ustala się obowiązek usytuowania na działce pojemników do wstępnej selekcji odpadów 2m2.
Terenu UP/ZM
1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UP/ZM ustala się jako przeznaczenie podstawowe zieleń urządzoną z ciągami pieszymi i architekturą ogrodową.
2. Dopuszcza się usytuowanie na terenie, o którym mowa w ust. 1 urządzeń służących rekreacji, rzeźb,
akcentów plastycznych itp.
-
w dniu 6 kwietnia 2006 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
LXXII/2219/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. terenu Starego
Rembertowa obejmująca część obszaru przewidzianego do rewitalizacji
8. Dzielnica ŚRÓDMIEŚCIE m.st. Warszawy
Obszar 1 obejmujący: obszar Starego Miasta i Nowego Miasta oraz Mariensztatu (wyróżnia
się tu 4 mikroobszary rewitalizacji);
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
obszar zaliczony do centrum miasta i strefy śródmieścia funkcjonalnego. Obszar
położony w sąsiedztwie obszarów rozwoju (Pl. Piłsudskiego, Powiśle),
- w strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r. Obszar ten został wskazany do
rewitalizacji w drugiej kolejności. Położony w sąsiedztwie obszarów rozwoju (Trakt
121
-
Królewski, Pl. Piłsudskiego, Powiśle, Prawy brzeg Wisły) oraz obszaru do rewaloryzacji
(Ogrody Zamkowe),
na obszarze nie obowiązuje m.p.z.p.,
w dniu 19 października 2006 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
LXXXIII/2767/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. Powiśla
Północnego obejmująca część obszaru przewidzianego do rewitalizacji,
Obszar 2 obejmujący: ul. Nowy Świat i ul. Krakowskie Przedmieście;
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
obszar zaliczony do centrum miasta i strefy śródmieścia funkcjonalnego. Obszar
położony w sąsiedztwie obszarów rozwoju (Pl. Piłsudskiego, Powiśle),
- w strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r. obszar ten nie został wskazany do
rewitalizacji jednakże wskazuje się Trakt Królewski jako obszar do rewaloryzacji.
Położony w sąsiedztwie obszarów rozwoju (Pl. Piłsudskiego, Powiśle) oraz obszarów do
rewaloryzacji (Pl. Piłsudskiego, Ogród Saski),
- na obszarze nie obowiązuje m.p.z.p.,
- w dniu 19 października 2006 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
LXXXIII/2767/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. Powiśla
Północnego obejmująca część obszaru przewidzianego do rewitalizacji,
- w dniu 5 lutego 2009 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
XLIX/1499/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. okolic tzw. Ściany
Wschodniej obejmująca część obszaru przewidzianego do rewitalizacji,
- w dniu 21 października 2010 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
XCIII/27/39/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. w rejonie ulicy
Foksal obejmująca część obszaru przewidzianego do rewitalizacji.
Obszar 3 obejmujący: obszary przylegające do ul. Foksal, ul. Chmielna, ul. Kopernika, ul.
Ordynacka, ul. Okólnik, ul. Gałczyńskiego;
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
obszar zaliczony do centrum miasta i strefy śródmieścia funkcjonalnego. Silnie związany
z obszarem B wskazanym do rewitalizacji. Sąsiaduje z obszarami rozwoju (Powiśle),
- w strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r. obszar ten nie został wskazany do
rewitalizacji jednakże związany jest z Traktem Królewskim przewidzianym do
rewaloryzacji. Sąsiaduje z obszarem rozwoju (Powiśle) oraz przewidzianym do
rewaloryzacji (Trakt Królewski, Nadwiślańska Skarpa),
- na obszarze nie obowiązuje m.p.z.p.,
- w dniu 21 października 2010 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
XCIII/27/39/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. w rejonie ulicy
Foksal obejmująca część obszaru przewidzianego do rewitalizacji.
Obszar 4: Zabytkowe Forty „Traugutta” i „Legionów” wraz z ich otoczeniem (teren
powojskowy);
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
obszar zaliczony do centrum miasta i strefy śródmieścia funkcjonalnego. Sąsiaduje z
obszarem rozwoju (Rejon Dworca Gdańskiego),
- w strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r. obszar ten został wskazany do
rewitalizacji jako tereny po wojskowe w piątej kolejności. Sąsiaduje z obszarem rozwoju
(rejon Dworca Gdańskiego),
- na obszarze nie obowiązuje m.p.z.p.,
122
-
w dniu 9 lipca 2009 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
LVIII/1779/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. w rejonie Parku
Traugutta obejmująca część obszaru przewidzianego do rewitalizacji.
Obszar 5 obejmujący: ul. Próżną, Pl. Grzybowski i ul. Królewską;
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
obszar zaliczony do centrum miasta i strefy śródmieścia funkcjonalnego,
- w strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r. obszar ten nie został wskazany do
rewitalizacji. Sąsiaduje z obszarem rozwoju (Pl. Piłsudskiego) oraz obszarami do
rewaloryzacji (Pl. Piłsudskiego, Trakt Królewski, Ogród Saski i plac Za Żelazną Bramą),
- na obszarze nie obowiązuje m.p.z.p.,
- w dniu 26 sierpnia 2010 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
LXXXVIII/2598/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. rejonu Placu
Grzybowskiego.
Obszar 6 ograniczony ulicami: Al. Jerozolimskimi, Marszałkowską, Hożą i E. Plater;
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
obszar zaliczony do centrum miasta i strefy śródmieścia funkcjonalnego,
- w strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r. obszar ten nie został wskazany do
rewitalizacji. Sąsiaduje z obszarami rozwoju (okolice PKiN, Plac Defilad, Dworzec
Centralny),
- na obszarze nie obowiązuje m.p.z.p.,
- w dniu 13 maja 2010 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
LXXXII/2350/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. Śródmieścia
Południowego w rejonie ulicy Poznańskiej.
Obszar 7 obejmujący: Pl. Zbawiciela, ul. Nowowiejską, ul. Śniadeckich, ul.
Noakowskiego, ul. Koszykową, ul. Lwowską, ul. Mokotowską,, ul. Wyzwolenia, ul. Polną,
ul. Piekną, ul. Marszałkowską;
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
obszar zaliczony do centrum miasta i strefy śródmieścia funkcjonalnego,
- w strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r. obszar ten nie został wskazany do
rewitalizacji. Sąsiaduje z obszarem rozwoju (centrum lokalne rondo Jazdy Polskiej) oraz
obszarem do rewaloryzacji (plac Na Rozdrożu),
- w dniu 28 sierpnia 2000 r. podjęta została przez Radę Gminy Warszawa – Centrum
uchwała Nr 495/XXXVI/00 w sprawie uchwalenia m.p.z.p. rejonu stacji metra
„Politechnika” (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 134, poz. 1276) obejmująca część obszaru
(ograniczonego ulicami: Pl. Zbawiciela, Nowowiejska, Śniadeckich, Lwowska, Polna,
Piękna, Wyzwolenia oraz Marszałkowska) przewidzianego do rewitalizacji,
W planie miejscowym obszar objęty rewitalizacją oznaczony został symbolem:
• Pl. Zbawiciela (3 Kpm) oraz wokół placu MU 45, MU 53, UH/B9, UK/r1,
• ul. Nowowiejska (9 KDZ) oraz wzdłuż tej ulicy MU 29, MU 30, MU 31, MU 34, MU
46, MU 47, MU 52, UH/B19, ZZ/p2,
• ul. Śniadeckich (16 KDD) oraz wzdłuż tej ulicy MU 5, MU 6, MU 13, MU 14, MU
22, MU 23, MU 26, MU 27, MU 28, UN 3, UH/B1, UH/B6,
• ul. Noakowskiego - brak w m.p.z.p. ustaleń,
• ul. Koszykowa (5KDZ) oraz wzdłuż tej ulicy MU 3,
• ul. Koszykowa (11 KDZ) oraz wzdłuż tej ulicy MU 17, MU 36, MU 37, MU 38, UK
1,
• ul. Lwowska (12 KDL) oraz wzdłuż tej ulicy MU 10, MU 11, UN 1,
123
•
ul. Mokotowska (13 KDL) oraz wzdłuż tej ulicy MU 20, MU 21, MU 41, MU 44, UN
4, UH/B5, UH/B10,
• ul. Mokotowska (14 KDL) oraz wzdłuż tej ulicy MU 54, MU 58, MU 59, MU 60, UK
2, UH/B21, UH/B22, UH/B25, UH/B26, ZZ/p3,
• Al. Wyzwolenia – poza m.p.z.p.,
• ul. Polna (15 KDL) oraz wzdłuż tej ulicy MU 48, MU 50, UN 6, UN 7, UN 10, UN
11, UH/B11, UH/B16, ZZ/p1,
• ul. Piękna (6 KDZ) oraz wzdłuż tej ulicy MU 2, MU 15, MU 18, MU 19, UŁ 1, UZ 1,
UH/B3.1, UH/B3.2,
• ul. Marszałkowska (7 KDZ) oraz wzdłuż tej ulicy MU 63,
• ul. Marszałkowska (10 KDZ) oraz wzdłuż tej ulicy MU 1, MU 32, MU 35, MU 43,
Mz/h1
dla których:
1. Plan wyznacza:
1) Tereny mieszkaniowe z usługami - określane dalej jako tereny MU.
2) Tereny mieszkalnictwa zbiorowego - hoteli - określane dalej jako tereny Mz/h.
3) Tereny usług handlu i biur - określane dalej jako tereny UH/B.
4) Tereny usług nauki i szkolnictwa wyższego - określane dalej jako tereny UN.
5) Tereny usług oświaty - określane dalej jako tereny UO.
6) Tereny usług służby zdrowia - określane dalej jako tereny UZ.
7) Tereny usług kultury - określane dalej jako tereny UK.
8) Tereny usług kultu religijnego - określane dalej jako tereny UK/r.
9) Tereny usług łączności - określane dalej jako tereny UŁ.
10) Tereny zieleni parkowej - określane dalej jako tereny ZP.
11) Tereny zieleni osiedlowej i przydomowej - określane dalej jako tereny ZZ/o.
12) Tereny zieleni publicznej - określane dalej jako tereny ZZ/p.
13) Tereny ulic - określane dalej jako tereny KD.
14) Tereny placów miejskich - określane dalej jako tereny Kpm.
15) Tereny wewnętrznych podwórek kwartałów - określane dalej jako tereny Kw.
2, Plan ustala podział terenu na kwartały zabudowy miejskiej (zwane dalej kwartałami), poprzez
wyznaczenie granic poszczególnych kwartałów, zgodnie z rysunkiem planu:
a) kwartał I - północno - zachodni narożnik pl. Konstytucji, ograniczony ul. Koszykową, ul.
Marszałkowską i granicą planu;
b) kwartał II - północno wschodni narożnik pl. Konstytucji, ograniczony ul. Marszałkowską, ul.
Piękną i granicą planu;
c) kwartał III - ograniczony ul. Koszykową, pl. Konstytucji, ul. Śniadeckich, pl. Politechniki i ul.
Lwowską;
d) kwartał IV - ograniczony ul. Piękną, ul. Mokotowską, ul. Koszykową i pl. Konstytucji;
e) kwartał V - ograniczony ul. Śniadeckich, pl. Politechniki, ul. Nowowiejską i ul. Waryńskiego;
f) kwartał VI - ograniczony pl. Konstytucji, ul. Marszałkowską, pl. Zbawiciela, ul. Nowowiejską i ul.
Waryńskiego;
g) kwartał VII - ograniczony ul. Koszykową, ul. Mokotowską, pl. Zbawiciela, ul. Marszałkowską i
pl. Konstytucji;
h) kwartał VIII - ograniczony pl. Politechniki, ul. Polną, pl. Rondo Jazdy Polskiej, al. Armii Ludowej
i ul. Rektorską;
i) kwartał IX - ograniczony ul. Nowowiejską, ul. Waryńskiego, ul. Polną i pl. Politechniki;
j) kwartał X - ograniczony ul. Nowowiejską, pl. Zbawiciela, ul. Marszałkowską, al. Armii Ludowej,
pl. Rondo Jazdy Polskiej i ul. Waryńskiego;
k) kwartał XI - ograniczony pl. Zbawiciela, ul. Marszałkowską, al. Armii Ludowej i ul. Mokotowską;
3. Plan wyznacza układ głównych przestrzeni publicznych, w skład których wchodzą:
- ulice miejskiej: al. Armii Ludowej (1KDGP), ul. Marszałkowska (2KDG), ul. Waryńskiego
(3KDG), ul. Waryńskiego (4KDG), ul. Koszykowa (5KDZ), ul. Piękna (6KDZ), ul.
Marszałkowska (7KDZ), ul. Nowowiejska (8KDZ), ul. Nowowiejska (9KDZ), ul. Marszałkowska
(10KDZ), ul. Koszykowa (11KDZ), ul. Lwowska (12KDL), ul. Mokotowska (13KDL), ul.
Mokotowska (14KDL), ul. Polna (15KDL), ul. Śniadeckich (16KDD), ul. Rektorska (17KDD);
- place miejskie: pl. Konstytucji (1Kpm), pl. Politechniki (2Kpm), pl. Zbawiciela (3Kpm), pl.
Rondo Jazdy Polskiej (4Kpm);
124
-
przejścia, pasaże podziemne;
parkingi podziemne pod terenami ulic i placów oraz terenami wewnętrznych dziedzińców
kwartałów;
- tereny zieleni publicznej ZZ/p;
- teren zieleni parkowej ZP - Pole Mokotowskie.
4. Plan wyznacza zasięg terenów przeznaczonych na cele publiczne:
- ulice miejskie: al. Armii Ludowej (1KDGP), ul. Marszałkowska (2KDG), ul. Waryńskiego
(3KDG), ul. Waryńskiego (4KDG), ul. Koszykowa (5KDZ), ul. Piękna (6KDZ), ul.
Marszałkowska (7KDZ), ul. Nowowiejska (8KDZ), ul. Nowowiejska (9KDZ), ul. Marszałkowska
(10KDZ), ul. Koszykowa (11KDZ), ul. Lwowska (12KDL), ul. Mokotowska (13KDL), ul.
Mokotowska (14KDL), ul. Polna (15KDL), ul. Śniadeckich (16KDD), ul. Rektorska (17KDD), ul.
Jaworzyńska (18KDD), ul. Jaworzyńska (19KDD), ul. projektowana (20KDD);
- place miejskie: pl. Konstytucji (1Kpm) pl. Politechniki (2Kpm), pl. Zbawiciela (3Kpm), pl. Rondo
Jazdy Polskiej (4Kpm);
- linia metra oraz stacje metra "Politechnika" (1KM) i "Wilcza" (2KM);
- przejścia i pasaże podziemne, w liniach rozgraniczających ul. Marszałkowskiej (2KDG), ul.
Waryńskiego (3KDG), ul. Waryńskiego (4KDG), pl. Konstytucji, (1Kpm) pl. Politechniki
(2Kpm), pl. Rondo Jazdy Polskiej (4Kpm);
- tereny usług z zakresu oświaty (UO), nauki i szkolnictwa wyższego (UN), zdrowia (UZ), kultury
(UK) i łączności (UŁ);
- tereny zieleni publicznej ZZ/p;
- teren zieleni parkowej ZP - Pole Mokotowskie.
5. Plan wyznacza zasięg terenów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej:
1) Dla kwartału I działka MU1.
2) Dla kwartału II działka MU2.
3) Dla kwartału III działki: MU3, MU4, MU5, MU6, MU7, MU8, MU10, MU11.2, MU13, MU14,
UN1.1, UN3, UO1.1, UH/B1.
4) Dla kwartału IV działki: MU15, MU16, MU17, MU18.1, MU19, MU20, MU21, UZ1, UŁ1,
UH/B4, UH/B5, UK1.
5) Dla kwartału V działki: MU22, MU23, MU25, MU26, MU27.1, MU29, MU31, UH/B6.1, UK/r2.
6) Dla kwartału VI działki: Mz/h1, MU32, MU33, MU34, MU35.
7) Dla kwartału VII działki: MU36, MU37.1, MU38.1, MU41, MU43, MU44, UH/B10, UN4.
8) Dla kwartału VIII działki: UN7, UN9.
9) Dla kwartału IX działki: MU46, MU47, MU48, MU49, MU50, MU51, UO2, UN11.
10) Dla kwartału X działki: MU52, MU53, MU54, MU55, MU56, MU57, MU58, MU59, MU60,
UK2.
11) Dla kwartału XI działki: MU61, MU62.1, MU63, UK/r1.1, UH/B24, UG/B26.
6. Plan wyznacza zasięg terenów przekształceń obszarów zdegradowanych:
1) Dla kwartału III działka UN2, działki MU9, UH/B2, Kw4 (część zajęta przez boksy garażowe),
ZZ/o2 oraz działki MU12, UO1.3, MU11.2 Kw4 (część zajęta przez boksy garażowe).
2) Dla kwartału IV działki UH/B3 i MU18.3.
3) Dla kwartału V działki UH/B6.3 i MU24.
4) Dla kwartału VI oraz działka UH/B9.1 i UH/B9.3.
5) Dla kwartału VII działki MU38.2 i MU39 oraz działka MU45.
6) Dla kwartału IX działki: UH/B17.
7) Dla kwartału X działki: UH/B19, UH/B20, UH/B21, UH/B22 (patrz par. 232).
Obszar 8 obejmujący: ul. Marszałkowską, ul. Sienkiewicza, ul. Złotą, ul. Chmielną, ul.
Widok, Pasaż S. Wiecheckiego „Wiecha”, Al. Jerozolimskie;
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
obszar zaliczony do centrum miasta i strefy śródmieścia funkcjonalnego. Sąsiaduje z
obszarem rozwoju (Pl. Defilad,),
- w strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r. obszar ten nie został wskazany do
rewitalizacji. Sasiaduje z obszarami rozwoju (okolice PKiN, Plca Defilad) oraz
zlokalizowany w sąsiedztwie obszaru do rewaloryzacji (Trakt Królewski),
- na obszarze nie obowiązuje m.p.z.p.,
125
-
w dniu 5 lutego 2009 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
XLIX/1499/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. okolic tzw. Ściany
Wschodniej obejmująca część obszaru przewidzianego do rewitalizacji,
Obszar 9 ograniczony ulicami: Hożą, Mokotowską, Wilczą, Kruczą;
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
obszar zaliczony do centrum miasta i strefy śródmieścia funkcjonalnego,
- w strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r. obszar ten nie został wskazany do
rewitalizacji. Sąsiaduje z obszarem rozwoju (ograniczonym ulicami Moliera,
Mazowiecką, Szpitalną, Kruczą oraz Skarpą) oraz z obszarem do rewaloryzacji (Aleje
Ujazdowskie),
- w dniu 12 lipca 2001 r. podjęta została przez Radę Gminy Warszawa – Centrum uchwała
Nr 815/LXVI/01 w sprawie uchwalenia m.p.z.p. Kwartał: Hoża, Mokotowska, Wilcza,
Krucza (Dz. Urz. Woj. Maz Nr 164, poz. 2504) obejmująca całość obszaru
(ograniczonego ulicami: Hożą, Mokotowską, Wilczą i Kruczą) przewidzianego do
rewitalizacji,
W planie miejscowym obszar objęty rewitalizacją oznaczony został symbolem MU,
UH/B, UO, UG, ZZ/o, Kw, Kpm, KD dla których ustala się:
1. Plan określa przeznaczenie terenów mieszkaniowych z usługami (MU):
1) Na terenach MU plan ustala zachowanie lub rozwój funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz
funkcji usługowych z zakresu handlu i biur, za wyjątkiem obiektów określonych w pkt 3.
2) Na terenach MU plan dopuszcza lokalizowanie funkcji usługowych z zakresu administracji,
obsługi finansowej, gastronomii, łączności i poczty, kultury, oświaty oraz służby zdrowia i opieki
społecznej.
3) Na terenach MU plan wyklucza lokalizowanie usług uciążliwych oraz obiektów i urządzeń
uciążliwych, których uciążliwość wykracza poza granice lokalizacji.
4) Na terenach MU plan zaleca lokalizowanie funkcji usługowych w parterach budynków; w
szczególności w pierzejach od strony ulic, placu lub wewnętrznych podwórek kwartału.
5) W skład terenów MU wchodzą działki i części działek: a3MU, a4.1MU, a5MU, a6.3MU, a7.1MU,
a7.2MU, a9MU, a10MU, a11MU, a12MU, a13MU, a14MU, a15MU, a16MU, b1.1MU, b1.2MU,
b1.3MU, b4.1MU, b4.2MU, b4.3MU, b5MU.
2. Plan określa przeznaczenie terenów usług handlu i biur (UH/B):
1) Na terenach UH/B plan ustala zachowanie i rozwój funkcji usługowych z zakresu handlu, biur,
administracji, obsługi finansowej i gastronomii, za wyjątkiem obiektów określonych w pkt 4.
2) Na terenach UH/B plan dopuszcza lokalizowanie funkcji usługowych z zakresu kultury, rozrywki,
służby zdrowia i nauki.
3) Na terenach UH/B plan dopuszcza zachowanie i rozwój funkcji mieszkaniowych wielorodzinnych
i apartamentowych.
4) Na terenach UH/B plan wyklucza lokalizowanie usług uciążliwych oraz obiektów i urządzeń
uciążliwych, których uciążliwość wykracza poza granice lokalizacji.
5) W skład terenów UH/B wchodzą działki i części działek: a1.1UH/B, a1.2UH/B, a6.1UH/B,
a6.2UH/B, b3.3UH/B.
3. Plan określa przeznaczenie terenów usług oświaty (UO):
1) Na terenach UO plan ustala rozwój funkcji usługowych z zakresu oświaty, jako funkcji
podstawowej.
2) Na terenach UO plan dopuszcza rozwój funkcji usługowych z zakresu kultury, sportu, rozrywki,
jako funkcji uzupełniających w stosunku do funkcji podstawowej.
3) Na terenach UO plan wyklucza lokalizowanie innych funkcji niż określone w pkt 1 i 2, usług
uciążliwych oraz obiektów i urządzeń uciążliwych.
4) W skład terenów UO wchodzi część działki a2.1UO.
4. Plan określa przeznaczenie terenów usług gastronomii (UG):
1) Dla terenów UG plan ustala rozwój funkcji usługowych z zakresu gastronomii.
2) Dla terenów UG plan dopuszcza rozwój funkcji usługowych z zakresu handlu, rozrywki i kultury.
3) Dla terenów UG plan wyklucza lokalizowanie innych funkcji niż określone w pkt 1 i 2, usług
uciążliwych oraz obiektów i urządzeń uciążliwych.
4) W skład terenów UG wchodzi działka a8UG.
126
5. Plan określa przeznaczenie terenów zieleni osiedlowej, przydomowej i rekreacyjnej (ZZ/o):
1) Na terenach ZZ/o plan ustala rozwój funkcji zieleni osiedlowej i przydomowej.
2) Na terenach ZZ/o plan dopuszcza lokalizowanie funkcji usługowych z zakresu sportu i rekreacji w
formie urządzeń i obiektów niekubaturowych.
3) Na terenach ZZ/o plan wyklucza lokalizowanie zabudowy, usług uciążliwych oraz obiektów i
urządzeń uciążliwych.
4) Na terenach ZZ/o plan ustala zachowanie i uzupełnienie istniejącej zieleni, z uwzględnieniem
ustaleń szczegółowych.
5) Na terenach ZZ/o plan dopuszcza:
- lokalizację elementów małej architektury;
- realizację ogrodzenia;
- realizację parkingu podziemnego, jeżeli jest to określone w ustaleniach szczegółowych planu.
6) W skład terenów ZZ/o wchodzą części działek: a2.2ZZ/o, a2.3ZZ/o, a4.2ZZ/o, a7.3ZZ/o.
6. Plan określa przeznaczenie terenów wewnętrznych podwórek kwartału (Kw):
1) Na terenach Kw plan ustala rozwój funkcji podwórek obsługujących zabudowę wewnątrz
kwartału.
2) Na terenach Kw plan ustala:
- zapewnienie dojazdów i dojść do poszczególnych działek i budynków;
- urządzenie terenu m.in. poprzez: wprowadzenie elementów małej architektury, wyznaczenie
miejsc parkingowych, zachowanie i uzupełnienie istniejącej zieleni,
- zachowanie rezerwy terenu dla potrzeb realizacji sieci rozbiorczych uzbrojenia podziemnego i
przyłączy do budynków.
3) Na terenach Kw plan ustala realizację parkingów podziemnych pod posadzką wewnętrznych
podwórek; zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu.
4) Na terenach Kw plan wyklucza lokalizowanie zabudowy, za wyjątkiem przypadków określonych
w ustaleniach szczegółowych planu.
5) W skład terenów Kw wchodzą części działek: a1.3Kw, a1.4Kw, a1.5Kw, b2.1Kw, b3.1Kw,
b3.2Kw, b4.4Kw.
7. Plan określa przeznaczenie terenów placów miejskich (Kpm) i terenów ulic (KD):
1) Dla terenów Kpm i KD plan ustala rozwój funkcji komunikacji kołowej, pieszej i rowerowej.
2) Dla terenów Kpm i KD plan ustala:
- lokalizację miejsc parkingowych;
- rezerwę terenu dla sieci uzbrojenia inżynieryjnego;
- zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew.
3) Dla terenów Kpm i KD plan ustala dopuszcza remonty i modernizacje istniejących urządzeń
komunikacyjnych i sieci uzbrojenia inżynieryjnego.
4) Dla terenów Kpm i KD plan wyklucza lokalizowanie zabudowy, za wyjątkiem elementów małej
architektury.
5) W skład terenów Kpm wchodzi pl. Trzech Krzyży 1Kpm.
6) W skład terenów KD wchodzą ulice: ul. Krucza 1KDZ, ul. Hoża 2KDL, ul. Mokotowska 3KDL,
ul. Wilcza 4KDL.
8. Plan ustala realizację ogólnodostępnych pasaży pieszych na terenie kwartału:
- pasaż pieszy pomiędzy ul. Hożą a ul. Wilczą na terenach działek i części działek: b2.1Kw, a11MU,
b3.1Kw, a12MU;
- pasaż pieszy pomiędzy ul. Kruczą a ul. Mokotowską na terenach działek i części działek: a1.5Kw,
b1.1MU, b1.2MU, b2.1Kw, b4.1MU, b4.4Kw, a7.2MU;
Obszar 10 obejmujący: obszar Muranowa (osiedle Muranów);
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
obszar zaliczony do centrum miasta i strefy śródmieścia funkcjonalnego,
- w strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r. obszar ten nie został wskazany do
rewitalizacji,
- na obszarze nie obowiązuje m.p.z.p.,
Obszar 11 obejmujący: obszar Skarpy Warszawskiej na odcinku od Trasy Łazienkowskiej
do Mostu Gdańskiego;
127
-
-
-
-
-
-
-
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
obszar zaliczony do centrum miasta i strefy śródmieścia funkcjonalnego (od mostu
Gdańskiego do mostu Poniatowskiego) oraz do strefy śródmieścia funkcjonalnego (od
mostu Poniatowskiego do Trasy Łazienkowskiej),
w strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r. obszar ten nie został wskazany do
rewitalizacji. Sąsiaduje z obszarem do rewitalizacji (Stare i Nowe Miasto oraz
Mariensztat), obszarem rozwoju (ograniczonym ulicami Moliera, Mazowiecką, Szpitalną
i kruczą oraz Skarpą, Powiśle),
na obszarze nie obowiązuje m.p.z.p.,
w dniu 24 listopada 2005 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
LXII/1779/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. rejonu Jazdowa
obejmująca część obszaru przewidzianego do rewitalizacji,
w dniu 24 listopada 2005 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
LXII/1781/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. rejonu ulicy Wiejskiej
obejmująca część obszaru przewidzianego do rewitalizacji,
w dniu 19 października 2006 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
LXXXIII/2767/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. Powiśla
Północnego obejmująca część obszaru przewidzianego do rewitalizacji,
w dniu 5 listopada 2009 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
LXVI/2060/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. rejonu Powiśla
Południowego obejmująca część obszaru przewidzianego do rewitalizacji,
w dniu 21 października 2010 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
XCIII/27/39/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. w rejonie ulicy
Foksal obejmująca część obszaru przewidzianego do rewitalizacji.
9. Dzielnica TARGÓWEK m.st. Warszawy
Obszar A ograniczony ulicami: Rondo „Żaba”, Św. Wincentego, Samarytanki, Gilarską,
Fantazyjna, Kraśnicką, Swojską, Klementowicką, Makową, Rzeczną, Ks. Ziemowita,
Naczelnikowską, do Ronada „Żaba” z wyłączeniem terenów kolejowych i zakładów
produkcyjnych;
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
obszar zaliczony do strefy miejskiej oraz jako obszar rozwoju (Targówek Przemysłowy i
Kawęczyn),
- w strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r. obszar ten został wskazany jako teren
poprzemysłowy do rewitalizacji w piątej kolejności. Sąsiaduje z obszarem
przewidzianym do rewitalizacji (ul. Bieżuńska),
- w dniu 27 kwietnia 2000 r. podjęta została przez Radę Gminy Warszawa – Targówek
uchwała Nr XX/227/00 w sprawie uchwalenia m.p.z.p. obszaru Targówka
Przemysłowego w gminie Warszawa Targówek (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 98, poz. 969)
obejmująca część obszaru przewidzianego do rewitalizacji,
W planie miejscowym obszar objęty rewitalizacją oznaczony został symbolem NO, K,
UP, PT, KK, TPU, UR, IS dla których ustala się:
Teren NO,
Na terenach urządzeń do odprowadzania i usuwania ścieków, oznaczonych na rysunku planu symbolem
[NO] obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
1) ustala się lokalizację przepompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Nowo-Rzecznej i NowoZiemowita,
2) ustala się strefę uciążliwości od przepompowni ścieków sanitarnych o szerokości 15m, zamkniętą w
granicach lokalizacji własnej,
128
3) w rejonie skrzyżowania ul. Nowo-Ziemowita z ul. Bukowiecką ustala się lokalizację przepompowni
wód deszczowych z urządzeniami do podczyszczania ścieków deszczowych przed ich zrzutem do
Kanału Bródnowskiego,
4) ustala się konieczność zamknięcia uciążliwości od przepompowni wód deszczowych w granicach
lokalizacji własnej.
Teren K,
Na terenach tras komunikacyjnych [K] oraz na terenach urządzeń komunikacji samochodowej [Ks]
obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
1) ustala się modernizację istniejącego układu drogowego,
2) ustala się realizację układu ulic o funkcjach tras głównych [G] i zbiorczych [Z] zapewniającego
komunikacyjne powiązania zewnętrzne obszaru - wskazanych na rysunku planu,
3) ustala się realizację ulic lokalnych [L] wskazanych na rysunku planu,
4) do czasu realizacji projektowanych ulic i dróg publicznych dopuszcza się dotychczasowy sposób
zagospodarowania terenu,
5) zmiana dotychczasowego sposobu użytkowania terenu nie związana z realizacją urządzeń
komunikacyjnych musi uwzględniać wymogi określone w obowiązującej ustawie o drogach
publicznych,
6) wody opadowe z dachów (czyste), powinny być gromadzone i stopniowo rozsączkowane do gruntu, do
czasu realizacji systemu kanalizacji deszczowej, ścieki deszczowe z dróg, parkingów i placów przed
odprowadzeniem należy podczyścić (celem usunięcia związków zawiesiny ogólnej i substancji
ekstrahujących się eterem naftowym),
7) w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi ulic dopuszcza się realizację sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej w zakresie uzgodnionym z zarządcą drogi,
8) na wskazanych na rysunku planu terenach pokrytych zielenią niską i wysoką o średniej wartości,
dopuszcza się zainwestowanie pod warunkiem wykonania inwentaryzacji zieleni z jej waloryzacją
określającą najwartościowsze zadrzewienia do zachowania,
9) ustala się adaptację istniejącej stacji paliw przy ul. Radzymińskiej na terenie urządzeń komunikacji
samochodowej wyróżnionym na rysunku planu symbolem [Ks].
Teren UP,
1. Wyznacza się obszar usług publicznych [UP], z podstawowym przeznaczeniem pod:
1) usługi handlu, gastronomii i administracji II i III st. obsługi (publiczne i komercyjne),
2) usługi oświaty,
3) usługi kultury.
2. Dla obszarów, o których mowa w ust. 1 ustala się:
1) adaptację istniejących obiektów oświatowych (szkoły i przedszkole),
2) adaptację istniejących obiektów parafii rzymsko-katolickiej p.w. Zmartwychwstania Pańskiego i
objęcie ich ochroną konserwatorską z nakazem uzgadniania wszelkich prac remontowych z
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, obowiązują ustalenia wg § 22,
3) adaptację i objęcie ochroną konserwatorską willi wraz z zielenią parkową przy ul. Siarczanej 6,
obowiązują ustalenia wg § 22 oraz nakaz zachowania i uporządkowania istniejącej zieleni,
4) dla innych obiektów wskazanych na rysunku planu - objętych ochroną konserwatorską, obowiązują
ustalenia § 22,
5) możliwość rozbudowy, modernizacji i przebudowy istniejącej zabudowy zgodnej z przeznaczeniem
wymienionym w ust. 1,
6) dla noworealizowanych i przebudowywanych obiektów nieprzekraczalną wysokość 12m od poziomu
terenu,
7) dopuszczenie lokalizacji obiektów stanowiących dominantę nad otaczającą przestrzenią w rejonie
skrzyżowania ul. Nowo-Rzecznej z ul. Radzymińską, pod warunkiem odpowiedniego
wkomponowania planowanej inwestycji w otaczającą przestrzeń,
8) (1) wzdłuż ul. Radzymińskiej - wysokość zabudowy do 3,5 - maksymalnie 4 kondygnacji, preferuje
się formę pierzejową,
9) nieprzekraczalne linie zabudowy:
- minimum 5m od układu (linii rozgraniczających) ulic lokalnych i dojazdowych,
- minimum 3m od linii rozgraniczających ulic zbiorczych [Z] i głównych [G],
- minimum 10m od granicy terenu PKP,
10) lokalizację obiektów biurowych, administracyjnych lub usługowych reprezentacyjnych w formie i
wykończeniu - od strony ul. Radzymińskiej będącej ulicą wylotową z Warszawy,
11) likwidację budynków substandardowych,
129
12) nakaz zachowania istniejącej, wskazanej na rysunku planu, wartościowej zieleni i wprowadzenia
zieleni towarzyszącej zabudowie (urządzonej i izolacyjnej) - w szczególności w strefie przyulicznej i
wzdłuż kolei, na terenach sąsiadujących z istniejącą zabudową mieszkaniową oraz w sąsiedztwie
obiektów uciążliwych lub niebezpiecznych dla środowiska i ludzi,
13) realizację nowej zabudowy pod warunkiem podłączenia do sieci miejskich,
14) ograniczenie obsługi komunikacyjnej od ulic o funkcjach zbiorczych i głównych.
3. Dla obszarów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:
1) dotychczasowe użytkowanie gruntów i budynków, w tym Pracowniczego Ogrodu Działkowego przy
ul. Mieszka I oraz istniejącej zabudowy mieszkaniowej do czasu realizacji obiektów preferowanych,
2) remonty, modernizację oraz rozbudowę istniejącej zabudowy, zgodnej z przeznaczeniem
wymienionym w ust. 1,
3) w ramach wydzielonej na rysunku planu strefy oznaczonej [M] dopuszcza się remonty i
modernizacje istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz wprowadzenie funkcji mieszkaniowej (np. w
formie: aneksów przy istniejących lub projektowanych usługach, nowej zabudowy uzupełniającej
pierzeje ulic itp.) każdorazowo w oparciu o przepisy szczególne,
4) lokalizację urządzeń komunikacyjnych - preferuje się budowę parkingów lub garaży
wielopoziomowych,
5) wprowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej (np. stacje trafo),
6) lokalizację nieuciążliwego rzemiosła usługowego i produkcyjnego,
7) wprowadzenie zieleni urządzonej i izolacyjnej,
8) lokalizację usług I stopnia obsługi.
4. Dla terenów usług publicznych obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:
1) dopuszcza się realizację tylko i wyłącznie usług nieuciążliwych,
2) obowiązuje nakaz zachowania istniejących wartościowych zespołów zieleni zaznaczonych na
rysunku planu, należy dążyć do wprowadzenia zieleni towarzyszącej zabudowie (trawniki, kwietniki,
krzewy i drzewa ozdobne) oraz zieleni izolacyjnej w szczególności w strefie przyulicznej i od strony
kolei,
3) obowiązuje zachowanie minimum 20% powierzchni biologicznie czynnej dla każdego terenu,
4) obowiązuje nakaz podłączenia do sieci miejskich (kanalizacji i wodociągów),
5) wody opadowe z dachów (czyste), powinny być gromadzone i stopniowo rozsączkowane do gruntu,
do czasu realizacji systemu kanalizacji deszczowej, ścieki deszczowe z dróg, parkingów i placów
przed odprowadzeniem należy podczyścić (celem usunięcia związków zawiesiny ogólnej i substancji
ekstrahujących się eterem naftowym),
6) obowiązuje nakaz ogrzewania budynków z miejskiej sieci cieplnej, dopuszcza się ogrzewanie z
lokalnych źródeł ciepła opalanych olejem opałowym lekkim (o zawartości siarki do 0,3%), gazem
lub zasilanych energią elektryczną.
Teren PT,
1. Dla obszarów przemysłowo-technicznych [PT] ustala się następujące obowiązujące przeznaczenie
podstawowe: zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa budowlane, przedsiębiorstwa gospodarki
komunalnej.
2. Dla obszarów, o których mowa w ust. 1 ustala się:
1) dla noworealizowanych i przebudowywanych obiektów nieprzekraczalną wysokość 12m od poziomu
terenu (nie dotyczy kominów zakładowych),
2) dopuszczenie lokalizacji obiektów stanowiących dominantę nad otaczającą przestrzenią pod
warunkiem odpowiedniego wkomponowania planowanej inwestycji w otaczającą przestrzeń,
3) lokalizację obiektów reprezentacyjnych w formie i wykończeniu od strony ulic: Radzymińskiej,
Nowo-Rzecznej i Nowo-Zabranieckiej,
4) dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie gruntów i budynków do czasu realizacji obiektów
wymienionych w ust. 1,
5) dopuszcza się remonty, modernizację oraz rozbudowę istniejącej zabudowy, zgodnej z
przeznaczeniem wymienionym w ust. 1,
6) warunkiem dopuszczenia realizacji nowych obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 1, jest
wyposażenie terenu w urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne oraz w miarę potrzeby w urządzenia
do neutralizacji i odprowadzenia chemicznie aktywnych ścieków,
7) zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej,
8) zakaz gruntowej uprawy warzyw, zbóż i owoców,
9) zakaz lokalizacji funkcji chronionych (zdrowia i oświaty) nie związanych z funkcją podstawową,
10) nieprzekraczalne linie zabudowy:
- minimum 5m od układu (linii rozgraniczających) ulic lokalnych i dojazdowych,
- minimum 3m od linii rozgraniczających ulic zbiorczych [Z] i głównych [G],
130
- minimum 10m od granicy terenu PKP,
11) dla obiektów oraz stref wskazanych na rys. planu, objętych ochroną konserwatorską obowiązują
ustalenia § 22.
3. Ustala się następujące przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o których mowa w ust. 1:
1) urządzenia infrastruktury technicznej,
2) urządzenia i trasy komunikacyjne, w tym parkingi,
3) stacje obsługi pojazdów, stacje benzynowe lokalizowane poza zasięgiem stref ochronnych od
terenów urządzeń gazownictwa [EG],
4) zakłady drobnej wytwórczości,
5) bazy i składy hurtowe,
6) obiekty administracyjne, usługi handlu, szkoły zawodowe i ośrodki szkolenia zawodowego,
7) zakłady przetwórstwa odpadów oraz inne urządzenia związane z ochroną środowiska,
8) zieleń urządzona i izolacyjna.
4. Warunkiem dopuszczenia przeznaczenia, o którym mowa w ust. 3, jest:
1) dostosowanie ich charakteru do przeznaczenia podstawowego,
2) zachowanie proporcji, by istniejące i projektowane obiekty oraz urządzenia nie zajmowały łącznie
więcej niż 30% powierzchni danego obszaru.
5. Potrzeby parkingowe należy przewidzieć na terenie lokalizacji własnej wg wskaźnika:
1) dla zakładów produkcyjnych - 35 - 45 m. p. /100 zatrudnionych,
2) dla biur, usług, magazynów - ok. 30 m. p. /1000m2 pow. użytkowej,
3) dla stacji obsługi pojazdów - 5 m. p. /1 stanowisko naprawcze,
4) dla obiektów administracyjnych i technicznych - 30 m. p. /1000m2 pow. użytkowej.
6. Dla terenów zabudowy przemysłowej i technicznej obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony
środowiska:
1) uciążliwość działalności prowadzonej w obiektach wymienionych w ust. 1 i 3 nie może wykraczać
poza granice obszaru,
2) w stosunku do obiektów istniejących, które szkodliwie oddziaływują na środowisko, nakaz
eliminacji tego oddziaływania na drodze technicznej bądź technologicznej,
3) zakaz ustanawiania stref ochronnych jako środka ochrony środowiska,
4) zakaz realizacji obiektów powodujących degradację środowiska, a także urządzeń wodochłonnych,
jeśli ich zapotrzebowanie na wodę mogłoby naruszyć równowagę lokalnych zasobów wodnych,
5) podejmowanie działalności wiążącej się z wprowadzeniem substancji zanieczyszczających powietrze
jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu decyzji o dopuszczalnej emisji, na podstawie przepisów
szczególnych,
6) wody opadowe z dachów (czyste), powinny być gromadzone i stopniowo rozsączkowane do gruntu,
do czasu realizacji systemu kanalizacji deszczowej, ścieki deszczowe z dróg, parkingów i placów
przed odprowadzeniem należy podczyścić (celem usunięcia związków zawiesiny ogólnej i substancji
ekstrahujących się eterem naftowym),
7) nakaz zachowania istniejącej, wskazanej na rysunku planu, wartościowej zieleni i wprowadzenia
zieleni towarzyszącej zabudowie (urządzonej i izolacyjnej) - w szczególności w strefie przyulicznej i
wzdłuż kolei,
8) obowiązuje zachowanie minimum 20% powierzchni biologicznie czynnej dla każdego terenu,
9) na wskazanych na rysunku planu terenach pokrytych zielenią niską i wysoką o średniej wartości,
dopuszcza się zainwestowanie zgodnie z ust. 1 i 3, pod warunkiem wykonania inwentaryzacji zieleni
z jej waloryzacją określającą najwartościowsze zadrzewienia do zachowania,
10) obowiązuje nakaz ogrzewania budynków z miejskiej sieci cieplnej, dopuszcza się ogrzewanie z
lokalnych źródeł ciepła opalanych olejem opałowym lekkim (o zawartości siarki do 0,3%), gazem
lub zasilanych energią elektryczną,
11) obowiązuje wprowadzenie selekcji odpadów.
Teren KK,
Dla terenów komunikacji kolejowej [KK] oraz na terenach komunikacji kolejowej z dopuszczeniem usług
[KKu] ustala się:
1) adaptację sieci infrastruktury PKP,
2) rezerwę pod rozwój szybkich kolei miejskich (jak TGV) i innych potrzeb kolejowych Warszawskiego
Węzła Kolejowego,
3) adaptację bocznic obsługujących tereny przemysłowe,
4) bezkolizyjne skrzyżowanie zespołu bocznic w rejonie Utraty z ul. Nowo-Zabraniecką,
5) możliwość utrzymania kolizyjnego skrzyżowania łącznicy pomiędzy liniami kolejowymi Warszawa
Wileńska - Tłuszcz oraz Warszawa Wschodnia - Mińsk Mazowiecki z ulicą Nowo - Zabraniecką i
Nowo - Ziemowita pod warunkiem ograniczenia ruchu do wybranych godzin pozaszczytowych,
131
6) dopuszcza się lokalizację usług I i II stopnia obsługi na terenie wydzielonym na rysunku planu i
wyróżnionym symbolem [KKu] na warunkach wg § 12.
Teren TPU,
1. Dla obszarów techniczno-produkcyjno-usługowych [TPU] ustala się następujące obowiązujące
przeznaczenie podstawowe: przedsiębiorstwa obsługi technicznej miasta, bazy, składy hurtowe,
magazyny, usługi II i III stopnia obsługi.
2. Dla obszarów, o których mowa w ust. 1 ustala się:
1) dla noworealizowanych i przebudowywanych obiektów nieprzekraczalną wysokość 12m od poziomu
terenu,
2) dopuszczenie lokalizacji obiektów stanowiących dominantę nad otaczającą przestrzenią pod
warunkiem odpowiedniego wkomponowania planowanej inwestycji w otaczającą przestrzeń,
3) dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie gruntów i budynków do czasu realizacji obiektów
wymienionych w ust. 1,
4) dopuszcza się remonty, modernizację oraz rozbudowę istniejącej zabudowy, zgodnej z
przeznaczeniem wymienionym w ust. 1,
5) warunkiem dopuszczenia realizacji nowych obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 1, jest
wyposażenie terenu w urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne,
6) realizację usług publicznych i komercyjnych w formie wolnostojącej lub zespolonej z obiektami o
funkcjach dopuszczonych dla obszaru,
7) nieprzekraczalne linie zabudowy:
- minimum 5m od układu (linii rozgraniczających) ulic lokalnych i dojazdowych,
- minimum 3m od linii rozgraniczających ulic zbiorczych [Z] i głównych [G],
- minimum 10m od granicy terenu PKP,
8) dla wyznaczonej na rysunku planu strefy występowania stanowisk archeologicznych obowiązują
ustalenia § 22,
9) na terenach znajdujących się w strefach uciążliwości od linii wysokiego napięcia obowiązują
ustalenia wg § 21.
3. Ustala się następujące przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o których mowa w ust. 1:
1) w ramach wydzielonej na rysunku planu strefy oznaczonej [M] dopuszcza się remonty i
modernizacje istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz wprowadzenie funkcji mieszkaniowej w
formie aneksów przy istniejących lub projektowanych usługach, każdorazowo w oparciu o przepisy
szczególne,
2) urządzenia infrastruktury technicznej,
3) urządzenia i trasy komunikacyjne, w tym parkingi naziemne lub wielopoziomowe oraz garaże,
4) stacje obsługi pojazdów, stacje benzynowe,
5) zakłady drobnej wytwórczości,
6) zieleń urządzona i izolacyjna.
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:
1) ewentualna uciążliwość lub szkodliwość dla środowiska nie może wykraczać poza teren lokalizacji
obiektu,
2) nakaz zachowania istniejącej, wskazanej na rysunku planu, wartościowej zieleni i wprowadzenia
zieleni towarzyszącej zabudowie (urządzonej i izolacyjnej) - w szczególności w strefie przyulicznej i
wzdłuż kolei oraz na terenach sąsiadujących z istniejącą zabudową mieszkaniową,
3) warunkiem realizacji zabudowy jest jej podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej,
4) wody opadowe z dachów (czyste), powinny być gromadzone i stopniowo rozsączkowane do gruntu,
do czasu realizacji systemu kanalizacji deszczowej, ścieki deszczowe z dróg, parkingów i placów
przed odprowadzeniem należy podczyścić (celem usunięcia związków zawiesiny ogólnej i substancji
ekstrahujących się eterem naftowym),
5) obowiązuje izolowanie zielenią o zróżnicowanej wysokości obiektów uciążliwych lub
niebezpiecznych dla środowiska i ludzi,
6) obowiązuje wprowadzenie zieleni niskiej w strefach uciążliwości od linii wysokiego napięcia,
7) obowiązuje zachowanie minimum 20% powierzchni biologicznie czynnej dla każdego terenu,
8) na wskazanych na rysunku planu terenach pokrytych zielenią niską i wysoką o średniej wartości,
dopuszcza się zainwestowanie zgodnie z ust. 1 i 3, pod warunkiem wykonania inwentaryzacji zieleni
z jej waloryzacją określającą najwartościowsze zadrzewienia do zachowania,
9) obowiązuje nakaz ogrzewania budynków z miejskiej sieci cieplnej, dopuszcza się ogrzewanie z
lokalnych źródeł ciepła opalanych olejem opałowym lekkim (o zawartości siarki do 0,3%), gazem
lub zasilanych energią elektryczną,
10) obowiązuje wprowadzenie selekcji odpadów.
132
5. Potrzeby parkingowe należy przewidzieć na terenie lokalizacji własnej wg wskaźnika:
1) dla zakładów produkcyjnych - 35 - 45 m. p. /100 zatrudnionych,
2) dla biur, usług, magazynów - ok. 30 m. p. /1000m2 pow. użytkowej,
3) dla stacji obsługi pojazdów - 5 m. p. /1 stanowisko naprawcze,
4) dla obiektów administracyjnych i technicznych - 30 m. p. /1000m2 pow. użytkowej,
5) dla zakładów pracy - 22 m. p. /100 zatrudnionych.
Teren UR,
1. Dla obszarów usług i drobnej wytwórczości [UR] ustala się następujące obowiązujące przeznaczenie
podstawowe: usługi rzemiosła, handlu, nieuciążliwe zakłady drobnej wytwórczości.
2. Dla obszarów, o których mowa w ust. 1 ustala się:
1) nakaz realizacji usług w formie wolnostojącej lub zespolonej z obiektami o innych funkcjach
dopuszczonych,
2) dla noworealizowanych i przebudowywanych obiektów nieprzekraczalną wysokość 10m,
3) dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie gruntów i budynków do czasu realizacji obiektów
wymienionych w ust. 1,
4) dopuszcza się remonty, modernizację oraz rozbudowę istniejącej zabudowy zgodnej z
przeznaczeniem wymienionym w ust. 1,
5) na terenach znajdujących się w strefach uciążliwości od linii wysokiego napięcia obowiązują
ustalenia wg § 21,
6) dla wyznaczonej na rysunku planu strefy występowania stanowisk archeologicznych obowiązują
ustalenia § 22,
7) obowiązuje zakaz lokalizowania usług, których uciążliwość wykraczałaby poza granice działki
własnej,
8) miejsca postojowe dla obiektów usługowo - handlowych należy przewidzieć na terenie działek
własnych wg wskaźnika 30msc/1000m2 p.u.,
9) ograniczenie obsługi komunikacyjnej od ulic o funkcjach zbiorczych i głównych,
10) nieprzekraczalne linie zabudowy:
- minimum 5m od układu (linii rozgraniczających) ulic lokalnych i dojazdowych,
- minimum 3m od linii rozgraniczających ulic zbiorczych [Z] i głównych [G].
3. Ustala się następujące przeznaczenie dopuszczalne:
1) w ramach wydzielonej na rysunku planu strefy oznaczonej [M] dopuszcza się remonty i
modernizację istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz wprowadzenie funkcji mieszkaniowej w
formie aneksów przy istniejących lub projektowanych usługach, każdorazowo w oparciu o przepisy
szczególne,
2) przemysł nieuciążliwy,
3) usługi gastronomii, kultury,
4) urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji, w tym parkingi,
5) zieleń urządzona i izolacyjna.
4. Warunkiem dopuszczenia przeznaczenia, o którym mowa w ust. 3, jest dostosowanie do charakteru i do
wymagań przeznaczenia podstawowego.
5. Dla terenów zabudowy usługowej obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:
1) ewentualna uciążliwość lub szkodliwość dla środowiska nie może wykraczać poza teren lokalizacji
obiektu,
2) nakaz wprowadzenia zieleni towarzyszącej zabudowie (urządzonej i izolacyjnej) - w szczególności
w strefie przyulicznej i wzdłuż kolei oraz na terenach sąsiadujących z istniejącą zabudową
mieszkaniową,
3) obowiązuje wprowadzenie różnorodnej zieleni izolacyjnej wzdłuż Kanału Bródnowskiego,
4) warunkiem realizacji jest podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,
5) wody opadowe z dachów (czyste), powinny być gromadzone i stopniowo rozsączkowane do gruntu,
do czasu realizacji systemu kanalizacji deszczowej, ścieki deszczowe z dróg, parkingów i placów
przed odprowadzeniem należy podczyścić (celem usunięcia związków zawiesiny ogólnej i substancji
ekstrahujących się eterem naftowym),
6) obowiązuje nakaz ogrzewania budynków z miejskiej sieci cieplnej, dopuszcza się ogrzewanie z
lokalnych źródeł ciepła opalanych olejem opałowym lekkim (o zawartości siarki do 0,3%), gazem
lub zasilanych energią elektryczną,
7) obowiązuje wprowadzenie selekcji odpadów.
Teren IS
1. Ustala się adaptację terenów urządzeń specjalnych [IS].
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:
133
1) wprowadzenie funkcji uzupełniających, w tym: usług, przemysłu, magazynów, baz, dla których
obowiązują ustalenia odpowiednio wg § 9, 10 i 11,
2) remonty, przebudowę i wymianę budynków i urządzeń związanych z funkcją podstawową terenów.
- w dniu 8 marca 2012 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
XXXIII/794/2012 w sprawie uchwalenia m.p.z.p. Targówka Fabrycznego w rejonie
ulicy: Rzecznej, Ziemowita i Klukowskiej (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3560) obejmująca
część obszaru przewidzianego do rewitalizacji,
W planie miejscowym obszar objęty rewitalizacją oznaczony został symbolem A-U8, AMN/U3, KDD-05, A-U7, A-MN2, KDD-09, A-MN1, A-U6, A-U5 dla których ustala się:
Teren A-U8,
Dla terenu zabudowy usługowej oznaczonego symbolem A-U8 ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) podstawowe – zabudowa usługowa – usługi nieuciążliwe, w tym handel detaliczny, gastronomia,
biura,
b) uzupełniające – usługi kultury, zdrowia, administracji;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) wskaźnik terenu biologicznie czynnego – minimum 15% w granicach działki budowlanej,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% w granicach działki budowlanej,
c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 1,5 w granicach działki budowlanej,
d) maksymalna wysokość budynku usługowego – 12 m (3 kondygnacje nadziemne),
e) minimalna powierzchnia działki budowlanej wydzielanej po wejściu w życie niniejszego planu
miejscowego – 400 m2,
f) minimalna szerokość frontu działki budowlanej wydzielanej po wejściu w życie niniejszego planu
miejscowego – 16 m,
g) obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu tj.: w odległości 3 m od linii rozgraniczającej
z ulicą Księcia Ziemowita zlokalizowaną poza obszarem objętym niniejszym planem miejscowym, w
odległości 5 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy dojazdowej oznaczoną symbolem
KDD-05 (ul. Sterdyńskiej) oraz w odległości od 0,9 m do 5 m od linii rozgraniczającej z drogą
publiczną klasy dojazdowej oznaczoną symbolem KDD-06 (ul. Klementowickiej),
h) dachy – płaskie,
i) elewacje zewnętrzne:
- kolorystyka zgodnie z § 9 pkt 2a), wskazuje się stosowanie na elewacji kolorów: bieli, szarości, żółci
i beżu,
- zakazuje się wykończenia elewacji okładzinami z blach trapezowych i blach innych niż w naturalnym
kolorze metalu oraz z paneli z tworzyw PCV,
- detale architektoniczne budynków - w kolorach tynków budynku lub w
naturalnych kolorach metalu, szkła, kamienia i drewna;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych, ciągów
pieszych, miejsc postojowych, miejsc czasowego gromadzenia odpadów,
b) uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granicę
działki, do której posiada się tytuł prawny, zajmowanej przez ten rodzaj działalności,
c) dopuszcza się lokalizację budynków usługowych bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki
budowlanej,
d) zabrania się realizacji wolnostojącej zabudowy garażowej i gospodarczej lub dobudowanej do
budynku usługowego,
e) ustala się zagospodarowanie terenów biologicznie czynnych zielenią komponowaną;
4) Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg KDD05 (ul. Sterdyńskiej), KDD-06 (ul. Klementowickiej),
b) odbiór ścieków bytowych – do sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg
KDD-05 (ul. Sterdyńskiej), KDD-06 (ul. Klementowickiej),
c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – do gruntu w granicach własnej nieruchomości lub do
sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg KDD-05 (ul.
Sterdyńskiej), KDD-06 (ul. Klementowickiej),
d) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających dróg KDD-05 (ul.
Sterdyńskiej), KDD-06 (ul. Klementowickiej),
e) zaopatrzenie w ciepło – z miejskiej sieci ciepłowniczej lub z indywidualnych źródeł ciepła,
134
f) zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających dróg KDD-05 (ul. Sterdyńskiej), KDD-06 (ul. Klementowickiej),
g) telekomunikacja – z kablowej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających
dróg KDD-05 (ul. Sterdyńskiej), KDD-06 (ul. Klementowickiej),
h) w przypadku realizacji innego przebiegu sieci infrastruktury technicznej niż określone niniejszym
planem miejscowym, dopuszcza się podłączenie obiektów budowlanych i działek budowlanych do tych
sieci na warunkach określonych przez poszczególnych gestorów sieci;
5) Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji:
a) dostęp do drogi publicznej – zjazd na działki budowlane z jezdni serwisowej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających ulicy Księcia Ziemowita zlokalizowanej poza obszarem objętym niniejszym planem
miejscowym oraz dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolem KDD-05 (ul.
Sterdyńskiej) i KDD-06 (ul. Klementowickiej),
b) wskaźnik miejsc parkingowych - ilość miejsc postojowych zgodnie ze wskaźnikiem ustalonym w § 12
ust. 2 i ust. 3
Teren A-MN/U3,
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczonego
symbolem A-MN/U3 ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) uzupełniające – zabudowa usługowa - usługi nieuciążliwe;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne, usługowo-mieszkalne lub usługowe,
b) wskaźnik terenu biologicznie czynnego – minimum 40% w granicach działki budowlanej,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 35% w granicach działki budowlanej,
d) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 1,0 w granicach działki budowlanej,
e) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego - 12 m (3 kondygnacje nadziemne),
f) maksymalna wysokość budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego – 6 m,
g) minimalna powierzchnia działki budowlanej wydzielanej po wejściu w życie niniejszego planu
miejscowego – 600 m2,
h) minimalna szerokość frontu działki budowlanej wydzielanej po wejściu w życie niniejszego planu
miejscowego – 20 m,
i) obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, tj.: w odległości 5 m od linii
rozgraniczającej z drogami publicznymi klasy dojazdowej oznaczonymi symbolem KDD-05 (ul.
Sterdyńskiej), KDD-06 (ul. Klementowickiej),
j) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, tj.: w minimalnej odległości 3m od linii
rozgraniczającej z terenem zabudowy produkcyjno-usługowej oznaczonej symbolem A-P/U4,
k) dachy:
- dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachu od 30 stopni do 45
stopni przy czym główne połacie dachu muszą posiadać jednakowy spadek,
- na budynkach gospodarczych i garażowych - dwuspadowe lub jednospadowy o kącie nachylenia
połaci od 15 stopni do 35 stopni, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek,
- ustala się, że główna kalenica dachu budynku mieszkalnego musi być sytuowana równolegle do osi
jezdni drogi, z której następuje zjazd na działkę budowlaną,
- pokrycie dachów - dachówka ceramiczna, blachodachówka lub dachówka betonowa w naturalnym
kolorze dachówki ceramicznej lub w kolorach szarym lub grafitowym, dla budynku mieszkalnego
będącego w miejskiej ewidencji zabytków zlokalizowanego pod adresem Sterdyńska 10 dopuszcza
się blachę płaską w naturalnym kolorze metalu,
l) elewacje zewnętrzne:
- kolorystyka zgodnie z § 9 pkt 2a), wskazuje się stosowanie na elewacji kolorów: bieli, szarości,
żółci i beżu,
- zakazuje się wykończenia elewacji okładzinami z blach trapezowych i blach innych niż w
naturalnym kolorze metalu oraz z paneli z tworzyw PCV,
- detale architektoniczne budynku, w szczególności: balustrady schodów
zewnętrznych, balkonów, logii, tarasów w kolorach tynków budynku lub białym, czarnym,
odcieniach brązu i szarości, lub w naturalnych kolorach metalu, szkła, kamienia i drewna,
m) w szystkie budynki lokalizowane w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać
ujednolicone wykończenie, a szczególnie ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych i pokrycia
dachu,
n) w przypadku realizacji zabudowy bliźniaczej lub szeregowej, ustala się obowiązek wykonania
wszystkich segmentów jako powtarzalnego modułu, w szczególności w zakresie wykończenia i
135
kolorystyki elewacji zewnętrznych oraz pokrycia i kolorystyki dachów oraz detali
architektonicznych,
o) na działce budowlanej zlokalizowanej pod adresem: Sterdyńska 10 znajduje się budynek mieszkalny
wpisany do miejskiej ewidencji zabytków, obowiązują ustalenia § 7;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów, miejsc
postojowych, miejsc czasowego gromadzenia odpadów,
b) dopuszcza się lokalizację wolnostojącej zabudowy garażowej i gospodarczej wyłącznie na zapleczu
działki budowlanej, przy czym na jednej działce budowlanej dopuszcza się jeden budynek garażowy
lub jeden budynek gospodarczy lub jeden budynek garażowo-gospodarczy,
c) dopuszcza się lokalizację budynku garażowego, gospodarczego lub garażowo-gospodarczego
bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej,
d) ustala się zagospodarowanie terenów biologicznie czynnych zielenią komponowaną z zachowaniem
drzewa wskazanego na rysunku planu;
4) Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi KDD05 (ul. Sterdyńskiej), KDD-06 (ul. Klementowickiej),
b) odbiór ścieków bytowych – do sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi
KDD-05 (ul. Sterdyńskiej), KDD-06 (ul. Klementowickiej),
c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – do gruntu w granicach własnej nieruchomości,
d) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi KDD-05 (ul.
Sterdyńskiej), KDD-06 (ul. Klementowickiej),
e) zaopatrzenie w ciepło – z miejskiej sieci ciepłowniczej lub z indywidualnych źródeł ciepła,
f) zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających drogi KDD-05 (ul. Sterdyńskiej), KDD-06 (ul. Klementowickiej),
g) telekomunikacja – z kablowej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających
drogi KDD-05 (ul. Sterdyńskiej), KDD-06 (ul. Klementowickiej),
h) w przypadku realizacji innego przebiegu sieci infrastruktury technicznej niż określone niniejszym
planem miejscowym, dopuszcza się podłączenie obiektów budowlanych i działek budowlanych do tych
sieci na warunkach określonych przez poszczególnych gestorów sieci;
5) Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji:
a) dostęp do drogi publicznej – zjazd na działki budowlane z dróg publicznych klasy dojazdowej
oznaczonych symbolem KDD-05 (ul. Sterdyńska), KDD-06 (ul. Klementowicka),
b) wskaźnik miejsc parkingowych - ilość miejsc postojowych zgodnie ze wskaźnikiem ustalonym w § 12
ust. 2 i ust. 3.
Teren KDD-05,
Ustala się następujące zasady zagospodarowania dla drogi klasy dojazdowej oznaczonej w planie KDD-05,
ulicy Sterdyńskiej:
1) szerokość w liniach rozgraniczających – 13 m;
2) chodnik wzdłuż jezdni po dwóch stronach pasa jezdni;
3) skrzyżowanie jednopoziomowe z drogą serwisową w pasie drogowym drogi głównej zgodnie z
rysunkiem planu;
4) dopuszcza się realizację miejsc postojowych w pasie drogowym, droga zakończona placem
manewrowym o wymiarach 13 m x 26 m.
Teren A-U7,
Dla terenu zabudowy usługowej oznaczonego symbolem A-U7 ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) podstawowe – zabudowa usługowa – usługi nieuciążliwe, w tym handel detaliczny, gastronomia,
biura,
b) uzupełniające – usługi kultury, zdrowia, administracji;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) wskaźnik terenu biologicznie czynnego – minimum 15% w granicach działki budowlanej,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% w granicach działki budowlanej,
c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 1,5 w granicach działki
budowlanej,
d) maksymalna wysokość budynku usługowego – 12 m (3 kondygnacje nadziemne),
e) minimalna powierzchnia działki budowlanej wydzielanej po wejściu w życie niniejszego planu
miejscowego – 500 m2,
136
f) minimalna szerokość frontu działki budowlanej wydzielanej po wejściu w życie niniejszego planu
miejscowego – 25 m,
g) obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, tj.: w odległości 3 m od linii
rozgraniczającej z ulicą Księcia Ziemowita zlokalizowaną poza obszarem objętym niniejszym
planem miejscowym, w odległości 5 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy dojazdowej
oznaczoną symbolem KDD-05 (ul. Sterdyńska) i w odległości 5 m z drogą publiczna klasy
dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-09 (ul. Żmudzka),
h) dachy – płaskie,
i) elewacje zewnętrzne:
- kolorystyka zgodnie z § 9 pkt 2a), wskazuje się stosowanie na elewacji kolorów: bieli, szarości, żółci
i beżu,
- zakazuje się wykończenia elewacji okładzinami z blach trapezowych i blach innych niż w naturalnym
kolorze metalu oraz z paneli z tworzyw PCV,
- detale architektoniczne budynków - w kolorach tynków budynku lub w naturalnych kolorach metalu,
szkła, kamienia i drewna;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych, ciągów
pieszych, miejsc postojowych, miejsc czasowego gromadzenia odpadów,
b) uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granicę
działki, do której posiada się tytuł prawny, zajmowanej przez ten rodzaj działalności,
c) zabrania się realizacji wolnostojącej zabudowy garażowej i gospodarczej lub dobudowanej do
budynku usługowego,
d) ustala się zagospodarowanie terenów biologicznie czynnych zielenią komponowaną;
4) Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi KDD05 (ul. Sterdyńskiej), w liniach rozgraniczających drogi publicznej KDD-09 (ul. Żmudzkiej) oraz w
liniach rozgraniczających ulicy Księcia Ziemowita zlokalizowanej poza obszarem objętym niniejszym
planem miejscowym,
b) odbiór ścieków bytowych – do sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi
KDD-05 (ul. Sterdyńskiej), w liniach rozgraniczających drogi publicznej KDD-09 (ul. Żmudzkiej)
oraz w liniach rozgraniczających ulicy Księcia Ziemowita zlokalizowanej poza obszarem objętym
niniejszym planem miejscowym,
c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – do gruntu w granicach własnej nieruchomości lub do
sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi KDD-05 (ul.
Sterdyńskiej), w liniach rozgraniczających drogi publicznej KDD-09 (ul. Żmudzkiej) oraz w liniach
rozgraniczających ulicy Księcia Ziemowita zlokalizowanej poza obszarem objętym niniejszym
planem miejscowym,
d) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających drogi KDD-05 (ul.
Sterdyńskiej), w liniach rozgraniczających drogi publicznej KDD-09 (ul. Żmudzkiej) oraz w liniach
rozgraniczających ulicy Księcia Ziemowita zlokalizowanej poza obszarem objętym niniejszym
planem miejscowym,
e) zaopatrzenie w ciepło – z miejskiej sieci ciepłowniczej lub z indywidualnych źródeł ciepła,
f) zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających drogi KDD-05 (ul. Sterdyńskiej), w liniach rozgraniczających drogi publicznej
KDD-09 (ul. Żmudzkiej) oraz w liniach rozgraniczających ulicy Księcia Ziemowita zlokalizowanej
poza obszarem objętym niniejszym planem miejscowym,
g) telekomunikacja – z kablowej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających
drogi KDD-05 (ul. Sterdyńskiej), w liniach rozgraniczających drogi publicznej KDD-09 (ul.
Żmudzkiej) oraz w liniach rozgraniczających ulicy Księcia Ziemowita zlokalizowanej poza
obszarem objętym niniejszym planem miejscowym,
h) w przypadku realizacji innego przebiegu sieci infrastruktury technicznej niż określone niniejszym
planem miejscowym, dopuszcza się podłączenie obiektów budowlanych i działek budowlanych do
tych sieci na warunkach określonych przez poszczególnych gestorów sieci;
5) Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji:
a) dostęp do drogi publicznej – zjazd na działkę budowlaną z drogi publicznej klasy dojazdowej
oznaczonej symbolem KDD-05 (ul. Sterdyńskiej) oraz z drogi publicznej klasy dojazdowej
oznaczonej symbolem KDD-09 (ul. Żmudzkiej), b) wskaźnik miejsc parkingowych - ilość miejsc
postojowych zgodnie ze wskaźnikiem ustalonym w § 12 ust. 2 i ust. 3.
Teren A-MN2,
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego symbolem AMN2
ustala się:
137
1) Przeznaczenie terenu: podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) wskaźnik terenu biologicznie czynnego:
- dla działki budowlanej zlokalizowanej pod adresem Sterdyńska 3A – minimum 30% w granicach
działki budowlanej,
- dla pozostałych działek budowlanych – minimum 50% w granicach działki budowlanej,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy:
- dla działki budowlanej zlokalizowanej pod adresem Sterdyńska 3A – 45% w granicach działki
budowlanej,
- dla pozostałych działek budowlanych – 35% w granicach działki budowlanej,
c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 1,0 w granicach działki budowlanej, przy czym
dla działki budowlanej przy ul. Sterdyńskiej 3A – 1,3,
d) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego – 12 m (3 kondygnacje nadziemne),
e) maksymalna wysokość budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego– 6 m,
f) minimalna powierzchnia działki budowlanej wydzielanej po wejściu w życie niniejszego planu
miejscowego – 600 m2,
g) minimalna szerokość frontu działki budowlanej wydzielanej po wejściu w życie niniejszego planu
miejscowego – 20 m,
h) obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, tj.: w odległości 5 m od linii
rozgraniczającej z drogą publiczną klasy dojazdowej oznaczoną symbolem KDD-09 (ul.
Żmudzkiej) i drogą publiczną klasy dojazdowej oznaczoną symbolem KDD-05 (ul. Sterdyńskiej),
i) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, tj.: w odległości 5m od linii
rozgraniczającej z drogą publiczną klasy dojazdowej oznaczoną symbolem KDD-09 (ul.
Żmudzkiej) i terenem zabudowy usługowej oznaczonym symbolem AU5 oraz w odległości 4m od
linii rozgraniczającej z terenem zabudowy produkcyjno-usługowej oznaczonym symbolem AP/U4,
j) dachy:
- dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachu od 30 stopni do 45
stopni przy czym główne połacie dachu muszą posiadać jednakowy spadek,
- na budynkach gospodarczych i garażowych - dwuspadowe lub jednospadowe o kącie nachylenia
połaci od 15 stopni do 35 stopni, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek,
- ustala się, że główna kalenica dachu budynku mieszkalnego musi być sytuowana równolegle do osi
jezdni drogi, z której następuje zjazd na działkę budowlaną,
k) pokrycie dachów - dachówka ceramiczna, blachodachówka lub dachówka betonowa w naturalnym
kolorze dachówki ceramicznej lub w kolorach szarym lub grafitowym,
l) elewacje zewnętrzne: - kolorystyka zgodnie z § 9 pkt 2a), wskazuje się stosowanie na elewacji
kolorów: bieli, szarości, żółci i beżu,
- zakazuje się wykończenia elewacji okładzinami z blach trapezowych i blach innych niż w
naturalnym kolorze metalu oraz z paneli z tworzyw PCV,
- detale architektoniczne budynku, w szczególności: balustrady schodów
zewnętrznych, balkonów, logii, tarasów w kolorach tynków budynku lub białym, czarnym,
odcieniach brązu i szarości, lub w naturalnych kolorach metalu, szkła, kamienia i drewna,
m) wszystkie budynki lokalizowane w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać
ujednolicone wykończenie, a szczególnie ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych i
pokrycia dachu,
n) w przypadku realizacji zabudowy bliźniaczej lub szeregowej, ustala się obowiązek wykonania
wszystkich segmentów jako powtarzalnego modułu, w szczególności w zakresie wykończenia i
kolorystyki elewacji zewnętrznych oraz pokrycia i kolorystyki dachów oraz detali
architektonicznych,
o) na działkach budowlanych zlokalizowanych pod adresem: Żmudzka 10, Sterdyńska 3 i 3A znajdują
się budynki mieszkalne wpisane do miejskiej ewidencji zabytków, obowiązują ustalenia § 7;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów, miejsc
postojowych, miejsc czasowego gromadzenia odpadów,
b) dopuszcza się lokalizację wolnostojącej zabudowy garażowej i gospodarczej wyłącznie na zapleczu
działki budowlanej, przy czym na jednej działce budowlanej dopuszcza się jeden budynek
garażowy lub jeden budynek gospodarczy lub jeden budynek garażowo-gospodarczy,
c) dopuszcza się lokalizację budynku garażowego, gospodarczego lub garażowo-gospodarczego
bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej,
d) ustala się zagospodarowanie terenów biologicznie czynnych zielenią komponowaną z zachowaniem
drzewa wskazanego na rysunku planu;
138
4) Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających drogi KDD-09 (ul. Żmudzkiej), KDD-05 (ul. Sterdyńskiej),
b) odbiór ścieków bytowych – do sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających
drogi KDD-09 (ul. Żmudzkiej), KDD-05 (ul. Sterdyńskiej),
c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – do gruntu w granicach własnej nieruchomości,
d) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających
drogi
KDD-09 (ul. Żmudzkiej), KDD-05 (ul. Sterdyńskiej),
e) zaopatrzenie w ciepło – z miejskiej sieci ciepłowniczej lub z indywidualnych źródeł ciepła,
f) zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających drogi KDD-09 (ul. Żmudzkiej), KDD-05 (ul. Sterdyńskiej),
g) telekomunikacja – z kablowej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających
drogi KDD-09 (ul. Żmudzkiej), KDD-05 (ul. Sterdyńskiej),
h) w przypadku realizacji innego przebiegu sieci infrastruktury technicznej niż określone niniejszym
planem miejscowym, dopuszcza się podłączenie obiektów budowlanych i działek budowlanych do
tych sieci na warunkach określonych przez poszczególnych gestorów sieci;
5) Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji:
a) dostęp do drogi publicznej - zjazd na działki budowlane z drogi publicznej klasy dojazdowej
oznaczonej symbolem KDD-09 (ul. Żmudzka) oraz z drogi publicznej klasy dojazdowej
oznaczonej symbolem KDD-05 (ul. Sterdyńska),
b) wskaźnik miejsc parkingowych - ilość miejsc postojowych zgodnie ze wskaźnikiem ustalonym w §
12 ust. 2.
Teren KDD-09,
Ustala się następujące zasady zagospodarowania dla drogi klasy dojazdowej
oznaczonej w planie KDD-09, ulicy Żmudzkiej:
1) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu, od 8 m do 14m;
2) droga zakończona placem manewrowym o wymiarach 14 m x 16,5m;
3) chodnik wzdłuż jezdni po dwóch stronach pasa jezdni;
4) skrzyżowania jednopoziomowe z drogą serwisową w pasie drogowym drogi głównej;nie dopuszcza się
realizacji miejsc postojowych w pasie drogowym.
Teren A-MN1,
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego symbolem AMN1 ustala się:
1) Przeznaczenie terenu: podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) wskaźnik terenu biologicznie czynnego – minimum 50% w granicach działki budowlanej,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 35% w granicach działki budowlanej,
c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 1,0 w granicach działki budowlanej,
d) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego – 12 m (3 kondygnacje nadziemne),
e) maksymalna wysokość budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego – 6 m,
f) minimalna powierzchnia działki budowlanej wydzielanej po wejściu w życie niniejszego planu
miejscowego dla zabudowy wolnostojącej – 600 m2,
g) minimalna szerokość frontu działki budowlanej wydzielanej po wejściu w życie niniejszego planu
miejscowego dla zabudowy wolnostojącej – 20 m,
h) obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, tj.: w odległości 5 m od linii
rozgraniczającej z drogą klasy dojazdowej oznaczoną symbolem KDD-09 (ul. Żmudzkiej),
i) dachy:
- na budynkach mieszkalnych dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci
dachu od 30 stopni do 45 stopni przy czym główne połacie dachu muszą posiadać jednakowy
spadek,
- ustala się, że główna kalenica dachu budynku mieszkalnego musi być sytuowana równolegle do osi
jezdni drogi, z której następuje zjazd na działkę budowlaną,
- na budynkach gospodarczych i garażowych - dwuspadowe lub jednospadowe o kącie nachylenia
połaci od 15 stopni do 35 stopni, przy czym główne połacie dachu muszą mieć jednakowy spadek,
j) pokrycie dachów - dachówka ceramiczna, blachodachówka lub dachówka betonowa w naturalnym
kolorze dachówki ceramicznej lub w kolorach szarym i grafitowym,
k) elewacje zewnętrzne:
- kolorystyka zgodnie z § 9 pkt 2a), wskazuje się stosowanie na elewacji kolorów: bieli, szarości,
żółci i beżu,
139
- zakazuje się wykończenia elewacji okładzinami z blach trapezowych i blach innych niż w
naturalnym kolorze metalu oraz z paneli z tworzyw PCV,
- detale architektoniczne budynku, w szczególności: balustrady schodów
zewnętrznych, balkonów, logii, tarasów w kolorach tynków budynku lub białym, czarnym,
odcieniach brązu i szarości, lub w naturalnych kolorach metalu, szkła, kamienia i drewna,
l) wszystkie budynki zlokalizowane w granicach jednej działki budowlanej muszą posiadać
ujednolicone wykończenie, a szczególnie ujednoliconą kolorystykę elewacji zewnętrznych i pokrycia
dachu;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów, miejsc
postojowych, miejsc czasowego gromadzenia odpadów,
b) dopuszcza się lokalizację wolnostojącej zabudowy garażowej i gospodarczej wyłącznie na zapleczu
działki budowlanej, przy czym na jednej działce budowlanej dopuszcza się jeden budynek garażowy
lub jeden budynek gospodarczy lub jeden budynek garażowo-gospodarczy,
c) dopuszcza się lokalizację budynku garażowego, gospodarczego lub garażowo-gospodarczego
bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej,
d) ustala się zagospodarowanie terenów biologicznie czynnych zielenią komponowaną z zachowaniem
drzewa wskazanego na rysunku planu;
4) Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających drogi KDD-09 (ul. Żmudzkiej),
b) odbiór ścieków bytowych – do sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających
drogi KDD-09 (ul. Żmudzkiej),
c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – do gruntu w granicach własnej nieruchomości,
d) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających
drogi
KDD-09 (ul. Żmudzkiej),
e) zaopatrzenie w ciepło – z miejskiej sieci ciepłowniczej lub z indywidualnych źródeł
ciepła,
f) zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających drogi KDD-09 (ul. Żmudzkiej),
g) telekomunikacja – z kablowej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających
drogi KDD-09 (ul. Żmudzkiej),
h) w przypadku realizacji innego przebiegu sieci infrastruktury technicznej niż określone niniejszym
planem miejscowym, dopuszcza się podłączenie obiektów budowlanych i działek budowlanych do
tych sieci na warunkach określonych przez poszczególnych gestorów sieci;
5) Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji:
a) dostęp do drogi publicznej - zjazdy na działki budowlane z drogi dojazdowej oznaczonej symbolem
KDD-09 (ul. Żmudzka),
b) wskaźnik miejsc parkingowych - ilość miejsc postojowych zgodnie ze wskaźnikiem ustalonym w §
12 ust. 2.
Teren A-U6,
Dla terenu zabudowy usługowej oznaczonego symbolem A-U6 ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) podstawowe – zabudowa usługowa - usługi nieuciążliwe, w tym handel detaliczny, gastronomia, biura,
b) uzupełniające – usługi kultury i nauki;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) wskaźnik terenu biologicznie czynnego – minimum 15% w granicach działki budowlanej,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% w granicach działki budowlanej,
c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 1,5 w granicach działki budowlanej,
d) maksymalna wysokość budynków usługowych – 12 m (3 kondygnacje nadziemne),
e) ustala się realizację budynku stanowiącego dominantę przestrzenną u zbiegu ulic Rzecznej i Księcia
Ziemowita zgodnie z rysunkiem planu,
f) minimalna powierzchnia działki budowlanej wydzielanej po wejściu w życie niniejszego planu
miejscowego – 500 m2,
g) minimalna szerokość frontu działki budowlanej wydzielanej po wejściu w życie niniejszego planu
miejscowego – 25 m,
h) obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, tj.: w odległości 2 m od linii
rozgraniczającej z ulicą Rzeczną zlokalizowaną poza obszarem objętym niniejszym planem
miejscowym i w odległości 3 m od linii rozgraniczającej z ulicą Księcia Ziemowita zlokalizowaną
poza obszarem objętym niniejszym planem miejscowym, na wysokości placu manewrowego w linii
rozgraniczającej z drogą publiczną klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-09 (ul. Żmudzka)
140
oraz w odległości 5 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy dojazdowej oznaczonej
symbolem KDD-09 (ul. Żmudzka) na pozostałym jej odcinku,
i) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, tj.: w odległości 4 m od linii
rozgraniczającej z drogą publiczną oznaczoną symbolem KDD-09 (ulŻmudzką) i w odległości 5 m od
trójkąta widoczności, gdzie zlokalizowane jest drzewo do zachowania,
j) dachy - płaskie,
k) elewacje zewnętrzne:
- kolorystyka zgodnie z § 9 pkt 2a), wskazuje się stosowanie na elewacji kolorów: bieli, szarości, żółci
i beżu,
- zakazuje się wykończenia elewacji okładzinami z blach trapezowych i blach innych niż w naturalnym
kolorze metalu oraz z paneli z tworzyw PCV,
- detale architektoniczne budynków – w kolorach tynków budynku lub w naturalnych kolorach metalu,
szkła, kamienia i drewna,
l) ustala się, że budynki usługowe zlokalizowane na terenie oznaczonym symbolem AU6 muszą być ze
sobą spójne architektonicznie, w szczególności w zakresie: gabarytów, kształtu i pokrycia dachu,
wykończenia i kolorystyki elewacji zewnętrznych, detali architektonicznych,
m) dopuszcza się realizację przejść i przejazdów bramowych w budynkach usługowych;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych, ciągów
pieszych, miejsc postojowych, miejsc czasowego gromadzenia odpadów,
b) uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granicę
działki, do której posiada się tytuł prawny, zajmowanej przez ten rodzaj działalności,
c) zabrania się realizacji wolnostojącej zabudowy garażowej i gospodarczej lub dobudowanej do
budynku usługowego,
d) dopuszcza się lokalizację budynków usługowych bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki
budowlanej,
e) ustala się zagospodarowanie terenów biologicznie czynnych zielenią komponowaną, a w
szczególności ustala się zachowanie drzewa wskazanego na rysunku planu;
4) Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających ulic
Rzecznej, Księcia Ziemowita zlokalizowanych poza obszarem objętym niniejszym planem
miejscowym oraz w liniach rozgraniczających drogi publicznej KDD-09 (ul. Żmudzkiej),
b) odbiór ścieków bytowych – do sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w liniach ulic Rzecznej, Księcia
Ziemowita zlokalizowanych poza obszarem objętym niniejszym planem miejscowym oraz w
liniach rozgraniczających drogi publicznej KDD-09 (ul. Żmudzkiej),
c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – do gruntu w granicach własnej nieruchomości lub
do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających ulic Rzecznej, Księcia
Ziemowita zlokalizowanych poza obszarem objętym niniejszym planem miejscowym oraz w
liniach rozgraniczających drogi publicznej KDD-09 (ul. Żmudzkiej),
d) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających ulic Rzecznej,
Księcia Ziemowita zlokalizowanych poza obszarem objętym niniejszym planem miejscowym oraz
w liniach rozgraniczających drogi publicznej KDD-09 (ul. Żmudzkiej),
e) zaopatrzenie w ciepło – z miejskiej sieci ciepłowniczej lub z indywidualnych źródeł ciepła,
f) zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej wliniach
rozgraniczających ulic Rzecznej, Księcia Ziemowita zlokalizowanych poza obszarem objętym
niniejszym planem miejscowym oraz w liniach rozgraniczających drogi publicznej KDD-09 (ul.
Żmudzkiej),
g) telekomunikacja – z kablowej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających
ulic Rzecznej, Księcia Ziemowita zlokalizowanych poza obszarem objętym niniejszym planem
miejscowym oraz w liniach rozgraniczających drogi publicznej KDD-09 (ul. Żmudzkiej),
h) w przypadku realizacji innego przebiegu sieci infrastruktury technicznej niż określone niniejszym
planem miejscowym, dopuszcza się podłączenie obiektów budowlanych i działek budowlanych do
tych sieci na warunkach określonych przez poszczególnych gestorów sieci;
5) Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji:
a) dostęp do drogi publicznej – zjazd na działki budowlane z jezdni serwisowej zlokalizowanej w
liniach rozgraniczających ulicy Rzecznej zlokalizowanej poza obszarem objętym niniejszym planem
miejscowym oraz z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-09 (ul.
Żmudzkiej),
b) wskaźnik miejsc parkingowych - ilość miejsc postojowych zgodnie ze wskaźnikiem ustalonym w §
12 ust. 2 i ust. 3.
141
Teren A-U5
Dla terenu zabudowy usługowej oznaczonego symbolem A-U5 ustala się:
1) Przeznaczenie terenu: podstawowe – zabudowa usługowa – usługi nieuciążliwe, w tym handel detaliczny
i gastronomia;
2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) wskaźnik terenu biologicznie czynnego – minimum 10% w granicach działki budowlanej,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% w granicach działki budowlanej,
c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 1,0 w granicach działki budowlanej,
d) maksymalna wysokość budynku usługowego – 10 m (2 kondygnacje nadziemne),
e) minimalna powierzchnia działki budowlanej wydzielanej po wejściu w życie niniejszego planu
miejscowego – 200 m2,
f) minimalna szerokość frontu działki budowlanej wydzielanej po wejściu w życie niniejszego planu
miejscowego – 15 m,
g) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, tj.: w odległości 5 m od linii
rozgraniczającej z ulicą Rzeczną zlokalizowaną poza obszarem objętym niniejszym planem
miejscowym, w odległości 3 m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną oznaczoną symbolem
KDD-09 (ul. Żmudzka), w odległości 4 m od linii rozgraniczającej z terenem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem A-MN2 i z terenem zabudowy produkcyjnousługowej oznaczonej symbolem A-P/U4,
h) dachy - płaskie,
i) elewacje zewnętrzne:
- kolorystyka zgodnie z § 9 pkt 2a), wskazuje się stosowanie na elewacji kolorów: bieli, szarości,
żółci i beżu,
- dopuszcza się wykonywanie elewacji lub wykańczanie elewacji okładzinami trwałymi za
wyjątkiem paneli z tworzyw PCV;
3) Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych, ciągów
pieszych, miejsc postojowych, miejsc czasowego gromadzenia odpadów,
b) uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granicę
działki, do której posiada się tytuł prawny, zajmowanej przez ten rodzaj działalności,
c) zabrania się realizacji wolnostojącej zabudowy garażowej i gospodarczej lub dobudowanej do
budynku usługowego,
d) dopuszcza się lokalizację budynków usługowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką
budowlaną,
e) ustala się zagospodarowanie terenów biologicznie czynnych zielenią komponowaną;
4) Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Rzecznej zlokalizowanej poza
obszarem objętym niniejszym planem miejscowym, w liniach rozgraniczających drogi KDD-09 (ul.
Żmudzkiej),
b) odbiór ścieków bytowych – do sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w ulicy Rzecznej zlokalizowanej
poza obszarem objętym niniejszym planem miejscowym, w liniach rozgraniczających drogi KDD-09
(ul. Żmudzkiej),
c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – do gruntu w granicach własnej nieruchomości lub
do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Rzecznej zlokalizowanej poza obszarem
objętym niniejszym planem miejscowym, w liniach rozgraniczających drogi KDD-09 (ul.
Żmudzkiej),
d) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej zlokalizowanej w ulicy Rzecznej zlokalizowanej poza
obszarem objętym niniejszym planem miejscowym, w liniach rozgraniczających drogi KDD-09 (ul.
Żmudzkiej),
e) zaopatrzenie w ciepło – z miejskiej sieci ciepłowniczej lub z indywidualnych źródeł ciepła,
f) zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w ulicy Rzecznej
zlokalizowanej poza obszarem objętym niniejszym planem miejscowym, w liniach
rozgraniczających drogi KDD-09 (ul. Żmudzkiej),
g) telekomunikacja – z kablowej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej w ulicy Rzecznej
zlokalizowanej poza obszarem objętym niniejszym planem miejscowym, w liniach
rozgraniczających drogi KDD-09 (ul. Żmudzkiej),
h) w przypadku realizacji innego przebiegu sieci infrastruktury technicznej niż określone niniejszym
planem miejscowym, dopuszcza się podłączenie obiektów budowlanych i działek budowlanych do
tych sieci na warunkach określonych przez poszczególnych gestorów sieci;
5) Zasady obsługi terenu w zakresie komunikacji:
142
a) dostęp do drogi publicznej – zjazd na działkę budowlaną z drogi publicznej klasy dojazdowej
oznaczonej symbolem KDD-09 (ul. Żmudzkiej),
b) wskaźnik miejsc parkingowych - ilość miejsc postojowych zgodnie ze wskaźnikiem ustalonym w §
12 ust. 2 i ust. 3.
-
-
w dniu 13 maja 2004 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
XXX/627/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. obszaru Targówka
Mieszkaniowego obejmująca część obszaru przewidzianego do rewitalizacji,
w dniu 5 lutego 2009 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
XLIX/1501/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. rejonu ulicy
Gilarskiej obejmująca część obszaru przewidzianego do rewitalizacji.
Obszar B ograniczony ulicami: Wysockiego, Trasą Toruńską, Kanałem Bródnowskim, Św.
Wincentego, Budowlaną do ul. Wysockiego;
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
obszar zaliczony do strefy miejskiej oraz jako centrum dzielnicy i centrum lokalne.
Sąsiaduje z obszarem rozwoju (rejon Żerania i Annopol),
- w strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r. obszar ten został wskazany do
rewitalizacji w siódmej kolejności. Obejmuje obszar rozwoju (centrum lokalne rejon ul.
Św. Wincentego, Malborskiej i Głębockiej),
- w dniu 28 sierpnia 2008 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
XXXIX/1191//2008 w sprawie uchwalenia m.p.z.p. rejonu ulicy Ostródzkiej (Dz. Urz.
Woj. Maz. Nr 166, poz. 5912) obejmująca część obszaru przewidzianego do
rewitalizacji,
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w całości obowiązuje na obszarze
przeznaczonym do rewitalizacji. W planie miejscowym obszar objęty rewitalizacją
oznaczony został symbolem 1 MW, 2 MN, 3 MN, 4 MW, 5 MW, 6 UKS, 7 KSw/U, 8
ZP, KD(z) – 1, KD(d) – 2, KD(z) – 3, KD(z) – 4, KD-P – 5, KD(z) 6, KD(z) 7 dla
których ustala się:
Teren 1 MW
Ustalenie planu
1.
Przeznaczenie terenu
podstawowe
2.
Przeznaczenie terenu
dopuszczalne
3.
Warunki zabudowy i
zagospodarowania oraz
zasady ochrony i
kształtowania ładu
przestrzennego
4.
Zasady obsługi
komunikacyjnej terenu
5.
Zasady obsługi
inżynieryjnej terenu
Zasady rozmieszczania
reklam
Stawka procentowa
6.
7.
Zakres ustalenia
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
- parkingi naziemne, podziemne i wbudowane,
- usługi podstawowe (nieuciążliwe) wbudowane w partery budynków
1) należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy (wyznaczone
na rysunku planu),
2) maksymalna wysokość zabudowy do 18 m (5 kondygnacji),
3) ustala się wskaźnik minimum 30% powierzchni biologicznie
czynnej na działce,
4) należy zachować drzewa o wysokich walorach przyrodniczokrajobrazowych wskazane do zachowania i ochrony oznaczone
na rysunku planu,
5) nie dopuszcza się zabudowy tymczasowej,
6) dopuszcza się nowe podziały terenu zgodnie z § 6 ust.3 i 4.
1) obsługa terenu od projektowanej ulicy Nowo - Kowalskiego
KD(z) -4,
2) parkingi na terenie własnym z zapewnieniem niezbędnej liczby
miejsc parkingowych i garaży w obrębie działki,
3) wskaźnik parkingowy – zgodnie z § 8 ust. 9 pkt.1.
Zgodnie z § od 10 do 17.
Zakaz instalowania reklam na nośnikach reklamowych i w formie
bannerów oraz słupów ogłoszeniowo-reklamowych
Ustala się stawkę 20% zgodnie z § 18.
143
stanowiąca podstawę
określania opłaty od
wzrostu wartości gruntu
Teren 2 MN
Ustalenie planu
1.
Przeznaczenie terenu
podstawowe
2.
Przeznaczenie terenu
dopuszczalne
3.
Warunki zabudowy i
zagospodarowania oraz
zasady ochrony i
kształtowania ładu
przestrzennego
4.
Zasady obsługi
komunikacyjnej terenu
5.
Zasady obsługi
inżynieryjnej terenu
Zasady rozmieszczania
reklam
Stawki procentowe
stanowiące podstawę
określania opłaty
6.
7.
Teren 3 MN
Ustalenie planu
1.
Przeznaczenie terenu
podstawowe
2.
Przeznaczenie terenu
dopuszczalne
Zakres ustalenia
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
- usługi podstawowe (nieuciążliwe) wbudowane w partery
budynków, do 30 % powierzchni. użytkowej budynku
1) maksymalna wysokość do 12 m, do 2 kondygnacji z poddaszem
użytkowym,
2) należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy: 4 m od ul.
Ostródzkiej i 10 m od terenu 8ZP (chyba, że na rysunku planu
zaznaczono inaczej),
3) ustala się wskaźnik minimum 60% powierzchni biologicznie
czynnej na każdej działce,
4) od strony wschodniej, wzdłuż Kanału Bródnowskiego nakaz
urządzania ogrodów, nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej wraz
z ochroną istniejących drzew o wysokich walorach
przyrodniczo-krajobrazowych (oznaczonych na rysunku planu),
5) w granicach oznaczonej na rysunku planu strefy nadzoru
archeologicznego wszelkie działania inwestycyjne wymagają
zgody urzędu konserwatora zabytków, zgodnie z § 6 ust. 2
pkt. 1,
6) w części północnej terenu w granicach stref ochronnych od
LWN 110 i 220 kV obowiązują ograniczenia zabudowy
i zagospodarowania terenu zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2,
7) dopuszcza się zachowanie istniejącego nieuciążliwego
zagospodarowania oraz tradycyjnych upraw ogrodniczych,
8) ustala się zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 5 ust. 4,
9) geometria dachów zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2, ustala się
maksymalny kąt nachylenia połaci dachowych do 400,
10) dopuszcza się łączenie istniejących działek i wtórny podział
terenu, zgodnie z § 6 ust. 3 i 4.
1) dojazdy i obsługa komunikacyjna terenu od ul. Ostródzkiej KD(d) -2,
2) zachowuje się dotychczasową istniejącą wewnętrzną obsługę
komunikacyjną działek,
3) obsługa
komunikacyjna
nowych
wydzieleń
drogami
wewnętrznymi o szerokości min. 6,0 m z zachowaniem
przepisów szczególnych,
4) parkingi na terenie własnym z zapewnieniem niezbędnej liczby
miejsc parkingowo-garażowych w obrębie działki,
5) wskaźnik parkingowy – zgodnie z § 8 ust 9.
Zgodnie z § od 10 do 17
Zakaz instalowania reklam na nośnikach reklamowych i formie
bannerów oraz słupów reklamowych
Ustala się stawkę 20% zgodnie z § 18
Zakres ustalenia
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
- usługi podstawowe wbudowane w partery budynków, do 30 %
powierzchni. użytkowej budynku,
- obiekty usługowe wolnostojące (usługi nieuciążliwe, podstawowe)
144
3.
Warunki zabudowy i
zagospodarowania oraz
zasady ochrony i
kształtowania ładu
przestrzennego
4.
Zasady obsługi
komunikacyjnej terenu
5.
Zasady obsługi
inżynieryjnej terenu
Zasady rozmieszczania
reklam
Stawki procentowe
stanowiące podstawę
określania opłaty
6.
7.
Teren 4 MW
Ustalenie planu
1.
Przeznaczenie terenu
podstawowe
2.
Przeznaczenie terenu
dopuszczalne
3.
Warunki zabudowy i
zagospodarowania oraz
zasady ochrony i
kształtowania ładu
przestrzennego
w południowej części terenu, w rejonie skrzyżowania KD(z)-7 i ul.
Kowalskiego.
1) ustala się wysokość zabudowy do 12 m, do 2 kondygnacji z
poddaszem użytkowym,
2) należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości
4 m od linii rozgraniczających ulic (chyba, że na rysunku planu
zaznaczono inaczej),
3) ustala się wskaźnik minimum 60% powierzchni biologicznie
czynnej na każdej działce,
4) w granicach strefy archeologicznej wszelkie działania
inwestycyjne wymagają zgody urzędu konserwatora zabytków,
zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1,
5) dla terenów w granicach strefy linii elektroenergetycznych
wysokiego napięcia 110 kV (oznaczone na rysunku planu)
obowiązują ograniczenia zabudowy i zagospodarowania terenów
zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2,
6) ustala się zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 5 ust. 4,
7) geometria dachów zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2, ustala się
maksymalny kąt nachylenia połaci dachowych do 400,
8) dopuszcza się zachowanie istniejącego nieuciążliwego
zagospodarowania oraz tradycyjnych upraw ogrodniczych,
9) dopuszcza się łączenie istniejących działek i wtórny podział
terenu, zgodnie z § 6 ust. 3 i 4.
1) obsługa komunikacyjna terenu od ul. Ostródzkiej - KD(d) -2,
2) zachowuje się dotychczasową istniejącą wewnętrzną obsługę
komunikacyjną działek,
3) obsługa
komunikacyjna
nowych
wydzieleń
drogami
wewnętrznymi o szerokości min. 6,0 m z zachowaniem
przepisów szczególnych,
4) parkingi na terenie własnym z zapewnieniem 2 miejsc
parkingowo-garażowych w obrębie działki (na jeden budynek
mieszkalny jednorodzinny),
5) wskaźnik parkingowy zgodnie z § 8 ust. 9.
Zgodnie z § od 10 do 17.
Zakaz instalowania reklam na nośnikach reklamowych i w formie
banerów.
Ustala się stawkę 20% zgodnie z § 18
Zakres ustalenia
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
usługi nieuciążliwe, podstawowe - w parterach budynków
1) ustala się wysokość zabudowy do 18 m, do 5 kondygnacji,
2) należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy (wyznaczone
na rysunku planu) – 4 m od ul. Kowalskiego i placu publicznego
KD-P-5 oraz 10 m od terenów oznaczonych UKS,
3) ustala się wskaźnik minimum 60% powierzchni biologicznie
czynnej na działce,
4) ustala się lokalizację usług w parterach budynków od strony
placu publicznego KD-P-5,
5) dopuszcza się podział terenu, zgodnie z § 6 ust. 3 i 4,
6) nie dopuszcza się zabudowy tymczasowej,
7) w rejonie przejścia przewodów ciepła obowiązują ograniczenia
zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3,
8) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń od strony ul. Kowalskiego i
placu publicznego, zgodnie z § 5 ust. 4,
145
4.
Zasady obsługi
komunikacyjnej terenu
5.
Zasady obsługi
inżynieryjnej terenu
Zasady rozmieszczania
reklam
Stawki procentowe
stanowiące podstawę
określania opłaty
6.
7.
Teren 5 MW
Ustalenie planu
1.
Przeznaczenie terenu
podstawowe
2.
Przeznaczenie terenu
dopuszczalne
3.
Warunki zabudowy i
zagospodarowania oraz
zasady ochrony i
kształtowania ładu
przestrzennego
4.
Zasady obsługi
komunikacyjnej terenu
5.
Zasady obsługi
inżynieryjnej terenu
Zasady rozmieszczania
reklam
Stawki procentowe
stanowiące podstawę
określania opłaty
6.
7.
Teren 6 UKS
Ustalenie planu
1.
Przeznaczenie terenu
podstawowe
2.
Przeznaczenie terenu
dopuszczalne
9) geometria dachów zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2, ustala się
maksymalny kąt nachylenia połaci dachowych do 300,
1) obsługa komunikacyjna terenu od ul. Kowalskiego KD(z) -3,
obowiązuje ograniczenie liczby wjazdów na teren,
2) parkingi na terenie własnym z zapewnieniem niezbędnej liczby
miejsc parkingowych i garaży w obrębie działki,
3) wskaźnik parkingowy – zgodnie z § 8 ust. 9.
Zgodnie z § od 10 do 17.
Zakaz instalowania reklam na nośnikach reklamowych i w formie
bannerów.
Ustala się stawkę 20% zgodnie z § 18.
Zakres ustalenia
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
usługi nieuciążliwe, podstawowe w parterach budynków
1) ustala się wysokość zabudowy do 18 m, do 5 kondygnacji,
2) należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy (wyznaczone
na rysunku planu) - 4 m od ul. Kowalskiego i placu publicznego
KD-P-5 oraz 10 m od terenów oznaczonych UKS,
3) ustala się lokalizację usług w parterach budynków od strony
placu publicznego KD-P-5,
4) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń od strony ul. Kowalskiego i
placu publicznego, zgodnie z § 5 ust. 4,
5) geometria dachów zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2, ustala się
maksymalny kąt nachylenia połaci dachowych do 300,
6) ustala się wskaźnik minimum 60% powierzchni biologicznie
czynnej na każdej działce,
7) dopuszcza się łączenie istniejących działek i wtórny podział
terenu, zgodnie z § 6 ust. 3 i 4,
8) nie dopuszcza się zabudowy tymczasowej,
9) w rejonie przejścia przewodów ciepła i innych sieci
inżynieryjnych obowiązują ograniczenia zgodnie z § 6 ust. 2 pkt
3.
1) obsługa komunikacyjna terenu od ul. Kowalskiego KD(z)-3,
dopuszcza się jeden wjazd na teren,
1) parkingi na terenie własnym z zapewnieniem niezbędnej liczby
miejsc parkingowo-garażowych w obrębie działki,
2) wskaźnik parkingowy – zgodnie z § 8 ust. 9.
Zgodnie z § od 10 do 17
Zakaz instalowania reklam na nośnikach reklamowych i w formie
bannerów.
Ustala się stawkę 20% zgodnie z § 18.
Zakres ustalenia
obiekty sakralne
- obiekty związane z funkcją sakralną, administracją kościelną, sale
katechetyczne, mieszkania służbowe (domy parafialne, zakonne),
siedziby fundacji i organizacji pozarządowych,
- usługi związane z funkcją podstawową do 100 m2 powierzchni
146
3.
Warunki zabudowy i
zagospodarowania oraz
zasady ochrony i
kształtowania ładu
przestrzennego
4.
Zasady obsługi
komunikacyjnej
5.
Zasady obsługi
inżynieryjnej terenu
Zasady rozmieszczania
reklam
6.
Teren 7 KSw/U
Ustalenie planu
1.
Przeznaczenie terenu
podstawowe
2.
Przeznaczenie terenu
dopuszczalne
3.
Warunki zabudowy i
zagospodarowania oraz
zasady ochrony i
kształtowania ładu
przestrzennego
użytkowej (handel dewocjonaliami, księgarnia itp.).
1) ustala się wysokość: dla zabudowy sakralnej – maksimum 35 m,
dla obiektów towarzyszących maksimum 12 m,
2) w części wschodniej terenu w granicach strefy ochronnej od
LWN 110 kV obowiązują ograniczenia zabudowy
i zagospodarowania terenu zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2,
3) ustala się wskaźnik minimum 30% powierzchni biologicznie
czynnej na terenie,
4) nie ustala się maksymalnego nachylenia połaci dachowych dla
obiektów sakralnych, geometria dachów pozostałych obiektów,
zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2,
5) ustala się zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z § 5 ust. 4,
6) nie dopuszcza się zabudowy tymczasowej,
7) dopuszcza się łączenie istniejących działek i wtórny podział
terenu, zgodnie z § 6 ust. 3 i 4.
1) dojazd i obsługa komunikacyjna terenu od ul. Kowalskiego –
przez ciąg jezdny przechodzący przez teren placu publicznego
KD-P-5,
2) dopuszcza się obsługę terenu przez teren 7KSw/U,
3) parkingi na terenie własnym z zapewnieniem niezbędnej liczby
miejsc parkingowych i garaży w obrębie działki, wg wskaźnika
minimum 10 mp/100 m2 powierzchni użytkowej usług,
4) obsługa
komunikacyjna
nowych
wydzieleń
drogami
wewnętrznymi o szerokości min. 6,0 m z zachowaniem
przepisów szczególnych.
Zgodnie z § od 10 do 17.
Zakaz instalowania reklam.
Zakres ustalenia
- obiekty parkingów i garaży wielopoziomowych z wbudowanymi
usługami obsługi motoryzacji,
- usługi o charakterze ogólnomiejskim, w tym: obiekty targowowystawiennicze, wdrażania wyspecjalizowanych nowoczesnych
technologii (instytuty badawcze, park technologiczny) itp.
1) usługi podstawowe, usługi rzemieślnicze, usługi handlu,
2) obiekty małych i średnich przedsiębiorstw stosujących
nowoczesne technologie,
3) parkingi naziemne.
1) wysokość garażu do 4 kondygnacji naziemnych, do 12m,
2) wysokość obiektów usługowych do 12m,
3) ustala się wskaźnik minimum 25% powierzchni biologicznie
czynnej na działce,
4) należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy (wyznaczone
na rysunku planu), - 4 m od ulic oraz 10 m od terenów
oznaczonych UKS,
5) dla terenów w granicach stref ochronnych od linii
elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 i 220 kV
(oznaczone na rysunku planu) obowiązują ograniczenia
zabudowy i zagospodarowania terenów zgodnie z § 6 ust. 2 pkt
2,
6) dopuszcza się łączenie istniejących działek i wtórny podział
terenu, zgodnie z § 6 ust. 3 i 4,
7) ustala się nasadzenia szpalerów drzew wzdłuż południowych
granic terenu (w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych
i obiektów sakralnych),
8) nie dopuszcza się zabudowy tymczasowej,
9) przed realizacją poszczególnych inwestycji należy opracować
projekt zagospodarowania całego terenu.
147
4.
Zasady obsługi
komunikacyjnej
5.
Zasady obsługi
inżynieryjnej terenu
Zasady rozmieszczania
reklam
6.
Teren 8 ZP
Ustalenie planu
1.
Przeznaczenie terenu
podstawowe
2.
Przeznaczenie terenu
dopuszczalne
3.
Warunki zagospodarowania
oraz zasady ochrony i
kształtowania ładu
przestrzennego
4.
5.
6.
7.
Warunki tymczasowego
zagospodarowania,
urządzania i użytkowania
terenów
Zasady obsługi
komunikacyjnej
Zasady obsługi
inżynieryjnej terenu
Zasady rozmieszczania
reklam
Teren KD(z) – 1
Ustalenie planu
1.
Przeznaczenie terenu
2.
Nazwa terenu
3.
Klasa ulicy
(informacyjnie kategoria
ulicy)
4.
Szerokość terenu w liniach
rozgraniczających
5.
Postulowana szerokość
jezdni
1) dojazdy i obsługa komunikacyjna terenu od ulicy Ostródzkiej –
KD(d)- 2 i ulicy serwisowej prowadzonej w liniach
rozgraniczających Trasy Toruńskiej (poza granicami planu),
2) dopuszcza się możliwość wydzielenia dojazdu do jednostek
urbanistycznych 5MW, 6UKS i 3MN.
3) parkingi dla usług na terenie własnym z zapewnieniem
niezbędnej liczby miejsc parkingowo-garażowych w obrębie
działki,
4) wskaźnik parkingowy – zgodnie z § 8 ust. 9.
Zgodnie z § od 10 do 17.
Dopuszcza się instalowanie reklam - zgodnie z § 5 ust. 5.
Zakres ustalenia
zieleń publiczna urządzona o charakterze krajobrazowym, z ciągiem
pieszo-eksploatacyjnym dla obsługi kanału
dopuszcza się realizację urządzeń wypoczynku i rekreacji, małej
architektury (ścieżki, schody, mostki, ławki, pergole).
1) ustala się ochronę i utrzymanie ciągu powiązań przyrodniczych
(powiązanie obszarów Systemu Przyrodniczego Warszawy
SPW), zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 5,
2) ustala się ochronę istniejących drzew o wysokich walorach
przyrodniczo-krajobrazowych (wskazanych na rys. planu),
3) ustala się zachowanie istniejącej roślinności naturalnej oraz
uzupełnienie jej zielenią urządzoną,
4) ustala się zachowanie min. 80% powierzchni biologicznie
czynnej dla całego terenu,
5) dla terenu w granicach strefy ochronnej od linii
elektroenergetycznych wysokiego napięcia 220 kV (oznaczone
na rysunku planu) obowiązują ograniczenia zagospodarowania
zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2,
Nie
dopuszcza
się
tymczasowego,
prowizorycznego
zagospodarowania i użytkowania terenu.
1) bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych z
wyjątkiem wykonujących prace konserwacyjno – eksploatacyjne
kanału,
2) wzdłuż Kanału Bródnowskiego należy przewidzieć ciąg pieszojezdny dla konserwacji kanału,
3) powiązania z ciągiem pieszym i ścieżką rowerową od ulicy
Malborskiej KD(z) -1.
Zgodnie z § 10 do 17.
Zakaz instalowania reklam
Zakres ustalenia
droga publiczna
ulica Malborska – (w granicach planu)
zbiorcza
(ulica gminna)
22,0 m
7 m (2 pasy x 3,5 m)
148
6.
Ustalenia dla przebiegu i
przekroju ulicy
7
Zasady obsługi
inżynieryjnej terenu
Warunki tymczasowego
zagospodarowania,
urządzania i użytkowania
terenów
Zasady rozmieszczania
reklam
8.
9.
Teren KD(d) – 2
Ustalenie planu
1.
Przeznaczenie terenu
2.
Nazwa terenu
3.
Klasa ulicy
(informacyjnie kategoria
ulicy)
4.
Szerokość terenu w liniach
rozgraniczających
5.
Postulowana szerokość
jezdni
6.
Ustalenia dla przebiegu i
przekroju ulicy
7.
8.
9.
Zasady obsługi
inżynieryjnej terenu
Warunki tymczasowego
zagospodarowania,
urządzania i użytkowania
terenów
Zasady rozmieszczania
reklam
Teren KD(z) – 3
Ustalenie planu
1.
Przeznaczenie terenu
2.
Nazwa terenu
3.
Klasa ulicy
(informacyjnie kategoria
ulicy)
4.
Szerokość terenu w liniach
rozgraniczających
5.
Postulowana szerokość
jezdni
6.
Ustalenia dla przebiegu i
przekroju ulicy
1) ustala się nowe powiązanie ze skrzyżowaniem ulicy
Kowalskiego –[teren KD(z) – 4],
2) ustala się przebieg ścieżki rowerowej,
3) ustala się prowadzenie komunikacji autobusowej,
4) ustala się nowe powiązanie przyulicznego ciągu pieszego z
terenami zieleni publicznej nad Kanałem Bródnowskim (teren 8
ZP),
5) ustala się zachowanie istniejącej zieleni (drzewa o wysokich
walorach przyrodniczo – krajobrazowych), wskazanej do
zachowania i ochrony.
w liniach rozgraniczających ustala się rezerwę terenu dla sieci
infrastruktury inżynieryjnej, zgodnie z § 10
Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenów.
Nie dopuszcza się lokalizacji nośników reklamowych.
Zakres ustalenia
droga publiczna ulica Ostródzka
dojazdowa,
(gminna)
ok. 10,0 m,
5 m (2 x 2,5 m)
1) ustala się poszerzenie istniejącej ulicy zgodnie z rysunkiem
planu,
2) ustala się nowe powiązanie ze skrzyżowaniem ulicy
Kowalskiego –[teren KD(z) – 7],
3) ustala się powiązanie z ulicą odbarczająca Trasę Toruńską
(poza granicą planu),
4) ustala się prowadzenie minimum jednostronnego chodnika.
w liniach rozgraniczających ustala się rezerwę terenu dla sieci
infrastruktury inżynieryjnej, zgodnie z § 10
Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu
Nie dopuszcza się lokalizacji nośników reklamowych
Zakres ustalenia
droga publiczna ulica Kowalskiego (istniejący odcinek)
zbiorcza,
(gminna)
ok. 20,0 m
7 m (2 x 3,5 m)
1) ustala się poszerzenie istniejącej ulicy zgodnie z rysunkiem
planu,
2) ustala się nowe skrzyżowanie z ulicą Ostródzką i Tokarza –
149
7.
8.
9.
Zasady obsługi
inżynieryjnej terenu
Warunki tymczasowego
zagospodarowania,
urządzania i użytkowania
terenów
Zasady rozmieszczania
reklam
Teren KD(z) – 4
Ustalenie planu
1.
Przeznaczenie terenu
2.
Nazwa terenu
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Klasa ulicy
(informacyjnie kategoria
ulicy)
Szerokość terenu w liniach
rozgraniczających
Postulowana szerokość
jezdni
Ustalenia dla przebiegu i
przekroju ulicy
Zasady obsługi
inżynieryjnej terenu
Warunki tymczasowego
zagospodarowania,
urządzania i użytkowania
terenów
Zasady rozmieszczania
reklam
Teren KD-P – 5
Ustalenie planu
1.
Przeznaczenie terenu
2.
Nazwa terenu
3.
Klasa ulicy
(informacyjnie kategoria
ulicy)
4.
Szerokość terenu w liniach
rozgraniczających
5.
Postulowana szerokość
jezdni
[teren KD(z) – 7],
3) ustala się nowe skrzyżowanie z ulicą Rzepichy i powiązanie z
nowym projektowanym przejściem nad Trasą Toruńską KD(z)-6
oraz ulicą odbarczającą trasę (poza granicą planu),
4) ustala się zachowanie istniejącej zieleni,
5) ustala się realizację ścieżki rowerowej w liniach
rozgraniczających,
6) dopuszcza się prowadzenie komunikacji autobusowej,
7) obowiązuje ograniczenie liczby zjazdów dla obsługi terenów
przylegających.
w liniach rozgraniczających ustala się rezerwę terenu dla sieci
infrastruktury inżynieryjnej, zgodnie z § 10.
Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenów.
Nie dopuszcza się lokalizacji nośników reklamowych.
Zakres ustalenia
droga publiczna teren nowego przebiegu ulicy Kowalskiego
zbiorcza,
(gminna)
20,0 m
7 m (2 x 3,5 m)
1) ustala nowy przebieg ulicy zgodnie z rysunkiem planu,
2) ustala się powiązanie ze skrzyżowaniem ulic Kowalskiego,
Ostródzkiej i Tokarza –[teren KD(z) – 7],
3) ustala się nowe powiązanie z ulicą Malborską,
4) ustala się realizację ścieżki rowerowej w liniach
rozgraniczających,
5) dopuszcza się prowadzenie komunikacji autobusowej,
6) obowiązuje ograniczenie liczby zjazdów dla obsługi terenów
przylegających.
w liniach rozgraniczających ustala się rezerwę terenu dla sieci
infrastruktury inżynieryjnej, zgodnie z § 10.
Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenów.
Nie dopuszcza się lokalizacji nośników reklamowych.
Zakres ustalenia
plac publiczny z ciągiem dojazdowym do terenu kościoła Bez nazwy
Ulica dojazdowa (gminna) do terenów kościoła wraz z placem
publicznym (przestrzeń publiczna z zielenią i miejscami
parkingowymi)
30,0 m
Ciąg dojazdowy o szerokości 5 m (2 x 2,5 m)
150
6.
Ustalenia dla przebiegu i
przekroju ulicy
7.
Zasady obsługi
inżynieryjnej terenu
Warunki tymczasowego
zagospodarowania,
urządzania i użytkowania
terenów
Zasady rozmieszczania
reklam
8.
9.
Terenu KD(z) 6
Ustalenie planu
1.
Przeznaczenie terenu
2.
Nazwa terenu
3.
Klasa ulicy
(informacyjnie kategoria
ulicy)
4.
Szerokość terenu w liniach
rozgraniczających
5.
Postulowana szerokość
jezdni
6.
Ustalenia dla przebiegu i
przekroju ulicy
7.
Zasady obsługi
inżynieryjnej terenu
Warunki tymczasowego
zagospodarowania,
urządzania i użytkowania
terenów
Zasady rozmieszczania
reklam
8.
9.
Teren KD(z) 7
Ustalenie planu
1.
Przeznaczenie terenu
2.
Nazwa terenu
3.
Klasa ulic
(informacyjnie kategoria
ulicy)
4.
Szerokość terenu w liniach
rozgraniczających
5.
Postulowana szerokość
jezdni
6.
Ustalenia dla przebiegu i
przekroju ulic
1) dopuszcza się zachowanie istniejącego dojazdu do terenów
kościelnych,
2) ustala się lokalizację miejsc parkingowych dla obsługi kościoła,
3) ustala się staranne wykonanie posadzki placu, wprowadzenie
małej architektury oraz kompozycji zieleni towarzyszącej.
w liniach rozgraniczających ustala się rezerwę terenu dla sieci
infrastruktury inżynieryjnej, zgodnie z § 10.
Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenów.
Zakaz instalowania reklam na nośnikach reklamowych i w formie
bannerów.
Zakres ustalenia
droga publiczna teren nowego odcinka ulicy Kowalskiego
zbiorcza,
(gminna)
Szerokość zmienna od. 20,0 m do 60,0 m
- na wiadukcie – 7 m (2 x 3,5 m),
- ulice rozprowadzające (włączone w ulicę odbarczającą Trasy
Toruńskiej) – 5,5 m (2 x 2,75 m).
1) ustala się realizację nowego odcinka ul. Kowalskiego w formie
wiaduktu nad Trasą Toruńską zgodnie z rysunkiem planu,
2) ustala się nowe skrzyżowanie z ulicą Rzepichy i powiązanie z
nowo projektowanym odcinkiem ul. Kowalskiego w dzielnicy
Białołęka,
3) ustala się powiązanie z ulicą odbarczającą Trasą Toruńską (poza
granicą planu),
4) ustala się zachowanie istniejącej zieleni wysokiej.
w liniach rozgraniczających ustala się rezerwę terenu dla sieci
infrastruktury inżynieryjnej, zgodnie z § 10.
Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenów.
Dopuszcza się realizację reklam, zgodnie § 5 ust. 5.
Zakres ustalenia
droga publiczna (teren skrzyżowania) teren skrzyżowania ulic Ostródzkiej, Kowalskiego i Tokarza
ul. Kowalskiego - zbiorcza, ulice Ostródzka i Tokarza - dojazdowe
(gminne),
Szerokość zmienna od 20,0 m do 70,0 m
7 m (2 x 3,5 m) dla ciągu ul. Kowalskiego,
1) ustala się realizację skrzyżowania ulicy zbiorczej (ciągu ul.
Kowalskiego) i ulic dojazdowych (ulice Ostródzka i Tokarza),
dopuszcza się skrzyżowanie w formie ronda,
2) ustala się zachowanie istniejącej zieleni (drzewa o wysokich
walorach przyrodniczo – krajobrazowych, wskazane do
151
7.
8.
9.
-
Zasady obsługi
inżynieryjnej terenu
Warunki tymczasowego
zagospodarowania,
urządzania i użytkowania
terenów
Zasady rozmieszczania
reklam
zachowania i ochrony,
3) dopuszcza się lokalizację pompowni sanitarnej Ps (§ 12 ust. 2),
zgodnie z rysunkiem planu,
4) teren przestrzeni publicznej skrzyżowania wymaga odrębnego
opracowania zagospodarowania (projekt nasadzeń zieleni,
nawierzchni i małej architektury).
w liniach rozgraniczających ustala się rezerwę terenu dla sieci
infrastruktury inżynieryjnej, zgodnie z § 10 .
Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenów.
Nie dopuszcza się lokalizacji nośników reklamowych.
w dniu 17 września 2009 r. podjęta została uchwała Nr LXII/1897//2009 Rady m.st.
Warszawy w sprawie uchwalenia m.p.z.p. obszaru Bródno – cześć I (Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 156, poz. 4631) obejmująca część obszaru przewidzianego do rewitalizacji,
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w całości obowiązuje na obszarze
przeznaczonym do rewitalizacji. W planie miejscowym obszar objęty rewitalizacją
oznaczony został symbolem U, U-H, U-R, U-A, U-KS, U-K, U-Z,U-O, U-N, U-P, US,
MW, MN, ZP, ZP-I, Z, ZU, Zos, KD, KD-TS, KD-TSsp, KP, KP-J dla których ustala się:
1. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania dla fragmentów obszaru planu wydzielonych za
pomocą linii rozgraniczających i oznaczonych symbolem literowym oraz kolejnym numerem, zwanych
dalej terenami, w szczególności:
1) U - tereny usług, dla których ustala się jako przeznaczenie podstawowe usługi z zakresu: handlu
detalicznego, biur, administracji, usług podstawowych dla ludności, gastronomii, obsługi
finansowej, nauki, zdrowia, kultury, sportu i rekreacji, wystawiennictwa, obsługi turystycznej,
hotelarstwa, usług pocztowych itp.; na terenach przeznaczonych dla funkcji usługowych
dopuszcza się lokalizację:
– zabudowy mieszkaniowej do 40% powierzchni całkowitej zabudowy na terenie, chyba, że
ustalenia szczegółowe mówią inaczej,
– niezbędnych inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej,
– małych i średnich obiektów produkcyjnych stosujących nowoczesne technologie;
2) U-H, U-R – tereny usług handlu i usług rzemiosła, gdzie obok przeznaczenia podstawowego
dopuszcza się na 20% powierzchni całkowitej budynków możliwych do zrealizowania na
konkretnym terenie, inne przeznaczenie w formie:
a) zabudowy mieszkaniowej,
b) niezbędnych inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej,
c) małych i średnich obiektów produkcyjnych stosujących nowoczesne technologie;
3) U-A – tereny usług administracji, siedziby firm - biura, banki, obsługa finansowa, usługi pocztowe,
ubezpieczeniowe itp., z dopuszczeniem innych nieuciążliwych usług (gastronomia, handel
itp.), pod warunkiem, że ich powierzchnia nie przekroczy 15% możliwej powierzchni
całkowitej funkcji podstawowej na tym terenie;
4) U-KS – tereny obiektów sakralnych - kościoły, domy modlitewne, klasztory wraz z zapleczem
mieszkalno-biurowym (plebanie, domy parafialne);
5) U-K – tereny usług kultury, z dopuszczeniem innych nieuciążliwych usług (gastronomia, handel
itp.), pod warunkiem, że ich powierzchnia nie przekroczy 15% możliwej powierzchni
całkowitej zabudowy o funkcji podstawowej na tym terenie;
6) U-Z – tereny usług zdrowia (U-Zp, U-Zż, U-Zs): przychodnie, poradnie, żłobki, obiekty
rehabilitacyjne (np. baseny), szpitale, z dopuszczeniem innych nieuciążliwych usług
związanych z ochroną zdrowia (apteka itp.), pod warunkiem, że ich powierzchnia nie
przekroczy 10% możliwej powierzchni całkowitej funkcji podstawowej na tym terenie;
7) U-O, U-N, U-P – tereny usług oświaty, usług nauki i usług opieki społecznej i socjalnej –
z dopuszczeniem innych nieuciążliwych usług związanych z przeznaczeniem podstawowym,
pod warunkiem, że ich powierzchnia nie przekroczy 10% możliwej powierzchni całkowitej
funkcji podstawowej na tym terenie;
152
8) US – tereny usług sportu i rekreacji, na których ustala się przeznaczenie podstawowe pod obiekty i
urządzenia sportowe, w tym sportu kwalifikowanego, obiekty i urządzenia dla rekreacji i
rehabilitacji ruchowej oraz dopuszcza się lokalizowanie, jako uzupełnienie przeznaczenia
podstawowego, zabudowy administracyjnej, gastronomicznej, handlowej;
9) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dla których ustala się zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną jako przeznaczenie podstawowe oraz dopuszcza się
lokalizowanie zabudowy usługowej z ograniczeniem udziału tej zabudowy do 40%
powierzchni całkowitej zabudowy terenu; ustala się utrzymanie bądź wprowadzenie na działce
budowlanej terenów rekreacyjnych dla mieszkańców oraz terenów zabaw dla dzieci;
10) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których ustala się zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną jako przeznaczenie podstawowe oraz dopuszcza się
lokalizowanie zabudowy usługowej z ograniczeniem udziału tej zabudowy do 40%
powierzchni całkowitej zabudowy terenu;
11) ZP – tereny zieleni publicznej urządzonej w postaci parków, zieleńców, skwerów (ZPj – ogrodów
jordanowskich), dla których ustala się zachowanie i wzbogacenie funkcji miejskiej zieleni
publicznej, z dopuszczeniem funkcji usługowych związanych z przeznaczeniem podstawowym
(takich jak: gastronomia, sezonowe ogródki kawiarniane i restauracyjne, wystawiennictwo na
wolnym powietrzu); na terenach ZP:
a) ustala się ochronę istniejącej zieleni i utrzymanie funkcji podstawowej (zieleńce, ogrody
jordanowskie),
b) ustala się zachowanie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej zgodnej z ustaleniami
szczegółowymi niniejszej uchwały,
c) ustala się zakaz nowej zabudowy kubaturowej, trwale związanej z gruntem,
d) dopuszcza się modernizację istniejącej zabudowy o funkcji związanej z przeznaczeniem
podstawowym (remonty, przebudowę, wymianę budynków) i realizację nowych obiektów
związanych z funkcją terenu o charakterze architektury ogrodowej, przeznaczonych m.in.
na funkcję usługową (letnie kawiarnie, cukiernie), dekoracyjną (altany, pergole, groty),
oraz komunikacyjną (schody, ścieżki), urządzenia wodne (fontanny, oczka wodne,
studnie), urządzenia związane z placami zabaw dla dzieci, urządzenia sportowe
i rekreacyjne (boiska), a także obiekty pamiątkowe (np. tablice pamiątkowe, pomniki)
i ogrodzenia;
12) ZP-I – tereny zieleni izolacyjnej od ulic lub od potencjalnie uciążliwych obiektów inżynieryjnych;
obowiązuje wymóg zastosowania gatunków roślin mających właściwości pyłochłonne i
izolujące (zieleń wysoka i niska, gęste korony drzew, odporność na zanieczyszczenia itp),
ustalenia jak w pkt 11 b),c) oraz dopuszcza się realizację obiektów o charakterze architektury
ogrodowej, pełniących funkcję m.in. dekoracyjną (altany, pergole), komunikacyjną (schody,
ścieżki), urządzenia wodne (fontanny, oczka wodne, studnie), a także obiekty pamiątkowe (np.
tablice pamiątkowe, pomniki) i ogrodzenia;
13) Z – tereny zieleni przyulicznej, wydzielone w ramach linii rozgraniczających ulic, gdzie ustala się
zachowanie istniejących szpalerów drzew oraz zagospodarowania przy pomocy zieleni
wysokiej i niskiej na minimum 50% powierzchni terenu, dopuszcza się również wydzielenie
chodników dla pieszych, ścieżek rowerowych oraz dojazdów do przyległych terenów;
14) Zu – tereny zieleni urządzonej w formie szpalerów drzew oraz nasadzeń roślinności niskiej
i wysokiej wzdłuż ciągów pieszych i pieszo - jezdnych, nie stanowiących terenów zieleni
publicznej, dla których ustala się zachowanie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej
zgodnej z ustaleniami szczegółowymi niniejszej uchwały;
15) Zos – tereny zieleni osiedlowej w postaci nie ogrodzonych pasów zieleni z ciągami pieszymi
przechodzących przez tereny osiedli, dla których ustala się zachowanie minimalnej
powierzchni biologicznie czynnej zgodnej z ustaleniami szczegółowymi niniejszej uchwały;
ustala się zagospodarowanie z wykorzystaniem nasadzeń roślinności niskiej i wysokiej;
16) KD – tereny dróg publicznych;
17) KD-TS – tereny komunikacji samochodowej, na których ustala się lokalizację pętli autobusowych,
parkingów (w poziomie terenu oraz wielopoziomowych);
18) KD-TSsp – tereny stacji paliw i towarzyszących im warsztatów i myjni samochodowych wraz z
niezbędną infrastrukturą, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;
19) KP – tereny komunikacji pieszej - przeznaczone dla ruchu pieszego place, ciągi piesze, dla których
ustala się:
a) funkcje piesze i rowerowe zgodnie z ustaleniami szczegółowymi,
b) dopuszcza się zagospodarowanie terenu elementami małej architektury, zieleni, zgodnie z
ustaleniami szczegółowymi,
153
20) KP-J – ciągi pieszo-jezdne, tereny o ustaleniach jak w pkt 19, z wydzielonym pasem posadzki o
minimalnej szerokości 3,5 m, przystosowanej do ruchu samochodów ciężarowych
dostawczych.
2. Ustala się proporcje procentowego udziału poszczególnych funkcji wskazanych dla terenów
wydzielonych za pomocą linii rozgraniczających i oznaczonych symbolem literowym oraz kolejnym
numerem, zwanych dalej terenami, na których występuje kilka przeznaczeń, w szczególności:
1) na terenach usług oraz usług administracji, siedzib firm, oznaczonych U/U-A, terenach usług
administracji, siedzib firm oraz usług, oznaczonych U-A/U, terenach usług oraz usług kultury,
oznaczonych U/U-K, terenach usług, usług kultury oraz komunikacji pieszej, oznaczonych U/UK/KP, terenach usług oświaty (przedszkola i gimnazja), oznaczonych U-Op/U-Og, terenach usług
oświaty (szkoły podstawowe) oraz usług zdrowia (przychodnie), oznaczonych U-Os/U-Zp,
terenach usług oświaty oraz usług zdrowia (żłobki), oznaczonych U-O/U-Zż, terenach usług oraz
parkingów typu „Park&Ride”, oznaczonych U/KD-P&R, nie ustala się wzajemnych proporcji
procentowego udziału w zabudowie terenu;
2) na terenach usług oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych U/MW, terenach
usług, usług administracji, siedzib firm oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
oznaczonych U/U-A/MW, terenach usług, usług administracji, siedzib firm, usług zdrowia oraz
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych U/U-A/U-Z/MW, terenach usług oświaty
(przedszkola) oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych U-Op/MW, terenach
usług oświaty (szkoły średnie) oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych UOś/MW, terenach usług, usług nauki oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych
U/U-N/MW, nie ustala się wzajemnych proporcji procentowego udziału w zabudowie terenu, pod
warunkiem spełnienia ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały odnośnie procentowego udziału
powierzchni biologicznie czynnej dla poszczególnych terenów; dopuszcza się przebudowę i
rozbudowę oraz wymianę istniejących budynków, o ile zaistnieje taka konieczność;
3) na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usług, oznaczonych MW/U, terenach
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usług oraz usług administracji, siedzib firm,
oznaczonych MW/U/U-A, terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usług
administracji, siedzib firm, oznaczonych MW/U-A, terenach zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej, usług oraz usług zdrowia, oznaczonych MW/U/U-Z, terenach zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usług handlu, oznaczonych MW/U-H, ustala się udział
procentowy zabudowy mieszkaniowej, oznaczonej symbolem MW do 40 % powierzchni
całkowitej zabudowy terenu, natomiast dla zabudowy usługowej występujących typów ustala się
udział w powierzchni całkowitej zabudowy terenu do 30 %; dopuszcza się przebudowę i
rozbudowę oraz wymianę istniejących budynków, o ile zaistnieje taka konieczność;
4) na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, oznaczonych MW/MN, nie
ustala się wzajemnych proporcji procentowego udziału w zabudowie terenu; ustala się priorytet
lokalizacji niezbędnych inwestycji z zakresu infrastruktury społecznej (przedszkola, przychodnie
zdrowia) oraz dopuszcza się lokalizowanie zabudowy usługowej z ograniczeniem udziału tej
zabudowy do 30% powierzchni całkowitej zabudowy terenu;
5) na terenach zieleni osiedlowej oraz ciągów pieszych, oznaczonych Zos/KP, terenach zieleni
urządzonej oraz ciągów pieszo – jezdnych, oznaczonych Zu/KP-J, nie ustala się udziału
procentowego w powierzchni całkowitej terenu, pod warunkiem zachowania procentowego
udziału powierzchni biologicznie czynnej wskazanego w ustaleniach szczegółowych niniejszej
uchwały;
6) na terenach ciągów pieszych oraz zieleni publicznej urządzonej, oznaczonych KP/ZP, terenach
ciągów pieszych oraz zieleni urządzonej, oznaczonych KP/Zu, terenach ciągów pieszo – jezdnych
oraz zieleni publicznej urządzonej, oznaczonych KP-J/ZP, terenach komunikacji samochodowej
oraz zieleni izolacyjnej, oznaczonych KD-TS/ZP-I, nie ustala się udziału procentowego
w powierzchni całkowitej terenu, pod warunkiem zachowania procentowego udziału powierzchni
biologicznie czynnej wskazanego w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały;
7) na terenach usług oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych U/MW, dla których
ustala się tereny usług rzemiosła (U-R) jako przeznaczenie tymczasowe, do czasu realizacji
przeznaczenia podstawowego; ustala się możliwość przeprowadzania remontów budynków
istniejących o przeznaczeniu tymczasowym;
8) na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych MW, dla których ustala się
tereny usług (U) jako przeznaczenie tymczasowe, do czasu realizacji przeznaczenia
podstawowego; ustala się możliwość przeprowadzania remontów istniejących budynków o
dotychczasowym przeznaczeniu;
9) na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych MW, dla których ustala się
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) jako przeznaczenie tymczasowe, do czasu
154
realizacji przeznaczenia podstawowego; ustala się możliwość przeprowadzania remontów
budynków istniejących o dotychczasowym przeznaczeniu,
10) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych MN, dla których ustala się
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) jako przeznaczenie tymczasowe, do czasu
realizacji przeznaczenia podstawowego; ustala się możliwość przeprowadzania remontów
budynków istniejących o dotychczasowym przeznaczeniu;
11) na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, oznaczonych MW/MN, dla których ustala się tereny usług (U) jako przeznaczenie
tymczasowe, do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego; ustala się możliwość
przeprowadzania remontów budynków istniejących o dotychczasowym przeznaczeniu.
3. Następujące tereny z zabudową istniejącą i planowaną są przeznaczone pod inwestycje celu
publicznego o znaczeniu lokalnym:
1) teren usług administracji 18.2U-A - Urząd Dzielnicowy przy skrzyżowaniu ul. Kondratowicza z ul.
20-tej Dywizji Piechoty W.P.,
2) tereny szkół i przedszkoli oraz lokalnych usług zdrowia: 1.7U-Os, 1.8U-Op, 2.4U-Os, 3.7U-Op,
4.10U-Os, 4.11U-Op, 5.5U-Os/U-Og/U-Oś, 6.18U-Op, 6.20U-Op, 7.5U-Og, 8.5U-Os, 8.6U-Op,
8.7U-Op, 10.4U-Op, 10.5U-Os, 11.3U-Op, 12.4U-Op, 12.5U-Os, 15.3U-Os/U-Zp, 17.9U-Op/UOg, 17.10U-Op, 17.35U-O/U-Zż, 19.4U-Oś, 19.5U-Op, 19.6U-Op, 4.16U-Z, 11.7U-Zp, 12.6U-Zż,
14.2U-Zp, 17.11U-Zż oraz działka nr ew. 39 z obrębu 4-08-12 na terenie 3.8U/UA pod usługi
zdrowia;
3) tereny dróg zbiorczych KD-Z, lokalnych KD-L, dojazdowych KD-D, ciągów pieszo – jezdnych
KP-J;
4. Następujące tereny z zabudową istniejącą i planowaną są przeznaczone pod inwestycje celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym:
1) teren 18.1U-Zs - Szpital Bródnowski z dopuszczoną rozbudową na istniejących terenach
szpitalnych; teren 9.1US - tereny rekreacyjno-sportowe: kryty basen i stadion sportowy;
2) tereny dróg ekspresowych KD-S i głównych KD-G; teren pętli autobusowej 16.7KD-TS;
5. Następujące tereny z zabudową planowaną mogą być przeznaczone pod inwestycje celu publicznego:
1) tereny usług nauki: 8.10U-N;
2) tereny usług zdrowia lub oświaty wydzielone z terenów o równorzędnym przeznaczeniu: 1.6U/UA/U-Z/MW, 11.4MW/U/U-Z, 17.35U-O/U-Zż.
6. Następujące tereny są przeznaczone pod miejsca i przestrzenie publiczne:
1) tereny zieleni publicznej urządzonej (parki i ogrody jordanowskie): 4.12ZPp, 5.13ZPj, 8.12ZPj,
17.14Zpj; tereny zieleni izolacyjnej oznaczone ZP-I,
2) ciągi pieszo - jezdne oraz tereny zieleni publicznej urządzonej: 10.8KP-J/ZP;
3) tereny komunikacji pieszej oraz zieleni publicznej urządzonej: 13.9KP/ZP, 13.10KP/ZP, ,
16.12KP/ZP;
7. W przypadku realizacji nowych inwestycji na terenach już zagospodarowanych:
1) dopuszcza się likwidację obiektów:
a) w strefach objętych pasami drogowymi,
b) tymczasowych, kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu, przed realizacją tego
zagospodarowania,
c) istniejących o niższych standardach i w złym lub średnim stanie technicznym, przed ich
wymianą na nowe obiekty o lepszym standardzie, i np. większej kubaturze (dotyczy głównie
terenów usług, usług administracji);
2) nakazuje się budowę nowych zespołów parkingów w miejscu likwidowanych, istniejących
parkingów, zaspokajając potrzeby dotychczasowe i nowopowstałe;
3) dopuszcza się likwidację zdegradowanych terenów zabaw dla dzieci i zamianę ich na tereny zieleni
i powierzchnie biologicznie czynne;
4) dopuszcza się zamianę części terenów zieleni na obszarach mieszkalnictwa wielorodzinnego pod
lokalizację nowych terenów zabaw dla dzieci, ogrodów jordanowskich lub boisk sportowych pod
warunkiem spełnienia przepisów odrębnych dotyczących lokalizacji w/wym. obiektów oraz
zachowania ustalonej w planie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej;
5) nowopowstałe lub modernizowane tereny zabaw dla dzieci, ogrody jordanowskie oraz boiska
sportowe nakazuje się wyposażyć zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi urządzeń
odpowiednich dla poszczególnych obiektów;
6) dopuszcza się wbudowanie istniejących wolnostojących obiektów i urządzeń infrastruktury
technicznej oznaczonych I-E (stacje trafo), I-Wp w zabudową o funkcjach usługowych;
Wyżej wymienione plany miejscowe obejmują cały obszar B przewidziany do
rewitalizacji
155
-
w dniu 20 stycznia 2005 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
XLV/1083/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. obszaru Bródno część
II obejmująca część obszaru przewidzianego do rewitalizacji.
10. Dzielnica URSUS m.st. Warszawy
Obszar I ograniczony ulicami: Warszawską, Gierdziejewskiego, Silnikową do Pl. Czerwca
1976 r., Traktorzystów, do torów kolejowych, wzdłuż torów kolejowych z ich włączeniem do
ul. Orląt Lwowskich z włączeniem działek 10/2, 1/27, 1/24, Orląt Lwowskich do ul.
Warszawskiej;
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
obszar zaliczony do strefy miejskiej. Sąsiaduje z obszarem rozwoju (Ursus – Srokosze,
Czechowice, Ursus – Zakłady Mechaniczne),
- w strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r. obszar ten został wskazany do rewitalizacji
w piątej kolejności,
- na obszarze nie obowiązuje m.p.z.p.,
- w dniu 19 października 2006 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
LXXXIII/2766/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. terenów
poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich obejmująca część obszaru
przewidzianego do rewitalizacji,
Obszar II ograniczony ulicami: Wiosny Ludów, Legnicką, Zapustną do płd. Wsch. Granicy
Zespołu Szkół przy ul. Dzieci Warszawy z włączeniem działki 170/8, Tomcia Palucha,
Kolorową, do ul. Gen. K. Sosnkowskiego, gen. K. Sosnkowskiego do Plutonu Torpedy z
objeciem Parku Czechowskiego, Plutonu Torpedy do ul. Cierlickiej, Cierlicką z tunelem, do
ul. Wiosny Ludów;
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
obszar zaliczony do strefy miejskiej oraz do centrum dzielnicy (centrum lokalne rejonu
ul. Warszawskiej i Jagiełły). Sąsiaduje z obszarem rozwoju (Ursus – Srokosze,
Czechowice, Ursus – Zakłady Mechaniczne),
- w strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r. obszar ten nie został wskazany do
rewitalizacji,
- na obszarze nie obowiązuje m.p.z.p.,
11. Dzielnica WAWER m.st. Warszawy
Obszar I ograniczony ulicami: Marsa, Rekrucką, płn. Granicą Dzielnicy,
Kościuszkowców,, M. Kajki, Alpejską, Wierzchowskiego,, zach. Granicą Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego, Zorzy, T. Axentowicza, IX Poprzeczną, Patriotów, Wydawniczą,
przejazdem kolejowym do ul. Widocznej, Błekitną, Płowiecką do ul. Marsa;
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
obszar zaliczony częściowo do strefy miejskiej a częściowo do strefy przedmieść,
- w strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r. obszar ten nie został wskazany do
rewitalizacji,
- w dniu 18 lutego 2010 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
LXXII/2262/2010 w sprawie uchwalenia m.p.z.p. obszar osiedla Anin (Dz. U. Woj. Maz.
Nr 75, poz. 1162 z późn. zm.) obejmująca część obszaru przewidzianego do
rewitalizacji,
W planie miejscowym obszar objęty rewitalizacją oznaczony został symbolami K/1, K/2,
MJ/1 – MJ/40, MJ/46, MJ/47, MJ/57 – MJ/64, MJ/66, MJL/8, MN/1 – MN/4, MN/7,
156
MW/1 – MW/5,, UP/2, U/1, U/2, UT/1, UO/2, UZ, P/2, UMN/1, UMN/2, UK, ZR/1,
Z/1, Z/2 dla których ustala się:
Teren K/1,
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem K/1 ustala się przeznaczenie podstawowe - usługi
komunikacyjne – stacja paliw, usługi towarzyszące.
2. Ewentualne uciążliwości nie mogą przekraczać granic własnej działki.
Teren K/2,
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem K/2 ustala się przeznaczenie podstawowe - usługi
komunikacyjne – baza transportowa, usługi towarzyszące.
2. Ewentualne uciążliwości nie mogą przekraczać granic własnej działki.
Tereny MJ
Ustalenia szczegółowe dla terenów: MJ/6, MJ/8, MJ/9, MJ/12, MJ/13, MJ/14, MJ/15, MJ/16, MJ/18,
MJ/20, MJ/27, MJ/29, MJ/31, MJ/32, MJ/34, MJ/35, MJ/38, MJ/41, MJ/42, MJ/43, MJ/44, MJ/45,
MJ/46, MJ/47:
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MJ ustala się jako przeznaczenie podstawowe –
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:
1) istniejącą – do kontynuacji użytkowania z dopuszczeniem modernizacji i przebudowy
z zachowaniem skali i charakteru architektonicznego istniejącego osiedla;
2) uzupełniającą – na wolnych działkach oraz wymienną – w miejscach zabudowy zdegradowanej.
2. Dopuszcza się na terenie, o którym mowa w ust. 1 kontynuację oraz realizację funkcji usługowych o
uciążliwości nie wykraczającej poza teren własnej działki.
3. Ustala się typ zabudowy: budynki wolnostojące i bliźniacze oraz małe domy mieszkalne do 4
mieszkań.
4. Dopuszcza się zabudowę szeregową z przyłączeniem do kanalizacji miejskiej.
5. Dla nowej zabudowy ustala się następujące warunki :
1) lokalizowanie jednego budynku na jednej działce,
2) architektura i zagospodarowanie terenu nawiązujące do istniejącego charakteru osiedla,
3) wysokość budynków do 12 m. od poziomu terenu do najwyższej kalenicy dachu,
4) dachy strome o pochyleniu połaci równym lub większym od 30º – poddasze użytkowe,
5) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy I = 0,7,
6) utrzymanie min. 50% powierzchni działki biologicznie czynnej,
7) zaleca się ujednolicenie ogrodzeń sąsiadujących posesji.
6. Ustala się lokalizowanie garaży i miejsc parkingowych na terenie własnej działki.
7. Ustala się obowiązek zachowania w maksymalnym stopniu istniejącego starodrzewu.
Dla terenów MJ/34, MJ/35 obowiązują ustalenia § 50 dotyczące Kanału Wawerskiego.
Ustalenia szczegółowe dla terenów: MJ/1, MJ/2, MJ/3, MJ/4, MJ/5, MJ/9, MJ/10, MJ/11, MJ/17,
MJ/23, MJ/30, MJ/33, MJ/37, MJ/45:
1. Tereny zabudowy położone w strefie uciążliwości ponad lokalnych tras komunikacyjnych o zasięgu
określonym na rysunku planu. Zabudowa wymaga zabezpieczeń przeciwhałasowych zgodnie z Polską
Normą i przepisami szczególnymi.
2. Wyklucza się na terenach położonych w strefie uciążliwości tras komunikacyjnych lokalizację usług
służby zdrowia i oświaty.
3. Dla terenu MJ/33 obowiązują ustalenia § 50 dotyczące Kanału Wawerskiego.
4. Pozostałe ustalenia jak w § 12 ust. 1-7.
Ustalenia szczegółowe dla terenów: MJ/48, MJ/49, MJ/50, MJ/52, MJ/53, MJ/55, MJ/56, MJ/57,
MJ/58, MJ/59, MJ/60, MJ/61, MJ/62, MJ/63, MJ/64, MJ/65, MJ/66, MJ/67, MJ/68 - położonych na
wschód od ul. Kajki:
1. Dla nowej zabudowy - z zastrzeżeniem działki 21 w obrębie 3-11-21, dla której obowiązują ustalenia §
7 ust. 2 - ustala się następujące warunki :
1) lokalizowanie jednego budynku na jednej działce,
2) powierzchnia działki - 1000 m2 ± 10%,
157
2.
3) wysokość budynków do 12 m od poziomu terenu do najwyższej kalenicy dachu,
4) dachy strome o pochyleniu połaci równym lub większym od 30º – poddasze użytkowe,
5) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy I = 0,5,
6) utrzymanie min. 70 % powierzchni działki biologicznie czynnej.
Pozostałe ustalenia jak w § 12 ust. 1, 2, 3, 6, 7.
Ustalenia szczegółowe dla terenów na których są zlokalizowane obiekty objęte ochroną
konserwatorską MJ/4, MJ/7, MJ/17, MJ/19, MJ/21, MJ/22, MJ/23, MJ/24, MJ/25, MJ/26, MJ/28,
MJ/30, MJ/36, MJ/39, MJ/40:
1. Na terenach wyżej określonych zlokalizowane są budynki zabytkowe dla których obowiązują ustalenia
zawarte w § 11.
2. Dla terenu MJ/36 obowiązują ustalenia § 50 dotyczące Kanału Wawerskiego.
3. Pozostałe ustalenia jak w § 12 ust. 1-7.
Teren MJL/8,
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MJL ustala się przeznaczenie podstawowe –
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na działkach z zielenią leśną.
2. Ustala się warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określone w § 7 ust. 2.
3. Zakazuje się wtórnego podziału zmniejszającego istniejącą powierzchnię działek, która wynosi
minimum dla niżej wymienionych terenów:
1) MJL/3, 4, 5, 6 – 2000 m2,
2) MJL/7 – wzdłuż ul. Nawigatorów ~ 1800 m2,
3) wzdłuż ul. H. Wierzchowskego ~ 1600 m2.
4. Zakazuje się trwałych przekształceń naturalnej rzeźby terenu.
5. Pozostałe ustalenia jak w § 17 ust. 3, 4, 5, 6.
Teren MN/1 – MN/4 i MN/7,
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN ustala się jako przeznaczenie podstawowe
– zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną:
1) istniejącą – do kontynuacji użytkowania z dopuszczeniem modernizacji i przebudowy
z zachowaniem skali i charakteru architektonicznego istniejącego osiedla,
2) uzupełniającą – na działkach wolnych oraz jako wymianę zabudowy i infrastruktury technicznej
zdegradowanej na nową.
2. Dopuszcza się na terenie, o którym mowa w ust.1, kontynuację oraz realizację funkcji usługowych o
uciążliwości nie wykraczającej poza teren własnej działki.
3. Ustala się typ zabudowy:
1) budynki wolnostojące i bliźniacze,
2) budynki szeregowe i małe domy mieszkalne wielorodzinne do 8 mieszkań z przyłączeniami do
kanalizacji miejskiej.
4. W stosunku do nowej zabudowy ustala się następujące wymogi :
1) architektura i zagospodarowanie terenu nawiązujące do istniejącego charakteru osiedla,
2) wysokość budynków do 12 m od poziomu terenu do najwyższej kalenicy dachu,
3) dachy strome o pochyleniu połaci równym lub większym od 30º – poddasze użytkowe,
4) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy I = 0,7,
5) zaleca się ujednolicenie ogrodzeń sąsiadujących posesji.
5. Dla zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej – lokalizowanie jednego budynku na jednej działce.
6. Ustala się lokalizowanie garaży i miejsc parkingowych na terenie własnej działki.
7. Ustala się obowiązek zachowania w maksymalnym stopniu istniejącego starodrzewu.
8. Tereny MN/1, 3, 4, 5 położone częściowo w strefie uciążliwości ponad lokalnych tras
komunikacyjnych o zasięgu określonym na rysunku planu – zabudowa w tej strefie wymaga
zabezpieczeń przeciwhałasowych zgodnie z Polską Normą i przepisami szczególnymi. Wyklucza się
lokalizację usług zdrowia i oświaty.
Teren MW/1 – MW/5,
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MW ustala się przeznaczenie podstawowe –
budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.
2. Dopuszcza się na terenie MW/2 i MW/3 modernizację budynków i jeśli pozwolą warunki gruntowe i
techniczne, podwyższenie o jedną kondygnację ze zmianą geometrii dachu (uformowanie mansardy).
3. Istniejące osiedle na terenie MW/4 położone jest w granicach strefy ochronnej Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego.
4. Dopuszcza się realizację funkcji usługowych, nieuciążliwych dla środowiska.
5. Ustala się wysokość zabudowy – do 12 m od poziomu terenu do górnej krawędzi ściany zewnętrznej.
158
6.
7.
8.
9.
Ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy I = 1,5.
Ustala się powierzchnię biologicznie czynną - minimum 25%.
Ustala się obowiązek zachowania w maksymalnym stopniu wartościowej zieleni.
Niezbędna liczba miejsc parkingowych i garażowych na terenie własnej działki.
Teren UP/2,
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UP ustala się przeznaczenie podstawowe – usługi
publiczne, obiekty istniejące – kontynuacja użytkowania.
Teren U/1 i U/2,
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem U ustala się przeznaczenie podstawowe – usług
hotelarskich i rekreacyjnych, dla terenu U/1 hotelowe, dla terenu U/2 odnowy biologicznej.
2. Dopuszcza się realizację funkcji uzupełniających i obsługujących funkcję podstawową.
3. Dla zabudowy nowej ustala się wysokość do 10,5 m od poziomu terenu do wierzchu najwyższego
stropu ocieplonego.
4. Niezbędna liczba miejsc parkingowych i garażowych winna być zlokalizowana na terenie własnych
działek.
5. Tereny położone w strefie uciążliwości ponad lokalnych tras komunikacyjnych, zabudowa wymaga
zabezpieczenia przeciwhałasowego zgodnie z Polską Normą i przepisami szczególnymi.
6. Prace budowlane przy budynku zabytkowym na terenie U/1 wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.
Teren UT/1,
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UT/1 ustala się przeznaczenie podstawowe – usługi
techniczne, urządzenia telekomunikacji – kontynuacja użytkowania.
Teren UO/2,
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UO/1, UO/2 ustala się przeznaczenie
podstawowe – usługi oświaty, obiekty istniejące szkoły.
2. Dopuszcza się na terenie, o którym mowa w ust. 1 kontynuację użytkowania oraz modernizację i
przebudowę obiektów o funkcji usługowej dla funkcji podstawowej.
Teren UZ,
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UZ ustala się przeznaczenie podstawowe – usługi
zdrowia, obiekt istniejący – Instytut Kardiologii – kontynuacja użytkowania.
2. Dopuszcza się na terenie, o którym mowa w ust. 1 kontynuację użytkowania, modernizację, budowę
i rozwój obiektów o funkcjach usługowych związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu.
3. Ustala się obowiązek zachowania starodrzewu.
Teren P/2,
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem P/1 i P/2 ustala się przeznaczenie podstawowe składowo-produkcyjne nieuciążliwe dla środowiska, kontynuacja użytkowania.
Dopuszcza się w przypadku likwidacji działalności włączenie terenu do sąsiedniej strefy funkcjonalnej MJ.
Teren UMN/1,
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UMN/1 ustala się przeznaczenie podstawowe –
zabudowa usługowo mieszkaniowa, osiedlowy ośrodek usługowy.
2. Dopuszcza się zabudowę sportowo- rekreacyjną, usługowo-handlową z towarzyszącą zabudową
mieszkaniową.
3. Ustala się wysokość zabudowy - do 10,5 m od poziomu terenu do górnej krawędzi ściany zewnętrznej,
lub 12 m do najwyższej kalenicy dachu.
4. Powierzchnia biologicznie czynna - minimum 25%
5. Zaleca się opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla całego terenu ośrodka.
6. Ustala się obowiązek zachowania w maksymalnym stopniu wartościowej zieleni.
7. Wyklucza się lokalizację funkcji kolidujących z sąsiedztwem terenu kościelnego.
8. Ustala się lokalizowanie garaży i miejsc parkingowych na terenie własnej działki.
Teren UMN/2,
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UMN/2, UMN/3 ustala się jako przeznaczenie
podstawowe - zabudowa usługowo mieszkaniowa.
159
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ustala się zabudowę usługowo-handlową wolnostojącą oraz wbudowaną w parterze budynków
mieszkalnych.
Wysokość zabudowy do 12 m od poziomu terenu do najwyższej kalenicy dachu.
Ustala się obowiązek zachowania w maksymalnym stopniu wartościowej zieleni.
Ustala się lokalizowanie garaży i miejsc parkingowych na własnej działce.
Tereny położone w strefie uciążliwości tras komunikacyjnych ponad lokalnych o zasięgu określonym
na rysunku planu. Zabudowa wymaga zabezpieczeń przeciwhałasowych zgodnie z Polską Normą i
przepisami szczególnymi, wyklucza się lokalizację usług służby zdrowia i oświaty.
Zaleca się opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla całych terenów UMN/2, UMN/3.
Teren UK,
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UK ustala się przeznaczenie podstawowe –
sakralne, kościół rzymskokatolicki istniejący z ośrodkiem dydaktyczno społecznym - kontynuacja
użytkowania.
2. Dopuszcza się realizację funkcji uzupełniających funkcję podstawową.
Teren ZR/1,
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZR/1 ustala się przeznaczenie podstawowe – zieleń
rekreacyjna, ogród jordanowski istniejący – kontynuacja użytkowania.
Teren Z/1 i Z/2
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Z/1, Z/2 ustala się przeznaczenie – zieleń naturalna –
podlegająca ochronie, stanowiąca fragment powiązania przyrodniczego – ciągu ekologicznego wzdłuż
Kanału Wawerskiego.
-
-
w dniu 6 kwietnia 2006 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
LXXII/2220/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. obszaru węzeł Marsa
– Płowiecka obejmująca część obszaru przewidzianego do rewitalizacji,
w dniu 28 maja 2009 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
LVI/1672/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. obszaru Marysin
Wawerski obejmująca część obszaru przewidzianego do rewitalizacji.
Obszar II ograniczony ulicami: Oficerską, M. Kajki, M. Pożaryskiego, Hafciarską,
Smardzewską, wsch. Granicą Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, Jelenią, Przedwiośnie,
granicą Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, Patryiotów do ul. Oficerskiej;
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
obszar zaliczony do strefy przedmieść oraz jako centrum dzielnicy,
- w strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r. obszar ten nie został wskazany do
rewitalizacji. Obejmuje obszar rozwoju (centrum lokalne – rejon ul. Zegańskiej i
Patriotów),
- w dniu 28 grudnia 2001 r. podjęta została przez Radę Gminy Warszawa – Wawer
uchwała Nr 557/XLIX/2001 w sprawie uchwalenia m.p.z.p. obszaru oznaczonego w
miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
symbolem UM-4 oraz południową i północną stroną ul. Zwoleńskiej na odcinku od
ul. Mrówczej do ul. Patriotów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 27, poz. 621)
obejmująca część obszaru przewidzianego do rewitalizacji,
W planie miejscowym obszar objęty rewitalizacją oznaczony został symbolami
MJ/1, MJ/12 – MJ/40, MJ/42, MJ/43, UTP, P, UH/2, UH/3, UN, U/1, U/2, UT/1, UO/1 –
UO/5, K/2, K/3, MW/1 - MW/9, MN/1 – MN/10, Z/1, UK/1, UK/2, UK/3, US, UZ/2,
UZ/3, UZ/4 dla których ustala się:
Teren MJ/1, MJ/12 – MJ/40, MJ/42, MJ/43,
terenu MJ/1, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35
1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MJ ustala się jako przeznaczenie podstawowe zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:
160
- istniejącą - do kontynuacji użytkowania z dopuszczeniem modernizacji i przebudowy z zachowaniem
skali i charakteru architektonicznego istniejącego osiedla;
- uzupełniającą - na wolnych działkach oraz wymienną - w miejscach zabudowy zdegradowanej.
2. Dopuszcza się na terenie, o którym mowa w ust. 1 kontynuację oraz realizację funkcji usługowych o
uciążliwości nie wykraczającej poza teren własnej działki.
3. Ustala się typ zabudowy: budynki wolnostojące i bliźniacze.
3. Dopuszcza się zabudowę szeregową z przyłączeniem do kanalizacji miejskiej.
4. W stosunku do nowej zabudowy ustala się następujące wymogi:
1) architektura i zagospodarowanie terenu nawiązujące do istniejącego charakteru osiedla,
2) wysokość budynków do 10m od poziomu terenu do najwyższej kalenicy dachu.
3) dachy strome o pochyleniu połaci równym lub większym od 300 - poddasze użytkowe,
4) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy I = 0,7,
5) utrzymanie min. 50% powierzchni działki biologicznie czynnej,
6) zaleca się ujednolicenie ogrodzeń sąsiadujących posesji.
6. Ustala się lokalizowanie garaży i miejsc parkingowych na terenie własnej działki.
7. Ustala się obowiązek zachowania istniejącego starodrzewu.
terenu MJ/24, 28, 42
1. Tereny zabudowy w strefie uciążliwości ponadlokalnych tras komunikacyjnych. Zabudowa wymaga
zabezpieczeń przeciwhałasowych pomieszczeń zgodnie z Polską Normą.
2. Wyklucza się na terenach położonych w strefie uciążliwości tras komunikacyjnych lokalizację usług
służby zdrowia i oświaty.
3. Pozostałe ustalenia jak w § 10 ust. 1 do 7.
terenu MJ/15, 16, 17, 18, 19, 20, 43
1. Tereny położone w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, w której obowiązują zasady
zagospodarowania określone w § 7.
2. W stosunku do nowej zabudowy ustala się następujące wymogi:
1) powierzchnia działki nie mniejsza niż 1500 m2,
2) wysokość budynków do 10 m od poziomu terenu do najwyższej kalenicy dachu.
3) dachy strome o pochyleniu połaci równym lub większym od 300 - poddasze użytkowe,
4) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy I = 0,5,
5) utrzymanie min. 75% powierzchni działki biologicznie czynnej.
3. Pozostałe ustalenia jak w § 10 ust. 1, 2, 3, 6, 7.
terenu MJ/33
Dopuszcza się przekształcenie funkcji terenu MJ/33 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na strefę
funkcjonalną UO/3 - usługi oświaty.
terenu MJ/36
1. Budynek przy ul. Żegańskiej 46 jest pod ochroną konserwatorską, prace związane z remontem lub
modernizacją budynku winny być uzgadniane z Konserwatorem Zabytków.
2. Pozostałe ustalenia jak w § 10 ust. 1, 2, 3, 5, 6, 7.
Teren UTP,
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UTP ustala się przeznaczenie podstawowe
techniczno-produkcyjne.
2. Dopuszcza się funkcje uzupełniające: wystawiennictwo, handel o powierzchni sprzedażowej nie
przekraczającej 1000m2 z wykluczeniem supermarketu, usługi techniczne i komunikacyjne.
3. Uciążliwość obiektów winna być ograniczona do terenów własnych działek.
3. Przy przebudowie i remontach obiektów istniejących i ewentualnej budowie nowych nie przekraczać
wysokości 15 m nad poziom terenu.
5. Niezbędna liczba miejsc parkingowych i garażowych winna być zlokalizowana na terenie własnych
działek.
6. W oznaczonej na rysunku planu strefie uciążliwości akustycznej tras kolejowej i drogowej nie
lokalizować obiektów oświaty i służby zdrowia, dla innych budynków stosować zabezpieczenia
przeciwhałasowe zgodnie z Polską Normą.
Teren P,
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P ustala się kontynuację funkcji dotychczasowych produkcję energii cieplnej w istniejących i modernizowanych obiektach bez zwiększania uciążliwości dla
środowiska.
2. Dopuszcza się w przypadku zmiany technologii ciepłowni zezwalającej na zmniejszenie terenu
niezbędnego do celów produkcyjnych, włączenie pozostałego terenu do sąsiedniej strefy funkcjonalnej
UP/2
161
Teren UH/2, UH/3,
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UH/2, 3 ustala się przeznaczenie podstawowe usługi nieuciążliwe, handel, gastronomia.
2. Zaleca się opracowanie całościowego projektu modernizacji i kolorystyki obejmującego istniejące
obiekty celem nadania estetycznego wyglądu całemu zespołowi zabudowy stosownie do rangi
centralnego miejsca osiedla.
3. Pozostałe ustalenia jak w § 33, ust. 2, 3, 4.
Teren UN,
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UN ustala się przeznaczenie podstawowe - funkcje
związane z działalnością naukowo-badawczą Instytutu Elektrotechniki.
2. Dopuszcza się na terenie UN przebudowę i budowę obiektów związanych funkcjonalnie z podstawową
działalnością Instytutu.
3. Ewentualne uciążliwości obiektów i urządzeń winny być ograniczone do terenu własnych działek.
4. Ustala się wymóg zachowania istniejącego wartościowego starodrzewu.
5. Ustala się wymóg zachowania minimum 50% powierzchni terenu biologicznie czynnej.
6. Wysokość zabudowy nowo wznoszonych budynków - do 15m od poziomu terenu do stropu wieńczącego
budynek, przy przebudowie istniejących budynków - nie przekraczać dotychczasowej wysokości.
Teren U/1, Teren U/2,
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U/1, 2 ustala się przeznaczenie podstawowe usługi hotelowe. Obiekty istniejące - kontynuacja użytkowania.
2. Dopuszcza się realizację funkcji uzupełniających i obsługujących funkcję podstawową.
3. Niezbędna liczba miejsc parkingowych i garażowych winna być zlokalizowana na terenie własnych
działek.
4. Na terenie U/1 obowiązują zasady zagospodarowania określone w § 7 dla otuliny Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego.
Teren UT/1,
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UT/1 ustala się przeznaczenie podstawowe urządzenia
techniczne - podstacja energetyczna istniejąca, kontynuacja użytkowania.
Teren UO/1 – UO/5,
terenu UO/1, 2, 4
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami UO/1, 2, 4 ustala się przeznaczenie podstawowe
usługi oświaty - obiekty istniejących przedszkoli kontynuacja użytkowania.
2. Na terenie UO/4 położonym w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego obowiązują zasady
zagospodarowania określone w § 7.
terenu UO/3
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UO/3 ustala się przeznaczenie podstawowe - usługi
oświaty. Obiekt istniejącej szkoły do kontynuacji użytkowania.
2. Dopuszcza się na terenie, o którym mowa w ust. 1 kontynuację użytkowania oraz modernizację i
przebudowę obiektów o funkcji usługowej dla funkcji podstawowej.
terenu UO/5
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UO/5 ustala się przeznaczenie podstawowe - usługi
oświaty, projektowane gimnazjum.
2. Zaleca się zapewnienie korzystania z sąsiednich terenów sportowych na stadionie.
3. Zabudowa do wysokości 3 kondygnacji, dach o pochyleniu połaci równym lub większym od 30 stopni.
4. Niezbędna liczba miejsc garażowych i parkingowych - na terenie własnej działki.
Teren K/2, K/3,
terenu K/2
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem K/2 ustala się przeznaczenie podstawowe parking
samochodów osobowych - kontynuacja użytkowania.
terenu K/3
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem K/3 ustala się przeznaczenie podstawowe lądowisko
helikopterów istniejące - kontynuacja użytkowania.
Teren MW/1 - MW/9,
162
terenów MW/1, 6, 7, 9
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MW/1, 6, 7, 9 ustala się przeznaczenie
podstawowe - budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.
2. Zabudowa istniejąca osiedlowa - kontynuacja użytkowania.
3. Dopuszcza się zabudowę nową uzupełniającą na terenie wolnym.
4. Dopuszcza się realizację funkcji usługowych, nieuciążliwych dla środowiska.
5. Wysokość zabudowy do 13,2m od poziomu terenu do spodu okapu lub gzymsu wieńczącego budynek.
6. Ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy I = 1,5.
7. Ustala się obowiązek zachowania wartościowej zieleni.
8. Niezbędna liczba miejsc parkingowych i garażowych na terenie własnej działki.
terenu MW/2, 3
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MW/2, 3 ustala się przeznaczenie podstawowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.
2. Zabudowa istniejąca na terenie MW/2, w realizacji na terenie MW/3 - do kontynuacji użytkowania
zgodnie z wydanymi decyzjami.
3. Tereny położone w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego - w której obowiązują zasady
zagospodarowania określone w § 7.
4. Niezbędna liczba miejsc parkingowych i garażowych - na terenie własnej działki.
terenu MW/4, 5
Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - do kontynuacji użytkowania.
terenu MW/8
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MW/8 ustala się przeznaczenie podstawowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.
2. Zabudowa osiedlowa w realizacji - do kontynuacji użytkowania zgodnie z wydanymi decyzjami o
pozwoleniu na budowę.
Teren MN/1 – MN/10,
terenu MN/1, 2, 4, 8, 9, 10
1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN ustala się jako przeznaczenie podstawowe zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną:
1) istniejącą - do kontynuacji użytkowania z dopuszczeniem modernizacji i przebudowy z
zachowaniem skali i charakteru architektonicznego istniejącego osiedla,
2) uzupełniającą - na działkach wolnych oraz jako wymianę zabudowy i infrastruktury technicznej
zdegradowanej na nową.
2. Dopuszcza się na terenie, o którym mowa w ust. 1, kontynuację oraz realizację funkcji usługowych o
uciążliwości nie wykraczającej poza teren własnej działki.
3. Ustala się typ zabudowy:
1) budynki wolnostojące i bliźniacze,
2) budynki szeregowe i małe domy mieszkalne do 6 mieszkań z przyłączeniami do kanalizacji
miejskiej.
4. W stosunku do nowej zabudowy ustala się następujące wymogi:
1) architektura i zagospodarowanie terenu nawiązujące do istniejącego charakteru osiedla,
2) wysokość budynków do 10,2m od poziomu terenu do spodu okapu lub gzymsu wieńczącego
budynek,
3) dachy strome o pochyleniu połaci równym lub większym od 300 - poddasze użytkowe,
4) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy I = 0,7,
5) zaleca się ujednolicenie ogrodzeń sąsiadujących posesji.
5. Ustala się lokalizowanie garaży i miejsc parkingowych na terenie własnej działki.
6. Ustala się obowiązek ochrony istniejącej wartościowej zieleni.
terenu MN/3
1. Ustala się obowiązek zachowania i ochrony dębu - pomnika przyrody, zachowanie strefy ochronnej o
promieniu 15m.
2. Pozostałe ustalenia jak § 15.
terenu MN/ 5
1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN/5 ustala się jako przeznaczenie podstawowe zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną.
2. Dopuszcza się na terenie o którym mowa w ust. 1 realizację funkcji usługowych o uciążliwości nie
przekraczającej granic terenu własnej działki.
3. Teren MN/5 położony w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, w której obowiązują zasady
zagospodarowania określone w § 7
4. Pozostałe ustalenia jak w § 15 ust. 4, 5, 6.
163
terenów MN/6, 7
1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN/6, 7 ustala się jako przeznaczenie podstawowe
zabudowę mieszkaniową z usługami, jednorodzinną i wielorodzinną oraz usługową:
- istniejącą - do kontynuacji użytkowania z dopuszczeniem modernizacji i przebudowy,
- nowej na działkach wolnych oraz jako wymianę lub uzupełnienie zabudowy istniejącej.
2. Dopuszcza się na terenie, o którym mowa w ust. 1, kontynuację oraz realizację funkcji usługowych o
uciążliwości nie wykraczającej poza teren własnej działki.
3. W stosunku do nowej zabudowy ustala się następujące wymagania:
1) wysokość budynku do 10,2m od poziomu terenu do spodu okapu lub gzymsu wieńczącego budynek,
2) dachy strome o pochyleniu połaci równym lub większym od 300 - poddasze użytkowe,
3) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy I = 1,0,
4) usługi w parterze budynku.
4. Dopuszcza się zabudowę zwartą wzdłuż pierzei ul. Żegańskiej.
5. Ustala się lokalizowanie niezbędnej ilości miejsc parkingowych na terenie własnej działki.
6. Ustala się obowiązek ochrony istniejącej wartościowej zieleni.
7. Teren MN/6 częściowo położony w strefie uciążliwości PKP - dodatkowe ustalenia dla tej części jak w §
11 ust. 1, 2.
Teren Z/1,
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Z/1 ustala się przeznaczenie - zieleń naturalna,
otoczenie lądowiska helikopterów.
Teren UK/1, UK/2, UK/3,
terenu UK/1
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UK/1 ustala się przeznaczenie podstawowe sakralne. Kościół rzymsko katolicki istniejący, kontynuacja użytkowania.
2. Dopuszcza się realizację funkcji uzupełniających.
terenu UK/2, 3
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UK/3 ustala się przeznaczenie podstawowe w
zakresie funkcji - kultu religijnego, ochrony zdrowia, opieki społecznej, oświaty i wychowania.
2. Dopuszcza się realizację funkcji pomocniczych i uzupełniających funkcje podstawowe.
3. Ustala się obowiązek zachowania starodrzewu.
4. Niezbędna liczba miejsc parkingowych i garażowych winna być zlokalizowana na terenie własnej działki
Teren US,
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem US ustala się przeznaczenie podstawowe - stadion
sportowy, kontynuacja użytkowania.
2. Dopuszcza się realizację funkcji pomocniczych i uzupełniających funkcję podstawową.
3. Niezbędna liczba miejsc parkingowych dla obsługi uczestników treningów sportowych winna być
zlokalizowana na terenie własnej działki.
4. Parkingi dla widzów okazjonalnych imprez sportowych - w liniach rozgraniczających ulic.
Teren UZ/2, UZ/3, UZ/4
terenu UZ/2
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UZ/2 ustala się przeznaczenie podstawowe - usługi
zdrowia. Obiekt istniejący - Dom dla dzieci głęboko upośledzonych - kontynuacja użytkowania.
2. Dopuszcza się na terenie, o którym mowa w ust. 1 kontynuację użytkowania, modernizację i rozwój
obiektów o funkcjach usługowych związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu.
3. Teren w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego w której obowiązują ustalenia określone w § 7
4. Ustala się obowiązek zachowania starodrzewu.
terenu UZ/3
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UZ/3 ustala się przeznaczenie podstawowe - usługi
zdrowia. Obiekt istniejący - Centralny Szpital Kolejowy - kontynuacja użytkowania.
2. Dopuszcza się na terenie, o którym mowa w ust. 1 kontynuację użytkowania, modernizację i rozwój
obiektów o funkcjach usługowych i towarzyszących związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu.
3. Ustala się obowiązek zachowania starodrzewu.
terenu UZ/4
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UZ/4 ustala się przeznaczenie podstawowe - usługi
zdrowia. Obiekt istniejący - Centrum Zdrowia Dziecka.
2. Dopuszcza się na terenie, o którym mowa w ust. 1 kontynuację użytkowania, modernizację i rozwój
obiektów związanych z obsługą podstawowych funkcji terenu.
164
3. Na terenie UZ/4 położonym w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego obowiązują zasady
zagospodarowania określone w § 7
-
w dniu 12 lipca 2007 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
XIII/392/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. obszaru Międzylesia w
rejonie ulicy Hafciarskiej obejmująca część obszaru przewidzianego do rewitalizacji.
12. Dzielnica WESOŁA m.st. Warszawy
Obszar rewitalizowany ograniczony ulicami: Wspólną, Brata Alberta, fragment
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego wraz z kamieniem Piłsudskiego, Jagiellońską do
Wspólnej;
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
obszar zaliczony do strefy przedmieść oraz jako centrum lokalne,
- w strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r. obszar ten nie został wskazany do
rewitalizacji,
- w dniu 9 lipca 2009 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
LVIII/1778/2009 w sprawie uchwalenia m.p.z.p. obszaru Wesoła – Zielona, Wesoła –
Grzybowa, Wesoła – Groszówka – część I (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 132, poz. 3940)
obejmująca część obszaru przewidzianego do rewitalizacji,
W planie miejscowym obszar objęty rewitalizacją oznaczony został symbolem C1.1 U,
C1.2 U/MN, C2.1 MW/US, C2.2 MNI, C2.3 MNE, C2.4 MW/U, C2.5 Kw, C2.6 MW,
C2.7 Kw, C3.1 MNE, C3.2 U, C3.3 Kw, C3.4 MW, C3.5 W, C3.6 MW/U, D1.1 MNI,
D1.2 Kw, D1.3 Kw, D1.4 MNI, D2.1 MNI, D3.1 MNI, D4.1 MNI, D5.1 MNI, D6.1 MNI,
D7.1 MNI, D7.2 MNI/U, E1.1 MNI, E2.1 MNI, E3.1 MNI, E3.2 Kw, E3.3 MNI,
E3.4.Kw, E3.5 Kw, E4.1. MNI, E5.1 MNI, E6.1 MNE, E7.1 MNE, E7.2. UO, E8.1MNI,
E8.2 UO, 1KDZ, 5KDL, 6KDL, 7KDL, 9KDL, 18KDD, 19KDD, 20KDD, 21KDD,
22KDD, 23KDD, 24KDD, 25KDD, 26KDD, 27KDD 28KDD, 29KDD, 30KDD dla
których ustala się:
Teren C1.1 U i C1.2 U/MN,
Symbol
Funkcja
Ustalenia
C1.1 U
Tereny usług, zgodnie z - ustala się realizację nowej zabudowy;
ustaleniami par.9.
GABARYTY ZABUDOWY:
- Maksymalna wysokość zabudowy
- 13m
- Maksymalna liczba kondygnacji
-4
- Maksymalna intensywność zabudowy na działce
- 1,0
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 30%
INNE USTALENIA:
- wzdłuż linii wysokiego napięcia, należy zachować strefy
ochronne określone w przepisach szczególnych;
- ustala się maksymalną długość elewacji budynku na 70 m;
165
C1.2.
U/MN
Tereny usług i zabudowy - ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejącej zabudowy;
jednorodzinnej, zgodnie - dopuszcza się remonty, modernizacje, przebudowy i
z ustaleniami par.10.
rozbudowy istniejących budynków;
GABARYTY ZABUDOWY:
- Maksymalna wysokość zabudowy
- 12m
- Maksymalna liczba kondygnacji
- 2,5
- Maksymalna intensywność zabudowy na działce
- 0,8
INNE USTALENIA:
- wzdłuż linii wysokiego napięcia, należy zachować strefy
ochronne określone w przepisach szczególnych;
Teren C2.1 MW/US, C2.2 MNI, C2.3 MNE, C2.4 MW/U, C2.5 Kw, C2.6 MW, C2.7 Kw,
Symbol
Funkcja
Tereny
zabudowy
C2.1
MW/US wielorodzinnej, zgodnie z
ustaleniami par.7 oraz
tereny usług sportu i
rekreacji,
zgodnie
z
ustaleniami par.15
C2.2
MNI
Tereny
zabudowy
jednorodzinnej
intensywnej, zgodnie z
ustaleniami par.3.
C2.3
MNE
Tereny
zabudowy
jednorodzinnej
ekstensywnej, zgodnie z
ustaleniami par.8.
Ustalenia
- ustala się realizację nowej zabudow;
GABARYTY ZABUDOWY:
- Maksymalna wysokość zabudowy
- 13m
- Maksymalna liczba kondygnacji
-4
- Maksymalna intensywność zabudowy na działce
- 1,0
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce 30%
INNE USTALENIA:
- wzdłuż linii wysokiego napięcia, należy zachować strefy
ochronne określone w przepisach szczególnych;
- ustala się realizację nowej zabudowy;
- dopuszcza się zachowanie, modernizacje, remonty i
przebudowy istniejącej stacji transformatorowej;
GABARYTY ZABUDOWY:
- Maksymalna wysokość zabudowy
- 12m
- Maksymalna liczba kondygnacji
- 2,5
- Maksymalna intensywność zabudowy na działce
- 0,8
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce 50%
- ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejącej zabudowy;
- dopuszcza się remonty, modernizacje, przebudowy i
rozbudowy istniejących budynków;
GABARYTY ZABUDOWY:
- Maksymalna wysokość zabudowy
- 12m
- Maksymalna liczba kondygnacji
- 2,5
- Maksymalna intensywność zabudowy na działce
- 0,5
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce 70%
INNE USTALENIA:
- wzdłuż linii wysokiego napięcia, należy zachować strefy
ochronne określone w przepisach szczególnych;
166
C2.4
MW/U
C2.5
Kw
C2.6
MW
C2.7
Kw
Tereny
zabudowy - ustala się realizację nowej zabudowy;
wielorodzinnej z usługami, GABARYTY ZABUDOWY:
zgodnie z ustaleniami - Maksymalna wysokość zabudowy
par.8.
- 13m
- Maksymalna liczba kondygnacji
-4
- Maksymalna intensywność zabudowy na działce
- 1,0
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce 30%
INNE USTALENIA:
- wzdłuż linii wysokiego napięcia, należy zachować strefy
ochronne określone w przepisach szczególnych;
Tereny obsługi wewnątrz - ustala się zapewnienie dojazdów i dojść do działek;
kwartałów, zgodnie z - ustala się zagospodarowanie i uporządkowanie terenu poprzez
ustaleniami par.20.
wydzielenie dojazdów i przejść;
- dopuszcza się uporządkowanie i wydzielenie miejsc
parkingowych w poziomie terenu;
Tereny
zabudowy - ustala się zachowanie istniejącej zabudowy;
wielorodzinnej, zgodnie z - dopuszcza się remonty, modernizacje, przebudowy i
ustaleniami par.7.
rozbudowy istniejących budynków;
GABARYTY ZABUDOWY:
- Maksymalna wysokość zabudowy
- 13m
- Maksymalna liczba kondygnacji
- 3,5
- Maksymalna intensywność zabudowy na działce
- 1,0
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce 30%
INNE USTALENIA:
- wzdłuż linii wysokiego napięcia, należy zachować strefy
ochronne określone w przepisach szczególnych;
Tereny obsługi wewnątrz - ustala się zapewnienie dojazdów i dojść do działek;
kwartałów, zgodnie z - ustala się zagospodarowanie i uporządkowanie terenu poprzez
ustaleniami par.20.
wydzielenie dojazdów i przejść;
- dopuszcza się uporządkowanie i wydzielenie miejsc
parkingowych w poziomie terenu;
Teren C3.1 MNE, C3.2 U, C3.3 Kw, C3.4 MW, C3.5 W, C3.6 MW/U,
Symbol
Funkcja
Ustalenia
C3.1
MNE
Tereny
zabudowy - ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejącej zabudowy;
jednorodzinnej
- dopuszcza się remonty, modernizacje, przebudowy i
ekstensywnej, zgodnie z
rozbudowy istniejących budynków;
ustaleniami par.5.
GABARYTY ZABUDOWY:
- Maksymalna wysokość zabudowy
- 12m
- Maksymalna liczba kondygnacji
- 2,5
- Maksymalna intensywność zabudowy na działce
- 0,5
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce 70%
INNE USTALENIA:
- wzdłuż linii wysokiego napięcia, należy zachować strefy
ochronne określone w przepisach szczególnych;
167
C3.2. U
Tereny usług, zgodnie z ustaleniami par.9.
-
C3.3. Kw Tereny obsługi wewnątrz
kwartałów,
zgodnie
z
ustaleniami par.20.
C3.4.
MW
Tereny
zabudowy
wielorodzinnej, zgodnie z
ustaleniami par.7.
C3.5. W
Tereny
infrastruktury
technicznej
z
zakresu
wodociągów, zgodnie z
ustaleniami par.19.
Tereny
zabudowy
wielorodzinnej z usługami,
zgodnie z ustaleniami
par.8.
C3.6.
MW/U
ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejącej zabudowy;
dopuszcza się remonty, modernizacje, przebudowy i
rozbudowy istniejących budynków;
GABARYTY ZABUDOWY:
- Maksymalna wysokość zabudowy
- 9m
- Maksymalna liczba kondygnacji
-2
- Maksymalna intensywność zabudowy na działce
- 1,0
INNE USTALENIA:
- ustala się lokalizację budynku eksponowanego na działce u
zbiegu ul. Wspólnej i ul. Brata Alberta, zgodnie z
rysunkiem planu;
- wzdłuż linii wysokiego napięcia, należy zachować strefy
ochronne określone w przepisach szczególnych;
- ustala się zapewnienie dojazdów i dojść do działek;
- ustala się zagospodarowanie i uporządkowanie terenu
poprzez wydzielenie dojazdów i przejść;
- dopuszcza się uporządkowanie i wydzielenie miejsc
parkingowych w poziomie terenu;
- ustala się zachowanie istniejącej zabudowy;
- dopuszcza się remonty, modernizacje, przebudowy i
rozbudowy istniejących budynków;
GABARYTY ZABUDOWY:
- Maksymalna wysokość zabudowy
- 13m
- Maksymalna liczba kondygnacji
- 3,5
- Maksymalna intensywność zabudowy na działce
- 1,0
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce 30%
- ustala się zachowanie istniejących urządzeń wodociągowych
SUW „Zielona – Warszawska”;
- dopuszcza się remonty, modernizacje i rozbudowę
istniejących urządzeń;
- ustala się realizację nowej zabudowy;
GABARYTY ZABUDOWY:
- Maksymalna wysokość zabudowy
- 13m
- Maksymalna liczba kondygnacji
-4
- Maksymalna intensywność zabudowy na działce
- 1,0
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce 30%
INNE USTALENIA:
- wzdłuż linii wysokiego napięcia, należy zachować strefy
ochronne określone w przepisach szczególnych;
168
Teren D1.1 MNI, D1.2 Kw, D1.3 Kw, D1.4 MNI,
Symbol
Funkcja
Ustalenia
D1.1
MNI
Tereny
zabudowy - ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejącej zabudowy;
jednorodzinnej
- dopuszcza się remonty, modernizacje, przebudowy i
intensywnej, zgodnie z
rozbudowy istniejących budynków;
ustaleniami par.3.
GABARYTY ZABUDOWY:
- Maksymalna wysokość zabudowy
- 12m
- Maksymalna liczba kondygnacji
- 2,5
- Maksymalna intensywność zabudowy na działce
- 0,8
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 50%
D1.2.
Kw
Tereny obsługi wewnątrz kwartałów,
zgodnie
z ustaleniami par.20.
-
D1.3.
Kw
Tereny obsługi wewnątrz kwartałów,
zgodnie
z ustaleniami par.20.
D1.4.
MNI
Tereny
zabudowy - ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejącej zabudowy;
jednorodzinnej
- dopuszcza się remonty, modernizacje, przebudowy i
intensywnej, zgodnie z
rozbudowy istniejących budynków;
ustaleniami par.3.
GABARYTY ZABUDOWY:
- Maksymalna wysokość zabudowy
- 12m
- Maksymalna liczba kondygnacji
- 2,5
- Maksymalna intensywność zabudowy na działce
- 0,8
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 50%
ustala się zapewnienie dojazdów i dojść do działek;
ustala się zagospodarowanie i uporządkowanie terenu poprzez
wydzielenie dojazdów i przejść;
dopuszcza się uporządkowanie i wydzielenie miejsc
parkingowych w poziomie terenu;
ustala się zapewnienie dojazdów i dojść do działek;
ustala się zagospodarowanie i uporządkowanie terenu poprzez
wydzielenie dojazdów i przejść;
Teren D2.1 MNI,
Symbol
Funkcja
Ustalenia
D2.1
MNI
Tereny
zabudowy
jednorodzinnej
intensywnej,
zgodnie
z
ustaleniami
par.3.
-
ustala się zachowanie istniejącej zabudowy;
dopuszcza się remonty, modernizacje, przebudowy i rozbudowy
istniejących budynków;
GABARYTY ZABUDOWY:
- Maksymalna wysokość zabudowy
- 12m
- Maksymalna liczba kondygnacji
2,5
- Maksymalna intensywność zabudowy na działce
- 0,8
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 50%
169
Teren D3.1 MNI,
Sym
bol
Funkcja
Ustalenia
D3.1
MNI
Tereny
- ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejącej zabudowy;
zabudowy
- dopuszcza się remonty, modernizacje, przebudowy i rozbudowy istniejących
jednorodzinnej
budynków;
GABARYTY ZABUDOWY:
intensywnej,
zgodnie
z - Maksymalna wysokość zabudowy
- 12m
ustaleniami
- Maksymalna liczba kondygnacji
- 2,5
par.3.
- Maksymalna intensywność zabudowy na działce
- 0,8
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 50%
Teren D4.1 MNI,
Symbol
Funkcja
D4.1 MNI Tereny zabudowy
jednorodzinnej
intensywnej,
zgodnie
z
ustaleniami par.3.
Ustalenia
-
ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejącej zabudowy;
dopuszcza się remonty, modernizacje, przebudowy i rozbudowy
istniejących budynków;
GABARYTY ZABUDOWY:
- Maksymalna wysokość zabudowy
- 12m
- Maksymalna liczba kondygnacji
- 2,5
- Maksymalna intensywność zabudowy na działce
- 0,8
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 50%
Teren D5.1 MNI,
Symbol
Funkcja
Ustalenia
D5.1 MNI
Tereny zabudowy
jednorodzinnej
intensywnej,
zgodnie
z
ustaleniami par.3.
-
ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejącej zabudowy;
dopuszcza się remonty, modernizacje, przebudowy i rozbudowy
istniejących budynków;
GABARYTY ZABUDOWY:
- Maksymalna wysokość zabudowy
- 12m
- Maksymalna liczba kondygnacji
- 2,5
- Maksymalna intensywność zabudowy na działce
- 0,8
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 50%
INNE USTALENIA:
- ustala się zachowanie w maksymalnym stopniu istniejącej wartościowej
zieleni leśnej;
170
Teren D6.1 MNI,
Symbol
Funkcja
Ustalenia
D6.1 MNI
Tereny zabudowy
jednorodzinnej
intensywnej,
zgodnie
z
ustaleniami par.3.
-
ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejącej zabudowy;
dopuszcza się remonty, modernizacje, przebudowy i rozbudowy
istniejących budynków;
GABARYTY ZABUDOWY:
- Maksymalna wysokość zabudowy
- 12m
- Maksymalna liczba kondygnacji
- 2,5
- Maksymalna intensywność zabudowy na działce
- 0,8
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 50%
Teren D7.1 MNI i D7.2 MNI/U,
Symbol
Funkcja
Ustalenia
D7.1 MNI
Tereny zabudowy
jednorodzinnej
intensywnej,
zgodnie
z
ustaleniami par.3.
-
ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejącej zabudowy;
dopuszcza się remonty, modernizacje, przebudowy i rozbudowy
istniejących budynków;
GABARYTY ZABUDOWY:
- Maksymalna wysokość zabudowy
- 12m
- Maksymalna liczba kondygnacji
- 2,5
- Maksymalna intensywność zabudowy na działce
- 0,8
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 50%
D7.2.
MNI/U
Tereny zabudowy
jednorodzinnej
intensywnej
i
usług, zgodnie z
ustaleniami par.4.
- ustala się realizację nowej zabudowy;
GABARYTY ZABUDOWY:
- Maksymalna wysokość zabudowy
- 12m
- Maksymalna liczba kondygnacji
- 2,5
- Maksymalna intensywność zabudowy na działce
- 1,0
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 40%
Teren E1.1 MNI,
Symbol
Funkcja
Ustalenia
E1.1 MNI
Tereny zabudowy
jednorodzinnej
intensywnej,
zgodnie
z
ustaleniami par.3.
-
ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejącej zabudowy;
dopuszcza się remonty, modernizacje, przebudowy i rozbudowy
istniejących budynków;
GABARYTY ZABUDOWY:
- Maksymalna wysokość zabudowy
- 12m
- Maksymalna liczba kondygnacji
- 2,5
- Maksymalna intensywność zabudowy na działce
- 0,8
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 50%
INNE USTALENIA:
- ustala się zachowanie w maksymalnym stopniu istniejącej wartościowej
zieleni leśnej;
171
Teren E2.1 MNI,
Symbol
Funkcja
Ustalenia
E2.1
MNI
Tereny
zabudowy - ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejącej zabudowy;
jednorodzinnej
- dopuszcza się remonty, modernizacje, przebudowy i rozbudowy
intensywnej, zgodnie z
istniejących budynków;
ustaleniami par.3.
GABARYTY ZABUDOWY:
- Maksymalna wysokość zabudowy
- 12m
- Maksymalna liczba kondygnacji
- 2,5
- Maksymalna intensywność zabudowy na działce
- 0,8
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 50%
INNE USTALENIA:
- zaleca się podział na działki zgodnie z rysunkiem planu;
- ustala się zachowanie w maksymalnym stopniu istniejącej wartościowej
zieleni leśnej;
Teren E3.1 MNI, E3.2 Kw, E3.3 MNI, E3.4.Kw, E3.5 Kw
Symbo Funkcja
l
E3.1
MNI
E3.2.
Kw
Ustalenia
Tereny
zabudowy - ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejącej zabudowy;
jednorodzinnej intensywnej, - dopuszcza się remonty, modernizacje, przebudowy i rozbudowy
zgodnie z ustaleniami par.3.
istniejących budynków;
GABARYTY ZABUDOWY:
- Maksymalna wysokość zabudowy
12m
- Maksymalna liczba kondygnacji
- 2,5
- Maksymalna intensywność zabudowy na działce
0,8
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 50%
INNE USTALENIA:
- ustala się zachowanie w maksymalnym stopniu istniejącej
wartościowej zieleni leśnej;
Tereny obsługi wewnątrz - ustala się zapewnienie dojazdów i dojść do działek;
kwartałów,
zgodnie
z - ustala się zagospodarowanie i uporządkowanie terenu poprzez
ustaleniami par.20.
wydzielenie dojazdów i przejść;
172
E3.3.
MNI
E3.4.
Kw
E3.5.
Kw
Tereny
zabudowy - ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejącej zabudowy;
jednorodzinnej intensywnej, - dopuszcza się remonty, modernizacje, przebudowy i rozbudowy
zgodnie z ustaleniami par.3.
istniejących budynków;
GABARYTY ZABUDOWY:
- Maksymalna wysokość zabudowy
12m
- Maksymalna liczba kondygnacji
- 2,5
- Maksymalna intensywność zabudowy na działce
0,8
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 50%
INNE USTALENIA:
- zaleca się podział na działki zgodnie z rysunkiem planu
- ustala się zachowanie w maksymalnym stopniu istniejącej
wartościowej zieleni leśnej;
Tereny obsługi wewnątrz - ustala się zapewnienie dojazdów i dojść do działek;
kwartałów,
zgodnie
z - ustala się zagospodarowanie i uporządkowanie terenu poprzez
ustaleniami par.20.
wydzielenie dojazdów i przejść;
Tereny obsługi wewnątrz kwartałów,
zgodnie
z ustaleniami par.20.
ustala się zapewnienie dojazdów i dojść do działek;
ustala się zagospodarowanie i uporządkowanie terenu poprzez
wydzielenie dojazdów i przejść;
Teren E4.1. MNI,
Symbol
Funkcja
Ustalenia
E4.1
MNI
Tereny
zabudowy - ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejącej zabudowy;
jednorodzinnej
- dopuszcza się remonty, modernizacje, przebudowy i rozbudowy
intensywnej, zgodnie z
istniejących budynków;
ustaleniami par.3.
GABARYTY ZABUDOWY:
- Maksymalna wysokość zabudowy
12m
- Maksymalna liczba kondygnacji
- 2,5
- Maksymalna intensywność zabudowy na działce
0,8
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 50%
INNE USTALENIA:
- zaleca się podział na działki zgodnie z rysunkiem planu;
- ustala się zachowanie w maksymalnym stopniu istniejącej
wartościowej zieleni leśnej;
173
Teren E5.1 MNI,
Symbol
Funkcja
Ustalenia
E5.1
MNI
Tereny
zabudowy - ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejącej zabudowy;
jednorodzinnej intensywnej, - dopuszcza się remonty, modernizacje, przebudowy i rozbudowy
zgodnie z ustaleniami par.3.
istniejących budynków;
GABARYTY ZABUDOWY:
- Maksymalna wysokość zabudowy
12m
- Maksymalna liczba kondygnacji
- 2,5
- Maksymalna intensywność zabudowy na działce
- 0,8
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 50%
Teren E6.1 MNE,
Symbol
Funkcja
Ustalenia
E6.1
MNE
Tereny
zabudowy - ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejącej zabudowy;
jednorodzinnej
- dopuszcza się remonty, modernizacje, przebudowy i rozbudowy
ekstensywnej, zgodnie z
istniejących budynkó;
ustaleniami par.5.
GABARYTY ZABUDOWY:
- Maksymalna wysokość zabudowy
12m
- Maksymalna liczba kondygnacji
- 2,5
- Maksymalna intensywność zabudowy na działce
- 0,5
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 70%
INNE USTALENIA:
- ustala się zachowanie i ochronę pomników przyrody:
a)
4 dęby szypułkowe - działka róg ul. Jagiellońskiej i
Krótkiej;
b)
dąb szypułkowy - ul. Krótka 3;
c)
2 dęby szypułkowe - ul. Krótka 3.
- dla terenu położonego w zasięgu otuliny Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego ustala się zachowanie w maksymalnym stopniu
istniejącej wartościowej zieleni leśnej;
174
Teren E7.1 MNE i E7.2. UO,
Symbol
Funkcja
E7.1
MNE
Tereny
zabudowy - ustala się zachowanie i uzupełnienie istniejącej zabudowy;
jednorodzinnej
- dopuszcza się remonty, modernizacje, przebudowy i rozbudowy
ekstensywnej, zgodnie z
istniejących budynków;
ustaleniami par.5.
GABARYTY ZABUDOWY:
- Maksymalna wysokość zabudowy
- 12m
- Maksymalna liczba kondygnacji
- 2,5
- Maksymalna intensywność zabudowy na działce
- 0,5
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 70%
INNE USTALENIA:
- dla terenu położonego w zasięgu otuliny Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego ustala się zachowanie w maksymalnym stopniu
istniejącej wartościowej zieleni leśnej;
Tereny usług oświaty, - ustala się zachowanie istniejącej zabudowy;
zgodnie
z
ustaleniami - dopuszcza się remonty, modernizacje, przebudowy i rozbudowy
par.12.
istniejących budynków;
GABARYTY ZABUDOWY:
- Maksymalna wysokość zabudowy
- 12m
- Maksymalna liczba kondygnacji
-3
- Maksymalna intensywność zabudowy na działce
- 0,5
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 30%
INNE USTALENIA:
- dla terenu położonego w zasięgu otuliny Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego ustala się zachowanie w maksymalnym stopniu
istniejącej wartościowej zieleni leśnej;
E7.2.
UO
Ustalenia
Teren E8.1MNI i E8.2 UO,
Symbol
Funkcja
Ustalenia
E8.1
MNI
Tereny
zabudowy - ustala się zachowanie istniejącej zabudowy;
jednorodzinnej
- dopuszcza się remonty, modernizacje, przebudowy i rozbudowy
intensywnej, zgodnie z
istniejących budynków;
ustaleniami par.3.
GABARYTY ZABUDOWY:
- Maksymalna wysokość zabudowy
- 12m
- Maksymalna liczba kondygnacji
- 2,5
- Maksymalna intensywność zabudowy na działce
- 0,8
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 50%
INNE USTALENIA:
- dla terenu położonego w zasięgu otuliny Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego ustala się zachowanie w maksymalnym stopniu
istniejącej wartościowej zieleni leśnej;
175
E8.2.
UO
Tereny
zgodnie
par.12.
usług oświaty, z
ustaleniami -
ustala się zachowanie istniejącej zabudowy;
dopuszcza się remonty, modernizacje, przebudowy i rozbudowy
istniejących budynków;
GABARYTY ZABUDOWY:
- Maksymalna wysokość zabudowy
- 12m
- Maksymalna liczba kondygnacji
-3
- Maksymalna intensywność zabudowy na działce
- 0,5
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce - 30%
INNE USTALENIA:
- dla terenu położonego w zasięgu otuliny Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego ustala się zachowanie w maksymalnym stopniu
istniejącej wartościowej zieleni leśnej;
Teren 1KDZ, 5KDL - 7KDL, 9KDL, 18KDD – 30 KDD,
Symbol Nazwa obiektu
Klasa ulicy
Szer. w liniach Zalecana
rozgraniczających szerokość
jezdni
1KDZ
ul. Wspólna
zbiorcza
25 – 30 m
7m
/ 38 m
5KDL
6KDL
ul. Jagiellońska
ul. Brata Alberta
lokalna
lokalna
7KDL
ul. Warszawska
lokalna
9KDL
18KDD
19KDD
20KDD
21KDD
22KDD
23KDD
24KDD
25KDD
26KDD
27KDD
28KDD
29KDD
30KDD
ul. Urocza
ul. Piastowska
bez nazwy
ul. Wilanowska
ul. Pstrowskiego
ul. Rysia
bez nazwy
bez nazwy
ul. Zachodnia
ul. Polna
ul. Podleśna
ul. Krótka
bez nazwy
ul. Żeglarska
lokalna
dojazdowa
dojazdowa
dojazdowa
dojazdowa
dojazdowa
dojazdowa
dojazdowa
dojazdowa
dojazdowa
dojazdowa
dojazdowa
dojazdowa
dojazdowa
10 – 20 m
13 – 19 m
15-16 m
9 – 15 m
15 m
10 – 12 m
8 – 10 m
9,5 / 10 / 12 m
12 m
12 m
10 m
10 m
10 / 10,5 m
10 - 12 m/15m
9 / 10 m
12 m
10 m
6m
7m
6m
6m
6m
5,5 m
5,5 m
5,5 m
5,5 m
6m
5,5 m
5,5 m
5,5 m
5,5 m
5,5 m
5,5 m
5,5 m
Inne ustalenia
przyuliczne
zatoki
parkingowe,
ścieżka rowerowa,
komunikacja
autobusowa

komunikacja
autobusowa
przyuliczne
zatoki
parkingowe














13. Dzielnica WŁOCHY m.st. Warszawy
Obszar I ograniczony ulicami: 17 Stycznia, Żwirki i Wigury oraz Al. Krakowską;
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
obszar zaliczony do strefy miejskiej oraz jako centrum lokalne. Sąsiaduje z obszarem
rozwoju (otoczenie Lotniska Okęcie – Zatorze, Zbaraż, Załuski, Puchały),
176
-
w strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r. obszar ten nie został przewidziany do
rewitalizacji. Obszar rozwoju (Lotnisko Okęcie),
na obszarze nie obowiązuje m.p.z.p.,
w dniu 21 października 2010 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
XCIII/2741/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. obszaru Rakowa
obejmująca część obszaru przewidzianego do rewitalizacji,
Obszar II ograniczony ulicami: Globusową, Popularną, Śląską, Stawy, Sympatyczną,
Potrzebną oraz Nike;
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
obszar zaliczony do strefy miejskiej,
- w strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r. obszar ten nie został wskazany do
rewitalizacji,
- na obszarze nie obowiązuje m.p.z.p.,
Obszar III ograniczony ulicami: Dojazdową, Badylarską, Na Krańcu, Ryżową oraz
Kleszczową;
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
obszar zaliczony do strefy miejskiej,
- w strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r. obszar ten został wskazany jako obszary
powojskowe do rewitalizacji w piątej kolejności,
- na obszarze nie obowiązuje m.p.z.p.,
- w dniu 10 lipca 2008 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
XXXVII/1122/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. rejonu cmentarza
przy ulicy Ryżowej obejmująca część obszaru przewidzianego do rewitalizacji.
14. Dzielnica WOLA m.st. Warszawy
Obszar A ograniczony ulicami: Okopową, Rondo Radosława, Al. Jana Pawła II, Al.
Jerozolimskimi, Towarową, Prostą, Karolkową, Anielewicza, Okopową;
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
obszar zaliczony do centrum miasta i strefy śródmieścia funkcjonalnego. Sąsiaduje z
obszarem rozwoju (rejon Dworca Gdańskiego, rejon ul. Kasprzaka i Wolskiej),
- w strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r. obszar ten został wskazany do
rewitalizacji w trzeciej kolejności. Obejmuje obszar rozwoju (centrum lokalne – rondo
Daszyńskiego) i sąsiaduje z obszarem rozwoju (centrum lokalne – rejon Dworca
Gdańskiego),
- w dniu 27 stycznia 2011 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
VIII/138/2011 w sprawie uchwalenia m.p.z.p. rejonu Dworca Gdańskiego (Dz. Urz. Woj.
Maz. Nr 19, poz. 631) obejmująca część obszaru przewidzianego do rewitalizacji,
W planie miejscowym obszar objęty rewitalizacją oznaczony został symbolem 1 KDGP(w), 8.7 U-B/U(MW), 8.5 KD-TS, 8.6 U/MW-Z, 18 KD-L(g), 8.4 U(MW), 8.1 U-O,
8.2 U-A, 8.3 KD-TS, 8 KD-Z(p), 3KD-Z(p) dla których ustala się:
Teren 1 KD-GP(w),
Symbol na
Klasa drogi
rysunku planu
Zasady powiązań, obsługi oraz
warunki zagospodarowania
terenu ulicy
Informacja
177
1KD–GP(w)
główna ruchu
przyspieszonego
a) Szerokość w liniach
rozgraniczających wg rysunku
planu: 49 ÷ 92,5 m,
b) liczba jezdni: 2,
c) od ul. Powązkowskiej do ulicy
Pokornej w tunelu,
d) węzły z ulicami:
– al. Jana Pawła II,
– ul. Pokorną,
e) skrzyżowanie jezdni zbierająco
– rozprowadzających z ulicą
Błońską 15KD–L(g),
f) komunikacja zbiorowa:
tramwaj, autobus, stacja metra
„Dworzec Gdański”,
Teren 8.7 U-B/U(MW),
1.
Ustalenie planu
2.
Przeznaczenie terenu
3.
Warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz zasady ochrony i
kształtowania ładu przestrzennego
4.
Lokalne ograniczenia i wymagania
szczególne dla zabudowy i
zagospodarowania terenu
5.
Zasady obsługi terenu w infrastrukturę
techniczną
Zasady obsługi komunikacyjnej
6.
ciąg ul. Okopowa – ul.
Słomińskiego – droga
wojewódzka
Zakres ustalenia
Podstawowe:
– zabudowa usługowo – biurowa,
– wbudowane lokale mieszkalne od VIII
kondygnacji dla dominanty.
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna
– 5%;
2) wskaźnik powierzchni zabudowy – 85%;
3) wskaźnik maksymalnej intensywności
zabudowy – 20;
4) maksymalna wysokość zabudowy – VII
kondygnacji – 26 m;
5) ustala się rejon lokalizacji dominanty
wysokościowej do 99 m na działce nr ew. 3/1, w
północnej części terenu 8.7U–B/U(MW), o
powierzchni zabudowy do 1400 m2; 6) w
przypadku realizacji inwestycji łącznie na
działkach nr ew. 3/1 i 3/2 dopuszcza się
realizację dominanty wysokościowej do 99 m w
północnej części obu działek o powierzchni
zabudowy do 1700 m2;
7) dachy płaskie lub o spadku nie
przekraczającym 20%;
8) obowiązują linie zabudowy wyznaczone na
rysunku planu;
9) dopuszcza się lokalizację usług w parterach
dostępnych z poziomu chodnika;
10) zakaz realizacji ogrodzeń;
11) realizacja reklam i znaków informacyjno –
plastycznych zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 1 pkt.
4;
12) realizacja zabudowy od strony granicy
pomiędzy działkami nr ew. 3/1 i 3/2 wyłącznie w
ostrej granicy.
1) zasady scalania i podziału nieruchomości § 11;
2) strefa od cmentarza § 10 pkt. 2.
zgodnie z ustaleniami § 13.
1) wskaźnik miejsc postojowych:
a) dla zabudowy usługowej 12stan/ 1000 m2
powierzchni usługowej;
b) 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, jednak
178
nie mniej niż 1 miejsce na 60 m2 powierzchni
użytkowej mieszkań;
2) dojazd od ul. Dzikiej 18 KD–L(g).
Teren 8.5 KD-TS,
1.
Ustalenie planu
2.
Przeznaczenie terenu
3.
Warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz zasady ochrony i
kształtowania ładu przestrzennego
4.
Lokalne ograniczenia i wymagania
szczególne dla zabudowy i
zagospodarowania terenu
5.
Zasady obsługi terenu w infrastrukturę
techniczną
Zasady obsługi komunikacyjnej
6.
Teren 8.6 U/MW-Z,
1.
Ustalenie planu
2.
Przeznaczenie terenu
3.
Warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz zasady ochrony i
kształtowania ładu przestrzennego
4.
Lokalne ograniczenia i wymagania
szczególne dla zabudowy i
zagospodarowania terenu
5.
Zasady obsługi terenu w infrastrukturę
Zakres ustalenia
Podstawowe: – obiekty transportu
samochodowego – stacje paliw, stacje obsługi,
usługi i gastronomia.
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna
– 10%; 2) wskaźnik powierzchni zabudowy –
60%;
3) wskaźnik maksymalnej intensywności
zabudowy – 0,3 (dla terenu 8.3 KD–TS) i 0,8
(dla terenu 8.5 KD–TS);
4) maksymalna wysokość zabudowy – II
kondygnacje – 10 m;
5) dachy płaskie lub o spadku nie
przekraczającym 20%;
6) obowiązują linie zabudowy wyznaczone na
rysunku planu;
7) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z
ustaleniami § 5 ust. 1 pkt. 3;
8) realizacja reklam i znaków informacyjno –
plastycznych zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 1 pkt.
4.
1) zasady scalania i podziału nieruchomości § 11;
2) strefa od cmentarza § 10 pkt 2.
zgodnie z ustaleniami § 13.
1) wskaźnik miejsc postojowych: dla zabudowy
usługowej 15 stan/ 1000 m2 powierzchni
usługowej;
2) dojazd – do terenu 8.3 od ul. Stawki 8 KD–
Z(p), do terenu 8.5 od ul. Dzikiej 18 KD–L(g).
Zakres ustalenia
Podstawowe: – zabudowa usługowo – hotelowa.
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna
– 20%;
2) wskaźnik powierzchni zabudowy – 60%;
3) wskaźnik maksymalnej intensywności
zabudowy – 3,0;
4) maksymalna wysokość zabudowy – IX
kondygnacji – 30 m;
5) dachy płaskie lub o spadku nie
przekraczającym 20%;
6) obowiązują linie zabudowy wyznaczone na
rysunku planu;
7) zakaz realizacji ogrodzeń;
8) realizacja reklam i znaków informacyjno –
plastycznych zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 1 pkt.
4.
1) zasady scalania i podziału nieruchomości § 11;
2) strefa od cmentarza § 10 pkt. 2.
zgodnie z ustaleniami § 13.
179
techniczną
6.
Zasady obsługi komunikacyjnej
Teren 18 KD-L(g),
Symbol na
Klasa drogi
rysunku planu
18KD– L(g)
lokalna
Zasady powiązań, obsługi oraz
warunki zagospodarowania terenu
ulicy
a) szerokość w liniach
rozgraniczających wg rysunku
planu: ok. 27,5 m,
b) liczba jezdni: 1,
c) skrzyżowania:
– ul. Okopowa,
– al. Jana Pawła II (prawe skręty),
d) komunikacja zbiorowa: autobus,
e) chodniki: obustronne,
f) parkowanie: wzdłuż krawędzi
jezdni.
Teren 8.4 U(MW),
1.
Ustalenie planu
2.
Przeznaczenie terenu
3.
1) wskaźnik miejsc postojowych: dla zabudowy
usługowej 15 stan/ 1000 m2 powierzchni
usługowej;
2) dojazd od ul. Dzikiej 18KD–L (g).
Warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz zasady ochrony i
kształtowania ładu przestrzennego
Informacja
ul. Dzika – droga
gminna
Zakres ustalenia
Podstawowe: – zabudowa usługowa, biurowa,
hotelowa.
Dopuszczalne: – zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna.
1) zachowanie w maksymalnym stopniu zieleni
wysokiej;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna –
25%;
3) wskaźnik powierzchni zabudowy – 60%;
4) wskaźnik maksymalnej intensywności
zabudowy – 4,2;
5) maksymalna wysokość zabudowy:
a) w części północnej – VII – IX kondygnacji (25
– 35 m),
b) w części centralnej adaptacja budynku
głównego dawnej garbarni wraz z nadbudową –
VII – IX kondygnacji do 35 m,
c) w części południowej – VII – IX kondygnacji
(25 – 35 m), z podwyższeniem wysokości u
zbiegu ul. Okopowej 1KD–GP(w) i Stawki 8KD–
Z(p) do 68 m jako dominanty punktowej;
6) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym
20%;
7) zakaz realizacji budynków gospodarczych i
garaży wolno stojących;
8) obowiązują linie zabudowy wyznaczone na
rysunku planu – wzdłuż ul. Okopowej 1KD–
GP(w) i Stawki 8KD–Z(p) – zabudowa pierzejowa
z możliwością zastosowania uskoków i podziałów
pionowych elewacji; 9) nakaz uzyskania otwarcia
widokowego na fragment budynku głównego d.
Garbarni Telmer i Szwede;
10) należy przewidzieć zieleń rekreacyjną i plac(e)
zabaw dla dzieci;
11) od strony ulicy Okopowej 1KD–GP(w) przed
fragmentem budynku głównego d. Garbarni
180
4.
Zasady ochrony Dziedzictwa
Kulturowego
5.
Lokalne ograniczenia i wymagania
szczególne dla zabudowy i
zagospodarowania terenu
6.
Zasady obsługi terenu w infrastrukturę
techniczną
Zasady obsługi komunikacyjnej
7.
Teren 8.1 U-O,
1.
Ustalenie planu
2.
Przeznaczenie terenu
Telmer i Szwede należy utworzyć wnętrze z
zielenią dla pieszych;
12) wzdłuż ulic należy przewidzieć funkcje
usługowo – handlowe w parterach dostępnych z
poziomu chodnika;
13) od strony ulic należy wykluczyć lokalizację
garaży w parterach budynków;
14) w projektowanych liniach rozgraniczających
ulicy Okopowej 1KD–GP(w) nie należy
przewidywać zagospodarowania kubaturowego
oraz elementów trwałego zagospodarowania (np.
wjazdów do garaży);
15) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z
ustaleniami § 5 ust. 1 pkt. 3;
16) realizacja reklam i znaków informacyjno –
plastycznych zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 1 pkt.
4.
1) budynek główny garbarni – oznaczony na
rysunku planu symbolem „do zachowania”:
a) dopuszcza się adaptacje budynku pod
warunkiem zachowania bryły obiektu, renowacji
elewacji, oczyszczenie jej z wtórnej okładziny z
tynku – szczególnie ryzalitów znajdujących się od
strony południowej i zachodniej obiektu oraz pod
warunkiem zachowania stylistyki
architektonicznej i rozplanowania w części
zasadniczej,
b) przy wymianie stolarki okiennej należy
nawiązać formą i podziałem do stolarki
historycznej,
c) przy remoncie elewacji nakazuje się stosowane
materiału odpowiedniego do pierwowzoru: cegły
licowej,
d) nie dopuszcza się ocieplenia budynku w
miejscach występowania cegły licowej;
2) dopuszcza się rozbiórkę „hali pod blachą”, ze
wskazaniem na wykorzystanie w innej części
garbarni oryginalnych żeliwnych kolumienek.
1) strefa od cmentarza § 10 pkt. 2;
2) zasady scalania i podziału nieruchomości § 11.
zgodnie z ustaleniami § 13.
1) wskaźnik miejsc postojowych:
a) dla zabudowy usługowej 15–25 stan/ 1000 m2
powierzchni usługowej, b) dla zabudowy biurowej
10–18 stan/ 1000 m2 powierzchni biurowej,
c) 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, jednak
nie mniej niż 1 miejsce na 60 m2 powierzchni
użytkowej mieszkań;
2) dojazd od ul. Stawki 8 KD–Z(p) oraz Okopowej
1KD–GP(w).
Zakres ustalenia
Podstawowe: – usługi publiczne oświaty.
181
3.
Warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz zasady ochrony i
kształtowania ładu przestrzennego
4.
Lokalne ograniczenia i wymagania
szczególne dla zabudowy i
zagospodarowania terenu
5.
Zasady obsługi terenu w infrastrukturę
techniczną
Zasady obsługi komunikacyjnej
6.
Teren 8.2 U-A,
1.
Ustalenie planu
2.
Przeznaczenie terenu
3.
Warunki zabudowy i
zagospodarowania
terenu oraz zasady
ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego
4.
5.
6.
Lokalne ograniczenia i
wymagania szczególne
dla zabudowy i
zagospodarowania
terenu
Zasady obsługi terenu w
infrastrukturę
techniczną
Zasady obsługi
komunikacyjnej
Teren 8.3 KD-TS,
1.
Ustalenie planu
2.
Przeznaczenie terenu
3.
Warunki zabudowy i
zagospodarowania
terenu oraz zasady
ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna –
10%;
2) wskaźnik powierzchni zabudowy – 60%;
3) wskaźnik maksymalnej intensywności
zabudowy – 2,0;
4) maksymalna wysokość zabudowy 18 m;
5) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym
20%;
6) obowiązują linie zabudowy wyznaczone na
rysunku planu;
7) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z
ustaleniami § 5 ust. 1 pkt. 3;
8) realizacja reklam i znaków informacyjno –
plastycznych zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 1 pkt.
4.
1) zasady scalania i podziału nieruchomości § 11;
2) strefa od cmentarza § 10 pkt. 2.
zgodnie z ustaleniami § 13.
1) wskaźnik miejsc postojowych: dla zabudowy
usługowej 15 stan/ 1000 m2 powierzchni
usługowej;
2) dojazd od strony ul. Stawki 8 KD–Z (p) i Jana
Pawła II 3 KD–Z(p).
Zakres ustalenia
Podstawowe: – usługi administracji – zabudowa biurowa.
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 15%;
2) wskaźnik powierzchni zabudowy – 80%;
3) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 2,2;
4) maksymalna wysokość zabudowy – VI kondygnacji – 22,5 m;
5) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20%;
6) obowiązują linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu;
7) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 1 pkt. 3;
8) realizacja reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z
ustaleniami § 5 ust. 1 pkt. 4.
1) zasady scalania i podziału nieruchomości § 11;
2) strefa od cmentarza § 10 pkt. 2.
zgodnie z ustaleniami § 13.
1) wskaźnik miejsc postojowych: dla zabudowy usługowej 15 stan/
1000 m2 powierzchni usługowej;
2) dojazd od ul. Stawki 8KD–Z (p).
Zakres ustalenia
Podstawowe: – obiekty transportu samochodowego – stacje paliw,
stacje obsługi, usługi i gastronomia.
1) minimalna powierzchnia 2) wskaźnik powierzchni zabudowy –
60%;
3) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 0,3 (dla terenu
8.3 KD–TS) i 0,8 (dla terenu 8.5 KD–TS);
4) maksymalna wysokość zabudowy – II kondygnacje – 10 m;
5) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20%;
6) obowiązują linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu;
182
4.
5.
6.
Lokalne ograniczenia i
wymagania szczególne
dla zabudowy i
zagospodarowania
terenu
Zasady obsługi terenu
w infrastrukturę
techniczną
Zasady obsługi
komunikacyjnej
Teren 8 KD-Z(p),
Symbol na
rysunku planu
8KD–Z(p)
Teren 3 KD-Z(p),
Symbol na
rysunku planu
3KD–Z(p)
-
Klasa drogi
zbiorcza
Klasa drogi
zbiorcza
7) zasady realizacji ogrodzeń zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 1 pkt. 3;
8) realizacja reklam i znaków informacyjno – plastycznych zgodnie z
ustaleniami § 5 ust. 1 pkt. 4. biologicznie czynna – 10%;
1) zasady scalania i podziału nieruchomości § 11;
2) strefa od cmentarza § 10 pkt 2.
zgodnie z ustaleniami § 13.
1) wskaźnik miejsc postojowych: dla zabudowy usługowej 15 stan/
1000 m2 powierzchni usługowej;
2) dojazd – do terenu 8.3 od ul. Stawki 8 KD–Z(p), do terenu 8.5 od
ul. Dzikiej 18 KD–L(g).
Zasady powiązań, obsługi oraz warunki
zagospodarowania terenu ulicy
a) szerokość w liniach rozgraniczających
wg rysunku planu: ok. 33 m,
b) liczba jezdni: 1,
c) skrzyżowania:
– ul. Okopowa (ograniczone relacje),
– ul. Smocza,
– al. Jana Pawła II,
d) komunikacja zbiorowa: autobus,
e) chodniki: obustronne,
Informacja
Zasady powiązań, obsługi oraz warunki
zagospodarowania terenu ulicy
a) szerokość w liniach rozgraniczających
wg rysunku planu: 68,5 ÷ 78,5 m,
b) liczba jezdni: 2,
c) węzły z ulicami:
– ul. Okopowa – Słomińskiego,
d) skrzyżowania:
– ul. Dzika (prawe skręty),
– ul. Stawki,
e) komunikacja zbiorowa: tramwaj,
autobus,
f) chodniki: obustronne,
g) ścieżki rowerowe: obustronne,
h) zakaz urządzania zatok parkingowych.
Informacja
ul. Stawki – droga
powiatowa
al. Jana Pawła II –
droga powiatowa
w dniu 17 listopada 2011 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
XXVII/547/2011 w sprawie uchwalenia m.p.z.p. rejonu ulicy Okopowej (Dz. Urz. Woj.
Maz. Nr 215, poz. 6502) obejmująca część obszaru przewidzianego do rewitalizacji,
W planie miejscowym obszar objęty rewitalizacją oznaczony został symbolem 1.1a [1]
U-B/MW(U), 1.1a[2] U-B/MW, 1.2c MW(U), 1.2a[2] U-B(U)/U-O, 1.2b P(ZP), 1.2a[1]
U-B(U)/U-O, 1.3c UC/U-B, 1.3a[2] U-B(U)/U, 1.3a[1] U-B(U)/U, 1.3b KP/ZP, 1.3c
UC/U-B, 1.3d KDW, 1.4a U-B/MW(U), 1.4b U-O, 1.4c MW(U), 1.4d MW(U), 1.4e
KP(ZP), 2.1a KP(ZP), 2.1b U-B(U), 2.1c U-O/US, 2.2a U-B(U), 2.2b KP(ZP), 2.2c
MW(U), 2.3a U-B(U), 2.3b KP(ZP), 2.3c[1] MW(U), 2.3c[2] MW(U), 2.3d U-Ap, 2.4a
MW(U), 2.5a MW(U), 2.5b KP(ZP), 2.6a MW(U), 2.6b[1] U-B/MW(U), 2.6b[2] UB/MW(U), 2.7a U-O, 2.7b KP(ZP), 2.8a MW(U), 2.9a MW(U), 2.9b U-B/MW(U), 2.10a
MW(U), 2.11a U-B(U)/U, 2.11b MW(U), 2.11c[1] U-B/MW(U), 2.11c[2] U-B/MW(U),
183
3.2a U-B(U), 3.2b MW(U), 3.2c ZPj, 3.3a MW(U), 3.4a MW-Z, 3.6a MW(U), 3.7a
MW(U), 3.8a MW(U), 3.8b U-O, 3.8c KDW, 6.6 KD-Z/p/, 6.8 KD-Z/p/, 6.12 KD-L/p/,
6.14 KD-L/p/, 6.17 KD-D/g/ - 6.20 KD-D/g/, 6.26 KD-D/g/ - 6. 28 KD-D/g/, 6. 29 KDD/wew/ - 6. 30 KD-D/wew/, 6. 31 KD-D/g/ - 6. 35 KD-D/g/ dla których ustala się:
Teren 1.1a U-B/MW(U),
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: zabudowa biurowa i mieszkaniowo-usługowa.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna:
a) wydzielenie wewnętrzne [1]: 10 %,
b) w ydzielenie wewnętrzne [2]: 10 %;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy:
a) wydzielenie wewnętrzne [1]: 5,0,
b) w ydzielenie wewnętrzne [2]: 2.5;
3) wysokość zabudowy w metrach:
a) wydzielenie wewnętrzne [1]: max. 29,
b) w ydzielenie wewnętrzne [2]: max. 17;
4) wysokość zabudowy w kondygnacjach:
a) wydzielenie wewnętrzne [1]: min. 4 – max. 8,
b) w ydzielenie wewnętrzne [2]: min./max. 4;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu;
6) obowiązujące linie zabudowy i kształtowanie pierzei ciągłej – wg rysunku planu;
7) zakaz realizacji budynków gospodarczych i garażowych;
8) usługi w parterach zabudowy w pierzejach ulic – wg rysunku planu;
9) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %;
10) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
11) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
1) strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZG – wymagania
zgodnie z przepisami § 8 ust. 2;
2) nakaz stosowania technicznych zabezpieczeń akustycznych zgodnie z przepisami § 6 ust. 4 pkt 3;
3) wymagane badania geotechniczne podłoża budowlanego, określające nośność gruntów oraz warunki
techniczne zagłębienia budowli pod każdy nowy budynek;
4) dopuszczenie funkcjonowania, koniecznych remontów i modernizacji stacji elektroenergetycznej RPZ
110/15 kV „Młynów” w obiekcie wolnostojącym, z nakazem docelowego odtworzenia tego obiektu na
terenie 4.5.c.
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: zgodnie z przepisami § 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ulicy Smoczej, Niskiej i Stawki;
2) wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
Teren 1.2a U-B(U)/U-O,
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe: zabudowa biurowo-usługowa;
2) dopuszczalne: usługi oświaty – liceum ogólnokształcące.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna:
a) wydzielenie wewnętrzne [1]: nie ustala się,
b) w ydzielenie wewnętrzne [2]: nie ustala się;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy:
a) wydzielenie wewnętrzne [1]: 3,0,
b) w ydzielenie wewnętrzne [2]: 6.5;
3) wysokość zabudowy w metrach:
a) wydzielenie wewnętrzne [1]: max. 23,
b) w ydzielenie wewnętrzne [2]: max. 29;
4) wysokość zabudowy w kondygnacjach:
a) wydzielenie wewnętrzne [1]: min. 4 – max. 6,
b) w ydzielenie wewnętrzne [2]: min. 4 – max. 8;
5) działki budowlane – nie mniejsze niż 2000 m2; nakaz scalenia w granicach terenu;
6) nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu;
184
7) obowiązujące linie zabudowy i kształtowanie pierzei ciągłej – wg rysunku planu;
8) usługi w parterach zabudowy w pierzejach ulic – wg rysunku planu;
9) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %;
10) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
11) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
1) strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZG – wymagania
zgodnie z przepisami § 8 ust. 2;
2) strefy ochrony sanitarnej wokół cmentarzy zgodnie z przepisami § 7 pkt 2 i 3;
3) nakaz stosowania technicznych zabezpieczeń akustycznych zgodnie z przepisami § 6ust. 4 pkt 3;
4) wymagane badania geotechniczne podłoża budowlanego, określające nośność gruntów oraz warunki
techniczne zagłębienia budowli pod każdy nowy budynek;
5) dopuszczenie utrzymania funkcji oświaty do czasu realizacji podstawowego przeznaczenia terenu.
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: zgodnie z przepisami § 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ulicy Projektowanej 7;
2) wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
Teren 1.2b KP(ZP),
1. Przeznaczenie terenu: podstawowe: komunikacja piesza z urządzoną zielenią towarzyszącą.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 20 %;
2) zasady zagospodarowania – zgodnie z przepisami § 10;
3) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
4) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15;
5) ochrona zieleni zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt 3.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: strefa ochrony
konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZ-G –wymagania zgodnie z
przepisami § 8 ust. 2.
Teren 1.2c MW(U),
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-usługowa.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 20 %;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 2,0;
3) maksymalna wysokość zabudowy: 23 m; 6 kondygnacji;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu;
5) zakaz realizacji budynków gospodarczych i garażowych;
6) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
7) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15;
8) ochrona zieleni zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt 3.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: strefa ochrony
konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZ-G –wymagania zgodnie z
przepisami § 8 ust. 2.
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: zgodnie z przepisami § 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ulicy Niskiej, Smoczej i Miłej;
2) wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
Teren 1.3a U-B(U)/U
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe: zabudowa biurowo-usługowa lub usługowa – uzupełniająca obiekty z terenu 1.3.c;
2) uzupełniające: parking podziemny na potrzeby obsługi własnej i terenu 1.3.c.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna:
a) wydzielenie wewnętrzne [1]: nie ustala się,
b) wydzielenie wewnętrzne [2]: nie ustala się;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy:
a) wydzielenie wewnętrzne [1]: 2,0,
b) w ydzielenie wewnętrzne [2]: 8,0;
3) wysokość zabudowy w metrach:
185
a) wydzielenie wewnętrzne [1]: max. 10,
b) w ydzielenie wewnętrzne [2]: max. 29;
4) wysokość zabudowy w kondygnacjach:
a) wydzielenie wewnętrzne [1]: max. 2,
b) w ydzielenie wewnętrzne [2]: min. 4 – max. 8;
5) obowiązujące linie zabudowy i kształtowanie pierzei ciągłej – wg rysunku planu;
6) usługi w parterach zabudowy w pierzejach ulic – wg rysunku planu;
7) nie mniej niż 20 % powierzchni użytkowej przeznaczone pod usługi;
8) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %;
9) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
10) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
1) strefy ochronne:
a) strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZ-G –
wymagania zgodnie z przepisami § 8 ust. 2,
b) strefy ochrony sanitarnej wokół cmentarzy zgodnie z przepisami § 7 pkt 2 i 3;
2) nakaz stosowania technicznych zabezpieczeń akustycznych zgodnie z przepisami § 6 ust. 4 pkt 3;
3) wymagane badania geotechniczne podłoża budowlanego, określające nośność gruntów oraz warunki
techniczne zagłębienia budowli pod każdy nowy budynek.
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: zgodnie z przepisami § 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ulicy wewnętrznej 1.3.d oraz Esperanto i Projektowanej 7 (poprzez teren 1.3.c);
2) obsługa parkingowa wspólnie z terenem 1.3.c UC/U-B – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
Teren 1.3b KP/ZP,
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: komunikacja piesza z urządzoną zielenią towarzyszącą.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 20 %;
2) zasady zagospodarowania – zgodnie z przepisami § 10;
3) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
4) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15;
5) ochrona zieleni zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt 3.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu – strefy ochronne:
1) strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZG– wymagania
zgodnie z przepisami § 8 ust. 2;
2) strefy ochrony sanitarnej wokół cmentarzy zgodnie z przepisami § 7 pkt 2 i 3.
Teren 1.3c UC/U-B
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 i
budynek biurowy.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala się;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 2,0;
3) minimalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje;
4) maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje – za wyjątkiem istniejącej dominanty przestrzennej
u zbiegu ul. Okopowej i Projektowanej 7, dla której dopuszcza się wysokość do 56 m i 17 kondygnacji;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu;
6) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %;
7) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
8) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
1) strefy ochronne:
a) strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZ-G –
wymagania zgodnie z przepisami § 8 ust. 2,
b) strefy ochrony sanitarnej wokół cmentarzy zgodnie z przepisami § 7 pkt 2 i 3;
2) nakaz stosowania technicznych zabezpieczeń akustycznych zgodnie z przepisami § 6 ust. 4 pkt 3.
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: zgodnie z przepisami § 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ul. Esperanto, wewnętrznej 1.3.d i Projektowanej 7;
2) wskaźnik miejsc parkingowych wspólnie z terenem 1.3.a U-B(U)/U – zgodnie z przepisami § 17 ust.
5.
186
Teren 1.3d KDW,
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: ulica wewnętrzna.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) szerokość ulicy – zmienna, zakończona zawrotką – wg rysunku planu;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20 %;
3) zakaz realizacji ogrodzeń;
4) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15;
5) ochrona zieleni zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt 3.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: strefa ochrony
konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZ-G – wymagania zgodnie z
przepisami § 8 ust. 2.
Teren 1.4a U-B/MW(U),
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: zabudowa biurowa i mieszkaniowo-usługowa.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 10 %;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 7,5;
3) minimalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje;
4) maksymalna wysokość zabudowy: 59 m, 18 kondygnacji;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu;
6) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %;
7) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
8) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
1) strefy ochronne:
a) strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZ-G –
wymagania zgodnie z przepisami § 8 ust. 2,
b) strefy ochrony sanitarnej wokół cmentarzy zgodnie z przepisami § 7 pkt 2 i 3;
2) nakaz stosowania technicznych zabezpieczeń akustycznych zgodnie z przepisami § 6 ust. 4 pkt 3;
3) wymagane badania geotechniczne podłoża budowlanego, określające nośność gruntów oraz warunki
techniczne zagłębienia budowli pod każdy nowy budynek.
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: zgodnie z przepisami § 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ul. Anielewicza przez teren 1.4.e i wewnętrznej 1.3.d;
2) wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
Teren 1.4b U-O,
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: usługi oświaty.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 20 %;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 1,0;
3) maksymalna wysokość zabudowy: 17 m, 4 kondygnacje;
4) działki budowlane – nie mniejsze niż 7000 m2;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu;
6) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %;
7) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
8) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15;
9) ochrona zieleni zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt 3.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu – strefy ochronne:
1) strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZG – wymagania
zgodnie z przepisami § 8 ust. 2;
2) strefy ochrony sanitarnej wokół cmentarzy zgodnie z przepisami § 7 pkt 2 i 3.
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: zgodnie z przepisami § 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ul. Esperanto i wewnętrznej 1.3.d;
2) wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
Teren 1.4c MW(U),
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-usługowa.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 20 %;
187
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 1,5;
3) maksymalna wysokość zabudowy: 38 m, 11 kondygnacji;
4) działki budowlane – nie mniejsze niż 2000 m2;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu;
6) zakaz realizacji budynków gospodarczych i garażowych;
7) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %; 8) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
9) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15;
10) ochrona zieleni zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt 3.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu – strefy ochronne:
1) strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZG – wymagania
zgodnie z przepisami § 8 ust. 2;
2) strefy ochrony sanitarnej wokół cmentarzy zgodnie z przepisami § 7 pkt 2 i 3.
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: zgodnie z przepisami § 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ul. Esperanto i wewnętrznej 1.3.d;
2) wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
Teren 1.4d MW(U),
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-usługowa.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 20 %;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 3,0;
3) minimalna wysokość zabudowy: 4 kondygnacje;
4) maksymalna wysokość zabudowy: 38 m, 11 kondygnacji;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu;
6) zakaz realizacji budynków gospodarczych i garażowych;
7) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %;
8) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
9) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15;
10) ochrona zieleni zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt 3.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu – strefy ochronne:
1) strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZG – wymagania
zgodnie z przepisami § 8 ust. 2;
2) strefy ochrony sanitarnej wokół cmentarzy zgodnie z przepisami § 7 pkt 2 i 3.
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: zgodnie z przepisami
§ 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ul. Esperanto;
2) wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
Teren 1.4e KP(ZP)
Nakazuje się objęcie wspólnymi projektami zagospodarowania:
1) przestrzeni publicznych oznaczonych na rysunku planu jako „tereny ulic i placów o szczególnych
wymogach kształtowania nawierzchni, małej architektury i elementów zagospodarowania”;
2) ciągów terenów KP(ZP) po wschodniej stronie ul. Okopowej (tereny 1.3.b, 1.4.e, 2.1.a, 2.2.b, 2.3.b i
2.5.b) – z nadaniem tym zespołom terenów odrębnych cech estetycznych oraz ujednoliceniem w ich
obrębie form materiałów małej architektury;
Teren 2.1a KP(ZP),
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: komunikacja piesza z urządzoną zielenią towarzyszącą.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 50 %;
2) zasady zagospodarowania – zgodnie z przepisami § 10;
3) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
4) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15;
5) ochrona zieleni zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt 3.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu – strefa ochronne:
1) strefy ochronne:
a) strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZ-G –
wymagania zgodnie z przepisami § 8 ust. 2,
b) strefy ochrony sanitarnej wokół cmentarzy zgodnie z przepisami § 7 pkt 2 i 3.
188
Teren 2.1b U-B(U),
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: zabudowa biurowo-usługowa.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala się;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 12,0;
3) minimalna wysokość zabudowy: 4 kondygnacje;
4) maksymalna wysokość zabudowy: 41 m; 12 kondygnacji;
5) działki budowlane – nie mniejsze niż 2000 m2; nakaz scalenia w granicach terenu;
6) nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu;
7) obowiązujące linie zabudowy i kształtowanie pierzei ciągłej – wg rysunku planu;
8) usługi w parterach zabudowy w pierzejach ulic – wg rysunku planu;
9) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %;
10) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
11) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
1) strefy ochronne:
a) strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZ-G –
wymagania zgodnie z przepisami § 8 ust. 2,
b) strefy ochrony sanitarnej wokół cmentarzy zgodnie z przepisami § 7 pkt 2 i 3;
2) wymagane badania geotechniczne podłoża budowlanego, określające nośność gruntów oraz warunki
techniczne zagłębienia budowli pod każdy nowy budynek;
3) nakaz stosowania technicznych zabezpieczeń akustycznych zgodnie z przepisami § 6 ust. 4 pkt 3.
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: zgodnie z przepisami
§ 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ul. Projektowanej 6;
2) wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
Teren 2.1c U-O/US,
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: usługi oświaty, sportu i rekreacji.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 20 %;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 1,0;
3) maksymalna wysokość zabudowy: 17 m, 4 kondygnacje;
4) działki budowlane – nie mniejsze niż 9000 m2; nakaz scalenia w granicach terenu;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu;
6) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %;
7) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
8) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15;
9) ochrona zieleni zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt 3.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu – strefy ochronne:
1) strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZG – wymagania
zgodnie z przepisami § 8 ust. 2;
2) strefy ochrony sanitarnej wokół cmentarzy zgodnie z przepisami § 7 pkt 2 i 3.
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: zgodnie z przepisami § 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ul. Pawiej i Projektowanej 6;
2) wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
Teren 2.2a U-B(U),
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: zabudowa biurowo-usługowa.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala się;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 12,0;
3) minimalna wysokość zabudowy: 4 kondygnacje;
4) maksymalna wysokość zabudowy: 41 m; 12 kondygnacji;
5) działki budowlane – nie mniejsze niż 2000 m2;
6) nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu;
7) obowiązujące linie zabudowy i kształtowanie pierzei ciągłej – wg rysunku planu;
8) usługi w parterach zabudowy w pierzejach ulic – wg rysunku planu;
9) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %;
10) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
189
11) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
1) strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZG – wymagania
zgodnie z przepisami § 8 ust. 2;
2) nakaz stosowania technicznych zabezpieczeń akustycznych zgodnie z przepisami § 6 ust. 4 pkt 3.
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: zgodnie z przepisami § 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ul. Projektowanej 6 i Dzielnej;
2) wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
Teren 2.2b KP(ZP),
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: komunikacja piesza z urządzoną zielenią towarzyszącą.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 20 %;
2) zasady zagospodarowania – zgodnie z przepisami § 10;
3) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
4) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15;
5) ochrona zieleni zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt 3.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: strefa ochrony
konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZ-G – wymagania zgodnie z
przepisami § 8 ust. 2.
Teren 2.2c MW(U),
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-usługowa.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 10 %;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 4,0;
3) maksymalna wysokość zabudowy: 35 m, 10 kondygnacji;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
5) zakaz realizacji budynków gospodarczych i garażowych;
6) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %;
7) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
8) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15;
9) ochrona zieleni zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt 3.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu – strefa ochrony
konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZ-G – wymagania zgodnie z
przepisami § 8 ust. 2.
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: zgodnie z przepisami § 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ul. Projektowanej 6, Pawiej i Dzielnej;
2) wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
Teren 2.3a U-B(U),
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: zabudowa biurowo-usługowa.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala się;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 12,0;
3) minimalna wysokość zabudowy: 4 kondygnacje;
4) maksymalna wysokość zabudowy: 41 m, 12 kondygnacji;
5) działki budowlane – nie mniejsze niż 2000 m2;
6) nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu;
7) obowiązujące linie zabudowy i kształtowanie pierzei ciągłej – wg rysunku planu;
8) usługi w parterach zabudowy w pierzejach ulic – wg rysunku planu;
9) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %;
10) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
11) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
1) strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZG – wymagania
zgodnie z przepisami § 8 ust. 2;
2) nakaz stosowania technicznych zabezpieczeń akustycznych zgodnie z przepisami § 6 ust. 4 pkt 3.
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: zgodnie z przepisami § 18.
190
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ul. Dzielnej i Wolność (wewnętrzna);
2) wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
Teren 2.3b KP(ZP),
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: komunikacja piesza z urządzoną zielenią towarzyszącą.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 20 %;
2) zasady zagospodarowania – zgodnie z przepisami § 10;
3) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
4) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15;
5) ochrona zieleni zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt 3.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: strefa ochrony
konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZ-G – wymagania zgodnie z
przepisami § 8 ust. 2.
Teren 2.3c MW(U),
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-usługowa.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna:
a) wydzielenie wewnętrzne [1]: 30 %,
b) w ydzielenie wewnętrzne [2]: 10 %;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy:
a) wydzielenie wewnętrzne [1]: 2,0,
b) w ydzielenie wewnętrzne [2]: 7,0;
3) wysokość zabudowy w metrach:
a) wydzielenie wewnętrzne [1]: max. 35,
b) w ydzielenie wewnętrzne [2]: max. 41;
4) wysokość zabudowy w kondygnacjach:
a) wydzielenie wewnętrzne [1]: max. 10,
b) w ydzielenie wewnętrzne [2]: min. 4 – max. 12;
5) zakaz realizacji budynków gospodarczych i garażowych;
6) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy oraz kształtowanie pierzei ciągłej – zgodnie z
rysunkiem planu;
7) usługi w parterach zabudowy w pierzejach ulic – wg rysunku planu;
8) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %;
9) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
10) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15;
11) ochrona zieleni zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt 3.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
1) strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZG – wymagania
zgodnie z przepisami § 8 ust. 2;
2) wymagane badania geotechniczne podłoża budowlanego, określające nośność gruntów oraz warunki
techniczne zagłębienia budowli pod każdy nowy budynek.
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna – zgodnie z przepisami § 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ul. Wolność (wewnętrzna), Dzielnej i Bellotiego, a dojście także od terenu 9.55;
2) wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
Teren 2.3d U-Ap,
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: usługi administracji publicznej (urząd
skarbowy).
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala się;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 5,0;
3) minimalna wysokość zabudowy: 4 kondygnacje;
4) maksymalna wysokość zabudowy: 29 m, 8 kondygnacji;
5) obowiązujące linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
6) zakaz realizacji budynków gospodarczych i garażowych;
7) dopuszczenie usług w parterze pierzei ulicznej – wg rysunku planu;
8) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %;
191
9) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
10) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15;
11) ochrona zieleni zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt 3.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
1) strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZG – wymagania
zgodnie z przepisami § 8 ust. 2;
2) wymagane badania geotechniczne podłoża budowlanego, określające nośność gruntów oraz warunki
techniczne zagłębienia budowli pod każdy nowy budynek.
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: zgodnie z przepisami § 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ul. Dzielnej;
2) wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
Teren 2.4a MW(U),
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-usługowa.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10 %;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 2,5;
3) maksymalna wysokość zabudowy: 32 m, 9 kondygnacji;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z liniami rozgraniczającymi kwartału;
5) zakaz realizacji budynków gospodarczych i garażowych;
6) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %;
7) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
8) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15;
9) ochrona zieleni zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt 3.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
1) strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZG – wymagania
zgodnie z przepisami § 8 ust. 2;
2) wymagane badania geotechniczne podłoża budowlanego, określające nośność gruntów oraz warunki
techniczne zagłębienia budowli pod każdy nowy budynek.
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: zgodnie z przepisami § 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ul. Wolność (wewnętrzna) i Bellotiego, a dojście także od terenu 9.55;
2) wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
Teren 2.5a MW(U),
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-usługowa.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 10 %;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 5,0;
3) maksymalna wysokość zabudowy: 44 m, 13 kondygnacji;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
5) usługi w parterach zabudowy w pierzejach ulic – wg rysunku planu;
6) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %;
7) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
8) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu – strefa ochrony
konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZ-G – wymagania zgodnie z
przepisami § 8 ust. 2.
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: zgodnie z przepisami § 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ul. Wolność i Kaczej (wewnętrzne) oraz Projektowanej 4;
2) wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
Teren 2.5b KP(ZP),
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: komunikacja piesza z urządzoną zielenią towarzyszącą.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 20 %;
2) zasady zagospodarowania – zgodnie z przepisami § 10;
3) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
4) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15;
192
5) ochrona zieleni zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt 3.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: strefa ochrony
konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZ-G – wymagania zgodnie z
przepisami § 8 ust. 2.
Teren 2.6a MW(U),
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami w parterach
pierzei ul. Okopowej.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10 %;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 4,0;
3) maksymalna wysokość zabudowy: 41 m, 12 kondygnacji;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z liniami rozgraniczającymi kwartału;
5) zakaz realizacji budynków gospodarczych i garażowych;
6) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %; 7) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
8) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15;
9) ochrona zieleni zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt 3.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
1) strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZG – wymagania
zgodnie z przepisami § 8 ust. 2;
2) nakaz stosowania technicznych zabezpieczeń akustycznych zgodnie z przepisami § 6 ust. 4 pkt 3;
3) wymagane badania geotechniczne podłoża budowlanego, określające nośność gruntów oraz warunki
techniczne zagłębienia budowli pod każdy nowy budynek.
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: zgodnie z przepisami § 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ul. Projektowanej 5 (przedłużenie ul. Kaczej);
2) wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
Teren 2.6b U-B/MW(U),
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe:
1) zabudowa biurowa i mieszkaniowo-usługowa;
2) tunel drogowy w ciągu ulic Towarowej i Okopowej, o konstrukcji umożliwiającej realizację zabudowy
naziemnej.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna:
a) wydzielenie wewnętrzne [1]: 10 %,
b) w ydzielenie wewnętrzne [2]: 10 %;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy:
a) wydzielenie wewnętrzne [1]: 3,5,
b) w ydzielenie wewnętrzne [2]: 10,0;
3) wysokość zabudowy w metrach:
a) wydzielenie wewnętrzne [1]: max. 29,
b) w ydzielenie wewnętrzne [2]: max. 53;
4) wysokość zabudowy w kondygnacjach:
a) wydzielenie wewnętrzne [1]: min. 4 – max. 8,
b) w ydzielenie wewnętrzne [2]: min. 4 – max. 16;
5) nakaz scalenia działek i kompleksowej zabudowy terenu;
6) obowiązujące linie zabudowy i kształtowanie pierzei ciągłej – wg rysunku planu;
7) usługi w parterach zabudowy w pierzejach ulic – wg rysunku planu;
8) lokalizacja dominanty przestrzennej na osi ul. Okopowej, nad tunelem;
9) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %;
10) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
11) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
1) strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZG – wymagania
zgodnie z przepisami § 8 ust. 2;
2) nakaz stosowania technicznych zabezpieczeń akustycznych zgodnie z przepisami § 6 ust. 4 pkt 3;
3) wymagane badania geotechniczne podłoża budowlanego, określające nośność gruntów oraz warunki
techniczne zagłębienia budowli pod każdy nowy budynek;
4) nakaz kompleksowej realizacji tunelu i zabudowy lub wcześniejszej realizacji tunelu pod warunkiem
zabezpieczenia możliwości realizacji zabudowy nad tunelem; dopuszczenie wyprowadzenia urządzeń
193
technicznych tunelu ponad poziom terenu – jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych w
partery nowej zabudowy biurowousługowej (w tym wyjścia ewakuacyjne).
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna – zgodnie z przepisami § 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ul. Wolność (wewnętrzna), Projektowanej 4 i Projektowanej 5 (przedłużenie ul.
Kaczej);
2) wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
Teren 2.7a U-O,
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: usługi oświaty.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 20 %;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 0,50;
3) maksymalna wysokość zabudowy: 17 m, 4 kondygnacje;
4) działki budowlane – nie mniejsze niż 10000 m2;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
6) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %;
7) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
8) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15;
9) ochrona zieleni zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt 3.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu – strefa ochrony
konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZ-G – wymagania zgodnie z
przepisami § 8 ust. 2.
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: zgodnie z przepisami § 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ul. Wolność i Kaczej (wewnętrzne) oraz Żytniej;
2) wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
Teren 2.7b KP(ZP),
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: komunikacja piesza z urządzoną zielenią towarzyszącą.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: nie ustala się;
2) zasady zagospodarowania – zgodnie z przepisami § 10;
3) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
4) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15;
5) ochrona zieleni zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt 3.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: strefa ochrony
konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZ-G – wymagania zgodnie z
przepisami § 8 ust. 2.
Teren 2.8a MW(U),
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-usługowa.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 10 %;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 5,0;
3) maksymalna wysokość zabudowy: 41 m, 12 kondygnacji;
4) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
5) usługi w parterach zabudowy w pierzejach ulic – wg rysunku planu;
6) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %;
7) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
8) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu – strefa ochrony
konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZ-G – wymagania zgodnie z
przepisami § 8 ust. 2.
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: zgodnie z przepisami § 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ul. Kaczej (wewnętrzna), Żytniej i Projektowanej 4;
2) wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
194
Teren 2.9a MW(U),
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-usługowa.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 10 %;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 4,0;
3) maksymalna wysokość zabudowy: 41 m, 12 kondygnacji;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu;
5) zakaz realizacji budynków gospodarczych i garażowych;
6) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %;
7) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
8) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15;
9) ochrona zieleni zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt 3.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
1) strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZG – wymagania
zgodnie z przepisami § 8 ust. 2;
2) obiekt chroniony – kamienica przy ul. Kaczej 21, w ewidencji zabytków:
a) nakaz zachowania budynku,
b) warunki nadbudowy i rozbudowy obiektu, zachowania elewacji i detali
architektonicznych zgodnie z § 8 ust. 5 i 6;
3) nakaz stosowania technicznych zabezpieczeń akustycznych zgodnie z przepisami § 6 ust. 4 pkt 3;
4) wymagane badania geotechniczne podłoża budowlanego, określające nośność gruntów oraz warunki
techniczne zagłębienia budowli pod każdy nowy budynek.
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: zgodnie z przepisami § 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ul. Projektowanej 5 i Żytniej;
2) wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
Teren 2.9b U-B/MW(U),
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe:
1) zabudowa biurowa i mieszkaniowo-usługowa;
2) tunel drogowy w ciągu ulic Towarowej i Okopowej, o konstrukcji umożliwiającej realizację zabudowy
naziemnej.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 10 %;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 5,0;
3) maksymalna wysokość zabudowy: min. 4 kondygnacje – max. 29 m, 8 kondygnacji;
4) nakaz scalenia działek i kompleksowej zabudowy terenu;
5) obowiązujące linie zabudowy i kształtowanie pierzei ciągłej – wg rysunku planu;
6) usługi w parterach zabudowy w pierzejach ulic – wg rysunku planu;
7) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %;
8) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
9) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
1) strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZG – wymagania
zgodnie z przepisami § 8 ust. 2;
2) wymagane badania geotechniczne podłoża budowlanego, określające nośność gruntów oraz warunki
techniczne zagłębienia budowli pod każdy nowy budynek;
3) nakaz kompleksowej realizacji tunelu i zabudowy lub wcześniejszej realizacji tunelu pod warunkiem
zabezpieczenia możliwości realizacji zabudowy nad tunelem; dopuszczenie wyprowadzenia urządzeń
technicznych tunelu ponad poziom terenu – jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych w
partery nowej zabudowy biurowousługowej (w tym wyjścia ewakuacyjne).
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: zgodnie z przepisami § 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ul. Żytniej, Projektowanej 4 i 5;
2) wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
Teren 2.10a MW(U),
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-usługowa.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 10 %;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 4,0;
195
3) maksymalna wysokość zabudowy: 47 m, 14 kondygnacji;
4) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu;
5) usługi w parterach zabudowy w pierzejach ulic – wg rysunku planu;
6) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %;
7) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
8) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15;
9) ochrona zieleni zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt 3.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
1) strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZG – wymagania
zgodnie z przepisami § 8 ust. 2;
2) ochrona obiektów:
a) kamienica przy ul. Skwer ks. kard. St. Wyszyńskiego 3 – zakres ochrony jak dla obiektów w
ewidencji zabytków:
- nakaz zachowania budynku,
- warunki nadbudowy i rozbudowy obiektu, zachowania elewacji i detali
architektonicznych zgodnie z § 8 ust. 5 i 6,
b) kamienica przy ul. Skwer ks. kard. St. Wyszyńskiego 7 – zakres ochrony jak dla obiektów w
ewidencji zabytków:
- nakaz zachowania budynku,
- warunki nadbudowy i rozbudowy obiektu, zachowania elewacji i detali architektonicznych zgodnie
z § 8 ust. 5 i 6.
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: zgodnie z przepisami § 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ul. Leszno, Żytniej, Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego i
Projektowanej 3;
2) wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
Teren 2.11a U-B(U)/U,
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: zabudowa biurowo-usługowa lub usługowa.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala się;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 5,0;
3) minimalna wysokość zabudowy: 4 kondygnacje;
4) maksymalna wysokość zabudowy: 20 m; 5 kondygnacji;
5) nie mniej niż 20 % powierzchni użytkowej przeznaczone pod usługi;
6) obowiązujące linie zabudowy i kształtowanie pierzei ciągłej – wg rysunku planu;
7) usługi w parterach zabudowy w pierzejach ulic – wg rysunku planu;
8) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %;
9) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
10) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
1) strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZG – wymagania
zgodnie z przepisami § 8 ust. 2;
2) nakaz stosowania technicznych zabezpieczeń akustycznych zgodnie z przepisami § 6 ust. 4 pkt 3;
3) wymagane badania geotechniczne podłoża budowlanego, określające nośność gruntów oraz warunki
techniczne zagłębienia budowli pod każdy nowy budynek.
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: zgodnie z przepisami § 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ul. Żytniej;
2) wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
Teren 2.11b MW(U),
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-usługowa.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10 %;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 2,5;
3) maksymalna wysokość zabudowy: 41 m, 12 kondygnacji;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu;
5) zakaz realizacji budynków gospodarczych i garażowych;
6) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %;
7) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
196
8) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15;
9) ochrona zieleni zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt 3.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
1) strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZG – wymagania
zgodnie z przepisami § 8 ust. 2;
2) nakaz stosowania technicznych zabezpieczeń akustycznych zgodnie z przepisami § 6 ust. 4 pkt 3;
3) wymagane badania geotechniczne podłoża budowlanego, określające nośność gruntów oraz warunki
techniczne zagłębienia budowli pod każdy nowy budynek.
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: zgodnie z przepisami § 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ul. Żytniej;
2) wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
Teren 2.11c U-B/MW(U),
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe:
1) zabudowa biurowa i mieszkaniowo-usługowa;
2) tunel drogowy w ciągu ulic Towarowej i Okopowej, o konstrukcji umożliwiającej realizację zabudowy
naziemnej.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna:
a) wydzielenie wewnętrzne [1]: 10 %,
b) w ydzielenie wewnętrzne [2]: 0 %;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy:
a) wydzielenie wewnętrzne [1]: 4,0,
b) w ydzielenie wewnętrzne [2]: 10,0;
3) wysokość zabudowy w metrach:
a) wydzielenie wewnętrzne [1]: max. 29,
b) w ydzielenie wewnętrzne [2]: max. 35;
4) wysokość zabudowy w kondygnacjach:
a) wydzielenie wewnętrzne [1]: min. 4 – max. 8,
b) w ydzielenie wewnętrzne [2]: min. 4 – max. 10;
5) nakaz scalenia działek i kompleksowej zabudowy terenu;
6) obowiązujące linie zabudowy i kształtowanie pierzei ciągłej – wg rysunku planu;
7) usługi w parterach zabudowy w pierzejach ulic – wg rysunku planu;
8) ukształtowanie dominanty przestrzennej – reprezentacyjnej pierzei placu Wolskiego – eksponowanej
na osi ul. Towarowej;
9) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %;
10) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
11) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
1) strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZG – wymagania
zgodnie z przepisami § 8 ust. 2;
2) wymagane badania geotechniczne podłoża budowlanego, określające nośność gruntów oraz warunki
techniczne zagłębienia budowli pod każdy nowy budynek;
3) nakaz kompleksowej realizacji tunelu i zabudowy lub wcześniejszej realizacji tunelu pod warunkiem
zabezpieczenia możliwości realizacji zabudowy nad tunelem; dopuszczenie wyprowadzenia urządzeń
technicznych tunelu ponad poziom terenu – jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych w
partery nowej zabudowy biurowousługowej (w tym wyjścia ewakuacyjne).
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna – zgodnie z przepisami § 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ul. Żytniej, Leszno i Projektowanej 3;
2) wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
Teren 3.2a U-B(U),
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: zabudowa biurowo-usługowa.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala się;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 3,0;
3) minimalna wysokość zabudowy: 4 kondygnacje;
4) maksymalna wysokość zabudowy: 17 m; 4 kondygnacje;
5) działki budowlane - nie mniejsze niż 2000 m2; nakaz scalenia w granicach terenu;
197
6) nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu;
7) obowiązujące linie zabudowy i kształtowanie pierzei ciągłej – wg rysunku planu;
8) usługi w parterach zabudowy w pierzejach ulic – wg rysunku planu;
9) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %;
10) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
11) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15;
12) ochrona zieleni zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt 3.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
1) strefa ochrony sanitarnej wokół cmentarzy, zgodnie z § 7 pkt 2 i 3;
2) wymagane badania geotechniczne podłoża budowlanego, określające nośność gruntów oraz warunki
techniczne zagłębienia budowli pod każdy nowy budynek.
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: zgodnie z przepisami § 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ul. Gibalskiego;
2) wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
Teren 3.2b MW(U),
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-usługowa.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20 %;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 2,0;
3) maksymalna wysokość zabudowy: 41 m, 12 kondygnacji;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu;
5) zakaz realizacji budynków gospodarczych i garażowych;
6) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %;
7) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
8) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15;
9) ochrona zieleni zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt 3.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
1) strefy ochrony sanitarnej wokół cmentarzy, zgodnie z § 7 pkt 2 i 3;
2) nakaz stosowania technicznych zabezpieczeń akustycznych zgodnie z przepisami § 6 ust. 4 pkt 3.
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: zgodnie z przepisami § 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ul. Gibalskiego i Mireckiego;
2) wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
Teren 3.2c ZPj,
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe: zieleń urządzona – ogród jordanowski;
2) uzupełniające: terenowe urządzenia sportu i rekreacji.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 50 %;
2) zasady zagospodarowania – zgodnie z przepisami § 10;
3) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
4) nakaz nasadzeń żywopłotów i szpalerów drzew wzdłuż linii rozgraniczających ulic;
5) zakaz sytuowania reklam;
6) zakaz sytuowania miejsc parkingowych;
7) ochrona zieleni zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt 3.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: strefy ochrony
sanitarnej wokół cmentarzy, zgodnie z § 7 pkt 2 i 3.
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: zgodnie z przepisami § 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja: wjazd na teren z ul. Gibalskiego i Mireckiego.
Teren 3.3a MW(U),
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-usługowa.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20 %;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 3,0;
3) maksymalna wysokość zabudowy: 35 m, 10 kondygnacji;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu;
5) obowiązujące linie zabudowy i kształtowanie pierzei ciągłych – wg rysunku planu;
198
6) zakaz realizacji budynków gospodarczych i garażowych;
7) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %;
8) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
9) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15;
10) ochrona zieleni zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt 3.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
1) strefy ochrony sanitarnej wokół cmentarzy, zgodnie z § 7 pkt 2 i 3;
2) wymagane badania geotechniczne podłoża budowlanego, określające nośność gruntów oraz warunki
techniczne zagłębienia budowli pod każdy nowy budynek;
3) wymagane badania geotechniczne podłoża budowlanego, określające nośność gruntów oraz warunki
techniczne zagłębienia budowli pod każdy nowy budynek.
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: zgodnie z przepisami § 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ul. Gibalskiego, Barona i Mireckiego;
2) wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
Teren 3.4a MW-Z,
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: zabudowa zamieszkania zbiorowego.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10 %;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 1,5;
3) maksymalna wysokość zabudowy: 17 m, 4 kondygnacji;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu;
5) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %;
6) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
7) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15;
8) ochrona zieleni zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt 3.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
1) strefy ochrony sanitarnej wokół cmentarzy, zgodnie z § 7 pkt 2 i 3;
2) wymagane badania geotechniczne podłoża budowlanego, określające nośność gruntów oraz warunki
techniczne zagłębienia budowli pod każdy nowy budynek.
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: zgodnie z przepisami § 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ul. Gibalskiego, Mireckiego i Projektowanej 1;
2) wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
Teren 3.6a MW(U),
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-usługowa.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10 %;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 2,0;
3) maksymalna wysokość zabudowy: 20 m, 5 kondygnacji;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu;
5) obowiązujące linie zabudowy i kształtowanie pierzei ciągłych – wg rysunku planu;
6) zakaz realizacji budynków gospodarczych i garażowych;
7) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %;
8) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
9) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15;
10) ochrona zieleni zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt 3.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
1) strefy ochronne:
a) strefa ochrony sanitarnej wokół cmentarzy, zgodnie z § 7 pkt 2,
b) strefa ochrony konserwatorskiej wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego KZC – Młynów – wymagania wg § 8 ust. 1;
2) obiekt chroniony – kamienica przy ul. Karolkowej 78A/78B – zakres ochrony jak dla obiektów w
ewidencji zabytków:
a) nakaz zachowania budynku,
b) warunki nadbudowy i rozbudowy obiektu, zachowania elewacji i detali
architektonicznych zgodnie z § 8 ust. 5 i 6.
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: zgodnie z przepisami § 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
199
1) wjazd na teren z ul. Gibalskiego, Karolkowej, Żytniej i Projektowanej 1;
2) wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
Teren 3.7a MW(U),
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-usługowa.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10 %;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 2,0;
3) maksymalna wysokość zabudowy: 20 m, 5 kondygnacji;
4) obowiązujące linie zabudowy i kształtowanie pierzei ciągłych – wg rysunku planu;
5) zakaz realizacji budynków gospodarczych i garażowych;
6) usługi w parterach zabudowy w pierzejach ulic – wg rysunku planu;
7) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %;
8) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
9) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15; 10) ochrona zieleni zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt
3.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
1) strefy ochronne:
a) strefa ochrony sanitarnej wokół cmentarzy, zgodnie z § 7 pkt 2,
b) strefa ochrony konserwatorskiej wybranych parametrów historycznego układu urbanistycznego KZC – Młynów – wymagania wg § 8 ust. 1;
2) wymagane badania geotechniczne podłoża budowlanego, określające nośność gruntów oraz warunki
techniczne zagłębienia budowli pod każdy nowy budynek;
3) nakaz stosowania technicznych zabezpieczeń akustycznych zgodnie z przepisami § 6 ust. 4 pkt 3.
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: zgodnie z przepisami § 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ul. Gibalskiego, Barona i Żytniej;
2) wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
Teren 3.8a MW(U),
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-usługowa.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10 %;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 1,5;
3) maksymalna wysokość zabudowy: 23 m, 6 kondygnacji;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu;
5) obowiązujące linie zabudowy i kształtowanie pierzei ciągłych – wg rysunku planu;
6) zakaz realizacji budynków gospodarczych i garażowych;
7) usługi w parterach zabudowy w pierzejach ulic – wg rysunku planu;
8) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %;
9) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
10) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15;
11) ochrona zieleni zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt 3.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
1) strefa ochrony sanitarnej wokół cmentarzy, zgodnie z § 7 pkt 2;
2) wymagane badania geotechniczne podłoża budowlanego, określające nośność gruntów oraz warunki
techniczne zagłębienia budowli pod każdy nowy budynek;
3) nakaz stosowania technicznych zabezpieczeń akustycznych zgodnie z przepisami § 6 ust. 4 pkt 3.
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: zgodnie z przepisami § 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ul. Karolkowej, Żytniej i Leszno przez wewnętrzną 5.8.c;
2) wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
Teren 3.8b U-O,
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: usługi oświaty.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 30 %;
2) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 0,5;
3) maksymalna wysokość zabudowy: 14 m, 3 kondygnacje;
4) działki budowlane – nie mniejsze niż 3000 m2;
5) dachy płaskie lub o spadku nie przekraczającym 20 %;
200
6) ogrodzenia – zgodnie z przepisami § 14;
7) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15;
8) ochrona zieleni zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 pkt 3.
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: wymagane badania
geotechniczne podłoża budowlanego, określające nośność gruntów oraz warunki techniczne zagłębienia
budowli pod każdy nowy budynek.
4. Zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: zgodnie z przepisami § 18.
5. Zasady obsługi terenu – komunikacja:
1) wjazd na teren z ulicy wewnętrznej 5.8.c;
2) wskaźnik miejsc parkingowych – zgodnie z przepisami § 17 ust. 5.
Teren 3.8c KDW,
1. Przeznaczenie terenu – podstawowe: ulica wewnętrzna.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala się;
2) szerokość ulicy – zmienna, zakończona zawrotką – wg rysunku planu;
3) zakaz realizacji ogrodzeń;
4) sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15.
Teren 6.6 KD-Z/p/
ul. Anielewicza (na odc. ul. Okopowa – Esperanto):
a) klasa ulicy - zbiorcza (kategoria - droga powiatowa),
b) parametry i wymagania:
- szerokość: 24,0 m (obowiązują linie rozgraniczające na rysunku planu),
- liczba jezdni: 1,
- komunikacja zbiorowa: autobus,
- ścieżka rowerowa,
- chodniki: obustronne,
c) warunki szczególne:
- strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZ-G – część terenu wg
rys. planu – wymagania zgodnie z przepisami § 8 ust. 2;
Teren 6.8 KD-Z/p/,
ul. Stawki (część szerokości – od południowej linii rozgraniczającej do granicy planu – na odc. ul. Okopowa –
Smocza):
a) klasa ulicy - zbiorcza (kategoria - droga powiatowa),
b) parametry i wymagania:
- liczba jezdni: 1,
- skrzyżowania: ul. Smocza,
- chodnik: po stronie południowej,
c) warunki szczególne:
- strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZ-G – część terenu wg
rys. planu – wymagania zgodnie z przepisami § 8 ust.2;
Teren 6.12 KD-L/p/
ul. Żytnia (na odc. ul. Okopowa – skwer ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego):
a) klasa ulicy - lokalna (kategoria - droga powiatowa),
b) parametry i wymagania:
- szerokość: 15,0÷18,0 m (obowiązują linie rozgraniczające na rysunku planu),
- liczba jezdni: 1,
- skrzyżowania: ul. Projektowana 3 i 4, ul. skwer ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego,
- chodniki: obustronne,
c) warunki szczególne:
- strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZ-G – wymagania
zgodnie z przepisami § 8 ust. 2;
Teren 6.14 KD-L/p/,
ul. Dzielna (na odc. ul. Okopowa – Pawia):
a) klasa ulicy - lokalna (kategoria - droga powiatowa),
b) parametry i wymagania:
201
- szerokość: 23,0÷24,0 m (obowiązują linie rozgraniczające na rysunku planu),
- liczba jezdni: 1,
- chodniki: obustronne,
c) warunki szczególne:
- strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZ-G – wymagania
zgodnie z przepisami § 8 ust. 2;
Teren 6.17 KDD/g/ - 6.20 KDD/g/,
teren 6.17 KD-D (g) – ul. Barona (na odc. ul. Okopowa – Gibalskiego):
a) klasa ulicy - dojazdowa (kategoria - droga gminna),
b) parametry i wymagania:
- szerokość: 10,0 m (obowiązują linie rozgraniczające na rysunku planu),
- liczba jezdni: 1,
- chodniki: obustronne;
teren 6.18 KD-D (g) – ul. Mireckiego (na odc. ul. Okopowa – Gibalskiego):
a) klasa ulicy - dojazdowa (kategoria - droga gminna),
b) p arametry i wymagania:
- szerokość: 16,0÷18,0 m (obowiązują linie rozgraniczające na rysunku planu),
- liczba jezdni: 1,
- chodniki: obustronne;
teren 6.19 KD-D (g) – ul. Mireckiego (na odc. ul. Gibalskiego – Karolkowa):
a) klasa ulicy - dojazdowa (kategoria - droga gminna),
b) parametry i wymagania:
- szerokość: 14,5 m (obowiązują linie rozgraniczające na rysunku planu),
- liczba jezdni: 1,
- chodniki: obustronne;
teren 6.20 KD-D (g) – ul. Projektowana 1 (na odc. ul. Karolkowa – Gibalskiego):
a) klasa ulicy - dojazdowa (kategoria - droga gminna),
b) parametry i wymagania:
- szerokość: 12,0÷13,0 m (obowiązują linie rozgraniczające na rysunku planu),
- liczba jezdni: 1,
- chodniki: obustronne,
c) warunki szczególne:
- strefa ochrony konserwatorskiej wy
Teren 6.26 KD-D/g/ - 6. 28 KD-D/g/,
teren 6.26 KD-D (g) – ul. Projektowana 3 (na odc. ul. Leszno – Żytnia):
a) klasa ulicy - dojazdowa (kategoria - droga gminna),
b) parametry i wymagania:
- min. szerokość: 20,0 m (obowiązują linie rozgraniczające na rysunku planu),
- liczba jezdni: 1,
- chodniki: obustronne,
c) warunki szczególne:
- strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZ-G – wymagania
zgodnie z przepisami § 8 ust. 2;
teren 6.28 KD-D (g)
27) warunki szczególne:
a) klasa ulicy - dojazdowa (kategoria - droga gminna),
b) parametry i wymagania:
- min. szerokość: 20,0 m (obowiązują linie rozgraniczające na rysunku planu),
- liczba jezdni: 1,
- skrzyżowania: ul. Kacza, ul. Projektowana 5,
- chodniki: obustronne,
c) warunki szczególne:
- strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZ-G –
wymagania zgodnie z przepisami § 8 ust. 2;
202
teren 6.28 KD-D (g) – ul. Projektowana 5, przedłużenie ul. Kaczej (na odc. ul. Okopowa – Projektowana 4):
a) klasa ulicy - dojazdowa (kategoria - droga gminna),
b) parametry i wymagania:
- szerokość: 15,0÷18,0 m (obowiązują linie rozgraniczające na rysunku planu),
- liczba jezdni: 1, - skrzyżowania: ul. Projektowana 4,
- chodniki: obustronne,
c) warunki szczególne:
- strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZ-G – część terenu wg
rys. planu – wymagania zgodnie z przepisami § 8 ust. 2,
- teren o szczególnych wymogach kształtowania nawierzchni, małej architektury i elementów
zagospodarowania – wg rysunku planu – nakaz nawiązania nawierzchnią do nawierzchni wymaganej dla
terenu 6.29;
Teren 6. 29 KD-D/g/ - 6. 30 KD-D/g/,
teren 6.29 KD-D (g) – ul. Projektowana 6 (na odc. ul. Okopowa – Pawia):
a) klasa ulicy - dojazdowa (kategoria - droga gminna),
b) parametry i wymagania:
- szerokość: 11,0÷12,5 m (obowiązują linie rozgraniczające na rysunku planu),
- liczba jezdni: 1,
- chodniki: obustronne,
c) warunki szczególne:
- strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZ-G – wymagania
zgodnie z przepisami § 8 ust. 2;
teren 6.30 KD-D (g) – ul. Miła (część szerokości – od północnej linii rozgraniczającej do granicy planu – na
odc. ul. Esperanto – Smocza):
a) klasa ulicy - dojazdowa (kategoria - droga gminna),
b) parametry i wymagania:
- liczba jezdni: 1,
- skrzyżowania: ul. Smocza, ul. Esperanto, ul. Projektowana 7,
- chodnik: po stronie północnej,
c) warunki szczególne:
- strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZ-G – wymagania
zgodnie z przepisami § 8 ust. 2;
Teren 6. 31 KD-D/g/ - 6. 35 KD-D/g/,
teren 6.31 KD-D (g) – ul. Projektowana 7 (na odc. ul. Okopowa – Miła):
a) klasa ulicy - dojazdowa (kategoria - droga gminna),
b) parametry i wymagania:
- szerokość: 8,0÷9,0 m (obowiązują linie rozgraniczające na rysunku planu),
- liczba jezdni: 1,
- chodniki: obustronne,
c) warunki szczególne:
- strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZ-G – wymagania
zgodnie z przepisami § 8 ust. 2;
teren 6.32 KD-D (g) – ul. Niska (na odc. ul. Okopowa – Smocza):
a) klasa ulicy - dojazdowa (kategoria - droga gminna),
b) p arametry i wymagania:
- min. szerokość: 21,0÷29,0 m (obowiązują linie rozgraniczające na rysunku
planu),
- liczba jezdni: 1,
- chodniki: obustronne,
c) warunki szczególne:
- strefa ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania sprzed września 1939 r. KZ-G – część terenu wg
rys. planu – wymagania zgodnie z przepisami § 8 ust. 2;
teren 6.33 KD-L (g) – ul. Projektowana 8 (na odc. ul. Okopowa - Projektowana 9):
a) klasa ulicy - lokalna (kategoria - droga gminna), b) p arametry i wymagania:
- min. szerokość: 15,0 m (obowiązują linie rozgraniczające na rysunku planu),
- liczba jezdni: 1,
203
- chodniki: obustronne;
teren 6.34 KD-D (g) – ul. Projektowana 9 (na odc. ul. Kolska - Projektowana 8):
a) klasa ulicy - dojazdowa (kategoria - droga gminna),
b) parametry i wymagania:
- min. szerokość: 15,0 m (obowiązują linie rozgraniczające na rysunku planu),
- liczba jezdni: 1,
- chodniki: obustronne.
-
-
-
-
-
w dniu 11 maja 1995 r. podjęta została przez Radę Gminy Warszawa - Centrum
uchwała Nr 128/XVII/95 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. obszaru
położonego wzdłuż linii średnicowej PKP, na odcinku od Dworca Centralnego do
Dworca Głównego - część I obejmująca części obszaru przewidzianego do rewitalizacji,
w dniu 11 maja 1995 r. podjęta została przez Radę Gminy Warszawa – Centrum uchwała
Nr 128/XVII/95 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. obszaru położonego
wzdłuż linii średnicowej PKP, na odcinku od Dworca Centralnego do Dworca Głównego
- część III obejmująca części obszaru przewidzianego do rewitalizacji,
w dniu 15 kwietnia 2004 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
XXVIII/539/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. rejonu ulicy Twardej
obejmująca części obszaru przewidzianego do rewitalizacji,
w dniu 8 lipca 2004 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
XXXIII/733/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. rejonu ulicy
Towarowej obejmująca części obszaru przewidzianego do rewitalizacji,
w dniu 18 czerwca 2009 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała
Nr
LVII/1711/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. rejonu ulicy Żelaznej
obejmująca części obszaru przewidzianego do rewitalizacji,
Obszar B ograniczony ulicami: Klonowicza, Kasprzaka, Bema, linie torów kolejowych do
budynku Liceum przy ul. Bema, linia zabudowań do ul. Ludwiki i Klonowicza;
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
obszar zaliczony do strefy śródmieścia funkcjonalnego. Graniczy z obszarem rozwoju
(rejon ul. Kasprzaka i Wolskiej – Czyste Odolany),
- w strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r. obszar ten został wskazany jako obszar
poprzemysłowy do rewitalizacji w piątej kolejności,
- na obszarze nie obowiązuje m.p.z.p.,
- w dniu 8 lipca 2004 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
XXXIII/734/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. rejonu ulicy
Wolskiej i Płockiej obejmująca część obszaru przewidzianego do rewitalizacji,
15. Dzielnica ŻOLIBORZ m.st. Warszawy
Obszar rewitalizowany którego granice stanowi: fosa Cytadeli Warszawskiej, ul.
Jeziorańskiego, ul. Krajewskiego, ul. Gen. Zajączka, ul. Śmiała i teren Gimnazjum im, Jana
Bytnara „Rudego”.
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
obszar zaliczony do strefy śródmieścia funkcjonalnego. Sąsiaduje z obszarem rozwoju
Rejon Dworca Gdańskiego,
- w strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r. obszar ten został wskazany jako teren
powojskowy (Cytadela) do rewitalizacji oraz wskazuje się Żoliborz jako obszary do
rewaloryzacji zabytkowych przestrzeni publicznych. Obszar do rewitalizacji w trzeciej
kolejności,
204
-
w dniu 10 października 2006 r. podjęta została przez Radę m.st. Warszawy uchwała Nr
LXXXII/2738/2006 w sprawie uchwalenia m.p.z.p. Żoliborza Historycznego (Dz. Urz.
Woj. Maz. Nr 229, poz. 8494) obejmująca część obszaru przewidzianego do
rewitalizacji,
W planie miejscowym obszar objęty rewitalizacją oznaczony został symbolem ZP 10,
ZP9-U, MN 30, MN 30-MW, U 5, UO 5, UO 6, MW 26, 31 KUD, MW 27, MW 28, UO
7 ZP 10-U, dla których ustala się:
Teren MN 30,
1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym jednostki terenowej jest zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i wielorodzinna małogabarytowa.
2. Wyznacza się na obszarze jednostki MN 30 wydzielenie terenowe, o jakim mowa w § 5 ust. 3,
oznaczone na rysunku planu symbolem MN 30-MW, którego przeznaczeniem jest zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna.
3. Ustala się, że dopuszczalnym przeznaczeniem towarzyszącym jednostki terenowej MN 30 łącznie z
wydzieleniem terenowym MN 30-MW są usługi (bez bliższego określenia ich profilu) funkcjonujące w
lokalach wbudowanych w budynki mieszkalne - pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w
przepisach szczególnych.
4. Dla jednostki terenowej MN 30 łącznie z wydzieleniem terenowym MN 30-MW obowiązują
następujące zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy:
1) ustala się zakaz zabudowy nowym budynkiem mieszkalnym nowych działek powstających
w wyniku przekształceń własnościowych i podziałów geodezyjnych;
2) ustala się zachowanie istniejących budynków mieszkalnych, dopuszczając ich przebudowę
(łącznie ze zmianą funkcji poszczególnych pomieszczeń, a w tym także adaptacją na cele
usługowe) oraz rozbudowę, w ramach których zakazuje się jednak:
a) nadbudowy budynku ponad 3 1/2 kondygnacji,
b) zmiany dachów spadzistych na płaskie;
3) nie dopuszcza się likwidacji budynku mieszkalnego i budowy w tym samym miejscu budynku o
odmiennym rzucie i elewacjach - poza wyjątkami uzgodnionymi przez właściwego Konserwatora
Zabytków;
4) zakazuje się budowy drugiego budynku mieszkalnego na tej samej działce;
5) zakazuje się budowy odrębnych budynków usługowych wolnostojących lub przybudowanych do
budynku mieszkalnego;
6) zakazuje się budowy nowych budynków gospodarczych z wyjątkiem garaży o kubaturze
nie przekraczającej 40 m3, sytuowanych w głębi działki;
7) dopuszcza się przebudowę i budowę nowych obiektów i urządzeń zewnętrznych infrastruktury
technicznej, pod warunkiem że będą to obiekty i urządzenia służące bezpośredniej obsłudze
zagospodarowania na terenie jednostki;
8) zakazuje się realizacji obiektów budowlanych innych niż wyżej wymienione, w tym zwłaszcza
budynków i budowli o statusie lub charakterze obiektów lub tymczasowych, poza niezbędnymi na
czas remontów i budów;
9) ustala się, że powierzchnia zabudowana, liczona po zewnętrznym obrysie przyziemia budynków,
nie może stanowić więcej niż 30%, a powierzchnia terenu zagospodarowanego zielenią - mniej niż
50% powierzchni całej działki; nie dotyczy to działki wydzielenia terenowego MN 30-MW, gdzie
zakazuje się zmniejszania istniejącej powierzchni zieleni.
5. Ze względu na położenie całości jednostki terenowej w obszarze strefy prawnej ochrony
konserwatorskiej obowiązują ustalenia zawarte w § 11.
6. Dla części terenu położonych w strefie występowania gruntów o nieprzewidywalnych warunkach dla
posadowienia budynków obowiązują ustalenia zawarte w § 12.
7. Obowiązują także ustalenia zawarte w §17 ust.1, §19, § 20 i § 21.
Teren MW 26,
1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym jednostki terenowej jest zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna.
2. Ustala się, że dopuszczalnym przeznaczeniem towarzyszącym jednostki terenowej są usługi (bez
bliższego określenia ich profilu), usytuowane w parterach lub na I piętrze budynków mieszkalnych pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w przepisach szczególnych.
3. Dla jednostki terenowej MW 26 obowiązują następujące zasady zagospodarowania i kształtowania na
niej zabudowy:
205
4.
5.
6.
7.
1) ustala się zachowanie istniejących budynków mieszkalnych, dopuszczając ich przebudowę, łącznie
ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, w ramach której zakazuje się jednak:
a) zmiany dachów spadzistych na płaskie,
b) nadbudowy o więcej niż 1 kondygnację,
c) nadbudowy budynku lub przebudowy ostatniej kondygnacji powodujących dysharmonię
elewacji,
d) zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów i loggii bez odpowiedniego
zakomponowania na nowo całej elewacji,
e) przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w
elewacji - bez odpowiedniego zakomponowania na nowo całej elewacji parteru budynku,
f) zmian wystroju elewacji prowadzących do jego zubożenia;
2) zakazuje się rozbudowy budynków przez dobudowę nowego segmentu mieszkalnego
lub powiększenie powierzchni parteru;
3) zakazuje się budowy wolnostojących lub przybudowanych garaży naziemnych;
4) dopuszcza się rozbudowę istniejących urządzeń komunikacyjnych, tj. dojazdów do budynków,
placyków manewrowych i miejsc postojowych, a także realizację nowych urządzeń tego rodzaju,
jeśli celem tej realizacji jest poprawa obsługi zainwestowania na obszarze jednostki terenowej oraz
pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w przepisach szczególnych;
5) dopuszcza się przebudowę i budowę nowych obiektów i urządzeń zewnętrznych infrastruktury
technicznej, pod warunkiem że będą to obiekty i urządzenia służące bezpośredniej obsłudze
zagospodarowania na terenie jednostki;
6) zakazuje się realizacji obiektów budowlanych innych niż wyżej wymienione, w tym zwłaszcza
budynków i budowli o statusie lub charakterze obiektów lub tymczasowych, poza niezbędnymi na
czas remontów i budów;
7) powierzchnia terenów zagospodarowanych jako zieleń nie może stanowić mniej niż 20%
powierzchni całej jednostki;
8) dopuszcza się zmiany granic i podziały istniejących działek przy dokonywaniu przekształceń
własnościowych.
Między budynkami od strony ulicy Śmiałej wyznacza się rejon usytuowania zjazdu do publicznego
parkingu podziemnego do realizacji pod boiskiem szkolnym (na terenie jednostki UO 6).
Ze względu na położenie całej jednostki terenowej w obszarze strefy prawnej ochrony
konserwatorskiej obowiązują ustalenia zawarte w §11.
Fragmenty terenu jednostki, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w zasięgu strefy ochrony
przyrodniczej skarpy warszawskiej oraz strefy przebiegu magistralnego przewodu infrastruktury
(kolektora cieplnego), w związku z czym na tych fragmentach obowiązują odpowiednio dodatkowe
ustalenia zawarte w § 13 i § 16.
Obowiązują także ustalenia zawarte w § 17 ust. 1, § 19, § 20 i § 21.
Teren MW 27 i MW 28
1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym jednostek terenowych jest zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna.
2. Ustala się, że dopuszczalnym przeznaczeniem towarzyszącym jednostek terenowych są usługi (bez
bliższego określenia ich profilu), usytuowane w parterach lub na I piętrze budynków mieszkalnych pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w przepisach szczególnych.
3. Dla jednostek terenowych MW 27 i MW 28 obowiązują następujące zasady zagospodarowania
i kształtowania na nich zabudowy:
1) ustala się zachowanie istniejących budynków mieszkalnych, dopuszczając ich przebudowę, łącznie
ze zmianą funkcji poszczególnych lokali, w ramach której zakazuje się jednak:
a) zmiany kształtu dachów,
b) nadbudowy budynków,
c) przebudowy ostatniej kondygnacji powodujących dysharmonię elewacji,
d) zmiany układu otworów (drzwi i okien), balkonów i loggii,
e) przebudowy lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe skutkującej zmianami w
elewacji,
f) zmian wystroju elewacji prowadzących do jego zubożenia;
2) zakazuje się rozbudowy budynków przez dobudowę nowego segmentu mieszkalnego
lub powiększenie powierzchni parteru;
3) zakazuje się budowy wolnostojących lub przybudowanych garaży naziemnych;
4) dopuszcza się rozbudowę istniejących urządzeń komunikacyjnych, tj. dojazdów do budynków,
placyków manewrowych i miejsc postojowych, a także realizację nowych urządzeń tego rodzaju,
jeśli celem tej realizacji jest poprawa obsługi zainwestowania na obszarze tych jednostek
206
4.
5.
6.
terenowych oraz pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w przepisach szczególnych, przy
czym na terenie jednostki MW 28 musi być zachowany dojazd do obiektu, oznaczonego na
rysunku planu symbolem UO 7, ale z korektą odcinka wjazdowego między ulicą a budynkiem
mieszkalnym (spłaszczenie łuku - zgodnie z rysunkiem planu);
5) dopuszcza się przebudowę i budowę nowych obiektów i urządzeń zewnętrznych infrastruktury
technicznej, pod warunkiem że będą to obiekty i urządzenia służące bezpośredniej obsłudze
zagospodarowania na terenie jednostki;
6) zakazuje się realizacji obiektów budowlanych innych niż wyżej wymienione, w tym zwłaszcza
budynków i budowli o statusie lub charakterze obiektów lub tymczasowych, poza niezbędnymi na
czas remontów i budów;
7) powierzchnia terenów zagospodarowanych jako zieleń nie może stanowić mniej niż 25%
powierzchni całej jednostki;
8) dopuszcza się zmiany granic i podziały istniejących działek przy dokonywaniu przekształceń
własnościowych.
Ze względu na położenie całości obszaru jednostek terenowych MW 27 i MW 28 w obszarze strefy
prawnej ochrony konserwatorskiej obowiązują ustalenia zawarte w § 11.
Fragmenty terenu, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w zasięgu strefy ochrony przyrodniczej
skarpy warszawskiej oraz strefy przebiegu magistralnego przewodu infrastruktury (kolektora
cieplnego), w związku z czym na tych fragmentach obowiązują odpowiednio dodatkowe ustalenia
zawarte w § 13 i § 16.
Obowiązują także ustalenia zawarte w § 17 ust. 1, § 19, § 20 i § 21.
Teren U 5,
1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym jednostki terenowej są usługi (bez bliższego określenia
ich profilu).
2. W obrębie jednostki dopuszcza się zmianę obecnej funkcji administracyjno - biurowej na inną funkcję
z zakresu usług (bez bliższego określenia ich profilu), a także wprowadzenie jako przeznaczenia
towarzyszącego - funkcji mieszkaniowej.
3. Dla jednostki terenowej U 5 obowiązują następujące zasady zagospodarowania i kształtowania
zabudowy:
1) ustala się zachowanie istniejących budynków usługowych, dopuszczając ich przebudowę (łącznie
ze zmianą funkcji pomieszczeń), w ramach której zakazuje się jednak:
a) nadbudowy budynku o więcej niż 1 kondygnację,
b) zmiany dachów spadzistych na płaskie,
c) zakazuje się zmiany układu elewacji od strony al. Wojska Polskiego;
2) zakazuje się budowy innych budynków na działce (usługowych, gospodarczych, garażowych);
3) dopuszcza się przebudowę i budowę nowych obiektów i urządzeń zewnętrznych infrastruktury
technicznej, pod warunkiem że będą to obiekty i urządzenia służące bezpośredniej obsłudze
zagospodarowania na terenie jednostki;
4) ustala się, że powierzchnia zabudowana, liczona po zewnętrznym obrysie przyziemia budynków,
nie może stanowić więcej niż 35%, a powierzchnia terenu zagospodarowanego zielenią - mniej niż
40% powierzchni całej działki.
4. Ze względu na położenie całości jednostki terenowej w obszarze strefy prawnej ochrony
konserwatorskiej obowiązują ustalenia zawarte w § 11.
5. Obowiązują także ustalenia zawarte w § 17 ust. 1, § 20 i § 21.
Teren UO 5,
1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym jednostki terenowej są usługi oświaty.
2. Dla jednostki terenowej UO 5 obowiązują następujące zasady zagospodarowania i kształtowania
zabudowy:
1) ustala się zachowanie istniejącego budynku przedszkola, przy czym dopuszcza się jego
przebudowę, rozbudowę, a także wymianę na nowy budynek o podobnych parametrach;
2) dopuszcza się przebudowę i budowę nowych obiektów i urządzeń zewnętrznych infrastruktury
technicznej, pod warunkiem że będą to obiekty i urządzenia służące bezpośredniej obsłudze
zagospodarowania na terenie jednostki;
3) ustala się, że powierzchnia zabudowana, liczona po zewnętrznym obrysie przyziemia budynków,
nie może stanowić więcej niż 20%, a powierzchnia terenu zagospodarowanego zielenią - mniej niż
70% powierzchni całej działki.
3. Ze względu na położenie całości jednostki terenowej w obszarze strefy prawnej ochrony
konserwatorskiej obowiązują ustalenia zawarte w § 11.
207
4.
Obowiązują także ustalenia zawarte w § 17 ust. 1, § 19, § 20 i § 21.
Teren UO 6,
1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym jednostki terenowej są usługi oświaty.
2. Dla jednostki terenowej UO 6 obowiązują następujące zasady zagospodarowania i kształtowania
zabudowy:
1) ustala się zachowanie istniejącego obiektu szkolnego, przy czym dopuszcza się jego przebudowę;
2) dopuszcza się przebudowę i budowę nowych obiektów i urządzeń zewnętrznych infrastruktury
technicznej, pod warunkiem że będą to obiekty i urządzenia służące bezpośredniej obsłudze
zagospodarowania na terenie jednostki;
3) ustala się, że powierzchnia terenu zagospodarowanego zielenią nie może stanowić mniej niż 25%
powierzchni całej działki.
3. Ustala się miejsce możliwej budowy pod szkolnym zespołem boisk ogólnodostępnego parkingu
podziemnego z wjazdem od strony ulicy Śmiałej.
4. Ze względu na położenie całości jednostki terenowej w obszarze strefy prawnej ochrony
konserwatorskiej obowiązują ustalenia zawarte w §11.
5. Dla części terenu jednostki położonych w strefie występowania gruntów o nieprzewidywalnych
warunkach dla posadowienia budynków obowiązują ustalenia zawarte w § 12.
6. Fragmenty terenu jednostki, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w zasięgu strefy ochrony
przyrodniczej skarpy i fosy oraz strefy przebiegu magistralnego przewodu infrastruktury (kolektora
cieplnego), w związku z czym na tych fragmentach obowiązują odpowiednio dodatkowe ustalenia
zawarte w § 13 i 16.
7. Obowiązują także ustalenia zawarte w § 17 ust. 1, § 20 i § 21.
Teren UO 7,
1.
2.
Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym jednostki terenowej są usługi oświaty.
Ustala się, że dopuszczalnym przeznaczeniem towarzyszącym jednostki mogą być usługi
(bez bliższego określenia ich profilu) - pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w przepisach
szczególnych, z preferencją dla usług kultury, handlu i gastronomii.
3. Dla jednostki terenowej UO 7 obowiązują następujące zasady zagospodarowania i kształtowania
zabudowy:
1) dopuszcza się zachowanie istniejącego budynku, jego przebudowę, rozbudowę, a także wymianę
na nowy budynek o podobnych parametrach;
2) dopuszcza się przebudowę i budowę nowych obiektów i urządzeń zewnętrznych infrastruktury
technicznej, pod warunkiem że będą to obiekty i urządzenia służące bezpośredniej obsłudze
zagospodarowania na terenie jednostki;
3) ustala się, że powierzchnia zabudowana, liczona po zewnętrznym obrysie przyziemia budynków,
nie może stanowić więcej niż 20%, a powierzchnia terenu zagospodarowanego zielenią - mniej niż
70% powierzchni całej działki.
4. Ze względu na położenie całości jednostki terenowej w obszarze strefy prawnej ochrony
konserwatorskiej obowiązują ustalenia zawarte w § 11.
5.
6.
7.
8.
Dla części terenu jednostki położonych w strefie występowania gruntów o nieprzewidywalnych
warunkach dla posadowienia budynków obowiązują ustalenia zawarte w § 12.
Fragmenty terenu jednostki, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w zasięgu strefy ochrony
przyrodniczej skarpy i fosy, w związku z czym na tych fragmentach obowiązują dodatkowe ustalenia
zawarte w §13.
Przez teren jednostki przebiegają dwa magistralne przewody miejskiej infrastruktury technicznej, w
związku z czym na częściach tego terenu znajdujących się w zasięgu stref przebiegu magistral,
oznaczonych na rysunku planu, obowiązują dodatkowe ustalenia zawarte w §16.
Obowiązują także ustalenia zawarte w § 17 ust. 1, § 19, § 20 i § 21.
Teren ZP 9,
1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym jednostki terenowej jest zieleń publiczna (ciąg zieleni na
przedmurzu cytadeli).
2. Wyznacza się na obszarze jednostki ZP 9 wydzielenia terenowe, o jakich mowa w § 5 ust. 3:
oznaczone na rysunku planu symbolem ZP 9-U, którego przeznaczeniem są usługi (bez bliższego
określenia ich profilu) oraz oznaczone symbolem ZP 9-KP, którego przeznaczeniem jest ciąg
komunikacyjny pieszy.
208
3.
Dla jednostki terenowej ZP 9 z wyłączeniem wydzieleń terenowych, o których mowa w ust. 2,
obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
1) ustala się ochronę istniejącej szaty roślinnej;
2) ustala się zachowanie istniejących zbiorników wodnych;
3) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury - takich, jak: murki oporowe, schodki
terenowe, chodniki, latarnie, siedziska, oraz urządzeń zabaw dla dzieci;
4) ustala się zachowanie istniejących pomników oraz na osi alei Wojska Polskiego wyznacza się
miejsce możliwego usytuowania pomnika lub innego elementu rzeźbiarskiego;
5) dopuszcza się możliwość realizacji dwóch pieszych kładek nadziemnych prowadzących na teren
cytadeli oraz wyznacza się ich przybliżone usytuowanie, oznaczone na rysunku planu zakazuje się
realizacji innych obiektów i urządzeń poza wyżej wymienionymi;
6) ustala się ochronę dotychczasowego ukształtowania terenu;
7) zakazuje się nowych nasadzeń drzew i krzewów.
4. Ze względu na położenie całości jednostki terenowej w obszarze strefy prawnej ochrony
konserwatorskiej obowiązują ustalenia zawarte w § 11.
5. Części terenu jednostki, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w zasięgu strefy ochrony
przyrodniczej skarpy i fosy, w związku z czym na tych częściach obowiązują dodatkowe ustalenia
zawarte w § 13.
6. Fragmenty terenu jednostki, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w zasięgu stref przebiegu
magistralnych przewodów infrastruktury technicznej (kolektora cieplnego i kolektora
kanalizacyjnego), w związku z czym na tych fragmentach obowiązują dodatkowe ustalenia zawarte w
§16.
7. Wyznacza się przebiegi przez teren jednostki systemu promenad oraz ścieżki rowerowej, w stosunku
do których obowiązują ustalenia zawarte w § 18.
8. Obowiązują także ustalenia zawarte w §19 i § 21.
9. Dla wydzielenia terenowego ZP 9-U, o którym mowa w ust. 2:
1) ustala się, że jedynym przeznaczeniem wydzielenia są usługi (bez bliższego określenia ich profilu)
- pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w przepisach szczególnych, z preferencją dla
usług kultury, handlu i małej gastronomii;
2) ustala się bezwzględne zachowanie istniejącego obiektu fortyfikacyjnego wpisanego do rejestru
zabytków oraz możliwość jego adaptacji do nowego przeznaczenia, obejmującej przebudowę w
zakresie uzgodnionym z właściwym Konserwatorem Zabytków.
10. Dla wydzielenia terenowego ZP 9-KP, o którym mowa w ust. 2, ustala się, że jego jedyne
przeznaczenie stanowi ogólnodostępny ciąg komunikacyjny pieszy - powiązanie terenów zieleni z
ulicą Kaniowską między dwoma ciągami zabudowy szeregowej.
Teren ZP 10,
1. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym jednostki terenowej jest zieleń publiczna (ciąg zieleni na
przedmurzu cytadeli).
2. Wyznacza się na obszarze jednostki ZP 10 wydzielenie terenowe, o jakim mowa w § 5 ust. 3,
oznaczone na rysunku planu symbolem ZP 10-U, którego przeznaczeniem są usługi (bez bliższego
określenia ich profilu).
3. Dla jednostki terenowej ZP 10 z wyłączeniem wydzielenia terenowego, o którym mowa w ust. 2,
obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
1) ustala się ochronę istniejącej szaty roślinnej;
2) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury - takich, jak: murki oporowe, schodki
terenowe, chodniki, latarnie, siedziska, oraz urządzeń zabaw dla dzieci;
3) zakazuje się realizacji innych obiektów i urządzeń poza wyżej wymienionymi;
4) ustala się ochronę dotychczasowego ukształtowania terenu;
5) zakazuje się nowych nasadzeń drzew i krzewów.
4. Ustala się likwidację istniejącego zakładu napraw samochodów przy ulicy Jeziorańskiego
(z możliwością częściowej adaptacji budynków do nowego przeznaczenia, o którym mowa w ust. 10),
a także zespołu boksów garażowych na zapleczu budynku przy ulicy Krajewskiego 2 - pod warunkiem budowy zamiennego zespołu garażowego na terenie jednostki KS 4.
5. Ze względu na położenie całości jednostki terenowej w obszarze strefy prawnej ochrony
konserwatorskiej obowiązują ustalenia zawarte w § 11.
6. Części terenu jednostki, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w zasięgu strefy ochrony
przyrodniczej skarpy i fosy, w związku z czym na tych częściach obowiązują dodatkowe ustalenia
zawarte w § 13.
7. Fragmenty terenu jednostki, oznaczone na rysunku planu, znajdują się w zasięgu stref przebiegu
magistralnych przewodów infrastruktury technicznej (kolektora cieplnego i kolektora
209
kanalizacyjnego), w związku z czym na tych fragmentach obowiązują dodatkowe ustalenia zawarte w
§16.
8. Wyznacza się przebiegi przez teren jednostki systemu promenad oraz ścieżki rowerowej, w stosunku
do których obowiązują ustalenia zawarte w §18.
9. Obowiązują także ustalenia zawarte w §19 i § 21.
10. Dla wydzielenia terenowego ZP 10-U, o którym mowa w ust. 2:
1) ustala się, że jedynym przeznaczeniem wydzielenia są usługi (bez bliższego określenia ich profilu)
- pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w przepisach szczególnych, z preferencją dla
usług gastronomii, względnie kultury lub handlu;
2) ustala się bezwzględne zachowanie istniejącego obiektu fortyfikacyjnego wpisanego do rejestru
zabytków oraz możliwość jego adaptacji do nowego przeznaczenia, obejmującej przebudowę w
zakresie uzgodnionym z właściwym Konserwatorem Zabytków;
3) dopuszcza się możliwość rozbudowy obiektu, o którym mowa w pkt 2, o dodatkowe
pomieszczenia niezbędne dla nowej funkcji, z ewentualną częściową adaptacją budynków
obecnego warsztatu, o którym mowa w ust. 4;
4) ustala się, że powierzchnia zabudowana, liczona po zewnętrznym obrysie przyziemia budynków,
nie może stanowić więcej niż 60% powierzchni całego wydzielenia terenowego.
Teren 31 KUD,
ul. Dymińska - dojazdowa, oznaczona na rysunku planu symbolem 31 KUD - o szerokości na odcinku ul.
Mickiewicza – ul. Krajewskiego - 14÷15 m, na odcinku ul. Krajewskiego - brama cytadeli - 12÷30 m,
210
6. Miejsce obszarów zdegradowanych w rozwoju miasta stołecznego
Warszawy
Kwestia znaczenia dla rozwoju Warszawy jej poszczególnych obszarów nie jest w
dokumentach strategicznych miasta określona do końca. Mimo, że w Studium określono obszary
rozwojowe Warszawy to ich funkcje rozwojowe nie zostały do końca sprecyzowane. Fakt ten
krytycznie komentuje Strategia rozwoju Warszawy (str. 56 Strategii) stwierdzając, że w studium
dopiero trzeba „(…) określić ogólnie, a w m.p.z.p. uszczegółowić funkcje obszarów
rozwojowych Warszawy w każdej ze stref” wyróżnionych w Studium.
Tym niemniej, jak napisano wyżej, Studium wskazuje obszary rozwojowe miasta
klasyfikując je według wcześniej wyróżnionych w studium stref funkcjonalnych Warszawy (str.
96 - 100 studium). W studium wyróżniono w Warszawie trzy strefy funkcjonalne:
- strefa śródmieścia funkcjonalnego (z wyodrębnionym centrum miasta),
- strefa miejska,
- strefa przedmieść,
dla których sformułowano założenia rozwoju i kierunki zmian.
Należy przyjąć, że już samo położenie danego obszaru w obrębie którejś ze wskazanych
wyżej stref funkcjonalnych wpływa na jego znaczenie dla rozwoju miasta. W studium na
znaczenie obszarów w mieście patrzy się przede wszystkim z punktu widzenia kryterium
rozwoju miasta.
Centrum miasta obejmuje swym zasięgiem Śródmieście, z fragmentami Woli i Ochoty oraz
częściowo Pragę Północ i Pragę Południe (str. 97 Studium).
W każdej ze stref funkcjonalnych wskazuje się obszary „główne planowanego rozwoju” (str.
101-103 studium). Są to:
1) w strefie śródmieścia funkcjonalnego:
– Plac Defilad,
- Plac Piłsudskiego,
- Powiśle – m.in. Centrum Nauki Kopernik,
- Rejon Dworca Gdańskiego,
- Stadion Legii i Cypel Czerniakowski,
- Port Praski,
- Stadion Dziesięciolecia – obecnie Stadion Narodowy,
- Centrum Grochowa,
211
- Centrum Bielan ( rejon Dworca Marymont),
- Dworzec Wschodni wraz z otoczeniem,
- Rejon ulicy Kasprzaka i Wolskiej (Czyste – Odolany),
- Żoliborz Przemysłowy,
- Centrum Mokotowa (rejon Dworca Południowego),
2) w strefie miejskiej:
- Łuk Siekierkowski wraz z rejonem Jeziora Czerniakowskiego,
- Służewiec Przemysłowy i Wyczółki,
- Otoczenie Lotniska Okęcie (Zatorze, Zbaraż, Załuski – Paluch),
- Rejon Aleji Wilanowskiej i ulicy Sikorskiego,
- Targówek Przemysłowy i Kawęczyn,
- Ursus – Skorosze, Czechowice,
- Ursus – Zakłady Mechaniczne,
- Rejon Huty Lucchini,
- Rejon Żerania,
- Port Żerański,
- Dąbrówka Grzybowska i Białołęka Dworska,
- Centrum Białołęki (Nowy Tarchomin),
- Nowodwory,
- Annopol,
- Fort Bema,
- Salomea,
- Wiktoryn,
- Tarchomin Fabryczny,
- Rejon Fabryki Domów na Białołęce,
3) w strefie przedmieść:
- Białołęka Wschodnia wraz z centrum lokalnym,
- Wawer – pasmo terenów nad-wiślańskich,
- Zbójna Góra, Wiśniowa Góra i Aleksandrów,
- Zawady i Kępa Zawadowska,
- Wilanów Zachodni wraz z centrum dzielnicy,
- Pasmo Pyrskie,
- Chrzanów,
- Radiowo,
212
-Centrum Wawra i centra lokalne,
-Wesoła – Groszówka,
- Centrum Rembertowa.
W tym (wyżej przytoczonym) podziale obszarów rozwojowych według stref funkcjonalnych
plasuje się spora część obszarów uznanych za zdegradowane (kryzysowe) w Mikroprogramach
Rewitalizacji poszczególnych dzielnic warszawskich.
W zasadniczym podziale na strefy funkcjonalne przyjętym w Studium w centrum miasta
lokują się obszary wymienione w MRD Śródmieścia (11 obszarów), obszary wymienione w
MRD Woli (obszar A tzw. Stara Wola) i Ochoty oraz – jak się wydaje - obszar priorytetowej
rewitalizacji na Pradze Północ i dwa obszary wymienione w MRD Pragi Południe (Kamionek i
Saska Kępa).
W strefie śródmieścia funkcjonalnego poza wyżej wymienionymi lokują się obszary
zdegradowane Żoliborza (z obszarem głównym planowanego rozwoju Rejon Dworca
Gdańskiego).
W strefie miejskiej lokują się obszary zdegradowane Mokotowa, Bielan, Targówka (z
obszarem głównym planowanego rozwoju Targówek Przemysłowy), Ursusa (z obszarem
głównym planowanego rozwoju Ursus – Zakłady Mechaniczne), Bemowa (z obszarem głównym
planowanego rozwoju Fort Bema) i Włoch.
W strefie przedmieść lokują się obszary zdegradowane Wawra (z obszarem głównym
planowanego rozwoju Centrum Wawra i centra lokalne), Rembertowa (z obszarem głównym
planowanego rozwoju Centrum Rembertowa) i Wesołej.
Dokumentem strategicznym, który w bardzo dużym stopniu odnosi się do problemu
warszawskich obszarów zdegradowanych i ich rewitalizacji, jest Strategia rozwoju m. st.
Warszawy do 2020 roku. Strategia wprost adaptuje na swe potrzeby uchwalony przez Radę m.st.
Warszawy w 2005 roku Lokalny Uproszczony Program Rewitalizacji m. st. Warszawy. W
Strategii ściśle nawiązano do przyjętego w studium podziału na strefy funkcjonalne m. st.
Warszawy. W części strategii poświęconej celowi strategicznemu nr 5 „Osiągnięcie w
Warszawie trwałego ładu przestrzennego” określa się, że „strefa śródmiejska obejmuje, poza
samym Śródmieściem, część Woli i Pragi Północ oraz fragmenty Pragi Południe, Mokotowa,
Ochoty i Żoliborza. Skupiają się w niej funkcje decydujące o stołeczności miasta, a także funkcje
gospodarcze i kulturalne. Jest tu najwięcej obiektów architektonicznych i urbanistycznych
podlegających ochronie ze względu na ich zabytkowy charakter, wartość artystyczną i
213
historyczną. Przekształcenia strefy śródmiejskiej będą polegały głównie na rewaloryzacji
historycznych kwartałów oraz ich uzupełnieniu w celu odtworzenia historycznych linii
zabudowy. W wolnych przestrzeniach będą lokalizowane przede wszystkim obiekty
użyteczności publicznej, a także domy mieszkalne. W parterach budynków będą wprowadzane
usługi i handel”.
Strefę miejską Strategia charakteryzuje w następujący sposób: „strefa miejska otacza strefę
śródmiejską. Składa się w dużym stopniu z budowanych w latach siedemdziesiątych i
osiemdziesiątych osiedli z wielkiej płyty. Występują tu także liczne tereny poprzemysłowe.
Ważnym zadaniem jest budowa w obrębie osiedli mieszkaniowych lokalnych centrów
usługowych, handlowych, kulturalnych o zindywidualizowanym charakterze”.
Strefę przedmieść strategia określa w następujący sposób: „strefa przedmieść obejmuje
Białołękę, Rembertów, Wawer, Wesołą, część Ursynowa, Bemowa i Bielan. Występują tu duże
powierzchnie terenów użytkowanych rolniczo z rozproszoną zabudową mieszkaniową, a także
zwarte kompleksy leśne i enklawy zabudowy jednorodzinnej. W strefie tej do najważniejszych
zadań należy ochrona terenów wartościowych ze względów przyrodniczych,
porządkowanie
zabudowy, zwłaszcza wzdłuż dróg wylotowych”.
W tym, wyżej przytoczonym, użytym w Strategii podziale Warszawy na strefy, obszary
zdegradowane wyróżnione w MRD poszczególnych Dzielnic, mieszczą się jeszcze wyraźniej i
dokładniej niż w schemacie prezentowanym w Studium uwarunkowań i kierunków
przestrzennego zagospodarowania m.st. Warszawy.
I tak do strefy śródmiejskiej należy, w rozumieniu Strategii, zaliczyć obszary zdegradowane
wymienione w MRD Śródmieścia, Mokotowa, Ochoty, Woli, Żoliborza, Pragi Północ i Pragi
Południe.
Do strefy miejskiej należy, w rozumieniu Strategii, zaliczyć obszary zdegradowane
wskazane w MRD Targówka, Ursusa i Włoch.
Do strefy przedmieść należy, w rozumieniu Strategii, zaliczyć obszary zdegradowane
wskazane w MRD Rembertowa, Wawra, Wesołej, Bemowa i Bielan.
Rewitalizację warszawskich obszarów zdegradowanych trudno przeprowadzać bez
uwzględnienia wyżej przytoczonej (za Studium i Strategią) ich klasyfikacji, która jednocześnie
wyraża i wskazuje hierarchię tych obszarów w procesie rozwoju m. st. Warszawy. Położenie
obszaru zdegradowanego w danej strefie funkcjonalnej wskazuje na jego znaczenie w rozwoju
miasta.
214
Strategia rozwoju Warszawy, jak to już wcześniej podkreślono, przypisuje zagadnieniu
rewitalizacji obszarów zdegradowanych bardzo ważną, znaczącą rolę i poświęca mu wiele
miejsca w niejednej swojej części.
Z poświęconych znaczeniu rewitalizacji dla rozwoju Warszawy fragmentów Strategii da się
zrekonstruować zakładaną w tej Strategii hierarchię ważności i pilność rewitalizacji
poszczególnych warszawskich obszarów zdegradowanych.
•
W programie Strategii nr 2.1.2. „Rewitalizacja wybranych, zdegradowanych fragmentów
dzielnic w tym o znaczeniu historycznym” (Strategia str. 36) zakłada się, że pierwszy
pilotażowy projekt rewitalizacji obejmie Pragę Północ. W strategii wskazuje się, że: „Ta
część miasta
mało zniszczona w czasie wojny jest obecnie w znacznym stopniu
zdegradowana. Na terenie Pragi przeprowadzona zostanie m. in. modernizacja
infrastruktury telekomunikacyjnej, gazowej i elektrycznej. Wyremontowane zostaną
drogi, parkingi, przystanki i linie tramwajowe. Remonty obejmą również budynki
mieszkalne i ich otoczenie (podwórka, chodniki) oraz drobne formy architektoniczne
łącznie z obszarami zieleni i ścieżkami rowerowymi (…). Efektem prac będzie poprawa
jakości przestrzeni publicznych, w tym likwidacja barier architektonicznych(…). Chcemy
nadać warszawskiej Pradze wizerunek miejsca, w którym kwitnie życie kulturalne (…).
Zmodernizujemy istniejące obiekty kultury a zabytkowe przestrzenie po-przemysłowe
przeznaczymy do adaptacji na potrzeby artystów”. Rewitalizacji Pragi poświęcony jest
zresztą w Strategii również program 5.4.4. „Wzmocnienie wartości miejskich Pragi i
podniesienie jej prestiżu”. Program ten zakłada „pełne wykorzystanie walorów Pragi i jej
starej architektury oraz zagospodarowanie terenów Portu Praskiego oraz podniesienie
prestiżu Pragi zarówno w oczach mieszkańców Warszawy jak i przybyszów i
potencjalnych inwestorów(…). Wzmocnieniu wartości miejskich Pragi służyć będzie jej
promowanie jako lokalizacji dla prestiżowych obiektów publicznych. Rangę Pragi
podniesie też umiejscowienie tam przemysłu wysokich technologii oraz centrum
wystawowego. Miejscem nowym i zupełnie wyjątkowym stanie się Port Praski z
wysokiej klasy budynkami mieszkalnymi i biurowymi”.
•
Co do kolejności działąń rewitalizacyjnych Strategia wskazuje wprost, że po Pradze: „W
następnej kolejności rewitalizacją obejmiemy zespoły urbanistyczne Starego i Nowego
Miasta oraz Mariensztatu.” (strategia str. 36). Rangę rewitalizacji śródmiejskich
(zwłaszcza położonych w centrum) obszarów rozwoju Warszawy podkreśla fakt, że w
Strategii poświęca się osobne programy rozwojowe tworzeniu „Nowego Centrum
215
Warszawy” (program 5.2.1.) oraz „Rewaloryzacji przestrzeni Traktu Królewskiego”
(program 5.2.3. i program 2.1.1.).
•
W dalszej kolejności do rewitalizacji w Strategii wymienia się „Rewaloryzację
przestrzeni publicznych, ulic i placów w tym zabytkowych przestrzeni publicznych
Żoliborza i Saskiej Kępy” (program 5.2.2. Strategii, str. 57).
•
Dalej strategia wymienia jako zadanie rewitalizacji: „Zagospodarowanie terenów
poprzemysłowych i powojskowych na obszarze m. st. Warszawy” (program 5.5.2.
Strategii. str. 60). W Strategi wskazuje się jako szczególnie wymagające rewitalizacji
tereny byłej fabryki Norblina i Gazowni Warszawskiej, a więc położone na Woli a także
poprzemysłowe otoczenie rejonu
Dworca
Wschodniego
na Pradze Północ i
poprzemysłowy rejon ulicy Bieżuńskiej na Targówku.
•
W następnej kolejności Strategia kładzie nacisk na: „Realizację zespołów zabudowy o
funkcjach administracyjnych, handlowych, kulturalnych i mieszkalnych” (program 5.3.1.
Strategii, str. 58), podkreślając tu znaczenie kształtowania centrów dzielnicowych i
lokalnych. Z punktu widzenia przyszłych rozwojowych funkcji obszarów dziś
zdegradowanych należy zauważyć, że wiele z nich jest wskazanych w Studium
uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania m. st. Warszawy właśnie
jako obszary przyszłych centrów. Są to na Pradze Południe - Rondo Waszyngtona i
Rondo Wiatraczna, na Pradze Północ - Skrzyżowanie ul. Targowej z Al. Solidarności, na
Ochocie - Plac Zawiszy, na Woli - Rondo Daszyńskiego, na Żoliborzu - rejon Dworca
Gdańskiego, na Targówku - rejon ul. Św, Wincentego, Malborskiej i Głębockiej, w
Wawrze - rejon ulicy Żegańskiej i Patryjotów, w Ursusie - Rejon ulicy Warszawskiej i
Jagiełły, w Rembertowie - Rejon ulicy gen. Chruściela Montera i Strażackiej.
•
W następnej kolejności do rewitalizacji Strategia wskazuje Port Praski (program nr 5.5.3.,
str. 60), a potem „rewitalizację osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty” (ostatni program
Strategii nr 5.5.4., str. 60).
Po przedstawionej wyżej analizie można, jak się wydaje, dokonać hierarchizacji obszarów
zdegradowanych, co do kolejności ich rewitalizowania. Z dokumentów strategicznych miasta
wynika, że pierwszeństwo w rewitalizowaniu mają obszary śródmiejskie a ściślej obszary
centrum miasta. Strategia Rozwoju jednoznacznie określa, że najwyższą wagę dla miasta ma
rewitalizacja Pragi Północ. Ponieważ obszar rewitalizowany na Pradze Północ jest bardzo duży
zasadnym wydaje się przyjęcie w MRD Pragi Północ rozpoczęcia rewitalizacji Pragi Północ od
mniejszego rejonu, w jakim powinno nastąpić zintensyfikowanie działań rewitalizacyjnych w
216
pierwszej kolejności. Rejon ten na Pradze Północ ograniczony jest ulicami: Białostocką,
projektowaną Trasą Tysiąclecia, Folwarczną, Aleją Tysiąclecia, Kijowską, Targową,
Białostocką.
Prawie równorzędnie, ale jednak w następnej (jak się mówi w Strategi) kolejności należy
prowadzić działania rewitalizacyjne na obszarze Dzielnicy Śródmieście. Mieści się ona w
wyróżnianym w Studium centrum miasta. W MRD Śródmieścia wskazano do rewitalizacji
jedenaście obszarów. W pierwszym etapie do rewitalizacji wskazano:
a) obszar Starego i Nowego Miasta oraz Mariensztatu;
b) obszar ulic Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście;
c) obszar przylegający do ulicy Nowy Świat – ul. Foksal, Chmielna, Kopernika, Ordynacka,
Okólnik, Gałczyńskiego;
d) obszar zabytkowych Fortów Traugutta i Legionów wraz z ich otoczeniem;
e) obszar ulic Próżnej, Placu Grzybowskiego i Królewskiej;
W drugim etapie wskazano do rewitalizacji w Śródmieściu obszary:
f) obszar pomiędzy ulicami Aleje Jerozolimskie, Marszałkowska, Hoża, E. Plater;
g) obszar obejmujący Plac Zbawiciela, ulicę Nowowiejską, Śniadeckich, Noakowskiego,
Koszykową, Lwowską, Mokotowską, Aleje Wyzwolenia, Polną i Marszałkowską;
h) obszar obejmujący ulice Marszałkowską, Sienkiewicza, Złotą, Chmielną, Widok, Pasaż
Stanisława Wiecheckiego-Wiecha, Aleje Jerozolimskie;
i) obszar ulic Hożej, Mokotowskiej, Wilczej Kruczej;
Do trzeciego etapu działań rewitalizacyjnych w Śródmieściu wskazano:
j) obszar Muranowa (osiedle Muranów) oraz
k) obszar przyrodniczy Skarpy Warszawskiej na odcinku od Trasy Łazienkowskiej do
Mostu Gdańskiego.
Na obszarze wyznaczonego w Studium centrum miasta znajdują się, oprócz wyżej
wymienionych, kolejne obszary zdegradowane wskazane w MRD Ochoty, Woli, Żoliborza i
Pragi Południe. Kierując się logiką przyjętą w Strategi Rozwoju Miasta w klasyfikowaniu
programów rozwojowych należy przyjąć, że działania rewitalizacyjne w następnej kolejności
powinny dotyczyć zabytkowych przestrzeni publicznych Żoliborza i Saskiej Kępy.
Jak się
wydaje rewitalizacji obszarów zdegradowanych położonych na Ochocie, Woli oraz Pradze
Południe powinna być prowadzona równolegle z rewitalizacją obszarów Żoliborza i Saskiej
Kępy. Na Pradze Południe obok Saskiej Kępy wskazano jako priorytetowy Obszar Kamionka.
Na Woli wskazano do rewitalizacji obszar tzw. Starej Woli oraz mały obszar zabytkowego
217
Osiedla Wawelbergów wraz z poprzemysłowym otoczeniem. Na Ochocie jest to tzw. Stara
Ochota.
W Strategi Rozwoju wielką wagę przykłada się do tego co w Studium zostało nazwane
centrami dzielnicowymi. Zgodnie z tym co w tym rozdziale zostało wyżej wskazane, pod centra
dzielnicowe przeznaczone są następujące obszary: Na Pradze Południe – Rondo Waszyngtona i
Rondo Wiatraczna, na Pradze Północ – skrzyżowanie ul. Targowej z Aleją Solidarności, na
Ochocie – Plac Zawiszy, na Woli Rondo Daszyńskiego, na Żoliborzu Rejon Dworca
Gdańskiego. Trzeba podkreślić, że są to centra dzielnicowe położone w centrum miasta które jest
wyznaczone w działaniach rewitalizacyjnych do pierwszej kolejności. Równie ważne, co należy
uwzględnić w kolejności działań rewitalizacyjnych, są także obszary (i ich rewitalizacja)
przyszłych centrów dzielnicowych na Targówku – rejon ulicy Świętego Wincentego,
Malborskiej i Głębockiej, w Wawrze – rejon ulicy Żegańskiej i Patriotów, w Ursusie – rejon
ulicy Warszawskiej i Jagiełły, w Rembertowie – rejon ulicy gen. Chruściela Montera i
Strażackiej.
W dalszej kolejności należy widzieć zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i
powojskowych zaklasyfikowanych w Strategi Rozwoju Miasta jako program 5.5.2. Do takich
obszarów należy zaliczyć:
a) obszar Targówka Przemysłowego wraz z przyległym do niego Targówkiem
Mieszkaniowym;
b) obszar poprzemysłowy po ZPC Ursus wraz z przylegającym Osiedlem Niedźwiadek;
c) obszar powojskowy na Bemowie – Fort Bema;
d) obszar powojskowy we Włochach – Fort Włochy V.
Ani Studium ani Strategia nie odnoszą się do zespołów zabudowy mieszkaniowych
jednorodzinnych
i wielorodzinnych niskich. Wśród wyróżnionych w MRD obszarów
zdegradowanych wskazano takie obszary w Ursusie - tzw. Stary Ursus i we Włochach - tzw.
Stare Włochy. Obszary te odznaczają się niekiedy wartościowymi układami urbanistycznymi i, z
reguły, szybko dekapitalizującym się zasobem mieszkaniowym ponieważ są zamieszkiwane w
znacznej części przez ludzi starych – emerytów. Wydaje się, ze właśnie zespoły mieszkaniowe
na tych obszarach powinny być brane do rewitalizacji w następnej kolejności. Do obszarów tych
należy zaliczyć ponadto obszar wskazany w MRD Dzielnicy Wawer i Wesoła.
Jako ostatnie w kolejności do rewitalizacji Strategia Rozwoju Warszawy wymienia osiedla
mieszkaniowe z wielkiej płyty. W wyróżnionych w MRD obszarach zdegradowanych są to:
a) Służewiec – na Mokotowie;
b) strefa mieszkaniowa we wschodniej części Dzielnicy Włochy;
218
c) obszar Młocin i Wrzeciona – na Bielanach;
d) Osiedle Bródno – na Targówku;
e) Marysin Wawerski – w Wawrze.
219
7. Zakończenie – wnioski i rekomendacje
Warszawskie obszary zdegradowane można podzielić na te, które w opinii publicznej i w
świadomości społecznej mają wyższą pozycję np. Saska Kępa i Śródmieście i notowane niżej np.
Praga Północ.
Jednak wszystkie one mają podobne problemy, które doprowadziły do ich stanu
kryzysowego. W zakresie zagospodarowania przestrzennego są to trwający wiele dekad brak
remontów budynków mieszkalnych (tzw. luka remontowa) i modernizacji sieci infrastruktury
technicznej oraz przestrzeni publicznych. Do takich cech wspólnych zaliczyć należy również
brak dla tych obszarów opracowań planistycznych, szczególnie m.p.z.p. Można tu mówić wręcz
o luce planistycznej lub o degradacji planistycznej tych obszarów.
Ta ostatnia cecha zaniedbania obszarów, które są przedmiotem niniejszej ekspertyzy,
szczególnie mocno odczuwana jest na obszarach Śródmieścia. Zupełnie brak m.p.z.p. dla
obszarów zdegradowanych Bemowa, Ursusa i Włoch. W dużym stopniu ten negatywny czynnik
wpływa na ograniczenie szans rozwojowych obszarów zdegradowanych i kryzysowych dzielnic:
Ochoty, Rembertowa, Wawra, Wesołej i Woli, których obszary zdegradowane są tylko
częściowo objęte m.p.z.p.
W trakcie prac nad ekspertyzą wyraźnie zarysowało się spostrzeżenie, że obszary
zdegradowane wskazane w MRD poszczególnych Dzielnic delimitowane są nieprecyzyjnie.
Granice opisane słownie odbiegają od wskazanych na orientacyjnych mapkach, a przecież w
praktyce planowania przestrzennego liczy się dokładne wskazanie granic np. z zaznaczeniem czy
jest to wschodnia czy zachodnia linia rozgraniczająca ulicy.
Główny cel stawiany ekspertyzie – ustalenie hierarchii (kolejności) poszczególnych
obszarów zdegradowanych co do objęcia ich działaniami rewitalizacyjnymi, udało się
zrealizować. Plany strategiczne długofalowego rozwoju posiadane przez Warszawę tj. Studium
oraz Strategia Rozwoju m. st. Warszawy do 2020 roku stwarzają merytoryczną podstawę do
takiego zabiegu.
Kolejność obszarów do rewitalizacji, czyli ich znaczenie dla trendów rozwojowych miasta,
da się przedstawić, co zostało zaprezentowane w rozdziale 6 niniejszego opracowania. Trzeba
jednak pamiętać o tym co Strategia wytyka Studium. Mimo określenia znaczenia danego obszaru
dla rozwoju miasta Studium jest za mało precyzyjne we wskazywaniu konkretnych funkcji
rozwojowych, które obszar miałby pełnić by ten rozwój kreować. Wydaje się, że w programach
rewitalizacji te funkcje rozwojowe powinny skupiać na sobie szczególną uwagę ich autorów.
220
Na zakończenie opracowania można sformułować rekomendacje odnoszące się do powagi i
zaangażowania, z jakimi poszczególne Dzielnice odnoszą się do realizacji sformułowanych przez
siebie programów rewitalizacji.
Pewną wskazówkę w określeniu stopnia zrozumienia szansy, jaką dać może rewitalizacja
zdegradowanych obszarów dla rozwoju poszczególnych Dzielnic Warszawy, dają wyniki
sondażu przeprowadzonego przez Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m. st. Warszawy w okresie
czerwiec – lipiec 2012 roku. Na skierowaną do władz poszczególnych Dzielnic przez Biuro
ankietę „Analiza społeczna, gospodarcza, infrastrukturalno-przestrzenna w Dzielnicach m. st.
Warszawy w 2010 r.” odpowiedziały Zarządy wszystkich Dzielnic warszawskich. W ankiecie w
punkcie 24 proszono o wskazanie tego obszaru zdegradowanego w Dzielnicy, którego
rewitalizacja może stanowić impuls rozwojowy Dzielnicy. W punkcie 27 ankiety proszono
również o wskazanie największej szansy rozwojowej Dzielnicy. Gdyby do takich szans władze
danej Dzielnicy zaliczyły rewitalizację (lub jej elementy) świadczyłoby to o ich zrozumieniu dla
potrzeby rewitalizacji jako czynnika rozwoju.
Wprost w tej czy innej formie wskazały na rewitalizację jako szansę rozwojową Dzielnicy
władze następujących Dzielnic: Śródmieście, Praga Południe, Ochota, Mokotów, Bemowo, Praga
Północ, Wawra i Woli.
W Śródmieściu za szansę rozwojową uznano „redukcję zdegradowanych obszarów
mieszkaniowych”, a za obszary których rewitalizacja może dostarczyć impulsów rozwojowych
Dzielnicy uznano obszar osiedla Muranów i rejon Fortu Traugutta i Legionów.
Na Pradze Południe uznano, że „szansą na rozwój Dzielnicy jest wsparcie działań
realizowanych na Kamionku i Saskiej Kępie związanych zarówno z budową Stadionu
Narodowego jak i rewitalizacją najbliższego otoczenia”.
Na Ochocie za szansę rozwojową uznano: „Powstrzymanie degradacji społeczno–
ekonomicznej oraz degradacji substancji architektonicznej i przestrzeni publicznej”.
Na Bemowie uznano, że „Prawidłowo zagospodarowane tereny Fortu Bema mogą stać się
głównym centrum kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym dla mieszkańców nie tylko Dzielnicy,
ale również mieszkańców Stolicy”.
Na
Mokotowie
za
szansę
rozwojową
Dzielnicy
wymagającą
wsparcia
uznano:
„Zapoczątkowane przekształcenie Służewca z obszaru kryzysowego w nowoczesną, aktywną
wizytówkę Dzielnicy”.
Na Pradze Północ za szansę rozwojową Dzielnicy uznaje się „Obiekty zabytkowe
wymagające rewitalizacji”.
221
W dzielnicy Wawer za szansę rozwoju Dzielnicy uznaje się „Rewitalizację terenów wzdłuż
Wisły oraz zachowanie naturalnego charakteru walorów przyrodniczych i krajobrazowych
terenów otuliny Mazowieckiego Parku Krajobrazowego”.
Na Woli za impuls rozwojowy dzielnicy uważa się zrewitalizowaną już ulicę Chłodną.
W innych Dzielnicach na szanse jaką stwarza rewitalizacja nie kładziono już tak wyraźnego
nacisku, skupiając się na innych czynnikach rozwoju.
O determinacji z jaką władze poszczególnych dzielnic podchodzą do rewitalizacji może
świadczyć stosunek faktycznie poniesionych w poszczególnych dzielnicach (do grudnia 2011
roku) wydatków na komunalne projekty rewitalizacyjne do ogólnej kwoty wydatków
przewidzianej na te projekty. Źródłem informacji na ten temat jest „Sprawozdanie z realizacji
LUPR m. st. Warszawy na lata 2005 – 2013 za rok 2011” sporządzone przez Biuro Polityki
Lokalowe Wydział Rewitalizacji Urzędu m. st. Warszawa w 2012 roku.
Największe kwoty w okresie 2005 – 2011 wydatkowały na rewitalizację następujące
dzielnice: Włochy (46.829.244,00 zł), Śródmieście (35.105.033,00 zł), Praga Północ
(31.493.838,00 zł), Wola (23.028.542,00 zł), Bemowo (18.273.767,00 zł) i Ursus (17.546.446, 00
zł).
Wskaźnikowy dla określenia powagi podejścia do wydatków rewitalizacyjnych jest stosunek
poniesionych dotychczas wydatków na rewitalizację do ogólnej kwoty wydatków na
rewitalizację zakładanej w MRD danej dzielnicy. Dzielnica Wola wydała dotąd na rewitalizację
98,80 % przewidzianych w MRD kwot. Na Bielanach wskaźnik wynosi 97,67%. W Ursusie ten
wskaźnik wynosi 86, 45%. W Śródmieściu wskaźnik wynosi 81,65%. Wskaźnik we Włochach
wynosi 59,00% a w Rembertowie wynosi 57,14% . Na Pradze Północ wskaźnik ten wynosi
18,20% ale jak pamiętamy zrealizowane wydatki na rewitalizację należą tu do jednych z
największych w Warszawie.
Autorzy ekspertyzy uważają, że omawiane w zakończeniu dane pochodzące z ankiety Biura
Polityki Lokalowej oraz ze sprawozdania z realizacji LUPR można traktować jako rekomendacje
Dzielnic w zakresie ich działań na polu rewitalizacji.
222

Podobne dokumenty