Zamówienia

Transkrypt

Zamówienia
Zamawiaj¹cy:
Adres dostawy:
Imiona i nazwiska oraz adres zamieszkania wùaœcicieli
Peùna nazwa przedsiêbiorstwa, sp. z o.o., S.A., Sp. j.
wraz z adresem siedziby.
Dokùadny adres: ulica, kod pocztowy, miejscowoœã
godziny urzêdowania, tel oraz dane osoby kontakt.
charakterystyczne punkty uùatwiaj¹ce dojazd
Data wpùywu *
Nr ewidencyjny *
ZAMÓWIENIE Nr
dla
OBROL Kulczyñski Sp.j.
Kruszewnia ul. Spóùdzielcza 3A
62-020 Swarzêdz
NIP zamawiaj¹cego:
Warunki pùatnoœci *
Nr rachunku zamawiaj¹cego:
Data zamówienia:
Proponowany termin realizacji:
Odmiana
Rodzaj zaprawy
Opakowanie
J.m.
Iloϋ
Cena
Zamawiaj¹cy akceptuje warunki sprzeda¿y OBROL, które zostaùy mu dorêczone wraz z formularzem zamówenia
Podpis i pieczêã zamawiaj¹cego
* wypeùnia OBROL
Potwierdzamy przyjêcie zamówienia do realizacji:

Podobne dokumenty