ogłasza rokowania na sprzedaż prawa własności lokalu

Transkrypt

ogłasza rokowania na sprzedaż prawa własności lokalu
Zarząd
Powiatu Krośnieńskiego
rokowania na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 13 z pomieszczeniami
przynależnymi w budynku wielorodzinnym wraz z udziałem w częściach wspólnych i udziałem we
współwłasności gruntu stanowiącego działkę nr 271113 o pow. 0,4173 ha, położoną w Barwinku,
gm. Dukla, objętą księgą wieczystą KSIK/00102539/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Krośnie
I wg pomzsze.1 tabe rl
1 .
Pow. uż.
Udział w
Nr
Opis
Powierzchnia użytkowa (m 2)
pom.
nieruchomości
Cena
Zaliczka
lokalu
lokalu
przynależ.
wspólnej
wywoławcza
(zł)
(m2)
(zł)
Parter,
13
109,72
0,1084
8, 70
37 200
3 720
narożne
wiatrołap,przedpokój, 5 pokoi,
(2piwnice)
kuchnia, łazienka, WC, 2 pom.
gospodarcze
ogłasza
Działka,
na której usytuowany jest budynek znajduje się na obrzeżach wsi Barwinek. Dojazd do
działki prowadzi asfaltową drogą gminną.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Barwinek przedmiotowa
nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem- ok.50%U2 - teren usług komercyjnychok. 50% U4- tereny usług turystyki i na tej części działki majduje się strefa ochronna od istniejącej
linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 KV. Działka leży w Jaśliskim Parku
Krajobrazowym.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 11 lutego 2011 r. o godz. 1030, drugi 29 kwietnia 2011 r. o godz.
1000 , trzeci 29 lipca 2011 r. o godz. 1000 • Wszystkie przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
Rokowania na sprzedaż nieruchomości odbędą się w dniu 14 października 2011 r. o godz. 10°0
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1pok.307.
Warunkiem udziału w rokowaniach jest uiszczenie zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia
kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy oraz złożenie przez uczestnika prawidłowo
sporządzonych pisemnych zgłoszeń do udziału w rokowaniach.
Zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętych kopertach w Kancelarii
Starostwa Powiatowego w Krośnie ul. Bieszczadzka I pok. 004 do dnia 10 października 2011 r. do
godziny 1530 •
Na kopercie należy zamieścić informację: "zgłoszenie do udziału w rokowaniach na sprzedaż lokalu
mieszkalnego w Barwinku. Nie otwierać przed dniem 14 października 2011 r. do godz. I 0° 0 " .
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę łub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna łub
inny podmiot;
- datę sporządzenia zgłoszenia
-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań
przyjmuje te warunki bez
zastrzeżeń;
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Zaliczkę w wysokości podanej w tabeli należy wpłacić najpóźniej do dnia 10 października 2011 r.
na konto Powiatu Krośnieńskiego : Bank Spółdzielczy w Rymanowie 29 8636 0005 2001
0004 8666 0006 •
Zaliczka wpłacona przez osobę, która wygra rokowania zostaje zaliczona na poczet ceny nabycia.
Zaliczka przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia
umowy lub nie stawienia się bez usprawiedliwienia w terminie i miejscu zawarcia umowy, o którym
wcześniej zostanie powiadomiona przez organizatora rokowań. Zwrot zaliczki uczestnikowi, który
rokowań nie wygrał, następuje nie później niż w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia rokowań.
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Krośnie ul. Bieszczadzka l, Wydział
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, II piętro, pok. 206, tel. 13 43 75 744.
Krosno, 2011-08-31

Podobne dokumenty