z wykonania budZetu

Komentarze

Transkrypt

z wykonania budZetu
II{FORMACJA
z wykonania budZetu
Miasta Karnienna G6ra
zal p6lrocze 2010 r.
KAMIENNA GORA
Kamienna G6ra, dn.30.08.2010 r.
Zarzqdzenie nr l90ll0
Burmistrza Miasta Kamienna G6ra
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
w sprawie przedloienia informacii o Drz ebiegu wykonalia
budietu miasta Kanienna G6ra za I n6lrocze 2010 rok
Na podstawie axt. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorz4dzie gminnym ( teksjednolity Dz. U. Nr 142, poz. 159122001rok[-ze nt,) oraz art,
266 \stary z &na 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 roku
poz. 1240 ze mr.)
zarzQdzam, co nast?puje
s1.
Miejskiej w Kamiennej Gorze oruz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
we Wrcclawiu Z€sp6l w Jeleniej G6rze sprawozdanie z wykonaria bud2etu miasta Kamienna
G&a za I p6bocze 2010 roku stanowiqce zalqcznik do nirdejszego zarzElzeria.
Przedktradam Radzie
$2.
Zwzqdzente wchodzi z dniem wydania.
a./i
Zalqcznik
do Zaftqdzenlartr l90ll0
Burmistrza Miasta
z dnia 30 sierynia 2010 r.
INFORMACJA O REALIZACJI BUDZETU
MIASTA KAMIENNA G6RA
zA,|P6t
ROCZE 2010 ROKU
I.
Dane oe6lne dotvczace planu dochod6w i wydatkdw budZetu miasta Kamienna Gdra
w I p6lroczu 2010 roku:
Budzet miasta Kamiema Gdra na 2010 rok uchwalony zostal uchwal4 Rady Miejskiej
Kamienna G6ra nr XLIY /289109 z dl]la2l grudnia 2009 r.w og6lnej kwocie:
.
r
Po stronie
Po stronie
dochod6w
wydatk6w
51732211,00 zl
55 370 517,00
zl
W toku realizacji plan budrietu miasta Kamienna G6ra ulegl zmianie i wedlug stanu
na dziei 30.06.2010 roku wynosil:
o
.
II.
Po stronie
Po stronie
dochod6w
wydatk6w
55238 429,81zl
59 713 070,81zl
Dochod\ bud2etu miasta Kamienna Gdra za I pdlrocze 2010 roku
Wedlug uchwalonego uchwalq Rady Miejskiej budzetu miasta na 2010 rok plan
\\ tym:
dochod6w wynosil: 51732 217,00 zl,
1. Dochody biei4ce
wlym:
w
wysokoici:
samorz4dowych:
zleconych:
biez4cych zadaf wlasnych
- na finansowanie wlasnych zadair
- na flna.nsowanie zadaf
- na dofinansowanie
- na finansowanie zadarl realizowa.nych
napodstawie zawadych
porozumief:
41 322 211,00
zl
34 235 600,00 zl
5 724 4l'7,00 zl
1 360 200,00 z1
2 000,00 zl
2. Dochody maj4tkowe na finansowanie wlasnych zadari
samorzqdowych w
rrysoko5ci:
10 410 000.00
zl
W wyniku dokonanych w analizowanym okresie sprawozdawczym zmian og6lny plan
dochod6w budzetu miasta zwiekszony zostal o kwotQ 3 506212,81 zl w zwiazkt z
nastQpujAc]'rni zmianami wprowadzon),ni do budzetu:
1.
Zwi€kszono plan dochoddw z tytulu:
z bud2etu
wysokodci
Ptzyznanych
Przyznanych
.
e
.
o
2.
z
paristwa dotacji
budzetu panstwa dotacji
wysokoSci
w tym; - zadaAbiezqcych
- zada.6 inwestycyjnych
na realizacjQ zadari zleconych w
ta
t84 242,63 zl
realizacje zadari wlasnych w
7j2 254,00 zl
680 525,00 zt
91 729,00 zl
Przyznanych dotacji rozr,vojowych w kwocie
143 90\la zl
Przyznanej gminie czi6ci oSwiatowej suw. og6lnej o kwotQ
216176,00 zl
Pzyznanych gminie 6rodk6w ze Zr6del pozabudzetowych na zadania inwestycyjne
w wysokoici
2 089 936,00 zI
ZwiQkszono plan dochod6w zwi4zanych gromadzeniem Srodk6w z oplat i kar za
korzystanie ze Srodowiska (w zwi4Tku z likwidacj4 Gmimego Funduszu Ochrony
Srodowiska) o kwotQ
100 000,00 zl
Zmtriejszono plan dochod6w z tytulu:
.
Zrlriejszenlaqzyznanej gminie dotacji z budzetu panstwa na zadania realizowane
300,00 zl
na podstawie porozumief o kwotQ
Po wprowadzeniu powyzszych zmian plan dochod6w na koniec omawianego okresu
sprawozdawczego ustalony zostal na poziomie 55 238 429,81 zL Og6lny wskaznik realizacji
dochod6w budZetowych za I p6hocze 2010 rol-u w1.ni6sl 42 9/o planowanych dochod6w tj.
23194927,94 zl . Dla por6wnania wielkoii ta ustalona na I p6hocze 2009 r. wpiosla
47 % planowanych do chod6w tj.22 855 294,28 21.
Dochody budietu miasta za
23 194 927,94
l
IV
p6lrocze 2010r. zostaly zrealizowane
do planu, w tym:
w kwocie
Plan po
zmianach
Wykonanie
Dotacje celowe z bud2etu pahstwa
na zadania zlecone
5 908 659.63
3 025 173.63
51,20 %
Dotacje celowe z budzetu pahstwa
na zadania wlasne
2 132 454.00
1 285 648.00
60,75%
L.p.
tl
I
zltj. na poziomie 42 7o w stosunku
Wyszczeg6lnienie
Dotacje celowe z bud2etu pahstwa
na zadania realizowane na
podstawie porozumieh
%
I
700,00
850,00
50.00%
143
9U.18
143 904.18
100,00%
7 489 936,00
142 879,99
1,91 %
12 287 586,00
7 164 396,00
58,30%
Dotacje rozwojowe
Srodki na dofinansowanie
wlasnych inwestycji gmin ze ir6del
pozabud2etowch
(.. -)
Subwencja og6lna z bud2etu
pahstwa, w tym:
VI
I
o'wiatowa subwencji ogolnej
Cze6e wyr6wnawcza subwencji
096lnej
845 197,00
5 443 200,00
61,54%
3 442 389,00
1 721 196,00
50,00%
Udzialy gmin w podatkach
b u dzetu
pahstwa, w tym:
I
607 479,00
3 519 157,96
40,88%
od os6b fizycznych
I
377 479,00
3 379 059,00
40,33%
230 000.00
140 098,96
60.91%
18 666 711,00
7 912 918,18
42,39%
CzQSC
vtl sta now i4cyc h doc h 6d
od os6b Drawnvch
v
l
Pozostale dochody wlasne bud2etu
samorzqdowego, w tym:
podatki i oplaty lokalne
7
438 100,00
4 563 728,11
61
dochody z najmu i dzierzawy
wpwy z h/tulu odplatnego nabycia
prawa wlasnoSci (...)
5 235 000,00
1 956 145,89
37,37%
5 000 000,00
739 579,67
14,80%
,36%
wplwy z tytutu przeksztalcenia prawa
uzytkowania wieczystego w prawo
wlasnoSci
pozostale ( odsetki, r62ne dochody,
wplyw z ustug. .. )
Og6tem:
10 000,00
I
355,94
93,5504
983 611,00
644 108.57
65,48%
55 238 429.81
23 194 927.94
42.000/6
Struktura proc€ntowa wykonatria dochod6w wg Zr6del za I p6lrocze 2010 roku
.
Dochody od podatkaw I optat
. u.tsl.ly
w pod6t&ch stanowiqcych
paistw!
I wPtwyz maiqltu gminy ore
dochitd budz€tu
.
od
Dotacie c€lowe z bud2etu paistwa na
inansowi. e zadai zl€conych
. Dobcj€
c€low6 z bud2ctu paristwa na
f nansowanl€ zadanldasnych
r Oolscl€
ha zaddrla rcdEown€ na
podsMe poroEurnl.n
I srodkiz.zrrtd€lpoz6budoiollych
Plan i wykonanie dochod6w wg irddel za
i
I p6lrocze
2010 roku
wykonanie dochod6w budietowych w szczeg6lowosci oheSlaj4cej ich
Lrfidla prezertuje zal4cznik nr 1 do niniejszej informacji.
Plan
1.
REAIIZACJA DOCHODoW WLASNYCH BUDZETU SAMORZADOWEGO
.
Subwencje og6lne z budietu pafstwa,
Na planowan4 kwotQ 12 287 586,00 zl wykonano w I p6lroczu ,l 164 396,00 zl co
stanowilo 58,30 % planu rocznego! z czego:
- CzeSC oiuiiatowa subwencji og6lnej pzekazana zostalaw 61,54 o/o1
- Cze36 wyr6wnawcza subwencji og6lnej prz,ekazana zostala, w 50 yo..
zalozonej wielkosci.
Realizacja dochod6w z tytulu przyznanej gminie subwencji og6lnej
za I D6lrocze 2010 roku
I
cze56 o5wiatowa subw
o96lnoi
I
czqa6 wyr6wnawcza
subri,encii og6lnei
Udzialy gminy w podatkach stanowi4cych dochdd budietu paistwa.
Realizacja tej grupy dochod6w ustalona zostala na poziomie 40,88 %o, z czego:
- Planowane udzialy w podatku dochodowym od os6b fizycznych
zrealizowano w 40.33 o/o;
- Planowane udzialy w podatku dochodowyn od os6b Fawnych
zealizowano w 60,91 %:
Realizacja dochod6w b4ulu udzial6w gminy w podatku dochodowym od os6b
fizycznych odbl'wa siE odpowiednio do rqr1y.w6w z podatku dochodowego od os6b
fizyczrych w kaju i wskaZnika paxtycypacji gminy w naleznym udziale w podatku
dochodow]'m. Realizac.ja tej grupy dochod6w w I p6hoczu zawsze jest nizsza w
drugim p6lroczu ze wzglqdu na dokonlrane przez urzqdy skarbowe zwroty podatku.
Dochody z tytulu podatku od nieruchomosci zrealizowano w l4cznej l!:nocie
3169230,83 zl na planowana wielkosd 5635000,00 zl, co stanowi 61.57 %
zalo2onei wielkoici.
Wykonanie tej grupy dochod6w wlasnych wedlug stanu na:
404,00 zl
- 30.06 2005 r. rynioslo 2 ,108
- 30.06.2006 r. uynioslo 2 452
- 30.06.2007 r. rynioslo 2 489
- 30.06.2008 r. wynioslo 2 9,19
,106,00
zt
674,00 zt
028,16 zl
- 30.06.2009 r. ra,lnioslo 2 934 919.21 zl
Realizacja dochod6w z fytulu podatku od nieruchomosci na dziei
30 czerwca latach 2005-2010
Zaleglosci z t].tulu podatku od nieruchomoici liczone za okres sprawozdawczy
wf'niosly 2209462!29 zl. nadplaty ,1009,01 zl Skutki obni2enia g6rnych stau,ek
podatkowych (rrynikajqce z ptzyjq1q uchwaly Rady Miasta ) w,vliczone za okres
spnwozdawczy zamknqly siQ kwotq 477 403,91 zl, skutki udzielonych ulg i zwolniei
(wynikaj4ce z uchwaty Rady Miasta) 21137,28 zl (bez dg i z*olniei ustalvowych ),
skutki declzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawl' Ordynacja
Podatkowa q, zakresie podatku od nieruchomoici \\yniosly:
podatkowych
- Umorzenia zaleglosci
162 4'10,66 zl
- Rozlo2enia na raty, odroczenie teminu platnosci 46380,002{
Por6wnawczo ten sam okes sprawozdawczy w 2009 roku zamkn4l sig
kwotami:
Zalegloici z tytulu podatku od nieruchomo3ci liczone za oktes sprau,ozdawczl'
wyniosiy 1982 218,40 zl, nadplaty 7 127,78 zl Skutki obni2enia g6rnych stawek
podatkowych ($]'nikajqce z przyjqtej uchwaly Rady Miasta ) wyliczone za okres
sprawozdawczy zarnLnQly siq kwoq 575 738,41 zl, skutk udzielonych ulg i zwolnieri
(wlniltaj4ce z uchwaty Rady Miasta) 18 439,00 zl (bez ulg i zwolnieri ustawowych
),
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy OrdFacja
Podatkowa w zakresie podatku od nieruchomoSci wyniosly:
podalkowych
- Umozenia zaleglo6ci
113 610,70 zl
- Rozlozenia na raty, odrcczenie teminu platnoici 644 344,08 zl
Windykacja naleznoSci budzetowych prowadzona jest na biezqco popzez
wystawianie upomnien, ftu16w egzekucyjnych i egzekucjg komomicz4 a takze
zabe4ieczeria hipoteczne. W I p6lroczu 2010 roku wydano 867 upomnieri
dotyczqcych os6b fizycznych i 67 dorycz4cych osob prawnych.
Podatek od irodk6w transportowych zrealizowany zostal l4cznie w kwocie
197 312,80 zl na planowara wielko66 388 500,00 zl, co stanowilo 50,79 yo
zaloionej wielkoSci.
Wykonanie tej gmpy dochod6w wlasnych wedlug stanu na:
- 30.06 2005 r. wrnioslo 127 081,00 zl
- 30.06.2006 r. wynioslo 181 449,00 zl
- 30.06.2007 r. wyniogo 182 641,43 zl
- 30.06.2008 r. wynioslo 189 698,95 zl
- 30.06.2009 r. u.ynioslo 202 432,00 zl
Realizacja dochod6w z tytulu podatku od Srodk6w transporto$Tch
na dziei 30 czerwca latach 2005-2010
Realizacja tej grupy dochod6w przebiega zgodnie z zaloZonq planem. Na
\9ni:! okesu sprawozdawczego zalegloSci w tej grupie dochod6w wlni;*y l4cznle
72128,10 zl, nadplaty 9 768,40 zl skutki obni2ania g6mych stawek podatkowych
wyniosty 38 39333 zl. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowyw I polroczu
br. w postaci:
- Umorzenia zalegloici podatkowych
5 834,00 zl
- Rozlozenia na raty, odroczenie terminu platnosci
Ozl
_
Por6wnawczo t€n sam okes sprawozdawczy w 2009 roku zamknal sie
nasLgpuj4clmi kworami:
ZalegloSci w tej grupie dochod6w wyniosly l4cznie 63 201,10 zl, nadplaty
25 938,40 zl, skutki obnizania g6mych stawek podatkowych uyniosly 29 039,50 zt.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w I p6lroczu br. w poslaci:
- Umorzenia zalegloSci podatkowych
0zl
- Rozlo2enia na raty, odroczenie terminu platnoSci
0zl
.
Podatek od czynno5ci cywi.tnoprawnych oraz wpbvy z tytulu oplaty skarbowej
zrealizowane w omawianyn okresie w l4cznej sTsokosci 456199,69 zl na
planowanq wielkoSd 800 000 zl tj. 57,02 o/o z"toilonei wielkosci. Sa to dochody
nieprzewid]'q?alne i niepor6wnl.walne do wskaznika uplywu czasu.
Realizacja tej grupy dochod6w brd2etowych na:
- 30.06.2005 r. wlaiosla3l4 497,00 zl
- 30.06.2006 r. rqniosla 478 151,00 zl
- 30.06.2007 r. wyniosla34S 973,93 zt
- 30.06.2008 r. $Tniosla409 85'1.84 zl
- 30.06.2009 r. rlrriosta 368 20'1 ,37 zl
.
z tdulu oplat za wydawane zezwoletria na sprzedaZ trapoj6w
alkoholowych.
Realizacja tej grupy dochod6w zamkngla sig kwot4 303 690,56 zl na planowan4
wielkoSd 360 000 zl, co stanowilo 84,36 Vo zalo2arLej wi€lko5ci. W 2009 roku wg
stanu na dzief 30.06.2009r. wsklnik ten wyni6sl 82 oZ, co stanowilo kwotq
277 590,10 zl, natomiast na I p6lrocze 2008 r. 83 %, co stanowilo kwote264 700,69 zl
WplynT
Pozostale dochody
*plyw6w
r'
r'
r'
r'
/
r'
r'
r'
z tytulu podatku i oplat lokalnych ( dz. 756 ) dotyczyly m.in.
z:
Podatku od dzialalnoSci gospodarczej oplacanego w formie kafiy podatkow€j;
Podatku rolnego;
Podatku leinego;
Oflaty od posiadania ps6w;
Podatk-u od spadkow i darouizn;
Oplaty targowej;
Odsetek;
R6znych oplat.
10
Realizacja tych dochod6w w omawian),rn okresie byla zadowalaj4ca, odchylenia
_
wskaznika wykonania od wskaZnika
upll'rlu czasu nie mialy jednak wiqkszigo *plywu na
og6lny wskaznik realizacji dochod6w budzetowych w I p6hoczu biez4cego roku.
Proc€ntowa struktura dochod6w z podatk6w i oplat w
I prilroczu 2010 roku,
EPo.lrt lodddt hoa.i
oPlre.Jqoyonwronni.r
r
Pod.r.k od arodtow lrrnrFon
rPodaal
od 3P.dkdw
r torall.t
od
r
I
daDvtzn
to.l.dlnb
WDltry r orld t.
owprtwy r
hn
alYllvy ! 6t
o
!otp,6tb
9
ch
P56$
,.zwtot. o.
op|ltot.thych
rych
oplt
Wplywy z najnu i dzieriary mienia wykonano w l4cznej wysokoSci I 956 145,89
zl na zalo2on4 wielkodi 5 235 000 zl, co stanowilo 37,37 7o. Zaleglo5ci w tej grupie
dochod6w na dzieri 30.06.2010 r. wynosz4 796'733,15 i dotyczA gl6wnie najemc6w
lokali komunalnych. Windykacja prowadzona jest na biezeco poprzez wystawianie
upomnief, wezwaf do zaplaty; w ostat€cznosci wlpowiadane s4 umo\ry najmu, tj. w
pr4padl-u bral,:u reakcji dlu2nika na upomnienia kierowane sq sprawy do s4du o
zasqdzente nale2no3ci. Dzialania prowadzone s4 zgodnie z przepisami kodeksu
cywilnego, zawart),rni umowami oraz ustaw{ o ochronie praw lokator6w w
mieszkaniowym zasobie gniny.
11
Wykonanie dochod6w z najmu i dzierZawy za I p6lrocze 2010 roku
oraz w porriwnaniu za I p6lrocze 2009 roku
stosunku do zaloionego planu obrazuje poniZszy wykres.
6
qro ooo
5
000 000
4 000
000
3
000 000
2
000 000
10oo ool)
o
.
Wplywy ze spnedaiy skladnikr6w majqtkolych w I p6hoczu br. wyniosly l4cznie
139 579,67 zl na planowan4 wielkoSi 5 000 000 zl
W I p6lroczu 2010r. dokonano sprzedaiy nastppuj4cych nieruchomosci:
I,
DZIAI,KI
W drodze plzetargu 3 szt.
L ul. Cegielniana 645 m.
2. ul. Cegielniana 677 m"
3. ul.
643 m,
35 369,00 zl
33 869,00 zl
21 210,65 zl
Zielona
Na poprawq zagospodarowania
ul. Krasickiego
2. ul. Jeleniog6rska
3. ul.
4. ul.
1.
Sl4ska
Wiejska
Zamiana
1. ul.
Spacerowa
.
-
644 m2
680 m'?
485 m,
183
9
m,
m,
4 szt.
4
4
6
6
800,00
005,60
500,00
000,00
zl (I rata)
zl (I rata)
zl (I rata)
zl
956,00 zl
MIESZK-A.NIA
34 mieszkania dla najemc6*
139 228,2q zl
I2
TI.
LOKALE UZYTKOWE W DRODZE PRZETARGU
1. ul. tr uzTcka 6
2. PIac Wolnodci 7
ry,
44 541,00 zl
27 210,00 zl
BUD\T{KI
ul. Rybna
I
156 550
zl
Pozostale wptywy dotyczyly sFzedazy ralalnej.
Wykonanie dochod6w ze sprzedairy mienia za I p6lrocze 2010 roku
oraz w por6wnaniu za I p6lrocze 2009 roku
stosunku do zaloionego planu obrazuje poniZszy wykres
5000 000
5
(xto 000
4(xt0000
3
000 000
2
000 0(x)
1000 000
o
W
II p6lroczu 2010 roku
planowane s4 do sprzedaiy nastepuj4ce nieruchomoSci:
I Budynki na lqczn4 wartosd
szacunkow4
435 000,00
zl
60 000.00
zl
w tym:
2.
3.
4.
5.
2
1-3
(gara2)
(garaze)
ul. Slowiariska
ul. Luzycka
ul. Kodciuszki
ul. Boh. Getta
300 000,00 zl
30 000,00 zt
45 000,00 zl
13
IL Lokale nieszkalne na l4cznQ szacunkowq wartosd
( l50lokali nieszkalnych )
250 000,00 zl
III. Lokale uiytkowe
800 000,00 zl
na lqczn4 szacunkowQ wartoS6
\4. Dzialki na lqczn4 warto5d szacunkowq
2 554 000,00
wrym:
-
-
-
Anton6wka 3 dzialki
ul. Swierkowa
ul. M. Fomalskiej (bud;'nki wysokie)
ul. M. Fomalskiej (po hotelu)
ul. Lubawska (handlowe)
ul. Ks. Bolka I (handlowe)
ul. Ikzeszowska-23 dzialki, bud jednorodzinne
ul. Krzeszowska ( hotel nad zalewem)
ul. Lompy (dzialki pod garaze 3 szt.)
ul. Mala, bud. jednorodzinne
ul. Ledna, bud. jednorodzinne (23x35 000,00 zl)
ul. Jeleniog6rska
ul. Sloneczna
ul. Nadrzeczna
ul. Cegielniana
ul. Wysoka
ul. Sportowa (dzialki pod garaze 3 szt.)
ul. Walhzyska
ul. Zielona
zl
000,00 zl
000,00 zl
000,00 zl
000,00 zl
10 000,00 21
10 000,00 zl
400 000,00 zl
450 000,00 zl
20 000,00 zl
360 000,00 zl
805 000,00 zl
30 000,00 zl
26 000,00 zl
15 000,00 zl
80 000,00 zl
50 000,00 zl
18 000,00 z1
120 000,00 z1
50 000,00 zl
40
30
20
20
RAZEM:
4 039 000,00
zl
Niskie wykonanie dochod6w z qtulu sprzeda2y mienia komunalnego spowodowane jest
kryzysem gospodarczyrn w kmju oraz na ryntu lokaln],m, co potwierdzaj4 atykuly prasowe
oraz spadkiem obrotu nieruchomosciami pomipdzy osobarni prywabD'rni w zwiqzku z
ograniczeniami bank6w w udzielaaiu kred1t6w. S)tuacja ta utrzymuje siq w naszej gminie od
okolo roku. Wg uzyskanych informacji w imych pordwny.walnych gminach sprzedaz
nieruchomoici rdwniez jest nizsza niz w latach ubiegtych.
Istnieje realne zagozenie wykonania planowanych w roku bie24clm dochod6w z tego
tltulu, co moze skutkowai znacznym ograniczeniem planowanych do realizacji wydatk6w.
o Z tytutu
6rodk6w na dofinansowanie wlasnych inwestycji w *lsokosci
7 489 936,00 zI gmina otrzymala 142 879,99 zL Realizacja rej grupy dochod6w
zgodnie z zawarq'mi umowami i harmonogramami Fzewidzianajest na II polrocze.
.
Pozostale dochody dotyczyly m.in, wptyw6w
z
lo2li'yoh dochod6w, oplat,
pozostalych odsetek, upllw6w z uslug. Wykonanie tych dochod6w jest zadowalaj4ce
i nie ma istotnego wplywu na og6lny wskaZnik dochod6w bud2etowych w I p6lroczu
2010 t
l4
I.
Z
REAI,IZACJA DOCHOD6W
TYTUT.U
DOTACJI Z BUDZETU PANSTWA
.
PRZYZNANYCH GMINIE
Dotacje celowe z budietu paistwa na zadania zlecone przekazane zostaly w 51o/o
zalozonej
realizacja dochod6w odbywa siQ zgodnie
przfetym
harmonogramem i zapotrzebowaniem. plan i \\rykonanie w$,. dochod6w na dziei
kwoty
30.06.2010
z
rol przedstawia ponizsze zestawienie tabelaryczne.
anie dochod6w z zakresu zadai zleconvch
Plan po
Dzial Rozdzial Paiagraf
I
tesc
zmianach
na 2010
3
1
010
01095
.ok
Wykonanie
zal
%
polrocze
6i5
20,t0 r,
4
Rolnictwo i lowiectwo
3102,63
3'102,63
100%
Pozostala dzialatnosc
3102,63
3102,63
10a./"
3102,63
3 102,63
140%
GosDodarka mieszkaniom
00 000,00
60 000,00
100%
Pozostala dz alatnos6
60 000,00
60 000,00
140%
Doiacje celowe ollzymane z bLrd2elu pans$va
na rea zacje zadan b ezecych z zakfesu
adminlstracji zqdowei oraz nnych zadad
zleconych Sminie (zwiEzkom gmin) !stawami
60 000,00
60 000 00
1jaok
't57 994,00
85 000,00
51%
157 994,00
85 000 00
54%
157 994 00
85 000 00
54%
55 217,00
53406,00
97%
3 623,00
1611 00
50%
3 623 00
1
811,00
5A%
Dolacje ce owe olzymane z bud2etu paisiwa
2O1A
700
70095
2010
na €alizacjgzadai biezqcych z zakresu
adminisl€cj rzadowej oraz innych zadai
zlecoiych smin e (zw qzkom gm n)ustawami
Adninbtracja publlczna
750
75011
2014
Doiacje celowe otzymane z budzetu paistwa
na realzacje zadai bie2ecych z zakrcsu
adrninistracji zEdowej oraz nnych zadai
zleconych gminie (zwiazko r gmin) ustawam
Urzedy nacz€lnych organ6w wladzy
paistwowej, kontroli i ochrony prawa
751
Uzedy nacze nych organ6w
75101
\,!,tadzy
panstuowej, koniroli i och rony prawa
2010
75107
2A1A
Dotacte celowe otEymane z budtetu paistwa
na rcalizacie zadai biezEcych z zakresu
adrnlnistracji zqdowej o.az innych zadai
z econych sminie (zwiqzkom srnin) usiawam
Wybory do Parlarnentu ELrropetsk ego
51 5S4 00
51 594,00
100%
Dotacle celowe olzymane z budzetu paistwa
na realzaqe zadai bie2Ecych z zak€su
adm nistracji zEdowej o€z innych zadai
z econych gmiiie (zwiqzkom gmii)ustawam
51 594,00
51 594 00
1AA%
Bezpieczerttwo publiczne I ochrona
754
75414
or.z
Obrona cyrvilna
000,00
I
000,00
100%
1 000,00
1
000 00
1000/,
r
15
2010
Dotacje celowe otlzymane z bLrd2elu pansiwa
na realrzacjq zadai ble24cych zzakresu
adrn nistracji zqdowej oraz nnych zadan
zleconych 9minie (4iqzkom gmin) !srawarni
1 000,00
1000,00
44 546,00
30156,00
68%
13 700,00
0,00
0%
r3 700 00
0,00
a%
30166,00
30166,00
1000/"
30 166 00
30166,00
100%
Pozosiala dziatalnose
680,00
000
o%
Dolacje ce owe oluymane z budzetu pafsiwa
na realizacj€ zadan bie2acych z zakresu
administEcjl zqdowej o€z innych zadai
zeconych smin e (zwiazkom qmin)ustawami
680 00
0,00
a%
5 561 800,00
2 787 500,00
50%
Swiadczenia rod2inie, zaliczka alimentacyjna
oraz skladki na ubezpieczen a emeMalne i
rentowe z lbezpieczenia spolecznego
5 530 000,00
2 750 000,00
50%
Doiacje c€ owe otzymane z budzetu pan$wa
ia realizacje zadai biezEcych z zakfes!
admi. slracji zqdowej oraz innych zadan
zleconych grn nie (zwiezkom gmrn) uslawami
5 530 000,00
2 750 000 00
50%
31 800 00
17 500,00
55%
31 800,00
17 500 00
55%
Edskacyjna opieka wychowawcza
15 000,00
t5 000,00
100%
Kolonie iobozy o|az inne foamy wypoczynku
dzieci i mlodziezy szkohej, a takze szkoenia
r5 000 00
15 000,00
1000/.
Dotacle celowe otzymane z budzetu paistwa
na realrzacje zadar bie2acych zzakresu
adrn nistmcji zEdowej oGz nnych zadai
zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawam
15 000,00
15 000 00
1AA%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
10 000,00
r0 000,00
100%
F hamonie orkiestry ch6ry | kapele
10 000,00
10 000 00
100%
Dolacje celowe otrzymane z budzel! panstwa
na rca)zag zadai biez4cych z zakrcst)
adm nistracji zqdowej orcz nnych zada6
zleconych sminie (4iqzkom smin) ustawam
10 000,00
10 000 00
100%
908 559,63
3 025 173,53
5't%
Ogwiata i wychowanie
801
80101
2010
Dotacje celowe olzymane z budzeiu paistwa
na realizacte zada6 bie2qcych z zak€su
administfacl zEdowej oraz innych zadai
zeconych gminie (zwiazkom gmin) usiawaml
80104
2A1A
80195
2410
Dotacje celowe otzymane z budzetu parstwa
na realizactezadan bie2qcych z zakresu
administGcj rzadowej oraz innych zadai
zreconych gmii e (zw qzkom gmin) usiawami
452
45212
2010
85213
2010
854
85412
2014
921
92104
2010
Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oDlacane
za osoby pobierajqce niekt6re Swiadczen a z
pomocy sporecznej, nieklore Swiadczenia
rcdanne omz za osobv uczestniczace w
zaieciach w centrum iitearacii sDo6cznei.
Dotacje celowe oirzynrane z budzelu paisiwa
na rca zac;e zadah 6e2qcych z zawest)
adminlstracji zqdowej oraz nnych zadai
zleconych qmlnie {zwiazkorn omin) Lstawami
Razem:
100%
t6
Dotacje celowe z bud2etu paistwa na zadania wlasne przekazane zostalv w 61 %
zalo2onej kwory tj. na planowan4 2132 454 zl iealizowano r2gi 643 zl
- przekaz,'wanie dotacji odbywa sig zgodnie z przyjqtyn harmonogramem.
.
Dotacje celowe przyznaae z b:udtetu na realizacj€ zadari w drodze porozumiei.
Zgodnie z za\\arly(u porozumieniami :
- Na utrzymanie cmentamictwa wojennego przekazano w I p6lroczu 850 zltj,50 %
zalozonego planu
IIL Wydatki budietu
miasta Kamienna G6ra za
I p6lrocze 2010 roku
Wedlug uchwalonego uchwal4 Rady Miejskiej budzetu miasta na 2010 rok plarl
wydatk6w wlarosil og6lem 55 370 517 zl, z czego zaplanowano na finansowanie:
-
zadai biei4cych
zadai inwestycyjnych
43 962 217
11 408 300
zl
zl
W zwiezku z wprowadzonymi w omawianlm okresie sprawozdawczym ztrianuoi
plan pydatk6w zwipkszony zostal og6lem o kwotg 4 402 553,8 | zt z ptzeznalzeriem r\a
fi nansowanie nastgpuj 4cych zadari:
1. W zakresie zadaf bieZ4cych:
a)
Zadania zlecone
ol*trotp 184 242,63 zl,
w tym:
. Zwrot podatku akcyzowego
3 102,63 zl
. Przygotowanie i prz€prowadzenie wybordw
o
b)
Prezydenckich
Realizacja programu romskiego
51 594,00 zl
129 546,00 zl
Zadania wlastre
w tym:
.
.
.
.
.
o
kwott
680 525,00 zl,
zl,violowych
uczni6w
MOPS
do4,Tr'ianie
Usuwanie skutk6w klgsk
Pomoc materialna dla
Dodatki dla pracownik6w socjalnych
Pomoc spoleczna Program ,,Pracownia przgodnicza w kazdej
250 000,00 zl
178 525,00 zI
16 000,00 zl
224 000,00 zl
gminie" 12 000,00 zl
na podstawie przyznanych dotacji rozwojolTch Program Operacyjny Kapital Ludzki
o kwott 143 904JA zl
c) Zad,ania realizowane
d) Zwipkszono plan rezerwy
e) Zwipkszono plan
ogrilnej
o
kwote
66116,00 zl
rydatk6w na zadania
zwi4zane z ochron4 drodowiska
o
kwote
100 000
zl
r'7
f)
Z tytulu rozdysponowania woltrych
Srodk6w zwi€kszono plan
wEm:
.
.
.
.
o
kwotQ
og6ln4
SGEE
GPMAiN
4,'vriolowych
Na rczerwQ
Dotacje dla
Realizacje
Usuwanie skutk6w kl€sk
616 341,00 zl
300 000,00 zl
46 2g1,OO zl
tj2
zl
157500,0021
5SO,OO
Zmniejszono natomiast plan wydatk6w biei4cych w zakresie zadai
reafizowanych na podstawie porozumiei z przernaczeniem na cmetrtarnictwo
woJenne
o kwote
300,00 zl
2.
W zakresie zadari inwestycyjnych:
a)
b)
c)
Zadania wlasne (z tytulu przyznanej
dotacji z budretu paistwa)
Na realizacjq programu ,,Radosna Szkola"
Z tytulu zwitkszenia czQsci oswiatowej
subwencji ogdlnej
Na zadanie: ,,Budowa kompleksu boisk spoltowych
w ramach programu ,,Moje boisko ORLIK 2012,'
przy ul. Lubawskiej w Kamiennej G6rze
o
kwott
o
l{:wotg
o
kwott 2 089 936,00 zl
9t
729
,OO
zl
150 000,00 zI
Zwigkszono plan z tytulu przyznanych gminie
Srodk6w na dofinansowanie inwestycji
ze
irddel
pozabudietowych
w tym na zadania:
.
o
.
d)
,,Integacja systemowa, wdra2anie i rozbudowa
uslug informatycznych dla mieszkafc6w miasta
Kamienna G6r4 instalacj4 integracja system6w
Infomatyczrych Uz€du
o kwotQ 431 096,00 zt
i
pieszego
oznakowanie
ci4gu
i
remont
,,Budowa
pomnika z 1866r. przy ul.
o kwotQ 109 609,00 zl
przy
,,Przebudowa boiska spoltowego
SP l w Kamiernej
o kwotg 1548631,0021
Miasta
Parkowej"
G6rze"
Z tytulu rozdysponowania wolnych
Srodk6w zlipkszono plan
o lfltrotg 220 000,00 zl
w tym:
. Na zadanie: ,,Budowa i oznakowanie ciqgu pieszego
i rernont pomnika z 1866r. przy ul. Parkowej
20 000,00 zl
o Na zadanie: ,,Przebudowa drogi -ul. Mala"
200 000,00 zl
18
W
I
p6lroczu bieZ4cego roku dokonano r6wnie2 przesunigi planu z wydatk6w
bieZ4cych na wydatki inwestycyjne w l4cznej kwocie 380 060,00
zl,z pu;eznaczeutem rra:.
- Zakup tablic informacyjnych
- ,,Remont budyrku Ratusza"
- ,,Modemizacja O6rodka Zdrowia"
- ,,Remont Sali widowiskowej w Centrum Kultury
w Kamiennej G6rze"
- Zakup gunt6w przez grninq
- Zakup klimatyzacji do serwerowi w UrzQdzie Miasta
-,,BudowasieciWodoci4gowej ul. Cegielniana"
- ,,Budowa sieci wodoci4gowej, kanalizacji sanitarnej oraz
przepompowni Sciek6w - ul. Cegielniana"
- ,,Budowa sieci wodoci4gowej ul. R6zana"
- Na realizacjg programu ,,Radosna Szkola"
WI
35 140,00 zl
39 500,00 zl
50 000,00 zl
5 040,00 zl
12 000,00 zl
4 650,00 zl
37 000,00 zl
54 000,00
zl
000,00 zI
94 730,00 zl
;18
p6lroczu rozdysponowano rezerwp budzetow4
w
l4cznej wysokosci
548 491,00 zl, w tym:
- Na zadania z zakesu pomocy spolecznej realizowane
pzez MOPS w Kamiennej G6ze
- Zdura z zaktest ochrony z&owia
- Wydatki zwiqTane z poborem i egzekucj4nale2no3ci
- Na wydatki bieZ4ce zwi4zane z O3wiat4 i Wychowaniem
- Wtlad wlasny w realizacjq programu ,,Radosna Szkola"
- Wklad wlasny w program ,fmcownia przyrodnicza w kazdej gnfnie"
- Na zadania bie2qce z zakresu Kultuy i Ochony Dziedzictwa Narodowego
oraz Kulhry Fizycznej i Sportu
- Wklad wlasny gminy w rcdizapi1 zadai z zakresu pomocy
materialnej dla ucznidw
'
- Promocja miasta
2j
500,00 zl
2 810,00 zl
3 000,00 zI
216 200,00 zl
94 730,00 zl
8 620,00 zl
130 000,00
zl
44 631,00 zl
21 000,00 zl
Og6lny plan rydatk6w po wprowadzonych w okresie sprawozdawczym
zmianach rytri6sl 59 773 070,81 zl, natomiast wykona\ie 24 781336,96 zl, co stanowilo
41,46 Vo,w tym|.
1.
Wydalki na finansowaaie zadari wlasnych zrealizowano $t kwocie 22 412 210,15 zl \
planowan4 kwotp 53 l0l907,72, tj. A,7 To zaplatowatej wielkofui, z czego:
-wyda&i bieZ4ce zrealizowano w wysokosci 19 705 97 |,22 zl ao stanowilo 49,86 %
-wydatki maj4lkowe zrealizowano w kwocie2 265 024,38 zl, co stanowilo 15,80 % planu
2.
Wydatk6w na finansowaaie zadaf zleconych w kwocie 2 810 341,36 tj.47,56 Yo plant,.
WykoEystane Srodki budzetowe ptzezflaczorre na finansowanie wlasnych zadari
bieZ4cych dotyczyty realizacji zadaf nastQpuj4cych resort6w:
19
1. O3w_iata i wychowanie w sysokosci 7 107 408,72 zl, co stanowilo 4g,5? % zaplanowanej
do realizacji w ramach bie24cych zadan wlasnych wielkodci oraz edukacylna opieka
sTchowawcza w wysoko3ci 195 833,59 zl, co stanowilo 31,43
%o
Zldania.rcalizowane w I p6hoczu 2010 roku w zakresie o(wiaty
edukacyjnej opieki wychowawczej obejmowaly:
.
i
wychowania onz
a) szkoly podstawowe (SP
Nr 1, SP Nr 2),
b) gimnazja publiczne (G Nr 1, G Nr 2) i niepubliczne (SGEE),
c) gimnazjum dla doroslych,
d) przedszkola publiczne ( PP Nr 1, Pp Nr 2, pp Nr 3) oraz niepubliczne
,,Stokotka,,,
e) stol6wka szkolrra przy SP Nr 1,
f) dwietlice szkolne przy SP Nr I, SP Nr 2 i G Nr l,
g) dowozenie uczni6w do szk6l,
h) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
i) obslugg Zarzqdu Oddzialu ZNP,
obslugq Zarz4du Miejskiego Szkolnego Zwiqzku Sportowego w zakesie organizacji
wsp6lzawodnictwa Sportowego pod nadzorem SZS Dolny Sl4sk,
k) pomoc materialn4 o charakterze socjalnyrn dla :uczri6w z terenu Gminy Miejskiej
Kamienna G6ra,
j)
l)
dofinansowanie pracodawcom koszt6w pzygotowania zawodowego mlodocianych
pracownik6w.
W szkolach podstawowych i gimnazjach uczylo sip w okesie - Vl 1.9.12
uczni6w w 91 oddzialach. Tendencja spadkowa liczby uczni6w i oddzial6w trwa od 8 lat i
nadal bQdzie miala miejsce. Realizacja zadari przebiegala planowo, nie wystq)ily zadne
nieprzewidziane wydarzenia, kt6re zakl6cilyby organizacjg ptucy biez4c4 gospodarkQ
finansowa
I
-
i
Do przedszkoli uczqszczalo og6lem w okresie I - VI 539 dzieci zorganizowanych w
24 oddzialach. W Wzedszkolach nie wystQpuje istotny blak miejsc.
Podobnie jak w przypadku szk6l, praca przebiegala planowo, spokojnie i bez zakl6ceri.
Dzialalno3ci4 w zakresie dowoienia uczni6w do szk6l byli objgci uczniowie szk61
podstawowych, gimnazj6q uczniowie niepehrosprawni oraz dzieci uczgszczajqce do
oddzial6w,,O" mieszkajpych na Osiedlu Anton6wka oraz ul. J. Korczaka - og6lem 65
uczni6w.
Dzialalnosd w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
obejmuje szkolenia tzw. wewnetrzszkolne , zewr'ettzne oraz dofinansowanie tzw. czesnego
dla nauczycieli studiuj4cych. Szczeg6ly s4 okre6lone w przepisach prawa oswiatowego oraz
cotocznego zarzqdzenia Bumistza Miasta Kamiennej G6ry. Dzialalnos6 tajest prowadzona
bezpodrednio przez dyrektor6w poszczeg6lnych plac6wek, z kt6rej sporz4dzaj4 sprawozdanie
po zakofczeniu roku budzetowego.
Po kilku latach dzialalnosci Swietlic przyszkolnych nalezy stwierdzid, 2e se one
bardzo waznym elem€ntem w realizacji procesu opiekuriczego i wychowawczego szk6l.
Obejmuj4 opiek4 uczni6w, kt6rych rodzice nie s4 w stanie zapewnii nale2'tej opieki ze
wzglpdu na pracq zawodow4 uczni6w dojezdzaj4cych do szkob a tak2e uczni6w, k6rzy
mog4 skorzystad z pomocy FZy tzw. odrabianiu lekcji.
20
Z
waimrejszych zadaf finansowanych w ramach pozostalej dzialalnoSci oswiatowej nalezy
wymienii:
.
o
sfinansowanie zakupu nagr6d na konkurs plastyczny dla uczni6w szk6l
podstawowych oraz gimnazj6w,
dofrnansowanie koszt6w organizacji Tumieju Wiedzy po2arniczej dla
uczni6u szkol podsrauowlch i ginmazjou.
dofinansowanie koszt6w organizacji konlursu muzycznego dla ucznidw
szk6l podstawowych poSwigconego polskiej muzyce ludowej.
dofinansowanie zakupu nagr6d na Powiatowy Tumiej w Ruchu Drogowym
zorganlzowany ptzez KP Policji dla dzieci i mlodzie2y szkolnej;
zakup puchar6w Burmistrza Miasta na V Ogdlnopolski Tumiej Tarica
Towarzyskiego.
dohnansowanie koszt6w organizacji Olimpiady przedszkolak6w.
Obsluga
ZO ZNP wynika z
przepis6w ustawy
technicznie jest prou,adzona przez ksiqgowoSi SP Nr I .
o
zwiqzkach zawodowych
i
ZM ZSZ organizle wsp6lzawodnictwo sporto*e uczni6w szk6l prowadzottychptzez
Gminq Miejsk4 Kamienna Gdra oraz finansuje koszty uczestnictwa naszych uczni6w na
wszystkich szczeblach rozgrywkowych, tj. szkolny, miejski. rejonowy i wojew6dzki w
ramach kalendarza imprcz SZS ,,Dolny Sl4sk,,. Obslugg zadan prowadzi Zespdl Szk6l.
Wykonanie wydatk6w za I pdlrocze 2010 roku w dziale 801 w zakresie wlasnych
zadai biei4cych przedstawia poniisza tabela
Rozdzial
Plan po
s
%
zmianach
5
1
Oawiata i wychowanie
801
14
80101
7
633111,00
7 107 404,72
5 979 620 00
Szkola Pocktawowa M
Szkola
3020
3240
4010
I
3 529 0n,00
Pocbtawowa 2
2
Wydaiki osobowe niezaliczone do
Stypendia d 6 uczni6w
52%
1 815282,14
51%
000,00
1 286 028,97
52,92
4 200,00
600,00
4m
3 000,00
Wynagrodzenia osobowe
49%
280 00
43%
4 073 902 00
2 083 137 88
51%
1
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
335 358,00
335 357,01
100%
4110
Skladki na ubezpteczenia spoleczne
672 388,00
375 676,76
56%
4124
Shladki na Fundusz Pracy
109 764,00
s6 020,89
51%
14 404,00
14 404,04
1A1a/a
3 800,00
T 828,00
4A%
60 529,00
19713,17
33%
100 00
84,88
a5%
17 700,00
13 292,43
75%
168 706 00
108 966 06
654/,
Wplaty na Paisiwowy Fundusz
4140
Rehabilitacii Os6b
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
421Q
Zakup materialow i wyposa2enla
4234
Zakup ek6w, wyrob6w medycznych
prodLrkt6w biob6jczych
424A
Zakup pomocy naukowych,
dydaklycznych i ksi4zek
4260
Zakup energ
i
2l
4270
Zakup uslLrg rcmoniowych
4284
Zakup uslug zdrowolnych
4300
Zakup uslug pozostalych
4350
Zakup uslug dostepu do sieci tnternet
4 400,00
1
4360
Oplaty z iytulu zakupu ustug
telekomunikacyjnych lelefonl
4370
Oplata z li4llu zakupu lslug
leiekomunikacyjnych te efonii
4390
Zakup uslug obejmujEcych
Wykonanre ekspedyz analiz I opinii
4410
PoddZe sllzbowe kcjowe
4420
Podr6ze stu2bowe zag raniczne
4430
R62ne oplaty I skladki
4440
Odplsy na zakladowy iundusz
swiadczei socjalnych
4570
Odsetki od nietenn nowych wplal z
l!,tulu pozosialych podaik6w i oplat
4740
4750
0,00
3 300,00
235,00
7%
143 875,00
4E 094,70
33%
728,54
39%
6 900,00
3 584,08
52%
6 200 00
r
93E,88
310/a
200,00
0,00
aa/"
4 000 00
950,67
24%
200,00
Szkolenia p€cownik6w niebedEcych
czlonkami korpusu sluzby cywilnej
Zakup malerial6w papiem czych do
sPzpiu drukarskiego i uEAdzei
Zakup akcesori6w kompuierowych, w
iym progmm6w i licencjl
o%
0,00
o%
673,00
100%
315 965,00
26 411,O0
a%
1765,00
779,00
11191,00
11 032,95
990/"
5 000,00
1814,00
36%
200,00
35020
29%
I700,00
4 357,45
45%
110 000,00
55 755,65
51%
236,00
000
00/"
73 791,00
39 758,38
54%
100%
1
4580
4700
200,00
1
673,00
I
Oddzialy przedszkolne w szkofach
podslawowych loddzlal "O" przy
sP Nt 2)
80103
3020
4010
4040
Wydalki osobowe niezallczone do
Wynagrcdzenia osobowe
4114
4120
Dodaikowe wynagrodzenie roczne
Skladki na ubezpieczenia spoleczne
6 079,00
9 100,00
6 078,83
6 962,01
Skiadki na Fundusz P|acy
2 000,00
1 097
4210
Zakupmateraldw wyposazenia
I
4240
4260
4274
4300
Zakup pomocy naukowych
dydaktycznych i ks azek
Zaklrp enercii
Zakup uslug rcmontowych
Zakup uslug pozostalych
Odplsy na zakladowy fund usz
6wiadczei socjalnych
4750
Zakup akceso 6w kompllerowych, w
lym prog|am6w ilicencji
80104
77%
45
600 00
66,12
1 100 00
000
00/"
3 800,00
952,86
2 000,00
0,00
0%
1 600,00
840,00
53%
7 626,00
0,00
o%
068 00
0,00
0%
3 519 250,00
1
250
1 577 165,75
450/a
1
1 261120,00
606 000,00
$%
Pnedszkole Pub cme Nr2
Pne.lszkole Publiczne M 3
1 331 610,00
587 000,00
790190,00
363 700,00
11%
16%
3 389 250 00
1 556 700,00
46%
130 000,00
20 465,75
16%
4 697 991,00
2 227 689,21
47%
2 619 7N,00
1 278 966,26
48%
Pneclszkole Publiczne M
2510
Doracja podmiotowa z bldzetu dta
zaktadu bud2etowego
2540
niepLrbl cznej jednostki systemu
Dotacja podmiotowa z bud2etu dla
aat"{ iaty
80110
(tuz e<tsko t e
Gimnazja
Gimnazjum Nr
1
S
T O KR
Or KA',)
22
Gimnazlum M 2
Spoleczne G Imnazjun Edukacji
2540
Oolacja podmiotowa: budzetu dta
niepublicznej jednosiki systemu
3020
Wydalk osobowe niezaliczone do
4010
4040
4110
Wynagrodzenia osobowe
Skladl, na Fundusz Pracy
4170
Wynaqrodzenia bezosobowe
4210
Zakup maierial6w
4240
4264
I
708722,95
51%
696 291,00
?n ou,oo
u%
696 291,00
240 000,00
34%
4 400,00
600,00
'14%
4U
9A
46%
99%
51%
2 77273000
Dodalkowe wynagrodzenie roczne
Skladki na ubezpieczenia sDoleczne
4124
1 382 000,00
wyposazenia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych ksiE2ek
Zakup eneEii
219 182
1 273
AA
217 621,55
441 469,00
223 644,72
69 979,00
32 980,82
6 900,00
3 351 50
49%
59 200,00
25 765 60
44'/"
3 530,00
0,00
oo/"
100 000,00
51 996,05
2 500,00
1 169 06
52%
47%
82 754,O0
36 860,04
45r/o
5U,49
630/a
968,11
65%
4300
Zakup uslug zdfowotnych
Zaklp us{ug pozosialych
4350
Zakup Lrslug doslepu do
4360
Oplaty z iytulu zakup! uslug
telekomunikacyjnych teleionii
1500,00
4370
Oplala z tytulu zakupu ustug
telekomunikacyjnych telefonll
6 500,00
3
467,88
53%
4410
Podr6ze sluzbowe hmjowe
3 000 00
1611.17
54%
4440
Odpisy na zakladowy fundus2
Swiadczen socjalnych
210 822,44
106 490,00
51%
4574
Odselk od nielerninowych wplai z
tytutu pozostatych podatk6w I oplat
734,OO
734,00
100%
4700
Szkolenia pracownikow niebedacych
czlonkami korpusu slu2by cywihej
2 000 00
936,27
47%
4 000 00
105,09
3./"
6 000,00
4 315,88
54%
Dowozenie uczni6w do szkol
45 600,00
10 932,86
244/"
Zakup uslLrg pozoslalych
Dokszialcanie i doskonalenie
nauczvcieli
Zalup maie atow iwyposazen a
Zakup uslr'g pozostalych
45 600,00
10 932,86
24%
60650,00
16 803,93
28'
42AO
4740
4754
80113
4300
80146
4210
4300
ses
tnternel
Zakup maieial6w papierniczych do
spzetu drukarskiego i uzqdzea
Zakup akcesod6w kompuiefowych w
tym prcgramow i lice'rcji
2 500,00
1
4 400,00
000
0%
42 844 A0
31%
40%
4410
Pod62e sl'r2bowe kaiowe
3 600,00
13104,12
1 422,79
4704
Szkolenia p€cownik6w niebedacych
czlonkami korcusu sruzby cy\rvilnej
6 000,00
I 412,56
24%
1420,00
0,00
0%
2 390,00
864,46
36%
160 000,00
88 201,16
55%
100 982,00
46 840,47
46%
7 766 00
7 765,03
100%
16 361 00
8 313,50
510k
Zaklp mater al6w papiem czych do
4740
spzeiu drukarskiego i uzqdzen
ksercgrancznych
4750
80148
Zakup akc€sori6w kompulerowych, w
tym program6w icencji
( Stot6wka szkotna Pdy SP 1)
4010
Wynagodzenia osobowe
4040
Dodatkowe wynagrodzenie.oczne
4110
Skladki na ubezDreczenia sooleczne
23
4120
4210
4230
4260
4280
Zakupnraterlal6w wyposa2enia
Zakup ekow wyrob6w rnedycznych
2 665 00
2 000 00
i
produktow biobojczych
Zakup energ
1 343
1
40
50%
489 20
100 00
71%
15 000,00
14 359.63
200 00
000
o%
4 000,00
2 477,24
52%
96%
4300
ZalLrp !elug zdrowotnych
Zakup uslug pozostatch
4360
telekomui kacyjf ych ielelonr
1
400.00
544 A4
39%
437Q
Oplaia z iytulu zakup! uslug
te ekonrunikacyjnych le etonii
1000,00
124,16
12%
100,00
0,00
a%
Swiadczei socjalnych
4 200,00
3 150 00
75%
Podatek od towarow i uslug (VAT)
Szkolen a pracownik6w n ebedqcych
czlonkam ko.plsu sluzby cy!! nej
3 726 00
2 011 00
54y.
100.00
r00,00
100%
Oplaty z lytulu zakupu usfug
44lQ
4444
4530
4'/QQ
Podr62e sluzbowe kralowe
Odp sy na zakladowy fundusz
Zakup mater al6w paplemiczych do
4740
sprzel!drukarsklego uzqdzen
100,00
20,00
20%
4750
Zakup akcesori6w komputerowych, w
tym prog€mow cencj
300 00
000
0%
60 000 00
17 549,61
29%
6 000,00
2 197,OO
37ya
80195
Pozosiaia dzialalno66
4214
4300
Zakup maierialbw iwyposa2en a
Zal,!p !slug pozosralych
54 000,00
28%
Struktura wydatk6w w dziale 801 wI p6lroczu 2010 roku
w zakresie wlasnych zadai bieiacych
n lrwnag.odzenia
osobowe i
pochodne od
wynagrodz6f
24
2.
,
Administracji publicznej w *ysokoici 3 005 081,80 zl. co stanowilo
53,21 To zaplmowanej wielko{ci na realizacjq biez4cych zadan wlasnych.
W 1algch dzialu finansowale byly wydatki Rady Miejskiej, UrzQdu Miasra oraz inne
wydatki z zakrcsu administacji publicznej, w tyn promocji miasta. Srodki ukierunkowane
byly_na-wplatQ wynagrodzefi pracowniczych *raz z pochodnyrni od tychZe wynagrodzeri,
szkolenia pracownik6w, zakup materialdw biuowych, Srcdk6w czystojci, oplaty za media
uydatki maj4ce na celu zapewnienie sprawnego irnkc.ionowania
91az .inng- lezbedne
Urzgdu. Wykonl'wane s4 na biez4co bie2qce remonty pomieszczei biurowych, w],rnieniono
czE3ciowo przestarzaly sprzQt komputerowy.
R€alizowalo takZe zadania w zakesie promocji miasta poprzez organizacj q i
wsp6luczestnictwo w imprezach kulturalnych oraz zakup i wykonanie material6w
promocyj nych, m.in.:
Pzygotowano tablice infomacyjne
Przygotowano kalendarz miejski
Zorganizowano start do wyscig Baltyk Karkonosze Tour
Przygotowano drug4 edycje Dukata Regionalnego z Karkonoskim Domem
Numiznratycznym
Prcwadzono comiesiQczne Jamarki Sta.roci
Zorganizowano spotkanie noworoczne z kamiermog6rskim biznesem
Zakupiono albumy fotograficzne oraz mapki
Zorganizowano mistzostwa w biegach i skokach narciarskich o puchar
bulmistrza
Zorganizowano 3 tumieje pilkarskie
Przygotowano publikacje w Dolno(l4skim Infomatoze Samorz4dowym
Dofinansowano sztandar dla pszczelany
Pzygotowano kadki pami4tkowe z okazji rocznicy Papieskiej
Obslugiwano delegacjq motocyklist6w z miasta Barcelos
Przygotowano upominki dla delegacji z Barcelos
Zorganizowano Wyjazd na uroczysto3ci pogrzebowe do Krakowa i Warszawy
Pqygotowano banery rellarnowe na uroczystosci pogrzebowe w Krakowie i
Waxszawie
Zanieszczono reklamQ gminy na stronach Panoramy Firm
Zorganizowano poblt
odziezy w ramach warsaat6w polsko Niemieckich w
Lukgcinie
Dofinansowano festiwal i warsztaty muzyczne Harygma
Zorganizowano koncert oratoryjny Camina Burana w Kamierurej G6rze i
Jeleniej G6rze
Zorganizowar'o iqscenizacje bitwy pod Kamienna G6r4 1760
Wydano publikacie Pruskie Termopile - Bitwa pod Kamienn4 G6r4- 300 egz.
Zorganizowano konferencje naukow4w Muzeum Tkactwa Dolno(l{skiego
Zorganizowano Dni Kamiennej G6ry w dniach 31.05 - 6.06.2010
Prowadzono publikacjq artykul6w w Regionalnym Tygodniku Informacyjnym
Zotganrzovnr\o Zlot Motor6w Harley Davidson
Zorganizow io Lig€ pl).\a,ack4 na k]'tej plyv/alni
Pzyst4piono do certyflkacji Gmina Fair
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
r
.
.
.
.
.
.
r
r
r
.
.
.
.
e
.
.
.
.
25
Wykonanie wydatk6w za I p6lrocze 2010 rok w dziale 750 w zakresie wlasnych zadari
bieiqcych przedstawia poniisza tabela:
Dzial
Rozdziat
1
2
Plan po
Tres6
s
%
zmtanach
6
Admlnlslracja publiczna
750
Rady gmin (miast imiast na
75422
3030
R62ie wydatki na zecz os6b
flzycznych
4214
Zakup matedaldw iwyposa2en a
4300
Zakup uslug pozostalych
4414
Podr02e sluzbowe kajowe
47QQ
SzkoLenia p€cownik6w niebedEcych
czlonkami konusu slu2by clvilnej
Uzedygmin (miast imiast na
75023
7
641 710,00
3 005041,80
340 500,00
150 477,41
314 360,00
136 225 00
43"/"
8 140 00
8 057,54
99%
16 000,00
5 544 41
35%
1 000 00
180,46
18%
1000,00
470 00
4 995 350,00
2 595 360,81
52%
3 350 000,00
1
432 644,52
43%
277 369,79
100%
53%
4010
Wynagrcdzenia
4040
Dodalkowe wynagrodzenie roczne
277 965,00
4110
Skladkina ubezo eczenia sDoteczne
493 000,00
4120
Skladkina Fundusz Placy
t07 000,00
40 290,25
380/o
80 000,00
51657,00
65'/"
7 000 00
3 585 22
51%
102 400,00
55 958 31
55%
89 100 00
71 098,32
80%
Wplaiy
na
osobowe
52%
PansMowy Fundusz
4140
Rehabililacji
4174
Wynagrcdzen a bezosobowe
4214
Zakup material6w i wyposa2enia
4260
Zakup energil
4270
Zakup ustug remontowych
2 000,00
'1
947,34
97%
4280
Zakup usllg zdrcwotnych
5 000,00
3 863,00
77%
4300
Zahup uslug pozostalych
223 500,00
247 162,37
93%
4360
tytulu zakupu uslug
ielekomunikacyinych ielefonii
24 000,00
t4 263,01
59%
4374
Oplala z iytut! zakupu lsiug
telekomunikacyjnych telefonii
26 000,00
21 006 39
a1%
4414
Podr62e slu2bowe krajowe
20 000 00
'17 197 96
86%
4420
Podroze sluzbowe zagran czne
4430
R6zne oplary i skladk
Oplaty
4440
4570
46'10
Odpisy
Os6b
z
na
zakladowy
fundusz
Swiadczei socjalnych
Odseiki od nleiemi.owych wplat z
tyiulu pozosialych podalkdw i oplat
Koszty postepowania sqdowego
i
500,00
221,25
20 000,00
15 549,05
78%
78 035,00
58 512,00
750/.
150,00
113,00
750/r
I 000,00
120 00
12%
26
47DA
Szkolenia pkcownik6w nieb€dEcych
czlonkami koryusu sluzby cywitnej
33 200,00
28 894,48
87%
spzetu drukarskiego i uzedzei
3 000,00
450,00
1sVr
Zakup akceson6w komputerowych,
w rym prcgramow ilicencii
52 500,00
35 915,96
68./"
2U,00
a6%
20 000,00
16 959,26
a'a/"
265 860,00
240 646,32
91%
18 500,00
354,00
2%
Zakup material6w papiemiczych do
4740
kserograficznych
4750
6fu, l: :l
dnostel( samorzqfu
4170
Wyn.grcdzenia bezosobowe
4210
Zakup materialow i wyposa2enia
4300
Zakup uslug pozostatych
4430
R62ne oplaty i skhdki
1
500,00
1
Struktura Eydatk6w w dziale 750 w I p6lroczu 2010 roku
w zakresie biei4cych zadaf wlasnych
3.
Pomocy Spolecznej w rys. 2 079 418p8 zl tj. 35,88Yo zalo2onej wielkoSci w zakresie
wlasnych zadai biezqcych. Zadana w zaktesie pomocy spolecznej dotyczyty biezAcego
utrzlmania fimkcjonowania MOPS oraz wnlat zasilk6w, Swiadczei rodzinnych i
pielqgnacyjnych., realizacjq uslug opiekuiczych, Zadatia realiznwane byly w oparciu o
obowi4zuj4ce przepisy. Wrylaty zasilk6w zar6rano stalych jak
okresowych
dokon)'wane byly zgodnie z bieZAcymi potzebami oraz w miarq mo2liwo6ci finansowych
gniny (zasilki fakultatywne)
i
i
27
Realizacja zadai z zakresu pomocy spolecznej
:
POMOC SPOLECZNA
dzial85214 i 85295
Forma pomoqt
Liczbs osdb,
ktdrym pt4yznano
,1""!4q
Liczba
vX,placonych
itoiodczefi
Kwota
Steiddczei w
Sredaia
trysokoi6
d
Swiadczenia w zl
Swiadczenie
Zasilki stale - ogr6lem
ul lts,to
415
354,9
E*,
l
dla osoby samotnie
gospodaruj 4cej
314
119 784,40
381,48
dla osoby pozostaj 4cej
w roozmle
101
27 535,00
272,62
Formq pomocy
Liczba osdb,
ktuirym pqj,znano
-..
Liczba
IWOIA
iwiatlczei
iwiadczei w zl
Srednia wysokoli
iwiadczeniq w zl
decyz,jc
iwiaduenie
492 37035
431
212,78
og6lem
\v lym ptzyznar\e z
379
1631
43
110
- niepelnosprawnoSci
Forma pomocy
287,3
22 891,00
208,10
785,00
196,25
t97 766,00
4,67
5 146,00
4,20
4
Liczba oxib,
kairym pr4tznano
,|
Liczba
Swiadczei
decyzjq
Sreiadczenie
\a
tlm dla dzieci
Forma pomocJ)
Sprawienie pogrzebu
484
12317
203
17872
Liczba os6b, ktdrym
pt4)zaano decy4iq
iwiadczenie
7
Liczba
Kwota
lwiadczei iwiadczert w 4
Srednia
wysoko6i
5
28
Liczba
Forma pomocy
Kwota
zl
Liczba osrib, ktdrym
pr4yznano deqziq iwiad.czei Swiodczei w
iwiadczenie
Zasilki celowe na pokrycie
wydatk6w powstalych w
wyniku zdarzenia losowego
I
Inne zasilki celowe i w
naturze og6lem
{)
252
w['rn zasilki specjahe
Srednia
wysokoii
Swiadczenia w zl
630.00
nnn
126.00
t<
20
13
t6'7,',70
celowe
dzial85202
Forma pomoc!
Liczba
oslib,
kairlmpl|yznano
Liczbq
Jwiadczefi
AWOIA
iwiadczei w
dectqjq
zl
JfeOnlAwysoltosc
Swiadczenia w zl
*tiadczenie
l8
Odplatno6C gminy za
18'7
pobl't w domu pomocy
602,00
l'72r,00
dzial85228
Fotma pomoqt
Ustugi opiekuicze
og6lem
Liczba osdb,
ktdrym pr4yauno
decy4j.l
iv,ia.Iczenie
-
Liczba
iwiadczert
Krrottt
iwiadczei w d
Srcdnia wysokoii
iwiadczenia w zI
t54 529,40
80
10,70
Przyczyny koEystania z pomocy spolecznej pzedstawiaje siQ nastQpuj{co:
Liczba rudzin
I
oblgtychllno:c
Ub6stwo
BezdomnoS6
Potrzeba ochrony macierzynstwa
18
Bezrobocie
!4'
NiepelnosprawnoS6
106
Dlugotwala lub ciQzka choroba
Bezradnosc w sprauach opiekLrnczo
- w)"ho\
^*ry"h
ip-udraniu
29
Poted.l badnej sytuqcji aycio
'ej
-
gospoda$twa
EosDodarstwa domowego
dorr
-
Liczba rudzirl
i"tjety"!!!.:!
og6lem, w tym:
T
69
35
Przemoc w rodzinie
L*ot t;-
30
Narkomania
Trudno6ci w przystosowaniu do zycia po zwolnieniu z zakladu kamego
TrudnoSci u integracj i os6b. krrire otrz).rnaly srarus uchod,/c1 lub ochronq
uzupelniaj 4c4
Zdarzenia losowe
Swr.AnczrNr,l RoDZINNE - dzirt t5212
W I p6hoczu 2010 roku iwiadczenia rodzinne pobieralo 1167 rodzir',
Zasilki rodzinne pobieralo 928 rodzin, w tym:
1.
na I dziecko
-
423
2. ra2 dzieci - 36'7
3. na 3 dzieci - 102
4. na4 i wigcej dzieci-36
Liczba
Ro.lzaj iwiqdczenia
Kwota
Jbriadczefi Swiadczei w d
Srcdnia
Wsokoii
'iadcze iaw zl
Zasilki rodzintre, z tego tra dziecko $ s ieku:
9685
823 376,00
- do ukorlczenia 5 roku Zycia
2726
185 368,00
68
-
powy2ej 5 roku zycia, do ukoiczenia 18 roku
2ycra
6296
s72 936,00
91
- powyzej 18 rok-u zycia, do ukoriczenia 21
roku zycia
648
- powy2ej 21 roku zycia, do ukoriczenia
24
98
16
1
568,00
98
roku zycia
Dodatki do zasilk6w rodzinnych, z tego
tytulu:
- urodzenia
dziecka
z
463 241,00
49
00o,oo-
1000
-!s
30
l
Rodzaj lwiadczenia
Liczba
Swiadczei
Kwota
Swiadczefi w
zJ
Sred.nia
wysokoil
Swiadczenia w zl
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z
urlopu wychowawczego
394
152
- sarnotnego &ycho \,!]aaiania dziecka
801,00
387,82
87,
3
95 910,00
170 i 2s0
59 660,00
ooie0
0,00
100
155
l0 190,00
50i90
1196
95 680,'00
80
367 3s3,00
153
825
0
wielodzietnej
Zasilki pielegnacyj ne
2403
Swiadczenia pielggnacyjne
498
Jednorazowa zapomoga z tytulu urodzenia
si€ dziecka
98
Swiadczenie z Funduszu Alimentacyj nego
1958
:
zst etelolt
5ll,33
1000
s26 853,22
Wykonanie wTdatkdw za I p6lrocze 2010 roku w dziale 852 w zakresie wlasnych zadai
bieiqcych przedstawia ponizsza tabela:
Rozdzial
1
s
Tre56
Plan po
Wykonanie
zmianach
2
7
6
452
s5202
4330
5:6
5 795 568,18
2 079 414,28
36%
Domy pomocy spoiecznej
430 000,00
155 474,65
360/"
Zakup uslLrg pzez jednoslki samoe qdu
leMo alnego od innych jednostek samozqdu
lerj,to alnego
430 000,00
155 474 65
36%
509 414,00
21094,71
21600,00
11 148,83
52%
Swiadczenia rcdzinne, Swiadczenia z
funduszu alimeniacyjnego oraz skladki na
ubezpieczenia emerylalne i renlowe z
85212
1ak
ubezpieczenia spolecznego
4410
Wynagrodzenia osobowe pracownik6w
4040
Dodatlowe wynagrodzen e roczne
3 279
00
3 099, t0
95%
4110
Skladki na ubezpieczenia spoleczne
7 700,00
2 494 42
38%
4120
Skladki na Fundlsz Pracy
1300,00
447 69
u%
4210
Zakupmaterial6w wyposazenia
1500,00
4280
Zakup !slLrg zdrowotnych
4300
Zalup ugug pozoslalych
Oplala z iytulu zakup! uslug
4374
4440
telekomunikacyjnych te
eion slacjonamej
Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczei
26yr
65 00
000
a%
5 516,00
355,50
6%
714,00
270,41
o%
2 200 a0
I 650,00
75"/"
1 464
31
4700
Szkolenia pmcownik6w nieb€dAcyctr
c2ionkami korf'usu slu2by cyl\/ilnej
500 00
300,00
60%
4740
Zakup material6w papiemiczych do sprzglu
drukarskiego i upqdzei kserogEf cznych
500,00
0,00
o%
4750
Zakup akcesori6w kompLrierowych, w iym
programdw ilicencji
540,00
536,80
99%
25 600,00
12132,15
25 600,00
12132,15
470/.
00
622271,O1
59%
038 267,39
617 746,A1
59%
16 882,61
4 525,00
27%
Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane
za osoby pobieEiqce niekt6re Swiadeenia z
pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia
rcdznne ora: za osoby uczestniczq.e w
85213
zajeciach w centrum integracji spotec"nej.
4130
Skladkina ubezpieczenie :d rcwotne
Zasilki
85214
i
pomoc
w
naturze oraz sktadki na
ubezpieczenia emeMalne i rentowe
3110
Swiadczenla spoleczne
3119
Swiadczenia spoteczne
4110
Skladki na ubezpieczenia spoieczne
1 057 000
1
1 850,00
000
0%
Dodaik mieszkanrowe
625 600,00
324636,00
526/0
3110
Swradczen a spoleczne
621 377 00
322 524,9A
52%
4300
Zakup uslug pozostalych
4 223,40
2 111,14
50%
Zasilki stala
283 000,00
147 319,40
52%
Swiadczenia spoteczne
283 000,00
'147
3't9,40
52%
272 454,18
575 404,90
454/d
4 311 00
150,00
3%
85215
85216
3110
O6rodki pomocy spolecznej (/ttr'€js*i
85219
O S rcdek P onocy S
polec z n ej)
3020
Wydalki osobowe niezaliczone do
4010
Wynagrodzenia osobowe pf acown
4017
Wynagrodzenia osobowe pmcownik6w
40ts
Wynagrcdzeiia osobowe pracownik6w
4044
Dodaikowe wynagrodzenie roczne
1
-771
325 698 03
42%
31
15 944,70
49%
1 735,27
844,35
617,AA
32777
55 043,00
55
U2
49%
67
100%
4110
Skladki na ubezpieczenia spoleczne
112 700,O0
62748,75
56%
4118
Skladk na ubezpieczenia spoleczne
6 571,O2
2 434,53
37'/,
4119
Skladki na lbezpieczenia spoleczne
347 88
129,10
370/.
4120
Skfadki na Fundusz Pfacy
18 600,00
9 794 38
53%
ShladLi na Fundlsz Pracy
1 052.73
390,82
37%
20 60
37%
2A 857,29
10154 85
49%
537,65
49%
5A%
4129
Skladki na FunduEz Pracy
4177
4179
Wynagrcdzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zaklp malerlal6w i wyposazenia
7 079,00
4 130,61
Zakup malerial6w
I 578 19
208,32
13%
4219
Zakup mateflalow
83,55
11,05
13%
4260
Zakup energii
333,U
5A%
4270
Zakup uslug remontowych
200 00
1 147 A4
96%
42AA
500,00
340,00
68%
4300
Zakup !s]u9 zdrowohych
ZakLrp uslug pozoslalych
85 972,00
42 698,05
504/,
4307
Zakup r'slug pozostatych
73 432,23
4,52
0'/a
4309
Zakup uslug pozoslalych
3 908 77
0,48
o%
4350
Zakup uslug dostepu do siec Iniemei
1
850 00
724,68
39%
2 200 00
1 125 48
51%
9 500,00
4 168,69
4410
ielekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podr6te sluzbowe krcjowe
1 500,00
467,43
584/,
4434
R62ne oplaly I skladki
2 000,00
0,00
0a/"
4360
4370
Oplaty z tyiulu zakupu uslug
lelekomu|likacyjnych telefonii kom6*owej
Oplata z l!,tulu zakupu uslLrg
30 000 00
1
17
32
4440
Odpisy na zakladowy fLrndusz 6wiadczei
19 000,00
15 049 00
7Sa/"
4514
Oplaly na zecz budzelu paislwa
100,00
0,00
0%
4520
Oplaiy na zecz budzei6w tednostek
sarnozadu terytor atnego
450 00
447 34
990/"
28,00
28,00
1AO%
2 600 00
1 199 00
46%
Odsetki od nietem nowych wptat z iytut!
pozoslalych podaik6w optat
4700
Szkolenia pracownikow niebedacych
czl,onkarn i kopusu siuZby cywitnel
4740
Zakup mateial6w pape.niczych do spzQtu
d.ukalskiego urzedzen kserograf cznych
4750
Zakup akcesoi6w komputerowych, w iym
4300
8s295
2420
2830
31
t0
4214
95%
1700,00
1491,93
884/"
346 500,00
77 896,00
22%
Zakup uslug pozostalych
346 500,00
77 896,00
220/a
Pozostah dziaiatno3C
24€ 000,00
143185,46
580/o
19 000,00
9 750,00
51%
500,00
0,00
0'/"
224 000,00
130 935,60
58%
2 500,00
2 499,86
lAA%
Uslu€i opiekuicze i specjatistyczne ustugi
85228
600,00
Dolacja celowa: budzetu na fnansowanie lub
dofnansowanie zadai zteconych do realizacji
Doiacja celowa z budzetu na jinansowanie tub
doJinansowa. ezadar zieconych do reatizacjl
pozoslalym lednoslkom nie zaticzanym do
seklora fi nans6w p!blicznych
Swiadczenia spoleczne
zakup matedalow iwyposa2en a
Struktura wydatkdw w dziale 852 w I p6lroczu 2010 roku
w zakresie biez4cych zadaf wlasnych
33
4.
Gospodarki.kornunalnej i ochrony Srodowiska w kwocie 683 232,02 zl t:. 41,14 o .
W ramach dzialu finansowane byly miedzy innymi wydatki dotycz4ce oczyszczar.ra
miasta, oiwietlenia ulic, utrzymania zieleni, gospodarki Sciekowej, i ochrony w6d.
Realizacja wydatk6w byla zgodre z zawafiymi umowami. Wydatki uruchomiane byly w
zale2noici od potrzeb np. w zakesie awarii sieci wodociqgowo-kanalizacyjnej, zakupu
materialdw i uslug w zakesie konserwacji czy awarii punkt6w swietlnych.
Oczyszczanie miasta i ochrona srodowiska:
realizacja umowy na zbieralie i przekazywanie do utylizacji zwlok zwierzQcych
-
i ich
czQscl;
-
biez4ce utzymanie czystosci i porz4dku dr6g, chodnik6q ci4g6w pieszych;
parkingdu oraz pozosralych rerenou ;
zakup psich pakiet6w wraz z workami do pojemnikdw;
zakup pojemnik6w na odpady;
Gospodarka wodno -Sciekowa:
breaqce czyszczer\ie wpust6w ulicznych wraz
-
z przykanalikami;
Zielei miejska:
-
utz)'manie i zagospodarowanie teren6w zieleni zgodnie z obowi4zuj4c4 umow4;
zakup konstrukcji kwietniko ych i kwiat6w;
zakup sadzonek ( drzewka i krzewy ozdobne), nawoz6w, hydro2eli;
iniekcja i pielQgnacja dzew;
wycinka drzew i ciqcia pielggnacyjne zgodnie z obowi4zuj4c4 umow4;
zagospodarowano skwer pzy skrzyzowaniu ul. Slonecznej i M. Curie-Sklodowskiei
OSwietlenie drogowe:
breZqcarcalizaa:a umowy na konserwacjg oSwi€tlenia drcgowego;
-
Dzialalno3d pozostala:
- realizacja umowy na utEymanie i eksploatacjQ szaletu miejskiego przy
ul. Broniewskiego ft 13 w Kamiennej G6rze;
- realizacja obowi42ujAcej umowy z weterynari4.,KAMVET";
- realizacja obowiqzuj4cej umowy na wylapyrvanie bezpafskich zwierzqt
z rcr€nu mlasta;
- zakup i montaz pergoli na Pl. Wolnosci waz zkwiatami;
5. Wydatki bieiqce w dziale Transport i lecznosd wykonane zostah/ w kwocie
704 490,09 zl na planowanq 1 457 500 zl ti. 4834 %. Nie rrystQpuje tu zagrozenie
rcalizacji zadari'.
W nmach dzialu:
pzeprcwadzono remont czestkowy nawierzchni bitumicznych
zniwelowano drogi gruntowe. na kt6rych odbywa siq ruch;
w)konano oznako\ anie drog poziome i pionoue
-
6,
Gospodarki mieszkaniowej w kwocie 3 659 605,65 zttj.63,12%o.
W ramach dzialu realizowane byly prace zwi4zan€ z bieZ4cym utzlmaniem zasob6w
Gminnych. tj. roboty dekarskie ( 19 nieruchomo$ci), remonty klatek schodowych,
partyclpaqa w kosztach wymiany stolarki okiennej oraz budowa i przebudowa piec6w w
mieszkaniach komunalnych.
W ramach bie24cej obslugi wykonywane byly prace zwiqzane z utrzymaniem
nalez]-tego stanu substancji mieszkariowej, polegaj4cej
na usuwaniu awarii instalacji energii
elektrycznej, gazowej, wodnej. Prowadzone byly bie24ce remonty w zakresie wyrniaiy
instalacji gazowej, wodoci4gowej, sanitamej. Wykonl.wanie byly zalecenia i nakazy
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budou,lanego w celu poprawy stanu techniczneg;
budynk6w. Na bie24co prowadzone s4 prace zwi4zane z przycittkq 21,wop1ot6w, koszenie
trawnik6w oraz korygacja drzew na terenie miasta. Wykonano prace budowlane zuiqane z
likwidacj4 szamba - przebudowano kanalizacjq sanitam4
Dodatkowo w pzygotowano ze Srodk6w Gminnych 1 lokal mieszkalny do
zasiedleniq wskuano 16 mieszkan do remontu w ramach Srodk6w wlasnych.
Psekwalifikowaro 1 lokal socjalny na lokal mieszkalny, przeprowadzono 5 zamian
pomiQdzy stronami. Uregulowano stan prawny lokali po zgonie najemcy, 10 um6w najmu.
Wskazano T lokali socjalnych, kt6re zostaty pzygotowane do zasiedlenia ze Srodk6w Gminy
Miejskiej. Przedhzono 80 um6w na zajmowane lokale socjalne. W w1riku postQpowania
odzyskano 3 mieszkania, kt6re przezttaczone zostaly do sprzedazy.
Na bie24co prowadzone s4 wybuzeiia pomieszczef gospodarczych majece na celu
poprawQ estetyki w danym obszarze miasta.
35
7.
Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury lizycznej i sportu w ETs.
t 539 854,65 zl tj. 45,97 % Realizacja wydatk6w biez4cyci:r w iakresie zadai wlasnych
oooywara_ s,JQ zgodnre z zawartymr urnowami. pzekazane dotacje dla inst],tucji
kultuy
oscylowaly w ganicach 40-50 %.
Na realizacje zadai zJeconych do realizacji stowarzyszeniorn przekazato w 45-50 %.
Realizacja zadarl sklasyfikowanych w omawianym dziale nie jest zagro2ona. W mmach
dziafu hnansowaaa byla r6wnie2 dzialalno6i Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej.
Ochrony zdrowia w ETsokoSci 86 286,83 zI na planowan4 wielkosci 545 360 zl tj,
15,82 7o , Wykozystane Srodki ukierunkowane byly gl6r'nie na zadada okreslone pzez
RadQ MiejskA w cminnym Programie Profilakiyki i Rozwiazpania problem6w
Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna G6ra na 2010r.
ZADANIA REALIZOWANf, W I P6LRO CZU 2OIO FrOKIJ Z ZAKRESU
PROFILAKTYKI I ROZWIAZI'WANIA PROBLEMdW AI,KOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAI,ANIA NARKOMANII
(Pogram Fzyjero UchwalENr XLVV293/10 z dnia.2i srlcznia 20tO
I.
Zwiekszenie dosttpnosci pomocy terapeulycznej
uzaleinionych od alkoholu i narkotyk6w.
i
r.,
rehabilitacyjnej dla os6b
. Pomoc psychologiczna dla os6b tzale2rionych od alkoholu (zajqcia
gupowe i ind)'widualne)
r Wspieranie dzialalnojci grup samopomocowych.
. Funkcjonowanie Punktu Konsultacfnego w tlm:
r' prowadzenie dzialalno3ci informacyjnej dla os6b uzale2nionych od alkoholu,
.
y'
narkotyk6w i wsp6luzale2nionych
energia elektr)czna + ogrze\ anie.
r'.
v'
r'
y'
oplata z ttt. zaktpu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonamej,
mat€daly i \yposazenie,
sprz4tanie,
szkolenia.
Przeprowadzanie rozm6w motywuj4cych do podjEcia dobrowolne go leczenia z
osobami skierowanymi do G.K.R.p.A.
WsF6lp:raca z lekarzami bieglymi: psychiatr4 i psychologiem w celu przeprowadzenia
badari i rydania opinii w przedmiocie uzaleznienia od alkoholu.
II.
Udzielanie rodzinom, w kt6rych rvyst€pujQ problemy alkoholowe lub narkomanii
pomocy psychospolecznej i prawnej, aw szczegi6lnosci ochrony przed przemocq
w rodzinie.
Udzielanie wsparcia i pomocy dla ofiar przemocy domowej.
Wnioskowanie do Sqdu Rejonowego o zobowi4zanie do leczenia odwykowego /oplaty
sQqowe/.
Finansowanie bie24cej dzialalnoici Swietlicy Szkolnej ,,Smocza Lqka,, przy Sp Nr I
w zakesie dzialalnoSci profilaktyczno- terapeulycznei.
Pomoc psychologiczna dla czlonk6w rodzin dotknigtych problemem alkoholowym.
III.
Prowadzenie prolilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwi4zJ,avania problern6w alkoholorrTch i przeciwdzialaniu narkomanii,
w szczegdlnoSci dla dzieci i mlodzieZy.
.
.
.
.
Dofinansowanie program6w edukacyjnych i prohlaktycznych realizowanych przez
organizacje pozarz4dowe na podstawie ofet wylonionych w otwartym kontursie.
Dofinansowanie program6w edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez
szkoly.
Doposazenie placdw zabaw na terenie miasta Kamiennej G6ry.
Zoryanizowade aktya'nych form wypoczynku letniego dla dzie ci i tttlooztezy za
Srodowisk zagro2onych (kolonia, p6lkolonia).
IV. Zmniejszenie przestppczoSci zrvi4zanej
.
z nadui1ryaniem alkoholu, Plan:
Kontolowanie przestrzegania zasad sprzedazy napoj6w alkoholowych w punktach
detalicznych i gastonomicznych na tere e Kamiennei G6ry.
V. Inne formy oddziallwania w zakresie rozwi4zywania problem6w alkoholowych
i narkomanii.
Dzialalnosi G.K.R.P.A. w tym:
/ udzial w posiedzeniach Komisji.
r' szkolenia czlonk6w Komisji,
v' materialy slu2qce do obslugi G.K.R.P.A.
Pozostale wynikaj4ce z bielqaych dzlalah.
37
ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAI,ANIA NARKOMANII
.
.
.
o
.
Zi'liekszenie dostQpnojci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla os6b
uzaleznionych od narkotyk6w.
Pomoc psychoedukacyjna dla os6b uzale2nionych od narkotyk6w i czlonk6w ich
rodzin.
Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego w tym:
y' energ. elektryczna + ogzewanie,
oplaty telefoniczne,
wyposazenie.
Prowadzenie profilaktycznej dzialalnoSci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
przeciwdzialania narkomanii, w szczeg6lnoSci dla dzieci i mlodziezy.
Dofinansowanie program6w edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez
orgatizacje pozuzqdowe na podstalvie ofert wylonionych w otwartym konkursie.
r'
/
Liczba punk6w sprzedazy napoj6w alkoholowych w miedcie Kamienna G6ra w pierwszym
p6hoczu 2009 r. (stan na dzieri 30 czerwca 2010 r.)
I
Wyszczegdlnienie
Stan na dzief
30.06.2010 r.
I
2.
3.
PunkB, sprzedazy napoj6w alkoholo\aych przeznaczonych do spozycia poza
miejscem sprzedazy og6lem:
a) w tym: punkty sprzedazy napoj6w alkoholowych zawierajAcych do 4,5%
zawartosci alkoholu (oraz piwa) przeznaczonych do spozycia poza miejscem
51
50
b) w q,m: punkty sprzedazy napoj6{ alkoholowych zawierajAcych powyzej 4,5%
zawafosci alkoholu (z wyjatkien piwa)przeaaczonych do spozycia poza miejsc€m
sDrzedaZv
4.
5.
6.
Punldy sprzedazy napoj6w alkoholowych przeaaczonych do spozycia w miejscu
sprzedaiy og6l€m:
a) w tym: punkty sprzedazy napoj6w alkoholowych zawierajacych do 4,5 %
zawartosci alkoholu (oraz piwa) przezraczonvch do sDob,,cia w mieiscu sDrzedazv
Puikty sprzedazy napoj6w alkoholor{,ch zawierajqcych powyzej 4,5% zawarrosci
alkoholu (z $yj4tkien pirva) przeznaczonych do spozrr'cia w miejscu sDrzedazv
32
ll
17
Liczba wydanych zezwolei na spEedaz napoj6w alkoholouych w mie6cie Kamienna G6ra
w pierwszym p6lrcczu 20 I 0 r.
lp
Wyszczegdlnienie
l.
Zezwolenia na sprzedaZ napoj6w alkoholo*f/ch zawieraj4cych do 4,5%
zawartosci alkoholu omz napiwo, przeznaczonych do spozycia poza
sprzedai
Zezwolenia na sprzedaz napoj6w alkoholowych zawieraj4cych powyzej
4j% do 18% zawartosci alkoholu (z uyj. piwa), przeznaczonych do
Stan na dzief
30.06.2010 r.
12
miei scem
2.
l.
4.
ll
spozycia poza mieiscem sDrzedazy.
Zezwolenia n spnedaz napoj6w alkoholowych zawierajqcych powyzej 18%
zawartosci alkoholu, przeznaczonych do sDo21,cia ooza mieiscem sorzeda2v
Zezwolenia na sprzedd. napoj6w alkoholowych zawieraj4cych do 4,5%
zawartoici alkoholu oraz na pi\No, przeznaczonych do spozycia w miejscu
9
sorzeoazv
5.
lez$olenia na sprzeda" napojo$ alkoholot{}clr,,au ierajqcych powlZei
5
38
4,5o/o d,o 18yo zawartoSci alkoholu
spozycia w miejscu spzeda2y.
(z wyj. tiwa), p.zearacr..ych
do
6.
Zezwolenia \a spftFda| napoj6w alkoholowych zawier4qcych po*yZej 1g%
zawartosci alkoholu, przeznaczonych do spozvcia w mieiscu sorzedazv_
1.
Ogolem:
l
55
W pierwszl,rn pdhoczu 2010 r. nie wydano decyzji w sprawie cofnigcia zezwolerua na
sprzedaz napoj6w alkoholowych, natomiast wydano 6 decyzji wygasz4i4cych zezwolenia
na
sprzedaz napoj6w alkoholowych ( 3 na wniosek przedsiqbiorc6w, 3 z uriqdu)
Pozostale wydatki dotyczyly m,in. zadaf nastQpuj4cych resort6w:
.
r
.
r
o
.
Rolnictwo i lowiectwo
Leinictwo
Turystyka
Dzialalnoii uslugowa
Obrona narodowa i Beztrlieczefstwo przeciwpozarowe
Obsluga dlugu publicznego
Na dzief 30 czerwca nie .v'rystQpuje zadne zagrozenie w teminow ej i rzeczowej realizacjl
zaplanowanych w ww. resortach omz zadaniach.
39
. Realizacja zadari zleconych z zakresu administracji rzqdowej przebiega
teminowo, zgodnie z pzyjgtyn planem. SroiJki przekazywane i4 gminie w przyjqtych
teminach, szczeg6lowe rykonanie wydatk6w w zakesie zadan zliconych pizeditawia
poni2sza tabela.
Dzial Rozdzial Paragral
010
01095
Tres6
3't02,63
3102,63
Pozosrala dzialatnoSC
3 102,63
3102,63 100%
Zakup uslug pozoslatch
4430
R6zne oplaty rshladL
70095
4270
750
%
Rolnictwo i lowiectwo
4300
700
Plan po
Wykonanie
zmianach na za I p6lrocze
2010 rok
2010 |.
100%
60 84
60,84
1oao/",
3 441,79
3 A41 79
1AA%
GosDodad.€ mieszkaniowa
60 000,00
60 000,00
o%
Pozosiala dzialatnoSC
60 000 00
60 000,00
0%
ZakLrp uslug remoniowych
60 000,00
60 000 00
a%
Adminlstracja publiczna
157 994,00
66 710,00
36%
157 994 00
56 710,00
36%
135 000,00
47 500,00
35%
20 000,00
8 250,00
2 994 00
960,00
55 217,00
22 719,21
75011
4010
Wynagrodzenla osobowe p€cown kdw
4110
Sktadkina ubezp ecze. a spoteczne
412Q
Skladki na Fundusz Pracy
32%
Urz€cly naczelnych organ6w wladry
panstuowej, kontroli i ochrony prawa or.z
751
Uz€dy naczelnych orcanow wladzy
panstwowej, koniroli i ochrony prawa
3
623,00
0,00
o%
Zakup uslug pozosiatych
3 623 00
0,00
a%
Wybory do Panameniu Eurcpejskiego
51 594,00
22 719,21
3030
Rd2ne wydatki na zecz osob nzycznych
27 72A,OA
13 860 00
50%
4110
Shladl,ina ubezp eczen a spofeczne
322 AA
000
o%
4120
skladk na fundusz pracy
53 00
0,00
a%
4174
Wynagrodzen a bezosobowe
4 714 AA
2 652 40
560/.,
4210
Zal,Lrp
4 340,00
2 246 81
52%
4300
Zakup lstug pozostatych
14 445,00
3 960,00
27%
000,00
338,55
31%
75101
4300
75113
maleralow wyposazenta
Bezpieczetutwo publiczn€ i och.ora
754
75414
4210
Zakupmaierlal6w wyposa2enia
OSwiata i wychowanie
E01
80101
4300
Zakup uslog pozoslalych
80104
4300
Zakup uslug pozostalych
1
T 000,00
u%
1 000,00
34%
11546,00
0,00
0./"
13 700,00
0,00
o%
13 700 00
0,00
O%
30166 00
0,00
a%
30 166 00
000
o%
4t)
E0195
4300
Pozostala dzialaln066
680,00
000
0'/,
Zalup
680 00
0,00
0%
LrslLrg
pozostatych
852
5 561 800,00
2 667 470,97
4a%
Swiadczenia rodzinne, zaiiczka atimenlacyjna
omz skladki na ubezpieczenia emeMatne i
rentowe z ubezpieczenia spolecznego
5 530 000,00
2 667 470,97
4A%
3110
Swadczenia spoleczne
5
256100,00
2 533 467 92
48%
4010
Wynagrodzenia osobowe pf acownik6w
101660,00
46 094 99
45%
4A4A
Dodathowe wynagrodzenre roczne
4 461
AA
4 070,86
91%
4 T10
Sl.l.dhr na Lrbezpieczenra spoteczne
119 400,00
60 812,62
51./o
4120
Skladki na FundLrsz Pracy
1 900,00
781,60
41"/"
4214
Zakup material6w iwyposazen a
2 000,00
630,29
350/a
4280
Zakup uslug zdrcwotnych
65,00
000
o%
4300
Zakup uslug pozostatch
39 100,00
14575,47
4A%
4350
zaklp uslug dostepu
1200,00
609,00
51%
4370
714,00
314 A2
4440
Oplala z tylLrl! zakupu ustug
telekomun kacvinvch ietefonii stacionarre
Odpisy na zakladowy fundusz Swadczei
2 200,40
1650,00
75%
4610
Koszly posiepowania sEdowego
200 00
43,40
22%
4700
Szkolenia pracown kow
1000,00
300 00
30%
31 800 00
0,00
0%
Skladkina ubezp eczen e zdrowotne
31 800,00
000
o%
Edul(acyjna opieka wychowawcza
15 000,00
0,00
o%
Kolonie iobozy oraz inne formywypoczynk!
dzieci i mlodziezy szkolnej, a takzeszkolenia
15 000,00
0,00
0%
Zakup uslug pozosiatych
15 000,00
000
o%
Kultuh i ochrona dziedzictwa na.odowego
10 000,00
0,00
o%
Filhamon€ orlieslry. chory hapele
10 000,00
0,00
0%
Zakup usllg pozostalych
10 000,00
000
o%
5 908 659,63
2 810 341,36
480/"
85212
do
siecililerret
Skladki na ubezpieczenle zdrcwotne oolacane
za osoby pobie,rajace nieki6rc Swiadczenia z
pomocy spoiecznel, niekt6rc Swiadczenia
85213
rodzinne o|az za osoby uczeslniczace w
zajeciach w centrum integraciji spolecznej.
4134
85/t
au12
4300
921
92108
4300
Razem:
4l
IV.Realizacia zadar( inwestycyinych
Wykonanie wydatkdw inwesffcyjnych w ukladzie poszczeg6lnych zada{ inwestycyjnych
oraz klasyfikacji budzetowej przedstawia ponizsza tabela
6Ul
60016
6050
8 929100.00
|
Drogipubliczne smrme
8 929 100.00
1 199 740.16
Wydatki inwesivcrine iednosLek budreto$ach
I
199 7A0,76
330 000.00
596494.85
iSoaaaaa
576 492 76
d
iptebt.lo"a g, t2htrjeiie tetehu
ul. Rdzkahej i Noieej ata. Lan epcja
Bu.la*d
odptvddzanid vdd opadav\ch w rejonieulic
t\avej, Cegieltlionej, l.lrsokej, St4skiei i
R1)tnonej rcbou budottlahe I et p: ul Nata z
a.le adn ien ie h i oi, ieienien
Pr.eburlaw i lcrnont ul cesiet'iakej,
lllsakiei i J. Ktus nkiezo
Preebudova ,1. To\tata*ej wraz
-t
.
000.44
t6
958.04
lAaAAA.t0
PEebutloha
rlrcet ul Ualr
Zagospodarcvahie teren,
6057
275 AaA
AA
97644
3AA00a,0a
t 33t,04
5 .100 000.00
288 375.7+
prz! btbhkach rt.
Wydatki inq cstvcvire icdnosLek budzeb$ach
Bldova rktxd, kanuniktji StateEa lliasta
I
5 104 a00,aa
6059
700
70005
Wldatki in$ cstlcliie icd.osrek bud2etosch
Btdava ukladu katrunikacji Sktego lli[tu- tl
r99 i00.00
I l4 910. r7
Co.podsrks mieszkrDio$n
l.z 000.00
114J7.0{l
Golpodaka
12000.00
r1437.00
r2 000.00
I 1,137.00
erutmi i nieruchoooscimi
2
wrdalki m zdkupy inwestycljne jednosrek
6060
12 AaA.0A
AdmiDirtnci:r oublicznr
750
565 9E6.00
94.t85.60
530 846.00
59350.60
39 500.00
39 4?6.80
lt
504 aa
3917680
I 696.00
12960.97
55 000.00
2 289.03
55 040.40
2 289,03
4 650.00
162.t.80
UEpdy gnin (niasr i nirsr na praMch
15023
6050
\\ ydatki inwesLvcyine iednostek budz€losach
Re tno nt
6057
$ldnk
burlwku
Rttttsa
n$citrcline rednonekbudzcrus\!h
.1t
lhteetutia ststettaeu, wlra.arie i tu.badavd
ustus
i,Jatuatlt.htth
dla h
kyhn.tu
Kohiehrej C6t: iastaldcja. inkst a.ja
srskho\! inlarnorrtz,rch LiEedu Mjasta
6i159
WydaLki irwestvcyjne iednoslekbudzetosach
tntestucia st\lehava, v.ltd,unje i rozbutlova
ustuC
itJorftary.zntth dla njeekanc6e
Ka h ie k nej G dtz. i rs ta l.Lj d. i rte srccj a
,stethnv iaformdqc:nv.h tjtad" Mi8td
\Yldalki
6060
na zakupy
ins€stlcijne ietuostek
42
75075
35 140.00
i5
l5
t40.00
351.i6.00
20000.00
0,00
20000.00
0.00
r36.00
\lydatki na /ikupr ins€stycrjne jednoslek
6060
B€zpiecrefstwo plbli.znc i ochront
754
Konend\ $oiewddzrie Polic,i
15404
Wplalyj€dnostek da fundusz celosf na
lindsowaDie i dofi dansorvan ic z adan
6t1Q
20 000.00
Dotacja,lkt Kohlendr trojefl tjdz*iej Policj i z
pzeznaeenietn na do/inanso*an ie .akupu
lryria
xc: netu
:a a00.aa
4,00
2 500 290O0
8J0
2 400 290.00
8.30
186 459.00
8.10
548 631_00
0.00
518 63t.00
a,aa
Wrdatki in$estyclile iednostekbudzetosach
665 200,00
0.00
Przebtrlova banta sportoweEo pL! szkah
Po.lstawvei Nr 1 v KatkkrneiGa,*
665 2a0.AA
0,40
100000-00
0.0{J
100000.00
0.00
sa h1o.ha.lu
lis
Oswiat. iwvchowinie
601
80r01
6050
WldaIK jntrestycrine iednostek budzelosvch
Rz.t lovt"
6057
Proqlod "Parlosna Szkald" e 20la
WlddLk in$eiJclir
e
iedn!\tcl, budTerosrch
Ptzebwlova boiskd sp.novega
[email protected]\rej l\t I
605')
t
pq
Gt
Kamieanei
Stkoh
e
80104
6050
WldJLki in$r,t\c\ine idnu\Lrl bun"er.$rch
Renant
PEe.ls:bla u
3
|
Kokphhd Cot2e
851
85195
6050
Wrdrf,i in$(5Ll$
ne iednonek hudz<(tr\1ch
itlodeMiza.ja Oirctlkd Zdrovid - tt.
I
taaaaa.00
a.n
650 000.00
649 67921
650 000.00
649 679.21
650 000.00
649 6t9.11
Kaiits.ki
619 679,21
Gospodnrkr komunalm i ochmnn
900
90001
1J9000.00
E? 119.69
286 540.00
77 359.69
286 540.00
?? 159.69
Rr,anu
$a0a.aa
0.40
ul. CeeElhtond
37 A00,Aa
a.0a
GosDodarta Soiekowa i ocbrona
6050
*M
wydatki i.q*lycvide iednostek budzclo$1ch
Bdava sieci wdaciaeotej, kdnauzatj i
sarramej ou. pt2epannpa||ai iciekt)v tt.
Budri t \cct rarlacoeareiBu.lonr
:p,t,[email protected]
ul
Apncavanie dot waehtacj i prcjekto*j )
koytarysorej t zakresk pEebtulovr sl6vresa
kolektara sanitduega e ulicach T Koitits:ki.
Al. tfaikd Poltkkso, ok& j rta studni n 7
alr. upar4dkotania sospa.la*i lciekavej v
.lewn i
90004
ka Ie klan
!|tu
ne za
'l
sa, i ta rne sa
Utrzrbade zielmi w niastach i gmiracll
52 460.00
359 69
9 760.00
43
6050
52
Ketalovaaie terctui, zktehj pdtka]|ej
absate Starega Miasta v @h
t
\|yekspanovania fot! Sudebw Srcdkovy.h Pr2ebudova pa*u Mkjskieco pr'! ut.
Osra.lowej w (akiean4 G6Ee
921
Kultun
i ochrooa
52164.U)
dzi.dzictM mrodweso
921t3
6050
W).laLki inue$ycline tednojlet budzetowch
Renont
sa_li
,
idowoskovej i
renn uln Kuttu^
723 649.M
222043.70
222 040_OO
222 M0-00
222 040.00
222 040.00
garda.DlLv
rmz, nnia4q tnsalacii
222 010,00
92195
Wydarki in$str$rne iednostek bud2eLosch
6050
Budo\|a porlzieunej tr6r tu\srycznej zd 80 spa da rc$ a n i e kon i e hno Ed 6 Lich pa dz i e k
501 609.00
3.70
350 000.00
3.74
j
350444.00
wjdatk
6057
6059
inweslrc\rne lednosrek bud2ebsch
109609.00
Budord i oznakowtuie ciqgu piespgo i rchonl
pantika z I 366t. Dta ul. Potkovei
ta96a9.a0
Wldatki in\vesllcline edno*l bud2etosch
42 000.00
Bu.lora i [email protected] |dnie ciqg, pidzao i rchoht
ponaita z 1866r. pEyrl. Parkowei
4) 000.00
a.u
600 000.00
469,12
600 000.00
469.t2
600000.00
469.12
Kultun fzyers i sDo(
926
92601
6050
0.00
Wydatki irwesr,ycvine iednosrk budzetowch
0.00
Bdawa kotuplektt bobk rpotugtche tutud.h
prcgnku
"Moje boiskn O ik2012"ptztul.
LubawskkiS v Kahiehnei GnEe
604 000.44
l4 340 025,00
2 265 024.38
Om6wienie *Tbranych zadaf inwestycyjnych
realizowanych w I p6lroczu 2010 r,
l.
Przebudowa
i
remont ul. Cegielnianej, Wysokiej
i
J. Krasickiego-umowa na
wykonanie dokLunentacji projektowej zostala podpisana 28 pazdziemika 2009 roku,
wykonawc{ dokumentacji jest, Roman Konieczny, prowadz4cy dzialahoii
gospodarcz4 pod firm4,, VIA-ROMANA" Drogi- Projektowanie- Nadzory z siedzibq
przy u]. Gl6wnej 153F w Starych Bogaczowicach. Wykonawca ma w swoim zakesie
przygotowai, dokumentacjQ budowlano wykonawcz4 kosztorys inwestorski oraz
specyfikacje techniczne odbioru i wykonania rob6t budowlanych. Termin oddania
dokumentacji to 30 lipca 2010 roku. Inwestycja wmz z dokumentacjq bQdzie
rcalizowa.na w trybie Ustawy o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dr6g publicznych
44
Przebudowa ul. Towarowej wraz
z
2.
o3wietleniem- umowa na wykonanie
dokumentacji projektowej odwietlenie ulicznego zostala podpisana 31 marca 2010
roku, wykonawc4 dokumentacji jest Ryszard Wiatr prowadz4cy dzialalnoS6 pod
nazwq P.P.H.U ,, CHEMAR-|' z siedzlbq przy ul. 4OJcia WOP w Lubawce".
Wykonawca mial w swoim zakesie przygotowai, dokumentacjQ budowlano
wykonawcz4 kosztorys inwestorski oraz specyfikacje technicane odbioru i wykonania
rob6t budowlanych. Dokumentacja zostala odebrana 1 lipca 2010 roku, W chwili
obecnej oczekujemy na wyda e pozwolenia na budowg pzez Starostg
Kaniennog6nkiego. W miesiqcu sierpniu 2010 roku, planuje siq ogloszenie
post€powania przetargowego na wylonienie wykonawcy rob6t budowlanych dla
pzebudowy oswietlenia.
3.
Przebudowa drogi
- ul. Mala-
umowa na wykonanie dokwnentacji projektowej
zostala podpisana 28 pazdziemika 2009 roku, wykonawc4 dokumentacji jest , Roman
Konieczny, prowadzqcy dzialalno5i gospodarcz4 pod firm4,, VIA-ROMANA" DrogiProjellowanie- Nadzory z siedzib4 przy ul. Gl6wnej 153F w Starych Bogaczowicach.
Wykonawca ma w swoim zakesie przygotowai, dokumentacjQ budowlano
wykonawczq kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne odbioru i wykonania
rob6t budowlanych. Terrnin oddania dokumentacji to koni€c sierpnia 2010 roku.
Inwestyaja wraz z dokumentacjq bqdzie realizowana w trybie Ustawy o szczeg6lnych
zasadach pEygotowania i rcalizacji inwestycji w zahesie dr6g publicznych.
Wykonanie rob6t budowlanych z uwagi na nieuregulowane sprawy wlasnoSciowe j€st
planoware na rok 201 1.
terenu przy budynkach ul. Jeleniogdrskiej 36- umowa na
wykonanie dokumentacji projektowej zostala podpisana 11 maja 2010 roku,
wykonawc4 dokumentacji jest, Stanislaw Kuryiel, prowadz4cy dzialalno66
gospodarczq pod fiImq ,, Prcjektowanie-kosztorysowanie- Nadz6r z siedzibq przy ul.
Wrzosowej lla w Jeleniej G6rze. Wykonawca mial w swoim zakresie przygotowa6,
dokumenlacjE budowlano wykonawcz4 kosztorys inwesto$ki, specyfrtacje
4. Zagospodarowanie
techriczne odbioru i wykonania rob6t budowlanych oraz zgloszerie realizacji rob6t
budowlanych do Starosty Kamiennog6rskiego oraz Wojewody DolnoSl4skiego.
Dokumentacja zostala ptzekzana, w chvr'ili obecnej oczekujemy na zaSrviadczenie
o braku spzeciqu do zgloszenia rob6t budowlanych. Na przelomie sierpnia i wrzeinia
planuje siq ogloszenie postfl)owania pzetargowego na wylonienie wykonawcy rob6t
budowlanych.
5.
Budowa ukladu komunikacji Starego Miasta - II etap- post€powanie pzetargowe
na wylonienie wykonawcy rob6t budowlanych zostalo ogloszone 15 gn-rdnia 2009
roku. Termin skladania ofert mijal 8 stycznia 2010 rcku. W tym terminie wplynely 2
oferty. Do realizacji zadania zostala wybrana fiIma P.P.H.U,, STOBUD" s.c A.
D4browski, K. B4L, R. D4browski z siedziba ul. Towarowa 57, 58-400 Kamienna
G6ra. Umowa na roboty budowlane zostala podpisana 18 lutego 2010 roku. Termin
zakofczenia inwestycji to 15 listopada 2010 roku.
PostQpowani€ pzetargowe na wylonienie inspektora nadzoru rob6t budowlanych
zostalo ogloszone 27 stycznia 2010 roku. Termin skladania ofert mijal 10lutego 2010
rcku. W q'111 te1.ll1inie wpllnQlo 5 ofert. Do realizacji zadania zostala wybrana firma
PEedsiQbio$two Uslug Inwestycyjnych ,, Invest-Projekt" sp. z o.o. z siedziba ul.
4J
O-grodowa 15A, 58-306 Walbrzych.. Umowa na nadzor zostala podpisana 3
marca
2010 roku.
Inwostycja pn. ,,Budowa ukladu komunikacji Starego Miasta _ II etap,,jest
z
dofinansowana
Euopejskiego Funduszu Rozwoju Regionalrcgo w ftrmach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojew6dztwa Dohosl4skiego. Umowa
dotacyjna zostala podpisana 14 czerwca 2010 roku.
46
47
48
6. Integracja
i
systemowa, wdratanie
rozbudowa uslug hformatycznych dla
mieszkaicdw Kamiemej G6rze, instalacja, htegracja system6w informatycznych
Urzpdu
Inwestycja jest dofinansowana iEuropejskiego Funduszu Rozwoju
_Miastaprogramu Operacyjnego dla Wojew6dztwa
Iegioryln:go w ramach Regionalnego
DohoSlqpkiego. Urnowa dotacyjna zostala podpisana 1g stycznia 20ld roku. W
rcmach inwestycji zakupiono nowy sprzQt komputerowy, serwery sieciowe, kioski
mtem€towe i przede wszystkim wybudowano now4 siei struLtwalno logiczn4 w
Urzgdzie Miasta w Kamiennej G6ze. postfl)owanie pzetargowe na wylonienie
yy!"ry*!I gl6wnej czg3ci projektu ( sieci komputerowej) zostalo ogloszone 8
kwietnia 2010 roku. Termin skladania ofert rnljat 23 kwietnia 2010 roiu. W tvm
terminie *dynQlo 8 ofert. Do realizacji zadania zostala wybrana firma ,, MM System..
Marcin Malkowski., ul. Piechowicka 40, S4-O4g Wroclaw. Umowa na wykonanie
rob6t zostala podpisana 13 maja 2010 roku. Inwestycja jest na etapie odbior6w i
rozliczef kofaowych.
49
50
7.
Przebudowa boiska sportowego przy Szkole podstawowej Nr 1 w Kamieuej
G6rze- postgpowanie przetaxgowe na wylonienie wykonawiy rob6t budowlanych
zostalo ogloszone 28 stycznia 2010 roku. Temin skladania ofert mijal 18lutego 2010
roku. W tym teminie wptynqlo 18 ofert. Do realizacji zadania zostala wybrala firma
SPEED Sport, Andzej Rostowski, ul. Parkowa 12, O5-2OO Wolomin- Umowa na
robory budowlane zostal podpisana 7 kwietnia 2010 roku. Termin zakonczema
inwestycji to 15 sierpnia 2010 roku.
Za!]-tanie ofertowe na wylonienie inspekora nadzoru rob6t budowlanych zostalo
opublikowane 3 1utego2010 roku. Termin skladania ofert mijal 18 lutego 2010 rok-u.
W q1n terminie \.\,?lynQlo 5 ofert. Do reali zacji zadada zostala wybrana frmla Zaldad
Budowlany Ireneusz Ciejak Zaklad Budowlany Czadr6w, Czadrdw 121.5g-405
Krzeszo\\. Umowa na nadzor zostala podpisana 7 kwietnia 2010 roku.
Inwestycja pn. ,,Pzebudowa boiska sportowego pruy Szkole podstawowej Nr 1
w Kamiemej Gdrze" jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojew6dztwa
Dolnodl4skiego. Umowa dotacyjna zostala podpisana 10 czerwca 2010 roku.
51
52
8.
RzQdosy Program "Radosna Szkota" w 2010- w chwili obecnej hwaj4 prace nad
przygotowaniem postQpowania pzetargow€go na wylonienie wykonauTcy rob6t
budowlanych. Inwestycja bqdzie prowadzona w formule zaprojekhrj i wybuduj.
9.
Remont Przedszkola nr 3 w Kamiennej G6rze-w ramach remontu przewiduje siq
wykonanie ocqszcznria elewacji ftontowej wtaz z uzupelnieniem i oczyszczeniem
element6w z piaskowca oraz docieplenie elewacji tylnej. Wykonany tgz zostanie
czQScio\ry remont dachu oraz uzupelnione zostan4 obr6bki blacharskie i rynny
spustowe. Ogloszenie na wylonienie wykonawcy rob6t budowlanych zostalo
zafirieszczone 29 czerwca 2010 roku, w wyznaczonyn do dnia 15 lipca 2010 roku
terminie nie wplynQla Zadna ofefta. 9 czerwca 2010 roku ponownie ogloszono
postQpowanie na wylonienie wykonawcy rob6t budowlanych, termi[ skladania ofert
mija 4 sierpnia 2010 roku.
10. Budowa sieci wodoci{gowej, kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni Sciek6w -
ul. Cegielniatra, Budowa sieci wodoci4gowej - ul, R6Zana, Budowa sieci
wodoci4gowej -ul. Cegielniana,- inwestycje przygotowl.wane do realizacji.
I 1.
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie przebudory
gl6wnego kolektora sanitarnego w ulic.ch T. KoSciuszki, Al. Wojska Polskiego,
Okrzei do studni nr 7 oraz uporz4dkowania gospodarki sciekowej w zlewni
koleklora gl6wtrego sanitarnego. PostQpowade przetargowe na wylonienie
projekanta zosta,lo ogloszone 14 pa2dziemtka 2009 roku. Termin skladania ofert
53
rnijal26 paZdziennka 2009 roku. W tym terminie uplynplo 8 ofert. Do realizacji
finn. Sanitex- prokom, w sklad kt6rego wchodz4
Andrzej Danilecki dzialaj4cy pod firm4 Sanitex-Eko, omz Ryszard Tobolewski
dzialaj4cy pod firm4 Prokom.. Umowa na roboty budowlane zostal podpisana 2
zadania zostala wybrane konsorcjum
grudnia 2009 roku. Termin oddania dokumentacii to 31 sierpnia 2010 roku.
12.
Budowa i oznakowanie ci4gu pieszego i remont pomnika z 1866r, przy ul.
Parkowej. Inwestycja jest wsp6lfinansowana z Funduszu Mikroprojekt6w programu
Operacyjnego Wsp6lpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita
Polska 2007-2013. Umowa o dofinarsowanie zostal podpisana 28 urzednia 2009 roku.
PostQpowanie pz€targowe na wylonienie wykonawcy rob6t budowlanych zostalo
ogloszone l9 maica 2010 roku. Termin skladania ofert mijal 6 kwietnia 2010 roku. W
tym terminie wplyngla 1 oferta. Do realizacji zadania zostala wybrana firma
Kamiennog6rskie Przedsipbiorstwo Realizacji Inwestycji s.c. ul Spacerowa 1b, 58-400
Kamienna G6ra. Umowa na roboty budowlan€ zostala podpisana 14 kwietnia 2010
roku. Termin zakoiczenia inwestycji to 20 lipca 2010 roku.
13.
Ksztaltowanie teien6w zieleni parkowej w obszaze Starego Miasta w celu
wyeksponowania fl0ry Sudetdw Srodkowych - Przebudowa parku Miejskiego
przy ul. Ogrodowej w Kamiennej G6rze-w ramach zadania wykonano
dokumentacjg projektowo kosztorysowq na modemizacj4 i przebudowq parku
miejskiego przy ul Wojska Polskiego. Projekt obejmuje kompleksow4 modemizacja
paxku (zniana przebiegu istriej4cych ci4g6w pieszych i nasadzeniami) wmz z
przebudow4 urz4dzeri podziemnych oraz nawodnieniem tercnu.Dokumentacja jest
podstawepEygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach pdoq4eiu 4,7 Ochrona
bior6znorodnoSci.
14. Budowa kompleksu boisk sportowych
w ramach programu "Moje boisko Orlik
2012" przy ul, Lubawskiej 8 w Kamiennej G6rze- PostQpowanie ogloszono 17
czerwca 2010 roku. Temin skladania ofeft mijal 5 lipca 2010 roku. W tym teminie
rf*ynely 4 oferty. Do rcalizacji zadania zostalo wybrane konsorcjum: Saltex Euopa
sp. z o. o. ul. Sudecka 160453-129 Wroclaw, Parb:rer: Saltex OY Sahatie 1,62900
Alajarvi, Fhlandia. Wyznaczono termin podpisania umowy na dzielt'r 27 lipca 2010
roku. Termin zakoriczenia inwesq'cji to 90 dni od pzekazanie placu budowy. Zadaaie
realizowane
mmach programu rz4dowego,,Moje boisko Orlik 2012",
dofinansowanie zadania z Ministerctwa Sportu otaz lJ'zed.u Marszalkowskiego
Wojew6dztwa Dohodl4skiego
w
15.
Budowa podziemnej trasy turystycznej - zagospodarowatrie kamiennogdrskich
podziemi na cele turystyczne- lnwestycja pn. ,,Budowa podziemnej trasy
turystycznej - zagospodarowanie kamiennog6rskich podziemi na cele tuysryczne" jest
55
dofinansowana w Europejskiego Funduszu Rozv/oju Regionahego w r,rmach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojew6ditwa Dolno6l4s-kiego. Umowa
dotacyjna zostala podpisana 6 lipca 2010 rcku. postQpowame pzetargowe na
wylonienie wykonawcy rob6t budowlanych oraz na wyb6r inspektora-nadzoru
inwestorskiego zostalo ogloszone 2l lipca 2010 roku. Termin skladania ofert w
przlpadku obu postQpowai to 23 sielpnia 20 1 0 rol-u.
16.
Remont ci4gu pieszego przy ul. Mostowej w Kamiennej c6rze- inwestycja
realizowana w ramach jrodkdw na usuwanie skutk6w klEsk Zywiolowych MS*ii.
Postqpowanie ogloszono 28 kwietnia 2010 roku. Termin skladania ofert miial 14 maia
2010 roku. W wyznaczonym teminie zlozono 4 ofefiy. Za najkorzystniejsiq wybrano
ofertQ PrzedsiQbiomtwa Budowlanego ,,RADBUD" Radoslaw Blichaz, ul.
Nadbzezna 8, 58-420 Lubawka. Umowa zostala podpisara 21 maja 2010 roku, termin
wykonania do 15 pazdziemika 2010 roku.
.
17.
ul Chopina w Kamiennej G6rze- inwestycja realizowana
w ftlmach Srodk6w na usuwanie skutk6w klQsk Zywiolorzrych MSWiA. Kwota dotacji
to 51 283,00 zl. PostQpowanie ogloszono 29 kwietnia 2010 roku. Termin skladanii
Remont nawierzchni
ofert mijal 14 maja 2010 roku. W wyznaczonym teminie zlozono lofertQ. Do
rcalizacji zadatia zostala wybrana firma p.p.H.U ,, STOBUD" s.c A, D4browski, K.
BAk, R. D4browski z siedziba ul. Towarowa 57, 58-400 Kamienna G6Ia. Umowa
zostala podpisara 18 maja 2010 roku. Termin wykonania zadanta d,o 29 Iipca 2010
roku.
Pozostale Eydatki maj4tkowe to miQdzy irmymi zakupy inwestycyne.
V. Gospodarka pozabud2etowa
Przychody
i
wydatki zaklad6w budzetowych, funduszy celowych, rachunk6w dochod6w
wlasnych przedstawiaj 4 ponizsze zestawienia
W
formie zakladdw budietowych prowadzona byla dzialalnoSi Przedszkoli
z gupami 2lobkowymi. Byly one objQte dotacje z budzetu rriasta z
przenraczertiern na uzupelnianie $rodk6w finansowych, niezbgdnych do prowadzenia
Publiczrych
dzialalnosci statutowej.
W II p6lroczu w zwi4zku ze
zmian4 ustawy o finansach publicznych zaklady
budzetowe zostan4przeksztalcone w jednostki budzetowe.
Dzial 801
Rozdzial80104
Przychody
Paragraf
Plan
690
Wykonanie
966 880-00
920
0.00
2510
3 389 250.00
Razem
Razem
508 629.10
309.82
I
556 700.00
4356130
206s639.12
4 356 130.00
2 065 639,12
56
Stan Srodk6w
5 400,00
-28
PoczEtku roku
Ogdlem
ParagEf
4361530.00
Plun
9taJ)
2 036 699,80
Koszq
wykonanie
3020
4 500.00
2 503.90
4010
4010
2 526 744.00
1167456,35
180 734,00
180 7J3.18
4110
4120
4170
4210
4220
4240
406 839.00
t96120.49
65 775.00
28 812.09
4 000.00
800.00
7? 168.00
2t7 069.16
453 960.00
7 000.00
4260
4270
241 613,00
104 791"63
Jq 840,00
12 865.71
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4 900.00
837.00
142150.00
2 400,00
s7 175.39
100.00
1002,30
i 255,46
201.6r
710.00
215.51
4440
4580
t66 627.00
t24 969.00
400.00
273.20
4100
4740
4750
12 150-00
Razem
4 t61510,00
8 700,00
I
1
886-00
2 000.00
748.39
9 800,00
4 866.06
2 r
lt
172,04
Stan Srodk6w
0,00
-94 6',72,24
36r s30.00
2 036 699.80
Poczqlku roku
Os6t€m
4
Rachunki dochod6w wlasnych jednostek budzetouych prowadzone byly w szkolach
podstawowych, ginnazjach, Swietlicach szkolnych, Krytej plr,valni i pEy UrzQdzie Miasta.
Osiqgnigte w I p6lroczu 20 I 0 roku przychody dotyczyly m.in. :
- Odplatnosci za korzystanie z posilk6w w Swietlicy szkolnej
- Zwotu koszt6w w;najmu pomieszczef i sprzQtu szkolach podstawowych i gimnazjach
oraz Krl.tej Pl)1l alni i Urz€du Miasta.
*
W II p6hoczu rachunki dochod6w wlasnych zostane zlikwidowane w zuiqzkt
ze
zmian4 ustawy o finansach publicznych.
57
Dzial 750
Rozdzial75095
Przychody
Paragraf
Plan
Wykonanie
920
500,00
0.04
Razem
500.00
0,04
13,00
12,73
Stan Srodk6w
Pocz4lku roku
Ogolem
Paragraf
513.00
Koszty
Plan
Wykonanie
4300
5t 1,00
0,00
Razem
511.00
0,00
13,00
t2,77
Stan Srodk6w
obroto$.ych na
Poczqtku roku
Ogd{em
526.00
Dzial80l
Rozdzial80101
Przychody
Paragraf
Plan
690
530,00
53,00
750
118 000,00
58 112,00
830
7 500,00
I 976,10
840
500,00
920
5 400.00
51.00
293.66
960
27 200.00
l3161.20
970
Razern
Stan Srodkdw
'7
270.00
166 400,00
22 913,00
096lem
Paragmf
4l
1891t3.00
j
i 12,69
14 96r,65
qt )J
t,6
t
166 19326
Koszty
Plan
Wykonanie
10
100.00
4120
1170
r00.00
400.00
4210
4240
24 133.00
5 r00,00
2 224.68
4260
4270
4300
4350
4530
55 000.00
s0 608,39
100.00
71 900.00
0.00
66 411.90
900.00
690.r0
16 500.00
9 921.00
4',740
50.00
0.00
4750
30,00
28,18
6t l0
I 000.00
0.00
0.00
0,00
0,00
r9 083.60
58
Razem
r75 313.00
148 967,85
Stan iroalk6w
obroto\4,ch na
r4 000,00
t7
225,41
Poczatku roku
Ogdlem
189 31J.00
Dzial80l
166 193.26
Rozdzial E0110
Przychody
Paragraf
Plan
Wykonanie
750
13 360,00
tl 6490
Razem
Stan Srodk6w
13 360.00
11 662-90
0,00
2 659,56
360.00
t4 322.46
obrotowych na
Doczatku roku
O96]em
Paragraf
13
Koszty
Plan
Wykonanie
42t0
10 000,00
4300
3 360.00
1 194.75
Razem
l3 160.00
4 202.32
0,00
t0 t20,14
360.00
14 322.46
3 007,s7
irodk6w
Stan
Pocz?tku rol\-u
lJ
Og6lem
Dzial854
Rozdzial 85401
Pzychody
Paragaf
Plan
Wykonanie
0830
r70 635,00
106 595,70
Razem
170 635,00
106 595.70
Stan
$odk6w
obrotowych na
Og6lem
Paragraf
4210
4260
4270
4300
4530
Razem
4l
000,00
40 723,63
I
635.00
147 319J3
2r
Koszty
Plan
Wykonanie
t5 000-00
6934.29
139 500,00
95 500.01
000.00
3 903.07
s 635.00
2111,16
967.00
110 021.s3
7
3 500.00
r70 635.00
Stan Smdk6w
4t
DOCZatkU
000,00
31 297,80
21163s.00
147 319.J3
rcku
Os6lem
59
Dzi^l926
Rozdzial 92601
Przychody
Paragraf
Plan
Wykonanie
830
35 000,00
997,02
970
35 000,00
16959,37
Razem
70 000.00
17
956.39
Stan Srodk6w
obrotorych na
poczatl-u roku
4 581,00
4 924,40
Oa6lem
74 58I.00
22 880.79
Paragraf
4170
4210
4260
Plan
Koszty
wykonanie
2 000,00
0,00
48 000.00
8 328.45
4 000.00
3 620.17
6 000.00
350,00
4300
4410
4580
5 000.00
0,00
2 000,00
934.78
47s0
7 581.00
Razein
Stan Srodk6w
74 581-00
0,00
Poczatku roku
Osolem
74 581.00
0.00
13
233.40
18 647 ,39
3t
880.79
60
'-=
5'
-g .9
o-
-c
g;
5
o).
33
>;
g*:
.e
t8,
d
Y
E
_q
=i
E
N
N
s
=
g
o
.!P
.E
(l
3
.xl
v<
=u
<.o
a<
>z
-z
.o=
=s
a<
ol
ti>=
NY
at,
u
l!-
E
:x
-g
i
o
N
e
l-
s
s
o
pE
o
.q
==
s>
a.!=
v=
to
=>E
s
;$gu
-
c!
o
<i
@
g
v
o
o
z
,U
B
N
z
(!
t
!l)
q6
€
trd
E
e
E
()
N
N
d
.L
.g
=
=d
N
1
CENTRTM KULTURY
Osi4gniQte w I polroczu 2010 roku
- dotacja z budzetu miasta
- wplywy z najmu pomieszczef
- wstQpdw qa imprezy
- darowizny
pzychody dotyczyly m.in.
Zrealizowane w I p6hoczu wydatki dotyczyly m.in.. nast€puj4cych zadari:
- w;,nagrodzenia osobowe + pochodne od wl,nagrodzei
- zakup matedal6w ( biurowych, Srodk6w czystosci itp.. ..)
- odpis na ZFSS
- ustugi transportowe
- koszt zakupu imprez
- konkusry recytatorskie
- wemisaze
- teatr dla dzieci
-
Wdatki zwiryane z utrzymaniem CK ( energia, woda, ogrzewanie itp.)
Nale2to3ci na koniec okresu sprawozdawczego wyniosly 14 501,07 zl,.
natomiast zobowi{zania 3 500,51 zt
2
Miejska Biblioteka Publiczna
Osi4gnipte w I p6hoczu 2010 roku przychody dotyczyly m.in.
- dotacja z budzetu miasta
- spzedaz makulatury
- kary za nieterminowy
zwot ksi4zek
Zrealizowane w I p6hoczu wydatki dotyczyly m.in.. nastQpuj4cyah zadan:
- ulnagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzef
- zakup materialdw ( biurowych, 6rodk6w czystosci itp....)
- oop$ na zt)J
- \aydatki zwi4zane z utrzyma.niem
- zakup [email protected]
MBp ( energia, woda, ogrzewanie itp,)
NaleZno6ci na koniec okresu sprawozdawczego wyniosly 3 792,38 zl,.
natomiast zobowiqzania nie wyst4pily.
Muzeum Tkactwa Dolnoil{ski€go
OsiqgniQte w I p6hoczu 2010 roku przychody dotyczyly
-
-
n.in.
dotacja z budzctu miasta
sprzedaZ bilet6\M
\eynaj em Sati
sFzedaz wydawnictw i material6w reklamowych
Zrealizowane w I p6hoczu wyda&i dotyczyly m.in., nastQtr uj qcychzadai:
wynagodzenia osobowe + pochodne od wynagodzeri
- zakup material6w ( biurowycb, Srodk6.\r czyslosci itp.,..)
odpis naZFSS
-
a
- vydatki zwiqpane z utrzymaniem MTD ( energi4 wod4 ogrzewanie itp.)
- zakup wydawnictw
- uslugi remontowe i konserwatorskie
- organizacja wystaw
- Dni Kulniry Szwedz&iej
-
"lloc w Muzeum"
Nalezno6ci na koniec ohesu sprawozdawczego wlniosly g 0g3,00 zl,.
nalomiast zobowiqzania nie wyst4pily.
II
63
I p6hoczu 2010 roku gmina zaciqgn$a po\czki i hedlty kdtkorermmowe
.W
na
lecznq kwotq.I 795 500,00 zl, natomiast dokonala spiat zaciagnigtyci
lireffiw r pozyczet w
lqcznej kwocie 556 228,00 zl
.
dlugoterminowe gminy z tltulu zaci4gnigtych kedlt6w i pozyczek
. Tobowiqzania
ydo:ll-ls:q: L6 263 984,41 zt , zobowiqzania q-uguii" ,-tytUu a6r,u* rowar6w i
usfug |
987.tt zl. naleznosci gminl z tyulu dochod6ibudzero"rych wg satda na dzieri
^509
Ju.uo.lu tur. wlnrosty t4crnie 16 2lg 763.19 zl. u rym zaleg/o(ci I I 229 lg9j8
zt.
Uwzglgdniaj4c om6wione okoliczno3ci maj4ce wplyw na realizacjq
dochod6w i
bud2etu miasta tcarnienna bora za l pohocze 2009 roku
nalezy ocenid pozg.*.nie. Gospodarka finansowa prowadzoua byla w spos6b
oszczQdny i
.""J.on|rlJ, maj4c
celu
efektl'wne
pomimo
wykorzysianie
drodk6w
budzetowych.
.na_
trudnoSci w rcalizacji dochod6w wlasnych zaplanowane w bud2ecie miasta
zadania zostaty w
wigkszosci zealizowane.
wydatk6w og6lne wykonanie
Szczeg6lowe wykonanie dochod6w
i wydatk6w budZetu Eiasta Kamienna G6ra
pozabudietowych za I p6lrocze 2010 r. w ukladzie obowiQzujqcej
?r_az _z_adai\
klasyfikacji budietowej zawieraj4zal4cztiki nr 1 i 2 do niniejszej informacii
I='.
1 ::.,
f./:
r
.,.. , i
64
Zalqcznik nr 1 do niniejszej informacji
Wykonanie dochod6w budietu miasta Kamienna G6ra wg dzial6w,
rozdzial6w
i paragraf6w ktasyfikacii budtetowej za lp6lrocze 2OlO
zl
Ozial Rozdzial
s
Plan po
Tfe66
zmianach
Wykonanie
%
6:5
7
010
Rolnictwo ilowiecrwo
3102,63
3102,63
100%
3102,63
3 r02,63
1Aoa/"
3 102,63
3 102,63
100%
0,00
1132,50
0%
0,00
1 132,50
o%
0,00
T
132,50
a%
5 650 000,00
0,00
o%
5400000,00
0,00
0%
5 400 000 00
0,00
o%
250 000,00
0,00
0%
250 000,00
000
o%
10 485 000,00
2 g1g 014,2a
28r/.
000,00
033145,61
19%
170 000,00
132 812 65
784/a
210 000 00
85 647,73
10 000,00
9 355,94
94%
5 000 000,00
739 579,67
15%
000
54 221,42
a%
35 000 00
11 528 2A
33%
m0 000,00
I 915 868,67
3A%
01095
2010
Dolacje celowe otrzyrnane z budzetu parsMa na
realrzacje zadai b ezEcych z zakresu adrnin siracji
anz
zqdowe)
Innych zadai zteconych gminie
(zwrEzkom gm n) ustawami
020
02001
0970
Wplyw z dznych dochod6w
600
60016
Dmgipubliczne igminne
6298
60078
Srodkl ppekazane ppez pozostate jedn z. ic2one do
sektora finan.publ.na iinaisowanie
zakLrpdw
Usuwanie skllk6w klgsk 2y.wjotowych
Dotacje celowe olzymane z budzeru pansh/va na
2030
700
rca
zacl9 wtasnych zadan b e24cych
G06podarka
70005
m
gmin
jeszkan jowa
Gospoda*a gnrntami i nieruchomoscjami
4470
5 425
z
oplai za zazad uzyikowanie
u2ylkowanie w eczyste n eruchomosci
Wplyl,vy
z -ajnu i dzrezawy sh,adnho;
natqtkowych Skarbu Parsb/a iednostek
sarnorqdu teryro anego tub innych jednostek
Do(Fody
0750
zaliczanych do sektora finansbw pubticznych oraz
rnnyclr lmbw o podobnvm chaEkleze
0760
Wplywy z tytulu peeksziatcen a prawa
uzytkowania weczyslego przyslLrgrjEcego
osobom fizycznym w prawo wlasnosc
Wplaty
z
tytullr oOptatnego nabycb
prawa
4770 wlasnosci oraz prawa uzytkowania weczystego
0920
0970
70095
Wplywy z r62nych dochodow
Pozosiala dzialalnosd
Dochody
z
najmu
i
dziedawy
sktadn kow
skarbu Paisrwa,
samorzadLr teryiodalnego ub nnych
rnajqikowych
4750
5
jednosiek
lednostek
zaliczanych do sekiofa iinansow pub icznych oraz
innych um6w o podobnym charakieEe
5 000 000,00
37"/"
65
0970
Wp{ywy z roznych dochodow
Dotacle ce owe otzymane z
2A1A
710
0,00
2445,04
a%
60 000,00
60 000,00
104%
700,00
850,00
50'h
1 700,00
850,00
500/a
r 700,00
850,00
50%
634 740,00
273 874,78
13%
158 044,00
85 035,60
54%
r57 994 00
85 000,00
54%
50 00
35,60
71%
476 696,00
188 639,18
40%
0,00
253.47
o%
000
6 22810
a%
50 00
0"/"
486,00
a%
25 000,00
15 800,93
63%
000
35 16
o%
20 000,00
21 905,53
114%
43r 696,00
142 879,99
33%
5S 217.00
53405,00
97%
3 623,00
1811,00
50'/"
3 623 00
181100
5A%
51 594,00
51594,00
100%
51 594 00
51594,00
100%
1 000,00
100%
000,00
1000/"
bGEiil-riffi
na
realizaci€ zadai biezqcych z zakresu adminisiracl
zEoawe) ataz Innych zadai zleconych gminie
(zwrazKom gmri) ustawami
Dzialaln056 uslugowa
1
71035
Dotacle cetowe otrzym-ne--6iazetdpa-istr,viii
2020
750
zadarta bezq.,e reatizowane pzez gmrne
poosraw
e
z
porozLrmien
na
organamr admrnisiracti
Administracja p!bticzna
75011
2A1A
Dotacje celowe olzymane z bud2etu panshda na
tea tzaqe zadaf biezEcych z zakesu admin isl|acjl
|zEoowet oraz Innych zadai zleconych gmrne
{zwr4zrom gm n) Lrstawami
--ioE4o-ieryGriE iso
zaclq zadai z zakrcsu
administ|acji Eqdowej oraz nnych zadai
Dochoay ;eanoster
2360
z )q?ane
z
rca
z|econych uslawami
75023
Uzedy gmin (miast intasl na prawach powiaru)
0570
Glzyrny mandaty
nne hary penrQ2ne od osob
Gzylvny iinne kary peniezne od osob prawnvch
i
0580
jedn ors.
0590
Wplywy z optat za koncesje cencje
0,00
0690
Wplywy z roznych optal
000
0750
Dochody z najmu idzier2au/y
maiqikowych Skarb! Panshda iednoslek
sanozedu teryioialnego ub tnnych jednoslek
zalrczanych do seklora iinans6w p!bticznych oraz
rnnych Lrm6w o podobnvm charakteze
snaonir6F
0920
0970
Wplywy z r6znych dochodow
Srodk pzekazane przez pozostat€ jedr.za iczone do
6298 sektom nran.pub na nnansowanie zakup6w
Urzedy naczelnych o'!an6w
pafstwowej, konkoli
751
I
wtEdzy
ochrony prawa oraz
Urzedy naczelnych oEan6w wtadzy paistwowej,
75101
kontroli i ochrony prawa
2010
1
Dotacje celowe ot.zymane z budzetu pais&a na
"ealzacje zadan b ezEcych z zakresu adm nist€cji
tzEdowe) ataz innych zadaa zteconych omine
(zwi4zkom gm n) usiawami
75113
Wybory do PanameniLr Europejskrego
Dotaoie ce owe olzymane z budzeiu pansMa na
rcalizacje zadai bie2qcych z zakresu adminislracil
2014
tz4rawe) ataz nnych zadan zeconych qminie
(zw Ezkom smin) uslawam
Bezpl€czeistwo publiczne i ochrcna
754
75414
I
000,00
1000,00
1
66
Dotacie celowe otzymane z budzetu panstwa na
2A1A
realizacje zadai biezEcych z zakresu adminislraclr
rz4oowel ofaz nnych zadan zeconych gminie
(zw qzkom grnln) uslawarni
Dochody.
od os6b prawnych,
i od innych
zycznycn
od
1000,00
104.k
r6150 980,00
112 502,30
50%
25 401,0O
9 988,15
39%
25 000 00
I
988 15
40%
js6b
jednostek
nEposiadajacych osobowosci Drawnei oraz
768
1 000,00
wydatkizwiqzane z ich poborem
**n'
75601
0350
H#"or"n'
Podatek od
-ochodoweso
od
dziatatnosci gospodarczej
os6b
js6b
rzycznycn opiacany w iormie kany podatkowel
OosetL oo nreGrmrnowfih wprat z re,tr.rru
pqaikow i oplat
vvprywy z podatku rotnego, podatku esnego,
401 00
0,00
O%
oplal lokalnych od osob pfawnych rinnych
5 000 100 00
2 A12 519,A5
560/"
0310
4 6T5 000 00
2 656 320,47
58%
0320
8 500,00
3 652,00
43'/.
0330
3 100 00
1
625,00
52%
115 641 2A
474/n
377,00
0%
0910
pooa|l<! 0d czynnosc c) v noprawnych poda$dw
75615
'
Fdnostek orqanizacvinvch
0340
Podalek od Srodk6w transportowych
0490
Wplywy z innych ot<atnyctr opat-pOreranvcrr
pzez jednosthi samorzadu ieryloria nego na
248 500,00
5 000 00
poostaw e odrebnVch uslaw
0500
Podatek od czynnoSci cyrvitnoprawnych
0690
Wplywy z dznych oplal
0910
Odselki
wp1y"1,]
od
z
nieterm
nowyctr wptat
z
tytutu
40 000,00
17143AA
000
378,40
a%
80 000,00
'1578278
20%
256 519,71
73%
812 910 36
80%
podalhLr rotnego podatku tesnego,
podalku 0d spadl6w
I
darcwzn, podatku od
czynrosci cywllnop€wnych oraz podatkow i optat
75616
1
1
720 000,00
1
loka nych od os6b fizycznych
0310
PodareL od nrerLrchomosc
1 020 000,00
0320
0340
60 000,00
40 702
AO
68%
Podatek od Srodk6w transportowych
140 000 00
81 671,60
s8%
Podalek od spadkdw idarowizn
125 000,00
64 662,00
52%
10 000,00
7 124,00
10 000 00
1 494 A0
15%
0,00
376,10
o%
330 000 00
230 687,80
7A%
0,00
3 062,40
0"/"
25 000,00
13 833,45
55%
lednostek samoEqdu teryioriatnego na podstawie
798 000,00
514 316,63
64%
0410
Wplylry z oplaly skarbowei
430 000 00
207 768,89
4B%
0480
Wplyvy
360 000,00
303 690 56
a4%
0490
Wplywy z nnych okaliych optat pobieranych
przez jednostki samozqdu ierytorianeso na
6 000 00
2E5714
36%
0370
Oplata od posadan a psow
0430
Wplywy z oplaty largowei
Wplywy
0490
z
innych okatnych oplai
pzez jednostk
pobieranych
sarnozqdLr terytorialnego na
P0dstawie odrebnVch Lrstaw
0500
Podaiek od czynnosc cya! nopr.wnych
0690
Wplywy z r6znych oplat
0910
Odselk od nielerminowych wplal
Wptwy
75618
z
z
z
tyiltu
innych oplat sianowiqcych doanody
oplal
n
zezwtoterla
podstawie odfebnych ustaw
M
sptzedn
67
Udzialy gmin w podatkach stanowiacvch doch6d
75621
607479,00
bud2etu paistwa
8
0010
Podaiek dochodolrf od os6b lizycznych
4377 479
0020
Podaiek dochodowy od os6b prawnych
3 519 157,96
41%
AA
3 379 059 00
4Ay.
230 000,00
r40 098 96
61%
12 287 586,00
7164 396,00
5A%
845 197,00
5 443 200,00
62%
8 E45 197,00
5 443 200,00
62%
CzeS6 wydwnawcza subwencji ogoinej dta gmin
3 442 389,00
1 721 196,00
5A%
Subwencje 096lne z bud2etu pansbva
3 442 389,00
1
721 196,00
50%
OSwiata
I
696 906,00
88 636,34
5%
060,00
58 470,34
oo/"
000
188 36
o%
0,00
416,98
o%
z4aawe) otaz nnych z.dan zeconych gmnie
r3 700,00
000
o%
Doiacle @owe olzymane z bud2er! pansnea na
2034 rcarrzacl_Q wlasnych zadai be2ecych gmin
12 000,00
12 000 00
0v"
548 631,00
000
o%
91729,A0
45 865 00
o%
30 166 00
30 166,00
100%
30166,00
30 166 00
100%
580,00
0,00
0"/"
680,00
000
o%
7 369 064,18
4 056 540,72
Domy pomocy spolecznej
0,00
440 00
a%
Wplywy z ro2nych dochodow
0,00
440,00
0%
5 533160,00
2 785 231,20
5A%
5 530 000 00
2 750 000 00
5A%
754
R6:ne rozliczenia
Cze6c oswlatowa subwencji og6tnej dta jednostek
75801
samozad! teMorialnego
2920 Subwencje ogo ne z bud2etu paistwa
75807
292A
801
80101
I
1 666
0920
0970
Wplyry z r6znych dochodow
Dotacje ce owe oitzymane z bud2elu pansn a na
realEacle zadan biez4cych z zakresu adminisifaci
2014
lzwEzhom qmrn) ustawarni
6298
Srodk pzekazane pzez pozostat€jedn zatczone do
sektora frlan pub na Jinaisowanie zakupOw
Dotacje celowe pzekazane z bud2etu paistwa na
realizaclQ inwestycji zakup6w inwestycyjnych
wlasnych gmin (zwiqzkdw grn nnych)
80104
Doiacie celowe olzymane z budzelu paistwa na
rearEacl€ zadan biezqcych z zakresu adminisiracj
2014
z4aoweJ
otaz nnych zadan zeconych
gmtnie
1
(z\r azkom gmin) uslawam
80195
Pozostala dzialalnosc
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paistrra na
realizacjq zadan ble2ecych z zakresu admtnisiracji
Eqdowej otaz innych zadai zteconych grnne
(zwiqzkom grn n) usiawami
452
85202
0970
Swiadcz€nia rcdzinne, Swiadczenia z funduazu
alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia
85212
emerytarne
2A1A
i
rentowe
z
ubezpjeczenia
Dotacje c€lowe olEymane z bud2etu paisMa na
rea izacjg zadai biezqcych z zakresu admin st|acji
.zAdawe) ataz innych zadai
gminie
zleconych
(zwrAzKom 0mrn) ustawami
68
Dochody jednostek sarnorzEdu leMona neso
2360
Ezane z teatizacjq zadan z zatresu
adminisitacjl zadowel oraz nnych zadai
zw
3 160 00
35 231 ,2A
11154/o
57 400,00
30 000,00
52%
31 800 00
17 500,00
55%
25 600 00
r2 500,00
49%
737 000,00
535 000,00
73%
737 000,00
535 000 00
73%
Dodatki mieszkaniowe
0,00
19,71
0./,
Wplywy z roznych dochoddw
0,00
283 000,00
150 000,00
53%
283 000,00
150 000,00
53%
474 504,1A
355415,51
75%
0,00
873 60
0"/"
Sklaok na Jbezpteczen,e zd'owotn€, opraca,re za
osoby pobieGjace niekt6re Swtadczenia z oomocv
spolecznej, niek16rc 6wiadczenia rcdzirne oraz z;
osobv Lrczeslnicz4ce w zajecach w centrum
r nle9racjr sporcc2nel.
85213
Dolacje celowe otzymane z bud2etu paistwa na
tea))zaqe zadan bietqcych z zakrcs! admin skacji
2010
zEdowel oGz iinych zadai zteconych gmine
(zwrazkom grn n) ustawami
2030
Dotacje celowe oirzymane z budzeru paisiwa na
realzacle \i€snyctr zadan biezqcych
Zasilki
45214
i
pomoc
w
grn
natuze oraz sktadki
I
na
uDezpEczenra emefytatne i rentowe
2030
85215
0970
85216
Dotacje ce owe olzymane z bLrd2elu panshva na
realEailF wlasnych zadan b ezqcych
gmin
Zasllki slale
2030
Dolacje celowe oipymane z budzelu pansnda na
rea zaclg ldasnych zadai bie2acych gmin
(zwrEzkow gmin)
85219
OSrodkr pomocy spoiecznej
Dochody
0750
z iatmu i
0%
dzier2awy skladf k6w
majqtkowych Skarb! Paistwa, jednostek samorz4du
reryror. nego ub innych tednostek zaheanych do
seltora finafsdw pubhcznych oraz rlnych umow o
podobfym cha€klerze
0920
000
0929
0,00
68 79
0%
0,00
713,57
a%
0970
Wptwy z dznych dochoddw
2aa7
Dolacje rozwojowe ofaz 6rodki
Wsp6nejPoilyk Roln€j
2009
Dotacje mzwojowe
o€z
ra
tnansowanie
srodk na
finansowante
Wspolnej Polityki Ro fej
ayd
136 668,77
lAAvr
7 235,41
7 235,41
100%
330 600 00
209 600,00
63%
60 000 00
35 434 30
59./"
60 000,00
35 434,30
59%
224 000,00
165 000,00
74%
224 AAA
OA
165 000 00
193 525,00
171 647,61
89%
Dotacje celowe olzymane z budzetu paistwa na
2030
85228
realizacje wlasnych
zadai biezqcych gmin
uslugi opiekulicze
i
specjatistyczne ustugi
0830
85295
Pozosiala dzialalno66
Doiacje ce owe otrymane z budzetu paisiwa na
2030
€alizaqe wlasnych zadan biezacych
gmin
(zwiqzkow grnin)
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
E5401
0920
Kolonie
85412
dzieci
i
i
obozy oraz inne formy wypoczynku
a takze szkolenia
nJodzie2y szkolnej,
0,00
1
004,64
0%
0,00
1
004 64
a%
15 000,00
100d/a
15 000,00
69
Doiacie ce owe olzymane z bud2et! panstwa na
realizacjQ zadai bie2acych z zakesu administracl
2010
15 000,00
15 000 00
r00%
178 525,00
155 683,00
87%
174 525 AA
155 683,00
a7%
330 000,00
187 531,A2
57r/.
100 000,00
26 590,31
27"/"
10 000,00
0,00
O%
90 000 00
26 590,31
0,00
3 513,43
000
3 513,43
o%
230 000,00
157 431,08
68%
000
000
a%
157 431,44
68%
609,00
10 000,00
8%
10 000,00
10 000,00
100%
10 000,00
10 000 00
104%
Pozostala dzialalnos6
109 609,00
0,00
a%
Srodki pEekazanepEezpozostaletednzaliczonedo
sekiora fnan pub na inansowani€ zakupow
109 609 00
000
o%
Kullura fizyczna i sport
260 000,00
121 450,93
470
Obiekty sporlowe
260 000 00
119 899,73
46%
zadowej oraz nnych zadar zbconych smnte
{zwiqzkom qmin) !stawami
Pomoc rnaterialna dla uczni6w
85415
Dolacje celowe oirzymane z budzetu paisbva na
2A3A
rca zaq9 wiasnych
(&iezkow gmin)
zadai
biezqcych gmin
Gospodarka komunalna i ochrona S.odowiska
900
Wplywy
i
wydaiki zwjqzane
z
gfomadzentem
Srodk6w z optat I kar za koEvstanie ze 6fodowiska
90019
0570
Gzywny, mandaty inne kary pienie2ne od os6b
0690
Wplywy z ro2nych oplal
Wplywy
90020
i
wydalki zwiqzane
Srodk6w z oplat produkowych
0400
90095
z
gfomadzeniem
Wplylvy z oplaly produklowei
Pozostala dzialalno6c
Dochody
z
najm!
i
majatkowych Skarbu
Paistwa
ub nnyclr
jednostek
jednosiek
zaliczanych do sektora iiians6w publicznych ofaz
nnych !m6w o podobnym charakteze
samorzadu teryioria nego
0970
Wplywy z r62.ych dochod6w
230 000,00
K!ltll€
,119
92108
a%
dzierzawy skladnik6w
0750
921
3A%
i ochrona dzledzictwa narodowego
Filha.monie, orkiestfy, ch6ry i kapele
Dotacje celowe otpyrnane z budzeiu pafstwa na
2410
92195
6298
926
92601
rca )zade zadaA b ezqcycl z za krcsu adm n stracji
zEdaute) ataz innych zadai zleconych gminie
(zwiazkonr gmin) !stawami
000
0920
0970
92605
Wplywy z roznych dochodow
a%
260 000 00
Zadania wzakresie kuliury flzycznej isportu
1
19 860 74
000
46v.
a%
Wpiywy ze zwroiow doiacji !4rykozystyw6nych
2910 nrezgodne z pzeznaczenienr I'rb pobranych w
nadm emejwysoko6ci
Razem: 55 238
0,00
429.81
23
,194
1 551 2A
ja/a
927.94
42%
l
10
Zalqcznik N 2 da ninid)szej informacji
Wykonanie wydatk6w budietu miasta Kamienna G6ra wg dzial6w, rozdziaN6w
i paragraf6w klasyfikacii bud2etowej za lp6lrocze 2Ol0
Dzial Rozdzial
1
2
Plan po
Tres6
s
3
010
Rolnictwo I lowiectwo
01022
4300
01030
4430
01095
7
3102,83
76%
500,00
0,00
o%
Zaf.up uslug pozostarych
500,00
000
a%
lzby rolnicze
500 00
0,00
0o/o
Rdzne oplaty iskladk
500,00
0,00
o%
Pozoslala dzialalnose
3 102,63
3'r02 63
100%
60,84
60 84
1OO%
3 041 79
3 041,79
140%
45 000,00
r6 E90,00
38%
45 000 00
16 890,00
38'/"
15 000,00
4 050 00
27%
30 000,00
l2 840 00
43%
4434
R62ne oplaly skladki
020
02001
4174 Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup uslug pozosialych
Tr6Bport i lqczno6d
60016
6
1102,63
Zal,up uslLrg pozostalych
600
5
Zwalczanie chof6b 2akaZnych zwiezei oEz
badania rnonito ngowe pozostatosci
chemicznych i biologicznych w lkankach
zwiezqt produktach pochodzenla zwierzec€go
4300
4300
%
5:6
Drogi publiczne grninne
10 385 600,00
1
9U
270,42
18%
9 979 r00 00
1
904 270,82
19%
10 600 00
10 593,80
100%
1000,00
714 72
71%
7 000,00
4 775,25
6A%
30 000,00
1 414,39
5%
83 900,00
76 098,56
91%
Zwroi doiacji wykozysianych niezgodne z
w
2910
pPeznaczeniem lub pobanych
4110
Skladkina ubezp eczen a spoteczne
nadm ernej
4174 Wynagrodzen a bezosobowe
4214
z:k!p maieralow
4270
Zakup uslug remonlowych
4300
ZahLrp uslug pozoslalych
757 500,00
5AA 470,82
66%
4600
Kary i odszkodowania wyplacane na pecz os6b
prawnych I lnnych jedn.org
160 000,00
110 422 52
690/a
6050
Wydatki nwestycyjne
330 000,00
596 494,85
45%
0057
Wydatk lnweslycyjne iednostek budzetowych
5 400 000 00
248 375,74
5%
6059
Wydatki lnweslycyjne jednostek budzetowych
2 199 100 00
314 910,17
Usuwanie skulkdw klesk zylv olowych
407 500,00
0,00
00/,
Zalup uslug remonlowych
407 500 00
0,00
o%
Turysqk6
6 000,00
6 000,00
100%
Zadania w zakesie Lrpowszechniania iurysiyki
6 000,00
6 000 00
'100%
60078
4274
630
63003
I
wyposazen a
jed nostek bud2etowych
1
'71
2824
700
Dotacja celowa z budzet! na finansowanie tub
doiinansowanie zadaf zle.onych da rcalizaqi
GGpodarka mleszkaniowe
6 000,00
6 000,00
lAA%
5 8t0 000,00
3 871 042,€5
63%
135 300,00
33428,33
25%
300 00
265,00
8Ao/.
7 000,00
2 859,04
41'/"
Gospodarka gruntami i nteruchomosciami
70005
4210 Zakup mater al6w iwyposaZenia
4260
ZahLrp
4300
Zakup uslug pozostalych
61 000 00
18160,16
3A%
4434
R6Zne oplaty skladki
25 000,00
707,13
3%
4590
Kary lodszkodowaiia wyplacane na zecz os6b
30 000,00
0,00
o%
12 000,00
11 437,O0
9s%
5 674 700,00
3 637 614,32
u%
2 000,00
000
o%
88 000,00
87 598,21
1o1a/o
6060
70095
ene€ri
Tzycznych
Wydatki na zakupy nwestycyjne jed nostek
Pozoslata dziaialnosc
4214 Zaklp mate.ialow i wyposazenia
4260 Zakup energ
4270
Zakup uslug remonlowych
2 518 000 00
1
911 480,89
76'/"
4300
Zahup uslug pozostatych
2 916 700,00
1
U4
323,12
53%
4430
R02ne oplaiy iskladkl
150 000,00
94212,10
63%
DzielalnoS6 ustugol||a
4,r8 300,00
143 718,49
41%
Plany zagospodarowania pzeslzennego
120 000,00
57 396 30
48%
Zakup uslug pozostatch
120 000 00
57 396,30
4A%
Opracowania geodezyjne i kanogEnczne
56 600,00
6 968,40
120h
4300
Zakup Lrs{ug pozosialych
55 600 00
6 500,40
12%
4434
R6Zne oplaty isktadki
710
71444
4300
71014
I
000,00
468 00
271700,OO
119 383,78
271700,00
119 383,78
6 365 690,00
3156 274,10
50%
157 994 00
56 710,00
36%
135 000,00
47 500,00
35%
250,00
41%
2 994,00
960 00
32%
Rady gmin (miast imiast na pGwach powiatu)
340 500,00
150 477,41
R6zne wydatkina Eecz os6b fizycznych
314 360,00
136 225,00
43%
8 140 00
8 057,54
99%
16 000,00
5 544,41
350/.
18%
7'1035
4300
Zakup uslug pozosialych
Administracia publlczna
750
75011
4010 Wynagrodzenia osobowe pracown k6w
4110
Skladki na ubezpieczenia spoleczne
4120
Skladkin: Fundusz P€cy
75022
3030
20 000 00
4210 Zakup mater ai6w iwyposazenia
4300
Zakup uslug pozostalych
E
4410
Podrdze sluzbowe Lrajowe
1000,00
180,46
4700
Szkolenia prcc.wnik6w niebgdqcych czlonkami
koQusu sluzby cywilnel
1 000,00
470 AA
Ur2edy gmin (miast imiasl na pEwach powiatu)
5 526 196,00
2 654 711 41
4A%
4010
Wynagrcdzenia osobowe pracownik6w
I
1
432 604.52
43%
4044
Dodalkowe wynagrodzenie
277 965,00
277 369,79
10070
4110
Skladki na ubezoieczenia sooleczne
493 000,00
257 581 55
52%
75023
f oczne
350 000,00
4124
Skladki na Fundusz Pracy
4140
Wplaiy na Paistwowy Fundusz Rehabt lacji
Os6b Niepelnosprawnych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4214 zakup mate al6w iwyposa2enie
4264 Zakup energii
107 000 00
40 294,25
38%
80 000,00
51 657,00
65"/o
7 000,00
3 585,22
51%
102 400,00
55 958,31
55%
89100,00
71 098 32
80%
970/"
4270
Z€hup uslug r€montowych
2 000,00
1 947,38
42AO
Zakup uslug zdrcwotnych
5 000,00
3 863,00
4300
Zakup uslug pozosialych
223 500,00
207 162,37
93%
4360
Optaty z
24 000,00
14 263,01
59%
4370
Oplata z
ielekom!nlkacyinych ieleronii siacjonamej
26 000 00
21 006,39
a1%
4410
Podr6ze sluzbowe krajowe
20 000,00
17 197 96
86%
4424
Podr62e slu2bowe zagraniczne
500,00
221,25
4430
R6zne oplaty rshladl,i
lytuiu zakupu
ustug
telekomunik€cyjnych telefonii kom0*owei
iytul! zakupu
uslug
Odpisy
4440
na
zakladowy fLrndusz swiadczei
Odsetki
od
nieterminowych wplat
4570
4610
4700
pozostaiych podaik6w i oplat
z
20 000,00
15
549,0s
784/.
78 035 00
58 512,00
75./"
150,00
113 00
75%
000,00
120,00
12%
33 200,00
28 894,48
a7%
3 000,00
450 00
150/"
52 500,00
35 915,96
68%
tytutu
Koszty postQpowania sqdowego
1
Szkolenia pracownrk6w niebedacych czlonkami
korpusu sluzby cywilnej
4740
Zakup materal6w papiemiczych do sprzet!
4754
Zakup akcesoriow komputefowych,
drokaBkiego i uzEdzei kserograf cznych
w
tyrn
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budzelowych
39 500,00
39 476 80
lAA%
6057
Wydalk lnweslycyjne tednostek bud:eiowych
431 696,00
12 960 97
3%
6059
Wydalkl inweslycyjie jednoslek budzetowych
55 000,00
2 289,03
6060
Wydatki inwesiycyjne jed nosiek budzeiowych
4 650,00
4 623,40
99%
000,00
294 379,58
86%
1 500,00
12U,40
86%
20 000,00
16 959 26
85%
265 860,00
240 646,32
91Vo
18 500 00
354,00
2%
35 140,00
35 136,00
'looo/.
55 217,00
22719,21
41%
lJrzedy naczelnych organow wladzy
Panstwow€j, koniroli i ochrcny p€wa
3623,00
000
aa/"
Zakup ustug pozostalych
3 623
00
0,00
o%
Wybory Prezydenckie Rzeczpospohtej Polsk ej
51594,00
22719,21
Rozne wydatkl na zecz os6b lizycznych
27 720 AA
13 860,00
50%
322,00
0,00
0%
Promoqa jednostek samoEedu te4,io aliego
75075
4174 Wynagrcdzenia bezosobowe
4214 Zakup materialdw
4300
4430
6060
i
wyposazenla
Zakup uslug pozostaiych
Rozne oplaty shladki
Wydalki na zakupy nweslycyjne jed'rosiek
Ua edy naczelnych organ'iw wladzy
panstwowej, komrofi i ochrony prawa onaz
761
75101
4300
75101
3030
4110 Skladki na ubezDieczenia sDoleczne
31
73
4120 Skladkr na Fundlsz Pracy
4174 Wynagrodzen a bezosobowe
4210
Zakupmaterialow wyposa2enia
4300
Zaf.up uslug pozostatych
Bezpiecz€istwo publiczne i ochrona
751
75405
Komendy powialowe Po iqi
Wplaty jednostek
6170
finansowanie
75495
dofiransowanle
na
zadan
Zahup rnatenal6w wyposazen a
4 714 A0
2 652,40
56%
4 340 00
2 246 81
52%
14 445,00
3 960,00
27%
/16
000,00
1 907,55
4%
20 000,00
0,00
a%
20 000,00
000
0%
6 000,00
1 807,55
30%
6 000,00
Pozostala dziatatnosc
4210 Zakup mater al6w iwyposazenia
4300
a%
na iundusz cetowy
75414
4210
0,00
Zahup lstLrg pozostalyclr
3A%
20 000,00
100,00
1Vo
16 000 00
0,00
o%
4 000,00
100 00
3%
10 000,00
9 891,37
9S%
10 000,00
9 891,37
99%
10 000 00
I891
37
99%
Dochody od os6b prawnych, od os6b
firycznych lod innych lednGtek
nieposiadajqcych osobowosci prawnei oraz
wydatki zwlqzan€ z ich poborem
Pob6r podalk6w, oplat i niepodaikowych
naieznosci bud2elorych
75647
4610
757
75742
Koszty posl€powania s4dowego
Obluga dlugu publiczn€go
985 000,00
469114,77
47%
Obsluga papierow wadosciowych kredylbw i
pozyczek jednostek samorzEdu terytoralnego
849 800,00
459114,77
54%
849 800,00
459114,77
54%
135 200,00
0,00
0%
200,00
000
a%
R6ine rozliczenia
32 685,00
0,00
0%
RezeMy ogdlne i celowe
32 685 00
0,00
00/o
32 685 00
0,00
o%
17 177 947,00
7 107 417,02
41%
610,00
3113318,85
37%
1
3 529 000,00
1 815 282,18
51%
Szkola Podstawowa nr 2
2 130 OOO,0O
286028,97
52,92
4 200,00
600,00
Odsetkl
8070
i
i
dyskonto od skatowych papef6w
wartosclowych kedyi6w
i
po2yczek oraz
innych instrument6w fnansowych, zwiezanych
z obslugq dlugu krajowego.
Rozli€zenia
15tM
z
lytulu porcczen
i
gwarancji
udzielonych ozez Ska|b Paistwa
8020
758
75818
Wyplaty z iy,iutu gwaGncji i por€czei
4810
80r
O6wleta
80101
135
8 393
Szkola Podstawowa nr
3020
wydalk osobowe niezaliczone
3240
Stypendia d a uczniow
do wynagrodzen
3 000,00
1
280 00
43%
4010 Wyiagrodzenia osobowe pracownrkow
073 902,00
2 083137 88
5ta/"
4040
335 358,00
335 357 01
104%
Dodalf.owe wynagrodzenie roczne
'74
4114
Skladkina ubezp eczen a spoteczne
072 388,00
375 676,76
56%
4120
Skladki na Fundusz Pracy
109 764,00
56 020,89
51%
4140
Wplaiy na Paistwowy Fundusz Rehabititacl
14 404 AA
14 404,00
100%
3 800,00
1828,00
48%
60 529,00
19713,17
33%
100,00
84,88
85%
17 700,00
13 292,43
754/o
168 706,00
108 966,06
65./"
200,00
0,00
a%
3 300,00
235,00
7%
157 575,00
4A 494,70
31%
Os6b Niepelnosp|awnych
Wynagrodzen a bezosobowe
42tO
Zakup materlal6w i wyposazenia
4234
Zakup lek6w wyrob6w medycznych
4240
Zal(up pomocy naukowych, dydaktycznych
4260
Zakup eneqii
4274
Zakup uslug rcmontowych
ptodukl6w biob6lczyclr
i
4284 Zakup uslug zdrowotnych
4300
ZahLrp uslug pozostatych
4350
Zakup uslug dostepu do sieci Internet
4360
Oplaly z
tytulu zakupu
uslug
telekomunikacyinVch telefon kom6*owei
4370
Optaia z
iytllu zakupu
4390
Zakup usllq obejmliacych
4414
Pod62e sluzbowe krajowe
4424
Podro2e slu2bowe zagraniczne
4430
Rozne oplary i skladki
4440
Odpisy na zakladowy fund usz 6wiadczei
4574
Odselkiod nieteminowych wplal z iy,tutu
ustug
lelekomun kacyjnych telefonii staclonamel
4740
4754
4400,00
1 724
54
39%
6 900,00
3 584,08
52%
6 200 00
1 938,88
31%
200,00
0,00
o%
4 000,00
950,67
24%
200,00
0,00
0%
673 00
1 673,00
r00%
315 965,00
26 4',11,00
ao/a
wykonanie
ekspedyz, analiz iopinii
1
I
pozoslaiych oodatk6w i oolat
4580
4700
i
Szkolenia pmcownikow niebedqcych cztonkami
korpusu slu2by cyrviLnej
Zakup materlal6w papiern czych do spzetu
drukaEkiego i uzEdzei kserogEflcznych
Zakup akcesori6w kornputercwych,
pfog€mdw ilicencji
w
iym
765,00
779 AA
11 191,00
1r032,95
99%
5 000,00
1814,00
360/a
1200,00
350 20
290/D
700,00
4 357,45
45%
I
6050
Wydalki inwestycyjne iednoslek budzetowych
186 459,00
8,30
o%
6057
Wydalkl inwesiycyjne jednosiek budzetowych
1 548 631 00
0,00
ooh
5059
Wydaiki inwesiycyjne jed nosiek budzetowych
665 200,00
0,00
0%
Oddzialv pzedszkolne w szkolach
80103
podstawowych (Oddzial "O" ptzy SP Nt 2)
3020
Wydatki osobowe niezallczone do wynagrodzei
4014 Wynagrcdzen a osobowe pracownik6w
5t%
110 000,00
236,00
000
o%
73 791,00
39 758,38
54%
4O4O
Dodaikowe wynagrodzenie rcczne
6 079 00
6 078,83
'1006/.
4110
Skladki na ubezpieczenia spoleczne
9100,00
6 962 01
77%
4120
Skhdki na Fundusz Pracy
2 000,00
1 097
45
55%
42tO
Zakup maierialow i wyposazenia
1
6612
4%
600,00
75
4240
Zak!p pomocy naukowych, dydaktycznych
I
4264 Zakup eneruii
100 00
0,00
00/.
3 800,00
952,86
25%
4270
Zaklp uslug remonlowych
2 000,00
0,00
o'/"
4300
Zakup uslug pozoslalych
1600,00
840,00
53%
4444
Odpisy na zaktadowy fundusz Swladczen
7 626,00
000
a%
4750
Zakup akcesorl6w komputerowych, w lym
Program6w i licencji
1068,00
0,00
0o/o
577165,75
43%
606 000,00
48%
540,00
587 000,00
4%
790 490,00
363 700,00
16%
3 389 250,00
1 556 700,00
46%
r30 000,00
20 465,75
16%
30 166 00
0,00
0o/o
100 000,00
0,00
o%
4 697 991,00
2 227 689,21
47%
2 519 700,00
1 278 966,26
18%
1 382 OOO,00
7OE 722,95
51%
696 291,00
210 000,00
u%
696 291,00
240 000 00
u%
4 400,00
600,00
14%
273 484,98
460/"
80104
3 649
I
Pne.tszkole Publiczne Nr
tym:
Pneclszkole Publiczne M 2
1
Dotacja podmiolowa z budzetu d a zakladu
2544
Dotacja podmlotowa z bud2etu dta
niepublicznej jednostki system u oswiaty
4300
Zakup uslug pozoslalych
6050
Wydatki inwesiycyjne jednostek budzetowych
80110
Gimnazja
Spoteczne Ginna4un Edukacji Eurcpelsktal
Dotacja podmiotowa
:
1
I 261120,00
Ptzeclszkole Publiczne M 3
2514
416,00
budzetu
dla
3U
2540
niepub cznej jednosiki system! oswiaty
3020
Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeii
4010
Wynagrodzenia osobowe pracownikow
4040
Dodatkowe wynagfodzen ie rcczne
219182,04
217 621,55
99%
4110
Skladkina lbezp eczenia spoleczne
441 469,00
223 64A 72
51%
4124
Skladki na Fundusz Placy
69 979,00
32 980,82
47%
6 900,00
3 351,50
49%
59 200,00
25 765,60
3 530 00
0,00
o%
100 000,00
51996,05
52%
2 772 730 A0
4174 Wynagrcdzen a bezosobowe
4210
4240
Zakup materalow i wyposazenra
Zakup pomocy na!kowych, dydaktycznych
4260 Zakup energii
1
4280
Zakup us1!g zd.owotnych
2 500,00
1169,06
4300
Zaklp uslug pozostatch
a2 754,00
36 860,04
4350
Zaklp uslug dostepu do siecilnlernel
4360
Oplaly z
tytulu zakupu
uslug
telekomunikacyjnych lelefonll kom6f kowej
4370
Oplata z
4410
Poddze sluzbowe krajowe
4M0
2 500,00
iy,iulu zakupu
uslug
teLekomunikacyjnych ieleionii stacjonarnej
Odpisy
na
zakiadowy fundusz
SwiadczeF
1 500
I
00
45%
582,49
630/o
968,1
65%
1
6 500 00
3467,88
53'/"
3 000,00
I
611,17
54%
106 490,00
51%
2taa22,oo
'76
4574
4700
4740
Odsetki
od
z
nieterminowych wplat
734,00
2 000,00
936,27
4 000,00
105 09
3%
6 000,00
4 315,88
54'/"
Dowo2enie uczni6w do szk6l
45 600,00
10 932,86
24%
Zakup uslug pozoslatch
45 600,00
10 932,86
24%
Doksztalc€nie i doskonalenie nauczycieli
60650,00
16 803,93
2Bo/o
4 400 00
0,00
0%
t3 104,12
31%
422,79
4A%
Szkolenia pracownlk6w niebQdqcych cztonkami
Korpusu sruzt'y cylvilnej
Zakup maleralow papiem czych do sprzetu
drukalskiego i ueadzeil kseroqraf cznych
w
Zakup akcesoriow komputerowych,
4750
801'13
4300
80146
tytul!
734,00
pozostaiych podatk6w i oplat
lym
4210 Zakup mater al6w i wyposazenia
4300
Zakup usllg pozosialych
4414
Podr62e slu2bowe krajowe
4700
Szkolenia pracownlk6w ntebedEcych cztonkami
42
3
AA
600,00
1
korpusr.r sruzby
6 000 00
'1412,56
24%
do sptzetu
drukarskiego i uzEdzei kserograicznych
1
420,00
0,00
a%
2 390,00
864,46
364/,
Slol6wki szkolne
( S'.t6wtd szkotna Pny Sp 1)
160 000,00
88 201,16
55./"
4010
Wynagrcdzenia osobowe pracownik6w
100 982,00
46 440 47
46%
4440
Dodaikowe wynagrcdzenie rcczne
7 766 00
7 765,03
lAOo/d
4110
Skladki na ubezpieczenia spoteczne
16 361 00
E 313,50
51%
4120
Skladki na Fundusz Pracy
2 665,00
1 343.44
5A%
4214 Zaklp mate al6w iwyposazenla
2 000,00
1489,20
100 00
70 65
71%
15 000 00
14 359,63
96%
200,00
0,00
a%
4 000,00
2 077,28
52%
cylvil.ei
Zakup
papiem czych
matenal6w
4740
4754
80148
w
ZakLrp akcesori6w komputerowych,
prcgram6w licencji
4230
Zakup lek6w, wyrob6w medycznych
produkl6w blob6iczych
4260
Zakup energii
tyrn
i
4280 Zakup lslug zdrowotnych
4300
4360
4370
4410
4440
Zakup Lrslug pozostalych
Oplaty z iy,tulu zakupu ustug
telekomunikacyinVch lelefon kom6rkowei
Oplata z tytuiu zakupu uslug
te ekomunikacvinvch ielefonii siacionarnei
Podr6ze slLrzbowe krajowe
Odpisy
ia
zakladowy fundusz Swadczei
4530
Podatek od iowar6w i uslug (VAT)
4700
Szkolenia pracownlkbw niebedacych czlonkami
4740
Zakup materal6w papienriczych do sprzetu
4750
Zakup akcesorl6w komputerowych,
80195
korpusu sluzby cyllvilnej
drukaGkiego i uzqdzen kserogfaflcznych
w
tym
Pozoslah dzialalnoSc
4214 Zakup matenalow
4300
851
U0
104%
i
400 00
540,84
39%
1
000 00
120,16
12%
100,00
0,00
o%
4 200,00
3 150 00
75%
3 726,00
2 011,00
54%
100 00
100,00
1000/a
100,00
20,00
200/a
300,00
0,00
ayd
60 680,00
wyposa2enra
Zakup uslug pozostalych
Ochrcnazdrcwia
I
I
U9
61
29%
6 000 00
2 197,00
37%
54 680,00
15 352,61
28./.
195 360,00
735 966,04
62%
17
77
85153
Zwalczanie narkomanii
10 000,00
2 364,50
240/0
2821
Dotacja celowa z budzeiu na finarcowanie llb
dofinansowanie zadai zleconych do €alizacji
1500,00
0,00
0v"
2820
Dotaqa celowa z bud2eiu na finansowanie lub
dofinansowanie zadai zleconych do reatizacji
1500,00
0,00
o./"
4170 Wynagrcdzenia bezosobowe
5 000,00
2 064,5A
414/o
4210
1000,00
0,00
o'/"
4260 Zakup eneruii
300,00
300,00
104%
4300
Zakup uslug pozostatych
500,00
0,00
o%
4370
Oplata z
200,00
0,00
a%
532 550,00
63 922,33
16%
11EOOO,OO
12 429,11
36%
85154
Zakup materlal6w i wyposazenia
tytllu zakupu
ustuo
ielekornunrkacytnych tetefon siacjonarnej
Pzeciwdzialanie alkoholizmowi
Sw
ietlic a P rcti t a tIyc2 n o-Te n p e uty c z na
2810
Dotacja celowa z budzetu na finansowanie tub
dofinansowanle zadai zteconych do €atizacji
3 000,00
0,00
0%
2820
Doiacja celowa z bud2etu na linansowanie tub
doiinansowanie zadai zleconych do realizacji
39 000 00
7 760 00
20%
4010
Wynagodzenia osobowe p€cownik6w
52 674,OO
19 453,03
370/a
4040
Dodalkowe wynagrodzenie roczne
3 887,00
3 886 59
100%
4110
Skledki na ubezpleczenla spo{eczne
9
248,00
3 361,12
36%
4124
Skladkr na Fundusz Pracy
1
462,00
561,86
38%
42 237,00
10 301,26
244/0
154154,00
I431,24
6./"
19 200,00
6 901 83
36%
'100,00
47,70
48%
20172,00
5 114,04
25%
100,00
35,00
35%
616,00
13 463,39
8%
750,00
244 88
33%
3 200,00
253,21
a%
200 00
0,00
o%
2100,00
1 575,00
750/"
9 000,00
1100,00
12%
200,00
100,00
50%
2 40A,AA
130,00
5./"
E50,00
602,18
71%
652 810,00
649 679,21
100%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210
zakup mateial6w i wyposazenia
4220
Zakup 6rodk6w zy\rvnosci
Zakup lek6w, wyrob6w medycznych
4234
i
produkt6w biob6iczvch
4260 Zakup enee
4280
Zakup uslug zdrcwotnych
4300
Zakup uslug pozoslalych
4360
Oplaty z lyiulu zakupu uslug
telekomunikacyjnych telefonii
4374
Oplala z iy,iulLr zakupu Lrslug
telekomunikaoyjnych telero'rii slacjonarnej
4410
Podr6ze sluzbowe [lajowe
4440
4610
47AA
4740
4750
85195
168
kom6
owej
Odpisy na zakladowy iundusz 6wiadczei
Koszty poslepowania sEdowego
prokuraloaskiego
i
SzkoLenia pEcownik6w niebedecych czlonkarni
kolpusu slu2by cywilnej
Zakup mate.laldw papiefniczych do spEetu
dftrkarski€go i uz4dzen kserograficznych
Zakup akcesoriow komputerowych, w lym
Pozostah d:ialalno€6
78
4300
Zakup uslug pozosiatych
6050
Wydatki inwestycytne jed nostek budZetowych
2 810 00
0,00
o%
650 000,00
649 679,21
100%
9 893 404,18
4 759 389,25
4a%
Domy pomocy spolecznej
430 000 00
155 474,65
36%
Zakup uslug pzez jednoslk samozqdu
teryioialnego od innych jednoslek samozqdu
430 000 00
155 474 65
36%
Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz skladkt na ubezpieczenia
emeryla ne I fenlowe z ubezpieczenia
5 575 450,00
2 688 569 68
48%
3110
Swladczenia spoleczne
5 256100 00
2 533 467,92
4A%
4010
Wynagrcdzenia osobowe p.acown k6w
123 260,00
57 243,82
46%
404A
Dodatkowe wynagrod2enie
7 740,00
7169,96
93%
411Q
Sktadkl na ubezpieozenia spoteczne
T27 100 00
a3 767,04
50%
4120
Skladki na Fundusz Pfacy
3 200 00
'1229,29
3A%
421A
Zakup material6w wyposa2enLa
3 500,00
1 085 85
310/a
130 00
000
a%
44 616 00
18 930,97
42%
852
85242
4330
45212
f oczne
4284 Zakup ustug zdrowolnych
4300
Zalup uslug pozoslalych
4350
Zakup usflg doslepu do sieci Internei
1200,00
609 00
51%
4374
Oplata z iytutu zakupu uslug
telekom unikacyjnych le efon ii slacjona rnej
1
464,00
585 63
4A%
4 400 00
3 300,00
75%
200,00
43,40
22%
1500,00
600 00
4A%
500 00
0,00
0%
540,00
536 80
99%
57 400,00
24 632,15
43%
57 400,00
24 632.15
434/"
1 057 000 00
622 271,01
59./"
Odpsy na zakladowry fundrsz 6wiadczen
4610
Kosziy poslepowan a sadowego
i
4704
Szkolen a pracown k6w niebedEcych czlonkami
korpusu sluzby cywllnel
4744
Zakup maierialow papemiczych do spz€tu
drukarckiego uzadzen kserograncznych
4750
Zakup akcesoriow komputerowych, w tym
Skladki na ubezpleczenie zdrowotne oplacane
za osoby poblerajace niekt6re
6wiadczen a z
pomocy spolecznel niektore swiadczenia
za osoby uczestnLcz4ce w
85213
zajeciach w cenlrum integ€cji spolecznej.
4134
Zas
85214
ki
pomo.
w natur:e oraz
ubezpieczenia emeMalne i rcntowe
skladki
na
0
Swiadczen a spoleczne
1 038 267,39
617 746Q1
59%
3119
Swiadczenia spoleczne
16 882,61
4 525,00
27%
4114
Sl,ladl na ubezpreczenra spoleczne
850 00
000
a%
Dodatki mieszkanrowe
625 600 00
324 636,00
52%
3110
Swladczenia spoleczne
621 377,OA
322 524,90
52%
4300
Zakup lslug pozoslatych
4 223,44
211114
5A%
283 000,00
'147 319,4A
52%
31'i
85215
85216
Skladk na ubezpieczenie zdrowotne
Zasilki stale
1
79
3110
Swiadczenia spoleczne
Osrodki pomocy spotecznej (Miejski Osrodek
85219
Ponocy Spolecznei)
283 000,00
147 319,40
52'/"
1272454,18
575404,90
45%
4 3'l'1,00
150 00
3%
3020
Wydatki osobowe niezaticzone do wynagrodzeir
4010
Wynagrodzenia osobowe p€cownik6w
AO
325 698,03
42r/.
4017
Wynagf odzenia osobowe pracownik6w
32 777,31
15 948,70
490/"
4019
Wynagrodzenra osobowe pracownr[dw
| 735 27
844,35
49%
4040
Dodatkowe wynag rodzente roczne
55 043,00
55 042,67
100%
na ubezpieczenia spoleczne
112 700,00
62 708,75
56%
4114
Skladki na ubezpieczenra spoteczne
6 571,02
2 438,53
37%
4119
Skladki na ubezpleczenta spoleczne
347,A8
129,10
37%
4120
Skladki na Fundlsz Prccy
18 600 00
9 794,38
530/"
4127
Skladlr na Fufdusz Pr.cy
1 452,73
390,82
37%
4129
Skladki na Fundusz Pracy
20,60
37./a
4177
Wynagrodzenia bezosobowe
,25
10154,85
49%
4179 Wynagrcdzenia bezosobowe
'| 104,21
537,65
49%
4210
Zakup mater al6w iwyposazenia
7 079
00
4130,61
5A%
4217
Zakup mateialow wyposa2enia
1
578 19
204,32
13%
83,55
11,05
13./r
30 000,00
17 333,54
58%
1200,00
1 147,04
96%
4l t0 Skladk
771617
20
4219 Zakup mateialow i wyposa2enia
4264 Zaklp ene€
4270
i
Zakup uslug remoniowych
4284 Zakup uslug zdrowotnych
857
500,00
340,00
684/"
4300
Zaklp uslug pozostalych
85 972,00
42 698 05
5A%
4307
Zakup uslog pozostalych
73 432,23
4309
Zakup uslug pozoslalych
3 906,77
0,48
o%
4350
Zakup uslug dost€pu do seo Internet
1 850,00
724 6A
39%
4360
Oplaty z tytul! zakupu uslug
telekomunikacyjnych te efon ii kom6rkowej
2 200,00
1125,48
51%
4370
Oplaia z tytLrlu zakupu uslug
le ekomunikacyjnych telefonii stacjonamej
9 500 00
4168,69
4410
Podr62e slu2bowe krajowe
1500,00
667,43
58%
443Q
RO2ne oplaiy
2 000,00
0,00
o%
19 000,00
15 049,00
79%
100 00
0,00
0%
450 00
447,34
990/"
2E,00
26,00
100%
199,00
46%
600,00
567,31
95%
700,00
1491,93
88%
4444
iskladkl
Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczei
Oplaly na zecz budzetLr paistwa
4520
4570
Optaty na pecz budzeiowjednostek samozqdu
teMorialnego
Odseikiod
n eieminowych wplat z tylulu
pozostalych p0daik6w i opiat
47AA
Szkolenia pracownik6w niebedqcych czlonkarni
kof pus! si!2by cywilnej
4740
Zakup mateialow papiemiczych do spz€tu
drukarski€go i uzqdzen kserograficznych
4750
zakup akceso 6w komputerowych, w lym
progtam6w ilicencji
2 600,00
1
o%
r
80
uslugi opiekuicze i specjalisiy.zne uslugi
8522A
346 500,00
77 896,00
22%
ZahLrp uslug pozosr,atych
346 500,00
77 896,00
22%
Pozoslala dzialaho66
246 000,00
143185,46
5A%
19 000,00
9 750 00
51%
500,00
0,00
0%
224 000 ao
130 935,60
5A%
2 500,00
2 499,86
1lao/"
538156,00
210 833,59
33%
394 780,00
196 660,76
50./"
1
253 000,00
126 269,93
50%
SP Nr 2
73 800,00
36 753,80
50%
67 980,00
33 637,03
19%
160,00
0,00
0%
265 818 00
123 901,79
430/.
21 055 00
21053,81
'100%
46 485,00
26 912 99
s8%
7 682,00
3449,93
45%
400,00
161 23
420/"
200 00
0,00
0%
12 052 0A
7 690,01
64%
200,00
0,00
o%
20 628,00
13 485 00
100,00
0,00
o%
Kolonie i obozy ofaz inne fonny wypoczynku
dzieci i mlodzi€2y szkohej, a tak2e szkotenia
mlodzjeZy
17 550,00
12 542,83
71%
Zakup usllg pozostatch
17 550,00
12 542,83
71%
Pomoc materialna dla lczni6w
223156,00
455,00
0%
3240
Slypendia d a uczni6w
217 801,00
0,00
0./"
3260
Inne iormy pomocy dla uczni6w
455,00
8./"
44%
4300
65295
Dolacja celowa z budzetu na finansowanie !b
2820
doiinansowanie zadai zteconych do rcatizacji
2830
Doiacja celowa z bldzetu na fnansowanie ub
doiinansowanie zadai zteconych do reatizacji
pozostalym jed nostkom niezaticzanym do
sektola flnans6w pub cznych
3110
Swiadczenia spoleczne
4214 Zalup mate alow I wyposazenra
854
Edukacyjna oploka wychowawcza
85401
Swieflica Pny SP Nr
Swiet
ca
Swletlica
Fdy
pny Gihnnlum M
1
3020
Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzei
4010
Wynagrodzenia osobowe prEcown k6w
4044
Dodalkowe wynagrodzenie roczne
4114 Skladk na ubezpieczenia sooteczne
4120
Skladki na Fundusz Pracy
4214 Zakup maie alow iwyposazenia
4240
Zakup pomocy naukowych, dydakiycznych
4260
Zakup energri
4270
Zakup usllg remontowych
4444
Odpisy na zakladowy fundusz Swtadczen
4754
Zakup akcesori6w kompuiercwych, w tym
85r'.12
4300
85415
85446
4300
Doksztalenie i doskonalenie nauc:ycieli
2 670,00
'l 175,00
Zakup uslug pozostalych
2 670,00
1175,00
2 000 000,00
77O 357,71
39%
586 540,00
175113.57
30%
250 000,00
65 927 18
26%
30 000,00
24 818,70
83%
Gospoda*e komunalna I ochrcna
900
Gospodafka Sciekowa i ochfona w6d
90001
4270 Zakup usllg remoniowych
4300
i
Zakup uslug pozostalych
81
4434
Rdzne oplaty sktadki
6050
Wydatkt inwestycyjne jednostek budzetowych
286 540,00
77 359,69
270/a
Oczyszczanie miast i wsj
225 000,00
15 694,14
7a/d
90003
4210 Zakup material6w
4300
90004
i
wyposazenia
35%
397,20
215 000,00
15 296,94
7o/a
Utzymanie zieleni w miasiach igminach
388 460,00
124 271,16
32./"
55 000,00
2 330 86
4%
281 000 00
112 180,30
40%
52 460,00
9 760 00
19%
450 000,00
346 045,66
4300
Zakup uslug pozostalych
6050
Wydatki inwesiycyine jed nostek budzetowych
O6wiellenie ulic, plac6w i dr6g
Zakup maie atdw I wyposa2enia
774
5 000,00
0,00
0%
4260 Zak!p enerqii
335 000 00
313 596,19
94%
4300
Zakup lslug pozostalych
r10 000,00
32 449,47
29%
Pozostala dziai€ho6c
350 000,00
109 273,18
31%
7 289
60
97%
32 000,00
31 860 84
100%
90095
3l t0 Swiadczenia spoleczne
7 500,00
4010
Wynagrcdzen a osobowe pracownik6w
4040
Dodalkowe wynagrodzen|e roczne
550 00
510,75
930/a
4110
Slladl.rna ubezp eczef a spoteczne
5 000,00
3 361 59
67%
4120
Sktadkl na Fundusz Pracy
1
000 00
961,85
96%
5 000,00
4 009,67
80%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
42tA
Zakup material6w iwyposa2en a
90 000,00
6 287,40
7%
4270
Zakup uslug remontowych
83 950,00
0,00
0'/,
4280 Zakup uslug zdrowoinych
2 000,00
270,O0
14%
'r3 000,00
54 721 ,48
48%
8 000,00
0,00
o%
2 000,00
0,00
o%
2 358 609,00
930 354,55
39%
Filhamonie, ork estry, chdry ikapete
12 600,00
0,00
0%
Zahup uslug pozostatch
12 600,00
0,00
o%
742 A40,OO
464 040,00
63%
4300
Zakup uslug pozostalych
4434
Rozne oplaty i skfadki
4590
Kary lodszkodowania wyptacane na zecz os6b
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowsgo
92108
4300
centk
92113
kultury i sztuki
1
24BA
Dolacja podmioiowa z bLrd2etu dta
samo|zAdowet rnsiy,iucil kultuf y
520 000,00
242 404,00
47%
6050
Wydalk inweslycyjne jednostek bud2etowych
222 040 00
222 A40,00
100%
Blblioteki
415 000,00
174 000,00
42%
2480
Doiacja podmiotowa z budzeiu dla
samozEdowej insl'4ucji ku tury
415 000,00
174 000 00
42%
672 400,00
292 000,00
43'A
24AO
Dolacja podmiotowa z budzelu dta
sam0rzqdowej instylucii kullLrrv
672 40A,OA
292 000,00
43%
Pozoslala dziatalno6C
516 569,00
314,65
0%
92116
92118
92195
008,00
10 000,00
Zahup malenatow wyposa2enia
4210
7
Zakup usluq pozostalych
4210
90015
20 000 00
82
2A20
Dotacja c€ owa z budzetu na ltnansowanie ub
dofnansowanie zadai zleconych do realizacji
4210
960,00
0,00
o%
Zakup materlal6w i wyposazenia
7 000,00
310,95
4%
4300
Zakup uslug pozostatych
7 000,00
0,00
a%
6050
Wydaiki inwesiycyine jed nostek bLrdzetowych
350 000,00
3,70
o%
6057
Wydalkj inweslycyjne jednostek bud2eiowych
109 609,00
0,00
o%
6059
Wydatki inwestycyjne jednoslek budzetowych
926
92601
3020
42 000,00
0,00
o%
Xultura flzyczna i sport
2 315 0t 0,00
432 O12,A2
36%
ObieKy spodowe
2 005
000,00
684 144,32
340/.
Miejskie Centrun Kuhury Fizycznej
1 405
000,00
638 675,20
15%
6 000,00
1 406 24
744 000 00
293 896,40
40%
51 700,00
5A 422,3A
98%
129 275,O0
66 724,08
52%
19100,00
8 871,56
460/o
65./"
Wydaiki osobowe niezaticzone do wynagrodzei
4014 Wynagrodzen a osobowe pracownthdw
4040
Dodatkowe wynag rodzen e roczne
4114
Skladki na ubezpleczenia spoleczne
4120
Skladki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
230
6 000 00
3 903,37
4214 Zakup mate alow iwyposa2enia
105 800,00
50 079 47
4260
Zakup ene€r
224 225.44
156 417,62
690/a
42EQ
Zakup uslug zdrowotnych
'r 000,00
433,00
43%
4300
ZakLrp uslug pozost€tych
55 700,00
4350
Zakup uslug dostepu do sieci Intemet
4360
4374
Oplaly z tytulu zakupu ustug
telekomunikacyjnych teteion kom6fkowej
Oplata z lytulu zakupu ustug
telekomunikacytnych telefonii stacionamei
34%
1 200,00
402 6A
34%
4 500 00
1426,00
32%
I
000,00
2 998,4A
33%
1T
000,00
4
173,0A
3A%
1000,00
215 00
22%
25 500,00
21 454.53
84%
3 000,00
0,00
o%
3 000,00
2 000,00
67%
469
o%
4410
Podroze sluzbowe l,€towe
4430
R62ne opbiy iskladkl
4444
Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczen
4700
Szkoienia p€cownik6w nieb€dacych cztonkami
koJpusu sluzby cylv nej
4754
Zakup akcesoi6w kompLrterowych w tyrn
6050
Wydatki inwestycyjne jednosrek budZetowych
600 000,00
Zadania w zakrcsie kuttury tizyenejispodu
300 000,00
141 500,00
Dotacja celowa z budzetu na nnaisowanie ub
dolinansowanie zadai zleconych do reatizacji
300 000,00
141 500 00
10 000,00
6 368,50
u%
92605
2a20
92695
prcg|amow ilic€ncji
Pozostafa dzialatnoSd
12
4210
Zakup materlalow i wyposazenia
4 000 00
2 348,50
59%
4300
Zakup ustlg pozostalych
6 000,00
4 020,00
67%
59 773 070fr1
24 781 336,96
111/r
Razem:
":,,
)
83

Podobne dokumenty