Historia prasy polskiej

Komentarze

Transkrypt

Historia prasy polskiej
Sylabus
Lp.
1
2
3
4
5
Element
Nazwa modułu
Instytut
Kod
przedmiotu
Kierunek,
poziom i profil
kształcenia
Rok studiów,
semestr
Rodzaj zajęć i
liczba godzin
Punkty ECTS
(1 pkt = 25-30g)
Opis
Historia prasy polskiej
Humanistyczny
PPWSZ-FP-1-45D-s
filologia polska, studia I stopnia, profil praktyczny
II, semestr IV
30 godzin wykładów
6
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
6
Pracochłonność
Wykłady
30
7
8
9
10
Suma
Prowadzący
zajęcia
Egzaminator/
Zaliczający
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
Cel przedmiotu
Ćwiczenia/
Seminaria
30
Konsultacje
obowiązkowe
15
Praca własna studenta
Egzaminy
Projekty/
opracowania
Nauka
własna
1
50
25
75
76
dr hab. Magdalena Sadlik
dr hab. Magdalena Sadlik
Znajomość gatunków dziennikarskich
Zaznajomienie studentów z historią prasy począwszy od czasów najdawniejszych po
współczesność
Odniesienie do
Efekt (Wiedza, Umiejętności,
Odniesienie do efektów
efektów
obszarowych
Kompetencje społeczne)
kierunkowych
Student, który zaliczył przedmiot potrafi:
1. wskazać historyczne, polityczne
uwarunkowania wpływające na rozwój
H1P_W01
prasy
K_W01
H1P_W02
2.scharakteryzować najważniejsze gazety K_W04
H1P_W03
i czasopisma polskie od początków prasy
po współczesność
K_U01
11
Efekty
kształcenia
3. sprawnie korzystać z literatury
przedmiotu
4. wskazać procesy rządzące rynkiem
prasowym
5. uzmysłowić sobie świadomość
ciągłości kulturowej
6. wartościować zjawiska związane ze
współczesnym rynkiem prasowym
12
Forma i
Inne
Efekt kształcenia
K_U02
K_K05
K_K06
H1P_U01, H1P_U09
H1P_U10
H1P_U02, H1P_U03,
H1P_U10, H1P_U12
H1P_K05
H1P_K06
Sposób potwierdzenia (weryfikacji)
warunki
potwierdzenia
efektu
kształcenia
13
Treści
merytoryczne
przedmiotu
14
Wykaz
literatury
podstawowej
15
Wykaz
literatury
uzupełniającej
(pomocniczej)
1-6
egzamin ustny
Zakres programowy obejmuje historię prasy od jej zarania po współczesność. Z uwagi
na ogrom materiału zaproponowano pewne bloki tematyczne: prasa kobieca, literacka,
satyryczna. Monograficzne mikroanalizy dotyczyć będą czasopism i gazet, które
odegrały znaczącą rolę w swoich czasach, by przywołać m.in.: „Wędrowca”,
„Tygodnik Ilustrowany”, „Kłosy”,
„Skamandra”, „Wiadomości Literackie”,
„Przekrój”, „Tygodnik Powszechny” itd. Przedmiotem zainteresowania będzie również
rola prasy w momentach dziejowych zawirowań, jej udział w wydarzeniach
przełomowych dla dziejów narodu, toteż poświęcono uwagę m.in. prasie Sejmu
Czteroletniego, Insurekcji Kościuszkowskiej, I i II wojny światowej. Zjawisko
ideologizacji prasy ilustrować będą dzienniki z lat 50-tych XX wieku. Uwzględniona
zostanie również kwestia uregulowań prawnych związanych z funkcjonowaniem
prasy, a ulegającym zmianom na przestrzeni wieków (m.in. monopol prasowy, rodzaje
cenzury, system znamienny dla każdego z zaborów,
cenzura w czasach
stalinowskich).
J. Łojek, Prasa polska w latach 1661-1864, Warszawa 1976; Z. Kmiecik, Prasa
polska w latach 1864-1918, Warszawa 1976; J. Jarowiecki, Prasa polska w latach
1939-1945, Warszawa 1980; G. Gorzelewska., R. Habielski, A. Kozieł, J. Osica, L.
Piwońska-Pykało, Prasa radio i telewizja w Polsce.Zarys dziejów, Warszawa 2001.
E. Skorupa, Lwowska satyra polityczna na łamach czasopism humorystycznosatyrycznych epoki pozytywizmu, Kraków 1992; Z dziejów polskiej prasy na obczyźnie
(od września 1939 roku do współczesności), red. M. Szczerbiński, Gorzów
Wielkopolski 2002; J. Jarowiecki, Studia nad prasą polską XIX i XX wieku, Kraków
1997; J. Jarowiecki, Prasa we Lwowie w okresie dwudziestolecia międzywojennego,
Kraków 1991; D. E. Fleming-Cejrowska, Warszawianka w kąpieli. Problemy higieny w
prasie kobiecej lat 1860-1918, Warszawa 2008: W. M. Kolasa, Kierunki badań nad
historią prasy polskiej 1918-1939, „Rocznik historii prasy polskiej”, t. XIV (2011), z.
1-2.

Podobne dokumenty