Dostawa oleju opałowego do obiektu WPWiK Sp. z o.o. w sezonie

Transkrypt

Dostawa oleju opałowego do obiektu WPWiK Sp. z o.o. w sezonie
Wałbrzych dnia 22 wrzesień 2008r.
OGŁOSZENIE
o wynikach postępowania przetargowego p.n.
”Dostawa oleju opałowego do obiektu WPWiK Sp. z o.o. w sezonie grzewczym
2008/2009”
które przeprowadzone zostało z zastosowaniem Instrukcji udzielania zamówień przez
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. stanowiącej załącznik
nr 1 do Uchwały Zarządu WPWiK Sp. z o.o. nr 2/3/2005 z dnia 28.01.2005 r.
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, Ŝe w
postępowaniu przetargowym prowadzonym z zastosowaniem Instrukcji udzielania zamówień
przez WPWiK Sp. z o.o. stanowiącą załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu WPWiK Sp. z o.o.
nr 2/3/2005 z dnia 28.01.2005r. w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Dostawa oleju
opałowego dla oczyszczalni w Golińsku na sezon grzewczy 2008/2009” Zamawiający
dokonał wyboru oferty nr 2 , złoŜonej przez firmę PATRON Sp. z o.o., ul. Ciernie 18, 58-160
Świebodzice.
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy spełnia wymogi Zamawiającego określone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz otrzymała największą ilość punktów (100
pkt.), obliczonych w oparciu o kryteria oceny ofert określone w ust. 13 S.i.w.z.
W prowadzonym postępowaniu złoŜone zostały dwie oferty przetargowe (wg tab. nr 1).
Tabela nr 1. Oferty złoŜone w postępowaniu p.n. „Dostawa oleju opałowego dla
oczyszczalni w Golińsku na sezon grzewczy 2008/2009” wraz ze streszczeniem oceny ofert
niepodlegających odrzuceniu.
Nr
oferty
1
2
Nazwa Wykonawcy
PETROL Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 90
55-080 Kąty Wrocławskie
PATRON Sp. z o.o.
ul. Ciernie 18
58-160 Świebodzice
Sporządził:
Emilian Gnilakiewicz
Liczba pkt w
kryterium oceny
ofert
Razem
99,81
99,81
100
100

Podobne dokumenty