Prezentacja programu PowerPoint

Transkrypt

Prezentacja programu PowerPoint
SZKOŁA
WSPÓŁPRACY
Uczniowie i rodzice kapitałem
społecznym nowoczesnej szkoły
Elżbieta Twardosz-Mamica
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 101
im. Hansa Christiana Andersena w Krakowie
[email protected]
Szkoła Współpracy
Czy możliwa jest wymiana poglądów
pomiędzy rodzicami, nauczycielami i uczniami
w budowaniu wizerunku szkoły?
Zmiana spojrzenia na rolę wszystkich wymienionych
podmiotów w środowisku wielkomiejskim.
Opis sytuacji
Szkolny Program Aktywnej Współpracy na lata 2014/2015
i 2015/2016 powstał w ramach unijnego projektu „Szkoła Współpracy.
Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły"
realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundację
Rozwoju Demokracji Lokalnej. Program został opracowany wspólnie
przez uczniów, rodziców i nauczycieli. Opracowanie Programu
poprzedziła
diagnoza
przeprowadzona
podczas
debat
zorganizowanych w szkole. W debatach wzięło udział 25 nauczycieli,
18 rodziców i 24uczniów.
Informacje uzyskane podczas debat omawiano i konsultowano
w siedmioosobowym zespole RUN (Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele).
Podczas debat uczestnicy dyskutowali nad zagadnieniami dotyczącymi
życia w szkole, udziale rodziców i kierunkach zmian
w różnych sferach działania szkoły. Zastanawiali się co powinno się
zmienić, aby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować
w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli
w naszej szkole.
Wszystkie propozycje podniesione podczas debat były dyskutowane
pod kątem ważności dla życia szkoły i możliwości ich wdrożenia.
Po finalnych konsultacjach w zespole RUN uzyskane wnioski posłużyły
do zarysowania planu rozwoju szkoły przy aktywnym udziale uczniów,
rodziców i nauczycieli.
Postawione cele
W obszarze 1. Dydaktyka i wychowanie:
• Spójność oddziaływania domu i szkoły w zakresie dydaktyki
i wychowania.
W obszarze 2. Organizacja pracy szkoły:
• Organizacja pracy w szkole sprzyja lepszej współpracy,
komunikacji i dobremu samopoczuciu.
W obszarze 3. Przestrzeń szkoły:
• Przestrzeń, w której wszyscy (nauczyciele, uczniowie, rodzice)
czują się lepiej.
Realizowane działania
• Prowadzenie cyklu szkoleń z Oceniania Kształtującego dla rady
pedagogicznej.
• Kontynuacja zajęć z wolontariuszami z różnych krajów świata
w ramach współpracy z Kołem Studenckim AISEC
• Wdrożenie kolejnych innowacji
• Organizacja zajęć z Absolwentami, którzy osiągnęli sukces
• Organizacja Turniejów Rodzinnych
SZKOŁA
WSPÓŁPRACY
Uczniowie i rodzice kapitałem
społecznym nowoczesnej szkoły
Problem, który chcieliśmy rozwiązać
• Motywacja uczenia się wśród dzieci
• Zaangażowanie rodziców do współdecydowania
o sprawach szkoły ich dzieci
Wnioski dla pracy szkoły
Szkoła współpracy to przestrzeń nie tylko dla uczniów i nauczycieli,
ale także w coraz większym stopniu centrum uczenia przez całe
życie. Współczesną rolą szkoły jest rozwój kompetencji współpracy
wśród dorosłych mieszkańców społeczności lokalnej, a szczególnie
rodziców.
• Jesteś Rodzicem – masz wpływ na to, jak pracuje, wygląda,
funkcjonuje szkoła i jakie zasady w niej obowiązują
• Jesteś Uczniem – masz wpływ na to, jak pracuje, wygląda,
funkcjonuje szkoła i jakie zasady w niej obowiązują.
• Nauczyciel jest Twoim sprzymierzeńcem
Efekty podjętych działań
• Wdrażane jest ocenianie kształtujące w klasach 1 i 4
• Odbywają się zajęcia w muzeach, uczelniach innych instytucjach
kultury
• Dominują atrakcyjne metody nauczania
• Prowadzone są zajęcia przez rodziców – ekspertów
oraz wolontariuszy, studentów, absolwentów.
• Wdrażana jest samopomoc (międzyklasowa, w domach)
• Przepływ informacji jest lepszy (WWW, FB, Newsletter, Tablica
Informacyjna)
• Założono skrzynkę pomysłów
• Kontynuowana jest organizacja festynów, kiermaszów,
Dni Otwartych oraz całorocznych konkursów dla uczniów
• Powstała baza zawodów, umiejętności i zasobów rodziny ucznia.
• Powstał Kącik Patrona
• Tworzone są dekoracje tematyczne
• Odnowiono ogrodzenie
• Zorganizowano I Rodzinny Turniej Piłki Ręcznej oraz III Rodzinny
Turniej Szachowy

Podobne dokumenty