Umowa przystąpienia pracowników delegowanych przez instytucję

Transkrypt

Umowa przystąpienia pracowników delegowanych przez instytucję
KRAJOWY SYSTEM PRZYGOTOWAŃ DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
NATIONAL SYSTEM OF PREPARATIONS FOR STRUCTURAL FUNDS
umowa nr .........
Umowa przystąpienia pracowników delegowanych przez instytucję
do Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych
w ramach akredytacji ryczałtowej
Zawarta w dniu ........................., pomiędzy .............................................................................................
.................................................................................................................................................................,
reprezentowanym(ą) przez......................................................................................................................,
zwanym(ną) dalej Instytucją,
a
Fundacją Edukacji Ekonomicznej z siedzibą w Warszawie (Aleje Jerozolimskie 30, 00-024,
NIP 526-16-49-498, Rejestr sądowy nr 0000081459) reprezentowaną przez:
Witolda Sartoriusa- Prezesa Zarządu oraz Michała Rutkowskiego – Dyrektora Wykonawczego; zwaną
dalej Fundacją.
Preambuła
Krajowy System Przygotowań do Funduszy Strukturalnych ma na celu przygotowanie
wykwalifikowanego zaplecza kadrowego dla skutecznego wdrażania w Polsce polityki regionalnej w
powiązaniu z funduszami strukturalnymi UE. Aby ten cel mógł zostać w pełni osiągnięty KSP nie może
zrzeszać ludzi przypadkowych. Uzyskanie akredytacji ryczałtowej następuje poprzez zgłoszenie do
KSP przez Instytucję grupy pracowników i spełnienie wymogów formalnych oraz warunków o których
mowa w §1.
§1
Wymogi formalne, warunki i tryb ubiegania się o akredytację ryczałtową przy KSP
dla instytucji delegującej pracowników
1. Instytucja akceptuje warunki przystąpienia delegowanych pracowników do KSP w ramach
akredytacji ryczałtowej poprzez podpisanie niniejszej umowy.
2. Do akredytacji ryczałtowej przy KSP instytucja deleguje swoich pracowników.
3. Instytucja zgłasza akces delegowanych pracowników do KSP poprzez dołączenie do niniejszej
umowy wniosku o akredytację ryczałtową (załącznik 1) oraz indywidualnej karty zgłoszeniowej
każdej delegowanej osoby (załącznik 2) wraz z CV w formacie europejskim (załącznik 3)
4. Instytucja dobrowolnie wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych przez Fundację Edukacji
Ekonomicznej na potrzeby KSP. Osoby delegowane przez instytucję również dobrowolnie
wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Fundację Edukacji
Ekonomicznej na potrzeby KSP. Zarówno instytucja jak i osoby przez nią delegowane mają prawo
wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
5. Osoby delegowane przez instytucję mają obowiązek uczestniczenia w czterodniowym kursie
przygotowawczym (Karta zgłoszeniowa na kurs przygotowawczy – Załącznik nr 4). Osoby , które
w przeszłości brały udział w odpowiednich szkoleniach organizowanych przez Fundacje Edukacji
Ekonomicznej bądź przedstawiły dokumenty poświadczające posiadanie przez nich wiedzy
Fundacja Edukacji Ekonomicznej Aleje Jerozolimskie 30 II p. 00-024 Warszawa
tel./fax.: +48 (22) 828 06 71, 8284421/22 e-mail: [email protected]
KRAJOWY SYSTEM PRZYGOTOWAŃ DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
NATIONAL SYSTEM OF PREPARATIONS FOR STRUCTURAL FUNDS
z zakresu tematyki związanej z UE (zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty, świadectwa,
program szkolenia), zostaną zwolnione z powyższego obowiązku.
§2
Certyfikat Akredytacji Ryczałtowej przy KSP dla osób delegowanych przez instytucję
Każda osoba delegowana przez instytucję otrzymuje od Fundacji CERTYFIKAT AKREDYTACJI
PRZY KSP po spełnieniu wymogów formalnych opisanych w §1 pkt1,3,4,5. Certyfikat Akredytacji
przy KSP, dla osób uczestniczących w kursie przygotowawczym, zostanie wydany po ukończeniu
kursu. Osoby zwolnione z konieczności uczestniczenia w kursie przygotowawczym otrzymają
Certyfikat Akredytacji po podpisaniu umowy. Instytucja otrzyma Certyfikat poświadczający, iż
pracownicy przez nią delegowani otrzymali akredytację przy KSP. Certyfikat Akredytacji przy KSP
ważny jest na rok od jego daty wystawienia.
§3
Obowiązki instytucji i osób przez nią delegowanych wynikające z uczestniczenia w KSP
w ramach akredytacji ryczałtowej
1.
2.
3.
Instytucja jest zobowiązana do regularnego uiszczania zryczałtowanej, kwartalnej opłaty
akredytacyjnej zawsze do 7 dnia po rozpoczęciu kolejnego kwartału kalendarzowego.
Wysokość zryczałtowanej kwartalnej opłaty akredytacyjnej wynosi 3000 PLN ( do 30 osób).
W przypadku akredytacji powyżej 30 pracowników jednej instytucji wysokość kwartalnej opłaty
akredytacyjnej wynosi 100 PLN za każdą akredytowaną osobę, którą instytucja wpłaca na
konto Fundacji Edukacji Ekonomicznej, Bank BPH, Oddział w Warszawie 23 1060 0076 0000
3210 0009 1437. Pierwszą opłatę, która będzie stanowić opłatę za bieżący kwartał
kalendarzowy, instytucja wnosi w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.
Osoby delegowane przez instytucję mają obowiązek uczestniczenia w przedsięwzięciach
organizowanych przez KSP, przez co rozumie się wzięcie udziału w minimum sześciu
szkoleniach bądź seminariach organizowanych w ramach KSP. Koszty szkoleń ponosi
instytucja delegująca osoby do ryczałtowej akredytacji przy KSP lub osoby akredytowane
indywidualnie. Dla grup około 15-osobowych szkolenia mogą być organizowane w siedzibie
instytucji.
Każda osoba delegowana przez instytucję powinna odnawiać co roku certyfikat akredytacji
przy KSP. Po upływie roku od jego daty wystawienia każda akredytowana osoba ma
obowiązek przedstawienia pisemnego wniosku o jego odnowienie. Podstawą odnowienia jest
ocena aktywności akredytowanego w przedsięwzięciach KSP, o których mowa w §3 pkt2 oraz
po stwierdzeniu nie zalegania z opłatami akredytacyjnymi.
§4
Obowiązki Fundacji wynikające z udzielenia Akredytacji przy KSP
W ramach niniejszej umowy Fundacja zobowiązuje się do kompleksowej obsługi KSP,
a w szczególności do:
1.
Oferowania Akredytowanym różnorodnych form podnoszenia wiedzy i umiejętności, w
tym warsztatów, seminariów, spotkań.
2.
Regularnego zapraszania osób akredytowanych przy KSP do udziału w jednodniowych,
bezpłatnych spotkaniach seminaryjnych oraz organizowanie dużych konferencji do
uczestnictwa, w których będą zaproszeni wszyscy akredytowani przy KSP.
3.
Prowadzenia serwisu internetowego i zapewnienia pełnego dostępu do wszystkich jego
zasobów wszystkim osobom akredytowanym przy KSP.
Fundacja Edukacji Ekonomicznej Aleje Jerozolimskie 30 II p. 00-024 Warszawa
tel./fax.: +48 (22) 828 06 71, 8284421/22 e-mail: [email protected]
KRAJOWY SYSTEM PRZYGOTOWAŃ DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
NATIONAL SYSTEM OF PREPARATIONS FOR STRUCTURAL FUNDS
4.
5.
6.
7.
8.
Zapewnienia najwyższej jakości i aktualności wiedzy, materiałów i kontaktów.
Udostępnienia i aktualizacji informacji i osobach akredytowanych przy KSP (imię,
nazwisko, miasto, instytucja zgłaszająca, adres poczty elektronicznej) wszystkim
akredytowanym przy KSP.
Wystawienie każdej osobie akredytowanej przy KSP certyfikatu na kolejne okresy
akredytacji z wyłączeniem osób nie spełniających obowiązków wynikających z §3 pkt3.
Wystawienie instytucjom delegującym osoby do akredytacji ryczałtowej przy KSP
aktualnych poświadczeń, iż pracownicy tych instytucji otrzymali akredytację ryczałtową
przy KSP na kolejne okresy akredytacji.
Udostępnienia osobom akredytowanym możliwości korzystania z biblioteki Fundacji
Edukacji Ekonomicznej, w tym z jednego biurka z komputerem z dostępem do Internetu w
siedzibie Fundacji.
§5
Rozwiązanie umowy
Umowę sporządzono na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia:
1. Sześciomiesięcznego – ze strony instytucji.
2. Natychmiastowego – ze strony Fundacji Edukacji Ekonomicznej, jeżeli instytucja nie wywiązała się
z obowiązków określonych w §3 pkt1.
Rozwiązanie umowy przez wypowiedzenie nie zwalnia Przystępującego od uiszczenia wszelkich
opłat wynikających z niniejszej umowy.
§6
Przypadki nieuregulowane umową
W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron
Instytucja delegująca:
(pieczątka)
Fundacja Edukacji Ekonomicznej
...........................................
Michał Rutkowski
(Dyrektor Wykonawczy)
............................................................
Imię, nazwisko i podpis osoby
reprezentującej instytucję:
..........................................
Witold Sartorius
(Prezes Zarządu)
Fundacja Edukacji Ekonomicznej Aleje Jerozolimskie 30 II p. 00-024 Warszawa
tel./fax.: +48 (22) 828 06 71, 8284421/22 e-mail: [email protected]