Pełnomocnictwo ogólne

Transkrypt

Pełnomocnictwo ogólne
…..........................., dnia ….............. r.
(miejscowość i data)
Pełnomocnictwo
Ja, niżej podpisany …...........................................................................................................................
(imię i nazwisko)
zamieszkały w ......................., ul. …........................................, legitymujący się dowodem
osobistym seria …..... nr …...................., wydanym w dniu …................ roku przez
…..........................................,
jako Właściciel lokalu nr …………..położonego w budynku przy ul………………………………
w …………………………………………………………….
Niniejszym udzielam pełnomocnictwa
…..................., ........................................................................................................................
(imię i nazwisko)
zamieszkałego w ........................, ul. …...................................., legitymującego się dowodem
osobistym seria …... nr ......................, wydanym w dniu ................. przez ….....................................
do reprezentowania mnie :
1.we Wspólnocie Mieszkaniowej
1.na zebraniach rocznych Wspólnoty Mieszkaniowej
( niepotrzebne skreślić )
W pełnym zakresie przepisów ustawy o własności lokali i głosowania w moim imieniu oraz w
trybie indywidualnego zbierania głosów nad uchwałami Właścicieli lokali
.............................................
(podpis osoby
udzielającej pełnomocnictwa)

Podobne dokumenty