ćwiczenia poligonowe

Transkrypt

ćwiczenia poligonowe
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu
ĆWICZENIA POLIGONOWE
Autor: Andrzej Szozda
20.04.2012.
Zmieniony 21.11.2016.
W dniu 19 kwietnia br. na terenie poligonu Jednostki Wojskowej Nr 3391 w miejscowości Wysokie k.
Zamościa, przeprowadzono manewrowe ćwiczenia zgrywające jednostek ochrony przeciwpożarowej, służb
i inspekcji współdziałających, wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz
wojska. Założeniem do ćwiczeń był wybuch gazu oraz pożar w jednym z bloków na osiedlu E.
Orzeszkowej. Podczas wybuchu gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, należało by się liczyć z
dużą ilością osób poszkodowanych dlatego też, koncepcja ćwiczeń zakładała użycie właśnie wojska, do
wsparcia takich działań.
Główne cele jakie zostały postawione do osiągnięcia:
- sprawdzenie przygotowania struktur zarządzania kryzysowego miasta do wykonywania zadań podczas
wystąpienia tego typu zagrożeń,
- doskonalenie kierowania, koordynowania i współdziałania organów i służb im podległych podczas
sytuacji kryzysowej,
- sprawdzenie stopnia przygotowania jednostek organizacyjnych i wojska do wsparcia działań służb
ratowniczych w prowadzeniu akcji ratunkowej i likwidacji skutków po wystąpieniu zagrożenia.
Nadrzędnym celem było doskonalenie współdziałania sił ratowniczych biorących udział w działaniach
ratowniczych oraz weryfikacja procedur postępowania w tym procedur dotyczących udziału wojska w
sytuacjach szczególnych. Na uwagę zasługuje fakt, że użycie wojska w sytuacjach kryzysowych jest
możliwe po spełnieniu pewnych procedur tj. aktywacja określonego rodzaju wojska odbywa się na
wniosek wojewody, a zgodę wydaje Minister Obrony Narodowej. W przeszłości na terenie miasta miały
miejsce zdarzenia o podobnym charakterze tj.: wybuch gazu w jednorodzinnym budynku mieszkalnym
przy ul. Grunwaldzkiej w 2006r, gdzie poszkodowana była jedna osoba oraz zdarzenie z ubiegłego roku
gdzie w jednym z bloków przy ul. Peowiaków w wyniku emisji gazu w jednym z mieszkań. Sytuacje te
były podstawą do przeprowadzenia ćwiczeń w takim zakresie. Przedmiotowe ćwiczenia przeprowadzone
na obiekcie poligonowym (pustostan budynku po piekarni) z użyciem środków pozoracji (pożar,
zadymienie) poprzedziły ćwiczenia aplikacyjne Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
zorganizowane w siedzibie tutejszej komendy, które dotyczyły budynku przy ul. Orzeszkowej 22. Zespół
pełni funkcję doradczą Prezydent Miasta Zamość, który sprawuje zwierzchnictwo w stosunku do
powiatowych służb, inspekcji i straży w sytuacjach szczególnych kieruje działaniem tych jednostek. W
ćwiczeniach udział wzięły: 5 zastępów PSP; 7 zastępów OSP z Sitna, Grabowca, Góry Grabowiec,
Horyszowa Skierbieszowa, Dębowca; Pogotowie Ratunkowego; Policja, Straż Miejska, wojsko. W
ćwiczeniach udział wzięło ok. 170 osób w tym 50 żołnierzy. W charakterze pozorantów w ćwiczeniach
uczestniczyli uczniowie LO Centrum Szkół Mundurowych i słuchacze Studium Medycznego.
http://kmpspzamosc.eurzad.eu
Kreator PDF
Utworzono 7 March, 2017, 12:13