Informacja o zmianie treści ogłoszenia

Transkrypt

Informacja o zmianie treści ogłoszenia
Projekt pn. „Wykwalifikowane pielęgniarki gwarancją profesjonalnej opieki”
Częstochowa, 04.10.2016 r.
Informacja o zmianie treści Zapytania ofertowego nr WPGPO/19/2016
1. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej informuje, iż zmianie uległa treść
zapytania ofertowego nr WPGPO/19/2016 dotyczącego postępowania o udzielenie
zamówienia na pełnienie funkcji opiekuna stażu w ramach projektu „Wykwalifikowane
pielęgniarki gwarancją profesjonalnej opieki”, nr POWR.05.04.00-00-0020/15,
dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4
Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.
Zmiana dotyczy Rozdziału VI. Sposób i termin składania ofert, ust. 6., który otrzymuje
brzmienie:
„6. Termin składania ofert upływa 7 października 2016 r. o godz. 23:59 (decyduje data i
godzina wpływu do Stowarzyszenia). Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie
składania ofert zostaną pozostawione bez rozpatrzenia."
Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
ul. Krakowska 45a
42-202 Częstochowa
1

Podobne dokumenty